ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÁNH DẦU ĐẬU NÀNH TRONG THỨC ĂN CHO CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides, Chaux và Fang 1949)

66 31 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:44

[Type text] ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÁNH DẦU ĐẬU NÀNH TRONG THỨC ĂN CHO LĂNG NHA (Mystus wyckioides, Chaux Fang 1949) Tác giả: ĐẶNG HỮU VỊ Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ ngành nuôi trồng thủy sản Giáo viên hướng dẫn: Ths VÕ THỊ THANH BÌNH PGS TS LÊ THANH HÙNG Tháng năm 2013 i [Type text] CẢM TẠ Chúng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM ; Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản tạo điều kiện thuận lợi để chúng tơi hồn thành khóa học Các thầy giáo ngồi khoa giảng dạy chúng tơi suốt thời gian ngồi ghế nhà trường Xin gửi lòng biết ơn chân thành đến gia đình vượt khó khăn để hỗ trợ giúp chúng tơi từ đặt chân vào trường đến lúc kết thúc khóa học, động viên, cổ vũ tinh thần cho vượt qua khó khăn Chúng tơi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Võ Thị Thanh Bình thầy Lê Thanh Hùng tận tình hướng dẫn, bảo, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành báo cáo Chân thành cảm tạ CBCNV Trại Thực Nghiệm Thủy Sản, Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM giúp đỡ chúng tơi suốt q trình học tập trường Cảm ơn bạn lớp DH09NT bạn bè chia sẻ vui buồn chúng tôi, ủng hộ, giúp đỡ thời gian qua Do lần thực báo cáo thời gian hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót Chúng tơi xin đón nhận đóng góp, phê bình q thầy bạn để báo cáo hoàn chỉnh ii [Type text] TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Đánh giá khả sử dụng bánh dầu đậu nành thức ăn cho lăng nha (Mystus wyckioides, Chaux Fang 1949)” thực trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Bốn cơng thức thức ăn khác thiết kế để khảo sát tỷ lệ tối đa bánh dầu đậu nành sử dụng để thay bột thức ăn cho lăng nha: ĐN0, ĐN15, ĐN30 ĐN45 tương ứng với tỷ lệ sử dụng 0, 15, 30 45% bánh dầu đậu nành công thức thức ăn Các cơng thức thức ăn có hàm lượng protein 44,0% , chất béo 7,8% thành phần dinh dưỡng khác cân đối Trong thí nghiệm 1, bố trí theo khối hồn tồn ngẫu nhiên với nghiệm thức lần lặp lại cho nghiệm thức trọng lượng trung bình ban đầu 10,0g bố trí theo khối ngẫu nhiên vào 16 giai với số lượng 40 con/giai, kích thước giai x x 1m thí nghiệm cho ăn lần ngày, vào lúc 16 với lượng thức ăn thỏa mãn, tương đương 5-10% trọng lượng thân Sau 12 tuần nuôi, kết cho thấy tốc độ tăng trưởng hệ số chuyển đổi thức ăn nghiệm thức khơng khác có ý nghĩa mặt thống kê (P>0,05) Trong thí nghiệm 2, thí nghiệm tiếp tiếp tục cho ăn thức ăn thí nghiệm có trộn thêm 1% Cr2O3 để đánh dấu cho việc đo độ tiêu hóa protein lượng sử dụng phần thức ăn Phân thu sau cho ăn 35 Kết độ tiêu hóa thức ăn độ tiêu hóa protein nghiệm thức khơng khác có ý nghĩa mặt thống kê (P>0.05) Từ hai thí nghiệm cho thấy sử dụng bánh dầu đậu nành đến tỷ lệ 45% thức ăn với bổ sung dầu cho kết tăng trưởng, hệ số thức ăn tỷ lệ sống tương đương cơng thức sử dụng hồn tồn bột thức ăn iii [Type text] MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách hình vii Danh sách bảng viii  Chương 1MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục Tiêu Đề Tài 2  Chương 2TỔNG QUAN 3  2.1 Đặc Điểm Sinh Học 3  2.1.1 Vị trí phân loại 3  2.1.2 Đặc điểm dinh dưỡng lăng 3  2.2 Nhu Cầu Dinh Dưỡng Của 4  2.2.1 Protein 4  2.2.2 Lipid 6  2.2.3 Glucid 6  2.2.4 Vitamin 7  2.2.5 Các chất khoáng 7  2.3 Các Nguồn Nguyên Liệu Cung Cấp Protein Trong Thức Ăn Thủy Sản 8  2.3.1 Protein động vật 8  2.3.2 Protein thực vật 8  2.3.3 Khả sử dụng protein thực vật thức ăn động vật thủy sản 9  2.3.4 Bánh dầu đậu nành 10  2.3.5 Khả ứng dụng bánh dầu đậu nành thức ăn thủy sản 13  2.4 Độ tiêu hóa phương pháp đo độ tiêu hóa 14  2.4.1 Độ tiêu hóa 14  2.4.2 Đo độ tiêu hóa phương pháp in vivo 14  iv [Type text] Chương 3NỘI DUNG (VẬT LIỆU) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16  3.1 Thời Gian Địa Điểm 16  3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 16  3.3 Dụng Cụ Thí Nghiệm 16  3.4 Nguyên Liệu Thức Ăn 16  3.5 Bố trí thí nghiệm 17  3.5.1 Khảo sát ảnh hưởng việc sử dụng bánh dầu đậu nành với tỷ lệ khác lên tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn lăng nha (Mystus wyckioides) 18  3.5.1.1 Công thức thức ăn 18  3.5.1.2 Sơ đồ bố trí: 19  3.5.1.3 Các Chỉ Tiêu Theo Dõi 20  a Các tiêu môi trường 20  b Các tiêu theo dõi thí nghiệm 20  3.5.2 Khảo sát ảnh hưởng việc sử dụng bánh dầu đậu nành đến độ tiêu hóa lăng nha (Mystus wyckioides) 21  3.5.2.1 Nội dung: 21  3.5.2.2 Xác định độ tiêu hóa thức ăn 21  3.6 Phương Pháp Xử Lý Số Liệu 22  Chương 4KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23  4.1 Thí nghiệm 1: 23  4.1.1 Nguyên liệu thành phần dinh dưỡng phân tích thức ăn thí nghiệm1: 23  4.1.2 Một số thơng số mơi trường ni bể thí nghiệm 24  4.1.2.1 Hàm lượng oxy hòa tan 24  4.1.2.2 Độ pH – nhiệt độ 25  4.1.2.3 Hàm lượng ammonia tổng số (TAN) 26  4.1.3 Tăng Trưởng Tỷ Lệ Sống 27  4.2 Thí nghiệm 28  4.2.1 Nguyên liệu thành phần dinh dưỡng phân tích thức ăn thí nghiệm2: 28  4.2.2 Một số thông số môi trường nuôi bể thí nghiệm 29  4.2.2.1 Hàm lượng oxy hòa tan 29  4.2.2.2 Độ pH – nhiệt độ 30  v [Type text] 4.2.2.3 Hàm lượng ammonia tổng số (TAN) 31  4.3 Kết đo độ tiêu hóa: 32  Chương 34  KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 34  5.1 Kết luận: 34  5.2 Đề nghị: 34  TÀI LIỆU THAM KHẢO 35  PHỤ LỤC 38  vi [Type text] Danh sách hình Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 19 Hình 4.1 Biểu đồ tăng trưởng thí nghiệm 28 vii [Type text] Danh sách bảng:   Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng bánh dầu đậu nành 11  Bảng 2.2 Hàm lượng 10 acid amin thiết yếu bánh dầu đậu nành (% vật chất khô) 11  Bảng 3.1 Thành phần hóa học loại nguyên liệu (% vật chất khô) 17  Bảng 3.2 Thành phần nguyên liệu cơng thức sản xuất thức ăn thí nghiệm 18  Bảng 3.3 Giá trị dinh dưỡng theo tính tốn cơng thức thí nghiệm 1: 19  Bảng 4.1 Kết phân tích thành phần dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm: 23  Bảng 4.2 Hàm lượng oxy hòa tan thời gian thí nghiệm 25  Bảng 4.3 pH nước thời gian thí nghiệm 25  Bảng 4.4 Nhiệt độ nước thời gian thí nghiệm 26  Bảng 4.5 Hàm lượng ammonia tổng số thời gian thí nghiệm 26  Bảng 4.6 Tăng trưởng tỷ lệ sống thí nghiệm 27  Bảng 4.7 Tăng trọng q trình thí nghiệm (g) 1: 28  Bảng 4.8 Kết phân tích thành phần dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm2: 29  Bảng 4.9 Hàm lượng oxy hòa tan thời gian thí nghiệm 30  Bảng 4.10.pH nước thời gian thí nghiệm 30  Bảng 4.11 Nhiệt độ nước thời gian thí nghiệm 31  Bảng 4.12 Hàm lượng ammonia tổng số thời gian thí nghiệm 31  Bảng 4.13 Kết phân tích Cr2O3 %protein thức ăn thí nghiệm 2: 32  Bảng 4.14 Kết phân tích độ tiêu hóa thức ăn độ tiêu hóa protein 32  Bảng 4.15 Độ tiêu hóa thức ăn độ tiêu hóa protein 33  viii [Type text] Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cùng với phát triển ngày đa dạng ngành kinh tế năm gần ngành nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh theo hướng công nghiệp.Việc cho sản xuất giống nhân tạo thành cơng góp phần thúc đẩy giải chủ động nguồn giống cho việc nuôi trồng thủy sản bà nơng dân Bên cạnh lồi truyền thống như: mè, chép, trôi, rô phi… lồi địa lănggiá trị kinh tế ngày quan tâm trọng lăng nha loài người tiêu dùng ưa chuộng với giá kinh tế cao Lăng nha đối tượng với thức ăn tạp chúng cho ăn thức ăn viên có nguồn gốc protein bột (Ngơ Văn Ngọc& Lê Thị Bình,2005) Nghiên cứu lăng nha (Mystus wyckioides) cho sử dụng thức ăn có chứa 15% bánh dầu đậu nành thay bột phần thức ăn mức protein 35% cho lăng nha cho tăng trọng (WG), hệ số biến đổi thức ăn (FCR) hiệu sử dụng protein (PER) tương đương so với nghiệm thức đối chứng sử dụng hoàn toàn bột Thức ăn cho lăng nha thay bột bánh dầu đậu nành đến 45%, cộng với bổ sung dầu cho kết tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn tỉ lệ sống tương đương so với cơng thức sử dụng hồn tồn bột (Nguyễn Huy Lâm, 2012) Thí nghiệm tra giống Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) 6g cho việc thay bột bánh dầu đậu nành lên đến 45% khơng có thay đổi tốc độ tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn giá trị dinh dưỡng thể (Plumee ctv, 2011).Thí nghiệm Heterobranchus [Type text] longifilis cho việc thay bột bánh dầu đậu nành từ 30% - 60% có hiệu tốt (Imorou toko ctv, 2008) Bột nguồn cung cấp protein quan trọng loại thức ăn công nghiệp, chế biến thủ công Tuy nhiên, chúng trở nên ngày khan dẫn đến giá tăng cách nhanh chóng sản lượng đánh bắt suy giảm, chi phí đánh bắt gia tăng Mặt khác, cạnh tranh ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản chế biến thực phẩm cho người nên góp phần đẩy giá bột lên cao.Việc tìm nguồn protein khác thay cho bột vấn đề người chăn ni quan tâm Có nhiều thử nghiệm thay dần bột nguồn protein khác (bánh dầu đậu nành, bánh dầu đậu phộng,…) thức ăn cho số lồi cá: Vì vậy, tiến hành nghiên cứu sử dụng bánh dầu đậu nành để thay bột sử dụng cho lăng nha điều cần thiết Xuất phát từ tình hình đó, chúng tơi tiến hành thực đề tài: “Đánh giá khả sử dụng bánh dầu đậu nành thức ăn cho Lăng Nha (Mystus wyckioides, Chaux Fang, 1949)” trại thực nghiệm khoa Thủy sản, Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Khảo sát ảnh hưởng việc sử dụng bánh dầu đậu nành với tỷ lệ khác lên tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn lăng nha (Mystus wyckioides) Khảo sát ảnh hưởng việc sử dụng bánh dầu đậu nành đến độ tiêu hóa lăng nha (Mystus wyckioides) [Type text] Kết xử lý thống kê Trọng lượng đầu thí nghiệm: One-way ANOVA: W0 versus NT Source NT Error Total DF 12 15 SS 0,00687 0,05250 0,05937 S = 0,06614 Level N 4 4 MS 0,00229 0,00437 R-Sq = 11,58% Mean 10,0250 10,0750 10,0250 10,0500 StDev 0,0500 0,0957 0,0500 0,0577 F 0,52 P 0,674 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 10,000 10,050 10,100 10,150 Pooled StDev = 0,0661 Grouping Information Using Tukey Method NT N 4 4 Mean 10,07500 10,05000 10,02500 10,02500 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 98,83% NT = subtracted from: NT Lower -0,08890 -0,13890 -0,11390 Center 0,05000 0,00000 0,02500 Upper 0,18890 0,13890 0,16390 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0,10 0,00 0,10 0,20 NT = subtracted from: NT Lower -0,18890 -0,16390 Center -0,05000 -0,02500 Upper 0,08890 0,11390 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0,10 0,00 0,10 0,20 NT = subtracted from: NT Lower -0,11390 Center 0,02500 Upper 0,16390 -+ -+ -+ -+ ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0,10 0,00 0,10 0,20 44 [Type text] Tỉ lệ sống One-way ANOVA: Tỉ lệ sống(%) versus NT Source NT Error Total DF 12 15 SS 4,688 6,250 10,938 S = 0,7217 Level N 4 4 MS 1,563 0,521 F 3,00 R-Sq = 42,86% Mean 98,750 100,000 100,000 100,000 StDev 1,443 0,000 0,000 0,000 P 0,073 R-Sq(adj) = 28,57% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -98,40 99,20 100,00 100,80 Pooled StDev = 0,722 Grouping Information Using Tukey Method NT N 4 4 Mean 100,0000 100,0000 100,0000 98,7500 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 98,83% NT = subtracted from: NT Lower -0,2655 -0,2655 -0,2655 Center 1,2500 1,2500 1,2500 Upper 2,7655 2,7655 2,7655 -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 1,2 0,0 1,2 2,4 NT = subtracted from: NT Lower -1,5155 -1,5155 Center 0,0000 0,0000 Upper 1,5155 1,5155 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 1,2 0,0 1,2 2,4 NT = subtracted from: NT Lower -1,5155 Center 0,0000 Upper 1,5155 -+ -+ -+ -+ -( * ) -+ -+ -+ -+ 1,2 0,0 1,2 2,4 45 [Type text] Hệ số biến đổi thức ăn (FCR) One-way ANOVA: FCR versus NT Source NT Error Total DF 12 15 SS 0,935 2,399 3,335 S = 0,4472 Level N 4 4 MS 0,312 0,200 F 1,56 R-Sq = 28,05% Mean 5,7270 5,5051 5,0656 5,5307 StDev 0,5122 0,4535 0,4471 0,3632 P 0,250 R-Sq(adj) = 10,07% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* ) ( -* -) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+5,00 5,50 6,00 6,50 Pooled StDev = 0,4472 Grouping Information Using Tukey Method NT N 4 4 Mean 5,7270 5,5307 5,5051 5,0656 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 98,83% NT = subtracted from: NT Lower -1,1609 -1,6005 -1,1354 Center -0,2219 -0,6614 -0,1964 Upper 0,7172 0,2776 0,7427 + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ -1,60 -0,80 -0,00 0,80 NT = subtracted from: NT Lower -1,3786 -0,9135 Center -0,4396 0,0255 Upper 0,4994 0,9645 + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ -1,60 -0,80 -0,00 0,80 NT = subtracted from: NT Lower -0,4739 Center 0,4651 Upper 1,4041 + -+ -+ -+ ( -* -) + -+ -+ -+ -1,60 -0,80 -0,00 0,80 46 [Type text] Lượng thức ăn tuyệt đối(FI) One-way ANOVA: FI(g/ngày) versus NT Source NT Error Total DF 12 15 SS 65,6 602,9 668,5 S = 7,088 Level N 4 4 MS 21,9 50,2 R-Sq = 9,82% Mean 81,325 76,550 81,650 79,475 StDev 10,762 5,467 5,424 5,084 F 0,44 P 0,732 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -72,0 78,0 84,0 90,0 Pooled StDev = 7,088 Grouping Information Using Tukey Method NT N 4 4 Mean 81,650 81,325 79,475 76,550 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 98,83% NT = subtracted from: NT Lower -19,660 -14,560 -16,735 Center -4,775 0,325 -1,850 Upper 10,110 15,210 13,035 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ -20 -10 10 NT = subtracted from: NT Lower -9,785 -11,960 Center 5,100 2,925 Upper 19,985 17,810 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ -20 -10 10 NT = subtracted from: NT Lower -17,060 Center -2,175 Upper 12,710 + -+ -+ -+ ( * ) + -+ -+ -+ -20 -10 10 47 [Type text] Hiệu sử dụng protein (PER) One-way ANOVA: PER versus NT Source NT Error Total DF 12 15 SS 0,02403 0,06015 0,08418 S = 0,07080 Level N 4 4 MS 0,00801 0,00501 R-Sq = 28,54% Mean 0,8525 0,8700 0,9500 0,8625 StDev 0,0655 0,0730 0,0845 0,0574 F 1,60 P 0,242 R-Sq(adj) = 10,68% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 0,840 0,910 0,980 1,050 Pooled StDev = 0,0708 Grouping Information Using Tukey Method NT N 4 4 Mean 0,95000 0,87000 0,86250 0,85250 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 98,83% NT = subtracted from: NT Lower -0,13118 -0,05118 -0,13868 Center 0,01750 0,09750 0,01000 Upper 0,16618 0,24618 0,15868 + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ -0,15 0,00 0,15 0,30 NT = subtracted from: NT Lower -0,06868 -0,15618 Center 0,08000 -0,00750 Upper 0,22868 0,14118 + -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ -0,15 0,00 0,15 0,30 Upper 0,06118 + -+ -+ -+ ( -* -) + -+ -+ -+ -0,15 0,00 0,15 0,30 NT = subtracted from: NT Lower -0,23618 Center -0,08750 48 [Type text] Tốc độ tăng trưởng đặc biệt(SGR) One-way ANOVA: SGR versus NT Source NT Error Total DF 12 15 SS 0,0434 0,2627 0,3061 S = 0,1479 Level N 4 4 MS 0,0145 0,0219 F 0,66 R-Sq = 14,19% Mean 1,6550 1,6225 1,7600 1,6525 StDev 0,1943 0,1340 0,1393 0,1115 P 0,591 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* ) ( * -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+1,56 1,68 1,80 1,92 Pooled StDev = 0,1479 Grouping Information Using Tukey Method NT N 4 4 Mean 1,7600 1,6550 1,6525 1,6225 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 98,83% NT = subtracted from: NT Lower -0,3432 -0,2057 -0,3132 Center -0,0325 0,1050 -0,0025 Upper 0,2782 0,4157 0,3082 + -+ -+ -+( * -) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+-0,25 0,00 0,25 0,50 NT = subtracted from: NT Lower -0,1732 -0,2807 Center 0,1375 0,0300 Upper 0,4482 0,3407 + -+ -+ -+( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+-0,25 0,00 0,25 0,50 NT = subtracted from: NT Lower -0,4182 Center -0,1075 Upper 0,2032 + -+ -+ -+( * -) + -+ -+ -+-0,25 0,00 0,25 0,50 49 [Type text] THÍ NGHIỆM Nhiệt độ (0C) pH q trình thí nghiệm Ngày 22/04/2013 23/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 26/04/2013 27/04/2013 28/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 01/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 04/05/2013 pH Nhiệt độ Khối Khối Khối Khối Khối Khối Khối Khối 6,8 6,8 6,8 6,8 27,0 27,0 27,0 27,0 6,8 7,0 6,8 7,0 28,0 28,0 28,0 28,0 6,8 6,6 6,6 6,6 27,0 27,0 27,0 27,0 6,8 6,6 6,6 6,8 28,5 28,5 28,5 28,5 6,6 6,6 6,8 6,8 27,0 27,0 27,0 27,0 6,8 6,8 6,6 6,6 28,5 28,5 28,0 28,0 6,8 6,6 6,8 6,8 27,0 27,0 27,0 27,0 6,8 6,8 6,8 6,8 28,0 28,0 28,0 28,0 6,6 6,6 6,6 6,6 26,5 26,5 26,5 26,5 6,6 6,6 6,8 6,8 27,5 27,5 27,5 27,5 6,6 6,8 6,6 6,6 26,5 26,5 26,5 26,5 6,8 6,8 7,0 7,0 26,5 26,5 26,5 26,5 7,0 7,0 7,0 7,0 26,0 26,0 26,0 26,0 6,6 6,6 6,8 6,8 27,0 27,0 27,0 27,0 6,8 6,8 6,8 6,8 26,5 26,5 26,5 26,5 7,0 7,0 7,0 7,0 27,0 27,0 27,0 27,0 6,8 6,6 6,8 6,6 26,5 26,5 26,5 26,5 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 28,0 28,0 28,0 6,6 6,6 6,8 6,8 27,5 27,5 27,5 27,0 6,8 7,0 7,0 7,0 27,5 27,5 27,5 27,5 6,6 6,6 6,8 6,8 27,0 27,0 27,0 27,0 6,8 6,8 6,8 6,8 27,0 27,0 27,0 27,0 6,6 6,6 6,6 6,6 26,5 26,5 26,5 26,5 6,6 6,6 6,8 7,0 28,0 28,5 28,5 28,5 6,6 6,8 6,8 7,0 27,0 27,5 27,5 27,5 7,0 6,8 7,0 7,0 27,5 27,5 27,5 27,5 50 [Type text] 05/05/2013 06/05/2013 6,6 6,6 6,8 6,6 27,0 27,0 27,0 27,0 6,6 6,6 6,8 6,8 28,0 28,0 28,0 28,0 6,6 6,6 6,6 6,6 27,0 27,0 27,0 27,0 6,8 6,6 6,8 6,6 29,0 29,0 29,0 29,0 Hàm lượng DO ammonia tổng số (mg/l) q trình thí nghiệm Ngày 22/04/2013 23/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 26/04/2013 27/04/2013 28/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 01/05/2013 02/05/2013 DO NH3 Khối Khối Khối Khối Khối Khối Khối Khối 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 3,5 3,5 3,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 3,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,5 4,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 4,0 3,5 3,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 4,5 5,0 51 0,0527 0,0463 0,0045 0,0876 0,0353 0,0363 0,0353 0,0535 0,0353 0,0674 0,0743 0,0353 0,0657 0,0643 0,0733 0,0242 [Type text] 03/05/2013 04/05/2013 05/05/2013 06/05/2013 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 3,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,0 3,0 3,0 0,0036 0,0033 0,0013 0,0063 Phần trăm protein thức ăn NT Lần đo % protein thức ăn 45,72 ĐC 45,94 45,72 45,94 15% 45,94 45,72 45,50 30% 46,16 45,72 45,94 45% 45,94 45,72 Kết thu phân đợt NT ĐC 15% 30% 45% Lần đo 3 3 % protein phân 14,44 14,00 14,22 17,28 17,06 17,06 16,63 17,06 17,28 18,81 18,59 18,81 trung bình % protein thức ăn 45,79 45,86 45,79 45,86 trung bình % protein phân 14,219 17,135 16,990 18,740 52 [Type text] Kết thu phân đợt NT ĐC 15% 30% 45% Lần đo 3 3 % protein phân 14,44 14,88 14,22 17,50 17,94 17,72 17,50 18,59 17,94 19,25 19,47 19,47 trung bình % protein phân % protein phân 14,44 14,88 14,22 17,50 17,94 17,72 17,50 18,59 17,94 19,25 19,47 19,47 trung bình % protein phân 14,510 17,719 18,010 19,396 Kết thu phân đợt NT ĐC 15% 30% 45% Lần đo 3 3 14,510 17,719 18,010 19,396 53 [Type text] Kết xử lý thống kê Phần trăm protein thức ăn One-way ANOVA: % protein thức ăn versus NT Source NT Error Total DF 11 S = 0,1997 SS 0,0160 0,3190 0,3350 MS 0,0053 0,0399 R-Sq = 4,76% F 0,13 P 0,937 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1 45,792 0,126 ( * ) 45,865 0,126 ( * -) 3 45,792 0,334 ( * ) 45,865 0,126 ( * -) -+ -+ -+ -+ -45,60 45,76 45,92 46,08 Pooled StDev = 0,200 Grouping Information Using Tukey Method NT N 3 3 Mean 45,8646 45,8646 45,7917 45,7917 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 98,74% NT = subtracted from: NT Lower -0,4494 -0,5223 -0,4494 Center 0,0729 0,0000 0,0729 Upper 0,5952 0,5223 0,5952 + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ -0,60 -0,30 0,00 0,30 NT = subtracted from: NT Lower -0,5952 -0,5223 Center -0,0729 0,0000 Upper 0,4494 0,5223 + -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ -0,60 -0,30 0,00 0,30 54 [Type text] NT = subtracted from: NT Lower -0,4494 Center 0,0729 Upper 0,5952 + -+ -+ -+ ( * -) + -+ -+ -+ -0,60 -0,30 0,00 0,30 Phần trăm protein phân One-way ANOVA: % protein versus NT Source NT Error Total DF 11 SS 30,332 5,721 36,053 S = 0,8456 Level N 3 3 MS 10,111 0,715 R-Sq = 84,13% Mean 14,753 17,281 18,278 18,934 StDev 0,689 0,386 1,441 0,402 F 14,14 P 0,001 R-Sq(adj) = 78,18% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ 14,0 16,0 18,0 20,0 Pooled StDev = 0,846 Grouping Information Using Tukey Method NT N 3 3 Mean 18,9340 18,2778 17,2813 14,7535 Grouping A A A B Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 98,74% NT = subtracted from: NT Lower 0,3161 1,3126 1,9689 Center 2,5278 3,5243 4,1806 Upper 4,7395 5,7360 6,3922 -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 3,0 0,0 3,0 6,0 NT = subtracted from: NT Lower -1,2152 -0,5589 Center 0,9965 1,6528 Upper 3,2082 3,8645 -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 3,0 0,0 3,0 6,0 55 [Type text] NT = subtracted from: NT Lower -1,5554 Center 0,6563 Upper 2,8679 -+ -+ -+ -+ -( * -) -+ -+ -+ -+ 3,0 0,0 3,0 6,0 Độ tiêu hóa One-way ANOVA: ADC versus NT Source NT Error Total DF 11 S = 2,591 Level N 3 3 SS 77,48 53,69 131,17 MS 25,83 6,71 F 3,85 R-Sq = 59,07% Mean 73,059 73,323 76,691 79,206 StDev 2,739 3,461 2,664 0,517 P 0,057 R-Sq(adj) = 43,72% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( * -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -70,0 73,5 77,0 80,5 Pooled StDev = 2,591 Grouping Information Using Tukey Method NT N 3 3 Mean 79,206 76,691 73,323 73,059 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 98,74% NT = subtracted from: NT Lower -6,511 -3,143 -0,629 Center 0,264 3,632 6,147 Upper 7,040 10,407 12,922 + -+ -+ -+( * -) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+-7,0 0,0 7,0 14,0 NT = subtracted from: NT Lower -3,408 -0,893 Center 3,368 5,882 Upper 10,143 12,658 + -+ -+ -+( -* ) ( * -) + -+ -+ -+-7,0 0,0 7,0 14,0 56 [Type text] NT = subtracted from: NT Lower -4,261 Center 2,515 Upper 9,290 + -+ -+ -+( -* ) + -+ -+ -+-7,0 0,0 7,0 14,0 Độ tiêu hóa protein One-way ANOVA: ADC protein versus NT Source NT Error Total DF 11 S = 1,217 Level N 3 3 SS 5,38 11,86 17,24 MS 1,79 1,48 R-Sq = 31,22% Mean 91,293 89,968 90,648 91,742 StDev 1,299 1,095 1,717 0,310 F 1,21 P 0,367 R-Sq(adj) = 5,43% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * ) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -88,5 90,0 91,5 93,0 Pooled StDev = 1,217 Grouping Information Using Tukey Method NT N 3 3 Mean 91,742 91,293 90,648 89,968 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 98,74% NT = subtracted from: NT Lower -4,509 -3,829 -2,735 Center -1,325 -0,645 0,449 Upper 1,859 2,539 3,633 + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ -5,0 -2,5 0,0 2,5 57 [Type text] NT = subtracted from: NT Lower -2,504 -1,410 Center 0,680 1,774 Upper 3,864 4,957 + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) + -+ -+ -+ -5,0 -2,5 0,0 2,5 NT = subtracted from: NT Lower -2,091 Center 1,093 Upper 4,277 + -+ -+ -+ ( -* ) + -+ -+ -+ -5,0 -2,5 0,0 2,5 -5,0 -2,5 0,0 2,5 58 ... việc sử dụng bánh dầu đậu nành với tỷ lệ khác lên tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn cá lăng nha (Mystus wyckioides) Khảo sát ảnh hưởng việc sử dụng bánh dầu đậu nành đến độ tiêu hóa cá lăng nha (Mystus. .. đa bánh dầu đậu nành sử dụng để thay bột cá thức ăn cho cá lăng nha: ĐN0, ĐN15, ĐN30 ĐN45 tương ứng với tỷ lệ sử dụng 0, 15, 30 45% bánh dầu đậu nành công thức thức ăn Các công thức thức ăn có... bột cá (Ngơ Văn Ngọc& Lê Thị Bình,2005) Nghiên cứu cá lăng nha (Mystus wyckioides) cho sử dụng thức ăn có chứa 15% bánh dầu đậu nành thay bột cá phần thức ăn mức protein 35% cho cá lăng nha cho
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÁNH DẦU ĐẬU NÀNH TRONG THỨC ĂN CHO CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides, Chaux và Fang 1949) , ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÁNH DẦU ĐẬU NÀNH TRONG THỨC ĂN CHO CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides, Chaux và Fang 1949)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn