BAN TU NHAN XET CBCC

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:37

BAN TU NHAN XET CBCC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN UBND PHƯỜNG MỸ THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc Mẫu số BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2014 (Đối với cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ) - Họ tên cán bộ, công chức: LÊ THỊ HOÀNG PHƯỢNG - Chức vụ: Chủ tịch MTTQ phường - Ngạch bậc lương: - Đơn vị công tác: UBND Phường Mỹ Thạnh - Nhiệm vụ phân công: MTTQ phường I TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI A TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Nêu ưu, khuyết điểm chính) * Ưu điểm: Chấp hành chủ trương, đường lối quy chế, quy định Đảng, sách, pháp luật Nhà nước - chấp hành tốt chủ trương, đường lối quy chế, quy định Đảng, sách pháp luật Nhà nước, đóng đầy đủ thuế nguồn quỹ địa phương Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống - Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng người cán bộ, sống giản dị, lành mạnh, hòa đồng với người xung quanh đồng nghiệp Năng lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ - Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, nổ cơng tác, không đùn đẩy trách nhiệm Tiến độ kết thực nhiệm vụ - Hoàn thành nhiệm vụ giao thời gian, đạt hiệu chăm lo cho người nghèo, vận động quỹ " VNN ", tổ chức tốt phong trào " XDĐSVH " Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ - Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với ngành, đoàn thể thực nhiệm vụ Thái độ phục vụ nhân dân - Gần gũi, lắng nghe tôn trọng ý kiến nhân dân, không gây phiền hà cho nhân dân, phục vụ tận tình * Khuyết điểm: Đơi lúc trễ B TỰ XẾP LOẠI (Theo 04 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hồn thành nhiệm vụ; Khơng hồn thành nhiệm vụ): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Mỹ Thạnh, ngày tháng năm 2014 Người tự nhận xét, đánh giá Lê Thị Hoàng Phượng II TẬP THỂ ĐƠN VỊ NHẬN XÉT III NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: BAN TU NHAN XET CBCC, BAN TU NHAN XET CBCC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn