BAO CAO SK QUY I I HTLTTGDDHCM

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:32

BAO CAO SK QUY I I HTLTTGDDHCM ĐẢNG ỦY P MỸ THẠNH CHI BỘ VP ỦY BAN * Số - BC/CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Thạnh, ngày 14 tháng năm 2015 BÁO CÁO Thực Chỉ thị 03- CT/TW Bộ Chính trị tháng đầu năm 2015 Thực Kế hoạch số 139- KH/ĐU ngày 02/3/2015 Đảng ủy triển khai, thực việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” chủ đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đồn kết, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh” Chi văn phòng Ủy Ban báo cáo kết thực tháng đầu năm 2015 sau: I Kết thực Công tác tuyên truyền giáo dục: Hàng tháng họp lệ Chi đưa nội dung tuyên truyền thông tin tư tưởng theo tài liệu sinh hoạt Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, câu chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh để đảng viên Chi học tập làm theo Qua tuyên truyền giáo dục, đ/c đảng viên Chi tự soi rọi thân rút nội dung cần học tập làm theo Bác Mỗi đảng viên Chi tuyên truyền viên thường xuyên tuyên truyền nhân dân chủ trương Đảng ,chính sách pháp luật Nhà nước gắn với thực Chỉ thị 03- CT/TW Bộ Chính trị Công tác xây dựng, triển khai kế hoạch: Thực Kế hoạch số 140- KH/ĐU ngày 02/03/2015 Ban Thưường vụ Đảng ủy việc học tập chuyên đề năm 2015, Chi xây dựng Kế hoạch số 01- KH/CB ngày 02/3/2015 học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng sạch, vững mạnh ” gắn với chun đề tồn khố “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành nhân dân, đời tư sáng, sống riêng giản dị” Sau xây dựng kế hoạch Chi tổ chức họp để triển khai thực vào tháng 04/2015 Tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chi triển khai thực cách sâu rộng cán đảng viên nhân dân Chi cử đảng viên tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đồn kết, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh” Đảng ủy tổ chức có 26/26 đảng viên tham dự, sau học tập Chi tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức thảo luận hướng dẫn cho 26/26 đảng viên viết đăng ký tu dưỡng, rèn luyện đạt 100% theo kế hoạch Chi đề 4 Đưa việc Học học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên Chi - Chi thông qua họp lệ tháng; đưa nội dung vào thảo luận như: “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh” mẩu chuyện kể Bác 06 có 149 lượt đảng viên tham dự - Hàng tháng đảng viên Chi luân phiên tự nhận xét theo kế hoạch nội dung đăng ký tu dưỡng rèn luyện nêu tồn tại, hạn chế, yếu kém, để Chi thảo luận, bàn biện pháp khắc phục Đến chi nhận xét nội dung đăng ký, tu dưỡng rèn luyện đảng viên đạt 100% theo kế hoạch đề có chuyển biến nhận thức, tư tưởng, việc làm; chưa phát trường hợp vi phạm có dư luận phản ánh quần chúng nhân dân tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ trị giao, giao tiếp với nhân dân Gắn việc thực Chỉ thị 03-CT/TW với nhiệm vụ trị địa phương - Từng đảng viên chi thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực chủ trương, sách Đảng pháp luật nhà nước, phòng chống tội phạm, bn bán người, an tồn giao thơng, trật tự thị, vệ sinh mơi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh người gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm - HĐND : Tham gia tổ chức cho HĐND cấp tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp, bầu cử Trưởng, Phó khóm nhiệm kỳ 2015-2017 Tổ chức tốt kỳ họp HĐND phường lần thứ 14 - VHTT : Thường xuyên tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” Cuộc vận động “ Ngày người nghèo” CVĐ “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” - Bộ phận Một cửa, địa : Thực tốt cơng tác tiếp dân, trả kết quả, đơn thư khiếu nại công dân, không để đơn tồn động, kéo dài - Tất đảng viên chi tham gia học tập tốt chuyên đề năm 2015 Đảng ủy tổ chức II Nhận xét, đánh giá Mạnh Cán đảng viên tầng lớp nhân dân tham gia học tập theo gương Bác việc làm cụ thể, đưa nội dung học vào nhiệm vụ chuyên môn thiết thực như: giải công việc hàng ngày phận cửa, giao tiếp tốt với nhân dân khơng gây phiền hà, hướng dẫn tận tình, giải đơn thư cơng dân có lý, có tình tạo mối quan hệ tốt nhân dân, xây dựng tình làng, nghĩa xóm Ban Tun giáo 2 Một số hạn chế - Một vài cán bộ, đảng viên chưa thực quan tâm đầu tư nghiên cứu sâu việc học tập làm theo gương Bác, việc làm theo chưa nhiều, chưa thiết thực, cụ thể - Việc đăng ký “làm theo gương đạo đức Bác” vài đảng viên đăng ký nội dung chung chung , chưa sát theo nhiệm vụ phân công III Phương hướng tới: - Chi ủy cần thực nghiêm túc, chặt chẽ việc thực Chỉ thị số 03CT/TW Quy định 101- QĐ/TW Bộ Chính trị gắn với thực Nghị Trung ương "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay", để tập trung khắc phục hạn chế, yếu Thực tốt công tác kiểm điểm tự phê bình phê bình, góp phần củng cố niềm tin cán bộ, đảng viên nhân dân Đảng - Đối với cán bộ, đảng viên cán lãnh đạo phải gương mẫu thực làm theo gương, đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao vai trò Đảng thực nhiệm vụ trị - Kịp thời sơ kết, khen thưởng nhân tố tích cực thực Chỉ thị số 03- CT/TW Bộ Chính trị “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” đột xuất, hàng năm Nơi nhận: T/M CHI BỘ BÍ THƯ - TT Đảng ủy; - Ban Tuyên giáo Đảng ủy; - Các đảng viên Chi bộ; - Lưu: Lê Thị Hoàng Phượng Ban Tuyên giáo ... ánh quần chúng nhân dân tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ trị giao, giao tiếp v i nhân dân Gắn việc thực Chỉ thị 03-CT/TW v i nhiệm vụ trị địa phương - Từng đảng viên chi thường xuyên tuyên truyền... làm cụ thể, đưa n i dung học vào nhiệm vụ chuyên môn thiết thực như: gi i công việc hàng ngày phận cửa, giao tiếp tốt v i nhân dân khơng gây phiền hà, hướng dẫn tận tình, gi i đơn thư cơng dân... chưa nhiều, chưa thiết thực, cụ thể - Việc đăng ký “làm theo gương đạo đức Bác” v i đảng viên đăng ký n i dung chung chung , chưa sát theo nhiệm vụ phân công III Phương hướng t i: - Chi ủy cần
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO SK QUY I I HTLTTGDDHCM, BAO CAO SK QUY I I HTLTTGDDHCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn