Tổ chức, hoạt động của văn phòng trung ương (VPTW) đảng nhân dân cách mạng (NDCM) lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo

189 28 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHOUNXAY PHOMMYXAY TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHOUNXAY PHOMMYXAY TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Vũ Đức Đán PGS.TS Nguyễn Văn Hậu HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Nghiên cứu sinh PHOUNXAY PHOMMYXAY LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu Học viện Hành quốc gia (Việt Nam), tơi hồn thành luận án “Tổ chức, hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào điều kiện thể hóa số chức danh lãnh đạo” Tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới 02 nhà khoa học hướng dẫn PGS.TS Vũ Đức Đán PGS.TS Nguyễn Văn Hậu Tôi gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo Học viện Hành quốc gia, lãnh đạo Khoa Hành học, Khoa Sau đại học, thầy giáo Học viện Hành quốc gia tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giúp đỡ, góp ý chun mơn suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi gửi lời cảm ơn tới cán bộ, cơng chức Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào hợp tác hỗ trợ trình tác giả để thu thập số liệu thực tiễn Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp chia sẻ, hỗ trợ tài liệu, động viên tinh thần suốt trình tác giả nghiên cứu Chân thành cảm ơn! Tác giả luận án MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5 Giả thuyết khoa học câu hỏi nghiên cứu 6 Những đóng góp đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc Luận án Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG 1.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG 21 1.2.1 Những kết đạt 21 1.2.2 Những vấn đề cần triển khai 23 Kết luận chương 23 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 25 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN PHÒNG 25 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm văn phòng 25 2.1.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ văn phòng 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động văn phòng 33 2.2 VẤN ĐỀ NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 39 2.2.1 Một số khái niệm 39 i 2.2.2 Ưu điểm hạn chế việc thể hóa chức danh lãnh đạo 43 2.2.3 Một số chức danh lãnh đạo thể hóa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 46 2.3 NHỮNG YÊU CẦU, YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 46 2.3.1 Những yêu cầu tổ chức, hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào điều kiện thể hóa số chức danh lãnh đạo 47 2.3.2 Những yếu tố tác động đến tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào điều kiện thể hóa số chức danh lãnh đạo 54 2.3.3 Những tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào điều kiện thể hóa số chức danh lãnh đạo 58 2.4 KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO 62 2.4.1 Kinh nghiệm tổ chức, hoạt động số Văn phòng trung ương 62 2.4.2 Giá trị tham khảo cho Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 69 Kết luận chương 71 Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY 73 ii 3.1 GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO VÀ VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 73 3.1.1 Giới thiệu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 73 3.1.2 Giới thiệu Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào91 3.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY 97 3.2.1 Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 97 3.2.2 Các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 100 3.2.3 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 102 3.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY 106 3.3.1 Công tác tổ chức, cán 106 3.3.2 Công tác tham mưu, tổng hợp 110 3.3.3 Công tác văn thư, lưu trữ 115 3.3.4 Công tác lễ tân, đối ngoại, phối hợp hoạt động với văn phòng trung ương địa phương 117 3.3.5 Cơng tác quản lý kinh phí, tài sản 120 3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 122 3.4.1 Những kết đạt nguyên nhân kết tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng 122 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn tại, hạn chế tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng 129 iii 3.4.3 Đánh giá mơ hình văn phòng hợp văn phòng cấp ủy văn phòng ủy ban nhân cấp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 134 Kết luận chương 135 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY 137 4.1 QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO 137 4.1.1 Đổi tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương phải gắn với phương hướng, nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng 137 4.1.2 Đổi tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương phải gắn với đổi phương thức lãnh đạo Đảng 141 4.1.3 Đổi tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương phải gắn với lực đội ngũ cán bộ, công chức 143 4.2 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 144 4.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào việc đổi tổ chức máy hoạt động Văn phòng Trung ương 144 4.2.2 Hợp Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào với Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 147 4.2.3 Hoàn thiện chế làm việc theo hướng tăng cường mối quan hệ Văn phòng Trung ương Đảng với bộ, ngành, đoàn thể trung ương địa phương 152 4.2.4 Nâng cao lực cho đội ngũ cán bộ, cơng chức Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 157 iv 4.3.5 Hiện đại hóa sở vật chất - kỹ thuật tăng cường cơng tác hậu cần cho Văn phòng Trung ương Đảng 164 Kết luận chương 168 KẾT LUẬN 169 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 171 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCHTW: Ban chấp hành Trung ương CHDCND: Cộng hòa dân chủ nhân dân NDCM: Nhân dân cách mạng VPCP: Văn phòng Chính phủ VPTW: Văn phòng Trung ương vi - Nghiên cứu áp dụng hình thức ký hợp đồng thuê số loại hình dịch vụ (như cung cấp dịch vụ ăn uống, vệ sinh) để vừa có điều kiện giảm biên chế, tiết kiệm chi phí vừa nâng cao chất lượng phục vụ - Nghiên cứu việc quy định công tác quản lý tài chính, chi tiêu ngân sách bảo đảm cho hoạt động ban Đảng để tăng tính chủ động, thống đầu mối, tránh phát sinh vướng mắc tổ chức thực - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác tham mưu, nghiên cứu, điều hành, phục vụ Tăng cường thực chương trình “điện tử hóa” hoạt động VPTW VPTW cần tích cực tham mưu, giúp ban Đảng bố trí, quản lý kinh phí phục vụ hoạt động Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,các ban Đảng bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu Tiến hành phân cấp quản lý chi hoạt động thường xuyên dự toán hàng năm VPTW; thường xuyên kiểm tra, giám sát chi, đáp ứng kịp thời đầy đủ yêu cầu tài phục vụ cho hoạt động Đảng, ban Đảng, VPTW Xây dựng hoàn thiện chế độ, định mức chi tiêu phù hợp với hoạt động Đảng; xây dựng ban hành Quy chế chi tiêu nội theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý tài Cơng tác bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động VPTW, quan Đảng bước tăng cường Với thành tựu khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin đời sống hoạt động người ngày phổ biến Việc ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin hoạt động VPTW mặt phù hợp với vận động phát triển xã hội, mặt khác giúp cho việc hoạt động VPTW ngày chặt chẽ hiệu hơn, giảm nguồn lực cho việc công tác tham mưu, quản lý, điều hành hàng ngày Với hỗ trợ công nghệ thông tin, việc giải công việc nhanh chóng xác nhiều 165 * Về cơng tác hành chính, tổng hợp: Cơng tác hành nhà nước cần tổ chức thực bảo đảm nội quy, quy chế, bảo mật, an toàn, tiết kiệm Thường xuyên đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ thực công tác văn thư, lưu trữ, in ấn, phân phát tài liệu, ấn phẩm, báo chí bảo đảm chu đáo, kịp thời, quy định Phối hợp với quan liên quan để phục vụ tốt hội thảo, hội nghị BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp khách đồng chí Tổng Bí thư đồng chí Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư lãnh đạo VPTW Đẩy mạnh công tác tham mưu, chuẩn bị, phục vụ Trung ương Đảng việc xây dựng, triển khai thực chương trình, kế hoạch, lãnh đạo, đạo, báo cáo tổng hợp, theo dõi, đôn đốc nội dung hoạt động quan bảo đảm khoa học, hợp lý hiệu Chuẩn bị họp Trung ương Đảng chu đáo, chất lượng, kịp thời Xây dựng văn (tờ trình, phát biểu, cơng văn, kết luận, báo cáo giao ban, ghi biên bản, biên tập tài liệu ) bảo đảm điều kiện phục vụ đạo, điều hành, phối hợp VPTW, hoạt động Trung ương Đảng lãnh đạo VPTW * Về Công tác thông tin Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động Đảng như: triển khai rộng việc sử dụng phần mềm văn phòng điện tử quan Đảng, đơn vị VPTW thực việc gửi tài liệu điện tử tới vị đại biểu Thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời văn vào sở liệu luật intranet phục vụ yêu cầu tra cứu văn bản; phát triển, trì hoạt động trang tin điện tử VPTW internet; bảo đảm kỹ thuật cho mạng máy tính VPTW Tổ chức thực việc ghi âm, gỡ băng phục vụ yêu cầu lưu trữ, tra cứu văn Đầu tư nâng cấp thiết bị, đẩy mạnh phát triển hạ tầng nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho lãnh đạo Đảng 166 * Về cơng tác báo chí: VPTW cần phối hợp với quan quản lý nhà nước báo chí quan báo chí tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền lãnh đạo Đảng Tổ chức, phục vụ vấn phóng viên với lãnh đạo Đảng Phối hợp với Thơng xã phát hành ảnh báo chí miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ảnh quan thơng tấn, báo chí kỳ họp Phối hợp với Đài truyền hình, Đài tiếng nói tổ chức tường thuật trực tiếp số phiên họp, tổ chức truyên truyền kỳ họp Đại hội Đảng hoạt động quan Đảng Các ấn phẩm, tin hoạt động Trung ương Đảng, kỷ yếu, báo cáo tuần số ấn phẩm, văn khác biên tập, hệ thống hóa, phát hành phục vụ hoạt động đồng chí lãnh đạo Đảng, quan Đảng, góp phần làm phong phú, đa dạng thông tin đến quần chúng nhân dân, quan quản lý nhà nước * Về công tác bảo đảm an ninh: VPTW cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát, quân đội, lực lượng khác địa bàn nước, thủ Viêng Chăn để bảo đảm an tồn tuyệt đối cho đồng chí lãnh đạo Đảng, hoạt động lãnh đạo Đảng, quan Đảng, kỳ Đại hội phiên họp BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đón đoàn khách quốc tế Cần chủ động xây dựng phương án bảo vệ địa điểm hoạt động Đảng; thiết lập sử dụng có hiệu hệ thống sở liệu thông tin liên quan đến công tác bảo vệ; cấp phát phù hiệu phục vụ kỳ Đại hội, hội nghị, hội thảo theo quy định; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng, sử dụng có hiệu phương tiện thơng tin, kỹ thuật bảo vệ an ninh, phòng cháy, chữa cháy sở làm việc quan; khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán bộ, áp dụng tiến khoa học, bảo đảm an tồn, hiệu thích ứng với tình hình 167 Kết luận chương Thực tiễn hoạt động VPTW khẳng định VPTW giữ vai trò, vị trí quan trọng hệ thống máy tổ chức hoạt động lãnh đạo cấp ủy đảng, BCHTW, Bộ Chính trị Ban Bí thư Chất lượng tổ chức hiệu hoạt động VPTW ln yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, hiệu làm việc BCHTW, Bộ Chính trị Ban Bí thư Trên sở lý luận đánh giá thực trạng VPTW, chương giải vấn đề sau: - Đề xuất quan điểm đổi tổ chức hoạt động VPTW - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm đổi tổ chức hoạt động VPTW Trong điều kiện thể hóa chức danh lãnh đạo, nội dung phương thức lãnh đạo Đảng, trực tiếp BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Nhà nước toàn xã hội, đỏi hỏi VPTW phải đổi tổ chức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hiệu thực chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng 168 KẾT LUẬN VPTW thiết chế quan trọng lãnh đạo Bộ Chính trị Ban Bí thư, yếu tốt khách quan trình đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước toàn xã hội Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh tồn dân tộc, đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, sớm đưa đất nước khỏi tình trạng phát triển, diễn bối cảnh quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường; với tình hình nước có nhiều thuận lợi, khơng khó khăn, đòi hỏi lãnh đạo, đạo Đảng phải có lĩnh trị vững vàng, động, sáng tạo, thường xuyên, kịp thời sâu sát Yêu cầu đặt cho VPTW phải khơng ngừng đổi mới, hồn thiện để đáp ứng chức tham mưu, phục vụ lãnh đạo, đạo Đảng lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại xây dựng Đảng Thực tiễn hoạt động khẳng định VPTW ln giữ vai trò, vị trí quan trọng hệ thống máy tổ chức hoạt động lãnh đạo cấp ủy đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư Chất lượng tổ chức hiệu hoạt động, đặc biệt bối cảnh thể hóa số chức danh lãnh đạo có tác động mạnh mẽ đến lực lãnh đạo, hiệu làm việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư Với lịch sử 60 năm hình thành phát triển, VPTW ngày khẳng định vị trí, vai trò việc tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư việc lãnh đạo Nhà nước xã hội Tuy nhiên, thực trạng tổ chức, hoạt động VPTW thời gian qua, điều kiện thể hóa số chức danh lãnh đạo nhiều bất cập, làm ảnh hưởng đến hiệu làm việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư, ảnh hưởng đến lực lãnh đạo 169 Đảng NDCM Lào Do vậy, việc việc đổi tổ chức, hoạt động VPTW trở thành nhiệm vụ quan trọng cấp thiết Để khắc phục giải vấn đề bất cập nêu cách có hiệu quả, phải có thời gian, nguồn lực tâm trị hệ thống Trước mắt, cần thực số giải pháp luận án nêu Các giải pháp xuất phát từ thực tiễn hoạt động VPTW Tác giả cho rằng, giải pháp tổ chức thực tốt đem lại hiệu góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, điều hành cơng việc Đảng ngày nếp, khoa học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Tuy nhiên, việc áp dụng giải pháp nói phải thực đồng bộ, tránh tuyệt đối hóa coi nhẹ giải pháp trình thực Đổi tổ chức, hoạt động VPTW đổi nội dung phương thức lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Nhà nước tồn xã hội Để đổi tổ chức, hoạt động VPTW trước hết cán bộ, đảng viên VPTW hàng ngày, hàng phải tự trang bị trang bị kiến thức, nâng cao trình độ, lực cơng tác để đáp ứng yêu cầu tham mưu phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư lĩnh vực đời sống xã hội Dù vậy, quan tâm đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt đồng chí Tổng Bí thư đồng chí Thường trực Ban Bí thư yếu tố quan trọng đổi tổ chức, hoạt động VPTW 170 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Minh Đoan (2016),“Vấn đề thể hóa người lãnh đạo người quản lý, thiết lập chế kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu nước ta nay”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Số 11 (343/2016) Nguyễn Văn Hậu (2015), Kỹ quản lý tổ chức, Nhà xuất Lao Động, Hà Nội Nguyễn Văn Hậu (2015), Kỹ nghiệp vụ hành chính, Nhà xuất Lao Động, Hà Nội Nguyễn Văn Hậu (2014), Tổ chức kiện theo chuẩn mực văn hóa, Nhà xuất Lao Động, Hà Nội Học viện Hành quốc gia (1998), Giáo trình quản lý hành nhà nước, Hà Nội Học viện Hành quốc gia (2002), Thuật ngữ hành chính, Hà Nội Nghiêm Kỳ Hồng (2014), Một số vấn đề nghiên cứu quản trị văn phòng lưu trữ học, Nhà xuất Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Mẫu Ngoạt (2006), “Chất lượng tham mưu Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Bộ Chính trị Ban Bí thư giai đoạn nay”, Đề tài khoa học cấp bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán cơng chức, Nhà xuất Chính trị quốc gia xuất bản, Hà Nội 10 Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An (2008), Giáo trình Quản trị hành văn phòng, Nxb Thống kê, Hà Nội 171 11 Phạm Ngọc Quang (2006), “Góp phần tìm hiểu quan niệm “đổi mới”, “cải tổ”, “cải cách””, Tạp chí Thơng tin Công tác Tư tưởng Lý luận, số 1-2006 12 Lưu Kiếm Thanh (2009), Nghiệp vụ hành văn phòng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 13 Nguyễn Hữu Thân (2004), Quản trị hành chánh văn phòng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 14 Văn phòng Quốc hội Việt Nam - Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (2011), “Báo cáo nghiên cứu đổi tổ chức hoạt động Văn phòng Quốc hội”, Dự án tăng cường lực quan dân cử Việt Nam 15 Văn Tất Thu (2011), Tổ chức hoạt động văn phòng bộ, quan ngang bộ, quan thuộc phủ, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Viện Ngôn ngữ học (1997), Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), Nhà xuất Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng II Tiếng Lào 17 Bun Chăn Sỉ Vơng Phăn (2012), Kiện tồn máy tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Hành quốc gia Lào, Viêng Chăn 18 Bounpone Bouttanavong (2012), Báo cáo đồn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 7/2/2012, Viêng Chăn 19 Chanthaboun Lattanavong (2014), Bài học công tác tham mưu Văn phòng Trung ương Đảng hội nghị cơng tác văn phòng tồn quốc lần VII, ngày 15/12/2014, Viêng Chăn 172 20 Choummaly Sayasone (2015), Tổng kết đánh giá việc tiến hành sinh hoạt trị, kiểm điểm việc lãnh đạo tập thể Ban Chấp hành trung ương Đảng kiểm điểm việc lãnh đạo cá nhân Ban Chấp hành trung ương Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ nhiệm kỳ IX, ngày 16/5/2013, Viêng Chăn 21 Choummaly Sayasone (2015), 60 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào, phát biểu Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngày 21/3/2015, Viêng Chăn 22 Chương Sombounkhan (1996), Một số khâu số vấn đề cần nắm vững để làm công tác nghiên cứu tổng hợp tốt, Văn phòng Trung ương Đảng, Viêng Chăn 23 Chương Sombounkhan (2011), Bài học nghiên cứu tổng hợp phục vụ lãnh đạo, Hội nghị cơng tác văn phòng tồn quốc lần thứ VI, ngày 19-21/10/2011, Viêng Chăn 24 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2015), Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng đầu năm, việc trọng tâm tháng cuối năm 2014-2015 phương hướng năm 2015-2016, Hội nghị Ban Chấp hàmh Trung ương Đảng lần thứ 10 nhiệm kỳ IX, ngày 15/5/2015, Viêng Chăn 25 Học viện Chính trị - Hành Quốc gia (2004), Giáo trình triết học Mác-Lênin, Nhà xuất Học viện Chính trị - Hành Quốc gia, Viêng Chăn 26 Hồ Chí Minh (1980), Cách giải phương thức làm việc, Nhà xuất CHDCND Lào, Viêng Chăn 27 Kayson Phomvihan (1972), Báo cáo chi tiết cương lĩnh trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Viêng Chăn 28 Kayson Phomvihan (1976), Báo cáo Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng việc cải cách máy tổ chức phương thức làm việc 173 điều kiện đảng cầm quyền toàn quốc từ ngày 30/7-4/8/1976, Văn phòng Trung ương Đảng, Viêng Chăn 29 Kayson Phomvihan (1979), Một số học cách mạng Lào, Nhà xuất CHDCND Lào, Viêng Chăn 30 Kayson Phomvihan (1987), Tư Phương thức làm việc Ban Chấp hàmh Trung ương Đảng nhiệm kỳ IV, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Viêng Chăn 31 Kayson Phomvihan (1989), Hướng nông thôn mở rông quan hệ hợp tác quốc tế, Nhà xuất Giáo dục, Viêng Chăn 32 Kham Phong Bút Đa Vông (2011), Lịch sử truyền thống 55 năm (1955 - 2010) hình thành trưởng thành Văn phòng Trung ương Đảng, Nhà xuất quốc gia, Viêng Chăn 33 Khanngeun Savengsuksa (1992), Nghiên cứu Tổng hợp phục vụ lãnh đạo, Nhà xuất Văn phòng Trung ương Đảng, Viêng Chăn 34 Khampheuy Panmalaythong (2011), Nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo hướng làm chuyên viên đại, Hội nghị cơng tác văn phòng lần thứ VI (19-21/10/2011), Viêng Chăn 35 Lốt Cha Na Sỉ Vi Lay (2013), “Củng cố công tác xây dựng cán chuyên viên Văn phòng Trung ương Đảng”, Luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Hành quốc gia Lào, Viêng Chăn 36 Sỉ Su Phăn Thăn Sa Mây (2013), “Phát huy vai trò Văn phòng Trung ương Đảng”, Luận văn thạc sĩ Chính trị học, Học viện Chính trị Hành quốc gia Lào, Viêng Chăn 37 Pha Khăm In Sẻng (2014), “Một số ý kiến thực chức tham mưu phục vụ lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng”, Tạp chí A Lun Mai, Số năm 2014, Viêng Chăn 174 38 Pha Khăm In Sẻng (2015), “Một số vấn đề cán tham mưu Văn phòng Trung ương Đảng”, Tạp chí Ko Xạng Phắc, số 161 năm 2015, Viêng Chăn 39 Thongsavanh Khaykhamphithoune (2011), Về truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng, Hội nghị cơng tác văn phòng lần thứ VI ngày 19-21/10/2011, Viêng Chăn 40 Vàng Chồng Thiên (Vụ trưởng Vụ thư ký lãnh đạo, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc) (2006), Báo cáo đổi kinh nghiệm phục vụ hội nghị trung ương đảng trước đồn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bắc Kinh, ngày 21/10/2006 41 Văn phòng Trung ương Đảng (2002), Việc áp dụng công nghệ thông tin vào phát triển công tác văn phòng, Viêng Chăn 42 Văn phòng Trung ương Đảng (2002), Văn triển khai nghị đại hội VII Đảng: đọc cho hết, hiểu cho đúng, phải thực có hiệu quả, Nhà xuất Sạ Phan Thong, Viêng Chăn 43 Văn phòng Trung ương Đảng (2006), Biên nội dung công tác học mà Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam đề xuất với đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ngày 16/8/2006 44 Văn phòng Trung ương Đảng (2009), Báo cáo kết làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc, tháng 12/2009, Viêng Chăn 45 Văn phòng Trung ương Đảng (2010) Báo cáo trị đảng nhiệm kỳ IV đại hội lần thứ V đảng Văn phòng Trung ương Đảng ngày 30/12/2010, Viêng Chăn 46 Văn phòng Trung ương Đảng (2011), Lịch sử truyền thống 55 năm Văn phòng Trung ương Đảng, Nhà xuất quốc gia, Viêng Chăn 175 47 Văn phòng Trung ương Đảng (2011), Báo cáo việc đánh giá hoạt động công tác văn phòng năm qua, hướng củng cố phát triển văn phòng từ năm 2011-2015 48 Văn phòng Trung ương Đảng (2011), 55 năm Văn phòng Trung ương Đảng đón nhận Huân chương Tự hạng Nhất, Thủ Viêng Chăn, ngày 21/11/2011 49 Văn phòng Trung ương Đảng (2013), Tài liệu bồi dưỡng công tác văn phòng, Nhà xuất Văn phòng Trung ương Đảng, Viêng Chăn 50 Văn phòng Trung ương Đảng (2013), Hướng dẫn số 01//VPTWĐ ngày 20/6/2013 việc chuẩn bị dự thảo báo cáo trị đại hội đảng bộ, đảng quan địa phương 51 Văn phòng Trung ương Đảng (2014), Báo cáo tổng kết hoạt động công tác năm 2014 Vụ nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng, số 16/VNCTH, ngày 31/12/2014 52 Văn phòng Trung ương Đảng (2014), Báo cáo tổng kết hoạt động công tác năm 2012, 2013 Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, số 21/VPTWĐ, ngày 20/2/2013 Và số 01/VPTWĐ, ngày 9/1/2014 53 Văn phòng Trung ương Đảng (2015), Tổng kết thơng tin từ việc tổ chức thực công tác tham mưu giai đoạn 2011 - 2015, Nhà xuất Văn phòng Trung ương Đảng, Viêng Chăn 54 Văn phòng Trung ương Đảng (2015), Tổng kết số thông kế cán bộ, đảng viên nội Văn phòng Trung ương Đảng từ năm 2010 - 2015, Nhà xuất Văn phòng Trung ương Đảng, Viêng Chăn 55 Viện Khoa học Xã hội Quốc gia (2012), Từ điển tiếng Lào, Nhà xuất Viện Khoa học Xã hội Quốc gia, Viêng Chăn 176 56 Viện Khoa học Xã hội Quốc gia (2013), Kỷ yếu Hội thảo lý thuyết thực tiễn lần thứ I Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Đảng Cộng sản Việt Nam, Viêng Chăn III Tiếng Anh 57 B.Konsynski (1982), A Model for Specification of Office Communications, IEEE Transactions on Communications, Volume: 30, Issue: 1/1982 58 Marvin Sirbu , Sandor Schoichet , Jay S Kunin, Michael Hammer &Juliet Sutherland (1984), OAM: an office analysis methodology, Behaviour & Information Technology, Volume 3, Issue 1/1984 59 Victor Bekkers (2007), The governance of back-office integration, Public Management Review, Volume 9, Issue3/2007 IV Văn Đảng Nhà nước 60 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1979), Nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng, số 33/BCT, ngày 20/10/1979 việc tổ chức Văn phòng Trung ương Đảng Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng 61 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nhà xuất Chanthabuly, Viêng Chăn 62 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1988), Văn kiện hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, nhiệm kỳ IV, Nhà xuất Chanthabuly, Viêng Chăn 63 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1996),Văn kiện Đại hội đảng lần thứ VI Đảng, Nhà xuất nhà nước, Viêng Chăn 64 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2011), Văn kiện Đại hội đảng lần thứ IX Đảng, Nhà xuất nhà nước, Viêng Chăn 177 65 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2011), Quy định số 02/BBTTWĐ, ngày 1/6/2011, phương thức làm việc Ban Chấp hàmh Trung ương Đảng nhiệm kỳ IX 66 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2014), Quy định số 01/BBTTWĐ, ngày 1/6/2014, phương thức làm việc Ban Chấp hàmh Trung ương Đảng nhiệm kỳ IX 67 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2014), Quy định số 01/VPTWĐ, ngày 18/8/2014, máy tổ chức hoạt động Vụ Thư ký lãnh đạo 68 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Học viện Chính trị Hành quốc gia, Viêng Chăn 69 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2016), Điều lệ Đảng nhân dân cách mạng Lào nhiệm kỳ X, Nhà xuất Nùm Lào, Viêng Chăn 70 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quy định số 10/TTg, ngày 28/1/2011 việc chuẩn bị tiến hành họp phủ họp Thủ tướng, Phó Thủ tướng 71 Bộ Nội vụ (2012), Quy định, số 119/TTg, ngày 8/3/2012 máy tổ chức hoạt động Vụ Hành địa phương 72 Thủ tướng Chính phủ (2011), Nghị số 253/TTg, ngày 19/8/2011 việc tổ chức hoạt động Bộ Nội vụ 73 Thủ tướng Chính phủ (2011), Nghị số 291/TTg, ngày 19/9/2011 việc tổ chức hoạt động Văn phòng Chính phủ 74 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1990), Nghị hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 8, nhiệm kỳ IV, Nhà xuất Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Viêng Chăn 75 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1981), Nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng, số 010/BCT, ngày 20/6/1981 việc cải cách 178 máy tổ chức sửa đổi quy định phương tức làm việc đảng thời kỳ 76 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2013), Nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng, số 07/BCT, ngày 9/8/2013 việc chuẩn bị tiến hành đại hội X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 77 Quốc hội (2003), Hiến pháp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm năm 1991 sửa đổi, bổ sung năm 2003 78 Quốc hội (2015), Luật Cán bộ, công chức 79 Chủ tịch nước (2012), Sắc lệnh số 168/CTN ngày 26/6/2012 việc tổ chức hoạt động Văn phòng Chủ tịch nước 80 Văn phòng Chính phủ (2015), Nghị Hội nghị cơng tác văn phòng tồn quốc lần thứ VII, số 01/VPCP, ngày 8/1/2015 81 Văn phòng Trung ương Đảng (2011), Quy định số 47/VPTW, ngày 29/12/2011 máy tổ chức hoạt động Vụ nghiên cứu tổng hợp 82 Văn phòng Trung ương Đảng (2012), Quy định số 26/VPTW, ngày 19/10/2012 chế độ phối hợp phân chia trách nhiệm văn phòng 83 Văn phòng Trung ương Đảng (2013), Quy định số 11/VPTWĐ, ngày 11/10/2013 người giúp việc cho Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 84 Văn phòng Trung ương Đảng (2013), Quy định số 13/VPTWĐ, ngày 28/10/2013 máy tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng 85 Văn phòng Chủ tịch nước (2017), Báo cáo số 682/VPCTN ngày 13 tháng năm 2017 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ năm (20112015) 179 ... ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 46 2.3.1 Những yêu cầu tổ chức, hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào điều kiện thể hóa số. .. hiệu tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào điều kiện thể hóa số chức danh lãnh đạo 58 2.4 KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG VÀ... PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 144 4.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào việc đổi tổ chức máy hoạt động Văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức, hoạt động của văn phòng trung ương (VPTW) đảng nhân dân cách mạng (NDCM) lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo , Tổ chức, hoạt động của văn phòng trung ương (VPTW) đảng nhân dân cách mạng (NDCM) lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn