PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ

3 30 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:26

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ NĂM 2015 - Họ tên: Lê Thị Hoàng Phượng - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường - Cơ quan công tác: UBND Phường Mỹ Thạnh - Hệ số lương: 2,26 I TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước: - chấp hành tốt đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước, đóng đầy đủ thuế nguồn quỹ địa phương - Tham gia tốt phong trào địa phương phát động Vận động người thân người xung quanh thực Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc: - Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng người cán bộ, sống giản dị, lành mạnh, hòa đồng với người xung quanh đồng nghiệp - Đoàn kết nội bộ, không chia phe phái kéo bè, kéo cánh, khơng quan liêu tham nhũng - Có mối quan hệ tốt với chòm xóm, láng giềng, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, quan tâm giúp đở nhân dân - Trung thực, chấp hành tốt tổ chức kỷ luật Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ: - Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, nổ cơng tác, không đùn đẩy trách nhiệm - Trong lãnh đạo thực nhiệm vụ, thân thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, giúp đở đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tinh thần trách nhiệm công tác: - Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với ngành, đoàn thể thực nhiệm vụ - Gần gũi, lắng nghe tôn trọng ý kiến nhân dân, không gây phiền hà cho nhân dân, phục vụ tận tình Kết thực nhiệm vụ giao: - Bản thân ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao, hồn thành nhiệm vụ chun mơn - Là Phó chủ tịch HĐND phường thân tham mưu cho Chủ tịch tổ chức tốt kỳ họp HĐND phường, phối hợp với UBND, UBMTTQ phường tổ chức tốt buổi tiếp xúc cử tri HĐND cấp trước sau kỳ họp - Tham gia đầy đủ buổi tiếp xúc cử tri tổ địa bàn khóm - Xây dựng kế hoạch giám sát thường xuyên giám sát chuyên đề Tham mưu cho Chủ tịch thành lập đoàn giám sát chuyên đề: Giám sát việc thực kê khai lập thu quỹ bảo trì đường địa bàn khóm Kết khóm thực tốt - Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gởi cho ngành, cấp để trả lời, giải trình sau kỳ họp II TỰ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ Ưu điểm, nhược điểm: * Ưu điểm: - Bản thân thường xuyên nghiên cứu Chỉ thị, Nghị để thực tốt, gương mẫu thực nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thời gian, đạt hiệu quả, nổ công tác không đùn đẩy trách nhiệm Chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước, tham gia thực tốt phong trào địa phương phát động Vận động người thân, người xung quanh thực - Ln giữ gìn phẩm, chất đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, hòa đồng với người, ln trung tâm đồn kết, ln giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp - Ln gần dân, tơn trọng ý kiến đóng góp nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng đáng nhân để đề xuất, kiến nghị ngành, cấp giải kịp thời Không gây phiền hà nhân dân, tạo lòng tin nhân dân, nhân dân yêu mến * Nhược điểm: - Đơi lúc trể - Việc nắm bắt dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời - Chưa mạnh dạn đóng góp cho đại biểu vắng mặt buổi tiếp xúc cử tri HĐND cấp Phân loại đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm Mỹ Thạnh, ngày 23 tháng 11 năm 2015 Cán tự đánh giá Lê Thị Hoàng Phượng III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NƠI CÁN BỘ CÔNG TÁC ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2015 TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……… Kết đánh giá, phân loại cán bộ: Ngày tháng năm 2015 Đại diện cấp có thẩm quyền ... tri HĐND cấp Phân loại đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm Mỹ Thạnh, ngày 23 tháng 11 năm 2015 Cán tự đánh giá Lê Thị Hoàng Phượng III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NƠI CÁN BỘ CÔNG TÁC ………………………………………………………………………………... kiến, kiến nghị cử tri gởi cho ngành, cấp để trả lời, giải trình sau kỳ họp II TỰ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ Ưu điểm, nhược điểm: * Ưu điểm: - Bản thân thường xuyên nghiên cứu Chỉ thị, Nghị... ……………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2015 TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn