BIÊN BẢN KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

12 23 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:25

BIÊN BẢN KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ THẠNH Số: /BB-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mỹ Thạnh, ngày 04 tháng năm 2016 BIÊN BẢN Kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân phường Mỹ Thạnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Vào lúc 13 30 phút ngày 30 tháng 6, Hội trường Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thạnh, Hội đồng nhân dân phường Mỹ Thạnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ I Thành phần tham dự: Cấp thành phố: - Ông Nguyễn Văn Sử, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Y tế, Đại biểu HĐND thành phố trúng cử địa bàn phường; - Ông Hồ Văn Lành, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Long Xun; - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhụy, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Cấp phường: - Có mặt 28/30 đại biểu Hội đồng nhân dân phường (vắng 02 đại biểu: bà Phạm Thị Cẩm Hà nghỉ hộ sản, bà Đồn Thị Tuyết Mai bận chuyện gia đình) - Cùng ơng, bà trưởng ban ngành, đồn thể phường, đại diện Ban giám hiệu Trường Tiểu học, Trung học sở Mẫu giáo II NỘI DUNG: Bà Trần Thị Thủy Tiên (Cơng chức Văn hóa - Xã hội) điều hành phần nghi thức hội nghị gồm: - Chào cờ, hát Quốc ca; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu Chủ tọa kỳ họp: gồm ông Lê Tấn Hiến (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa VII) bà Lê Thị Hồng Phượng (Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa VII) Ơng Lê Tấn Hiền: Đọc diễn văn khai mạc kỳ họp thứ Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua chương trình kỳ họp biểu với 100% đại biểu có mặt (28/28) thống 4 Ơng Trần Ngọc Thanh (Cơng chức Văn phòng - Thống kê) thừa ủy quyền Ủy ban bầu cử phường: - Thông qua báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; - Thông qua Báo cáo Nghị Ủy ban bầu cử phường việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa VIII; - Tiến hành trao giấy chứng nhận cho đại biểu HĐND phường Ông Lê Tấn Hiền: Thơng qua Tờ trình việc giới thiệu Thư ký kỳ họp Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu bầu chức danh HĐND phường bầu kỳ họp thứ HĐND phường, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tiến hành biểu 100% đại biểu có mặt (28/28) thống Theo đó: - Thư ký Hội đồng nhân dân phường gồm 02 người: + Bà Nguyễn Thị Mỹ Đức (Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 03); + Ơng Trần Ngọc Thanh (Cơng chức Văn phòng - Thống kê, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 09) - Ban kiểm phiếu gồm 03 người: + Ơng Mai Tuấn Thảo (Bí thư - Trưởng khóm Thới An, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 05) - Tổ trưởng; + Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (Cơng chức Tài - Kế toán, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 01) - Thư ký; + Ông Đỗ Sĩ Thuận (Bí thư - Trưởng khóm Hòa Thạnh, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 08) - Tổ viên Tiến hành bầu chức danh Hội đồng nhân dân phường: 6.1 Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường: - Ông Lê Tấn Hiền: + Đọc Công văn Ban Thường vụ Đảng ủy phường việc giới thiệu nhân ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường; + Đọc Tờ trình Hội đồng nhân dân phường việc bầu chức danh Chủ tịch HĐND phường ông Nguyễn Thanh Tuấn + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: đại diện Ban Kiểm phiếu sinh hoạt thể lệ, nguyên tắc bầu cử - Tiến hành bầu cử công bố kết quả, cụ thể: ông Nguyễn Thanh Tuấn 28/30 phiếu, đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường, nên trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa VIII 6.2 Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường: - Ông Nguyễn Thanh Tuấn: + Đọc Tờ trình Hội đồng nhân dân phường việc bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường bà Lê Thị Hoàng Phượng + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ơng Mai Tuấn Thảo: đại diện Ban Kiểm phiếu sinh hoạt thể lệ, nguyên tắc bầu cử - Tiến hành bầu cử công bố kết quả, cụ thể: Bà Lê Thị Hoàng Phượng 28/30 phiếu, đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường, nên trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường khóa VIII - Ơng Nguyễn Thanh Tuấn: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa VIII 6.3 Quyết định số lượng Ủy viên Ban Hội đồng nhân dân: - Bà Lê Thị Hồng Phượng: + Thơng qua Tờ trình HĐND phường việc định số lượng ban số lượng Ủy viên Ban HĐND phường Tiến hành biểu 100% đại biểu có mặt (28/8) thống Theo đó: Hội đồng nhân dân phường có 02 ban (Ban Kinh tế - Xã hội Ban Pháp chế), số lượng Ủy viên ban 05 người (01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban 03 ủy viên) + Thơng qua nghị việc định số lượng ban số lượng Ủy viên Ban HĐND phường 6.4 Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường khóa VIII - Ơng Lê Tấn Hiền: Đọc cơng văn Ban Thường vụ Đảng ủy phường việc giới thiệu nhân ứng cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND phường - Ông Nguyễn Thanh Tuấn: + Thơng qua Tờ trình bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Trong đó: Trưởng ban: Ơng Lê Tấn Hiền Phó Trưởng ban: Ơng Nguyễn Quốc Cường (Kế tốn trưởng Ngân sách) + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: Đại diện Ban kiểm phiếu sinh hoạt thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử công bố kết quả, cụ thể: + Ông Lê Tấn Hiền 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; + Ông Nguyễn Quốc Cường 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; Do dó, ơng Lê Tấn Hiền ông Nguyễn Quốc Cường trúng cử chức danh Trưởng ban Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thông qua Nghị xác nhận kết bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội 6.5 Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường khóa VIII - Ơng Nguyễn Thanh Tuấn: + Thơng qua Tờ trình bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Trong đó: Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Phượng (Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN phường, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 02); Phó Trưởng ban: Ơng Phạm Minh Đức (Chủ tịch Cơng đồn, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 08) + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: Đại diện Ban kiểm phiếu sinh hoạt thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử công bố kết quả, cụ thể: + Bà Nguyễn Thanh Phượng 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; + Ông Phạm Minh Đức 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; Do dó, bà Nguyễn Thanh Phượng ơng Phạm Minh Đức trúng cử chức danh Trưởng ban Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, thay mặt Thường trực HĐND phát biểu ý kiến trước việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Bầu chức danh Ủy ban nhân dân phường: 8.1 Bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường: - Ông Lê Tấn Hiền: Đọc Công văn Ban Thường vụ Đảng ủy phường việc giới thiệu nhân ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường - Ơng Nguyễn Thanh Tuấn: + Đọc Tờ trình bầu Chủ tịch UBND phường bà Trần Thị Thủy Trân + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: + Đại diện Ban kiểm phiếu sinh hoạt nguyên tắc, thể lệ bầu cử + Tiến hành bầu cừ công bố kết quả, cụ thể: Bà Trần Thị Thủy Trân 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường nên trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa VIII 8.2 Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường: - Bà Trần Thị Thủy Trân: + Đọc Tờ trình bầu Phó Chủ tịch UBND phường ơng Nguyễn Mộng Hồng ơng Nguyễn Quốc Tuấn; + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: + Đại diện Ban kiểm phiếu sinh hoạt nguyên tắc, thể lệ bầu cử + Tiến hành bầu cừ cơng bố kết quả, cụ thể: Ơng Nguyễn Mộng Hồng 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; Ông Nguyễn Quốc Tuấn 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường nên trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử 8.3 Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân phường: - Bà Trần Thị Thủy Trân: + Đọc Tờ trình bầu Ủy viên UBND phường, gồm: Ông Đào Hồng Hải, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 08; Ông Nguyễn Trường Giang, Đảng ủy viên, Phường đội trưởng, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 05 + Đọc lý lịch trích ngang Biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: + Đại diện Ban kiểm phiếu sinh hoạt nguyên tắc, thể lệ bầu cử + Tiến hành bầu cử công bố kết quả, cụ thể: Ông Đào Hồng Hải 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; Ông Nguyễn Trường Giang 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường nên trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân phường khóa VIII Bà Trần Thị Thủy Trân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay mặt UBND phát biểu ý kiến việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao 10 Bà Nguyễn Thanh Phượng: thông báo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp xúc người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 11 Bà Lê Thị Hoàng Phượng: Thơng qua Tờ trình việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tờ trình việc ban hành Quy chế hoạt động đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016 12 Ông Nguyễn Thanh Tuấn: gợi ý thảo luận nội dung bà Lê Thị Hồng Phượng thơng qua 13 Bà Lê Thị Hồng Phượng: Tiến hành biểu thơng qua Nghị Nội quy kỳ họp, Quy chế hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân, Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ 100% đại biểu có mặt (28/28) thống 14 Ông Nguyễn Thanh Tuấn: Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15 Bà Trần Thị Thủy Tiên: Điều hành Chào cờ Bế mạc Biên kết thúc vào lúc 17 00 phút ngày./ THƯ KÝ CHỦ TỌA KỲ HỌP Trần Ngọc Thanh CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG Nguyễn Thanh Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 01/BC-HĐND Mỹ Thạnh, ngày 04 tháng năm 2016 Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO Tóm tắt kết kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân phường Mỹ Thạnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Kỳ họp thứ HĐNDphường Mỹ Thạnh khóa VIII, nhiệm kỳ 20162021 diễn ngày 30 tháng năm 2016, Hội trường Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thạnh Tham dự kỳ họp có ơng Nguyễn Văn Sử, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Y tế, Đại biểu HĐND thành phố trúng cử địa bàn phường; ơng Hồ Văn Lành, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Long Xuyên; bà Nguyễn Thị Hồng Nhụy, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Long Xun; ơng Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy; ơng Lê Tấn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường; bà Trần Thị Thủy Trân, Phó Bí Cấp phường: - Có mặt 28/30 đại biểu Hội đồng nhân dân phường (vắng 02 đại biểu: bà Phạm Thị Cẩm Hà nghỉ hộ sản, bà Đồn Thị Tuyết Mai bận chuyện gia đình) - Cùng ơng, bà trưởng ban ngành, đồn thể phường, đại diện Ban giám hiệu Trường Tiểu học, Trung học sở Mẫu giáo II NỘI DUNG: Bà Trần Thị Thủy Tiên (Công chức Văn hóa - Xã hội) điều hành phần nghi thức hội nghị gồm: - Chào cờ, hát Quốc ca; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu Chủ tọa kỳ họp: gồm ông Lê Tấn Hiến (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa VII) bà Lê Thị Hồng Phượng (Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa VII) Ơng Lê Tấn Hiền: Đọc diễn văn khai mạc kỳ họp thứ Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua chương trình kỳ họp biểu với 100% đại biểu có mặt (28/28) thống Ơng Trần Ngọc Thanh (Cơng chức Văn phòng - Thống kê) thừa ủy quyền Ủy ban bầu cử phường: - Thông qua báo cáo tổng kết cơng tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; - Thông qua Báo cáo Nghị Ủy ban bầu cử phường việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa VIII; - Tiến hành trao giấy chứng nhận cho đại biểu HĐND phường Ông Lê Tấn Hiền: Thơng qua Tờ trình việc giới thiệu Thư ký kỳ họp Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu bầu chức danh HĐND phường bầu kỳ họp thứ HĐND phường, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tiến hành biểu 100% đại biểu có mặt (28/28) thống Theo đó: - Thư ký Hội đồng nhân dân phường gồm 02 người: + Bà Nguyễn Thị Mỹ Đức (Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 03); + Ông Trần Ngọc Thanh (Cơng chức Văn phòng - Thống kê, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 09) - Ban kiểm phiếu gồm 03 người: + Ông Mai Tuấn Thảo (Bí thư - Trưởng khóm Thới An, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 05) - Tổ trưởng; + Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (Công chức Tài - Kế tốn, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 01) - Thư ký; + Ông Đỗ Sĩ Thuận (Bí thư - Trưởng khóm Hòa Thạnh, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 08) - Tổ viên Tiến hành bầu chức danh Hội đồng nhân dân phường: 6.1 Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường: - Ông Lê Tấn Hiền: + Đọc Công văn Ban Thường vụ Đảng ủy phường việc giới thiệu nhân ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường; + Đọc Tờ trình Hội đồng nhân dân phường việc bầu chức danh Chủ tịch HĐND phường ông Nguyễn Thanh Tuấn + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: đại diện Ban Kiểm phiếu sinh hoạt thể lệ, nguyên tắc bầu cử - Tiến hành bầu cử công bố kết quả, cụ thể: ông Nguyễn Thanh Tuấn 28/30 phiếu, đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường, nên trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa VIII 6.2 Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường: - Ông Nguyễn Thanh Tuấn: + Đọc Tờ trình Hội đồng nhân dân phường việc bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường bà Lê Thị Hoàng Phượng + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: đại diện Ban Kiểm phiếu sinh hoạt thể lệ, nguyên tắc bầu cử - Tiến hành bầu cử công bố kết quả, cụ thể: Bà Lê Thị Hoàng Phượng 28/30 phiếu, đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường, nên trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường khóa VIII - Ơng Nguyễn Thanh Tuấn: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa VIII 6.3 Quyết định số lượng Ủy viên Ban Hội đồng nhân dân: - Bà Lê Thị Hoàng Phượng: + Thơng qua Tờ trình HĐND phường việc định số lượng ban số lượng Ủy viên Ban HĐND phường Tiến hành biểu 100% đại biểu có mặt (28/8) thống Theo đó: Hội đồng nhân dân phường có 02 ban (Ban Kinh tế - Xã hội Ban Pháp chế), số lượng Ủy viên ban 05 người (01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban 03 ủy viên) + Thông qua nghị việc định số lượng ban số lượng Ủy viên Ban HĐND phường 6.4 Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường khóa VIII - Ơng Lê Tấn Hiền: Đọc cơng văn Ban Thường vụ Đảng ủy phường việc giới thiệu nhân ứng cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND phường - Ông Nguyễn Thanh Tuấn: + Thơng qua Tờ trình bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Trong đó: Trưởng ban: Ơng Lê Tấn Hiền Phó Trưởng ban: Ơng Nguyễn Quốc Cường (Kế toán trưởng Ngân sách) + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ơng Mai Tuấn Thảo: Đại diện Ban kiểm phiếu sinh hoạt thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử công bố kết quả, cụ thể: + Ông Lê Tấn Hiền 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; + Ông Nguyễn Quốc Cường 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; Do dó, ông Lê Tấn Hiền ông Nguyễn Quốc Cường trúng cử chức danh Trưởng ban Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội 6.5 Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường khóa VIII - Ơng Nguyễn Thanh Tuấn: + Thơng qua Tờ trình bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Trong đó: Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Phượng (Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN phường, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 02); Phó Trưởng ban: Ơng Phạm Minh Đức (Chủ tịch Cơng đồn, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 08) + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: Đại diện Ban kiểm phiếu sinh hoạt thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử công bố kết quả, cụ thể: + Bà Nguyễn Thanh Phượng 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; + Ông Phạm Minh Đức 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; Do dó, bà Nguyễn Thanh Phượng ông Phạm Minh Đức trúng cử chức danh Trưởng ban Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, thay mặt Thường trực HĐND phát biểu ý kiến trước việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Bầu chức danh Ủy ban nhân dân phường: 8.1 Bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường: - Ông Lê Tấn Hiền: Đọc Công văn Ban Thường vụ Đảng ủy phường việc giới thiệu nhân ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường - Ơng Nguyễn Thanh Tuấn: 10 + Đọc Tờ trình bầu Chủ tịch UBND phường bà Trần Thị Thủy Trân + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: + Đại diện Ban kiểm phiếu sinh hoạt nguyên tắc, thể lệ bầu cử + Tiến hành bầu cừ công bố kết quả, cụ thể: Bà Trần Thị Thủy Trân 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường nên trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa VIII 8.2 Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường: - Bà Trần Thị Thủy Trân: + Đọc Tờ trình bầu Phó Chủ tịch UBND phường ơng Nguyễn Mộng Hồng ơng Nguyễn Quốc Tuấn; + Đọc lý lịch trích ngang, biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: + Đại diện Ban kiểm phiếu sinh hoạt nguyên tắc, thể lệ bầu cử + Tiến hành bầu cừ cơng bố kết quả, cụ thể: Ơng Nguyễn Mộng Hoàng 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; Ông Nguyễn Quốc Tuấn 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường nên trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thông qua Nghị xác nhận kết bầu cử 8.3 Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân phường: - Bà Trần Thị Thủy Trân: + Đọc Tờ trình bầu Ủy viên UBND phường, gồm: Ông Đào Hồng Hải, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 08; Ông Nguyễn Trường Giang, Đảng ủy viên, Phường đội trưởng, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đơn vị số 05 + Đọc lý lịch trích ngang Biểu quyết, niêm yết danh sách - Ông Mai Tuấn Thảo: + Đại diện Ban kiểm phiếu sinh hoạt nguyên tắc, thể lệ bầu cử + Tiến hành bầu cử công bố kết quả, cụ thể: Ông Đào Hồng Hải 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường; 11 Ông Nguyễn Trường Giang 28/30 phiếu đạt 93,33% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường nên trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân phường khóa VIII Bà Trần Thị Thủy Trân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay mặt UBND phát biểu ý kiến việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao 10 Bà Nguyễn Thanh Phượng: thông báo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp xúc người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 11 Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Tờ trình việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tờ trình việc ban hành Quy chế hoạt động đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016 12 Ông Nguyễn Thanh Tuấn: gợi ý thảo luận nội dung bà Lê Thị Hồng Phượng thơng qua 13 Bà Lê Thị Hoàng Phượng: Tiến hành biểu thông qua Nghị Nội quy kỳ họp, Quy chế hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân, Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ 100% đại biểu có mặt (28/28) thống 14 Ông Nguyễn Thanh Tuấn: Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15 Bà Trần Thị Thủy Tiên: Điều hành Chào cờ Bế mạc Biên kết thúc vào lúc 17 00 phút ngày./ THƯ KÝ CHỦ TỌA KỲ HỌP Trần Ngọc Thanh CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG Nguyễn Thanh Tuấn 12 ... phường có 02 ban (Ban Kinh tế - Xã hội Ban Pháp chế), số lượng Ủy viên ban 05 người (01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban 03 ủy viên) + Thơng qua nghị việc định số lượng ban số lượng Ủy viên Ban HĐND... phường có 02 ban (Ban Kinh tế - Xã hội Ban Pháp chế), số lượng Ủy viên ban 05 người (01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban 03 ủy viên) + Thông qua nghị việc định số lượng ban số lượng Ủy viên Ban HĐND... ban Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường khóa VIII - Bà Lê Thị Hồng Phượng: Thơng qua Nghị xác nhận kết bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội 6.5 Bầu Trưởng ban,
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, BIÊN BẢN KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn