XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

333 15 0
  • Loading ...
1/333 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Họ tên sinh viên: VÕ THỊ MỸ NGỌC Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2010 – 2014 Tháng 12/2013 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Tác giả VÕ THỊ MỸ NGỌC Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Du lich sinh thái Giáo viên hướng dẫn : ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Tháng 12/2013 i BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: VÕ THỊ MỸ NGỌC Mã số SV: 10157124 Khoá học: 2010-2014 Lớp: DH10DL Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Công ty cổ phần Tôn Đông Á Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây:  Tổng quan tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tình hình áp dụng Việt Nam giới  Tổng quan vấn đề an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp Công ty cổ phần Tôn Đông Á  Thiết lập hệ thống quản lý an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Công ty cổ phần Tôn Đông Á  Các kiến nghị cần thực để nâng cao tính khả thi trình xây dựng áp dụng OHSAS 18001 Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 08/2013 kết thúc: tháng 12/2013 Họ tên GVHD : Th.S VŨ THỊ HỒNG THỦY Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng ………năm 2013 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày … tháng năm 2013 Giáo viên hướng dẫn ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY ii LỜI CẢM ƠN Với năm tháng học tập trường ĐH Nông Lâm.TPHCM khoảng thời gian thực tập Công ty cổ phần Tôn Đơng Á giúp em có nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu sống Trong thời gian thực tập thực báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, em nhận nhiều động viên, giúp đỡ, chia sẻ quan tâm từ Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng trân trọng biết ơn, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, quý thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên ĐHNL TP.HCM tận tình truyền dạy cho em kiến thức để em làm hành trang bước vào đời Cô Vũ Thị Hồng Thủy – người tận tình giảng dạy, bảo quan tâm em suốt q trình thực Khóa luận tốt nghiệp Em cảm ơn Cô nhiều Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tôn Đông Á giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực tập Anh Nguyễn Tấn Tới- người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn động viên em suốt trình thực tập Gia đình- ba mẹ anh chị nguồn động lực, chỗ dựa niềm tin để vượt qua nhiều khó khăn thử thách để vững vàng đứng đơi chân tiến lên phía trước Con vô biết ơn quan tâm, chia sẻ từ ba mẹ anh chị Tập thể lớp DH10DL ln quan tâm, giúp đỡ Xin cảm ơn bạn Xin chân thành cảm ơn tất người chúc người ngày thành công i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 áp dụng Công ty cổ phần Tôn Đông Á” tiến hành khoảng thời gian từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2013 Đề tài bao gồm nội dung sau: - Sự tiếp cận với đề tài thông qua phần giới thiệu nội dung, phương pháp mục tiêu nghiên cứu đề tài; - Tổng quan tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007; - Tổng quan Công ty cổ phần Tôn Đông Á; - Đánh giá tình hình An tồn vệ sinh lao động Công ty khả áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 cho Công ty; - Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 cho Công ty với bước sau:  Xác định phạm vi hệ thống, thành lập ban OHSAS;  Xây dựng sách OHSAS phù hợp với tình hình Cơng ty;  Nhận diện mối nguy chia thành cấp độ kiểm sốt có liên quan đến vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp người lao động từ tất hoạt động cơng ty Từ đề xuất giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế kiểm soát mối nguy;  Nêu lên bước xây dựng hệ thống phù hợp với tình hình thực tiễn nguồn lực sẵn có Cơng ty;  Xây dựng hệ thống văn tài liệu theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 phục vụ cho việc kiểm soát, ngăn ngừa giảm thiểu tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Công ty; - Kết luận kiến nghị: đánh giá đưa điều kiện thuận lợi khó khăn việc xây dựng hệ thống Đồng thời đề xuất ý kiến giúp xây dựng hệ thống hoàn chỉnh ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii MỤC LỤC PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN ii  LỜI CẢM ƠN i  TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii  MỤC LỤC iv  DANH MỤC BẢNG BIỂU ix  DANH MỤC HÌNH ẢNH x  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xi  Chương 1  MỞ ĐẦU 1  1.1.  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1  1.2.  MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 2  1.3.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2  1.4.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2  1.5.  PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3  1.6.  GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 3  Chương 4  TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 4  2.1 SỰ RA ĐỜI CỦA TIÊU CHUẨN OHSAS 18000 4  2.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA OHSAS 18001:2007 5  2.3 CẤU TRÚC OHSAS 18001:2007 6  2.4 CÁC YÊU CẦU CỦA OHSAS 18001:2007 7  2.5 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 7  iv 2.6 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG OHSAS TẠI VIỆT NAM 8  Chương 9  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á 9  3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 9  3.1.1 Thông tin chung 9  3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 9  3.1.3 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên Công ty 10  3.1.4 Sơ đồ tổ chức bố trí nhân 11  3.1.5 Sản phẩm thị trường tiêu thụ 11  3.2 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN TÔN ĐÔNG Á 12  3.2.1 Nguồn nhân lực 12  3.2.2 Nhu cầu sử dụng điện, nước, lượng 12  3.2.3 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu hóa chất 12  3.2.4 Các thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất 14  3.2.5 Quy trình cơng nghệ sản xuất 15  3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 21  3.3.1 Môi trường không khí 21  3.3.2 Chất thải rắn thông thường 25  3.3.3 Chất thải nguy hại 26  3.4 HIệN TRạNG CÔNG TÁC Vệ SINH LAO ĐộNG – BảO Hộ LAO ĐộNG – PHÒNG CHốNG CHÁY Nổ 26  3.4.1 Công tác vệ sinh lao động – Bảo hộ lao động 26  3.4.2 Phòng chống cháy nổ 27  3.4.3 Thực an toàn sức khỏe nghề nghiệp 28  v 3.4.4 Đánh giá kết thực ATVSLĐ – BHLĐ – PCCN 29  Chương 30  XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 : 2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á 30  4.1 PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG VÀ THÀNH LẬP BAN OHSAS 30  4.1.1 Phạm vi hệ thống OHSAS 30  4.1.2 Thành lập Ban OH&S 30  4.2 CHÍNH SÁCH OH&S VÀ PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH TRONG CƠNG TY 33  4.2.1 Chính sách OH&S 33  4.2.2 Phổ biến sách OH&S 33  4.3 NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 35  4.3.1 Mục đích 35  4.3.2 Nội dung 35  4.4 YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC 42  4.4.1 Mục đích 42  4.4.2 Nội dung 42  4.5 MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH 43  4.5.1 Mục đích 43  4.5.2 Nội dung 43  4.6 NGUỒN LỰC, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM, TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ QUYỀN HẠN 45  4.6.1 Mục đích 45  4.6.2 Nội dung 45  4.7 NĂNG LỰC ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC 49  vi 4.7.1 Mục đích 49  4.7.2 Nội dung 50  4.8 TRAO ĐỔI THÔNG TIN, THAM GIA VÀ TƯ VẤN 51  4.8.1 Mục đích 51  4.8.2 Nội dung 51  4.9 HỆ THỐNG TÀI LIỆU OH&S 52  4.9.1 Mục đích 52  4.9.2 Nội dung 53  4.10.KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 54  4.10.1 Mục đích 54  4.10.2 Nội dung 54  4.11 KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH 55  4.11.1 Mục đích 55  4.11.2 Nội dung 55  4.12 CHUẨN BỊ VÀ ỨNG PHĨ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP 58  4.12.1 Mục đích 58  4.12.2 Nội dung 58  4.13 ĐO LƯỜNG VÀ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN 60  4.13.1 Mục đích 60  4.13.2 Nội dung 60  4.14 ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ 61  4.14.1 Mục đích 61  4.14.2 Nội dung 61  4.15 ĐIỀU TRA SỰ CỐ 62  4.15.1 Mục đích 62  vii Khi cần thiết, thực chỉnh lý hồ sơ : bổ sung văn cần có, loại bỏ văn trùng lặp không liên quan 4.4 Bảo quản, lưu giữ a Lưu giữ hồ sơ Các hồ sơ cần lưu trữ vào dụng cụ quản lý hồ sơ thích hợp Trên dụng cụ quản lý hồ sơ dán nhãn ghi rõ loại hồ sơ, năm ban hành mã số hồ sơ Các đơn vị cập nhập danh sách hồ sơ đơn vị vào “Bảng danh mục hồ sơ OH&S (BM 13-01)” để tiện theo dõi kiểm sốt Ban mơi trường lập danh mục biểu mẫu hành tồn Cơng ty thơng báo đến đơn vị để tránh trường hợp sử dụng biểu mẫu lỗi thời Ít 1lần/năm kỳ đánh giá nội đơn vị tiến hành rà soát lại hồ sơ, loại bỏ hồ sơ hết hạn lưu trữ b Bảo quản hồ sơ Hồ sơ đơn vị phải bảo quản, phân loại, xếp lưu trữ theo file để dễ dàng nhận biết truy xuất cần thiết Lập hồ sơ cho file lưu trữ để dễ dàng truy tìm Thời gian lưu trữ, nơi lưu trữ, người lưu trữ, phương pháp lưu trữ hồ sơ quy định thủ tục tài liệu Nhân viên Phòng HC - NS phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hồ sơ để bảo vệ hồ sơ khỏi tình trạng nấm mốc hay mọt, mối làm hư hại Thời gian lưu giữ loại hồ sơ quy định biểu mẫu Bảng danh mục hồ sơ OH&S (BM 13-01) c Sử dụng hồ sơ Chỉ có Ban Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị phận liên quan, ĐDLĐ Trưởng ban OH&S tiếp cận sử dụng hồ sơ thời gian lưu giữ, phải có Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S (BM-13-02) Việc mượn trả hồ sơ phải ghi chép lại Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S (BM-13-03) 4.5 Xử lý hồ sơ OH&S Mỗi năm lần, hồ sơ hết thời hạn lưu giữ (theo quy định thủ tục liên quan), người quản lý hồ sơ viết đề nghị xin xử lý hồ sơ theo Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-13-04) Đề nghị phải Giám đốc Công ty phê duyệt (đối với hồ sơ ĐDLĐ duyệt hồ sơ có thời hạn lưu giữ 02 năm) Phụ trách đơn vị phê duyệt (đối với hồ sơ lưu giữ đơn vị có thời hạn lưu giữ 02 năm trở xuống) 231 Khi xử lý hồ sơ phải đồng thời có mặt: người quản lý hồ sơ, người đơn vị người Phụ trách đơn vị định nhân viên phòng Hành chánh –Nhân Sau kiểm tra, hồ sơ duyệt xử lý tiến hành xử lý tất thành viên có mặt thành viên tiến hành xử lý ký vào Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-13-04) Biên xử lý lập thành 03 bản: 01 người quản lý hồ sơ lưu lại, 01 dán vào tập đựng hồ sơ xử lý 01 phòng HC-NS lưu giữ Phương pháp xử lý: lưu kho hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng, kho phòng HC-NS quản lý (để riêng hồ sơ xử lý năm) LƯU HỒ SƠ TT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ 01 Danh mục hồ sơ OH&S 02 Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S 03 Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S 04 Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng Thời gian lưu 01 năm danh mục cập nhật 06 tháng Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan Lưu giữ suốt q trình sử dụng hồ sơ 01 năm xử lý hồ sơ phiên hồ sơ xử lý BIỂU MẪU SỬ DỤNG 6.1 Biểu mẫu BM-13-01: Danh mục hồ sơ OH&S DANH MỤC HỒ SƠ OH&S Phòng ban, phận: …………………………………………………………………… Người Phương Người Phương Tên Mã Nơi lưu Thời gian STT lưu pháp lưu phép xem pháp hủy hồ sơ số trữ lưu trữ trữ trữ hồ sơ bỏ Ngày … tháng … năm … Người lập Ngày … tháng … năm Người duyệt 6.2 Biểu mẫu BM–13–02: Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S PHIỀU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Họ tên: Bộ phận công tác: 232 Tên hồ sơ OH&S mong muốn sử dụng: Mã số: Số lượng: (từ: đến: ) Đơn vị lưu hồ sơ: Hình thức sử dụng hồ sơ: Mượn Xem Cam đoan sử dụng hồ sơ không sai nguyên tắc quy định Duyệt Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày trả hồ sơ: Nhận xét (nếu có) ký nhận người lưu giữ: (Ký, ghi rõ họ tên) 6.3 Biểu mẫu BM-13-03: Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị: Họ tên người quản lý hồ sơ: TT Loại hồ sơ/ tài liệu Tên hồ sơ/ mã số Họ tên người sử dụng Hình thức sử dụng Đơn vị công tác Xem Mượn Ngày hẹn trả Ký nhận Ngày trả 6.4 Biểu mẫu BM-13-04: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng : (Ghi rõ tên hồ sơ – người thiết lập – thời hạn lưu giữ sử dụng) 1/ 2/ Ngày … tháng … năm … Duyệt Người đề nghị (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ: ………………… Những người thực ( ký ghi rõ họ tên) Người lưu giữ Người định 233 Nhân viên phòng HCNS PHỤ LỤC 17: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NHIỆP Mã hiệu: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TT-14-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang:…/… MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG - Hệ thống quản lý OH&S Cơng ty - Tất phòng ban trực thuộc Công ty, chuyên gia đánh giá nội tiến hành đánh giá hệ thống quản lý OH&S Công ty TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an tồn - Thủ tục Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa TT–12-01 NỘI DUNG 4.2 Quy định chung - Đánh giá nội trình kiểm tra tiến hành có hệ thống, độc lập ĐDLĐ nhân viên Công ty đào tạo thành chuyên gia đánh thực - Công tác đánh giá nội bảo đảm tính khách quan vơ tư để xác mức độ thực chuẩn mực xác định - Quá trình đánh giá lập thành văn để làm chứng xem xét - Đoàn đánh giá: gồm hay nhiều chuyên gia đánh giá - ĐDLĐ lập kế hoạch đánh giá nội hàng năm cho tất điều khoản áp dụng theo tiêu chuẩn quy định khác (gọi tắt yếu tố hệ thống quản lý OH&S, tất thủ tục phải khảo sát, đánh giá lần/năm Ngồi ra, trường hợp đột xuất (như nghi ngờ có không phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S) tổ chức đánh giá đột xuất - Đánh giá viên môi trường nội phải đào tạo phù hợp Danh sách kiểm toán viên phải giám đốc phê duyệt - Phương pháp đánh giá:  Kiểm soát hồ sơ, tài liệu  Phỏng vấn 234  Kiểm soát trường 4.3 Tiến trình đánh giá nội Trách nhiệm - ĐDLĐ Tiến trình Biểu mẫu Lập chương trình kiểm tốn nội - Giám đốc/Phó giám đốc Xét duyệt BM-14-01 Khơng Chấp nhận - ĐDLĐ Thông báo triển khai thực - Đoàn đánh giá Tiến hành đánh giá BM-14-03 - Các đơn vị có liên quan - Đánh giá trưởng - Nhân viên phụ trách - BM-14-02 Báo cáo đợt đánh giá BM-14-04 BM-14-05 BM-14-06 Lưu hồ sơ Triển khai kế hoạch đợt đánh giá nội định kỳ Định kỳ đánh giá nội vào hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ q trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp (cùng với Trưởng đoàn) Kế hoạch đề nghị Giám đốc xem xét phê chuẩn 235 Thông báo đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thơng báo đánh giá trình Giám đốc phê duyệt gửi đến Đoàn đánh giá phận đuợc đánh giá Chuẩn bị đánh giá a Đoàn đánh giá Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trưởng đồn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá chánh thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận không nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định b Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đồn đánh giá theo thời gian định Tiến hành đánh giá a Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá b Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, phát có khơng phù hợp, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá (BM-14-03) lưu ý chứng khách quan Khi phát có khơng phù hợp, đánh giá viên lập phiếu Báo cáo không phù hợp (BM-14-04), có xác nhận đại diện phận kiểm toám (Cần photocopy phiếu giao cho phận đánh giá) c Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: 236 - - Một lần xác định điểm chưa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân Trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình Lãnh đạo xem xét Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo không phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới đại diện Lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét Lãnh đạo) Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện Lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình Giám đốc Theo dõi khắc phục Các phòng ban cần xác định nguyên nhân KPH hành động đề xuất, thời gian dự kiến hoàn tất Thực việc khắc phục theo thời gian thảo luận báo cáo Theo dõi việc khắc phục xem xét kết Thực khắc phục kiểm tra kết Đề xuất hành động khắc phục Sửa chữa điểm KPH ghi nhận rõ nội dung sửa chữa, khắc phục vào báo cáo đánh giá Thời gian để hoàn thành việc khắc phục không phù hợp 01 tháng ( tùy trường hợp xét thấy cần thay đổi thời gian phải xin ý kiến ĐDLĐ) Ban OHSAS tiến hành kiểm tra việc khắc phục Kiểm tra xác nhận nội dung khắc phục điểm KPH (ký vào báo cáo đánh giá), nếu: - Hành động khắc phục chưa hồn thành hay khơng đạt u cầu, lập phiếu báo cáo đánh giá chuyển đến Ban OH&S hay ĐDLĐ - Hành động khắc phục thực đạt yêu cầu, kết thúc hành động khắc phục KPH Gởi báo cáo đánh giá kiểm tra xác nhận đến Ban OH&S hay ĐDLĐ 237 LƯU HỒ SƠ TT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu 01 Kế hoạch đánh giá nội - năm 02 Báo cáo không phù hợp 03 Báo cáo đợt đánh giá ĐDLĐ, ban OH&S 02 năm Trưởng phận 04 Thơng báo chương trình đánh giá nội Ban OH&S phòng ban có liên quan 05 Bảng thống kê điểm khơng phù hợp Ban OH&S Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan BIỂU MẪU SỬ DỤNG 6.2 Biểu mẫu BM-14-01: Kế hoạch đánh giá nội - năm ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ - NĂM … Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận đánh giá Đợt đánh giá Yếu tố hệ thống quản lý OH&S 6.3 Biểu mẫu BM-14-02: Thơng báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm … , Đại diện lãnh đạo OH&S xin thơng báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt … năm … sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ Chương trình đánh giá: 238 Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Tổng Giám đốc Công ty Đại diện lãnh đạo OH&S Duyệt 6.4 Biểu mẫu BM-14-03: Phiếu ghi chép đánh giá PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Ngày Đánh giá viên Ký tên Nội dung Ghi Phòng ban: STT 6.5 Biểu mẫu BM-14-04: Báo cáo không phù hợp BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP SỐ …/ĐỢT …/ NĂM … (Đánh giá Hệ thống quản lý OH&S) Đơn vị: Ngày: Tài liệu/Nội dung liên quan: Xác định ngun nhân: Tình trạng khơng phù hợp chứng khách quan: Ngày dự định hoàn thành khắc phục: Biện pháp khắc phục: Người thực hiện: Ngày hoàn thành: Xác nhận Đại diện lãnh đạo OH&S 6.6 Biểu mẫu BM-13-05: Báo cáo đánh giá OH&S nội BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: 239 Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân 6.7 Biểu mẫu BM-13-06: Bảng thống kê điểm không phù hợp BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Năm: Điều khoản Đơn vị/ Bộ phận 240 PHỤ LỤC 18: THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NHIỆP Mã hiệu: TT-15-01 THỦ TỤC Lần ban hành: XEM XÉT LÃNH ĐẠO Lần sửa đổi: 00 Ngày: 01 Trang:…/… MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S Công ty nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn OH&S 18001:2007 PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S NỘI DUNG 3.1 Nhu cầu xem xét lãnh đạo Việc xem xét tiến hành tháng lần Ban giám đốc chủ trì, thường tháng 01 tháng 07 (sau kiểm toán nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý hệ thống OH&S, tiến hành xem xét đột xuất 3.2 Thành viên tham dự - Ban Giám đốc; - ĐDLĐ OH&S; - Trưởng phận (hoặc ủy quyền); - Có thể có thành viên khác, Giám đốc yêu cầu 3.3 Nội dung xem xét bao gồm: - Tổng hợp kiểm toán việc thực định kỳ họp trước; - Các vấn đề liên quan đến Chính sách an toàn; - Cơ cấu tổ chức; - Các nguồn nhân lực, vật lực; - Các mục tiêu an toàn đạt được; - Cấu trúc hiệu lực hệ thống quản lý OH&S; - Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh; - Các kết kiểm toán nội kiểm tốn bên ngồi; - Các báo cáo khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa; 241 - Những vấn đề khác nảy sinh liên quan đến OH&S trình; - Cải tiến phương thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý OH&S mới, yêu cầu pháp luật 3.4 ĐDLĐ báo cáo kết thực công tác quản lý OH&S Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định cơng việc phải làm, cá nhân đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét phải đưa kết luận biện pháp nội dung nêu Biên họp gửi thành viên dự họp Giám đốc tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ĐDLĐ chịu trách nhiệm: - Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hiện; - Kiểm toán hiệu định; - Báo cáo kịp thời với Giám đốc; LƯU HỒ SƠ Hồ sơ thủ tục “Biên họp xem xét lãnh đạo” ĐDLĐ lưu giữ biên họp xem xét lãnh đạo Thời hạn lưu: 03 năm BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM-15-01: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định Sổ tay an toàn) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: TT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thư ký Thời hạn Chủ trì họp 242 Theo dõi thực PHỤ LỤC 19 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN TƠN ĐƠNG Á Hình Kho xuất xưởng Hình Kho thành phẩm Hình Xe nâng Hình Tơn thành phẩm Hình Máy cán sóng Hình Máy nâng cuộn 243 Hình Máy xả cuộn Hình Hệ thống tẩy rửa Hình Tháp làm nguội Hình 10 Looper Hình 11 Lò NOF Hình 12 Thụ động hóa bề ặ 244 Hình 14 Khu chứa phế Hình 13 Hệ thống xử lý nước Hình 16 Thiết bị chữa cháy Hình 15 Hệ thống xử lý khí thải 245 Hình 17 Tháp làm mát ... TNLĐ BNN - Giảm thi u chi phí cho chương trình đền bù TNLĐ BNN - Hạn chế tổn thất trường hợp tai nạn, khẩn cấp  Quản lý rủi ro - Phương pháp tốt việc phòng ngừa rủi ro giảm thi u thi t hại - Có... động Từ hệ thống OH&S đời áp dụng thực làm tăng an toàn cho công nhân lao động, giảm thi t hại người, tài sản thi t hại khác tai nạn lao động gây nên từ góp phần gây dựng hình ảnh tốt gia tăng... quy định tiêu chí thực hành cụ thể đưa yêu cầu chi tiết thi t kế hệ thống quản lý Thay vào hệ thống hướng đến giảm ngăn ngừa tai nạn, tử vong, tiêu tốn nguồn lực, thời gian liên quan đến tai nạn,
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn