KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU LONG HÀ

97 18 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU LONG HÀ Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ THỤY Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 06/2013 KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU LONG HÀ Tác giả TRẦN THỊ THỤY Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn TH.S HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Tháng 06 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM Độc lập – Tự – Hạnhphúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN  PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: TRẦN THỊ THỤY Mã số SV: 09157183 Khoá học: 2009 - 2013 Lớp: DH09DL Tên đề tài: “Kiểm sốt nhiễm mơi trường Nhà máy Chế biến Cao su Long Hà” Nội dung KLTN: Sinh viên phải thực yêu cầu sau:  Khảo sát đánh giá trạng môi trường Nhà máy CBCS Long Hà  Đánh giá công tác quản lý môi trường Nhà máy CBCS Long Hà  Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường nâng cao hiệu công tác quản lý môi trường Nhà máy CBCS Long Hà Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 03/2013; Kết thúc: tháng 05/2013 Họ tên GVHD: ThS: HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng ….năm 2013 Ngày… tháng ….năm 2013 Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn ThS HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, quý thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên truyền đạt kiến thức quý báu, kinh nghiệm sống lành mạnh dìu dắt cho em từ lúc em bước vào đời sinh viên Để hôm em có hành trang vững vàng niềm tin cho tương lai Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cơ Hồng Thị Mỹ Hương - người truyền dạy cho em kiến thức chuyên ngành hướng dẫn em thời gian thực hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến anh Lương Hồng Sắc - Giám đốc Nhà máy, anh Nguyễn Ngọc Dũng – Ca trưởng anh chị làm việc Nhà máyđã tận tình hướng dẫn em suốt trình thực tập Nhà máy CBCS Long Hà Con xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới gia đình thân yêu ủng hộ giúp đỡ mặt Xin chân thành cảm ơn tất người Chúc người thành công sống! TP.HCM, Ngày 30 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Trần Thị Thụy i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Kiểm sốt nhiễm mơi trường Nhà máy Chế biến Cao su Long Hà” thực Nhà máy khoảng thời gian từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2013.Đề tài tập trung vào việc vận dụng lý thuyết kiểm sốt nhiễm mơi trường cơng nghiệp nhằm đề xuất giải pháp khống chế khắc phục vấn đề mơi trường nhiễm Nhà máy.Đồng thời đề xây dựng hệ thống xử lý thích hợp để kiểm sốt nhiễm phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cho công nhân tăng hiệu sản xuất Đề tài bao gồm nội dung sau:  Giới thiệu lý thuyết kiểm sốt nhiễm tổng quan Nhà máy Chế biến Cao su Long Hà o Giới thiệu chung cấu tổ chức quy trình cơng nghệ Nhà máy Chế biến Cao su Long Hà o Hiện trạng môi trường biện pháp quản lý môi trường áp dụng Nhà máy Chế biến Cao su Long Hà  Tìm hiểu vấn đề tồn tại nhà máy XLNT đề xuất biện pháp khắc phục bao gồm bước: o Xác định nguồn gây ô nhiễm: khơng khí, nước, chất thải rắn chất thải nguy hại phát sinh khu vực sản xuất o Đánh giá xác định vấn đề mơi trường tồn tại, đồng thời tìm giải pháp khắc phục hạn chế ô nhiễm môi trường nâng cao hiệu xử lý cho Nhà máy Chế biến Cao su Long Hà ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i  TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii  MỤC LỤC iii  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix  DANH MỤC CÁC HÌNH .x  DANH MỤC CÁC BẢNG xi  Chương 1  MỞ ĐẦU 1  1.  ĐẶT VẤN ĐỀ 1  2.  MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 2  3.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2  4.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2  5.  PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2  6.  GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 3  Chương 4  TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4  1.1.  TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 4  1.1.1.  Khái niệm 4  1.1.2.  Mục tiêu 4  1.1.3.  Quy trình 4  1.1.4.  Các giải pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm môi trường .5  1.1.5.  Lợi ích kiểm sốt nhiễm 12  1.2.  TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN CAO SU THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM 14  1.2.1.  Lịch sử phát triển Ngành Cao su Việt Nam 14  1.2.2.  Thực trạng khai thác chế biến cao su Việt Nam .14  1.2.3.  Vị trí Ngành Cao su thiên nhiên Việt Nam 15  1.2.4.  Hiện trạng ô nhiễm môi trường Ngành Chế biến Cao su thiên nhiên .16  1.3.  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG .16  iii 1.3.1.  Lịch sử hình thành phát triển .16  1.3.2.  Cơ cấu tổ chức nhân 17  1.3.3.  Tình hình sản xuất phát triển kinh doanh 18  1.4.  TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU LONG HÀ 18  1.4.1.  Lịch sử hình thành phát triển .18  1.4.2.  Cơ cấu tổ chức nhân sơ đồ bố trí xây dựng 19  1.4.3.  Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm Nhà máy 20  1.4.4.  Chủng loại sản phẩm: .20  1.4.5.  Thời gian hoạt động 21  1.5.1.  Quy trình chế biến sơ đồ công nghệ 21  1.5.2.  Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 25  1.5.3.  Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 26  1.5.4.  Nhu cầu sử dụng hóa chất 26  1.5.5.  Nhu cầu sử dụng điện .27  1.5.6.  Nguồn cấp nước nhu cầu sử dụng nước 28  1.5.7.  Các hạng mục cơng trình 28  1.5.8.  Các loại máy móc thiết bị sử dụng 28  Chương .29  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29  2.1.  ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 29  2.1.1.  Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, liệu .29  2.1.2.  Phương pháp khảo sát thực địa .30  2.1.3.  Phương pháp điều tra vấn 30  2.1.4.  Phương pháp so sánh 31  2.1.5.  Phương pháp liệt kê 321  2.1.6.  Phương pháp tổng hợp phân tích xử lý liệu thu thập 32  2.2.  ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM 33  2.2.1.  Phương pháp tham khảo tài liệu .33  2.2.2.  Phương pháp chuyên gia 33  iv Chương .35  HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ÁP DỤNG TẠI NHÀ MÁY 35  3.1.  CÁC YẾU TỐ VI KHÍ HẬU 35  3.1.1.  Nhiệt độ 35  3.1.1.1.  Hiện trạng 35  3.1.1.2.  Biện pháp quản lý nhiệt độ áp dụng Nhà máy 35  3.1.2.  Độ ẩm .35  3.1.2.1.  Hiện trạng 35  3.1.2.2.  Biện pháp quản lý độ ẩm áp dụng Nhà máy 36  3.1.3.  Tốc độ gió 36  3.1.3.1.  Hiện trạng 36  3.1.3.2.  Biện pháp quản lý tốc độ gió áp dụng Nhà máy 36  3.1.4.  Ánh sáng 37  3.1.4.1.  Hiện trạng 37  3.1.4.2.  Biện pháp quản lý ánh sáng áp dụng Nhà máy 37  3.1.5.  Đánh giá chung 37  3.2.  MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ 37  3.2.1.  Bụi 38  3.2.1.1.  Hiện trạng 38  3.2.1.2.  Biện pháp hạn chế ô nhiễm bụi áp dụng Nhà máy 38  3.2.2.  Khí thải .38  3.2.2.1.  Hiện trạng 38  3.2.2.2.  Biện pháp hạn chế ô nhiễm khí thải áp dụng Nhà máy 39  3.2.3.  Mùi hôi .40  3.2.3.1.  Hiện trạng 40  3.2.3.2.  Biện pháp hạn chế ô nhiễm mùi hôi áp dụng Nhà máy 40  3.2.4.  Tiếng ồn độ rung 40  3.2.4.1.  Hiện trạng 40  3.2.4.2.  Các biện pháp quản lý tiếng ồn độ rung áp dụng Nhà máy .41  3.2.5.  Đánh giá chung 41  v 3.3.  MÔI TRƯỜNG NƯỚC 42  3.3.1.  Nước thải sản xuất 42  3.3.1.1.  Hiện trạng 42  3.3.1.2.  Các biện pháp quản lý nước thải sản xuất áp dụng Nhà máy 43  3.3.2.  Nước thải sinh hoạt 46  3.3.2.2.  Biện pháp quản lý nước thải sinh hoạt áp dụng Nhà máy 46  3.3.3.  Nước mưa 46  3.3.3.1.  Hiện trạng 46  3.3.3.2.  Biện pháp quản lý nước mưa áp dụng Nhà máy 46  3.3.4.  Đánh giá chung 46  3.4.  CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 46  3.4.1.  Chất thải rắn sản xuất thông thường .47  3.4.1.1.  Hiện trạng 47  3.4.1.2.  Biện pháp quản lý CTR sản xuất thông thường Nhà máy 47  3.4.2.  Chất thải rắn sinh hoạt 47  3.4.2.1.  Hiện trạng 47  3.4.2.2.  Biện pháp quản lý CTR sinh hoạt Nhà máy 47  3.4.3.  Chất thải nguy hại 48  3.4.3.1.  Hiện trạng 48  3.4.3.2.  Biện pháp quản lý chất thải nguy hại Nhà máy 49  3.4.4.  Đánh giá chung 49  3.5.  AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 49  3.5.1.  An toàn lao động 49  3.5.1.1.  Hiện trạng 49  3.5.1.2.  Biện pháp quản lý an toàn lao động áp dụng Nhà máy 49  3.5.2.  Phòng chống cháy nổ cố môi trường 50  3.5.2.1.  Hiện trạng 50  3.5.2.2.  Biện pháp quản lý PCCN cố môi trường áp dụng Nhà máy 49  3.5.3.  Đánh giá chung 51  vi Chương .51  CÁC VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG CỊN TỒN ĐỌNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG .51  4.1.  CÁC YẾU TỐ VI KHÍ HẬU 51  4.1.1.  Nhiệt độ 51  4.1.1.1.  Các vấn đề tồn đọng 51  4.1.1.2.  Đề xuất biện pháp kiểm soát nhiệt độ 51  4.1.2.  Độ ẩm .52  4.1.2.1.  Các vấn đề tồn đọng 52  4.1.2.2.  Đề xuất biện pháp kiểm soát độ ẩm 52  4.2.  MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ 52  4.2.1.  Bụi 52  4.2.1.1.  Các vấn đề tồn đọng 52  4.2.1.2.  Đề xuất biện pháp khống chế bụi Nhà máy 53  4.2.2.  Khí thải .53  4.2.2.1.  Các vấn đề tồn đọng 53  4.2.2.2.  Đề xuất biện pháp khống chế khí thải Nhà máy 53  4.2.3.  Mùi hôi .54  4.2.3.1.  Các vấn đề tồn đọng 54  4.2.3.2.  Biện pháp khống chế mùi hôi Nhà máy 54  4.3.  MÔI TRƯỜNG NƯỚC 55  4.3.1.  Nước thải sinh hoạt 55  4.3.1.1.  Các vấn đề tồn đọng 55  4.3.1.2.  Biện pháp kiểm soát nước thải sinh hoạt Nhà máy .55  4.3.2.  Nước thải sản xuất 55  4.3.2.1.  Các vấn đề tồn đọng 55  4.3.2.2.  Biện pháp kiểm soát nước thải sản xuất Nhà máy 55  4.4.  CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 56  4.4.1.  Chất thải rắn sản xuất thông thường .56  4.4.1.1.  Các vấn đề tồn đọng 56  4.4.1.2.  Biện pháp kiểm soát CTR sản xuất thông thường Nhà máy .56  vii - Xếp mủ cốm vào hộc thùng sấy theo số thứ tự thùng đánh số từ đầu ca sản xuất đến cuối ca sản xuất - Xếp mủ cốm từ từ vào hộc sấy, khơng đè nén, khơng vón cục đồng với khối lượng khoảng từ 14 -> 18 kg mủ sau sấy/hộc Đối với mủ tạp - Xả nước đầy hồ tiếp liệu hồ quậy rửa, vòi phun vào máy cắt, máy băm thơ - Lần lượt cắt mủ thành hình khối tối đa cỡ 20 x 30 x 40 cm cho vừa gàu vào hồ tiếp liệu có dòng nước đối lưu đẩy mủ - Vận hành máy cắt thô, băng tải gầu 1, 2, 3, 4; băng tải ngang; máy quay hồ 1,2,3; máy cắt lát, máy băm thô - Kiểm tra độ cung cấp nước sàng rung, băng tải hồ đảm bảo để rửa mủ, loại bỏ tạp chất - Lần lượt nạp nguyên liệu theo sơ đồ sau: Nguyên liệu cắt nhỏ -> Hồ tiếp liệu -> Băng tải gầu 1-> Máy cắt thô -> Băng tải ngang -> Hồ quậy 1-> Băng tải gầu -> Máy cắt lát -> Hồ quậy -> Băng tải gầu -> Máy băm thô -> Hồ quậy -> Băng tải gầu - Vận hành máy cán trục; băng tải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; máy cán tờ 1, 2, 3, 4, 5, 6; Băng tải gầu 5; máy băm thô; máy băm tinh; sàn rung; bơm cốm - Kiểm tra độ cung cấp nước máy cán, băng tải hồ đảm bảo để rửa mủ, loại bỏ tạp chất - Mủ từ băng tải gầu chuyển sang máy cán trục, qua băng tải -> máy cán tạo tờ -> băng tải -> máy cán tạo tờ -> băng tải -> máy băm thô -> hồ băm chứa đầy nước -> băng tải gầu -> máy cán trục -> băng tải -> máy cán tạo tờ -> băng tải -> máy cán tạo tờ -> băng tải -> máy cán tạo tờ > băng tải -> máy cán tạo tờ -> băng tải - Kiểm tra tờ mủ băng tải với điều kiện tờ mủ phải mỏng, mịn đồng Nếu khơng đạt cho cán quay lại qua máy cán tờ số đến đạt cho băm cốm 69 - Mủ từ băng tải theo dây chuyền tự động qua máy băm tinh -> xuống hồ băm chứa đầy nước -> máy bơm cốm hút hạt cốm -> qua hệ thống bơm hút cốm > sàng rung -> hệ thống phân phối cốm -> thùng sấy mủ - Kiểm tra hạt cốm hồ máy băm hạt cốm đạt kích thước, độ đồng tốt cho xếp hộc Nếu hạt cốm không đạt cho mủ qua băm cốm lại đồng thời điều chỉnh máy băm theo thủ tục vận hành đạt thơi - Xếp mủ cốm vào hộc thùng sấy theo số thứ tự thùng đánh số thứ tự từ đầu ca đến cuối ca sản xuất - Xếp mủ cốm từ từ vào hộc, không đè nén, khơng vón cục đồng với khối lượng khoảng từ 16 -> 17,5 kg/hộc Công đoạn 3: Gia cơng nhiệt - Vận hành lò sấy theo hướng dẫn vận hành cho lò sấy mủ nước, lò sấy mủ tạp - Thời gian sấy thùng mủ:  Đối với lò cho dây chuyền mủ nước từ 208 - 221 phút Khoảng 8,0 -> 8,5 phút có thùng mủ lò đầu Đ2, đồng thời thùng mủ vào lò đầu Đ1  Đối với lò cho dây chuyền mủ tạp từ 300 - 320 phút Khoảng 14 -> 15 phút có thùng mủ lò đầu Đ2, đồng thời thùng mủ vào lò đầu Đ1 - Nhiệt độ sấy:  Ở đầu Đ1 từ 105 – 1100C, đầu Đ2 từ 110 - 1150C lò sấy mủ nước  Ở đầu Đ1 từ 100 - 1050C, đầu Đ2 từ 105 - 1100C lò sấy mủ tạp - Khi thùng mủ sấy xong lò đầu Đ2, dùng móc móc hộc mủ để chuyển đến bàn phân loại - Kiểm tra mủ cốm sấy: - Nếu mủ chín đồng cho qua nơi để mủ đạt để cân ép bành - Nếu mủ bị sống để nơi mủ chờ theo cách thích hợp Cơng đoạn 4: Hồn chỉnh sản phẩm - Mủ cốm sấy kiểm tra ngoại quan để phân hạng trước đưa lên bàn cân với tiêu: + Màu sắc + Độ nhiễm bẩn + Trạng thái 70 - Mủ có màu sắc đồng đều, khơng có đốm đen, khơng có mùi hơi, khơng có hạt sống trắng, khơng chảy nhão, khơng nhiễm bẩn cân ép thành mủ phẩm - Nếu mủ bị sống để nơi chờ sấy lại - Nếu mủ có đốm đen màu khơng đồng cân ép thành mủ thứ phẩm - Cân mủ sản phẩm: - Để mủ lên bàn cân cân khối lượng theo yêu cầu, độ sai số cho phép a= 0,02 kg Lưu ý bành mủ cắt mẫu (bành số 6, 18, 30, 42, 54, 66 lơ) cân tăng lên so với bình thường 0,2 đến 0,3 kg/bành - Ép mủ thành bành sản phẩm: - Bỏ mủ bàn cân vào hộc ép - Vận hành máy ép theo hướng dẫn vận hành thiết bị - Kiểm tra bành mủ ép: + Bành mủ cân khối lượng, quy cách, vuông thành, mặt phải phẳng đạt yêu cầu cho qua phân lô, cắt mẫu + Nếu không đạt yêu cầu cân không khối lượng, ép không quy cách cho cân, ép lại - Thông số kỹ thuật: - Nhiệt độ mủ cốm trước ép bành: Phải < 600 C - Khối lượng bành mủ: Theo yêu cầu cụ thể (thường 33.1/3 kg 35,0 Kg) - Kích thước sau ép: 330 x 670 mm - Chiều cao bành mủ sau ép: < 175 mm - Lực ép: Từ 120 - 180 Bar - Thời gian ép: Từ 20 - 25 giây/bành - Phân lô, cắt mẫu: - Các bành mủ Cao su có cấp hạng phân theo lơ lơ có 72 bành - Mỗi lơ đánh số thứ tự từ - n Bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 năm - Mỗi lô mủ cắt mẫu đại diện bành số 6, 18, 30, 42, 54, 66 lô - Khối lượng mẫu lô từ 200 - 300 gram 71 - Bành mủ dán tem dải băng PE có độ dày từ 0,03 -> 0,05 mm, chiều rộng 35 mm Trên tem in tiếng việt tiếng anh có nội dung sau: + Ký hiệu hạng Cao su + Số hiệu tiêu chuẩn + Tên sở sản xuất + Khối lượng bành + Nhãn hiệu hàng hóa - Hạng Cao su dán tem ký hiệu hạng Cao su - Các bành mủ lô đánh số từ - 72 số lơ - Bao gói bành mủ: - Bành mủ bao gói bao PE màu trắng màu trắng đục có tiêu chuẩn kỹ thuật sau: + Độ dày từ 0,03 - 0,05 mm Ngồi tùy yêu cầu khách hàng độ dày bao PE thay đổi cho phù hợp + Điểm nóng chảy khơng q 1090C + Kích thước: 1000 mm x 600 mm - Bao gói xong dùng dụng cụ hàn kín đầu bao lại - Kiểm tra bao gói đạt u cầu cho đóng palet, khơng đạt cho bao gói lại - Vào mủ pallet: - Quy cách pallet: - Kích thước phủ bì là: 1438 mm (dài) x 1100 mm (rộng) x 1087 mm (cao) - Nội dung ghi pallet: - Các chữ ghi pallet ghi sơn cụ thể gồm nội dung sau: - Tên sản phẩm ghi góc trái hông dài pallet chữ in hoa cụ thể cho loại sản phẩm sau: + Mủ SVR CV50, SVR CV60: Sơn màu cam + Mủ RVR L, SVR 3L, SVR5: Sơn màu xanh nhạt + Mủ SVR 10, SVR 20: Sơn màu đỏ - Chữ " Produce of VIET NAM "và số pallett ghi mặt dài hông - Chữ " Net " " GROSS" ghi phía mặt dài hơng 72 - Số " Lot " tháng năm sản xuất ghi mặt dài hông - Ký hiệu nơi sản xuất: Ghi chữ in hoa góc phải mặt dài hơng - Ngồi sơn thêm ký hiệu khác Shipping mark… theo yêu cầu cụ thể khách hàng Các yêu cầu ghi bên hông ngắn pallet Công đoạn 5: Lưu kho sản phẩm - Xếp pallett sản phẩm kho thành hàng cách từ 40 - 60 cm, hàng phép xếp chồng lên (không lớp) theo lơ để dễ dàng kiểm sốt xuất hàng - Kho chứa mủ phải đảm bảo điều kiện ngoại quan không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm như: Kho phải thống mát, khơ ráo, sẽ, nhiệt độ < 400 C, độ ẩm < 80% kho không chứa loại vật tư khác - Các sản phẩm cao su tồn trữ từ tháng trở lên phải kiểm tra đánh giá xếp hạng lại cho phù hợp - Trong trường hợp bình thường lơ sản phẩm xuất kho có kết kiểm phẩm đạt - Khi xuất sản phẩm phải kiểm tra lại ngoại quan, sản phẩm sản xuất trước xuất trước, sản phẩm sản xuất sau xuất sau 73 Phụ lục A4 CÁC HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU LONG HÀ STT I II 10 11 12 13 14 15 16 Hạng mục NHÀ CỬA Nhà ăn tập thể công nhân Nhà xưởng Nhà điều hành Nhà văn phòng, nhà để xe KIẾN TRÚC Đường nội 16.488m2 HT cấp nước Hệ thống nước mưa Cỏ cơng trình xanh HT mương dẫn nước thải mủ HT xử lý nước thải Hồ sinh học nước thải Xưởng kho, nhà chứa mủ tạp Nhà cân xe, KCS, Bảo vệ Nhà che trạm bơm Mái che khu xuất mủ Nhà xưởng chế biến mủ tạp HT phòng chống chữa cháy HT điện động lực Hội trường kết hợp nhà cầu lông Cầu xuất hàng cho xe Container Ghi chú: Ctr: Cơng trình; ht: Hệ thống 74 Năm Trang Bị Năm Sử Dụng ĐVT Số Lượng 2009 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 Cái Cái Cái Cái 1 1 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2009 2009 2009 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2009 2009 2009 2011 2012 2012 2012 2012 2012 ht ht ht ctr ht ht Cái ht ht Cái ht ht ht ht ht ht 1 1 1 1 1 1 1 1 Phụ lục A5 DANH BẠ CÁC MÁY MĨC VÀ THIẾT BỊ STT Máy móc trang thiết bị sản xuất Năm trang bị Năm đưa vào sử dụng ĐVT Số lượng Tình trạng sử dụng Đường ray P11 máy cán kéo 2008 2009 ht Tốt 2008 2009 Tốt 2008 2009 Tốt Máy quậy mủ Bồn quậy axít 2m3 bồn định lượng Máy cán kéo 432 2008 2009 Tốt Máy cán cao su 410 2008 2009 Tốt Máy cán cắt 410 2008 2009 Tốt Băng tải cao su 700 2008 2009 Tốt Bơm chuyển cốm cao su 2008 2009 Tốt Sàn rung 2008 2009 Tốt 10 Lò sấy 2008 2009 Tốt 11 Máy ép kiện 100T 2008 2009 Tốt 12 Tủ điện trung tâm 2008 2009 Tốt 13 Cân Điện tử 2008 2009 Tốt 14 Rây lọc mủ 2008 2009 Tốt 15 Ống phân phối mủ 2008 2009 Tốt 16 Bàn để mủ 2008 2009 Tốt 17 2008 2009 ht Tốt 2008 2009 Tốt 19 Thiết bị vô bao trục lăn Trục quay cáp treo,màng chia mủ inox Bồn chứa dầu 25000L 2008 2009 Tốt 20 Bồn chứa dầu 12000L 2008 2009 Tốt 21 Hộp số sew vô cấp 1,5kw 2008 209 Tốt 22 Hộp số máy cán 410 2008 2009 Tốt 23 Trục cán 410 2008 2009 Tốt 24 Trục cán cắt 410 2008 2009 Tốt 25 Đầu đốt PL100 2008 2009 Tốt 26 Dao cán cắt 410 2008 2009 Tốt 27 Hệ thống cân xe tải Thiết bị cân chế biến NMCB Phước Bình Đồng hồ đo lưu lượng dầu gắn đầu đốt Máy điện Carterpillar 2008 2009 ht Tốt 2001 2001 ht Tốt 2008 2009 Tốt 2005 2005 Tốt 18 28 29 30 75 Phụ lục A5 DANH BẠ CÁC MÁY MÓC VÀ TRANG THIẾT BỊ (TIẾP THEO) STT Thiết bị truyền dẫn Năm trang bị Năm đưa vào sử dụng Tình Số ĐVT trạng sử lượng dụng Trạm biến áp III-750KVA 2005 2005 ht Tốt Đường dây 22KV-250KVA HT điện Nhà máy CBCS Long Hà HT chống sét Nhà máy CBCS Long Hà Đường dây hạ cáp điện HTXLNT Nhà máy CBCS Long Hà Cáp điện hệ thống bảo vệ điện 2008 2009 ht Tốt 2008 2009 ht Tốt 2008 2009 ht Tốt 2008 2010 ht Tốt 2008 2009 ht Tốt 76 PHỤ LỤC B CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG 77 QCVN 01:2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CAO SU THIÊN NHIÊN QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải sở chế biến cao su thiên nhiên Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải sở chế biến cao su thiên nhiên thải nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt giá trị Cmax tính tốn sau: Cmax = C x Kq x Kf Trong đó: Cmax nồng độ tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải sở chế biến cao su thiên nhiên thải nguồn nước tiếp nhận nước thải, tính miligam lít nước thải (mg/l); C giá trị nồng độ thông số ô nhiễm quy định mục 2.2 Kq hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải quy định mục 2.3 Kf hệ lưu lượng nguồn nước thải quy định mục 2.4 Khơng áp dụng cơng thức tính nồng độ tối đa cho phép nước thải cho tiêu pH 2.2 Giá trị C thông số nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép nước thải sở chế biến cao su thiên nhiên Giá trị C thơng số nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép Cmax nước thải sở chế biến cao su thiên nhiên thải nguồn nước tiếp nhận nước thải quy định Bảng Bảng – Giá trị thơng số nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép TT Thông số Đơn vị pH BOD5 (200c) COD mg/l mg/l 78 Giá trị C A 6-9 30 50 B 6-9 50 250 Trong đó: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Tổng Nitơ Amoni, tính theo N mg/l 50 100 mg/l mg/l 15 60 40 - Cột A quy định giá trị C thông số ô nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép nước thải sở chế biến cao su thiên nhiên thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt - Cột B quy định giá trị C thông số làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép nước thải sở chế biến cao su thiên nhiên thải vào nguồn nước dùng cho mục đích khác QCVN 19:2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CƠNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Nồng độ tối đa cho phép bụi chất vơ khí thải cơng nghiệp tính theo cơng thức sau: Cmax = C x Kp x Kv Trong đó: Cmax nồng độ tối đa cho phép bụi chất vô khí thải cơng nghiệp, tính miligam mét khối khí thải chuẩn (mg/Nm3); C nồng độ bụi chất vô quy định mục 2.2; Kp hệ số lưu lượng nguồn thải quy định mục 2.3; Kv hệ số vùng, khu vực quy định mục 2.4 2.2 Nồng độ C bụi chất vô làm sở tính nồng độ tối đa cho phép khí thải công nghiệp quy định Bảng đây: 79 Bảng - Nồng độ C bụi chất vơ làm sở tính nồng độ tối đa cho phép khí thải cơng nghiệp Nồng độ C (mg/Nm3) A B Bụi tổng 400 200 Bụi chứa silic 50 50 Amoniac hợp chất amoni 76 50 Antimon hợp chất, tính theo Sb 20 10 Asen hợp chất, tính theo As 20 10 Cadmi hợp chất, tính theo Cd 20 Chì hợp chất, tính theo Pb 10 Cacbon oxit, CO 1000 1000 Clo 32 10 Đồng hợp chất, tính theo Cu 20 10 Kẽm hợp chất, tính theo Zn 30 30 Axit clohydric, HCl 200 50 Flo, HF, hợp chất vô Flo, tính theo HF 50 20 Hydro sunphua, H2S 7,5 7,5 Lưu huỳnh đioxit, SO2 1500 500 Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) 1000 850 Nitơ oxit, NOx (cơ sở sản xuất hóa chất), tính theo NO2 2000 1000 Hơi H2SO4 SO3, tính theo SO3 100 50 Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2 1000 500 Trong đó: TT Thông số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Cột A quy định nồng độ C bụi chất vơ làm sở tính nồng độ tối đa cho phép khí thải cơng nghiệp sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động trước ngày 16 tháng 01 năm 2007 với thời gian áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2014; Cột B quy định nồng độ C bụi chất vô làm sở tính giá trị tối đa cho phép khí thải cơng nghiệp đối với: + Các sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; + Tất sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 80 QCVN 26:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN 2.QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Các nguồn gây tiếng ồn hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ sinh hoạt không vượt giá trị quy định Bảng Bảng - Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn (theo mức âm tương đương), dBA TT Khu vực Khu vực đặc biệt Khu vực thông thường Từ đến 21 55 70 81 Từ 21 đến 45 55 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU LONG HÀ Hình 1:Nhà máy Chế biến Cao su Long Hà Hình 2: Cổng ngồi vào Nhà máy Hình 3: Đường nội Hình 4: Bể tổng hợp Hình 5: Mương đánh đơng 82 Hình 6: Máy Crep Hinh 7: Sàn rung giàn phun Hình 8: Khu đóng gói thành phẩm Hinh 9: Kho chứa thành phẩm Hình 10: Khu chứa mủ tạp Hình 11: Khu chế biến mủ tạp 83 ... nhân, loại bỏ cácc thao tác kkhông cần thi t, t thay m thiiết bị, máy móc đ cũ lỗi thời - Bảo dưỡng thi t bị máy móc: Cần có kế hoạch bảo trì thường xun loại thi t bị, máy móc Nếu có vấn đề hư hỏng... lượng độc tính tất chất thải, khí độc hại nguồn - Cải thi n môi trường lao động bên nhà máy, giảm thi u rủi ro nguy hiểm cho công nhân - Cải thi n mối quan hệ với cộng đồng xung quanh quan quản... cao su Việt Nam .14  1.2.3.  Vị trí Ngành Cao su thi n nhiên Việt Nam 15  1.2.4.  Hiện trạng ô nhiễm môi trường Ngành Chế biến Cao su thi n nhiên .16  1.3.  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU LONG HÀ , KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU LONG HÀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn