BAI THU HOACH.NQTW4.XII

8 21 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:16

BAI THU HOACH.NQTW4.XII ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THẠNH CHI BỘ VPUB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÀI THU HOẠCH Kết học tập, quán triệt Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XII Họ tên: Nguyễn Mộng Hoàng , sinh ngày: 28/10/1964 Ngày vào Đảng : 16/10/1998, Chính thức: 116/10/1999 Chức vụ Đảng : P.Bí thư CB VPUB, Chức vụ quyền : PCT.UBND Đơn vị : Phường Mỹ Thạnh – TP LX Đang sinh hoạt chi bộ: VPUB, Đảng phường Mỹ Thạnh Qua học tập Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XII, thân nhận thức, liên hệ trách nhiệm cá nhân tơi thực có kiến nghị; đề xuất sau: Nhận thức cá nhân Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XII : * Về thực trạng ( thành tựu, hạn chế, nguyên nhân ) Thành tựu - Đảng động viên phát huy sức mạnh to lớn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lãnh đạo nghiệp cách mạng giành thắng lợi vĩ đại Những thành tựu đạt 25 năm đổi to lớn có ý nghĩa lịch sử Đất nước bước đầu thực thành công công đổi mới, khỏi tình trạng phát triển, mặt đất nước đời sống nhân dân có nhiều thay đổi, sức mạnh mặt tăng cường, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững, vị uy tín Việt Nam trường quốc tế ngày nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ giai đoạn Thành tựu to lớn cơng sức tồn Đảng, tồn dân, tồn qn, vai trò lãnh đạo Đảng có ý nghĩa định, có đóng góp đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng - Trong trình lãnh đạo cách mạng từ thực đường lối đổi đến nay, công tác xây dựng Đảng đạt thành tựu quan trọng: + Đã ban hành nhiều chủ trương, nghị công tác xây dựng Đảng, như: Nghị Hội nghị Trung ương khóa VI số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng bảo đảm thực Nghị Đại hội VI Đảng; Nghị Hội nghị Trung ương khóa VII số nhiệm vụ đổi chỉnh đốn Đảng; Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ khóa VII; Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII nêu nhấn mạnh bốn nguy cơ: nguy tụt hậu xa kinh tế, nguy chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nguy nạn tham nhũng tệ quan liêu, nguy "diễn biến hòa bình" lực thù địch; Nghị Hội nghị Trung ương khóa VIII chiến lược cán thời kỳđẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Nghị Hội nghị Trung ương (lần 2) khóa VIII số vấn đề cấp bách công tác xây dựng Đảng nay; Nghị Đại hội X Đảng đề chín giải pháp xây dựng Đảng; Bộ Chính trị khóa X đạo thực Cuộc vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" ; Nghị Đại hội XI Đảng khẳng định: nhiệm kỳ Đại hội XI, cần tập trung lãnh đạo, đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ thực nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, tập trung giải số vấn đề xã hội xúc (suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự, kỷ cương xã hội); đẩy mạnh, nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để thực ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn + Thực chủ trương, nghị nói trên, việc đổi mới, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều tiến bộ, lực lãnh đạo sức chiến đấu nâng lên; phương thức lãnh đạo Đảng đổi ngày hoàn thiện, đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp trưởng thành mặt Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, nhân dân tin tưởng Nhờ đó, niềm tin nhân dân với Đảng củng cố, vai trò lãnh đạo Đảng toàn xã hội giữ vững Trong đánh giá thành tựu công tác xây dựng Đảng nêu trên, cần lưu ý số điểm bản: - Về trị: + Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng không ngừng nâng ࡣk + Phươnࡣ dhức lãnh đạo Đảng Tࡣng bǐࡣѣࡣ ॓ࡣược đổi +ࡣ ࡣࡣ y trò lóniÔ 0Ca(ng cirng - V t g C n* tră o2 c, l ng # Đa số cႡ ࡣ(bࡣ$đảng viên 3ࡣ ý ɴࡣࡣࡣ(rშNႨM⁵ ࡣ ỗ~ࡣ ɮࡣog #Ⅱo p( ࡣ mРࡣjấɵ ࡣbhính tࡣ ࡣ $ đạo đức, lối sống, có ý thức ࡣࡣ *ầc vụ ࡣ hࡣ$dân, ē8 ࡣ c nhâ ࡣ ࡣ lân tin ô ࡣ ởࡣࡣ&Ѝ ࡣ ႢNiềm Ѵჩ ࡣ`ࡣࡣࡣ nhân dân vớࡣࡣ ࡣ ẫng đượ ࡣ Bủng ࡣ ࡣ ộ - 䉮 ề tổ c䉮 s, cán2ტộ: Đội ngũ(уán bࡣ mãnh đạo, quẳࡣ lý cấp2 ࡣ ã có bước trưởng∠ ࡣ yành tiến ࡣ Nშiều mặt Thàn(℠tựu 25 năm ࡣ i mới†ࡣ ð thàɮࡣ!quả c ࡣࡣ toàn Đảng, tồn dân, tồn qn, có đóng góp to lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên Hạn chế Bên cạnh thành tựu kết đạt được, nhiều hạn chế, yếu kém: -Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội: + Kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, hội yêu cầu phát triển đất nước; số tiêu kinh tế không đạt kế hoạch + Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học cơng nghệ, văn hố, an ninh, mơi trường nhiều hạn chế yếu gây xúc xã hội -Trong công tác xây dựng Đảng: + Cơng tác xây dựng Đảng nhiều hạn chế, yếu chậm đựơc khắc phục + Còn tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên + Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực tệ nạn xã hội chưa ngăn chặn, đẩy lùi mà tiếp tục diễn biến phức tạp, với phân hoá giàu nghèo yếu quản lý điều hành nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin nhân dân Đảng Nhà nước, đe dọa ổn định, phát triển đất nước Những vấn đề nêu chưa ngăn chặn, đẩy lùi, không cản trở phát triển đất nước, mà đe dọa đến vai trò lãnh đạo Đảng, tồn vong chế độ Cán bộ, đảng viên tâm huyết nhân dân lo lắng, trở thành tâm trạng xã hội, nóng lòng mong mỏi Đảng có biện pháp giải II NGUYÊN NHÂN Tình hình hạn chế, yếu có nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân chủ quan chủ yếu: Nguyên nhân khách quan: Do ảnh hưởng tiêu cực trình đổi mới, chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trường, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước: + Việc thực đổi kinh tế phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, chưa lường hết tác động mặt trái chế thị trường, hội nhập quốc tế, chưa có chuẩn bị thật kỹ lập trường, tư tưởng cách thức tiếp cận cho cán bộ, đảng viên + Đặc biệt, thiếu chế, sách đồng bộ, khoa học để chủ động ngăn ngừa vi phạm + Đất nước ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng, phát triển với quy mô ngày lớn, phận cán lãnh đạo, quản lý nắm giữ khối lượng tài sản, nguồn vốn lớn tập thể, Nhà nước, mơi trường để chủ nghĩa cá nhân vụ lợi, thực dụng phát triển - Do chống phá lực thù địch: Các lực thù địch không từ bỏ âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội Đảng phá hoại mối quan hệ gắn bó Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo Đảng Nguyên nhân chủ quan Nguyên nhân chủ quan thể ý thức tu dưỡng, rèn luyện cá nhân cán bộ, đảng viên, đồng thời thể hoạt động tập thể: tập thể, đặc biệt quan, tổ chức có trách nhiệm, có quan lãnh đạo, quản lý Cụ thể: - Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân - Việc tổ chức thực chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, nghị quyết, thị, quy định xây dựng, chỉnh đốn Đảng số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật khơng nghiêm, nói khơng đôi với làm, làm chiếu lệ - Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình nhiều nơi vừa bị bng lỏng thực hiện, vừa chưa quy định cụ thể để làm sở cho công tác kiểm tra, giám sát - Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành chế, sách, pháp luật thích ứng với q trình vận hành kính tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời, nhiều văn quy định thiếu chế tài cụ thể - Đánh giá, sử dụng, bố trí cán nể nang, cục bộ, chưa trọng phát có chế thật để trọng dụng người có đức, có tài; khơng kiên thay người vi phạm, uy tín giảm sút, lực yếu - Công tác tuyên truyền, giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều hình thức, chưa đủ sức động viên thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng cán bộ, đảng viên; số nơi có tình trạng việc làm đúng, gương người tốt không đề cao, bảo vệ; sai sót, vi phạm khơng phê phán, xử lý nghiêm minh - Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, riết; đấu tranh với vi phạm nể nang, khơng nghiêm túc Vai trò giám sát nhân dân thơng qua Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội chưa phát huy, hiệu chưa cao *Những điểm mới, thời thách thức, mục tiêu, giải pháp : Nói tình hình, ngun nhân cần thiết phải xây dựng ban hành Nghị Trung ương "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ", Nghị Đảng nêu rõ biểu suy thoái tư tưởng trị, biểu suy thối đạo đức, lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội tổ chức Đảng cấp Trong biểu đó, nguy hiểm phai nhạt lý tưởng cách mạng phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, không kiên định đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm Đảng; chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo quan điểm sai trái, lệch lạc; khơng ý thức hết lòng nước, dân, khơng làm tròn bổn phận, chức trách giao, khơng thực nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng Sự suy thối đạo đức, lối sống thể chỗ sống ích kỷ, thực dụng, hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, đoàn kết, tư nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vơ cảm trước khó khăn xúc dân; Nhiều tổ chức Đảng đảng viên hạn chế nhận thức, lơ là, cảnh giác, lúng túng nhận diện đấu tranh, ngăn chặn " Tự diễn biến", " tự chuyển hóa"… “Từ suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bước ngắn, chí ngắn, nguy hiểm khơn lường, dẫn tới tiếp tay cấu kết với lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng nghiệp cách mạng Đảng dân tộc" Nghị Trung ương thể nhận thức đầy đủ, cụ thể thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể quan điểm quán Đảng ta là: nhìn thẳng vào thật, đánh giá thật, nói rõ thật Nhận diện để qua cá nhân tổ chức Đảng tự soi Việc học tập, bồi dưỡng lý luận trị cá nhân cán bộ, đảng viên đề cao, nghị khẳng định: Một biểu suy thối trị cán bộ, đảng viên “Nhận thức sai lệch ý nghĩa, tầm quan trọng lý luận học tập lý luận trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước” Nhận thức để suy ngẫm hành động Không phải để bi quan hay nhụt ý chí, mà để sẵn sàng cho đấu tranh liệt thời gian tới, sạch, vững mạnh tổ chức Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi đất nước, thực thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đổi thể việc xác định nhóm nhiệm vụ, giải pháp với điểm nhấn quan trọng Nghị Trung ương nêu rõ 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực công tác xây dựng Đảng là: (1) Về cơng tác trị tư tưởng, tự phê bình phê bình; (2) Về chế, sách; (3) Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; (4)Về phát huy vai trò nhân dân Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội Mỗi nhóm nhiệm vụ giải pháp có điểm nhấn quan trọng Đó là: Tăng cường cơng tác giáo dục trị, tư tưởng; trọng nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán việc làm sai trái Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm Là rà sốt, hồn thiện chế kiểm sốt việc thực thi quyền lực người có chức, có quyền, bảo đảm quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến Xử lý nghiêm hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước; kiên chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Là thực nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên Là phát huy vai trò giám sát Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị-xã hội, nhân dân, báo chí, cơng luận; nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp; thực nghiêm túc, có hiệu phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”… Có việc cấp bách, khơng thể trì hỗn mà đòi hỏi phải làm Thí dụ như: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban thường vụ cấp ủy cấp đạo rà soát đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý thuộc quyền xử lý nghiêm trường hợp suy thối, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khơng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, lực hiệu công tác thấp, trường hợp người nhà, người thân cán lãnh đạo chủ chốt cấp có nhiều dư luận” Hoặc: “Kiên sàng lọc, miễn nhiệm, thay cho từ chức cán làm việc hiệu quả, khơng hồn thành nhiệm vụ, yếu lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, cán lãnh đạo, quản lý người đứng đầu Trước mắt rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc vi phạm thực thi quyền lực, gây xúc cán bộ, đảng viên nhân dân” Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu Nghị cho thấy tâm cao Trung ương Đảng tổ chức thực lãnh đạo thực nghị xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Bằng trách nhiệm lòng tin Đảng, tình cảm thiêng liêng Đảng, với dân, cán bộ, đảng viên Đảng Bộ Tài cần phải biến tư tưởng thành ý chí hành động cách mạng, việc làm cụ thể, lấy việc thực Nghị Trung ương làm động lực thúc đẩy thực thi nhiệm vụ, công tác sống hàng ngày Ngay từ chi bộ, cần đổi mạnh mẽ nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn thực Nghị Trung ương 4, khóa XII xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 Bộ Chính trị; Thực nghiêm chế độ tự phê bình phê bình, để rõ ngăn chặn kịp thời biểu suy thối, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Cấp ủy cấp, người đứng đầu cấp ủy, quan, đơn vị thực nghiêm trách nhiệm nêu gương, đầu đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thối, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, vững tin vào Đảng, nêu cao ý chí hành động, tâm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng ta ngày sạch, vững mạnh, góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực : 2.1- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, đủ lực, phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 2.2- Xây dựng tổ chức máy tồn hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu 2.3- Tập trung thực giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động sức cạnh tranh kinh tế Tiếp tục thực có hiệu ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cấu lại tổng thể đồng kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng; đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, trọng cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn gắn với xây dựng nông thôn Chú trọng giải tốt vấn đề cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu bảo đảm an tồn nợ cơng 2.4- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; giữ vững mơi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an tồn xã hội Mở rộng đưa vào chiều sâu quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiệu hội nhập quốc tế điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị uy tín đất nước trường quốc tế 2.5- Thu hút, phát huy mạnh mẽ nguồn lực sức sáng tạo nhân dân Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải tốt vấn đề thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội giảm nghèo bền vững Phát huy quyền làm chủ nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 2.6- Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc; xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh 3 Trách nhiệm cá nhân chương trình, kế hoạch hành động chi thực Nghị : Sau học tập quán triệt Nghị Hội nghị lần thứ BCH TW khóa XII trách nhiện thân tổ chức thực chi sau: - Một là, thân cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình phê bình, nói đơi với làm, nêu gương đạo đức, lối sống để từ đề hoạt động thực công tác chuyên môn, sách Đảng, Nhà nước có liên quan, ảnh hưởng lớn đến người dân - Hai là, tự phê bình phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành sở tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp Thực nghiêm túc Quy định điều Đảng viên không làm Làm tốt việc kiểm điểm hàng năm để có xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên chi nhằm nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng - Ba là, tôn trọng, lắng nghe giải tâm tư, nguyện vọng nhân dân, cán bộ, công chức quan trọng để tổ chức xem xét cán - Bốn là, thực tốt việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị “tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, gương, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” Thực tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng Với truyền thống, chất tốt đẹp Đảng, nhân dân, cán bộ, cơng chức đồng tình, ủng hộ, định thực thắng lợi nghị này, tạo bước chuyển biến công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày sạch, vững mạnh, đưa đất nước thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập phát triển toàn diện đất nước với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Mỹ Thạnh ngày 03 tháng năm 2017 Người làm thu thoạch Nguyễn Mộng Hoàng ... như: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban thường vụ cấp ủy cấp đạo rà soát đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý thu c quyền xử lý nghiêm trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khơng bảo đảm tiêu... thực hiệu hội nhập quốc tế điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị uy tín đất nước trường quốc tế 2.5- Thu hút, phát huy mạnh mẽ nguồn lực sức sáng tạo nhân dân Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh... giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Mỹ Thạnh ngày 03 tháng năm 2017 Người làm thu thoạch Nguyễn Mộng Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI THU HOACH.NQTW4.XII, BAI THU HOACH.NQTW4.XII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn