ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI MỸ LỆ TỈNH BÌNH PHƯỚC

91 36 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI MỸ LỆ - TỈNH BÌNH PHƯỚC Họ tên sinh viên: PHÍ HƯƠNG MAI Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG& DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2010 - 2014 12/2013 TP Hồ Chí Minh ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI MỸ LỆ -TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả PHÍ HƯƠNG MAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ NGUYỄN ANH TUẤN Tháng 12 năm 2013 LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực tập hồn thành đề tài, tơi nhận nhiều động viên, giúp đỡ, gia đình, Thầy Cơ bạn bè Với lòng trân trọng biết ơn, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Ba mẹ - Con cảm ơn ba mẹ hỏi thăm, quan tâm, động viên chăm sóc - Q thầy Khoa Môi trường Tài nguyên trường ĐH Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu kinh nghiệm cho năm học vừa qua - ThS Nguyễn Anh Tuấn - Thầy hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ đóng góp cho tơi ý kiến q báu q trình tơi thực đề tài - Chú Nguyễn Đức Hạnh – người trực tiếp hướng dẫn trình thực đề tài Khu du lịch Sinh Thái Mỹ Lệ - Ban lãnh đạo, Cô/Chú Anh/Chị ban quản lý khu du lịch Sinh Thái Mỹ Lệ nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi trình thực tập cung cấp số liệu cần thiết để tơi hồn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp - Và tất bạn lớp DH10DL Cám ơn bạn quan tâm chia sẻ năm học vừa qua Xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Phí Hương Mai ii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá trạng tài nguyên, môi trường đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ- Tỉnh Bình Phước” tiến hành từ tháng đến tháng 11 năm 2013 KDL Sinh Thái Mỹ Lệ, tỉnh Bình Phước Được thực nhằm đem lại thông tin cụ thể, thực tế từ khách du lịch nhân viên Khu du lịch, điều tra khảo sát kiểm tra độ tin cậy thông tin thu thập cảnh quan thiên nhiên, hoạt động du lịch sinh thái trạng môi trường khu du lịch Sinh thái Mỹ Lệ Từ đề xuất giải pháp bảo vệ mơi trường để phục vụ du lịch tốt Các nội dung nghiên cứu đề tài: - Thu thập, đánh giá trạng tài nguyên du lịch, nét đặc trưng hấp dẫn khách du lịch tình hình hoạt động kinh doanh KDL từ năm 2010 đến - Khảo sát trạng môi trường công tác quản lý môi trường KDL: hệ thống quản lý nước thải, rác thải, khí thải vấn đề quan tâm khác - Phát phiếu điều tra xã hội học nhằm đem lại đánh giá du khách nhân viên tình hình hoạt động du lịch hệ thống quản lý môi trường KDL - Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ du lịch Qua nghiên cứu cho thấy tài nguyên du lịch sinh thái KDL sinh thái Mỹ Lệ đa dạng, đặc sắc có nét đặc trưng riêng nhiên chưa sử dụng với tiềm Tình hình hoạt động du lịch sở vật chất đáp ứng phần nhu cầu giải trí du khách Tuy nhiên, thấy số điểm hạn chế quản lý môi trường KDL Từ đề xuất số giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ cho du lịch tốt KDL sinh thái Mỹ Lệ iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ix CHỮ CÁI VIẾT TẮT x Chương .1 MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Nội dung đề tài 1.4 Giới hạn, thời gian đối tượng nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn Chương .3 TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan du lịch 2.1.1 Khái niệm du lịch sinh thái .3 2.1.2 Những nguyên tắc du lịch sinh thái 2.1.3 Những yêu cầu để phát triển du lịch sinh thái .5 2.1.4 Các loại hình du lịch .6 2.1.5 Phân loại tài nguyên du lịch 2.2 Tổng quan môi trường .6 2.2.1 Khái niệm liên quan đến môi trường 2.2.2 Phát triển du lịch bảo vệ môi trường 2.2.3 Du lịch sinh thái tác động đến yếu tố môi trường 2.2.3.1 Tác động tích cực 2.2.3.2 Tác động tiêu cực 2.3 Tổng quan khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ 2.3.1 Thông tin liên lạc 2.3.2 Lịch sử hình thành cấu tổ chức iv 2.3.3 Tính chất quy mô hoạt động .10 2.3.4 Điều kiện tự nhiên 11 2.3.4.1 Vị trí giới hạn khu đất 11 2.3.4.2 Địa hình 11 2.3.4.3 Khí hậu .12 2.3.4.4 Địa chất thủy văn 13 2.3.5 Giao thông sở hạ tầng 14 2.3.6 Các nguồn gây tác động môi trường khu du lịch .14 2.3.6.1 Nước thải 15 2.3.6.2 Khí thải 16 2.3.6.3 Chất thải rắn .17 2.3.6.4 Đất 18 2.3.6.5 Tiếng ồn .18 2.3.6.6 Các rủi ro, cố 18 Chương 20 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Nội dung nghiên cứu 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu .20 3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 20 3.2.2 Phương pháp đồ 21 3.2.3 Phương pháp khảo sát thực địa 21 3.2.4 Phương pháp điều tra xã hội học 21 3.2.5 Phương pháp ma trận SWOT 22 3.2.6 Phương pháp vấn chuyên gia .23 Chương 24 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Nét đặc trưng tài nguyên KDL Sinh thái Mỹ Lệ 24 4.1.1 Sinh vật .24 4.1.1.1 Thực vật .24 4.1.1.2 Động vật .28 4.1.2 Sinh thái cảnh quan 28 v 4.1.3 Cơ sở hạ tầng, dịch vụ 30 4.1.4 Hiện trạng văn hóa, lễ hội 31 4.2 Hiện trạng hoạt động du lịch KDL Sinh thái Mỹ Lệ 33 4.2.1 Tình hình dịch vụ KDL Sinh thái Mỹ Lệ 33 4.2.2 Tình hình doanh thu KDL Sinh thái Mỹ Lệ .34 4.2.3 Nhận xét trạng hoạt động du lịch .36 4.2.4 Kết điều tra xã hội học hoạt động DLST KDL Sinh thái Mỹ Lệ 37 4.3 Hiện trạng công tác quản lý môi trường KDL Sinh thái Mỹ Lệ .39 4.3.1 Chất thải rắn 40 4.3.2 Nước thải .40 4.3.3 Khí thải 41 4.3.4 Các rủi ro cố .42 4.3.5 Lệ Kết điều tra xã hội học trạng môi trường KDL Sinh thái Mỹ 42 4.4 Đề xuất giải pháp cải thiện môi trường phục vụ du lịch .46 4.4.1 Phân tích SWOT giải pháp cải thiện môi trường 46 4.4.2 Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường KDL Sinh thái Mỹ Lệ 50 4.4.2.1 Giải pháp quản lý hành 50 4.4.2.2 Chất thải rắn .51 4.4.2.3 Nước thải 52 4.4.2.4 Khí thải 52 4.4.2.5 An tồn lao động phòng chống cháy nổ 53 4.4.2.6 Về việc tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường .54 Chương 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 59 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC LOÀI THỰC VẬT TRONG KDL 59 PHỤ LỤC 2: PHIẾU CÂU HỎI PHỎNG VẤN .65 vi PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG KẾT PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 68 PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH KDL SINH THÁI MỸ LỆ 73 PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH 78 PHỤ LỤC 6: QUY ĐỊNH CHUNG KHI THAM QUAN VUI CHƠI TẠI KDL .80 vii DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 2.1 : Công suất hoạt động công ty .11 Bảng 2.2: Kết thử nghiệm mẫu nước thải sinh hoạt hố ga 15 Bảng 2.3: Kết thử nghiệm mẫu khơng khí khu vực gần cổng bảo vệ 17 Bảng 4.1: Bảng tình hình doanh thu qua năm .34 Bảng 4.2: Phân tích yếu tố tác động có liên quan đến mơi trường KDL .46 Bảng 4.3: Những chiến lược vạch sau phân tích SWOT .48 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức khu du lịch Sinh thái Mỹ Lệ 10 Hình 4.1: Đồi chè KDL 26 Hình 4.2 : Vườn Thông KDL 27 Hình 4.3: Tượng Phật Di Lặc KDL 32 Hình 4.4: Bãi đốt rác KDL .40 Hình 4.5 : Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 41 Hình 4.6: Sơ đồ thu gom – xử lý chất thải rắn cho KDL Sinh thái Mỹ Lệ Error! Bookmark not defined viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Doanh thu tháng năm 2013(ĐVT: nghìn đồng) 35 Biểu đồ 4.2 : Biểu đồ cấu doanh thu 36 Biểu đồ 4.3: Số lần đến KDL du khách 37 Biểu đồ 4.4: Hình thức tìm kiếm thơng tin du lịch du khách .38 Biểu đồ 4.5: Mức độ hài lòng du khách sản phẩm du lịch .39 Biểu đồ 4.6: Đánh giá du khách xanh KDL 43 Biểu đồ 4.7: Đánh giá du khách rác thải, nước thải, khơng khí .44 Biểu đồ 4.8: Đánh giá nhân viên KDL nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường .45 Biểu đồ 4.9: Đề xuất biện pháp trì cải thiện mơi trường KDL 46 ix Câu 7: Anh/Chị có muốn tìm hiểu thơng tin lồi động, thực vật có khu du lịch? □ Có □ Khơng Câu 8: Anh/Chị thấy chất lượng môi trường khu du lịch nào? Nước: □ Sạch □ Tương đối □ Bẩn □ Rất bẩn Rác: □Rất □ Tương đối □Bừa bãi □ Rất bừa bãi Mảng xanh: □ Nhiều □ Ít □ Bình thường □ Q Khơng khí: □ Rất lành, thống mát □ Bình thường □ Trong lành, thống mát □ Khó chịu ( do:………………) Câu 9: Anh/Chị nghĩ hành động xả rác bừa bãi khu du lịch? □ Gây hại nghiêm trọng □ Khơng có gì, có người thu gom □ Mất vẻ mỹ quan □ Khơng quan tâm Câu 10: Anh/Chị có đồng ý trả thêm chi phí để bảo vệ mơi trường khơng? □ Có □ Khơng Câu 11: Theo Anh/Chị, cần làm để tiếp tục trì nâng cao chất lượng môi trường khu du lịch? □ Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường du khách □ Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường xung quanh □ Đầu tư xây dựng sở hạ tầng (lắp đặt thùng rác, xử lý chất thải ) □ Tăng cường quản lý khu du lịch mơi trường Câu 12: Đóng góp ý kiến Anh/Chị biện pháp bảo vệ môi trường để KDL đẹp hơn? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 66 PHIẾU PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN KHU DU LỊCH THÔNG TIN CHUNG Tuổi:……… Giới tính: □ Nam □ Nữ Cơng việc tại:……………………… PHẦN KHẢO SÁT: Câu 1: Theo Anh/Chị việc phát triển khu du lịch Mỹ Lệ cần ưu tiên vấn đề? □ Lợi nhuận kinh tế □ Lợi ích cộng đồng □ Môi trường □ Không ưu tiên Câu 2: Theo Anh/Chị, tình hình mơi trường khu du lịch thê nào? □ Rất tốt □ Tốt □ Trung bình □ Kém Câu 3: Theo Anh/Chị, ngun nhân gây nên nhiễm mơi trường khu du lịch gì? □ Do ý thức du khách □ Do ảnh hưởng giao thông □ Do sở hạ tầng du lịch, sản xuất KDL □ Do quản lý KDL môi trường □ Do nhà máy chế biến mủ bên cạnh Câu 4: Theo Anh/Chị, cần làm để tiếp tục trì nâng cao chất lượng mơi trường khu du lịch? □ Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường du khách □ Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường xung quanh □ Đầu tư xây dựng sở hạ tầng( lắp đặt thùng rác, xử lý chất thải…) □ Tăng cường quản lý khu du lịch môi trường Câu 5: Một số biện pháp bảo vệ môi trường áp dụng KDL Mỹ Lệ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 67 PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG KẾT PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC ĐỐI VỚI DU KHÁCH Câu hỏi Câu trả lời 87 Phiếu % Câu 1: Anh/Chị đến khu du lịch Bạn bè 30 34,5 với ai? Đồng nghiệp 13 15 Gia đình 44 50,5 Đi Câu 2: Anh/Chị biết đến khu du lịch Bạn bè, người thân 45 51,7 qua phương tiện nào? Báo chí, Internet 25 28,8 Cơng ty du lịch 12 13,8 Khác 5,7 Câu 3: Anh/Chị đến khu du lịch Lần 29 33,3 lần? Hai lần 27 31 Ba lần 18 20,7 Nhiều 13 15 Câu 4: Anh/Chị hài lòng với sản Ẩm thực 16 18,4 phẩm khu du lịch? Dã ngoại 42 48,3 Nghỉ dưỡng 11 12,7 Trò chơi 18 20,6 Câu 5: Anh/Chị làm thấy Im lặng quan sát, chụp ảnh 14 16,1 loài động, thực vật khu du Tìm hiểu xem lồi 26 29,9 lịch? Thích thú ngắm nhìn 36 41,3 Khơng quan tâm 11 12,7 Câu 6: Anh/Chị có biết hết lồi Có 47 55,1 động thực vật có khu du lịch? 40 44,9 51 58,6 36 41,3 Không Câu 7: Anh/Chị có muốn tìm hiểu Có thơng tin lồi động, thực vật Khơng có khu du Câu 8: Anh/Chị thấy chất lượng môi trường khu du lịch 68 8a.Nước 8b Rác 8c Cây cối 8d Khơng khí Sạch 18 20,6 Bình thường 19 21 Bẩn 42 48,3 Rất bẩn 9,1 Rất 42 48,2 Tương đối 21 24,1 Bừa bãi 17 19,4 Rất bừa bãi 9,3 Nhiều 50 57,6 Bình thường 31 35,6 Ít 6,8 Rất Rất lành, thống mát 44 50,5 Bình thường 32 36,8 Trong lành, thống mát 11 12,7 Khó chịu Câu 9: Anh/Chị nghĩ hành Gây hại nghiêm trọng 25 28,9 19 21,8 Mất vẻ mỹ quan 28 32,2 Không quan tâm 15 17,1 30 34,4 57 65,6 12 13,8 51 58,7 9,2 động xả rác bừa bãi khu du Khơng có gì, có người thu lịch? gom Câu 10: Anh/Chị có đồng ý trả Có thêm chi phí để bảo vệ mơi trường khơng? Không Câu 11: Theo Anh/Chị, cần làm Nâng cao nhận thức bảo vệ để tiếp tục trì nâng cao môi trường du khách chất lượng môi trường khu du Tuyên truyền, vận động lịch? người dân bảo vệ môi trường xung quanh Đầu tư xây dựng sở hạ 69 tầng (lắp đặt thùng rác, xử lý chất thải ) Tăng cường quản lý khu du lịch môi trường Câu 12: Đóng góp ý kiến Anh/Chị biện pháp bảo vệ môi trường để KDL đẹp hơn? 70 16 18,4 ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TẠI KDL Câu hỏi Câu trả lời 15 (Tỷ lệ phiếu %) 10 66,7 6,7 Môi trường 26,6 Không ưu tiên Câu 1: Theo Anh/Chị việc phát triển khu Lợi nhuận kinh tế du lịch Mỹ Lệ cần ưu tiên vấn đề? Lợi ích cộng đồng Câu 2: Theo Anh/Chị, tình hình mơi Rất tốt trường khu du lịch thê Tốt nào? Trung bình Kém Câu 3: Theo Anh/Chị, nguyên nhân Do ý thức du khách gây nên ô nhiễm môi trường Do ảnh hưởng giao khu du lịch gì? thơng Do sở hạ tầng du lịch, 26,7 60 13,3 16,7 13,3 6,7 33,3 Câu 4: Theo Anh/Chị, cần làm để tiếp Nâng cao nhận thức bảo tục trì nâng cao chất lượng môi vệ môi trường du trường khu du lịch? khách 26,7 Tuyên truyền, vận động 40 13,3 sản xuất KDL Do quản lý KDL môi trường Do nhà máy chế biến mủ bên cạnh người dân bảo vệ môi trường xung quanh Đầu tư xây dựng sở hạ tầng( lắp đặt thùng rác, xử lý chất thải…) 71 Tăng cường quản lý khu du lịch môi trường Câu 5: Một số biện pháp bảo vệ môi trường áp dụng KDL sinh thái Mỹ Lệ 72 20 PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH KDL SINH THÁI MỸ LỆ Cổng KDL Bãi cắm trại suối Điều Nhà hàng Suối Điều Suối chảy KDL Nhà hàng Hoa Sữa Biệt thự Đồi Thơng 73 Biệt thự Anh Đào Chòi nghỉ KDL Vườn Điều Hồ bơi KDL Hiện tượng ngập úng sau mưa Cầu khỉ bắc qua hồ 74 Bến thuyền đạp vịt Tàu lửa điện KDL Đường KDL Đốt lửa trại Thùng rác sinh thái Xe vận chuyển rác hố rác 75 Nước chảy lênh láng đất Lu nước tù có nhiều lắng quăng Thùng rác để đốt rác chỗ Hố đốt rác Thu gom chưa triệt để Rác đốt 76 Chú thích khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ 77 PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH CHINH PHỤC THIÊN NHIÊN Thời gian: 02 ngày 01 đêm NGÀY 01: TP.HCM – KDL SINH THÁI MỸ LỆ 15h00: Đón đồn KDL sinh thái Mỹ Lệ Đoàn nghỉ ngơi dùng trái trứơc tham quan toàn khu sinh thái xe lửa Du khách tham quan Khu Sinh Thái Mỹ Lệ rộng 70ha, ngắm Đồi Trà Ô long xanh ngát, đường với hàng xanh Du khách tận mắt chiêm ngưỡng: Bằng Lăng, Lộc Vừng, Sakê loại ăn trái, cầu khỉ in bóng mặt hồ nước thơ mộng Viếng Phật Bà Quan Âm cao 09m Tham quan vườn thú hoang dã với loại thú như: Heo Rừng, Cheo, Hươu Sao, Nhím, Đà Điểu, Vịt Bơng… 16h00: Đồn tập trung chuẩn bị để bắt đầu thi “Cần Câu Vàng” - “Tay Không Bắt Giặc Mọi” tự tay hái rau rừng chuẩn bị cho bữa tối 18h00: Cùng bếp chuẩn bị bữa tối: Heo Rừng, Cá nướng chui, Xôi Điều …và loại rau rừng ăn kèm 20h00: Chương trình Gala lửa trại NGÀY 02: KDL SINH THÁI MỸ LỆ - TP.HCM Du khách thức dậy sớm thưởng thức khơng khí se lạnh Nhà Vọng Cảnh hay thả quanh khu Biệt thự Anh Đào ngắm bình minh tuyệt đẹp 07h00: Dùng điểm tâm sáng 09h00: Sinh hoạt vui chơi tự KDL sinh thái Du khách thư giãn mặt nước với Thuyền Thiên Nga, chèo Thuyền Rồng… 11h00: Trả phòng 11h30:Dùng cơm trưa 13h: Chia tay đoàn lên xe khởi hành TP HCM 78 Chương trình 2: NGÀY HÈ SƠI ĐỘNG CÙNG THIÊN NHIÊN Thời gian: 01 ngày TP.HCM – KDL VĂN THÁNH – KDL SINH THÁI MỸ LỆ 06h00: Xe HDV đón khách điểm hẹn 07h00: Dùng điểm tâm KDL Văn Thánh 08h00: Đồn khởi hành Bình Phước 11h30: Đến KDL sinh thái Mỹ Lệ, đoàn dùng cơm trưa nhà hàng Hoa Sữa 13h00: Tham quan toàn khu sinh thái xe lửa điện Du khách tham quan Khu Sinh Thái Mỹ Lệ mệnh danh “Vương Quốc Điều” rộng 70ha, ngắm Đồi Trà Ô long xanh ngát, đường với hàng xanh thưởng thức trái bốn mùa Du khách tận mắt chiêm ngưỡng: Bằng Lăng, Lộc Vừng, Sakê loại ăn trái, cầu khỉ in bóng mặt hồ nước thơ mộng Viếng Phật Bà Quan Âm cao 09m Tham quan vườn thú hoang dã với loại thú như: Trâu Rừng, Heo Rừng, Cheo, Chồn, Hươu Sao, Nhím, Đà Điểu, Vịt Bơng… Đặc biệt đồn đựơc tham gia thi “Tay khơng bắt Heo Rừng” vơ hấp dẫn dân dã 14h30: Đồn tập trung chuẩn bị cần câu cá để bắt đầu thi “Cần Câu Vàng”.Đội thắng có quà tặng đặc biệt KDL Sinh thái Mỹ Lệ 16h00: Q khách thả thư giãn hồ bơi có hệ thống máng trượt xe đạp để hưởng thụ cảm giác thoải mái khu sinh thái Mỹ Lệ 17h00: Liên hoan tổng kết chuyến bữa cơm chiều Đặc biệt quý khách thưởng thức thực phẩm tự tay quý khách bắt với thực đơn Heo Rừng món, Cá lóc nướng trui đặc sản đặc trưng núi rừng Miền Đôngăn kèm với loại rau rừng sinh thái 18h00: Khởi hành lại TP.HCM Chia tay đoàn hẹn gặp lại Quý khách 79 PHỤ LỤC 6: QUY ĐỊNH CHUNG KHI THAM QUAN VUI CHƠI TẠI KDL Quý khách tham quan, vui chơi KDL Mỹ Lệ vui lòng chấp hành nghiêm chỉnh quy định chung sau: Để xe nơi quy định Không mang thú ni, chất gây cháy nổ, chất kích thích, hàng quốc cấm vào KDL Tự quản lý tài sản cá nhân Tự chịu trách nhiệm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm khách mang từ bên ngồi vào Có ý thức bảo quản tài sản KDL Nếu làm hư hỏng phải có trách nhiệm bồi thường Có trách nhiệm quản lý trẻ em cùng, em khuyết tật Trong trường hợp trẻ em bị thất lạc gặp tai nạn, gọi đường dây nóng để giúp đỡ Giữ gìn vệ sinh chung, trật tự, mỹ quan chung KDL: - Không chen lấn, xô đẩy mua vé tham quan trò chơi - Khơng xả rác, hút thuốc, khạc nhổ bừa bãi - Không trải bạt nằm ngồi, bày đồ ăn uống, nấu nướng, nhậu nhẹt , đánh - Khơng nằm ghế đá, có hành vi trái với phong mỹ tục - Không leo trèo lên cây, núi đá, lội suối - Không bẻ cây, hái hoa - Không chọc phá thú nuôi, vật nuôi Tuân thủ hướng dẫn nhân viên điều khiển trò chơi Khơng tự ý vận hành thiết bị trò chơi Nghiêm cấm thực hành vi gây rối trật tự 80 ... PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC LOÀI THỰC VẬT TRONG KDL 59 PHỤ LỤC 2: PHI U CÂU HỎI PHỎNG VẤN .65 vi PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG KẾT PHI U ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 68 PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH KDL SINH... DH10DL Cám ơn bạn quan tâm chia sẻ năm học vừa qua Xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Phí Hương Mai ii TĨM TẮT Đề tài “Đánh giá trạng tài nguyên, môi trường đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường... quản lý môi trường KDL: hệ thống quản lý nước thải, rác thải, khí thải vấn đề quan tâm khác - Phát phi u điều tra xã hội học nhằm đem lại đánh giá du khách nhân viên tình hình hoạt động du lịch hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI MỸ LỆ TỈNH BÌNH PHƯỚC , ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI MỸ LỆ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn