XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƢỜNG LA NGÀ

281 7 0
  • Loading ...
1/281 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƢỜNG LA NGÀ Họ tên sinh viên: PHAN THỊ NGHĨA Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG Niên khóa: 2009 - 2013 Tháng 06/2013 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƢỜNG LA NGÀ Tác giả PHAN THỊ NGHĨA Khóa luận đƣợc đệ trình đề để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sƣ chuyên ngành Quản lý môi trƣờng Giáo viên hƣớng dẫn KS NGUYỄN HUY VŨ Tháng 06/2013 – – ************ ***** Khoa: QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG PHAN THỊ NGHĨA 2009-2013 09149123 DH09QM Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Cơng ty Cổ phần Mía Đƣờng La Ngà Tìm hiểu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tình hình áp dụng giới Việt Nam Tổng quan tình hình sản xuất vấn đề mơi trƣờng, an tồn sức khỏe nghề nghiệp Công ty Định hƣớng áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Cơng ty Cổ phần Mía Đƣờng La Ngà Thiết lập quy trình để xây dựng hệ thống OH&S Cơng ty Cổ phần Mía Đƣờng La Ngà Đánh giá khả áp dụng hệ thống OH&S Công ty KS NGUYỄN HUY VŨ KS NGUYỄN HUY VŨ LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, thực tập làm khóa luận tốt nghiệp tơi nhận đƣợc nhiều động viên, quan tâm giúp đỡ Thầy Cơ, gia đình, bạn bè từ phía Cơng ty Cổ phần mía đƣờng La Ngà Với lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Quý thầy cô Khoa Môi Trƣờng Tài Nguyên, Trƣờng ĐH Nông Lâm TP HCM ngƣời tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em suốt bốn năm giảng đƣờng đại học Giáo viên hƣớng dẫn: thầy Nguyễn Huy Vũ - ngƣời đã dành thời gian tận tâm giảng dạy, bảo, hƣớng dẫn em suốt trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Ban giám đốc, chú, anh chị phòng Quản lý chất lƣợng – môi trƣờng, đặc biệt Hà Văn Cừ Cơng ty cổ phần mía đƣờng tạo điều kiện cho tơi thực tập, tận tình giúp đỡ, cung cấp số liệu bổ ích để tơi hồn thành báo cáo Tất ngƣời bạn bên cạnh, chia sẻ, giúp đỡ thời gian vừa qua Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha, đến chị anh ln nguồn động viên, khích lệ, điểm tựa vững tiếp sức cho vƣợt qua khó khăn Đặc biệt Mẹ, tin tƣởng mẹ bên dõi theo bƣớc Đó nguồn động lực lớn cho vững tin bƣớc tiếp Cảm ơn Mẹ! Do kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc thơng cảm, đóng góp ý kiến thầy bạn để báo cáo đƣợc hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Phan Thị Nghĩa i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Cổ phần mía đƣờng La Ngà theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007” bao gồm nội dung sau: Tổng quan Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 + Giới thiệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 + Lợi ích khó khăn áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 + Tình hình áp dụng OHSAS 18001:2007 Việt Nam Tổng quan Công ty Cổ phần mía đƣờng La Ngà + Giới thiệu chung Cơng ty + Quy trình cơng nghệ sản xuất Công ty + Điều kiện môi trƣờng Cơng ty + Hiện trạng quản lý An tồn sức khỏe nghề nghiệp Công ty Trên sở đánh giá trạng quản lý ATVSKNN Cơng ty, kết hợp với tình hình thực hệ thống quản lý chất lƣợng, thực tế sản xuất điều kiện Công ty đề tài xây dựng hệ thống quản lý OH&S theo OHSAS 18001:2007 theo bƣớc sau: + Xác định phạm vi áp dụng thành lập ban quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp Công ty + Xây dựng sách OH&S + Nêu lên bƣớc xây dựng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp cho Công ty + Xây dựng hệ thống văn tài liệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 nhằm phục vụ cho việc kiểm soát, giảm thiểu ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Công ty  Trong 85 nguồn/ hoạt động 20 khu vực Công ty, đề tài nhận diện đƣợc 176 mối nguy thuộc nhóm mối nguy Nhóm mối nguy vật lý gồm có 66 mối nguy, nhóm mối nguy hố học gồm có 58 mối nguy, nhóm mối nguy tâm sinh lý lao động gồm có 52 mối nguy Trong có 40 mối nguy cần ngăn chặn năm nay, 123 mối nguy cần ngăn chặn năm tới, 13 mối nguy rủi ro chấp nhận đƣợc ii  Xác định luật, 17 nghị định, 10 định, 28 thông tƣ, thông tƣ liên tịch, 30 QCVN TCVN thị Xây dựng đƣợc mục tiêu, tiêu chƣơng trình hành động  Đề tài xây dựng đƣợc hệ thống tài liệu quản lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 gồm 13 thủ tục, 12 hƣớng dẫn cơng việc Kết luận kiến nghị: Trình bày nhận xét chung đề xuất số ý kiến nhằm để xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Công ty iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iv viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 NHỮNG DÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 1.5 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.6 PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Chƣơng TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.1 GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.1.1 Giới thiệu OHSAS 18000 2.1.2 Cấu trúc hệ thống OHSAS 18001:2007 2.1.3 Các yêu cầu OHSAS 18001:2007 2.1.4 Lợi ích khó khăn việc áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 2.1.4.1 Lợi ích 2.1.4.2 Khó khăn 10 2.2 CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN OHSAS 18001:2007 (Theo ISO 9000:2007 OHSAS 18001:2007) 11 Chƣơng TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY MÍA ĐƢỜNG LA NGÀ 12 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƢỜNG LA NGÀ 12 3.1.1 Thông tin chung 12 3.1.2 Vị trí địa lý 12 3.1.3 Lịch sử hình thành phát triển 12 3.1.4 Cơ cấu tổ chức 13 iv 3.1.5 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh .13 3.1.6 Các hệ thống quản lý có Cơng ty 14 3.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 14 3.2.1 Quy trình sản xuất 14 3.2.2 Trang thiết bị nhu cầu nguyên vật liệu 14 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TẠI CƠNG TY 14 3.3.1 Mơi trường vi khí hậu 14 3.3.1.1 Độ ẩm 14 3.3.1.2 Nhiệt độ .15 3.3.1.3 Mùi 15 3.3.1.4 Ánh sáng 15 3.3.2 Khí thải 16 3.3.3 Tiếng ồn độ rung 17 3.3.4 Nước thải 18 3.3.4.1 Nước thải công nghiệp 18 3.3.4.2 Nước mưa chảy tràn 20 3.3.5 Chất thải rắn 20 3.3.5.1 Chất thải sinh hoạt 20 3.3.5.2 Chất thải công nghiệp không nguy hại .20 3.3.5.3 Chất thải nguy hại .21 3.4 HIỆN TRẠNG AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 22 3.4.1 Công tác vệ sinh lao động – bảo hộ lao động 22 3.4.1.1 Trang bị bảo hộ lao động 22 3.4.1.2 Nội quy ATLĐ quy trình vận hành .22 3.4.1.3 Tuyên truyền giáo dục huấn luyện ATLĐ .23 3.4.2 Thực an toàn sức khỏe nghề nghiệp .23 3.4.2.1 Trạm y tế 23 3.4.2.2 Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động 24 3.4.3 Phòng chống cháy nổ 25 3.4.4 Đánh giá khả áp dụng hệ thống OHSAS 18001:2007 vào Cơng ty cổ phần mía đường La Ngà 25 v Chƣơng XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 27 4.1 PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG VÀ THÀNH LẬP BAN OHSAS 27 4.1.1 Phạm vi hệ thống OH&S 27 4.1.2 Thành lập ban OH&S 27 4.2.CHÍNH SÁCH OH&S VÀ PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH TRONG CƠNG TY 28 4.2.1 Xây dựng sách OH&S 28 4.2.2 Phổ biến sách OH&S 30 4.3 NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 30 4.3.1 Yêu cầu chung 30 4.3.2 Nội dung thực 30 4.4 KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH 37 4.4.1 Yêu cầu chung 37 4.4.2 Nội dung thực 37 4.5 YÊU CẦU CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC 39 4.5.1 Yêu cầu chung 39 4.5.2 Nội dung thực 39 4.6 CÁC MỤC TIÊU VÀ CHƢƠNG TRÌNH 39 4.6.1 Yêu cầu chung 39 4.6.2 Nội dung thực 40 4.7 NGUỒN LỰC, VAI TRỊ, TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ QUYỀN HẠN ………………………………………………………………………………….41 4.7.1 Yêu cầu chung 41 4.7.2 Nội dung thực 41 4.8 NĂNG LỰC, ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC 44 4.8.1 Yêu cầu chung 44 4.8.2 Nội dung thực 44 4.9 TRAO ĐỔI THÔNG TIN, THAM GIA VÀ THAM VẤN 45 4.9.1 Yêu cầu chung 45 4.9.2 Nội dung thực 45 4.10 HỆ THỐNG TÀI LIỆU 46 vi CTy CP Mía Đƣờng La Ngà THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Thủ tục: TT-12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Xử lý hồ sơ OH&S 4.5 Mỗi năm lần, hồ sơ hết thời hạn lƣu giữ (theo quy định thủ tục liên quan), đƣợc ngƣời quản lý hồ sơ viết đề nghị xin xử lý hồ sơ theo Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-12-04) Đề nghị phải đƣợc Phó Giám đốc phê duyệt (đối với hồ sơ ĐDLĐ duyệt chất lƣợng lƣu giữ hồ sơ có thời hạn lƣu giữ 02 năm) Phụ trách đơn vị phê duyệt (đối với hồ sơ lƣu giữ đơn vị có thời hạn lƣu giữ 02 năm trở xuống) Khi xử lý hồ sơ phải đồng thời có mặt: ngƣời quản lý hồ sơ, ngƣời đơn vị đƣợc ngƣời Phụ trách đơn vị định nhân viên phòng TCHC Sau kiểm tra, hồ sơ đƣợc duyệt xử lý tiến hành xử lý tất thành viên có mặt thành viên tiến hành xử lý ký vào Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-12-04) Biên xử lý đƣợc lập thành 03 bản: 01 ngƣời quản lý hồ sơ lƣu lại, 01 dán vào tập đựng hồ sơ xử lý 01 phòng TCHC lƣu giữ Phƣơng pháp xử lý: lƣu kho hồ sơ hết thời hạn lƣu giữ sử dụng, kho phòng TCHC quản lý (để riêng hồ sơ đƣợc xử lý năm) TÀI LIỆU LIÊN QUAN Sổ tay an toàn LƢU HỒ SƠ STT Hồ sơ Danh mục hồ sơ OH&S Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng Bộ phận lƣu giữ Thời gian lƣu 01 năm danh mục đƣợc cập nhật đƣợc 06 tháng Ban OH&S Trƣởng phòng ban có liên quan 191 Lƣu giữ suốt q trình sử dụng hồ sơ 01 năm xử lý hồ sơ phiên hồ sơ đƣợc xử lý CTy CP Mía Đƣờng La Ngà Thủ tục: TT-12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ PHỤ LỤC -12-01: Danh mục loại hồ sơ kiểm soát 7.1 DANH MỤC CÁC LOẠI HỒ SƠ ĐƢỢC KIỂM SOÁT Tên loại hồ sơ STT Thời gian lƣu giữ Nơi cất giữ Ngƣời giữ 7.2 Biểu mẫu BM-12-02: Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S PHIỀU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Họ tên : Bộ phận công tác : Tên hồ sơ OH&S mong muốn sử dụng : Mã số : Số lƣợng : (từ : đến : ) Đơn vị lƣu hồ sơ : Hình thức sử dụng hồ sơ : Mƣợn Xem Cam đoan sử dụng hồ sơ sai nguyên tắc quy định Duyệt Ngƣời đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày trả hồ sơ : Nhận xét (nếu có) ký nhận ngƣời lƣu giữ Đã nhận lại đủ hồ sơ cho mƣợn (Ký, ghi rõ họ tên) 7.3 Biểu mẫu BM-12-03: Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên ngƣời quản lý hồ sơ : STT Loại hồ sơ/tài liệu Tên hồ sơ/mã số Họ Đơn vị tên công ngƣời tác sử dụng 192 Hình thức sử dụng Xem Mƣợn Ngày hẹn trả Ký nhận Ngày trả CTy CP Mía Đƣờng La Ngà THỦ TỤC KIỂM SỐT HỒ SƠ Thủ tục: TT-12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: 7.4 Biểu mẫu BM-12-04: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƢU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Ngƣời lƣu giữ : Hồ sơ hết thời hạn lƣu giữ, sử dụng (ghi rõ tên hồ sơ – ngƣời thiếp lập – thời hạn lƣu giữ sử dụng): Ngày ……tháng…… năm…… Duyệt Ngƣời đề nghị (Ngƣời duyệt ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ : Những ngƣời thực hiên ( ký ghi rõ họ tên) 1.Ngƣời lƣu giữ 2.Ngƣời đƣợc định 193 3.Nhân viên phòng TCHC CTy CP Mía Đƣờng La Ngà THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Thủ tục: TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG Đánh giá nội bao gồm: đánh giá định kỳ, đánh giá đột xuất, đánh giá toàn diện đánh giá theo chủ đề định ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo OH&S: An toàn sức khỏe nghề nghiệp NỘI DUNG 4.1 Quy định chung 4.1.1 Tần suất đánh giá ĐDLĐ lập kế hoạch đánh giá hàng năm cho tất điều khoản đƣợc áp dụng theo tiêu chuẩn nhƣ quy định khác (gọi tắt yếu tố hệ thống quản lý OH&S), tất thủ tục phải đƣợc khảo sát, đánh giá nội năm lần Ngoài ra, trƣờng hợp đột xuất (nhƣ nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hƣởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S) tổ chức đánh giá đột xuất 4.1.2 Đánh giá viên Đánh giá viên OH&S nội phải đƣợc đào tạo phù hợp Danh sách đánh giá viên phải đƣợc giám đốc phê duyệt 4.1.3 Phƣơng pháp đánh giá Tùy thuộc phạm vi đánh giá hoạt động cụ thể phận đƣợc đánh giá, sử dụng riêng biệt kết hợp loại hình đánh giá sau: Xem xét hồ sơ, tài liệu; Phỏng vấn; Kiểm soát trƣờng 194 CTy CP Mía Đƣờng La Ngà THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Thủ tục: TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: 4.2 Tiến trình đánh giá Trách nhiệm Tiến trình ĐDLĐ Lập chƣơng trình kiểm tốn nội Giám đốc/Phó giám đốc ĐDLĐ Đồn đánh giá đơn vị có liên quan Biểu mẫu BM-13-01 Xét duyệt Chấp nhận Thông báo triển khai thực Tiến hành đánh giá Đánh giá trƣởng BM-13-02 BM-13-04 BM-13-03; BM-13-04; BM-13-05; BM-13-06; Báo cáo đợt đánh giá Nhân viên phụ trách Lƣu hồ sơ 4.2.1 Lập chương trình Định kỳ đánh giá nội hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ q trình có ảnh hƣởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hƣởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chƣơng trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đƣợc đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp với trƣởng đoàn, (BM-13-02) Kế hoạch đề nghị đƣợc Giám đốc xem xét phê chuẩn 4.2.2 Thơng báo đánh giá Sau chƣơng trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trƣởng đoàn đánh giá đƣợc phê chuẩn, ĐDLĐ lập thông báo đánh giá trình Giám đốc phê duyệt gửi đến Đồn đánh giá phận đuợc đánh giá 195 CTy CP Mía Đƣờng La Ngà 4.2.3 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Thủ tục: TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Chuẩn bị đánh giá  Đoàn đánh giá Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trƣởng đồn đánh giá lên chƣơng trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hƣởng đến hoạt động phận đƣợc đánh giá, trƣởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trƣởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chƣơng trình đánh giá phải đƣợc gửi tới phận đƣợc đánh giá ngày trƣớc tiến hành đánh giá chánh thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phƣơng pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lƣu ý, đánh giá viên phận không đƣợc nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đƣợc đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đƣợc đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định  Bộ phận đƣợc đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chƣơng trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đồn đánh giá theo thời gian định 4.2.4 Tiến hành đánh giá  Họp khai mạc Trƣớc tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phƣơng pháp đánh giá  Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chƣơng trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá (BM13-03) lƣu ý chứng khách quan Khi phát có khơng phù hợp, đánh giá viên lập phiếu Báo cáo khơng phù hợp (BM-13-04), có xác nhận đại diện phận đƣợc kiểm toán (Cần photocopy phiếu giao cho phận đƣợc đánh giá)  Họp kết thúc Trƣớc kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với ngƣời có trách nhiệm phận đƣợc đánh giá nhằm: 196 CTy CP Mía Đƣờng La Ngà THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Thủ tục: TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Một lần xác định điểm chƣa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đƣợc đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, đƣợc phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chƣa rõ nguyên nhân đƣợc trƣởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét 4.2.5 Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trƣởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo không phù hợp, chƣơng trình đánh giá đơn vị đƣợc gửi tới đại diện lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) Khi phát không phù hợp ảnh hƣởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình Giám đốc TÀI LIỆU LIÊN QUAN Sổ tay an toàn Thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa TT -11 LƢU HỒ SƠ STT Hồ sơ Kế hoạch đánh giá nội - năm Báo cáo không phù hợp Báo cáo đợt đánh giá Thông báo chƣơng trình đánh giá nội Bảng thống kê điểm không phù hợp 197 Bộ phận lƣu giữ Thời gian lƣu Ban OH&S Trƣởng phòng ban có liên quan ĐDLĐ, ban OH&S Trƣởng phận 02 năm Ban OH&S phòng ban có liên quan Ban OH&S CTy CP Mía Đƣờng La Ngà Thủ tục: TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ PHỤ LỤC 7.1 Biểu mẫu BM-13-01: Đánh giá OH&S nội - năm… ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ - NĂM…… Ngƣời lập: Ngƣời phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận đƣợc đánh giá 7.2 Đợt đánh giá Yếu tố hệ thống quản lý OH&S Biểu mẫu BM-13-02: Thơng báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƢƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trƣởng đơn vị trực thuộc Công ty Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , Đại diện lãnh đạo OH&S xin thông báo tới đơn vị chƣơng trình đánh giá nội đợt……năm……nhƣ sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trƣởng đoàn) 2/  Chƣơng trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đƣợc đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chƣơng trình đánh giá Giám đốc Xí nghiệp Đại diện lãnh đạo OH&S Duyệt 198 CTy CP Mía Đƣờng La Ngà 7.3 Thủ tục: TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Biểu mẫu BM-13-03: Phiếu ghi chép đánh giá PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Ngày Đánh giá viên Ký tên Phòng ban: STT Nội dung Ghi 7.4 Biểu mẫu BM-13-04: Báo cáo không phù hợp số / Đợt…/…/ Năm… BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP SỐ /ĐỢT ./ ./NĂM (Đánh giá Hệ thống quản lý OH&S) Đơn vị: Tài liệu/Nội dung liên quan: Tình trạng không phù hợp chứng khách quan: Biện pháp khắc phục: Ngƣời thực hiện: Xác nhận Đại diện lãnh đạo OH&S 7.5 Ngày: Xác định nguyên nhân: Ngày dự định hoàn thành khắc phục: Ngày hoàn thành: Biểu mẫu BM-13-05: Báo cáo đánh giá OH&S nội BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: (Trƣởng đoàn) Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đƣợc đánh giá Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chƣa thống đoàn kiểm tra đơn vị đƣợc đánh giá/Những điểm chƣa rõ nguyên nhân: 199 CTy CP Mía Đƣờng La Ngà 7.6 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Thủ tục: TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Biểu mẫu BM-13-06: Bảng thống kê điểm không phù hợp BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Năm: Điều khoản Đơn vị Bộ phận 200 CTy CP Mía Đƣờng La Ngà THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Thủ tục: TT-14 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S Công ty nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo OH&S: An toàn sức khỏe nghề nghiệp 4.1 NỘI DUNG Nhu cầu xem xét lãnh đạo Việc xem xét đƣợc tiến hành tháng lần Giám đốc chủ trì, thƣờng vào tháng tháng (sau kiểm toán nội sau tổng kết hoạt động năm trƣớc tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý hệ thống OH&S, tiến hành xem xét đột xuất 4.2 Thành viên tham dự Ban giám đốc; ĐDLĐ OH&S; Trƣởng phận (hoặc đƣợc ủy quyền); Có thể có thành viên khác, Giám đốc yêu cầu 4.3 Nội dung xem xét Tổng hợp kiểm toán việc thực định kỳ họp trƣớc; Các vấn đề liên quan đến Chính sách an toàn; Cơ cấu tổ chức; Các nguồn nhân lực, vật lực; Các mục tiêu an toàn đạt đƣợc; Cấu trúc hiệu lực hệ thống quản lý OH&S; Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh; Các kết kiểm toán nội kiểm tốn bên ngồi; Các báo cáo khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa; 201 CTy CP Mía Đƣờng La Ngà THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Thủ tục: TT-14 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Những vấn đề khác nảy sinh liên quan đến OH&S trình; Cải tiến phƣơng thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phƣơng án quản lý OH&S mới, yêu cầu pháp luật 4.4 Đại diện lãnh đạo báo cáo công tác thực OH&S Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định công việc phải làm, cá nhân đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét phải đƣa kết luận biện pháp nội dung nêu Biên họp đƣợc gửi thành viên dự họp Giám đốc tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ĐDLĐ chịu trách nhiệm: Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hiện; Kiểm toán hiệu định; LƢU HỒ SƠ Hồ sơ thủ tục “Biên họp xem xét lãnh đạo” ĐDLĐ lƣu giữ biên họp xem xét lãnh đạo Thời hạn lƣu: 03 năm 6.1 PHỤ LỤC Biểu mẫu BM-14-01: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định Sổ tay an toàn) Những vấn đề đƣa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thƣ ký Thời hạn Theo dõi thực Chủ trì họp 202 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CƠNG TY Hình 1: Xe chở mía tới kho ngun liệu Hình 2: Khu vực cẩu mía Hình 3: Nhiệt phát sinh nhiều Nhà máy Đƣờng Hình 4: Bã mía mật rỉ dính bám thiết bị 203 Hình 5: Nƣớc thải chứa vơi Hình 7: Phế liệu chất đống Cơng ty Hình 6: Bồn chứa mật rỉ 204 Hình 9: Lò Cơng ty Hình 8: Khu vực chứa bã mía Hình 11: Khu vực nấu ăn Cơng ty Hình 10: Khu vực chứa CTNH tạm Nhà máy Đƣờng 205 ... chế nên khơng tránh khỏi thi u sót Rất mong nhận đƣợc thơng cảm, đóng góp ý kiến thầy cô bạn để báo cáo tơi đƣợc hồn thi n Tơi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Phan Thị Nghĩa i TÓM TẮT KHĨA... động doanh nghiệp vấn đề OH&S Giảm thi u rủi ro tổn thất cho doanh nghiệp ngƣời lao động Cải thi n Môi trƣờng lao động nâng cao hiệu lao động Đảm bảo yêu cầu cần thi t để thâm nhập vào thị trƣờng... Giảm thi u chi phí cho chƣơng trình đền bù tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Hạn chế tổn thất trƣờng hợp nạn, khẩn cấp  Quản lý rủi ro Phƣơng pháp tốt việc phòng ngừa rủi ro giảm thi u thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƢỜNG LA NGÀ , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƢỜNG LA NGÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn