KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN TỈNH ĐỒNG NAI, LÂM ĐỒNG, BÌNH PHƯỚC THEO 12 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI

84 10 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN TỈNH ĐỒNG NAI, LÂM ĐỒNG, BÌNH PHƯỚC THEO 12 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI Họ tên sinh viên: PHẠM THỊ HÀ NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2009 - 2013 Tháng 06/ 2013 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN TỈNH ĐỒNG NAI, LÂM ĐỒNG, BÌNH PHƯỚC THEO 12 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI Tác giả PHẠM THỊ HÀ NGUN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn: TS Hồ Văn Cử BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ ***** Tháng 06 năm 2013 PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QLMT & DLST Họ tên sinh viên: PHẠM THỊ HÀ NGUYÊN MSSV: 09157126 Khoá học: Lớp: DH09DL 2009 – 2013 Tên đề tài: “KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN TỈNH ĐỒNG NAI, LÂM ĐỒNG, BÌNH PHƯỚC THEO 12 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI” Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây: ‐ Tìm hiểu tính Đa dạng sinh học vườn quốc gia Cát Tiên; ‐ Tìm hiểu trạng công tác quản lý bảo tồn Đa dạng sinh học vườn quốc gia Cát Tiên nay; ‐ Đề xuất giải pháp bảo tồn Đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Cát Tiên Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 02/2013 Kết thúc: tháng 06/2013 Họ tên GVHD: TS HỒ VĂN CỬ Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2013 Ngày… tháng… năm 2013 Ban Chủ Nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn thầy Hồ Văn Cử, người động viên, hướng dẫn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu cho học tập nghiên cứu khoa học Thầy người hướng dẫn cho lời khun bổ ích suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban quản lý Vườn Quốc gia Cát Tiên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt khóa luận Đặc biệt, tơi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phạm Hữu Khánh giúp đỡ hướng dẫn thời gian thực tập Vườn Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Môi trường Tài nguyên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM truyền đạt kiến thức quý báu suốt bốn năm học vừa qua Nhân đây, xin cảm ơn bạn thuộc tập thể lớp DH09DL chia sẻ hỗ trợ cho q trình học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn từ đáy lòng đến ba mẹ người thân gia đình động viên chăm sóc Với vốn kiến thức kinh nghiệm nhiều hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý dẫn chân thành quý thầy cô bạn để báo cáo hoàn chỉnh Lời sau xin kính chúc Q thầy ln tràn đầy sức khỏe ngày thành công Xin trân trọng cảm ơn! Sinh viên Phạm Thị Hà Nguyên i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN TỈNH ĐỒNG NAI, LÂM ĐỒNG, BÌNH PHƯỚC THEO 12 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI” tiến hành khoảng thời gian từ tháng 02/2013 đến tháng 06/2013 Đề tài bao gồm nội dung sau:  Tổng quan đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội VQG Cát Tiên,  Giá trị Đa dạng sinh học VQG Cát Tiên,  Khảo sát đánh giá trạng quản lý, bảo tồn Đa dạng sinh học VQG Cát Tiên theo 12 nguyên tắc quản lý hệ sinh thái,  Đề xuất giải pháp bảo tồn Đa dạng sinh học cho VQG Cát Tiên nhằm thỏa mãn 12 nguyên tắc quản lý hệ sinh thái,  Kết luận khuyến nghị ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i  TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii  MỤC LỤC iii  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .v  DANH SÁCH BẢNG BIỂU vi  DANH SÁCH HÌNH ẢNH vii  Chương MỞ ĐẦU .1  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1  1.2 Ý NGHĨA THỰC TIỄN .2  Chương TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3  2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 3  2.1.1 Đa dạng sinh học 3  2.1.2 Hệ sinh thái 4  2.1.3 Phương thức tiếp cận quản lý hệ sinh thái 4  2.2 TỔNG QUAN VQG CÁT TIÊN 6  2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển VQG Cát Tiên .6  2.2.2 Đặc điểm tự nhiên 8  2.2.3 Đặc điểm kinh tế xã hội .12  Chương MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15  3.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .15  3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 15  3.3 GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 15  3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16  3.4.1 Thu thập tài liệu 16  3.4.2 Khảo sát thực địa 16  3.4.3 Xử lý phân tích số liệu 16  3.4.4 Tham khảo ý kiến chuyên gia .17  iii 3.4.5 Đánh giá tình hình quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học dựa tiêu chuẩn phương pháp tiếp cận hệ sinh thái 17  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .19  4.1 GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN 19  4.1.1 Quy hoạch ranh giới phân khu chức 19  4.1.2 Đa dạng hệ sinh thái 20  4.1.3 Đa dạng khu hệ động vật .26  4.1.4 Tầm quan trọng VQG Cát Tiên công tác bảo tồn Đa dạng sinh học 33  4.2 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VQG CÁT TIÊN 34  4.2.1 Cơ cấu tổ chức nguồn lực .34  4.2.2 Hệ thống tuần tra quản lý bảo vệ rừng 38  4.2.3 Cơ sở hạ tầng .39  4.2.4 Đào tạo .39  4.2.5 Các hoạt động bảo tồn VQG Cát Tiên 40  4.2.6 Du lịch sinh thái giáo dục môi trường 41  4.2.7 Quy hoạch đầu tư phát triển vùng đệm 43  4.2.8 Sự tồn cộng đồng dân cư vùng lõi vùng đệm VQG Cát Tiên 44  4.2.9 Luật pháp thể chế 46  4.2.10 Những thách thức đe dọa công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học VQG Cát Tiên 47  4.2.11 Các hoạt động quản lý bảo tồn VQG Cát Tiên theo nguyên tắc tiếp cận quản lý hệ sinh thái 50  4.3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CHO VQG CÁT TIÊN 54  Chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 55  5.1 KẾT LUẬN 55  5.2 KHUYẾN NGHỊ 55  TÀI LIỆU THAM KHẢO .56  PHỤ LỤC 58  iv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT AFD Cơ quan phát trin Phỏp (Agence Franỗaise de Dộveloppement) CBD Cụng c a dạng sinh học (Convention on Biological Diversity) CIFOR Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (Center for International Forestry Research) ĐDSH Đa dạng sinh học ENV Trung tâm giáo dục thiên nhiên Việt Nam (Education for NatureVietnam) FFI Tổ chức Bảo tồn Động, thực vật Quốc tế (Fauna and Flora International) GIS Hệ thống thông tin địa lý (Geographic information system) IUCN Hiệp hội Bảo tồn Quốc tế (The World Conservation Union) MAB Chương trình người sinh UNESCO (Man and the Biosphere Program) NN & PTNT Nơng nghiệp phát triển nơng thơn PCCCR Phòng cháy, chữa cháy rừng PES Chi trả dịch vụ môi trường (Payments for Environment Services) QLHST Quản lý hệ sinh thái SĐVN Sách Đỏ Việt Nam THCS Trung học sở UBND Ủy ban nhân dân UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) USFWS Cơ quan bảo vệ cá động vật hoang dã Mỹ (United States Fish and Wildlife Service) VQG Vườn quốc gia WAR Tổ chức cứu hộ động vật hoang dã (Wildlife at risk) WWF Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (World Wide Fund for Nature) v DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổng quan đặc điểm khí hậu VQG Cát Tiên 11  Bảng 2.2 Dân số xã sống ven VQG Cát Tiên 12  Bảng 4.1 Các hệ sinh thái VQG Cát Tiên 20  Bảng 4.2 Thành phần tỷ lệ phần trăm taxon thực vật VQG Cát Tiên24  Bảng 4.3 So sánh VQG Cát Tiên với VQG khác Việt Nam 25  Bảng 4.4 Các họ thực vật giàu loài VQG Cát Tiên 25  Bảng 4.5 Tổng hợp nguồn nhân lực VQG Cát Tiên, 2013 36  Bảng 4.6 Vốn đầu tư theo nguồn hình thành giai đoạn 2010 - 2020 37  Bảng 4.7 Các hoạt động xâm phạm vào rừng VQG Cát Tiên 45  Bảng 4.8 Đánh giá hoạt động bảo tồn VQG Cát Tiên theo nguyên tắc tiếp cận quản lý hệ sinh thái 50  vi DANH SÁCH HÌNH ẢNH Hình 2.1 Khu Dự trữ sinh Đồng Nai 7  Hình 4.1 Bản đồ hành VQG Cát Tiên 19  Hình 4.2 Rừng tre nứa loại 21  Hình 4.3 Rừng thường xanh rộng .21  Hình 4.4 Rừng hỗn giao gỗ tre .22  Hình 4.5 Rừng thường xanh nửa rụng 23  Hình 4.6 Thảm thực vật đất ngập nước 23  Hình 4.7 Tê giác sừng Việt Nam – Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822 .28  Hình 4.8 Voi Châu Á - Elephas maximus Linnaeus, 1758 28  Hình 4.9 Bò tót - Bos gaurus Smith, 1827 29  Hình 4.10 Gà so cổ - Arborophila davidi Delacour, 1927 30  Hình 4.11 Hạc cổ trắng - Ciconia episcopus (Boddaert, 1783) 30  Hình 4.12 Cơng - Pavo muticus Delacour, 1949 32  Hình 4.13 Gà tiền mặt đỏ - Polyplectron germaini Elliot, 1866 32  Hình 4.14 Hồng hoàng - Buceros bicornis Linnaeus, 1758 33  Hình 4.15 Sơ đồ tổ chức VQG Cát Tiên 35  Hình 4.16 Số lượng khách tham quan vườn quốc gia Cát Tiên qua năm 41  Hình 4.17 Các hình thức vi phạm lâm luật vườn quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2006 2009 .46  Hình 4.18 Vị trí dự án thủy điện Đồng Nai 6A VQG Cát Tiên 49  vii STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) 14 Sơn tiên (Sơn huyết) Melanorrhoea laccifera Pierre VU 15 Sơn đào Melanorrhoea usitata Wall VU 16 Đầu ngỗng Anaxagorea luzonensis A Gray VU 17 Mao đài thorel Mitrephora thorelli Pierre VU 18 Giền trắng Xylopia pierrei Hance VU 19 Rau má Centella asiatica (L.) Urb LC 20 Hoa sữa (Mò cua) Alstonia scholaris (L.) R Br LC 21 Sữa bàng (Mớp) Alstonia spatulata L LC 22 Mức trâu (Hồ tiên to) Holarrhena pubescens (Buch.Ham.) Wall LC 23 Thần linh quế Kibatalia laurifolia (Ridl.) Woods VU 24 Kiền Campestigma purpurea Pierre.ex Cost EN 25 Vệ tuyền Telectadium dongnaiensis Pierre ex Cost CR 26 Cải đồng (Rau cóc) Grangea maderaspatana (L.) Desf 27 Đinh bẹ Markhamia stipulata (Wall.) Seem.ex Seem VU 28 Ba khía Lophopetalum wightianum Arn VU 29 Kim ngư đuôi chồn Ceratophyllum demersum L LC 30 Cồng dây Calophyllum pisiferum Pl.ex.Triana LC 31 Cồng mù u (Cồng sữa) Calophyllum thorelli Pierre 32 Thành ngạch nam Cratoxylon cochinchinensis (Lour) Bl LC 33 Thành ngạch dẹp Cratoxylon formosum (Jacq.) Benth.&Hook.f.ex Dyer LC 60 VU LC LC STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) 34 Thành ngạch Cratoxylon maingayi Dyer LC 35 Bìm nước Aniseia martinicensis (Jacq.) Ooststr LC 36 Tung Tetrameles nudiflora R.Br LC 37 Vên vên Anisoptera costata Kortn 38 Dầu rái (Dầu nước) Dipterocarpus alatus Roxb ex G Don EN 39 Dầu baud (Dầu bao) Dipterocarpus baudii Korth CR 40 Dầu mít Dipterocarpus costatus C.F Gaertn CR 41 Dầu song nàng Dipterocarpus dyeri Pierre ex Laness 42 Dầu lông (Dầu trai) Dipterocarpus intricatus Dyer LC 43 Dầu đỏ (Dầu trà beng) Dipterocarpus obtusifolius Teijsm ex Miq LC 44 Dầu rái đỏ (Lá bóng) Dipterocarpus turbinatus C.F Gaertn.f CR 45 Sao đen Hopea odorata Roxb VU 46 Chò núi (Bơ bơ) Shorea guiso Blume CR 47 Cà chí (Cà chắc) Shorea obtusa Wall LC 48 Sến đỏ (Sến mủ) Shorea roxburghii G Don EN 49 Chò đồng (Sến trai) Shorea thorelii Pierre ex Laness CR 50 Thị lọ nồi Diospyros apiculata Hiern LC 51 Xăng đen (Thị da) Diospyros crumenata Thw EN 52 Mặc nưa Diospyros mollis Griff 53 Rù rì Homonoia riparia Lour EN VU EN CR EN LC 61 STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) EN EN 54 Cà te (Gõ đỏ) Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 55 Xoay (Xây) Dialium cochinchinensis Pierre 56 Gụ mật Sindora siamensis Teysm ex Miq 57 Rau rút dại Neptunia oleracea Lour LC 58 Diền ma nhám Aeschynomene aspera L LC 59 Cẩm lai bà rịa Dalbergia bariaensis Pierre EN 60 Trắc (Cẩm lai Nam Bộ) Dalbergia cochinchinensis Pierre.in Lan EN 61 Trắc bàm Dalbergia entadoides Prain 62 Cẩm lai Dalbergia olivieri Gamble ex Prain EN 63 Dáng hương to EN 64 Sồi Đồng Nai 65 Lọ nồi trung Pterocarpus macrocarpus Kurz Quercus langbianensis subsp cambodiensis (Hick.&.Cam.) Menitsky Hydnocarpus annamensis (Gagn.) Lesc.&Sleumer 66 Thủy thảo Hydrilla verticillata (L.f.) Royle LC 67 Mã đề nước (Ái tiên) Ottelia alismoides (L.) Pres LC 68 Kơ nia (Cày) Irvingia malayana Oliv.ex Benn LC 69 Hồng vĩ (Bách diệp thảo) Pogostemon stellatus (Lour.) Kuntze LC 70 Bèo cám Lemna minor L LC 71 Nhĩ cán vàng Utricularia aurea Lour LC 72 Nhĩ cán túi Utricularia gibba L subsp exoleta (R.Br.) P.Tayl LC 62 LC EN LC VU DD EN VU VU STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) 73 Luân Rotala mexicana Cham & Schltdl LC 74 Gội duyên hải Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha LC 75 Gội giống nhãn Aglaia oligophylla Miq LC 76 Gội nếp (Gội tía) Aglaia spectabilis (Miq.) S.S.Jain & S.Bennet 77 Gội nước (Nàng gia) Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker 78 Huỳnh đàn Dysoxylum loureirii (Pierre) Pierre ex Laness 79 Máu chó pierre Knema furfuracea (Hook.)f & Thomson) Warb LC 80 Máu chó nhỏ Knema globularia (Lamk.) Warb LC 81 Thủy kiểu ấn (Rong cám) Najas indica (Wild.) Cham LC 82 Súng lam Nymphaea nouchali Burm.f LC 83 Súng trắng Nymphaea pubescens Willd L LC 84 Súng đỏ Nymphaea rubra Roxb.ex Andrews LC 85 Nghễ lưỡng phân Polygonum dichotomum Bl LC 86 Nghễ lông Polygonum pubescens Bl LC 87 Vàng nương Prunus arborea (Bl.) Kalm LC 88 Rẹp (Xoan đào) Prunus ceylanica (Wight) Miq EN 89 Kỳ nam kiến (Bí kỳ nam) Hydnophytum formicarum Jack EN 90 Ổ kiến gai Musssaenda tuberosa Jack VU 91 Xương cá Psydrax dicocos Gaetn VU 92 Xuân tôn phú quốc Xantonnea quoensis Pierre ex Pit VU 63 VU LC LC VU STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) 93 Nhãn mã lai Dimocarpus longan Lour LC 94 Cứt mọt (Giao linh) Zollingeria dongnaiensis Pierre DD 95 Húng dũi đất, Lữ đắng cẩn Lindernia crustacca (L.) f Muell LC 96 Trà hoa trái mỏng Camellia pleurocarpa (Gagn.) Sealy EN VU 97 Trầm hương, Dó bầu Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte EN CR 98 Bình linh nghệ Vitex ajugiflora Dop VU 99 Nàng hoa đỏ Crinum viviparum (Lam.) R.Ansari &V.J.Nair LC 100 Minh ty đơn, Thuốc trắng Aglaonema simplex Bl LC 101 Mơn gai, Chóc gai Lasia spinosa (L.) Thw LC 102 Bèo Pistia stratiotes L LC 103 Bán hạ roi Typhonium flagelliforme (Lodd.) Bl LC 104 Song bột, Mây poilanei Calamus poilanei Conr 105 Mây dẻo, Mây tắt Calamus salicifolius Becc LC 106 Mây mảnh, Mây dạng Calamus tenuis Roxb LC 107 Rau trai (Thài lài trắng) Commelina diffusa Burm.f LC 108 Lác hến Actinoscripus grossus (L.f) Goetgh.&D.A.Simpson LC 109 Kiết trái tà Carex hebercapa C A Mey LC 110 U du nghiêng Cyperus cephalotes Vahl LC 111 Lác tràn Cyperus diffusus Vahl LC 112 U du tía Cyperus digitatus Roxb LC EN 64 STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) 113 U du thưa Cyperus distans L LC 114 U du Cyperus elatus L LC 115 U du nghiêng Cyperus nutans Vahl LC 116 Lác lông Cyperus pilosus Vahl LC 117 Củ gấu, Hương phụ Cyperus rotundus L LC 118 Cương chụm Diplacrum caricinum R.Br LC 119 Mao thư hai tán Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani LC 120 Mao thư sét Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl LC 121 Chùy tử tản phong Rhynchospora corymbosa (L.) Britton LC 122 Cương đất Scleria terrestris (L.)Fassett LC 123 Hoàng hạc lớn Coelogyne speciosa (Bl.) Lindl EN 124 Lan từ ngọc Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C Fisch VU 125 Ngọc vạn sáp Dendrobium crepidatum Lindl.&Paxt EN 126 Tuyết mai, Thạch hộc Dendrobium crumenatum Sw 127 Ngọc pha lê Dendrobium crystallinum Reichb.f EN 128 Thủy tiên trắng Dendrobium farmeri Paxton VU 129 Thủy tiên tua Dendrobium harveyanum Reichb.f EN 130 Hoàng thảo, Thạch mộc Dendrobium nobile Lindl EN 131 Vĩ thảo dạng sâu Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb LC 132 Mần trầu Eleusine indica (L.) Gaertn LC 65 STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) 133 Tinh thảo đỏ Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud LC 134 Lúa ma Oryza rufipogon Griff 135 Cỏ ống, Cỏ cựa gà Panicum repens L LC 136 Cỏ sâu đốm Paspalidium punctatum (Burm.f.) A.Cam LC 137 Cỏ san sát, San cặp Paspalum conjugatumBerg LC 138 San nước Paspalum distichum L LC 139 San trứng Paspalum commersoniiLamk 140 Cỏ đắng dài Paspalum longifoliumRoxb LC 141 Lách Saccharum spontaneum L LC 142 Chóc thon Monochoria hastata (L.) Solms LC 143 Rau mác lao Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl LC 144 Bách pierre Stemona pierrei Gagn 145 Lô ba treo Globba pendula Roxb LC 146 Gừng Zingiber monophyllum Gagn EN VU LC VU 66 Phụ lục Danh sách lồi chim có giá trị bảo tồn theo SĐVN (2007) Danh lục Đỏ IUCN (2012) VQG Cát Tiên SĐVN: 17 lồi; có lồi phân hạng CR, loài phân hạng EN, 12 loài phân hạng VU IUCN: 22 lồi; có loài phân hạng CR, loài phân hạng EN, loài phân hạng VU, 14 loài phân hạng NT STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) NT Cổ rắn (Điêng Điểng) Anhinga melanogaster Pennant, 1769 VU Hạc cổ trắng Ciconia episcopus (Boddaert, 1783) VU Cò châu Á Ephippiorhynchus asiaticus (Latham, 1790) Già đẫy Java Leptoptilos javanicus (Horsfield, 1821) VU VU Cò lao ấn độ Mycteria leucocephala Pennant, 1769 VU NT Cò quắm cánh xanh Pseudibis davisoni (Hume, 1875) CR CR Ngan cánh trắng Cairina scutulata (Muller, 1842) CR EN Le le khoang cổ Nettapus coromandelianus (Gmelin, 1789) EN Diều cá bé Ichthyophaga humilis (Muller et Schlegel 1841) VU NT 10 Diều cá đầu xám Ichthyophaga ichthyaetus (Horsfield, 1821) VU NT 11 Cắt nhỏ hông trắng Polihierax insignis Walden, 1872 NT 12 Gà so ngực gụ Arborophila charltoni (Eyton, 1845) NT 13 Gà so cổ Arborophila davidi Delacour, 1927 14 Gà lôi vằn Lophura nycthemera (Linnaeus, 1758) 15 Gà lơi hơng tía Lophura diardi (Bonaparte, 1856) VU 16 Công Pavo muticus Delacour, 1949 EN 67 NT EN NT EN STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) 17 Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini Elliot, 1866 VU NT 18 Sếu cổ trụi Grus antigone (Linnaeus, 1758) VU VU 19 Te cựa Vanellus duvaucellii 20 Niệc mỏ vằn Aceros undulatus (Shaw, 1811) VU 21 Hồng hoàng Buceros bicornis Linnaeus, 1758 VU 22 Gõ kiến xám Mulleripicus pulverulentus VU 23 Sẻ đồng ngực vàng Emberiza aureola VU 24 Rồng rộc vàng Ploceus hypoxanthus NT 25 Vàng anh đầu đen nhỏ Oriolus xanthornus NT 26 Trèo mỏ vàng Sitta solangiae NT 27 Đuôi cụt bụng đỏ Pitta nympha Temminck et Schlegel, 1850 NT 68 VU NT VU Phụ lục Danh sách lồi thú có giá trị bảo tồn theo SĐVN (2007) Danh lục Đỏ IUCN (2012) VQG Cát Tiên SĐVN: 33 loài; có lồi phân hạng CR, 14 lồi phân hạng EN, 17 loài phân hạng VU IUCN: 26 lồi; có lồi phân hạng EN, 11 loài phân hạng VU, loài phân hạng NT STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) Chồn dơi Cynocephalus variegatus (Audebert,1799) EN Dơi chó tai ngắn Cynopterus brachyotis (Muller,1838) VU Cu li lớn Nycticebus bengalensis (Lacepede,1800) VU VU Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus (Bonhote,1907) VU VU Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides (Geoffroy,1831) VU VU Khỉ đuôi lợn Macaca leonina (Blyth,1863) VU VU Chà vá chân đen Pygathrix nigripes (Milne-Edward,1871) EN EN Voọc bạc Trachypithecus germainii (Milne-Edwards,1876) VU EN Vượn đen má vàng Nomascus gabriellae (Thomas,1909) EN EN 10 Sói đỏ Cuon alpinus (Pallas,1811) EN EN 11 Gấu chó Herlactos malayanus (Raffles,1821) EN VU 12 Gấu ngựa Ursus thibetanus (G.Cuvier,1823) EN VU 13 Rái cá vuốt bé Aonyx cinerea (Illinger,1815) VU VU 14 Rái cá thường Lutra lutra (Linnaeus,1758) VU NT 69 STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) EN VU 15 Rái cá lông mượt Lutrogela perspicillata (Geoffroy,St.Hilaire,1826) 16 Lửng lợn Arctonyx collaris F.G.Cuvier,1825 17 Cầy mực Arctictis binturong (Raffles,1821) EN 18 Cầy gấm Prionodon pardicolor Hodgson,1836 VU 19 Cầy giông đốm lớn Viverra megaspila Blyth,1862 VU VU 20 Cầy giông Viverra zibetha Linnaeus,1758 VU NT 21 Beo lửa Pardofelis temminckii (Vigorr et Horsfilels,1827) EN NT 22 Báo gấm Pardofelis nebulosa (Griffith,1821) EN NT 23 Báo hoa mai Panthera pardus (Linnaeus,1758) CR NT 24 Mèo cá Prionailurus viverrinus (Bennett,1833) EN EN 25 Voi châu Á Elephas maximus Linnaeus,1758 CR EN 26 Cheo cheo Nam dương Tragulus javanicus (Osbeck,1765) VU 27 Hoẵng nam Muntiacus muntjak annamensis Kloss,1928 VU 28 Nai Cervus unicolor Kerr,1792 VU 29 Bò tót Bos gaurus H.Smith,1827 EN VU 30 Bò rừng Bos javanicus S'Alton,1823 EN EN 31 Tê tê Java Manis javanica Desmarest,1822 EN EN 32 Sóc bay lớn Petaurista philippensis (Elliot,1839) VU 33 Sóc đen Ratufa bicolor (Sparrmann,1778) VU 34 Sóc bay trâu Petaurista petaurista (Pallas,1766) VU 70 NT VU NT Phụ lục Danh sách loài cá có giá trị bảo tồn theo SĐVN (2007) Danh lục Đỏ IUCN (2012) VQG Cát Tiên SĐVN: lồi; có lồi phân hạng EN, lồi phân hạng VU IUCN: 12 lồi; có lồi phân hạng EN, lồi phân hạng VU, loài phân hạng NT STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) Cá còm Chitala ornata (Gray, 1831) VU Cá rồng (Cá mơn) Scleropages formosus (Schlegel & Muller, 1844) EN EN Cá trôi vảy nhỏ (Cá duồng) Cirrhinus microlepis (Sauvage, 1878) VU VU Cá trà sóc Probarbus jullieni Sauvage, 1880 VU EN Cá hồng bầu Poropuntius deauratus (Valenciennes, 1842) EN Cá trê vàng Clarias macrocephalus Gunther, 1864 NT Cá trèn bầu Ompok bimaculatus (Bloch, 1797) NT Cá lăng bò Bagarius yarrelli Sykes, 1839 NT Cá chiên Bagarius suchus Roberts, 1983 10 Cá rô phi đen Oreochromis mossambicus (Peters 1852) NT 11 Cá he pie Hypsibarbus lagleri Rainboth, 1996 VU 12 Cá heo chấm Botia beauforti (Smith, 1931) NT 13 14 15 Cá chép Cá lăng Cá sơn đài Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Bagarius bagarius (Hamilton, 1822) Ompok miostoma (Vaillant,1902) VU 71 VU VU VU NT Phụ lục Danh sách lồi bò sát có giá trị bảo tồn theo SĐVN (2007) Danh lục Đỏ IUCN (2012) VQG Cát Tiên SĐVN: 20 loài; có lồi phân hạng CR, lồi phân hạng EN, loài phân hạng VU IUCN: 13 lồi; có lồi phân hạng CR, loài phân hạng EN, loài phân hạng VU, loài phân hạng NT STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) Tắc kè Gekko gecko (Linnaeus,1758) Nhông samara Bronchocoela smaragdina (Gunther,1864) Rồng đất Physignathus cocincinus Cuvier,1829 VU Kỳ đà vân Varanus bengalensis (Gray,1831) EN Kỳ đà hoa Varanus salvator (Laurenti,1768) EN Trăn đất Python molurus (Linaeus,1758) CR Trăn gấm Python reticulatus (Schneider,1801) CR Rắn sọc dưa Elaphe (Coelognathus) radiata (Schlegel,1837) VU Rắn thường Ptyas korros (Schlegel,1837) EN 10 Rắn trâu Ptyas mucosus (Linnaeus,1758) EN 11 Rắn cạp nong Bungarus fasciatus (Linnaeus,1801) EN 12 Rắn hổ mang Naja siamensis Laureti,1768 EN VU 13 Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah (Cantor,1836) CR VU 14 Rùa hộp lưng đen Cuora amboinensis (Daudin,1802) VU VU 15 Rùa Heosemys annandalii EN EN 16 Rùa đất lớn Heosemys grandis (Gray,1806) VU VU 72 VU VU NT STT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SĐVN (2007) IUCN (2012) 17 Rùa ba gờ Malayemys subtrijuga (Schlegel et S.Muller,1844) VU VU 18 Rùa núi viền Manouria impressa (Gunther,1882) EN VU 19 Rùa cổ bự Siebenrockiella crassicollis (Gray,1831) 20 Rùa núi vàng Indotestudo elongata (Blyth,1853) EN EN 21 Ba ba Nam Amyda cartilaginea (Boddaert,1770) VU VU 22 Cá sấu xiêm Crocodylus siamensis Schneider,1801 CR CR 73 VU Phụ lục Danh sách loài lưỡng cư có giá trị bảo tồn theo SĐVN (2007) Danh lục Đỏ IUCN (2012) VQG Cát Tiên SĐVN: loài phân hạng VU IUCN: loài; có lồi phân hạng VU, lồi phân hạng NT STT Tên Việt Nam Tên khoa học SĐVN (2007) IUCN (2012) Ếch giun Ichthyophis bannanicus Yang,1984 Cóc mắt trung gian Brachytarsophrys intermedia (Smith, 1921) Cóc rừng Bufo galeatus Gunther,1864 VU Chàng An đéc sơn Rana andersoni Boulenger,1882 VU Ếch sần taylor Theloderma stellatum Taylor,1962 NT Nhái lưỡi Glyphoglossus molossus Gunther,1869 NT 74 VU VU ... động thi n tai tăng khả thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo tảng vật chất, tinh thần cho tồn phát triển xã hội lồi người Tuy nhiên, cơng tác bảo tồn nhiều hạn chế thi u nguồn lực đầu tư, thi u... phải triển khai quy mơ thích hợp không gian thời gian Nguyên tắc 8: Công nhận thay đổi quy mô theo thời gian kết diễn từ từ đặc trưng trình sinh thái, mục tiêu việc quản lý HST phải thi t lập mang... phẳng khu vực Nam Cát Tiên Hệ thống bàu có diện tích ngập nước khoảng 2.50 0ha vào mùa mưa thu hẹp lại khoảng 10 0ha- 15 0ha vào mùa khô Các bàu sâu vào mùa mưa là: Bàu Sấu, Bàu Chim, Bàu Cá 2.2.3
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN TỈNH ĐỒNG NAI, LÂM ĐỒNG, BÌNH PHƯỚC THEO 12 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI , KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN TỈNH ĐỒNG NAI, LÂM ĐỒNG, BÌNH PHƯỚC THEO 12 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn