KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN HOA SEN

63 13 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN HOA SEN Họ tên sinh viên: PHẠM HỒNG KHANH Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 01/2013 KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN HOA SEN Tác giả PHẠM HỒNG KHANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN TRẦN LIÊN HƯƠNG Tháng 01 năm 2013 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi mong muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn dành cho Bố Mẹ - Người dày công sinh thành nuôi nấng nên người ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn tất người xung quanh ủng hộ, giúp đỡ để tơi vượt qua khó khăn đạt kết ngày hôm Tôi xin cảm ơn Quý Thầy Cô Khoa Môi trường Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn Cơ Nguyễn Trần Liên Hương tận tình giúp đỡ hướng dẫn để em hồn thành tốt khóa luận Cảm ơn lớp DH07QM người bạn thân yêu – ln động viên tơi tiến phía trước, nguồn động lực to lớn đưa vượt qua nhiều khó khăn thử thách Đồng thời, tơi xin cảm anh chị, cô Công ty TNHH MTV Tơn Hoa Sen hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian thực tập Công ty Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 01 Năm 2013 Sinh viên thực Phạm Hồng Khanh i TĨM TẮT Đề tài “Kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen” thực khoảng thời gian từ tháng đến tháng 12 năm 2012 Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen doanh nghiệp sản xuất thép dạng cuộn Hoạt động sản xuất Công ty gây nhiều tác động xấu tới mơi trường khơng kiểm sốt hiệu Vì kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty vấn đề cần thiết Trong trình thực đề tài sử dụng phương pháp: - Khảo sát thực địa Công ty - Nghiên cứu tài liệu từ phòng ban liên quan, sách báo internet - Phỏng vấn trực tiếp với nhân viên Cơng ty Đề tài trình bày nội dung sau đây: - Tổng quan Cơng ty TNHH MTV Tơn Hoa Sen, giới thiệu lịch sử hình thành phát triển, quy trình cơng nghệ sản xuất, vấn đề mơi trường phát sinh biện pháp kiểm soát thực Công ty - Xác định vấn đề mơi trường tồn đọng, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục nâng cao chất lượng môi trường Đề tài thu kết quả: - Đem đến nhìn tương đối tồn diện trạng mơi trường (khơng khí, nước, chất thải rắn) cơng tác an tồn lao động phòng cháy chữa cháy, giải pháp thực Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen - Nhận diện vấn đề mơi trường chưa giải quyết, kể đến hóa chất độc hại khơng khí nơi làm việc chuyền sản xuất - Trên sở trình nhận diện, đề xuất giải pháp giúp khắc phục nâng cao ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Nghiên cứu tài liệu 1.4.2 Phân tích tổng hợp tài liệu 1.4.3 Khảo sát thực địa Công ty 1.4.4 Phương pháp chuyên gia 1.5 PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG 2.1.1 KHÁI NIỆM 2.1.2 MỤC TIÊU CỦA KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2.1.3 NGĂN NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2.1.4 CÁC CÔNG CỤ ÁP DỤNG 2.1.5 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN 2.2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 2.2.2 ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 2.2.3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 2.2.4 CƠ SỞ HẠ TẦNG 11 2.2.5 SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ 12 iii 2.2.6 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 12 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .17 3.1 VI KHÍ HẬU 18 3.1.1 Nhiệt 18 3.1.2 Độ ẩm 19 3.1.3 Ánh sáng 19 3.1.4 Tiếng ồn - Rung 20 3.2 KHÍ THẢI 21 3.2.1 Nguồn gốc phát sinh 21 3.2.2 Hiện trạng 21 3.2.3 Đánh giá đề xuất giải pháp 23 3.3 CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG 24 3.3.1 Nguồn phát sinh 24 3.3.2 Hiện trạng quản lý 25 3.3.3 Đánh giá đề xuất giải pháp 25 3.4 CHẤT THẢI NGUY HẠI 26 3.4.1 Nguồn phát sinh 26 3.4.2 Hiện trạng quản lý 26 3.4.3 Đánh giá đề xuất giải pháp 27 3.5 MÔI TRƯỜNG NƯỚC .27 3.5.1 Nước cấp 27 3.5.2 Nước mưa 28 3.5.3 Nước thải 29 3.6 CÔNG TÁC AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ PHỊNG CHÁY CHỮA CHÁY 33 3.6.1 Nguyên nhân 33 3.6.2 Biện pháp áp dụng 34 3.6.3 Đề xuất giải pháp 35 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 36 4.1 KẾT LUẬN 36 4.2 KIẾN NGHỊ 37 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Danh mục cơng trình thuộc hữu cơng ty 11  Bảng 2.2: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 14  Bảng 2.3: Danh mục số máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ 15  Bảng 2.4: Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu hóa chất sử dụng cho sản xuất 15  Bảng 3.2: Kết phân tích độ ẩm cơng ty 19  Bảng 3.3: Kết phân tích ánh sáng cơng ty 19  Bảng 3.4: Kết phân tích khí bụi, khí thải công ty 21  Bảng 3.5: Kết giám sát đo đo chất lượng thải lò 23  Bảng 3.6: Danh mục chất thải nguy hại phát sinh trung bình năm 26  Bảng 3.7: Kết giám sát chất lượng nước sau hệ thống xử lý 32  v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bước chương trình ngăn ngừa nhiễm 5  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen 10  Sơ đồ 2.3: Quy trình cơng nghệ sản xuất thép dạng cuộn 13  Sơ đồ 3.1: Tổng hợp nguồn thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công ty 17  Sơ đồ 3.2: Sơ đồ khối công nghệ xử lý khí thải lò 22  Sơ đồ 3.3: Quy trình xử lý bụi kim loại 24  Sơ đồ 3.4: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải - Công suất 240 m3/ngày.đêm 31  DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 3.1: Cấu tạo bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 30  vi Kiểm sốt nhiễm Cơng ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen  Một số chất thải nguy hại chưa đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại bột mài phát phát sinh từ trình mài trục máy cán 4.2 KIẾN NGHỊ Công ty cần tiếp tục đầu tư, quan tâm công tác bảo vệ môi trường Đảm bảo nguồn lực cần thiết để thực giải pháp trình bày Ưu tiên thực giải pháp quản lý đơn giản đem đến hiệu cao Tuân thủ quy định pháp luật lĩnh vực môi trường, an tồn lao động phòng cháy chữa cháy Thường xuyên cập nhật, trao đổi với quan quản lý, phương tiện đại chúng để kịp thời nắm bắt thơng tin có thay đổi Thiết lập chương trình nâng cao ý thức cơng nhân viên Cơng ty, đảm bảo tuân thủ quy định đề Trong thời gian tới nên tiến hành xây dựng Hệ thống Quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14000 Cơng ty SVTH: Phạm Hồng Khanh  37  TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen, 2012, Báo cáo Giám sát môi trường quý năm 2012 Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen, 2007, Bản cam kết bảo vệ môi trường nhà máy cán nguội công suất 280 tấn/năm Công ty Cổ phần Hoa Sen Vũ Thị Hồng Thủy, 2008, Tài liệu giảng dạy môn học Quản lý môi trường đô thị khu cơng nghiệp, ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen, 2012, Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại sô 74.000165.T, ngày 19 tháng năm 2012 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG STT 01 Pháp luật/ yêu cầu Đối tượng áp dụng Luật Bảo vệ Môi Môi trường năm 2005 trường (12/12/2005) Ngày yêu cầu áp dụng 01/07/2006 Nội dung áp dụng Bộ phận áp dụng * Trách nhiệm HSSC việc bảo vệ môi trường (Điều 35, 37, 40-42) * HSSC phải tuân thủ: - Các tiêu chuẩn môi trường (Điều 8.2) - Các quy định chung quản lý chất thải (Điều 6668), quy định quản lý chất thải nguy hại (Điều 70.1, Điều 71), quy định quản lý chất thải thông thường (Điều 77 - 78), quy định quản lý nước thải (Điều 81.2 - 81.4, Điều 82), BP ATLĐquy định quản lý kiểm sốt bụi, khí thải, tiếng VSMT ồn, độ rung, ánh sáng, xạ (Điều 83, 85) - Các quy định phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường (Điều 82, 89 -90, 91.2), quy định khắc phục ô nhiễm phục hồi môi trường (Điều 92, 93) - Các quy định quan trắc thông tin môi trường (Điều 94.1.d, 94.2.d, 102.2.d, 103.2, 104, 105) - Các quy định Nguồn lực bảo vệ môi trường (Điều 110.1.b, 113.1) Ghi STT Pháp luật/ yêu cầu Đối tượng áp dụng Ngày yêu cầu áp dụng Nội dung áp dụng 02 Thông tư 01/2012/TTBTNMT Quy định lập, thẩm định, phê duyệt kiểm Đề án tra, xác nhận việc bảo vệ môi 5/2/2012 thực đề án trường bảo vệ môi trường chi tiết; lập đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản * HSSC thuộc đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết (mục d), Khoản 1, Điều 3) * Trách nhiệm HSSC việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Khoản 1, - Điều 12; Phụ lục 11; Phụ lục 12) * Cấu trúc đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Phụ lục 02) 03 Thông tư 08/2009/TTBTNMT Quy định quản lý bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu Bảo vệ 01/09/2009 công nghiệp môi trường cụm công nghiệp2 Thông tư 48/2011/TTBTNMT việc sửa đổi, bổ sung số điều HSSC phải thực cơng việc sau:* Bố trí cán theo dõi công tác bảo vệ môi trường sở; chịu trách nhiệm quản lý môi trường phạm vi sở (Điều 4)* Bố trí điểm tạm lưu giữ chất thải rắn sở trước vận chuyển xử lý (Điều 6)* Lập, trình quan có thẩm quyền xác nhận cam kết bảo vệ môi trường; Thực đúng, đầy đủ nội dung giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường; … (Điều 14).* Phải ký văn thoả thuận hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Đại Nam điều kiện phép đấu nối nước thải HSSC vào hệ thống thu gom nước thải nhà máy xử lý nước thải tập trung; trừ trường hợp HSSC có trạm xử lý nước thải Bộ phận áp dụng BP.ATLĐVSMT Ghi STT Pháp luật/ yêu cầu Thông tư 08/2009/TTBTNMT ngày 15/07/2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp cụm công nghiệp Đối tượng áp dụng Ngày yêu cầu áp dụng Nội dung áp dụng riêng (Điều 14).* Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải tiếng ồn; nộp phí BVMT khí thải… (Điều 16).* Nước thải phải xử lý sơ đạt điều kiện thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đại Nam trước đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải nhà máy xử lý nước thải tập trung, trừ trường hợp sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trạm xử lý nước thải riêng Nộp phí BVMT nước thải (Điều 17) * Khi xảy cố mơi trường phải có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực phương tiện để ứng phó kịp thời (Điều 19) * Việc thu gom, phân loại, vận chuyển xử lý chất thải phải tuân thủ theo Nghị định số 59/2007/NĐCP ngày 09/04/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn, Thơng tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại (Điều 18) * Thực chương trình tự quan trắc môi trường báo cáo kết với ban quản lý KCN, Sở Tài nguyên Môi trường (Điều 21.3) * Công khai thông tin môi trường phạm vi sở chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực, khách quan thông tin (Điều 22.3) * Chủ sở sản xuất công khai với người lao động Bộ phận áp dụng Ghi STT Pháp luật/ yêu cầu Đối tượng áp dụng Ngày yêu cầu áp dụng Nội dung áp dụng Bộ phận áp dụng tình hình mơi trường, biện pháp phòng ngừa, biện pháp khắc phục nhiễm, suy thối mơi trường; Đối thoại mơi trường (Điều 23) CHẤT THẢI RẮN + CHẤT THẢI NGUY HẠI 04 Nghị định Quản lý 59/2007/NĐ-CP chất thải 18/05/2007 quản lý chất rắn thải rắn * Chất thải phải phân loại nguồn phát sinh, tái chế, tái sử dụng, xử lý thu hồi thành phần có ích làm ngun liệu sản xuất lượng * Chất thải rắn thơng thường phải kiểm sốt, phân loại nguồn phải lưu giữ túi thùng phân biệt màu sắc theo quy định Chất thải rắn thông thường phân loại theo hai nhóm chính: - Nhóm chất thu hồi để tái sử dụng, tái chế - Nhóm chất thải cần xử lý, chơn lấp * Phải ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTR; tốn tồn kinh phí dịch vụ theo hợp đồng (Điều 22) * Các chất thải rắn nguy hại phải phân loại nguồn lưu giữ riêng theo quy định, không để lẫn chất thải rắn thông thường (Điều 21) * Đăng ký với quan nhà nước BVMT địa phương; Phân loại, đóng gói, bảo quản lưu giữ theo quy định quản lý CTR nguy hại sở Tất phận - thực phân loại rác BP.ATLĐVSMT Ghi STT Pháp luật/ yêu cầu Đối tượng áp dụng Ngày yêu cầu áp dụng Nội dung áp dụng Bộ phận áp dụng vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các CTR nguy hại phải dán nhãn, ghi thông tin cần thiết theo quy định (Điều 23) 05 Thông tư 12/2011/TTChất thải BTNMT Thông tư nguy hại 01/06/2011 Quy định Quản (viết tắt lý chất thải nguy CTNH) hại * Phân loại CTNH theo Phụ lục QCVN 07:2009/BTNMT * Đăng ký sổ chủ nguồn thải (Điều 25) điều chỉnh sổ chủ nguồn thải (do thay đổi, bổ sung loại CTNH tăng 15% trở lên số lượng CTNH đăng ký - Khoản Điều 16) Thủ tục lập hồ sơ cấp Sổ chủ nguồn thải (Điều 15, mục 1, chương 3), mẫu hồ sơ đăng ký mẫu Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (phụ lục 1A 1B) * Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời CTNH đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định từ Điểm 3.1 đến 3.6 Phụ lục đóng gói, bảo quản CTNH bao bì chuyên dụng thiết bị lưu chứa CTNH đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định Mục 1, Phụ lục * CTNH phải nhanh chóng đưa xử lý Trường hợp cần lưu giữ tạm thời CTNH thời hạn 06 (sáu) tháng phải thông báo với CQQLCNT văn riêng kết hợp báo cáo QLCTNH * Ký hợp đồng chuyển giao CTNH với với tổ chức, cá nhân cấp Giấy phép QLCTNH có địa bàn hoạt động danh sách CTNH phép quản Tất phận - thực phân loại rác BP.ATLĐVSMT Ghi STT Pháp luật/ yêu cầu Đối tượng áp dụng Ngày yêu cầu áp dụng Nội dung áp dụng Bộ phận áp dụng lý phù hợp * Thực quy trình kê khai sử dụng Chứng từ CTNH lần chuyển giao CTNH theo quy định Phụ lục * Theo dõi, giám sát việc chuyển giao xử lý CTNH vào nội dung hợp đồng Chứng từ CTNH; lập sổ giao nhận CTNH để theo dõi loại, số lượng, mã CTNH, thời gian, đơn vị tiếp nhận xử lý CTNH * Báo cáo QLCTNH định kỳ tháng/lần (từ 01/01 đến 30/06 từ 01/07 đến 31/12) theo mẫu quy định Phụ lục nộp thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày cuối kỳ báo cáo * Lưu trữ liên Chứng từ CTNH sử dụng, hồ sơ tài liệu liên quan với thời hạn 05 năm 06 QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại CTNH 2009 Tham khảo làm sở phân định, phân loại BP.ATLĐquản lý CTNH VSMT 07 TCVN 6705: 2009 CTR Chất thải rắn không không nguy hại nguy hại Phân loại 2009 Tham khảo để nhận biết, phân loại CTR thông BP.ATLĐthường VSMT Ghi Ngày yêu cầu áp dụng STT Pháp luật/ yêu cầu Đối tượng áp dụng 08 TCVN 6706: 2009 Chất thải rắn nguy hại - Phân loại CTNH 2009 09 TCVN 6707: 2009 Chất thải nguy hại - dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa CTNH 2009 Tham khảo để nhận biết đặc tính nguy hại BP.ATLĐchất thải VSMT 18/08/2004 * HSSC thuộc đối tượng phải xin cấp phép khai thác, sử dụng nước ngầm * Trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước đất (Điều 20) BP.ATLĐ* Trình tự, thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều VSMT chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước (Điều 23) * Quyền nghĩa vụ Chủ giấy phép (Điều 17.18) 26/07/2005 * Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép (mục II.1) * Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng BP.ATLĐnước đất (mục II.2.2) VSMT * Hồ sơ đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước (mục II.2.5) Nội dung áp dụng Tham khảo để nhận biết, phân loại CTR nguy hại Bộ phận áp dụng BP.ATLĐVSMT NƯỚC NGẦM 10 Nghị định 149/2004/NĐ-CP quy định việc cấp phép, thăm dò, Nước khai thác, sử dụng ngầm tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 11 Thông tư 02/2005/TTBTNMT hướng Nước dẫn thực nghị ngầm định 149/2004/NĐ-CP quy định việc cấp Ghi STT Pháp luật/ yêu cầu Đối tượng áp dụng Ngày yêu cầu áp dụng Nội dung áp dụng Bộ phận áp dụng phép, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG 12 QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Nước ăn 12/1/2009 quốc gia chất uống lượng nước ăn uống Toàn tiêu - Kiểm tra nước sử dụng BP.Hành để nấu ăn đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp chánh cho công ty BP.ISO 13 QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Nước quốc gia chất sinh hoạt lượng nước sinh hoạt 01/12/2009 Màu sắc: 15 TCU, Mùi vị: khơng có mùi vị lạ, Độ đục: 5NTU, pH=6-8.5, Amoni: 3, Sắt tổng BP.ATLĐ0.5mg/L, Permanganat: 4mg/L, Asen tổng: VSMT 0.05mg/L, … 14 QCVN 05:2009/BTNMT Chất Quy chuẩn kỹ lượng 01/01/2010 thuật quốc gia khơng khí chất lượng khơng xung quanh khí xung quanh BP.ATLĐSO2: 350 µg/m3; NOX: 200 µg/m3; CO: 30.000 3 VSMT µg/m ; Bụi: 300 µg/m Ghi STT Pháp luật/ yêu cầu Đối tượng áp dụng Ngày yêu cầu áp dụng Nội dung áp dụng Bộ phận áp dụng 15 QCVN 06:2009/BTNMT Chất Quy chuẩn kỹ lượng thuật quốc gia 01/01/2010 khơng khí số chất độc xung quanh hại khơng khí xung quanh BP.ATLĐHydrocacbon (CnHm): 5.000 µg/m3 HCl: 60 3 VSMT µg/m ; NH3: 200 µg/m 16 QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô 01/01/2010 Áp dụng cột A BP.ATLĐBụi tổng: 400 mg/Nm ; SO2:1500 mg/Nm3; NOx (tính theo NO2):1000 mg/Nm ; CO:1000 VSMT mg/Nm3; HCl: 200 mg/Nm3, … 17 QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Nước thải 01/01/2010 (Cột B) pH: 5,5~9, COD: 150 mg/l, BOD5: 50 BP.ATLĐmg/l, SS: 100 mg/l, Độ màu: 150, Zn: mg/l, Cr6+: VSMT 0.1 mg/l, Dầu mỡ khoáng: 10 mg/l, … 18 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn Tiếng ồn Độ ồn tối đa cho phép: Từ 6h tới 21h không BP.ATLĐvượt 70dBA; Từ 21h tới 6h độ ồn khơng q VSMT 55dBA Khí thải 15/02/2011 Ghi STT 19 Pháp luật/ yêu cầu Đối tượng áp dụng Ngày yêu cầu áp dụng Quyết định 3733/2002/QĐBYT V/v ban Tiêu hành 21 Tiêu chuẩn vệ 10/10/2002 chuẩn vệ sinh lao sinh lao động , 05 nguyên động tắc thông số vệ sinh lao động Nội dung áp dụng Bộ phận áp dụng Vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, cường BP.ATLĐđộ xạ nhiệt; ánh sáng; bụi; tiếng ồn; độ rung, VSMT xạ; khí độc hại: HCl, … Ghi PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN Bảng Hướng dẫn phân loại rác hệ thống thùng chứa chất thải Nhà chứa chất thải chất thải nguy hại Hộp chữa cháy hư hỏng Kho chứa sản phẩm Máy xả cuộn Hệ thống bồn chứa HCl ... KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƠN HOA SEN Tác giả PHẠM HỒNG KHANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn... ty Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 01 Năm 2013 Sinh viên thực Phạm Hồng Khanh i TĨM TẮT Đề tài “Kiểm sốt ô nhiễm môi trường Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen” thực khoảng thời... chuyền sản xuất, nhu cầu nguyên nhiên liệu, mặt hàng sản phẩm trạng mơi trường SVTH: Phạm Hồng Khanh 1  Kiểm sốt nhiễm Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen - Nhận diện nguồn gây ô nhiễm môi trường -
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN HOA SEN , KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN HOA SEN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn