NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ CHẤT KÍCH THÍCH ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LAN MOKARA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

78 21 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:14

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN THỊ MỸ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BĨN LÁ VÀ CHẤT KÍCH THÍCH ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LAN MOKARA TẠI TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** NGUYỄN THỊ MỸ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BĨN LÁ VÀ CHẤT KÍCH THÍCH ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LAN MOKARA TẠI TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa Viên KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn : Th.S TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 i         LỜI CẢM TẠ Để hồn thành khóa luận này, cố gắng thân em nhận giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân ngồi trường Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Th.s Trương Thị Cẩm Nhung tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho em suốt trình thực tập làm luận văn tốt nghiệp Đồng thời, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tập thể thầy cô giáo Bộ Môn Cảnh Quan Kỹ Thuật Hoa Viên, khoa Môi Trường & Tài Nguyên, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh truyền thụ kiến thức quý báu cho em suốt trình học tập Em xin cảm ơn tập thể lớp DH09CH, cá bạn nhiệt tình giúp đỡ em suốt bốn năm học tập giảng đường Đại học Cuối cùng, em xin gửi lời sâu sắc đến gia đình, bạn bè, người quan tâm giúp đỡ động viên, khuyến khích em suốt thời gian qua để em hoàn thành luận văn tốt TP.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2012 Sinh viên Nguyễn Thị Mỹ ii         TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng số phân bón chất kích thích sinh trưởng đến sinh trưởng, pháttriển lan Mokara sau chiết 12 tháng” bố trí vườn ươm môn Cảnh quan & Kỹ thuật hoa viên, trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Thời gian từ 09/2012 - 12/2012 Đề tài có thí nghiệm, thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD: Randomized complete block design), gồm lần lặp lại Thí nghiệm 1: “Nghiên cứu số bón đến sinh trưởng, phát triển lan mokara sau chiết 12 tháng” Thí nghiệm giống: Mokara charkuan pink Gồm nghiệm thức: Đối chứng, Growmore ( – 30 - 30), NPK (10 – 30 - 30), NPK (10 – 30 - 20), NPK (10 – 20 - 30) Kết thu được: Nghiệm thức sử dụng phân bón pha theo cơng thức 10 – 30 - 30 đem lại kết tốt ổn định nhất, chuẩn bị chogiai đoạn hoa Thí nghiệm 2: “Nghiên cứu số chất kích thích sinh trưởng ảnh hưởng tốt đến lan mokara sau chiết 12 tháng” Thí nghiệm giống: Mokara salaya red Gồm nghiệm thức: Đối chứng, GA3 ppm, GA3 10 ppm, GA3 15 ppm, GA3 20 ppm Kết thu đươc: Việc sử dụng chất kích thích sinh trưởng ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng phát triển lan Mokara Nghiệm thức sử dụng chất kích thích sinh trưởng GA310 ppm – 15 ppm đem lại kết tốt ổn định nhất, chuẩn bị chogiai đoạn hoa iii         MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1Đặt vấn đề:…………………………………………… 1.2Mục tiêu đề tài…………………… ………………………………2 1.3Ý nghĩa đề tài……………………………………… …… ….2 1.4Giới hạn đề tài………………………………………………….2 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN……………………………………………………….3 2.1 Tình hình sản xuất hoa lan Thế giới nước………… 2.1.1 Trên Thế Giới 2.1.2 Trong nước .4 2.1.3 Các thách thức trình phát triển ngành hoa lan Việt Nam…………………………………………………………………….5 2.2 Giới thiệu loài lan Mokara…………………………………….6 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Nguồn gốc phân bố 2.2.3 Đặc điểm sinh học lan Mokara .7 2.2.3.1 Đặc điểm hình thái 2.2.3.2 Đặc điểm sinh thái 2.2.4 Kỹ thuật trồng lan Mokara cắt cành 2.2.4.1 Xây nhà lưới 2.2.4.2 Chuẩn bị luống 2.2.4.3 Tiến hành trồng 10 2.2.4.4 Một số sâu bệnh lan Mokara cách điều trị .11 2.3 Yêu cầu dinh dưỡng cho lan.…………………………………… 12 2.3.1 Dinh dưỡng cho lan Mokara 12 iv         2.3.2chất kích thích sinh trưởng…………………………………….15 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN……………….19 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu……………………………….19 3.2 Điều kiện khí hậu tháng tiến hành thí nghiệm……19 3.3Vật liệu thí nghiệm……………………………………………… 19 3.4 Nội dung nghiên cứu.…………………………………………….21 3.5 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………21 3.5.1 xử lý vật liệu làm giá thể 21 3.5.2 Cách trồng, chăm sóc bón phân 21 3.6 Phương pháp bố trí thí nghiệm.……………………………… 21 3.7 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi.……………………………….23 3.8 Phân tích thống kê xử lý số liệu……………………………….24 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN……………………………………25 4.1Kết kết nghiên cứu loại phân bón thích hợp, ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng phát triển Mokara charkuan pink sau chiết 12 tháng, chuẩn bị cho giai đoạn hoa……… …………………… 25 4.1 Ảnh hưởng phân bón đến chiều cao cây…………………25 4.1.2 Ảnh hưởng phân bón đến phát triển số 27 4.1.3 Ảnh hưởng phân bón đến phát triển số rễ cây…… 29 4.1.4 Ảnh hưởng phân bón đến phát triển chiều dài 31 4.2 Kết kết nghiên cứu loại chất kích thích, ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng phát triển lan Mokara salaya red sau chiết 12 tháng, chuẩn bị cho giai đoạn hoa ……….……………………………… 33 4.2.1 Ảnh hưởng chất kích thích đến phát triển chiều cao 33 4.2.2 Ảnh hưởng chất kích thích đến 35 4.2.3 Ảnh hưởng chất kích thích đến rễ 37 4.2.4 Ảnh hưởng chất kích thích đến chiều dài 39 4.3 Tình hình sâu bệnh hại.…….…………………………………… 41 v         4.4 Chi phí đầu tư cho chậu trồng.… ……………………………… 41 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .43 5.1 kết luận………………………………………………………… 43 5.2 Đề nghị………………………………………………………… 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45   vi         DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang    Bảng 3.1:Điều kiện khí hậu thời tiết khu vực Tp Hồ Chí Minh qua tháng tiến hành thí nghiệm…………………………………………………… .19 Bảng 3.2: Bảng ký hiệu nghiệm thức xử lý phân bón lá………………………… 22 Bảng 3.3: Bảng ký hiệu nghiệm thức xử lý chất kích thích sinh trưởng……….…23 Bảng 4.1: Ảnh hưởng phân bón đến chiều cao (cm/cây) tốc độ phát triển chiều (cm/cây).………………………………………………………… 24 Bảng 4.2:Ảnh hưởng phân bón đến phát triển số (lá/cây) tốc độ phát triển số (lá/cây).………………………………………………………….…27 Bảng 4.3: Ảnh hưởng phân bón đến số rễ (cm/cây) tốc độ phát triển rễ (cm/cây)…………………………………………………………………… 30 Bảng 4.4:Ảnh hưởng phân bón đến chiều dài (cm/cây) tốc độ phát triển chiều dài (cm/cây).…………………………………………………….31 Bảng 4.5:Ảnh hưởng chất kích thich sinh trưởng đến phát triển chiều cao cây(cm/cây) tốc độ phát triển chiều cao (cm/cây)………………………….… 33 Bảng 4.6:Ảnh hưởng chất kích thich sinh trưởng đến số cây(lá/cây) tốc độ (lá/cây)…………………………………………………… 35 Bảng 4.7: Ảnh hưởng chất kích thich sinh trưởng đến số rễ cây(rễ/cây) tốc độ (rễ/cây)……………………………………………………………37 Bảng 4.8: Ảnh hưởng chất kích thich sinh trưởng đến chiều dài cây(cm/cây) tốc độ tăng chiều dài (cm/cây).…………………………………………… 39 Bảng 4.9:Chi phí đầu tư cho chậu…………………………… …….………41 vii         DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Biểu ðồ 4.1: Ảnh hưởng phân bón ðến tốc ðộ tãng chiều cao cây……………………………………………………………………… 26 Biểu đồ 4.2: Ảnh hưởng phân bón đến tốc độ tăng số cây……………………………………………………………………… 28 Biểu đồ 4.3: Ảnh hưởng phân bón đến tốc độ tăng số rễ cây……………………………………………………………………… 30 Biểu đồ 4.4: Ảnh hưởng phân bón đến tốc độ tăng chiều dài cây………………………………………………………………………… 32 Biểu đồ 4.5: Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến tốc độ tăng chiều cao cây……………………………………………………………… 34 Biểu đồ 4.6: Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến tốc độ tăng số cây………………………………………………………………………… 36 Biểu đồ 7: Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến tốc độ tăng số rễ cây……………………………………………………………………… 38 Biểu đồ 8: Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến tốc độ tăng chiều dà cây…………………………………………………………… 40 Phụ lục Hình 1: trồng trước thí nghiệm Hình 2: Tồn khu bố trí thí nghiệm Hình 3: Cây thí nghiệm thuốc kích sinh trưởng GA3 Hình 4: Cây thí nghiệm phân bón Hình 5: Cây phun nước Hình 6: Cây phun phân Growmore (6 – 30 – 30) viii         Hình 7: Cây phun phân NPK (10 – 30 – 30) Hình 8: Cây phun phân NPK (10 – 30 – 20) Hình 9: Cây phun phân NPK (10 – 30 – 20) Hình 10: Cây phun nước Hình 11: Cây phun GA3 5ppm Hình 12: Cây phun GA3 10ppm Hình 13: Cây phun GA3 15pmm Hình 14: Cây phun GA3 20ppm ix         CHI TIÊU SỐ LÁ CÂY ẢNH HƯỞNG BỞI PHÂN BÓN LÁ Phụ lục 4: SỐ LÁ CÂY 30 NST Analysis of Variance for so la 10 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 8.57015 8.57015 27.31 0.0012 A:Nghiem Thuc 2.74729 0.686823 2.19 0.1722 B:Lan lap 0.33008 0.16504 0.53 0.6126 RESIDUAL 2.19652 0.313788 TOTAL(CORRECTED) 27.7333 14 Squares COVARIATES so la MAIN EFFECTS All F-ratios are based on the residual mean square Multiple Range Tests for so la t10 by Nghiem Thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -P0 11.1042 b P4 11.698 ab P3 12.0622 ab P2 12.2289 a P1 12.24 a -Phụ lục 5: SỐ LÁ CÂY 60 NST Analysis of Variance for so la t11 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 3.86706 3.86706 6.66 0.0365 A:Nghiem Thuc 5.09959 1.2749 2.19 0.1714 B:Lan lap 1.80252 0.901262 1.55 0.2769 RESIDUAL 4.06627 0.580896 TOTAL(CORRECTED) 21.9 14 Squares COVARIATES so la T9 MAIN EFFECTS             Multiple Range Tests for so la t11 by Nghiem Thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -P0 11.9033 b P4 12.4116 ab P3 12.8701 ab P2 13.3701 ab P1 13.4449 a -Phụ lục 6: SỐ LÁ CÂY 90 NST Analysis of Variance for so la t12 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 3.88458 3.88458 4.62 0.0686 A:Nghiem Thuc 7.74019 1.93505 2.30 0.1581 B:Lan lap 2.61259 1.3063 1.55 0.2763 RESIDUAL 5.88209 0.840298 TOTAL(CORRECTED) 27.1 14 Squares COVARIATES so la T9 MAIN EFFECTS Multiple Range Tests for so la t12 by Nghiem Thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -P0 12.2368 b P4 13.5789 ab P3 13.8686 ab P2 14.0353 a P1 14.2804 a             CHI TIÊU SỐ RỄ CÂY ẢNH HƯỞNG BỞI PHÂN BÓN LÁ Phụ lục 7: SỐ RỄ CÂY 30 NST Analysis of Variance for so ret10 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 0.837931 0.837931 2.00 0.1999 A:Nghiem Thuc 2.67715 0.669287 1.60 0.2753 B:Lan lap 0.206681 0.103341 0.25 0.7877 RESIDUAL 2.92874 0.418391 10.1 14 Squares COVARIATES so reT9 MAIN EFFECTS TOTAL(CORRECTED) All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for so ret10 by Nghiem Thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -P0 3.63563 b P4 4.44598 ab P1 4.45747 ab P3 4.46897 ab P2 4.99195 a -Phụ lục 8: SỐ RỄ CÂY 60 NST Analysis of Variance for so re t11 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Rati P-Value 0.352011 0.352011 0.86 0.3859 A:Nghiem Thuc 4.31721 1.0793 2.62 0.1257 B:Lan lap 0.698539 0.34927 0.85 0.4678 RESIDUAL 2.88132 0.411617 TOTAL(CORRECTED) 10.4 14 Squares COVARIATES so reT9 MAIN EFFECTS             Multiple Range Tests for so re t11 by Nghiem Thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -P0 3.81322 b P1 4.74713 ab P4 4.8477 ab P3 5.14655 a P2 5.4454 a -Phụ lục 9: SỐ RỄ CÂY 90 NST Analysis of Variance for so re t12 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 0.581897 0.581897 3.44 0.1061 A:Nghiem Thuc 5.66229 1.41557 8.36 0.0084 B:Lan lap 0.356897 0.178448 1.05 0.3979 RESIDUAL 1.18477 0.169253 TOTAL(CORRECTED) 8.9 14 Squares COVARIATES so reT9 MAIN EFFECTS All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for so re t12 by Nghiem Thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -P0 4.1408 b P4 5.23276 a P2 5.54885 a P1 5.77011 a P3 5.80747 a -             CHI TIÊU CHIỀU DÀI LÁ CÂY ẢNH HƯỞNG BỞI PHÂN BÓN LÁ Phụ lục 10: CHIỀU DÀI LÁ CÂY 30 NST Analysis of Variance for dai la t10 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 27.9622 27.9622 415.47 0.0000 A:Nghiem Thuc 1.32157 0.330392 4.91 0.0333 B:Lan lap 0.261802 0.130901 1.94 0.2129 RESIDUAL 0.471116 0.0673023 TOTAL(CORRECTED) 56.75 14 Squares COVARIATES Dai laT9 MAIN EFFECTS All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for dai la t10 by Nghiem Thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -P0 18.9713 b P1 19.3972 ab P4 19.5383 a P2 19.7907 a P3 19.8025 a -Phụ lục 11: CHIỀU DÀI LÁ CÂY 60 NST Analysis of Variance for dai la t11 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 34.2416 34.2416 23.79 0.0018 A:Nghiem Thuc 3.96238 0.990595 0.69 0.6227 B:Lan lap 2.55071 1.27535 0.89 0.4539 RESIDUAL 10.0751 1.4393 TOTAL(CORRECTED) 72.85 14 Squares COVARIATES Dai laT9 MAIN EFFECTS             All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for dai la t11 by Nghiem Thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -P0 19.25.71 a P2 19.7717 a P4 20.4269a P1 20.5529a P3 20.7413a -Phụ lục 12: CHIỀU DÀI LÁ CÂY 90 NST Analysis of Variance for dai la t12 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 29.9138 29.9138 20.61 0.0027 A:Nghiem Thuc 5.67556 1.41889 0.98 0.4770 B:Lan lap 1.46369 0.731844 0.50 0.6244 RESIDUAL 10.1612 1.4516 TOTAL(CORRECTED) 64.725 14 Squares COVARIATES Dai laT9 MAIN EFFECTS All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for dai la t12 by Nghiem Thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -P0 19.7089 b P1 20.1157 ab P4 20.4962 ab P2 21.4776 ab P3 22.7016 a             CHỈ TIÊUẢNH HƯỞNG BỞI CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG CHI TIÊU CHIỀU CAO CÂY ẢNH HƯỞNG BỞI CHẤT KÍCH THICH SINH TRƯỞNG Phụ lục 13: CHIỀU CAO CÂY 30 NST Analysis of Variance for chieu cao t10 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 51.7413 51.7413 49.00 0.0002 A:Nghiem Thuc 12.7992 3.19981 3.03 0.0956 B:Lan lap 2.68356 1.34178 1.27 0.3382 RESIDUAL 7.39205 1.05601 TOTAL(CORRECTED) 153.225 14 Squares COVARIATES Chieu cao cayT9 MAIN EFFECTS Multiple Range Tests for chieu cao t10 by Nghiem Thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K0 20.777 b K4 21.9016 ab K1 22.5136 ab K2 23.325 a K3 23.4828 a -Phụ lục 14: CHIỀU CAO CÂY 60 NST Analysis of Variance for chieu caot11 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 53.6342 53.6342 29.88 0.0009 A:Nghiem Thuc 20.0839 5.02097 2.80 0.1115 B:Lan lap 2.14614 1.07307 0.60 0.5759 RESIDUAL 12.5658 1.79512 TOTAL(CORRECTED) 189.683 14 Squares COVARIATES Chieu cao cayT9 MAIN EFFECTS All F-ratios are based on the residual mean square error             Multiple Range Tests for chieu caot11 by Nghiem Thuc Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K0 21.3956 b K4 23.4013 ab K1 23.9942 a K2 24.6854 a K3 24.9402 a -Phụ lục 15: CHIỀU CAO CÂY 90 NST Analysis of Variance for chieu cao t12 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 2.65751 2.65751 2.24 0.1784 A:Nghiem Thuc 18.6488 4.66221 3.92 0.0557 B:Lan lap 0.285149 0.142574 0.12 0.8887 RESIDUAL 8.31749 1.18821 TOTAL(CORRECTED) 42.0583 14 Squares COVARIATES Chieu cao cayT9 MAIN EFFECTS All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for chieu cao t12 by Nghiem Thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem Thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K0 24.3572 b K4 26.9133 a K1 27.0909 a K3 27.384 a K2 27.6714 a -             CHI TIÊU SỐ LÁ CÂY ẢNH HƯỞNG BỞI CHẤT KÍCH THICH SINH TRƯỞNG Phụ lục 16: SỐ LÁ CÂY 30 NST Analysis of Variance for so la 10 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 17.5379 17.5379 32.63 0.0007 A:Nghiem Thuc 3.77303 3.77303 1.76 0.2421 B:Lan lap 0.477474 0.477474 0.44 0.6582 RESIDUAL 3.76211 3.76211 TOTAL(CORRECTED) 37.4333 14 Squares COVARIATES so la T9 MAIN EFFECTS All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for so la 10 by nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K3 12.0582 b K4 12.5479 ab K1 12.9541 ab K0 13.4961 a K2 13.6105 a -Phụ lục 17: SỐ LÁ CÂY 60 NST Analysis of Variance for so la 11 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 11.7756 11.7756 56.55 0.0001 5.07099 1.26775 6.09 0.0196 0.0422699 0.0211349 0.10 0.9048 RESIDUAL 1.45773 0.208247 TOTAL(CORRECTED) 29.9333 14 Squares COVARIATES so la T9 MAIN EFFECTS A:Nghiem Thuc B:Lan lap All F-ratios are based on the residual mean square error             Multiple Range Tests for so la 11 by nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K3 13.2584 K4 13.4027 K0 13.5291 K1 K2 13.7494 b b b b 14.8937 a -Phụ lục18: SỐ LÁ 90 NST Analysis of Variance for so la 12 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 8.81108 8.81108 27.75 0.0012 A:Nghiem Thuc 5.37223 1.34306 4.23 0.0471 B:Lan lap 0.337748 0.168874 0.53 0.6094 RESIDUAL 2.22225 0.317465 TOTAL(CORRECTED) 29.2333 14 Squares COVARIATES so la T9 MAIN EFFECTS Multiple Range Tests for so la 12 by nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K3 13.7143 b K0 13.8452 b K4 14.2492 b K1 14.6616 ab K2 15.3631 a             CHI TIÊU SỐ RỄ CÂY ẢNH HƯỞNG BỞI CHẤT KÍCH THICH SINH TRƯỞNG Phụ lục 19: SỐ RỄ CÂY 30 NST Analysis of Variance for so re 10 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 3.40313 3.40313 16.28 0.0050 A:Nghiem Thuc 2.15674 0.539185 2.58 0.1296 B:Lan lap 0.528125 0.264062 1.26 0.3401 RESIDUAL 1.46354 0.209077 TOTAL(CORRECTED) 10.4333 14 Squares COVARIATES so re T9 MAIN EFFECTS All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for so re 10 by nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K0 2.74583 b K2 3.07396 ab K1 3.225 K3 3.38125 ab K4 3.90729 a ab -Phụ lục 20: SỐ RỄ CÂY 60 NST Analysis of Variance for so re 11 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 2.87535 2.87535 11.45 0.0117 A:Nghiem Thuc 3.24154 0.810386 3.23 0.0843 B:Lan lap 3.53368 1.76684 7.04 0.0211 RESIDUAL 1.75799 0.251141 TOTAL(CORRECTED) 12.7333 14 Squares COVARIATES so re T9 MAIN EFFECTS All F-ratios are based on the residual mean square error             Multiple Range Tests for so re 11 by nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K0 3.04583 b K3 3.76458 ab K1 3.91389 ab K2 4.22118 a K4 4.38785 a -Phụ lục 21: SỐ RỄ CÂY 90 NST Analysis of Variance for so re 12 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 1.62925 1.62925 6.56 0.0374 A:Nghiem Thuc 8.71542 2.17885 8.78 0.0073 B:Lan lap 2.1605 1.08025 4.35 0.0591 RESIDUAL 1.73741 0.248202 TOTAL(CORRECTED) 18.4333 14 Squares COVARIATES so re T9 MAIN EFFECTS All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for so re 12 by nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K0 3.28542 b K1 4.47639 a K2 5.16649 a K4 5.33316 a K3 5.40521 a             CHI TIÊU CHIỀU DÀI LÁ CÂY ẢNH HƯỞNG BỞI CHẤT KÍCH THICH SINH TRƯỞNG Phụ lục 22: CHIỀU DÀI LÁ CÂY 30 NST Analysis of Variance for dai la t10 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 12.9167 12.9167 43.93 0.0003 A:Nghiem Thuc 4.69658 1.17415 3.99 0.0536 B:Lan lap 0.118771 0.0593855 0.20 0.8217 RESIDUAL 2.05829 0.294042 TOTAL(CORRECTED) 36.5583 14 Squares COVARIATES Dai la T9 MAIN EFFECTS All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for dai la 10 by nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K0 23.6719 K2 K1 25.0728 a K4 25.0939 a K3 25.1949 a 25.0499 b a -Phụ lục 23: CHIỀU DÀI LÁ CÂY 60 NST Analysis of Variance for dai la t11 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 6.62925 6.62925 15.62 0.0055 13.5782 3.39455 8.00 0.0095 0.0571916 0.0285958 0.07 0.9354 RESIDUAL 2.97075 0.424393 TOTAL(CORRECTED) 33.3083 14 Squares COVARIATES Dai la T9 MAIN EFFECTS A:Nghiem Thuc B:Lan lap All F-ratios are based on the residual mean square error             Multiple Range Tests for dai la 11 by nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K0 23.9453 b K1 26.1094 a K4 26.1406 a K3 26.1496 a K2 26.7385 a -Phụ lục 24: CHIỀU DÀI LÁ CÂY 90 NST Analysis of Variance for dai la t12 - Type III Sums of Squares Source Sum of Df Mean Square F-Ratio P-Value 3.66331 3.66331 4.12 0.0820 22.4741 5.61853 6.31 0.0178 0.0398417 0.0199209 0.02 0.9779 6.22835 0.889765 41.85 14 Squares COVARIATES Dai la T9 MAIN EFFECTS A:Nghiem Thuc B:Lan lap RESIDUAL TOTAL(CORRECTED) All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for dai la 12 by nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count LS Mean Homogeneous Groups -K0 24.1857 b K4 26.9548 a K3 27.1989 a K1 27.2118 a K2 27.6987 a                 ... dưỡng cao đòi hỏi thường xuyên Sự tuột chân Mokara việc thi u nước ngun nhân khơng quan trọng thi u dinh dưỡng, đạm Khi thi u dinh dưỡng (nhất thi u đạm ) phải hy sinh già bên để tập trung nuôi non... màng, nhỏ Thừa Kali dễ dẫn đến thi u Magiê Canxi Thi u Lưu huỳnh: Lá non chuyển sang màu vàng nhạt, còi cọc, phát triển, sinh trưởng chồi bị hạn chế, số hoa giảm Thi u Magiê: Thân, èo uột, xuất... cọc, số nụ ít, hoa dễ bị rụng, không thơm nhanh tàn Thi u Molypden: Xuất đốm vàng gân dưới, thi u nặng, đốm lan rộng khô, mép khô dần, phát triển Thi u Clo: Xuất vệt úa vàng trưởng thành, sau chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ CHẤT KÍCH THÍCH ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LAN MOKARA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH , NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ CHẤT KÍCH THÍCH ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LAN MOKARA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn