NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

96 31 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Họ tên sinh viên:NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2010 – 2014 Tháng 12 năm 2013   NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINHTHÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠIVƯỜNQUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ, HUYỆN LẠC DƯƠNG,TỈNH LÂM ĐỒNG         Tác giả NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn: TS.HỒ VĂN CỬ Tháng 12 năm 2013  ii BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUN ***** CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNHMã số SV: 10157057 Khóa học: 2010 – 2014Lớp: DH10DL Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Nội dung KLTN sinh viên phải thực yêu cầu sau đây:  Khảo sát trạng hoạt động du lịch sinh thái VQG Bidoup – Núi Bà  Đánh giá nguy tổn hại đa dạng sinh học hoạt động du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà  Đề xuất số giải pháp hạn chế tác động tiêu cực hoạt động DLST đến công tác bảo tồn  Đề xuất giải pháp phát triển DLST bền vững VQG Bidoup – Núi Bà Thời gian thực hiện: Bắt đầu: 09/2013 kết thúc: 12/2013 Họ tên GVHD: TS.HỒ VĂN CỬ Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày tháng năm 20 Ngày 01 tháng 09 năm 2013 Ban chủ nhiệm khoa Giáo viên hướng dẫn TS Hồ Văn Cử iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, quý Thầy Cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên tận tình giảng dạy, truyền đạt cho tơi kiến thức suốt q trình học tập trường làm hành trang để vững bước vào đời Đặc biệt, thời gian thực đề tài, tơi nhận hướng dẫn tận tình Thầy Hồ Văn Cử.Tôi cảm ơn Thầyđã dành thời gian q báu để giúp tơi hồn thành khố luận.Tôi chân thành cảm ơn ghi nhớ sâu sắc tình cảm dìu dắt tận tình mà Thầy dành cho Xin cảm ơn Ban giám đốc VQG Bidoup – Núi Bà, anh, chị, cô, làm việc TT DLST&GDMT VQG Bidoup – Núi Bà giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập Cuối cùng, xin gửi đến bạn bè, tập thể lớp DH10DL đặc biệt gia đình tình cảm chân thành ln đồng hành, động viên tơi tiến phía trước, làm điểm tựa để tơi vượt qua khó khăn Tơi xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Mỹ Hạnh iv TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học VQG Bidoup – Núi Bà, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” thực hiệntại VQG Bidoup – Núi Bà, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng,thời gian từ tháng 09 đến tháng 12 năm 2013 nhằm mục tiêu hạn chế ảnh hưởng tiêu cực hoạt động DLST đến công tác bảo tồn VQG Bidoup- Núi Bà nâng cao hiệu công tác bảo tồn đa dạng sinh học VQG Bidoup –Núi Bà Đề tài tiến hành tìm hiểu nội dung sau: - Khảo sát trạng hoạt động DLST VQG Bidoup – Núi Bà - Đánh giá nguy tổn hại ĐDSH hoạt động DLST Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà - Đề xuất số giải pháp hạn chế tác động tiêu cực hoạt động DLST đến công tác bảo tồn ĐDSH - Đề xuất giải pháp phát triển DLSTtheo hướng bền vững Đề tài có sử dụng phương pháp nghiên cứu như: nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa, vấn bảng câu hỏi, vấn trực tiếp, xử lý số liệu Kết thu cho thấy hoạt động DLST ngày phát triển, mang lại lợi ích cho VQG Bidoup – Núi Bà Tuy nhiên, phân tích ảnh hưởng hoạt động DLST đến cơng tác bảo tồn, xem xét ảnh hưởng khía cạnh quản lý bảo tồn tài nguyên bên cạnh lợi ích tồn đọng nhiều mặt hạn chế, tạo nguy gây tổn hại ĐDSH VQG Trên sở kết nghiên cứu, đề xuất giải pháphạn chếtối đa tác động tiêu cực đến tài nguyên, công tác bảo tồn hoạt động DLST đưa đề xuất cho phát triển DLST theo hướng bền vững v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC HÌNH xi DANH MỤC BẢNG BIỂU xii Chương 1.MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH SINH THÁI 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các nguyên tắc du lịch sinh thái 2.1.3 Tài nguyên du lịch sinh thái 2.1.4 Một số giải pháp để phát triển du lịch sinh thái[4] 2.1.5 Du lịch sinh thái bền vững 2.2 ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 2.2.1 Đa dạng sinh học 2.2.2 Bảo tồn đa dạng sinh học 2.3 VAI TRÒ CỦA DU LỊCH SINH THÁI ĐỐI VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC vi 2.4 TỔNG QUAN VỀ VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ 2.4.1 Hình thành phát triển 2.4.2 Chức nhiệm vụ VQG Bidoup – Núi Bà 10 2.4.2.1 Chức 10 2.4.2.2 Nhiệm vụ 10 2.4.3 Các khu chức VQG Bidoup – Núi Bà 10 2.4.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý VQG Bidoup – Núi Bà TT.DLST&GDMT 11 2.4.4.1 Cơ cấu tổ chức 11 2.4.4.2 Bộ máy quản lý 11 2.4.5 Điều kiện tự nhiên 13 2.4.5.1 Vị trí địa lý ranh giới 13 2.4.5.2 Địa hình 13 2.4.5.3 Địa chất – Thổ nhưỡng 13 2.4.5.4 Khí hậu – Thủy văn 14 2.4.5.5 Độ ẩm – Lượng mưa 14 2.4.6 Điều kiện kinh tế - xã hội 15 2.4.6.1 Hành - Dân số 15 2.4.6.2 Kinh tế 15 2.4.6.3 Giáo dục – y tế 15 2.4.6.4 Giao thông, thông tin liên lạc 16 2.4.7 Đa dạng sinh học công tác bảo tồn VQG Bidoup – Núi Bà 17 2.4.7.1 Thực vật 17 2.4.7.2 Động vật 17 2.4.7.3 Các nghiên cứu liên quan đến công tác bảo tồn VQG Bidoup–Núi Bà 19 2.4.7.4 Chương trình hoạt động 19 Chương 3.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 20 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 20 3.2.1.1 Nghiên cứu tài liệu 20 vii 3.2.1.2 Khảo sát thực địa 21 3.2.1.3 Phỏng vấn 21 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 24 3.2.2.1 Ma trận hoạt động tác động (Active Impact Matrix=AIM) 24 3.2.2.2 Phương pháp tính sức chứa (Carring capacity) 24 Chương 4.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DLST TẠI VQG BIDOUP – NÚI BÀ 26 4.1.1 Đặc điểm khách du lịch 26 4.1.1.1 Lượng khách du lịch 26 4.1.1.2 Thị trường khách du lịch 26 4.1.1.3 Phân loại khách theo mục đích du lịch 27 4.1.1.4 Đối tượng khách du lịch 27 4.1.1.5 Doanh thu du lịch 28 4.1.1.6 Đánh giá chung đặc điểm khách du lịch 28 4.1.2 Cơ sở hạ tầng 29 4.1.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật: 29 4.1.2.2 Giao thông – Thông tin liên lạc 31 4.1.3 Nguồn nhân lực lao động 31 4.1.3.1 Nguồn nhân lực 31 4.1.3.2 Hướng dẫn viên 31 4.1.4 Quản lý hoạt động du lịch 32 4.1.4.1 Sản phẩm du lịch 32 4.1.4.2 Quản lý du khách 33 4.1.4.3 Công tác Giáo dục môi trường 34 4.1.4.4 Đầu tư phát triển du lịch 35 4.1.4.5 Quản lý môi trường du lịch 36 4.2 ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TỔN HẠI ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VQG BIDOUP – NÚI BÀ 37 4.2.1 Các hoạt động du lịch sinh thái có VQG Bidoup – Núi Bà 37 4.2.2 Tác động hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học VQG Bidoup – Núi Bà 37 viii 4.2.2.1 Tác động tích cực 38 4.2.2.2 Tác động tiêu cực 42 4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN 48 4.3.1 Tính sức chứa cho tuyến du lịch 49 4.3.2 Biện pháp quản lý tác động đến động - thực vật 50 4.3.3 Giải pháp quản lý, hạn chế chất thải từ hoạt động DLST 50 4.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI VQG BIDOUP – NÚI BÀ 53 4.4.1 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 54 4.4.2 Giải pháp cải thiện chất lượng sở hạ tầng 55 4.4.3 Tăng cường thu hút tham gia đảm bảo lợi ích cho cộng đồng địa phương 56 4.4.4 Tăng cường bảo vệ môi trường bảo tồn TNTN 57 4.4.5 Khơi phục bảo tồn văn hóa địa khu vực 58 4.4.6 Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch 60 Chương 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 KẾT LUẬN 62 5.2 KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC     ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý BTTN Bảo tồn thiên nhiên DGMT Diễn giải môi trường DL Du lịch DLST Du lịch sinh thái ĐDSH Đa dạng sinh học GDMT Giáo dục mơi trường HCDV Hành dịch vụ HDV Hướng dẫn viên HST Hệ sinh thái IUCN  Tổ chức bảo tồn thiên nhiên giới (International Union for Conservation of Nature) KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên KDL Khách du lịch TFF Quỹ ủy thác ngành lâm nghiệp TKL Trạm kiểm lâm TNTN Tài nguyên thiên nhiên TTDK Trung tâm du khách TT DLST&GDMT Trung tâm Du lịch sinh thái Giáo dục môi trường UBND Ủy ban nhân dân VCF Dự án Nâng cao lực VQG Bidoup-Núi Bà VQG Vườn quốc gia WWF Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (World Wildlife Fund) x       PHỤ LỤC HIỆN TRẠNG THẢM THỰC VẬT RỪNG VQG BIDOUP – NÚI BÀ STT Hiện trạng rừng Diện tích (ha) Tỷ lệ % Rừng rộng thường xanh 20.937,32 32,36 Rừng hỗn giao rộng kim 14.340,78 22,16 Rừng kim Rừng hỗn giao gỗ tre nứa Rừng lồ ô Rừng trồng Đất trống Đất nông nghiệp Tổng cộng 19.645,16 30,36 1.610,57 2,49 197,82 0,31 1.505,30 2,33 5.940,95 9,18 525,10 0,81 64.703,00 100,00 (Nguồn: VQG Bidoup–Núi Bà,2008) PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC LOÀI THỰC VẬT NGUY CẤP Ở VQG BIDOUP–NÚI BÀ Các chữ viết tắt: SĐVN: Sách Đỏ Việt Nam; IUCN: Danh lục Đỏ IUCN; CR: Cực kỳ nguy cấp; DD: thiếu dẫn liệu; EN: Nguy cấp; VU: Sẽ nguy cấp; NT: Sắp bị đe dọa; LC/lc: Ít nguy cấp/ít lo ngại; LR/nt: Ít nguy cấp/sắp bị đe dọa STT TÊN KHOA HỌC Acampe bidoupensis (Tixier & Guillaum) Aver Aglaia edulis (Roxb.) Wall Aglaia macrocarpa (Miq.) C.M.Pannell Alleizettella rubra Pitard Alseodaphne hainanensis Merr Anoectochilus calcarues Aver Anoectochilus setaceus Blume Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte TÊN VIỆT NAM HỌ SĐVN IUCN 2007 2010 A cam Bidoup Orchidaceae Ngâu dịu Meliaceae LR/nt Gội Meliaceae LR/nt Ái lợi Sụ Hải Nam Kim tuyến đỏ Kim tuyến tơ Rubiaceae Lauraceae Orchidaceae Orchidaceae Trầm hương Thymelaeaceae EN VU EN EN CR Ardisia brevicaulis Diels Cơm nguội thon ngắn Myrsinaceae VU 10 Asparagus filicinus Buch.-Ham & D Don Thiên môn Asparagaceae EN 11 Bulbophyllum tixieri Seidenf Orchidaceae EN 12 13 Calamus poilanei Conrard Calocedrus macrolepis Kurz Arecaceae Cupressaceae EN EN Cầu diệp Tixier Song bột Bách xanh 70   VU VU VU     STT TÊN KHOA HỌC 14 Castanopsis ferox (Roxb.) Spach Castanopsis tesselata Hickel & A Camus Cephalotaxus mannii Hook f Cinnamomum balansae Lecomte Cinnamomum parthanoxylon Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn Codonopsis javanica (Blume) Hook f 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Coelogyne eberhardtii Gagnep Colobogyne langbianensis Gagnep Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W Sm Cycas michotzii Dyer Cymbidium insigne Rolfe Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub Dacrydium elatum (Roxb.) Wall ex Hook Dendrobium aphyllum (Roxb.) C Fich 29 Dendrobium bellatulum Rolfe 30 Dendrobium chrysotoxum Lindl Dendrobium crepidatum Lindl & Paxt Dendrobium crystallinum Reichb f Dendrobium devonianum Reichb f 31 32 33 34 Dendrobium draconis Rchb.f 35 36 Dendrobium farmeri Pext Dendrobium fimbriatum Hook Dendrobium heterocarpum Wall ex Lindl Dendrobium longicornu Lindl Dendrobium moschatum (Buch.Ham.) Sw Dendrobium wattii (Hook f.) Reichb f Dendrobium williamsonii Day & Reichb f 37 38 39 40 41   TÊN VIỆT HỌ NAM Cà ổi vọng phu Fagaceae Cà ổi đa Fagaceae VU Đỉnh tùng Gù hương Vù hương Cephalotaxaceae Lauraceae Lauraceae VU VU CR Xá xị Lauraceae Đẳng sâm Campanulaceae VU Thanh đạm Eberhart Orchidaceae EN Hoa siu Asteraceae EN Cáp mộc Ericaceae Tuế chẻ Hồng lan Cycadaceae Orchidaceae Bạch tùng Podocarpaceae LR Hoàng đàn giả Podocarpaceae LR Hạc vĩ Orchidaceae VU Orchidaceae VU Orchidaceae EN Ngọc vạn sáp Orchidaceae EN Ngọc vạn pha lê Orchidaceae EN Phương dung Orchidaceae EN Orchidaceae VU Orchidaceae Orchidaceae VU VU Orchidaceae VU Orchidaceae EN Thái bình Orchidaceae EN Hoạt lan Orchidaceae EN Binh minh Orchidaceae EN Bạch hoả hoàng Kim điệp Nhất điểm hồng Ngọc điểm Kim điệp Nhất điểm hồng Đại giác 71   SĐVN IUCN 2007 2010 VU VU EN DD LR VU EN VU   STT 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58   TÊN KHOA HỌC Dipterocarpus obtusifolius Teijsm & Miq Dolichandrone spathacea (L f.) Schum Dysoxylum cauliflorum Hiern Elaeocarpus apiculatus Mast Elytranthe albida (Blume) Blume Enicosanthellum plagioneurum (Diels) B Eria bidupensis Seidenf ex Aver Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry & H.H Thomas Gastrochilus calceolaris (Buch.Ham ex Sm.) D Don Helixanthera annamica Dans Illicium tenuifolium (Ridl.) A.C Sm Keteleeria evelyniana Mast Leucomeris decora Kurz Lithocarpus bacgiangensis (Hickel & A Camus) A Camus Lithocarpus harmandii (Hickel & A Camus) A Camus Lithocarpus truncatus (King ex Hook f.) Rehder & E.H Wilson Lithocarpus vestitus (Hickel & A Camus) A Camus 59 Macrosolen annamicus Dans 60 61 62 Mahonia nepalensis DC Malaxis tixieri Seidenf Mangifera dongnaiensis Pierre Markhamia stipulata (Wall.) Seem ex Schum var.pierrei (Dop) Santisuk Monomeria dichroma (Rolfe) Schlechter Myrsine semiserrata Wall Nageia wallichiana (C Presl) Kuntze Nepenthes annamensis Macfarl Nepenthes thorelii Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe 63 64 65 66 67 68 69   TÊN VIỆT NAM HỌ Dầu trà beng Dipterocarpaceae LR Bignoniaceae LR Đinh hương Côm mũi Ban ngà Meliaceae Elaeocarpaceae Loranthaceae VU Annonaceae EN Nỉ lan Bidoup Orchidaceae EN Pơ mu Cupressaceae EN Túi tơ gót Orchidaceae Chùm gửi Trung Loranthaceae VU VU VU LR Du sam núi đất Pinaceae Vân cúc Asteraceae VU Sồi Bắc Giang Fagaceae VU Sồi se Fagaceae EN Fagaceae VU Fagaceae EN Loranthaceae VU Berberidaceae Orchidaceae Anacardiaceae EN EN Đinh Bignoniaceae VU Đơn hành lưỡi sắc Orchidaceae EN Myrsinaceae VU Sồi cau lụng trắng Đại cán Trung Mã hồ lan Xoài Đồng Nai LR CR Magnoliaceae LR DD EN Kim giao nam Podocarpaceae Nắp ấm Nepenthaceae Nepenthaceae EN Vệ hài Orchidaceae VU 72   SĐVN IUCN 2007 2010 LR DD DD       STT TÊN KHOA HỌC 70 73 74 Paphiopedilum delenatii Guillaum Paphiopedilum villosum (Lindl.) Pfitzer Paramichelia braianensis (Gagnep.) Dandy Peliosanthes tete Andr Pinus dalatensis de Ferre 75 Pinus krempfii Lecomte 76 Pinus latteri Mason 77 Podocarpus neriifolius D Don 71 72 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 TÊN VIỆT NAM Hài đỏ Orchidaceae Kim hài Orchidaceae EN Giổi nhung Magnoliaceae EN Sâm cau Thông đà lạt Thông hai dẹt Thông nhựa Thông tre Nam Convallariaceae Pinaceae VU Prunus javanica (Teijsm & Binn.) Miq Quercus langbianensis Hickel & Dẻ cau lang A Camus bian Quercus setulosa Hickel & A Dẻ rốn Camus Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill Huyết nhung Renanthera annamensis Rolfe nam Rhodoleia championii Hook f Hồng quang Rhopalocnemis phalloides Jungh Dó đất núi Shorea roxburghii G Don Sến cát Sindora siamensis Teysm ex Miq Gụ mật Smilax elegantissima Gagnep Tabernaemontana corymbosa Lài trâu tán Roxb ex Wall Taxillus gracilifolius (Shult f.) Mộc vệ rủ Ban Taxus wallichiana Zucc Thông đỏ nam Triginobalanus verticillata Sồi ba cạnh Forman Valeriana hardwickii Wall Nữ lang HỌ SĐVN IUCN 2007 2010 CR DD Pinaceae VU Pinaceae LR Podocarpaceae LR Rosaceae LR Fagaceae VU Fagaceae VU Apocynaceae VU Orchidaceae EN Hamamelidaceae Balanophoraceae Dipterocarpaceae Fabaceae Smilacaceae LR VU EN VU Apocynaceae EN LR LR Loranthaceae VU Taxaceae VU Fagaceae EN Valerianaceae VU DD (Nguồn: VQG Bidoup – Núi Bà, 2013) PHỤ LỤC DANH LỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT CẦN QUAN TÂM BẢO TỒN Ở VQG BIDOUP–NÚI BÀ Các chữ viết tắt: NĐ32: Nghị định 32/2006/NĐ-CP; SĐVN: Sách Đỏ Việt Nam; IUCN: Danh lục Đỏ IUCN; CR: Cực kỳ nguy cấp; DD: thiếu dẫn liệu; EN: Nguy cấp; VU: Sẽ nguy cấp; NT: Sắp bị đe dọa; LR: Ít nguy cấp; LC: Ít lo ngại 73     STT   Tên thường gọi Các lồi thú Chồn bay Dơi mũi ống cánh lơng Cu li nhỏ Khỉ mặt đỏ Khỉ đuôi dài Khỉ vàng Khỉ đuôi lợn Chà vá chân đen Vượn má vàng Sói đỏ 10 11 Gấu chó Gấu ngựa 12 Rái cá thường 13 Rái cá vuốt bé 14 Cầy mực 15 Cầy vằn Bắc 16 Cầy gấm 17 Cầy giông sọc 18 Cầy tai trắng 19 Mèo gấm 20 21 Báo lửa Báo hoa mai 22 Hổ 23 Voi 24 Cheo cheo Nam dương 25 Nai 26 Mang lớn 27 Bò rừng 28 Bò tót 29 Sơn dương 30 Tê tê Java 31 Sóc bay 32 Sóc bay lớn 33 Sóc bay đen trắng 34 Sóc đen 35 Các lồi chim Gà so ngực gụ Gà lơi hơng tía Gà lôi trắng Trĩ Công Hồng hoàng Vẹt đầu hồng Vẹt ngực đỏ Cú lợn lưng xám   Tên khoa học Cynocephalus variegatus Harpiocephalus harpia Nycticebus pygmaeus Macaca arctoides Macaca fascicularis Macaca mulatta Macaca nemestrina Pygathrix nigripes Nomascus gabriellae Cuon alpinus Helarctos malayanus Ursus thibetanus Lutra lutra Aonyx cinerea Arctictis binturong Chrotogale owstoni Priolodon pardicolor Viverra megaspila Arctogalidia trivirgata Pardofelis marmorata Catopuma temminckii Panthera pardus Panthera tigris Elephas maximus Tragulus javanicus Rusa unicolor Megamuntiacus vuquangensis Bos javanicus Bos gaurus Capricornis sumatraensis Manis javanica Petaurista elegans Petaurista petaurista Hylopetes alboniger Ratufa bicolor IB IIB IIB IIB IIB IB IB IB IB IB IB IB IB IIB IIB IIB IIB IB IB IB IB IB IIB IB IB IB IB IB IB IIB IIB Arborophila charltonii Lophura diardi Lophura nycthemera Rheinardia ocellata Pavo muticus Buceros bicornis Psittacula roseata Psittacula alexandri Tyto alba IIB IB IB IB IB IIB IIB IIB IIB 74   Tình trạng bảo tồn NĐ32 SĐVN IUCN IB EN VU VU VU LR LR VU EN EN EN EN EN VU VU EN VU VU VU LR VU EN CR CR CR VU VU VU EN EN EN EN EN VU VU VU LC LC VU VU LC LC VU EN EN EN VU VU NT VU VU VU LC VU LC VU VU NT EN EN DD VU LR VU LR VU EN VU NT NT EN VU VU VU LC LC LC NT NT EN NT   STT     Tên thường gọi Diều hoa miến điện 10 11 Chích chòe lửa Yểng, Nhồng 12 Trèo mỏ vàng 13 Khướu mỏ dài 14 Khướu đầu đen 15 Khướu đầu xám 16 Khướu đầu đen má xám 17 Mi núi bà 18 Sẻ thông họng vàng 19 Các lồi bò sát Rồng đất Tắc kè Kỳ đà hoa Kỳ đà vân Trăn đất Rắn thường Rắn sọc dưa Rắn cạp nong Rắn hổ mang Rắn hổ chúa 10 11 Rùa núi vàng Rùa núi viền 12 Ba ba nam 13 Các lồi ếch nhái Cóc rừng Cóc mắt trung gian Chàng an đéc sơn Nhái mí Ếch bụng đốm Ếch trung Ếch cựa Ếch giun Tên khoa học Spilornis cheela Copsychus malabaricus Gracula religiosa Sitta solangiae Jabouilleia danjoui Garrulax milleti Garrulax vassali Garrulax yersini Crocias langbianis Carduelis monguilloti Physignathus cocincinus Gekko gecko Varanus salvator Varanus nebolosus Python mulurus Ptyas korros Elaphe radiata Bungarus fasiatus Naja naja Ophiophagus hannah Indotestudo elongata Manouria impressa Amyda cartilagineus Tình trạng bảo tồn NĐ32 SĐVN IUCN IIB IIB IIB LR NT LR NT IIB LR NT IIB IIB EN EN LR EN LR NT IIB IIB IIB IIB IIB IIB IB IIB IIB Ingerophrynus galeatus Brachytarsophrys intermedia Odorrana andersoni Feihyla palpebralis Kurixalus baliogaster Rhacophorus annamensis Rhacophorus calcaneus Ichthyophis bannanicus VU VU EN EN CR EN VU EN EN CR EN VU EN VU VU VU VU VU VU LC NT VU VU NT LC (Nguồn: VQG Bidoup – Núi Bà, 2013) PHỤ LỤC 6  QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DU KHÁCH KHI VÀO VQG 1) Không xả rác bừa bãi; 2) Không chặt cây, bẻ cành, săn bắn động vật VQG; 3) Không đốt lửa, nấu ăn, cắm trại khu vực không phép; 4).Không mang theo động – thực vật ngoại lai vào VQG; 75         5) Không lấy động, thực vật khỏi VQG; 6) Giữ nguồn nước Không sử dụng xà phòng suối; 7) Khơng sử dụng mua bán thịt rừng; 8) Không làm hư hỏng, tháo gỡ cố ý làm hư hại tài sản VQG; 9) Chỉ theo tuyến đường mòn thiết lập; 10) Trả phí vào cổng để hỗ trợ hoạt động bảo tồn “Khơng để lại ngồi dấu chân Khơng lấy ngồi hình ảnh Khơng giết ngồi thời gian” (Nguồn: VQG Bidoup – Núi Bà, 2013) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DU KHÁCH Xin chào Anh/Chị, tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh sinh viên trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM Hiện tơi tiến hành nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học VQG Bidoup – Núi Bà, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” Tôi mong giúp đỡ Anh/Chị, giúp đỡ Anh/Chị quý giá cho thành công đề tài Việc lựa chọn người trả lời hồn tồn ngẫu nhiên Tơi xin cam kết thông tin thu phục vụ cho mục đích nghiên cứu khơng sử dụng vào mục đích khác Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin sau: Phần 1: Thông tin chung Ngày khảo sát Người trả lời câu hỏi Quốc gia Tuổi  60 Giới tính  Nam  Nữ Tỉnh/ Thành phố Phần 2: Câu hỏi Chọn đáp án đánh dấu  vào  câu trả lời Anh/Chị lựa chọn Câu Anh/Chị biết du lịch sinh thái VQG Bidoup – Núi Bà từ đâu? (có thể chọn nhiều lựa chọn)  Internet  Bạn bè, người thân 76          Phương tiện truyền thông  Sách hướng dẫn du lịch  Công ty lữ hành  Chương trình du lịch  Khác Xin ghi rõ Câu Đây lần thứ anh/chị đến với VQG BIdoup – Núi Bà?  Lần thứ  Lần thứ  Lần đầu  Nhiều Xin ghi rõ Câu Anh/Chị đến VQG phương tiện gì?  Xe máy  Taxi  Ơ tơ  Bộ  Xe cơng ty lữ hành  Khác Xin ghi rõ Câu Hình thức du lịch anh/chị tổ chức theo dạng nào?  Theo tour công ty du lịch  Cơ quan, tập thể tổ chức  Bạn bè, gia đình tổ chức  Khác:……………………… Câu Anh/Chị đến VQG Bidoup – Núi Bà với mục đích?  Tham quan tìm hiểu  Cơng tác  Nghiên cứu  Khác………………  Khám phá, chinh phục Câu Lý anh/chị chọn du lịch VQG Bidoup – Núi Bà? (chọn câu phù hợp nhất)  Quan tâm đặc biệt đa dạng sinh học, hệ sinh thái  Thu thập kinh nghiệm thiên nhiên, bảo tồn văn hóa địa  Muốn có ngày nghỉ ấn tượng  Tò mò, thưởng thức cảm giác gần gủi thiên nhiên, thay đổi khơng khí  Sự tình cờ  Lý khác… Câu Anh/Chị lại VQG Bidoup – Núi Bà thời gian bao lâu?  buổi  Cả ngày  Khác.Xin ghi rõ Câu Sản phẩm du lịch sinh thái VQG Bidoup – Núi Bà thu hút anh/chị nhất?  Đi dã ngoại  Nghiên cứu HST ĐDSH  Xem chim,thú  Leo núi  Tham quan cảnh quan  Tìm hiểu văn hóa đồng bào Câu 9a Anh/Chị có thích loại hình cắm trại khơng?  Có (trả lời thêm câu 9b)  Không (bỏ qua câu 9b) 77         Câu 9b Nếu chọn có thích, anh/chị thích loại hình cắm trại với hình thức?  Đốt lửa trại  Teambulding  Khác………………… …  Nấu nướng Câu 10 Cảm nhận anh/chị VQG Bidoup – Núi Bà?  Bình thường nơi khác  Hệ sinh thái đa dạng đặc biệt  Khác………………………………… ……………………… Câu 11 Nhận thức du khách giữ gìn vệ sinh chung?  Bỏ rác vào thùng (nếu có thùng đựng rác)  Giữ lại mang (nếu khơng có thùng đựng rác)  Vứt chỗ Câu 12 Nhận thức du khách bảo tồn đa dạng sinh học?  Rất quan trọng  Quan trọng  Bình thường Câu 13 Theo Anh/Chị hoạt động DLST có gây ảnh hưởng đến cơng tác bảo tồn ĐDSH khơng?  Có  Không  Không biết Câu 14 Theo Anh/Chị hoạt động DLST VQG gây ảnh hưởng đến ĐDSH?  Cắm trại  Leo núi  Đi dã ngoại  Xem chim, thú Câu 15 Anh/Chị đánh giá mức hài lòng hoạt động DLST VQG Bidoup – Núi Bà (Đánh dấu  vào ô tương ứng, điểm số cho từ đến theo mức độ: khơng hài lòng, hài lòng, hài lòng hài lòng.) Chi phí dịch vụ Cơ sở vật chất Chất lượng dịch vụ Vệ sinh môi trường Thêm hiểu biết Thái độ phục vụ Thuyết minh HDV Câu 16 Ý kiến đóng góp anh/chị để tổ chức hoạt động du lịch bảo tồn tốt hơn? ……………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Anh/Chị! 78         KẾTQUẢKHẢOSÁTÝ KIẾNCỦADUKHÁCH STT Câu hỏi Lựa chọn Internet Anh/Chị biết du lịch Phương tiện truyền thông sinh thái VQG Công ty lữ hành Bidoup – Núi Bà từ Chương trình du lịch đâu? (có thể chọn nhiều Bạn bè, người thân lựa chọn) Sách hướng dẫn du lịch Khác Lần đầu Đây lần thứ Lần thứ anh/chị đến với VQG Lần thứ BIdoup – Núi Bà? Nhiều Xe máy Ơ tơ Anh/Chị đến VQG Xe cơng ty lữ hành phương tiện gì? Bộ Taxi Khác Theo tour cơng ty du lịch Hình thức du lịch Bạn bè, gia đình tổ chức anh/chị tổ Cơ quan, tập thể tổ chức chức theo dạng nào? Khác Tham quan tìm hiểu Anh/Chị đến VQG Nghiên cứu Bidoup – Núi Bà với Khám phá, chinh phục mục đích? Cơng tác Khác Quan tâm đặc biệt ĐDSH, HST Thu thập kinh nghiệm thiên nhiên, bảo tồn văn hóa địa Lý anh/chị chọn du Muốn có ngày nghỉ ấn lịch VQG Bidoup – tượng Núi Bà? (chọn câu phù Tò mò, thưởng thức cảm giác gần hợp nhất) gủi thiên nhiên, thay đổi khơng khí Sự tình cờ Lý khác buổi Anh/Chị lại VQG Bidoup – Núi Bà Cả ngày thời gian bao lâu? Khác Sản phẩm DLST Đi dã ngoại 79   Số lượng 28 35 50 23 30 0 44 52 17 Tỷ lệ (%) 49,1 8,8 61,4 14 5,3 15,8 87,7 8,8 3,5 1,8 40,4 52,6 0 5,2 8,8 77,2 91,2 12,3 1,8 29,8 38 66,7 3,5 16 28,1 38 15 1,8 12,3 66,7 26,3 15,8     VQG Bidoup – Núi Bà thu hút anh/chị nhất? 9a 9b 10 Cảm nhận anh/chị VQG Bidoup – Núi Bà? 11 Nhận thức du khách giữ gìn vệ sinh chung? 12 13 14 15   Anh/Chị có thích loại hình cắm trại khơng? Nếu chọn có thích, anh/chị thích loại hình cắm trại với hình thức?   Xem chim,thú Tham quan cảnh quan Nghiên cứu HST ĐDSH Leo núi Tìm hiểu văn hóa đồng bào Có (trả lời thêm câu 9b) Khơng (bỏ qua câu 9b) Đốt lửa trại Nấu nướng Teambulding Khác Bình thường nơi khác Hệ sinh thái đa dạng đặc biệt Khác Bỏ rác vào thùng (nếu có thùng đựng rác) Giữ lại mang (nếu khơng có thùng đựng rác) Vứt chỗ Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Có 18 30 18 11 51 30 20 19 55 31,6 52,6 31,6 19,3 89,5 10,5 58,8 39,2 37,3 3,5 96,5 26 45,6 43 75,4 34 23 52 59,6 40,4 91,2 Nhận thức du khách bảo tồn đa dạng sinh học? Theo Anh/Chị hoạt động DLST có gây ảnh 5,3 hưởng đến công tác bảo Không Không biết 3,5 tồn ĐDSH không? 46 80,7 Cắm trại Theo Anh/Chị hoạt 16 28,1 động DLST VQG Đi dã ngoại gây ảnh hưởng đến Leo núi 11 19,3 ĐDSH? Xem chim, thú 10 17,5 Anh/Chị đánh giá mức hài lòng hoạt động DLST VQG Bidoup – Núi Bà (Đánh dấu  vào ô tương ứng, điểm số cho từ đến theo mức độ: khơng hài lòng, hài lòng, hài lòng hài lòng.) Khơnghàilòng 3,5 Kháhàilòng 26 45,6 Chi phí dịch vụ Hàilòng 21 36,9 Rấthàilòng 14 Khơnghàilòng 10,5 Kháhàilòng 26 45,6 Cơ sở vật chất Hàilòng 22 38,6 Rấthàilòng 5,3 Khơnghàilòng Chất lượng dịch vụ Kháhàilòng 19 33,3 Hàilòng 30 52,7 80     16   Rấthàilòng Khơnghàilòng 5,3 Kháhàilòng 16 28,1 Vệ sinh mơi trường Hàilòng 32 56,1 Rấthàilòng 10,5 Khơnghàilòng 3,5 Kháhàilòng 14 Thêm hiểu biết Hàilòng 31 54,4 Rấthàilòng 16 28,1 Khơnghàilòng 5,3 Kháhàilòng 10,5 Thái độ phục vụ Hàilòng 32 56,1 Rấthàilòng 16 28,1 Khơnghàilòng 3,5 Kháhàilòng 10,5 Thuyết minh HDV Hàilòng 31 54,4 Rấthàilòng 18 31,6 Ý kiến đóng góp anh/chị để tổ chức hoạt động du lịch bảo tồn tốt hơn? PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Xin chào Ơng/Bà Tơi tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh viên trường ĐH Nông Lâm TPHCM Hiện nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học VQG Bidoup – Núi Bà, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” Vấn đề mà tơi muốn tìm hiểu cách nhìn nhận Ơng/Bà hoạt động du lịch sinh thái bảo tồn đa dạng sinh học mà Ơng/Bà tham gia khơng gian VQG Bidoup – Núi Bà Tôi mong giúp đỡ Ông/Bà, giúp đỡ Ông/Bà quý giá cho thành công đề tài Trước hết xin Ông/Bà vui lòng trả lời số câu hỏi đây: Phần 1: Thơng tin chung Giới tính………… Tuổi Nghề nghiệp: Dân tộc Địa chỉ: ……… Ngày khảo sát: Phần 2: Câu hỏi  Chọn đáp án Đánh dấu X vàotrước đáp án mà Ông/Bà lựa chọn 81         Câu Cơng việc Ơng/Bà có gắn bó với VQG Bidoup – Núi Bà khơng?  Có  Khơng Câu Nguồn thu nhập Ơng/Bà từ nguồn sau đây:  Khoán quản lý bảo  Trồng trọt  Săn bắt vệ rừng  Chăn nuôi  Khác Câu 3: Ơng/Bà có tham gia vào hoạt động du lịch VQG Bidoup – Núi Bà khơng?  Có (Trả lời tiếp câu 4, câu 5,  Không (Bỏ qua câu 4, câu 5, câu 6, câu7) câu 6, câu7) Câu 4.Dịch vụ du lịch Ông/Bà tham gia?  Hướng dẫn khách du lịch  Nhà nghỉ cho du khách  Bán hàng lưu niệm  Khác Xin ghi rõ  Dịch vụ ăn uống Câu Mức độ tham gia Ông/Bà?  Thường xun  Khơng thường xun Câu Lợi ích Ông/Bà tham gia vào hoạt động du lịch? (có thể chọn nhiều đáp án)  Tạo việc làm tăng thu nhập  Giao lưu phát triển văn hóa địa phương  Được đào tạo, bồi dưỡng kỹ du lịch  Biết lợi ích trách nhiệm với công tác bảo tồn  Mục đích khác Xin ghi rõ: Câu 7a Nguồn thu nhập gia đình Ơng/Bà có từ nguồn tham gia hoạt động du lịch khơng?  Có (Trả lời câu 7b)  Khơng (Bỏ qua câu 7b) Câu 7b Ơng/Bà có hài lòng với mức thu nhập từ hoạt đơng du lịch khơng?  Có  Khơng Câu Theo Ơng/Bà lồi động, thực vật VQG có quan trọng khơng?  Rất quan trọng  Bình thường  Quan trọng  Khơng biết Câu Theo Ơng/Bà hoạt động du lịch sinh thái có ảnh hưởng đến đa dạng sinh học khơng?  Có  Khơng Câu 10 Theo Ông/Bà việc bảo tồn Đa dạng sinh học VQG Bidoup – Núi Bà có cần thiết khơng?  Rất cần thiết  Cần thiết  Không cần thiết 82         Câu 11 Ơng/Bà có tuyên truyền (nhận tờ rơi, xem phim tuyên truyền, dự họp, nghe thông tin đài phát thanh…) công tác quản lý, bảo tồn VQG Bidoup – Núi Bà không?  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Hiếm Câu 12 Theo Ông/Bà, Ban quản lý VQG cần làm để cơng tác bảo tồn tốt hơn? Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Ông/Bà! KẾTQUẢKHẢOSÁTCỘNG ĐỒNG DÂN CƯ STT Câu hỏi Lựa chọn Cơng việc Ơng/Bà có gắn bó Có với VQG Bidoup–Núi Bà khơng? Khơng Khốn quản lý bảo vệ rừng Trồng trọt Nguồn thu nhập Chăn ni Ơng/Bà từ nguồn sau đây: Săn bắt Khác Có (Trả lời tiếp câu 4, câu Ơng/Bà có tham gia vào hoạt 5, câu 6, câu7) động du lịch VQG Bidoup – Không (Bỏ qua câu 4, câu Núi Bà không? 5, câu 6, câu7) Hướng dẫn khách du lịch Dịch vụ du lịch Ông/Bà tham Bán hàng lưu niệm gia? Dịch vụ ăn uống Nhà nghỉ cho du khách 83   37 Tỷ lệ (%) 77,1 11 22,9 12,5 37 77,1 18,8 0 14 29,2 18,8 39 81,2 100 0 11,1 0 Số lượng       Khác 11,1 Thường xuyên 33,3 Không thường xuyên 66,7 Tạo việc làm tăng thu nhập 55,6 77,8 66,7 66,7 22,2 55,6 44,4 40 60 14 29,1 Theo Ơng/Bà lồi động, Quan trọng thực vật VQG có quan Bình thường trọng khơng? Khơng biết 32 66,7 2,1 2,1 Theo Ơng/Bà hoạt động DLST Có có ảnh hưởng đến ĐDSH khơng? Khơng 43 89,6 10,4 Rất cần thiết Theo Ơng/Bà việc bảo tồn ĐDSH VQG Bidoup – Núi Bà có cần Cần thiết thiết khơng? Khơng cần thiết Ơng/Bà có tuyên truyền Thường xuyên (nhận tờ rơi, xem phim tuyên truyền, dự họp, nghe thông tin Thỉnh thoảng đài phát thanh…) công tác quản lý, bảo tồn VQG Hiếm Bidoup – Núi Bà không? 14 29,2 34 70,8 0 14,6 38 79,2 6,2 Mức độ tham gia Ông/Bà? Giao lưu phát triển văn Lợi ích Ơng/Bà hóa địa phương tham gia vào hoạt động du lịch? Được đào tạo, bồi dưỡng kỹ du lịch (có thể chọn nhiều đáp án) Biết lợi ích trách nhiệm với công tác bảo tồn Khác 7a Nguồn thu nhập gia đình Có (Trả lời câu 7b) Ơng/Bà có từ nguồn tham gia Khơng (Bỏ qua câu 7b) hoạt động DL khơng? 7b Ơng/Bà có hài lòng với mức thu Có nhập từ hoạt đơng DL khơng? Khơng Rất quan trọng 10 11 16 Theo Ơng/Bà, Ban quản lý VQG cần làm để công tác bảo tồn tốt hơn? 84   ... bảo tồn thi n nhiên giới (International Union for Conservation of Nature) KBTTN Khu bảo tồn thi n nhiên KDL Khách du lịch TFF Quỹ ủy thác ngành lâm nghiệp TKL Trạm kiểm lâm TNTN Tài nguyên thi n... vực thi n nhiên mà bảo tồn môi trường cải thi n phúc lợi cho người dân địa phương”[1]  Tổng cục du lịch Việt Nam, ESCAP, WWF, IUCN đưa định nghĩa DLST Việt Nam: “là loại hình du lịch dựa vào thi n... CẤP THI T CỦA ĐỀ TÀI Đa dạng sinh học (ĐDSH)có ý nghĩa quan trọng cho tồn phát triển quốc gia Do vậy, bảo tồn ĐDSH trở thành vấn đề xã hội quan tâm, đặc biệt vườn quốc gia (VQG) khu bảo tồn thi n
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG , NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn