XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007  

302 14 0
  • Loading ...
1/302 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH         KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP         XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007                   SVTH: NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2009  2013         Tháng 8/2012 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TỒN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY Ơ TÔ CỦ CHI THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 Tác giả NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn KS NGUYỄN HUY VŨ Tháng 08 năm 2012 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Khoa: MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG MSSV: 09149156 Khoá học: Lớp: DH09QM 2009 – 2013 Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Nhà máy Ơ tơ Củ Chi Nội dung thực hiện:  Tìm hiểu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007  Tìm hiểu vấn đề an tồn sức khỏe nghề nghiệp, trạng môi trường cách thức quản lý Nhà máy Ơ tơ Củ Chi  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Nhà máy Ô tô Củ Chi  Kiến nghị thực OHSAS 18001:2007 Nhà máy Ơ tơ Củ Chi Thời gian thực hiện: Bắt đầu: 13/08/2012 Kết thúc: 31/12/2012 Họ tên GVHD: KS NGUYỄN HUY VŨ Nội dung yêu cầu báo cáo thực tập thông qua Khoa Bộ môn Ngày tháng năm 2012 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày tháng năm 2012 Giáo viên hướng dẫn KS NGUYỄN HUY VŨ   LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tơi nhận quan tâm từ phía gia đình, ân cần giảng dạy từ phía thầy cơ, giúp đỡ nhiệt tình từ phía Nhà máy Ơ tơ Củ Chi bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn: - Gia đình ln ln quan tâm bên tơi gặp khó khăn - Quý thầy cô khoa Môi trường Tài nguyên tận tình giảng dạy, giúp đỡ sinh viên để có đủ kiến thức vững bước vào đời Đặc biệt, thầy Nguyễn Huy Vũ người tận tình hướng dẫn bảo tơi suốt q trình thực đề tài - Ban lãnh đạo Nhà máy Ô tơ Củ Chi có chủ trương tiếp nhận hướng dẫn sinh viên thực tập Đặc biệt, hướng dẫn nhiêt tình từ phía Ơng Đồn Thành Túy – Phó Trưởng phòng TCHC, Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi – Nhân viên nhân tập thể cán công nhân viên Nhà máy giúp đỡ cung cấp kiến thức cần thiết cho - Tập thể bạn lớp DH09QM vui chơi giúp đỡ học tập Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Kim Phượng i TÓM TẮT Đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà Máy Ơ tơ Củ Chi theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007” bao gồm nội dung sau: Tổng quan Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 + Giới thiệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 + Lợi ích khó khăn áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 + Tình hình áp dụng OHSAS 18001:2007 Việt Nam Tổng quan Nhà máy Ơ tơ Củ Chi + Giới thiệu chung Nhà máy + Quy trình cơng nghệ sản xuất Nhà máy + Điều kiện môi trường Nhà máy + Hiện trạng quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy Trên sở đánh giá trạng quản lý ATVSKNN Nhà máy, kết hợp với tình hình thực hệ thống quản lý chất lượng, thực tế sản xuất điều kiện Nhà máy đề tài xây dựng hệ thống quản lý OH&S theo OHSAS 18001:2007 theo bước sau: + Xác định phạm vi áp dụng thành lập ban quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy + Xây dựng sách OH&S + Nêu lên bước xây dựng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp cho Nhà máy + Xây dựng hệ thống văn tài liệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 nhằm phục vụ cho việc kiểm soát, giảm thiểu ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Nhà máy  Trong 93 nguồn/ hoạt động 14 khu vực Nhà máy, đề tài nhận diện 203 mối nguy thuộc nhóm mối nguy Nhóm mối nguy vật lý gồm có 108 mối ii nguy, nhóm mối nguy hố học gồm có 42 mối nguy, nhóm mối nguy tâm sinh lý lao động gồm có 53 mối nguy Trong có 33 mối nguy cần ngăn chặn năm nay, 163 mối nguy cần ngăn chặn năm tới, mối nguy rủi ro chấp nhận  Xác định luật, 15 nghị định, định, 15 thông tư, thông tư liên tịch, QCVN TCVN Xây dựng mục tiêu, tiêu chương trình hành động  Đề tài xây dựng hệ thống tài liệu quản lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 gồm 13 thủ tục, hướng dẫn công việc, 46 biểu mẫu  Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài: Phương pháp liệt kê, phương pháp nghiên cứu thực tế, phương pháp phân tích xử lý số liệu, phương pháp thống kê cho điểm, phương pháp vấn tham khảo ý kiến chuyên gia Kết luận kiến nghị: trình bày nhận xét chung đề xuất số ý kiến nhằm để xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Nhà máy iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 2  1.3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1.4 GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.1.1 Khái niệm tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 2.1.2 Sự đời tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 2.1.3 Cấu trúc OHSAS 18001: 2007 2.1.4 Các yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 2.1.5 Các thuật ngữ định nghĩa liên quan đến OHSAS 18001:2007 (Theo TCVN ISO 9000:2007 OHSAS 18001:2007) 10 2.2 LỢI ÍCH VÀ KHĨ KHĂN KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 .13 2.2.1 Lợi ích 13 2.2.2 Khó khăn 14 2.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI VIỆT NAM 14 CHƯƠNG 16 iv TỔNG QUAN NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI 16 3.1 GIỚI THIỆU NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI 16 3.1.1 Thông tin tổng quát Nhà máy 16 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 16 3.1.3 Phương hướng sản xuất 17 3.1.4 Vị trí địa lý 18 3.1.5 Cơ cấu tổ chức 18 3.1.6 Quy mô diện tích 19 3.1.7 Sản phẩm thị trường tiêu thụ 20 3.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI .20 3.2.1 Quy trình sản xuất 20 3.2.2 Nhu cầu điện – nước 21 3.2.3 Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu hóa chất 22 3.2.4 Các trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất 22 3.3 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI 22 3.3.1 Mơi trường khơng khí 22 3.3.1.1 Các nguồn phát sinh ô nhiễm 22 3.3.1.2 Kết đo trạng mơi trường khơng khí 23 3.3.1.3 Cách thức quản lý 24 3.3.2 Môi trường nước 25 3.3.2.1 Nguồn phát sinh nước thải .25 3.3.2.2 Cách thức quản lý 26 3.3.3 Chất thải rắn 28 3.3.3.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn 28 3.3.3.2 Cách thức quản lý 29 3.4 HIỆN TRẠNG AT&SKNN TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI .30 3.4.1 Thời gian làm việc – thời nghỉ ngơi NLĐ 30 3.4.2 Tổ chức thực ATVSLĐ Nhà Máy Ô tô Củ Chi 31 3.4.3 Các hoạt động ATVSLĐ Nhà Máy Ơ tơ Củ Chi 34 3.4.4 Cơng tác phòng chống cháy nổ (PCCN) 38 v 3.4.4.1 Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) 38 3.4.4.2 An toàn điện chống sét 39 3.4.5 Tình hình tai nạn lao động năm qua 39 3.4.6 Đánh giá khả áp dụng OHSAS 18001:2007 vào Nhà máy Ô tô Củ Chi 39 CHƯƠNG 41 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 41 NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 .41 4.1 PHẠM VI HỆ THỐNG OH&S VÀ THÀNH LẬP BAN OH&S 41 4.1.1 Phạm vi hệ thống OH&S 41 4.1.2 Thành lập ban OH&S 41 4.2 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH OH&S VÀ PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH 42 4.2.1 Yêu cầu chung 42 4.2.2 Nội dung thực 43 4.2.3 Phổ biến sách OH&S 44 4.3 NHẬN DẠNG MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 44 4.3.1 Yêu cầu chung 44 4.3.2 Nội dung thực 45 4.3.3 Tài liệu tham chiếu 48 4.4 KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH .51 4.4.1 Yêu cầu chung 51 4.4.2 Nội dung thực 51 4.4.3 Tài liệu tham chiếu 52 4.5 YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC 53 4.5.1 Yêu cầu chung 53 4.5.2 Nội dung thực 53 4.5.3 Tài liệu tham chiếu 53 4.6 CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH 53 4.6.1 Yêu cầu chung 53 4.6.2 Nội dung thực 54 4.7 NGUỒN LỰC, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN 54 vi 4.7.1 Yêu cầu chung 54 4.7.2 Nội dung thực 54 4.8 NĂNG LỰC ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC 56 4.8.1 Yêu cầu chung 56 4.8.2 Nội dung thực 56 4.8.3 Tài liệu tham chiếu 56 4.9 TRAO ĐỔI THÔNG TIN, THAM GIA VÀ THAM VẤN 56 4.9.1 Yêu cầu chung 56 4.9.2 Nội dung thực 57 4.9.3 Tài liệu tham chiếu 57 4.10 KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 57 4.10.1 Yêu cầu chung 57 4.10.2 Nội dung thực 58 4.10.3 Tài liệu tham chiếu 59 4.11 CHUẨN BỊ VÀ ỨNG PHĨ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 59 4.11.1 Yêu cầu chung 59 4.11.2 Nội dung thực 59 4.11.3 Tài liệu tham chiếu 60 4.12 ĐO LƯỜNG VÀ THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN .60 4.12.1 Yêu cầu chung 60 4.12.2 Nội dung thực 60 4.12.3 Tài liệu tham chiếu 61 4.13 ĐIỀU TRA SỰ CỐ 61 4.13.1 Yêu cầu chung 61 4.13.2 Nội dung thực 61 4.13.3 Tài liệu tham chiếu 61 4.14 SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA .62 4.14.1 Yêu cầu chung 62 4.14.2 Nội dung thực 62 4.14.3 Tài liệu tham chiếu 62 vii SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã hiệu:TT-11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   7.2 Biểu mẫu BM-11-02: Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S PHIỀU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Họ tên : Bộ phận công tác : Tên hồ sơ OH&S mong muốn sử dụng : Mã số : Số lượng : (từ : đến : ) Đơn vị lưu hồ sơ : Hình thức sử dụng hồ sơ : Mượn Xem Cam đoan sử dụng hồ sơ sai nguyên tắc quy định Duyệt Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày trả hồ sơ : Nhận xét (nếu có) ký nhận người lưu giữ Đã nhận lại đủ hồ sơ cho mượn (Ký, ghi rõ họ tên) Trang 204 SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ơ TƠ CỦ CHI KIỂM SỐT HỒ SƠ Mã hiệu:TT-11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   7.3 Biểu mẫu BM-11-03 SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên người quản lý hồ sơ : STT Loại hồ sơ/tài liệu Tên hồ sơ/mã số Họ tên người sử dụng Đơn vị công tác Hình thức sử dụng Xem Mượn Ngày hẹn trả Ký Ngày nhận trả 7.4 Biểu mẫu BM-11-04: BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng (ghi rõ tên hồ sơ – người thiếp lập – thời hạn lưu giữ sử dụng): Ngày ……tháng…… năm…… Duyệt Người đề nghị (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ : Những người thực hiên ( ký ghi rõ họ tên) 1.Người lưu giữ 2.Người định Trang 205 3.Nhân viên phòng TCHC SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu:TT-12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG Đánh giá nội bao gồm: đánh giá định kỳ, đánh giá đột xuất, đánh giá toàn diện đánh giá theo chủ đề định ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - OH&S: An toàn sức khỏe nghề nghiệp NỘI DUNG 4.1 Quy định chung 4.1.1 Tần suất đánh giá ĐDLĐ lập kế hoạch đánh giá hàng năm cho tất điều khoản áp dụng theo tiêu chuẩn quy định khác (gọi tắt yếu tố hệ thống quản lý OH&S), tất thủ tục phải khảo sát, đánh giá nội năm lần Ngồi ra, trường hợp đột xuất (như nghi ngờ có không phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S) tổ chức đánh giá đột xuất 4.1.2 Đánh giá viên Đánh giá viên OH&S nội phải đào tạo phù hợp Danh sách đánh giá viên phải giám đốc phê duyệt 4.1.3 Phương pháp đánh giá Tùy thuộc phạm vi đánh giá hoạt động cụ thể phận đánh giá, sử dụng riêng biệt kết hợp loại hình đánh giá sau: - Xem xét hồ sơ, tài liệu; - Phỏng vấn; - Kiểm soát trường Trang 206 SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu:TT-12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   4.2 Tiến trình đánh giá Trách nhiệm Tiến trình ĐDLĐ Lập chương trình kiểm tốn nội Giám đốc/Phó giám đốc BM-12-01 Xét duyệt ĐDLĐ Đoàn đánh giá đơn vị có liên quan Biểu mẫu Chấp nhận Thơng báo triển khai thực Tiến hành đánh giá Đánh giá trưởng BM-12-02 BM-12-04 BM-12-03; BM-12-04; BM-12-05; BM-12-06; Báo cáo đợt đánh giá Nhân viên phụ trách Lưu hồ sơ 4.2.1 Lập chương trình Định kỳ đánh giá nội hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ q trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có không phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp với trưởng đồn, (BM-12-02) Kế hoạch đề nghị Giám đốc xem xét phê chuẩn 4.2.2 Thông báo đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đồn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thơng báo đánh giá trình Giám đốc phê duyệt gửi đến Đoàn đánh giá phận đuợc đánh giá Trang 207 SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu:TT-12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   4.2.3 Chuẩn bị đánh giá  Đoàn đánh giá Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trưởng đoàn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá chánh thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận không nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định  Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đoàn đánh giá theo thời gian định 4.2.4 Chuẩn bị đánh giá  Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá  Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá (BM-12-03) lưu ý chứng khách quan Trang 208 SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu:TT-12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   Khi phát có khơng phù hợp, đánh giá viên lập phiếu Báo cáo không phù hợp (BM-12-04), có xác nhận đại diện phận kiểm toám (Cần photocopy phiếu giao cho phận đánh giá)  Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: Một lần xác định điểm chưa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét 4.2.5 Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo không phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới đại diện lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình Giám đốc TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn - Thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa Trang 209 TT – 10 SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu:TT-12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Kế hoạch đánh giá nội - năm Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên Báo cáo khơng phù hợp quan ĐDLĐ, ban OH&S Báo cáo đợt đánh giá Trưởng phận 02 năm Thông báo chương trình đánh giá nội Ban OH&S phòng ban có liên quan Bảng thống kê điểm không phù Ban OH&S hợp PHỤ LỤC 7.1 Biểu mẫu BM-12-01 ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ - NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận đánh giá Đợt đánh giá Yếu tố hệ thống quản lý OH&S 7.2 Biểu mẫu BM-12-02 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Nhà máy Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , Đại diện lãnh đạo OH&S xin thông báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: Trang 210 SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu:TT-12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   1/ (Trưởng đoàn) 2/  Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Giám đốc Xí nghiệp Đại diện lãnh đạo OH&S Duyệt 7.3 Biểu mẫu BM-12-03 PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Ngày Đánh giá viên Ký tên Phòng ban: STT Nội dung Ghi 7.4 Biểu mẫu BM-12-04 BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP SỐ /ĐỢT ./ /NĂM (Đánh giá Hệ thống quản lý OH&S) Đơn vị: Tài liệu/Nội dung liên quan: Tình trạng khơng phù hợp chứng khách quan: Biện pháp khắc phục: Người thực hiện: Xác nhận Đại diện lãnh đạo OH&S Ngày: Xác định nguyên nhân: Ngày dự định hoàn thành khắc phục: Ngày hoàn thành: Trang 211 SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu:TT-12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   7.5 Biểu mẫu BM-12-05 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: (Trưởng đoàn) Nhận xét kết luận: - Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá - Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục - Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân: 7.6 Biểu mẫu BM-12-06 BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Năm: Điều khoản Đơn vị Bộ phận Trang 212 SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã hiệu:TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S Nhà máy Ơ tơ Củ Chi nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn OH&S 18001:2007 PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - OH&S: An toàn sức khỏe nghề nghiệp NỘI DUNG 4.1 Nhu cầu xem xét lãnh đạo Việc xem xét tiến hành tháng lần Giám đốc chủ trì, thường vào tháng tháng (sau kiểm toán nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý hệ thống OH&S, tiến hành xem xét đột xuất 4.2 Thành viên tham dự - Ban giám đốc; - ĐDLĐ OH&S; - Trưởng phận (hoặc ủy quyền); - Có thể có thành viên khác, Giám đốc yêu cầu 4.3 Nội dung xem xét - Tổng hợp kiểm toán việc thực định kỳ họp trước; - Các vấn đề liên quan đến Chính sách an tồn; - Cơ cấu tổ chức; - Các nguồn nhân lực, vật lực; - Các mục tiêu an toàn đạt được; - Cấu trúc hiệu lực hệ thống quản lý OH&S; - Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh; Trang 213 SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã hiệu:TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   - Các kết kiểm tốn nội kiểm tốn bên ngồi; - Các báo cáo không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa; - Những vấn đề khác nảy sinh liên quan đến OH&S trình; Cải tiến phương thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý OH&S mới, yêu cầu pháp luật 4.4 Đại diện lãnh đạo báo cáo công tác thực OH&S Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định công việc phải làm, cá nhân đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét phải đưa kết luận biện pháp nội dung nêu Biên họp gửi thành viên dự họp Giám đốc tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ĐDLĐ chịu trách nhiệm: - Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hiện; - Kiểm toán hiệu định; - Báo cáo kịp thời với Tổng Giám đốc; TÀI LIỆU LIÊN QUAN Khơng có LƯU HỒ SƠ Hồ sơ thủ tục “Biên họp xem xét lãnh đạo” ĐDLĐ lưu giữ biên họp xem xét lãnh đạo Thời hạn lưu: 03 năm Trang 214 SAMCO THỦ TỤC NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã hiệu:TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: ……………………   PHỤ LỤC 7.1 Biểu mẫu BM-13-01 BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định Sổ tay an toàn) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thời hạn Theo dõi thực Thư ký Chủ trì họp Trang 215   PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Cổng Nhà máy Ơ tơ Củ Chi Hình 3: Hệ thống xử lý khí thải Hình 2: Khn viên Nhà máy Hình 4: Hệ thống xử lý nước thải Trang 216   Hình 5: Tủ thuốc phòng y tế Hình 6: Cơng nhân trét matic xưởng Composite Hình 7: Thiết bị điện cầm tay đặt lộn xộn kệ tổ điện Hình 8: Bình khí nén xưởng Thùng vỏ Trang 217   Hình 9: Bui sơn bay mù mịt xưởng Sơn Hình 11: Vật tư xếp lộn xộn kho Hình 10: Hóa chất đặt khơng nơi quy định xưởng Sơn Hình 12: Xơ chứa hóa chất pha trộn xưởng Composite   Trang 218 ... tương tác cần thi t để đạt xác nhận đo lường kiểm soát liên tục trình đo - Thi t bị đo: Phương tiện đo, phần mềm, chuẩn đo lường, mẫu chuẩn hay thi t bị phụ hay tổ hợp yếu tố cần thi t để thực... lý rủi ro - Phương pháp tốt việc phòng ngừa rủi ro giảm thi u thi t hại - Có thể dẫn đến giảm phí bảo hiểm năm - Thúc đẩy trình giám định thi t hại cho yêu cầu bảo hiểm (nếu có)  Tạo sở cho hoạt... lao động hàng tuần,…), tiến hành tìm hiểu lựa chọn thơng tin xác cần thi t để thực khóa luận Phân tích số liệu để đưa kết cần thi t để giải vấn đề Nhà máy - Tìm hiểu đánh giá quy mô hoạt động trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007  , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007  

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn