THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI XI MẠ CÔNG TY ĐÔNG THĂNG LONG AN, CÔNG SUẤT 50 M3 NGÀY ĐÊM

127 9 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI XI MẠ CÔNG TY ĐÔNG THĂNG LONG AN, CÔNG SUẤT 50 M3/NGÀY ĐÊM SVTH : NGUYỄN THÀNH DUY NGÀNH : KĨ THUẬT MÔI TRƢỜNG GVHD : TS NGUYỄN TRI QUANG HƢNG NIÊN KHÓA : 2009 - 2013 TP.HCM _ 6/2013 THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI XI MẠ CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN, CÔNG SUẤT 50M3/NGÀY ĐÊM Tác giả NGUYỄN THÀNH DUY Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ Sƣ Ngành Kỹ thuật môi trƣờng Giáo viên hƣớng dẫn TS NGUYỄN TRI QUANG HƢNG Tháng 06 năm 2013 TRƢỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam KHOA MƠI TRƢỜNG & TÀI NGUYÊN Đôc lập – Tự – Hạnh Phúc NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH DUY Mã số sinh viên : 09127028 Lớp : DH09MT Khoa : Môi Trƣờng & Tài Nguyên Niên khóa : 2009 - 2013 Giáo viên hƣớng dẫn : TS NGUYỄN TRI QUANG HƢNG Tên luận văn: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI XI MẠ CÔNG TY ĐÔNG THĂNG LONG AN, CÔNG SUẤT 50 M3/NGÀY ĐÊM Thời gian thực :  Ngày bắt đầu thực : 15/ 01 /2013  Ngày hoàn thành : 15/ 06 /2013  Ngày bảo vệ luận văn : 29/ 06 /2013 Nhiệm vụ khóa luận  Thu thập số liệu, nghiện cứu, tiềm hiểu tính chất nƣớc thải xi mạ nói chung nƣớc thải xi mạ nhà máy cần xử lý  Đề xuất thuyết minh phƣơng án xử lý nƣớc thải nhà máy công ty Đông Thăng Long An, đạt cột B QCVN 40/2011 BTNMT  Tính tốn thiết kế thiết minh hai phƣơng án thiết kế  Phân tích lựu chọn phƣơng án thích hợp để thiết kế trình bày vẽ Trƣởng Khoa Giáo viên hƣớng dẫn TS LÊ QUỐC TUẤN TS NGUYỄN TRI QUANG HƢNG LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thời gian làm khóa luận tốt nghiệp, em nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy cô, ngƣời thân bạn bè Nhờ vào kiến thức thầy cô truyền đạt, động viên gia đình, bạn bè với nổ lực thân em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chính xin chân thành cảm ơn đến tất quý thầy cô khoa Môi Trƣờng & Tài Nguyên trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM Đặc biệt cảm ơn thầy Nguyễn Tri Quang Hƣng, cảm ơn thầy dành nhiếu thời gian để hƣớng dẫn, tận tình giúp đỡ truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế cho em trình thực kháo luận tốt nghiệp Xin cảm ơn anh Nguyễn Trí Dũng hƣớng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em đƣợc tiếp xúc học hỏi đƣợc kinh nghiệm thực tế q trình làm khóa luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn đến tất ngƣời thân bên cạnh bạn lớp DH09MT động viên giúp đỡ tơi để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Và cuối xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến cha mẹ, anh chị tất ngƣời gia đình ln nguồn động viên, điểm tựu vững chắc, hỗ trợ giúp đỡ để có đủ nghị lực vƣợt qua khó khăn để hồn thành nhiệm vụ Xin chân thành cảm ơn SVTH: Nguyễn Thành Duy TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGIỆP Ngày nay, kỹ thuật mạ kim loại trở thành ngành kỹ thuật phát triển mạnh mẽ hầu hết nƣớc giới Nƣớc ta tập trung phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ, kỳ vọng đặc biệt vào ngành gia công kim loại Do nhu cầu gia công mạ kim loại lớn từ việc xử lý chất thải gia cơng mạ - yếu tố có nhiều khả phá hủy môi trƣờng cần đƣợc giải triệt để Nƣớc thải từ q trình xi mạ có thành phần đa dạng nồng độ pH biến đổi rộng từ axit – đến kiềm 10 – 11 Đặc trƣng chung nƣớc thải ngành xi mạ chứa hàm lƣợng cao muối vô kim loại nặng Tuỳ theo kim loại lớp mạ mà nguồn nhiễm Cu, Zn, Cr, Ni,… tuỳ thuộc vào loại muối kim loại đƣợc sử dụng mà nƣớc thải có chứa độc tố nhƣ xianua, sunfat, amoni, crômat,… Các chất hữu có nƣớc thải xi mạ, phần chủ yếu chất tạo bông, chất hoạt động bề mặt … nên BOD, COD thƣờng thấp không thuộc đối tƣợng xử lý Đối tƣợng xử lý ion vô mà đặc biệt muối kim loại nặng nhƣ Cr, Ni, Cu, Fe, … Đề tài: “ Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải xi mạ Công ty TNHH Đông Thăng Long An, công suất 50 m3/ngày.đêm, đạt QCVN 40:2011 cột B” đƣợc thực Nhà máy sản xuất phuộc nhún xe máy khung lều du lịch đất số 750, TBĐ số 24, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (thuộc giai đoạn 3,4 Cụm Công nghiệp Hải Sơn Thời gian thực từ ngày 01/01/2013 đến 15/06/2013 Để thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải cho Nhà máy sản xuất phuộc nhún xe máy khung lều du lịch cần phải thu thập thông tin nhƣ lƣu lƣợng nƣớc thải, thành phần tính chất nƣớc thải, diện tích đất cho phép để xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải,… qua thực tế tìm hiểu nhà máy tơi có thơng tin sau: - Diện tích đất để xây dựng cơng trình: 125m2 (25m x 5m) - Nƣớc thải sản xuất nhà máy với công suất tổng cộng 50m3/ngày.đêm - Thành phần ô nhiễm quang trọng nƣớc thải ion kim loại Kẽm, Niken Crom( nồng độ ion kim loại đƣợc thể cụ thể chƣơng 4) Từ thông tin tiến hành phân tích tiềm hiểu phƣơng pháp xử lý nƣớc thải xi mạ rút đƣợc phƣơng pháp xử lý hóa lý thích hợp với nƣớc thải nhà máy sở xây dựng hai phƣơng án xử lý nƣớc thải sau phân tích khía cạnh kinh tế, kỹ thuật mơi trƣờng để lựa chọn phƣơng án thích hợp tiến hành thiết kế cho nhà máy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH xi Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIẾU KHÓA LUẬN 1.3 NỘI DUNG KHÓA LUẬN 1.4 PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XI MẠ 2.1.1 Khái niệm xi mạ 2.1.2 Các hình thức xi mạ a) Mạ điện b) Mạ nhúng nóng c) Mạ hóa học 2.1.3 Các loại lớp mạ 2.1.4 Quy trình xi mạ chung 2.1.5 Vấn đề ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải ngành xi mạ 2.2 TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN 2.2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Đông Thăng Long An 2.2.2 Danh mục nhu cầu nguyên nhiên liệu 2.2.2.1 Nhu cầu nhiên liệu 2.2.2.2 Nhu cầu nhiên liệu, lƣợng 2.2.2.3 Thiết bị máy móc kinh doanh 10 2.2.2.4 Tổng số lao động 10 2.2.3 Nguồn phát sinh nƣớc thải trình hoạt động sản xuất nhà máy biện pháp bảo vệ môi trƣờng 10 2.2.3.1 Nước thải sinh hoạt 10 2.2.3.2 Nước mưa 12 2.2.3.3 Nước thải sản xuất 13 2.2.4 Nguồn phát sinh ô nhiễm khơng khí q trình hoạt động sản xuất nhà máy biện pháp bảo vệ môi trƣờng 17 2.2.4.1Nguồn phát sinh 17 2.2.4.2 Đặc trưng ô nhiễm 17 2.2.4.3 Biện pháp khắc phục 18 2.2.5 Chất thải rắn 20 2.2.5.1 Nguồn phát sinh 20 2.2.5.2 Biện pháp khắc phục 21 Chƣơng CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI XI MẠ 22 3.1 TÍNH CHẤT NƢỚC THẢI XI MẠ 22 3.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ 24 3.2.1 Phƣơng pháp hóa lý 24 3.2.2 Phƣơng phán trao đổi ion 28 3.2.3Phƣơng pháp điện hóa 29 3.2.4 Phƣơng pháp sinh học 29 3.2.5 Phƣơng pháp xử lý Cromat thƣờng đƣợc sử dụng 29 2.2.6 Ƣu nhƣợc điểm phƣơng pháp xử lý 30 Chƣơng TÍNH TỒN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SẢN SUẤT CHO NHÀ MÁY 37 4.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XỬ LÝ NƢỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY 37 4.2 CƠ SỞ THIẾT KẾ VÀ YỀU CẦU XỬ LÝ NƢỚC THẢI 37 4.2.1 Cơ sở thiết kế 37 4.2.2 Chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý 38 4.2.3 Diện tích đất dùng cho xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải 39 4.3 ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ 40 4.3.1 Phƣơng án 40 4.3.2 Phƣơng án 42 4.4 HIỆU QUẢ XỬ LÝ 44 4.4.1 Phƣơng án 44 4.4.2 Phƣơng án 45 4.4.3 Nhận xét 46 4.5 TÍNH TỐN CƠNG TRÌNH THIẾT KẾ 47 4.5.1 Tính tốn phƣơng án 47 4.5.1.1 Hố thu 47 4.5.1.2 Hố thu 47 4.5.1.3Hố thu 47 4.5.1.4 Bể khử lắng Crom 47 4.5.1.5 Bể kết tủa lắng Kẽm Niken 48 4.5.1.6 Bể điều hòa 48 4.5.1.7 Bể phản ứng keo tụ 48 4.5.1.8 Bể lắng ly tâm 51 4.5.1.9 Bể trung gian 51 4.5.1.10 Bồn lọc áp lực 51 4.5.1.11 Sân phơi bùn 51 4.5.2 Tính tốn pƣơng án 51 4.5.2.1 Tính tốn hố thu 51 4.5.2.2 Bể khử lắng Crom 51 4.5.2.3 Bể kết tủa + lắng Kẽm Niken 51 4.5.2.4 Bể điều hòa 51 4.5.2.5 Bể phản ứng keo tụ 51 4.5.2.6 Bể tuyển 52 4.5.2.7 Bể trung gian 52 4.5.2.8 Bồn lọc áp lực 52 4.5.2.9 Sân phơi bùn 52 4.6 DỰ TOÁN KINH TẾ 53 4.6.1 Phƣơng án 53 4.6.2 Phƣơng án 54 4.7 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN 55 4.7.1 Kinh tế 55 4.7.2 kỹ thuật 55 4.7.3 Môi trƣờng 55 4.7.4 Lựa chọn phƣơng án thiết kế 55 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 KẾT LUẬN 56 5.2 KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 58 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN Ta dùng dung dịch Polymer 1% với liều lƣợng 0,003 kg/m3 - Lƣợng Polymer dùng ngày 0,003 x 75 = 0,225 kg/ngày - Lƣợng Polymer 1% cần thiết châm vào ngày 0,225 : 0,01 = 22,5 lít/ngày - Lƣợng Polymer 1% dùng ( 5m3/h) 0,003 * : 0,01 = 1,5 (lít/h) Tính tốn pha hóa chất Dùng bồn nhựa dung tích 300 lít để pha hóa chất - Thời gian sử dụng sau lần pha hóa chất 300 : 1,5 = 200 ( giờ) - Lƣợng hóa chất lần pha 300 x 0,01 = (kg/1 lần pha) Chọn bơm hóa chất - Model: MB 10PP - Lƣu lƣợng max: 10 (l/h) - Chiều cao cột áp: 10 m Điện áp 220 V/50Hz 99 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐƠNG THĂNG LONG AN PHỤ LỤC TÍNH TỐN KINH TẾ TÍNH TỐN KINH TẾ CHO PHƢỚNG ÁN 1.1 Chi phí đầu tƣ  Chi phí xây dựng cơng trình xử lý STT Cơng trình Thể tích vật liệu rỗng Đơn vị Số lƣợng Hố thu m3 Hố thu Hố thu Bể điều hòa Bể khuấy trộn Vật liệu Đơn giá (ngàn đồng/m3) Thành tiền (ngàn đông) BTCT quét composit 5.000 40000 BTCT quét composit 5.000 29500 BTCT quét composit 5.000 43750 BTCT quét composit 5.000 58000 BTCT quét composit 5.000 8000 3,5 m BTCT quét composit 5.000 17500 m3 BTCT quét composit 5.000 30000 BTCT quét composit 5.000 10000 5.000 30000 5,9 8,75 11,6 1,6 m m m m Bể keo tụ Bể lắng đứng Bể trung gian m Sân phơi bùn 1,5 m3 100 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN Thể tích vật liệu rỗng Cơng trình 10 11 12 Đơn vị Đơn giá (ngàn đồng) Thành tiền (ngàn đồng) 10.000 10000 5080 15240 960 4800 10.000 20000 8000 8000 Số lƣợng Nhà để thiết bị Bồn nhựa 1500 lít Bồn nhựa 300 lít 13 Bề lắng kết tủa 14 Bồn áp lực Vật liệu BTCT quét composit TỔNG 324790 Tổng chi phí T1 = 324,790 triệu đồng  Chi phí lắp đặc thiết bị, hệ thống đƣờng ống công nghệ STT Tên thiết bị Bơm P01 Vị trí đặt thiết bị Đặc tính Đơn Số vị lƣợng tính Đơn giá (ngàn đồng) Thành tiền (ngàn đồng) Cái 15.000 15000 Hố thu Model: Ebara, Q = m /h, H = 10 m Thƣơng hiệu EBARA Cái 15.000 15000 Cái 25.000 50000 Bơm P02 Hố thu Model: Ebara, Q = m /h, H = 10 m Thƣơng hiệu EBARA Bơm P03 P04 Hố thu Model: Ebara, Q = m3/h, H = 10 m Thƣơng hiệu EBARA 101 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN Bơm P05 P06 Bơm P07 Bể điều hòa Model: Ebara, Q = m3/h, H = 10 m Thƣơng hiệu EBARA Cái 25.000 50000 Bể trung gian Model: S50 Non Metalic, Q = m3/h, H = 10 m Hãng SX: Sandpiper USA Cái 20.000 20000 Cái 20.000 20000 Cái 15.000 15000 Cái 8.000 8000 Cái 8.000 8000 Cái 8.000 8000 Cái 8.000 8000 Cái 8.000 8000 Cái Bể trung gian Bơm P08 Bể Bơm lắng hút bùn đứng Mô tơ cánh khuấy Mô tơ cánh khuấy 10 Mô tơ cánh khuấy 11 Mô tơ cánh khuấy Bể khuấy trộn 12 Mô tơ cánh khuấy Bể keo tụ 13 pH Hố thu Control ler Bồn khử Crom (IVI) Bồn kết tủa Com (III) Bồn kết tủa Kẽm Niken Model: S50 Non Metalic, Q = 18 m3/h, H = 10 m Hãng SX: Sandpiper USA Model: S30 Non Metalic, Q = m3/h, H = 50 m Hãng SX: Sandpiper USA Cơng suất: 40 w, n = 60 vòng/phút Thƣơng hiệu; PeigongTaiwan Cơng suất: 40 w, n = 10 vòng/phút Thƣơng hiệu; PeigongTaiwan Cơng suất: 40 w, n = 10 vòng/phút Thƣơng hiệu; PeigongTaiwan Công suất: 40 w, n = 100 vòng/phút Thƣơng hiệu; PeigongTaiwan Cơng suất: 40 w, n = 20 vòng/phút Thƣơng hiệu; PeigongTaiwan Model: BL 981411 - khoảng đo: - 14 Thƣơng hiệu : Hanna Rumania 102 4.000 16000 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN Hố thu Bể kết tủa Crom Bể điều hòa 14 15 16 Máy đo Bể kết oxy tủa hóa Crom khử Bồn Bơm chứa hóa hóa chất chất Xuất xứ: Apel-Linh kiện Đức, lắp ráp Việt Nam Cái 5.000 5000 Bơm định lƣợng C6250HV 6.000 36000 Cái 20.000 40000 Model: RSS-40, Q= 1,5 m3/phút Máy Nhà để Cơng suất: 2,2 kw thổi khí thiết bị Hãng SX: HeywelTaiwan TỔNG Tổng chi phí T2 = 322 triệu đồng Tổng chi phí T1 + T2 = 324,79 + 322 = 646,79 triệu đồng 103 322000 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN  Chi phí ống dẫn nƣớc Dơn giá Phụ kiện T3 Hệ thống đƣờng ống( van, thép, ống PVC) Thành tiền (triệu đồng) 2,5%(T1+T2) 16,2 T4 Chi phí lập quản lý dự án 5%(T1+T2) 32,4 T5 Chi phí nhân cơng 10%(T1+T2) 64,679 Tổng chi phí đầu tƣ phƣơng án T1 + T2 + T3 +T4 +T5 = 760,069 (triệu đồng) 1.2 Chi phí quản lý vận hành  Chi phí hóa chất STT Tên hóa chất Kg/ngày đơn giá/kg Thành tiền (đồng) NaHSO3 8.000 16.000 NaOH 15 8.500 127.500 H2SO4 14 8.500 119.000 PAC 18,75 10.000 187.500 POLYMER 0,225 100.000 22.500 TỔNG 472.500 T6 = 336360 đồng/ngày  Chi phí bảo trì hệ thống T7 = 0,5%tổng chi phí đầu tƣ = 32.4 triệu/năm = 88.800 đồng/ngày 104 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN  Chi phí nhân cơng vận hành Số ngƣời Mức lƣơng Mức lƣơng tháng( 30 (đồng/ngày) 60.000 1.800.000 T8 = 60.000 đồng/ngày  Chi phí điện SST Tên thiết bị Công suất (kw/h) Số lƣợng Thời gian hoạt động (giờ) Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng/ngày) Máy bơm hố thu 1,hố thu 0,75 1200 9000 Máy bơm hố thu 1,5 4,5 1200 16200 1,5 7,5 1200 27000 1,5 15 1200 54000 Máy bơm bể điều hòa Máy bơm bể trung gian Máy bơm hút bùn 0,5 1200 1200 Máy bơm hóa chất 0,2 1200 3600 Máy bơm hóa chất 0,2 15 1200 10800 Máy thổi khí 2 15 1200 72000 0,35 1200 2100 0,4 1200 2400 0,4 1200 2400 0,5 15 1200 9000 0,35 15 1200 6300 10 11 12 13 Môtơ cánh khuấy từ bồn khừ Crom Môtơ cánh khuấy từ bồn kết tủa Crom Môtơ cánh khuấy từ bồn kết tủa Zn,Ni Môtơ cánh khuấy từ bể khuấy trộn Môtơ cánh khuấy từ bể keo tụ TỔNG 216000 105 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN T9 = 322500 đồng/ngày Tổng chi phí vận hành : T6 + T7 + T8 +T9 = 837300 (đồng/ngày) 1.3 Giá thành xử lý cho m3 nƣớc 837300 : 75 = 11.200 (đồng/m3) 106 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐƠNG THĂNG LONG AN TÍNH TỐN KINH TẾ CHO PHƢƠNG ÁN 2.1 Chi phí đầu tƣ  Chi phí xây dựng cơng trình xử lý STT Cơng trình Hố thu Hố thu Thể tích vật liệu rỗng 5,9 Số lƣợng Vật liệu Đơn giá (ngàn đồng/m3) Thành tiền (ngàn đông) BTCT quét composit 5.000 40000 BTCT quét composit 5.000 29500 5.000 43750 Đơn vị m m Hố thu 8,75 m BTCT quét composit Bể điều hòa 11,6 m3 BTCT quét composit 5.000 58000 Bể khuấy trộn 1,6 m BTCT quét composit 5.000 8000 Bể keo tụ 3,5 m3 BTCT quét composit 5.000 17500 Bể tuyển nổi+lắng BTCT quét composit 30.000 30.000 Bể trung gian m BTCT quét composit 5.000 10000 Sân phơi bùn 1,5 m3 5.000 30000 Cơng trình Thể tích vật liệu rỗng Đơn vị Số lƣợng Đơn giá (ngàn đồng) Thành tiền (ngàn đồng) 107 Vật liệu THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN 10 11 12 Nhà để thiết bị Bồn nhựa 1500 lít Bồn nhựa 300 lít 10.000 10000 5080 15240 960 4800 10.000 10000 8000 8000 13 Bề lắng kết tủa 14 Bồn áp lực BTCT quét composit TỔNG 314790 Tổng chi phí T1 = 314,790 triệu đồng  Chi phí lắp đặc thiết bị, hệ thống đƣờng ống công nghệ STT Tên thiết bị Vị trí đặt thiết bị Đặc tính Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá (ngàn đồng) Thành tiền (ngàn đồng) Cái 15.000 15000 Bơm P01 Hố thu Model: Ebara, Q = m3/h, H = 10 m Thƣơng hiệu EBARA Bơm P02 Hố thu Model: Ebara, Q = m3/h, H = 10 m Thƣơng hiệu EBARA Cái 15.000 15000 Hố thu Model: Ebara, Q = m3/h, H = 10 m Thƣơng hiệu EBARA Cái 25.000 50000 Bể điều hòa Model: Ebara, Q = m3/h, H = 10 m Thƣơng hiệu EBARA Cái 25.000 50000 Bơm P03 P04 Bơm P05 P06 108 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN Bơm P07 Bể trung gian Bơm P08 Bể trung gian Bơm hút bùn Bể lắng đứng Mô tơ cánh khuấy Mô tơ cánh khuấy 10 Mô tơ cánh khuấy 11 Mô tơ cánh khuấy Bể khuấy trộn 12 Mô tơ cánh khuấy Bể keo tụ 13 pH Contr oller Bồn khử Crom (IVI) Bồn kết tủa Com (III) Bồn kết tủa Kẽm Niken Hố thu Hố thu Model: S50 Non Metalic, Q = m3/h, H = 10 m Hãng SX: Sandpiper USA Model: S50 Non Metalic, Q = 18 m3/h, H = 10 m Hãng SX: Sandpiper USA Model: S30 Non Metalic, Q = m3/h, H = 50 m Hãng SX: Sandpiper USA Công suất: 40 w, n = 60 vòng/phút Thƣơng hiệu; Peigong-Taiwan Cơng suất: 40 w, n = 10 vòng/phút Thƣơng hiệu; Peigong-Taiwan Cơng suất: 40 w, n = 10 vòng/phút Thƣơng hiệu; Peigong-Taiwan Cơng suất: 40 w, n = 100 vòng/phút Thƣơng hiệu; Peigong-Taiwan Cơng suất: 40 w, n = 20 vòng/phút Thƣơng hiệu; Peigong-Taiwan Model: BL 981411 khoảng đo: - 14 Thƣơng hiệu : Hanna - Rumania 109 Cái 20.000 20000 Cái 20.000 20000 Cái 15.000 15000 Cái 8.000 8000 Cái 8.000 8000 Cái 8.000 8000 Cái 8.000 8000 Cái 8.000 8000 Cái 4.000 16000 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN Bể kết tủa Crom Bể điều hòa 14 15 16 17 Máy đo Bể kết oxy tủa hóa Crom khử Bồn Bơm chứa hóa hóa chất chất Xuất xứ: Apel-Linh kiện Đức, lắp ráp Việt Nam Cái 5.000 5000 Bơm định lƣợng C6250HV 6.000 36000 Máy nén khí bể tuyển nổi+lắ ng 20.000 20000 Máy thổi khí Model: RSS-40, Q= 1,5 m3/phút Nhà để Cơng suất: 2,2 kw thiết bị Hãng SX: HeywelTaiwan Cái 20.000 40000 TỔNG 342000 Tổng chi phí T2 = 342 triệu đồng Tổng chi phí T1 + T2 = 314,790 + 342 = 656,790 triệu đồng 110 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN Dơn giá Phụ kiện T3 Hệ thống đƣờng ống( van, thép, ống PVC) Thành tiền (triệu đồng) 2,5%(T1+T2) 16,4 T4 Chi phí lập quản lý dự án 5%(T1+T2) 33 T5 Chi phí nhân cơng 10%(T1+T2) 65,679 Tổng chi phí đầu tƣ phƣơng án T1 + T2 + T3 +T4 +T5 = 771,869 (triệu đồng) 2.2 Chi phí quản lý vận hành  Chi phí hóa chất STT Tên hóa chất Kg/ngày đơn giá/kg Thành tiền (đồng) NaHSO3 8.000 16.000 NaOH 15 8.500 127.500 H2SO4 14 8.500 119.000 PAC 18,75 10.000 187.500 POLYMER 0,225 100.000 22.500 TỔNG 472.500 T6 = 336360 đồng/ngày  Chi phí bảo trì hệ thống T7 = 0,5%tổng chi phí đầu tƣ = 38.6 triệu/năm = 106.000 đồng/ngày 111 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN  Chi phí nhân cơng vận hành Số ngƣời Mức lƣơng Mức lƣơng tháng( 30 (đồng/ngày) 60.000 1.800.000 T8 = 60.000 đồng/ngày  Chi phí điện SST Tên thiết bị Cơng suất (kw/h) Số lƣợng Thời gian hoạt động (giờ) Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng/ngà y) Máy bơm hố thu 1,hố thu 0,75 1200 9000 Máy bơm hố thu 1,5 4,5 1200 16200 Máy bơm bể điều hòa 1,5 7,5 1200 27000 Máy bơm bể trung gian 1,5 15 1200 54000 Máy bơm hút bùn 1 1200 2400 Máy bơm hóa chất 0,2 1200 3600 Máy bơm hóa chất 0,2 15 1200 10800 Máy thổi khí 2 15 1200 72000 0,35 1200 2100 0,4 1200 2400 0,4 1200 2400 0,5 15 1200 9000 15 1200 54000 0,35 15 1200 6300 10 11 12 13 14 Môtơ cánh khuấy từ bồn khừ Crom Môtơ cánh khuấy từ bồn kết tủa Crom Môtơ cánh khuấy từ bồn kết tủa Zn,Ni Môtơ cánh khuấy từ bể khuấy trộn Máy nén khí bể tuyển + lắng Môtơ cánh khuấy từ bể keo tụ TỔNG 271200 112 THIẾT KẾ HTXLNT XI MẠ CHO CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN T9 = 390000 đồng/ngày Tổng chi phí vận hành : T6 + T7 + T8 +T9 = 909700 (đồng/ngày) 2.3 Giá thành cho m3 nƣớc 909700 : 75 = 12100 (đồng/m3) 113 ... LÝ NƢỚC THẢI XI MẠ CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN, CÔNG SUẤT 50M3/NGÀY ĐÊM Tác giả NGUYỄN THÀNH DUY Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sƣ Ngành Kỹ thuật môi trƣờng Giáo viên hƣớng... MƠI TRƢỜNG & TÀI NGUN Đơc lập – Tự – Hạnh Phúc NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH DUY Mã số sinh viên : 09127028 Lớp : DH09MT Khoa : Mơi Trƣờng & Tài Ngun Niên khóa : 2009 - 2013... có đủ nghị lực vƣợt qua khó khăn để hồn thành nhiệm vụ Xin chân thành cảm ơn SVTH: Nguyễn Thành Duy TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGIỆP Ngày nay, kỹ thuật mạ kim loại trở thành ngành kỹ thuật phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI XI MẠ CÔNG TY ĐÔNG THĂNG LONG AN, CÔNG SUẤT 50 M3 NGÀY ĐÊM , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI XI MẠ CÔNG TY ĐÔNG THĂNG LONG AN, CÔNG SUẤT 50 M3 NGÀY ĐÊM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn