ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIMHUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP.

109 27 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIMHUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP Họ tên sinh viên : NGUYỄN LINH EM MSSV : 09157040 GVHD :TS LÊ QUỐC TUẤN Tháng 07/ 2012 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả NGUYỄN LINH EM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn TS LÊ QUỐC TUẤN -Thành phố Hồ Chí MinhTháng 07/2012 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Lê Quốc Tuấn, người Thầy tận tâm hướng dẫn, định hướng, theo sát, động viên, hỗ trợ đóng góp cho ý kiến quý báu suốt trình tơi thực đề tài Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô thuộc khoa Môi trường Tài ngun trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu kinh nghiệm thực tiễn cho suốt năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tập thể cán Trung tâm Dịch vụ du lịch sinh thái Giáo dục môi trường, Vườn quốc gia Tràm Chim hết lòng dạy kinh nghiệm hướng dẫn tơi thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt xin chân thành cảm ơn anh Đặng Tiên Khoa, người trực tiếp hướng dẫn tơi thực tập, hết lòng dạy giúp đỡ tơi hồn thành tốt đợt thực tập Cảm ơn tập thể lớp DH09DL, người bạn bên cạnh khoảng thời gian sống, học tập sinh hoạt trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Kính chúc q thầy, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban giám đốc tập thể nhân viên Trung tâm Dịch vụ Du lịch sinh thái Giáo dục môi trường – Vườn quốc gia Tràm Chim tập thể lớp DH09DLlời chúc sức khỏe, thành đạt hạnh phúc HCM, ngày 25 tháng11năm 2012 Sinh viên Nguyễn Linh Em ii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá tiềm năng, định hướng phát triển bền vững du lịch sinh thái (DLST) Vườn Quốc Gia (VQG) Tràm Chim ” tiến hành từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2012 Vườn quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp Các phương pháp sử dụng: điều tra xã hội học để nắm bắt thông tin cụ thể, thực tế từ cộng đồng địa phương, khách du lịch cán bộ công nhân viên Vườn quốc gia Tràm Chim, khảo sát thực địa nhằm kiểm tra độ tin cậy thông tin thu thập trạng tài nguyên du lịch tình hình hoạt động du lịch, thiết lập ma trận SWOT đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến tiềm phát triển du lịch sinh thái Qua nghiên cứu cho thấy tài nguyên du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp đa dạng, đặc sắc có nét đặc trưng riêng nhiên chưa sử dụng với tiềm Tình hình hoạt động du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp nằm tình trạng yếu kém, dịch vụ, doanh thu thấp Ngồi ra, thấy số điểm hạnchế vệ sinh môi trường, sở vật chất hạ tầng dịch vụ du lịch; trình độ chuyên môn cán công nhân viên công tác du lịch yếu, thiếu tham gia cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn Từ đề xuất số giải pháp cho hoạt động du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii  TÓM TẮT iii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x  Chương 1MỞ ĐẦU 1  1.1.  Tính cấp thiết đề tài 1  1.2.  Mục tiêu đề tài 2  1.3.  Nội dung đề tài 2  1.4.  Phạm vi nghiên cứu 2  Chương 2TỔNG QUAN 3  2.1.  Một số khái niệm 3  2.1.1.  Định nghĩa du lịch sinh thái 3  2.1.2.  Các nguyên tắc du lịch sinh thái 4  2.1.3.  Du lich sinh thái bền vững 5  2.1.4.  Tài nguyên tài nguyên du lịch sinh thái 5  2.1.5.  Công ước Ramsar vùng đất ngập nước 6  2.2.  Tổng quan du lịch Việt Nam 7  2.2.1 Tính tất yếu phát triển du lịch Việt Nam 7  2.2.2 Nhận định du lịch du lịch sinh thái Việt Nam 8  2.2.2.1 Về tài nguyên du lịch 8  2.2.2.2 Về nguồn lực cho phát triển du lịch 8  2.2.2.3 Về sách phát triển du lịch 9  2.2.3 Một số điểm du lich du lịch sinh thái Việt Nam 10  2.2.4.  Các hình thức bảo tồn 11  2.2.4.1 Bão tồn nội vi (In – situ) 11  2.2.4.2 Bảo tồn ngoại vi (Ex situ) 12  2.3.  Hiên trạng, tiềm phát triển du lịch sinh thái tỉnh Đồng Tháp 12  iv 2.3.1 Hiện trạng ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp 12  2.3.2 Hiện trạng tiềm tài nguyên du lịch 14  2.3.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên 14  2.3.2.2 Một số điểm du lịch tỉnh Đồng Tháp 14  2.4.  Tổng quan Vườn quốc gia Tràm Chim 15  2.4.1 Khái quát Vườn quốc gia Tràm Chim 15  2.4.1.1 Lịch sử hình thành Vườn quốc gia Tràm Chim 15  2.4.1.2 Cơ sở pháp lý cho hoạt động du lịch sinh thái VQG Tràm Chim 17  2.4.1.3.  Chức Vườn quốc gia Tràm Chim – Đồng Tháp 18  2.4.1.4.  Nhiệm vụ Vườn quốc gia Tràm Chim – Đồng Tháp 18  2.4.1.5.  Cơ cấu tổ chức máy quản lý Vườn quốc gia Tràm Chim 20  2.4.2.  Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội 22  2.4.2.1.  Điều kiện tự nhiên 22  2.4.2.2.  Đặt điểm kinh tế xã hội 23  2.4.3.  Cơ sở hạ tầng phục vụ 24  2.4.3.1.  Giao thông 24  2.4.3.2.  Thông tin liên lạc 25  2.4.3.3.  Hệ thống điện 26  2.4.3.4.  Hệ thống nước 26  2.4.4.  Tiềm đa dạng sinh học Vườn quốc gia Tràm Chim 26  2.4.5.  Hiện trạng phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim 31  2.4.5.1 Hiện trạng sở vật chất 31  2.4.5.2 Các sản phẩm du lịch 31  2.4.5.3 Các tuyến tham quan 32  2.4.5.4 Thị trường hoạt động đối tượng khách 35  2.4.6.  Khả phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia góc nhìn cán nhân viên 36  2.4.7.  Công tác tuyên truyền giáo dục môi trường 37  Chương 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38  3.1 Nội dung nghiên cứu 38  v 3.1.1 Tiềm phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim 38  3.1.2.  Hiện trạng phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim 38  3.1.3.  Các định hướng cụ thể cho việc phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim 38  3.1.4.  Đề xuất giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim 39  3.2.  Phương pháp nghiên cứu 39  3.2.1 Phương pháp thu thập kế thừa 39  3.2.2.  Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 39  3.2.3.  Phương pháp SWOT phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim 42  Chương 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43  4.1 Hiện trạng hoạt động du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim 43  4.1.1 Tình hình dịch vụ Vườn quốc gia Tràm Chim 43  4.1.2 Tình hình doanh thu Vườn quốc gia Tràm Chim 43  4.2 Kết khảo sát thực địa vấn 45  4.2.1 Thị hiếu du khách đến với Vườn quốc gia 45  4.2.2 Đánh giá mức độ hài lòng du khách đối Vườn quốc gia 48  4.2.3 Kết khảo sát vấn cộng đồng dân cư vùng đệm 50  4.2.4 Khả triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia đánh giá qua cán nhân viên 52  4.3 Đặc trưng phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim 53  4.4 Đề xuất số giải pháp để phát triển du lịch sinh thái 55  4.4.1 Phân tích SWOT phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia 55  4.4.2 Các dự báo tác động đến Vườn quốc gia tương lai 59  4.4.2.1 Gia tăng dân số sức ép lên tài nguyên bảo tồn 59  4.4.2.2 Dự báo nhu cầu phát triển rừng bảo vệ môi trường sinh thái 59  4.4.2.3 Dự báo nhu cầu sử dụng đất 60  4.4.2.4 Dự báo phát triển khoa học công nghệ lâm nghiệp 60  4.4.2.5 Triển vọng phát triển du lịch sinh thái lượng khách tham quan 60  vi 4.4.2.6 Tác động biến đổi khí hậu tồn cầu 60  4.4.3 Định hướng pháp phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim 61  4.4.3.1 Định hướng phát triển tuyến tham quan 61  4.4.3.2 Định hướng phát triển sở hạ tầng du lịch 62  4.4.3.3 Định hướng xúc tiến quảng bá du lịch 65  4.4.4 Giải pháp nhằm phát bền vững du lịch sinh thái Vườn quốc gia 66  4.4.4.1 Gải pháp phát triển sản phẩm bền vững 66  4.4.4.2 Gải pháp sinh kế bền vững sử dụng tài nguyên 66  4.4.4.3 Giáo dục xây dựng nhận thức ý thức bảo vệ môi trường 68  4.4.4.4 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 69  Chương 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 70  5.1 Kết luận 70  5.2 Kiến nghị 71  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72  MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC - -  PHỤ LỤC - -  KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHỎNG VẤN - -  PHỤ LỤC - -  HÌNH ẢNH CHỤP TẠI VQG TRÀM CHIM - -  vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Một số điểm du lich du lịch sinh thái Việt Nam 10  Bảng 2.2.Hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam 11  Bảng 2.3 Một số điểm du lich Đồng Tháp 14  Bảng 2.4 Thống kê cán công chức, viên chức VQG Tràm Chim 20  Bảng 2.5 Thống kê trình độ cán cơng chức, viên chức VQG 20  Bảng 2.6 Hiện trạng dân cư khu vực Vườn quốc gia Tràm Chim năm 2007 23  Bảng 2.7 Thống kê đa dạng sinh học Vườn quốc gia Tràm Chim 27  Bảng 2.8 Thống kê sở vật chất phục vụ khách du lịch Vườn quốc gia 31  Bảng 2.9 Các tuyến tham quan Vườn quốc gia Tràm Chim 33  Bảng 2.10 Các dịch vụ du lịch khác dành cho du khách 34  Bảng 2.11 Các tuyến tham quan đặc biệt Vườn quốc gia Tràm Chim 34  Bảng 3.1 Đối tượng thông tin cần thu thập từ phát phiếu điều tra vấn 41  Bảng 3.2 Phân tích SWOT phát triển du lịch sinh thái VQG Tràm Chim 42  Bảng 4.1 Bảng thống kê số lượng khách đến Vườn quốc gia từ năm 2005 năm 2011 Bảng 4.2 Doanh thu từ hoạt động du lịch sinh thái năm 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 44  Bảng 4.3 Bảng thống kê số lượng khách đến VQG, tháng đầu năm 2012 44  Bảng 4.4 Nguồn thu nhập người dân 51  Bảng 4.5 Khó khăn xây dựng sở hạ tầng 53  Bảng 4.6 Bảng phân tích SWOT Vườn quốc gia Tràm Chim 55  Bảng 4.7 Bảng vạch chiến lược giải pháp 57  Bảng 4.8 Quy hoạch hoạt động thời gian biểu cho chương trình du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim 61  Bảng 4.9 Ý tưởng sản phẩm du lịch 63  Bảng 4.10 Hạng mục cơng trình cần đầu tư nâng cấp thời gian tới 64  Bảng 4.11 Danh mục mặt hàng phục vụ du khách 688  viii 44  DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Bảng đồ hành tỉnh Đồng Tháp 13  Hình 2.2 Rừng tràm Vườn Quốc Gia Tràm Chim 15  Hình 2.3 Sếu Đầu Đỏ 18  Hình 2.4 Sơ đồ quy trình đón tiếp khách trung tâm DVDLST & GDMT 19  Hình 2.5 Sơ đồ tổ chức Vườn Quốc gia Tràm 21  Hình 2.6 Sơ đồ tổ chức trung tâm DVDLST & GDMT - VQG Tràm Chim 21  Hình 2.7 Sơ đồ phạm vi ranh giới Vườn quốc gia Tràm Chim 22  Hình 2.8 Hệ sinh thái Tràm Kênh Cùng khu A1 Vườn quốc gia Tràm Chim 26  Hình 2.9 Một số lồi thực vật thường gặp Vườn quốc gia Tràm Chim 28  Hình 2.10 Một số loài chim thường gặp Vườn quốc gia Tràm Chim 28  Hình 2.11 Một số lồi động vật khác Vườn quốc gia Tràm Chim 29  Hình 2.12 Một số lồi thủy sản Vườn quốc gia Tràm Chim 29  Hình 2.13 Một số quần xã thực vật tiêu biểu Vườn quốc gia Tràm Chim 30  Hình 2.14 Phương tiện phục vụ tham quan Vườn quốc gia Tràm Chim 32  Hình 2.15 Bơi xuồng vào bãi chim sinh sản mùa nước 35  Hình 2.16 Bãi Chim sinh sản Khu A2 Vườn quốc gia Tràm Chim 35  Hình 2.17 Một số hoạt đông công tác quản lý bảo tồn Vườn quốc gia 37  Hình 4.1 Biểu đồ thể hiệu công tác quảng bá 46  Hình 4.2 Biểu đồ thể yếu tố thu hút khách du lịch 47  Hình 4.3 Biểu đồ thể mục đích đến Vườn quốc gia du khách 48  Hình 4.4 Biểu đồ thể mức độ hài lòng du khách giá dịch vụ 49  Hình 4.5 Biểu đồ thể mức độ hài lòng du khách Vườn quốc gia 49  Hình 4.6 Tuổi nhân viên ban quản lý 52  Hình 4.7 Sơ đồ xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch 65  ix Hìn nh 5.5 Bảnng hướng dẫn d khách tham t quann tuyyến du lịch Hình 5.6.Kháchh tham quaan du lich b tắc ránng - 11 - Hình 5.7.Khách tham quan vào rừng tràm Hình 5.8 Bèo tai chuột số lồi thực vật thủy sinh - 12 - Hình 5.9 Hệ sinh thái đồng cỏ năn Hình 5.10.a Hệ sinh thái sen hồng - 13 - Hình 5.10.b Hệ sinh thái sen trắng Hình 5.11 Đồng lúa trời (lúa ma) - 14 - Hình 5.12.a Hệ sinh thái rừng Tràm bao quanh Vườn Hình 5.12.b Hệ sinh thái rừng Tràm bãi ăn Chim - 15 - Hình 5.13.a Mùa Chim hội tụ Hình 5.13.b Mùa Chim hội tụ - 16 - Hình 5.14 Mùa Trích hội tụ Hình 5.15 Tham quan bãi chim sinh sản khu A2 - 17 - Hình 5.16 Tổ chim vồng vọc làm tổ Tràm Hình 5.17 Một số lồi chim nước làm tổ sinh sản Tràm - 18 - Hình 5.18 Đi cầu khỉ tham quan chụp ảnh rừng Tràm Hình 5.19 Đài quan sát số rừng - 19 - Hình 5.20 Mùa nước Vườn ảnh chụp từ đài quan sát số Hình 5.21 Khách tham quan thử tài làm ngư dân - 20 - Hình 5.22.a Cá lóc nướng trui Hình 5.22.b Cá lóc nướng trui - 21 - Hình 5.23 Sinh viên tham gia thực tế Vườn Hình 5.24.Khởi hành tham quan Đại Sứ Môi Trường Bayer - 22 - Hình 5.25.a Hành trình tham quan Vườn quốc gia Đại Sứ Mơi Trường Bayer Hình5.25.b Hành trình tham quan Vườn quốc gia Đại Sứ Môi Trường Bayer - 23 - Hình 5.26.Người dân bn bán nhỏ chung quanh Vườn quốc gia Hình 5.27.Người khai thác bơng súng vào mùa lũ - 24 - Hình 5.28 Người dân trồng hoa màu chung quanh Vườn quốc gia (Trồng Kệu) - 25 - ... VỮNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả NGUYỄN LINH EM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái... lớp DH09DLlời chúc sức khỏe, thành đạt hạnh phúc HCM, ngày 25 tháng11năm 2012 Sinh viên Nguyễn Linh Em ii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá tiềm năng, định hướng phát triển bền vững du lịch sinh thái (DLST)... Vườn quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp góp phần bảo tồn tài nguyên môi trường du lịch, đồng thời em lại lợi ích cho người dân địa phương 1.3 Nội dung đề tài - Tìm hiểu tài nguyên du lịch Vườn quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIMHUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. , ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIMHUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn