KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

2 79 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:13

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ THẠNH BAN PHÁP CHẾ HĐND Số: 01 /KH-BPC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mỹ Thạnh, ngày 20 tháng 03 năm 2017 KẾ HOẠCH Hoạt động giám sát Ban pháp chế HĐND phường năm 2017 -Thực nhiệm vụ giám sát HĐND qui định Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Nghị số: 25/2016/ NQ-HĐND ngày 30/12/2016 Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Thạnh; Thực Kế hoạch số: 07/KH- HĐND ngày 10/01/2017 Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Thạnh Chương trình hoạt động giám sát năm 2017; Ban pháp chế HĐND phường đề kế hoạch tổ chức hoạt động giám sát năm 2017 sau: I Mục đích – yêu cầu Đánh giá thực trạng tình hình, thuận lợi, khó khăn, kết q trình triển khai thực hiên cơng tác giải thủ tục hành quan cơng an phận Một cửa UBND phường năm 2017 Thông qua kết giám sát đơn vị để đồn thu thập thơng tin, làm sở giúp Ban pháp chế có thêm thơng tin, đánh giá tình hình thực tế, để báo cáo trước kỳ họp lần thứ tư HĐND phường tháng đầu năm 2017 Các đơn vị chịu giám sát báo cáo văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu liên qua đến nội dung giám sát, giải trình vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm II Nội dung, đơn vị chịu giám sát Đối với Ủy ban nhân dân phường “Giám sát công tác tiếp dân giải thủ tục hành phận cửa” Đối với Công an phường “Giám sát cơng tác giải thủ tục hành ” Các đơn vị chịu giám sát chuẩn bị báo cáo văn cho Đoàn theo nội dung khảo sát liệt kê đầu cơng việc, quy trình giải thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan gửi cho đoàn trước 10 ngày làm việc “Mốc thời gian báo cáo từ tháng 01 năm 2017 đến thời gian có lịch giám sát” III Thành phần, thời gian, địa điểm Thành phần: Theo Quyết định thành lập đoàn - Sau 10 ngày kể từ ngày Quyết định, đồn giám sát thơng báo chương trình, thành phần Đoàn đến làm việc đơn vị chịu gám sát 2/ Thời gian - Đối với UBND dự kiến giám sát công tác giải thủ tục hành phận cửa tháng năm 2017 - Đối với Công an phường dự kiến giám sát công tác giải thủ tục hành tháng 10 năm 2017 - Sau có Quyết định thành lập đồn giám sát Ban có thơng báo đến đơn vị biết phối họp thực hiên Địa điểm làm việc: Hội trường đơn vị IV Đề cương báo cáo: đơn vị nêu khái qt đặc điểm tình hình; cơng tác lãnh đạo; kết thực hiện; đánh giá nguyên nhân, hướng khắc phục thời gian tới; đề xuất kiến nghị “Có hồ sơ kèm theo” Từ ngày triển khai kế hoạch đến ngày thực giám sát (thời gian tiến hành giám sát thực tế có thơng báo cụ thể cho đơn vị) V Tổ chức thực hiên Ban pháp chế HĐND xây dựng kế họach, dự trù kinh phí tham mưu thường trực HĐND phường để triển khai tổ chức thực Phối hợp Thường trực UBMTTQ phường, Thanh tra Nhân dân, Đại biểu HĐND để thành lập Đoàn giám sát theo nội dung tự giải tán sau hoàn thành nhiệm vụ Sau kết thúc hoạt động giám sát Đoàn giám sát báo cáo kết thường trực HĐND phường có văn thơng báo kết giám sát đến đơn vị chịu giám sát Tổng họp báo cáo kỳ họp lần thứ tư HĐND phường kết hoạt động giám sát Ban pháp chế Đề nghị đơn vị chịu giám sát chuẩn bị báo cáo, hồ sơ bố trí thời gian, địa điểm làm việc với Đồn theo kế hoạch./ * Nơi nhận: - Thường trực Đảng ủy; - TT HĐND phường; - UBND;UBMTTQ phường; - Các đơn vị chịu giám sát; - Thành viên BPC - Lưu: VT HĐND TM BAN PHÁP CHẾ HĐND PHƯỜNG TRƯỞNG BAN Nguyễn Thanh Phượng ...- Đối với Công an phường dự kiến giám sát cơng tác giải thủ tục hành tháng 10 năm 2017 - Sau có Quyết định thành lập đồn giám sát Ban có thơng báo đến đơn vị biết phối họp thực hiên
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn