THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN SAO BIỂN CÔNG SUẤT 200M3 NGÀY ĐÊM

141 4 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MƠI TRƢỜNG & TÀI NGUN  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN SAO BIỂN CÔNG SUẤT 200M3/NGÀY ĐÊM Ngƣời thực : LÊ HỒNG CẨM Ngành : KỸ THUẬT MƠI TRƢỜNG Niên khóa : 2009 - 2013 Tháng / 2013 THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN SAO BIỂN CÔNG SUẤT 200M3/NGÀY ĐÊM Tác giả LÊ HỒNG CẨM Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Kỹ Thuật Môi Trƣờng Giáo viên hƣớng dẫn ThS Lê Tấn Thanh Lâm Ks Huỳnh Tấn Nhựt Tháng / 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN CM MÔI 06/2012   PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN KHOA: MƠI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG HỌ TÊN SV: LÊ HỒNG CẨM MSSV: 09127014 NIÊN KHÓA: 2009 – 2013 Tên đề tài: “THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN SAO BIỂN, CƠNG SUẤT 200 M3/NGÀY.ĐÊM” Nội dung khóa luận: - Tổng quan ngành chế biến thủy sản - Tổng quan công ty cổ phần Sao Biển - Các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải - Các công nghệ xử lý nƣớc thải chế biến thủy sản đƣợc áp dung - Đề xuất phƣơng án xử lý nƣớc thải công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển - Tính tốn thiết kế, lựa chọn phƣơng án sở kinh tế, kỹ thuật vận hành - Hoàn thiện vẽ thiết kế Thời gian thực hiện: Từ 01/2013 đến 06/2013 Họ tên giáo viên hƣớng dẫn: ThS Lê Tấn Thanh Lâm, Ks Huỳnh Tấn Nhựt Nội dung yêu cầu KLTN đƣợc thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2013 Trƣởng khoa Ts Lê Quốc Tuấn Ngày … tháng … năm 2013 Giảng viên hƣớng dẫn ThS Lê Tấn Thanh Lâm Ks Huỳnh Tấn Nhựt Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập rèn luyện Khoa Môi Trƣờng Tài Nguyên, trƣờng Đại học Nông Lâm Tp HCM Tôi đƣợc trang bị nhiều kiến thức, kỹ kinh nghiệm sống quý báu làm hành trang vận dụng vào tƣơng lai Trƣớc tiên xin chân thành cám ơn đến tất Thầy Cô khoa Môi Trƣờng Tài Nguyên trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM quan tâm tận tình giúp đỡ suốt thời gian học tập thực khóa luận Đặc biệt tơi xin chân thành cám ơn hai Thầy tận tình hƣớng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp, Ths Lê Tấn Thanh Lâm Ks Huỳnh Tấn Nhựt Cám ơn hai Thầy giành thời gian nhƣ công sức hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ truyền đạt nhiều kinh nghiệm thục tế nhƣ kinh nghiệm sống quý báu cho q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn tập thể lớp DH09MT ngƣời bạn sát cánh bên giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm trình học tập nhƣ q trình thực khóa luận Cuối tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến cha mẹ tất ngƣời gia đình ln nguồn động viên, điểm tựa vững hỗ trợ giúp đỡ tơi có đủ niềm tin nghị lực để vƣợt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ Do hạn chế thời gian kiến thức kinh nghiệm thực tế nên khóa luận tốt nghiệp tơi khơng thể tránh nhiều thiếu sót khơng đáng có Rất mong nhận đƣợc góp ý q giá Thầy Cơ bạn bè để hoàn chỉnh Một lần xin chân thành cám ơn! Tp.HCM, ngày tháng năm Sinh viên thực Lê Hồng Cẩm SVTH: Lê Hồng Cẩm i Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển cơng suất 200m3 /ngày đêm TĨM TẮT KHĨA LUẬN Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, hàng loạt công ty chế biến thực phẩm đời có cơng ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển Mặc dù công ty vào hoạt động nhƣng chƣa có hệ thống xử lý nƣớc thải, nƣớc thải từ hoạt động sản xuất sinh hoạt gây ô nhiễm môi trƣờng, gây cảnh quan, ảnh hƣởng đến diện mạo công ty vi phạm quy định pháp luật, yêu cầu cấp thiết đặt cần xây dựng HTXLNT cho công ty Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết , đề tài: “Thiết kế HTXLNT cho công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển, công suất 200 m3/ngày đêm”đƣợc thực HTXLNT đƣợc thiết kế đạt quy chuẩn QCVN 11:2008, cột B Tính chất đặc trƣng nƣớc thải chế biến thủy sản có hàm lƣợng BOD5, COD, SS nhƣ hàm lƣợng nito, photpho cao có mùi khó chịu nƣớc thải chứa protein, lipit từ phận dƣ thừa nguyên liệu từ trình sản xuất Đề tài đƣa phƣơng án thiết kế: Phƣơng án 1: Song chắn rác  Hố thu  Bể điều hòa  Bể keo tụ tạo  Bể lắng  Bể MBBR  Bể lắng  Bể khử trùng Phƣơng án 1: Song chắn rác  Hố thu  Bể điều hòa  Bể keo tụ tạo bơng  Bể lắng  Bể SBR  Bể trung gian  Bể khử trùng Sau tính tốn thiết kế phân tích so sánh mặt kinh tế, kỹ thuật, thi cơng vận hành lựa chọn phƣơng án phƣơng án thực đầu tƣ thi công xây dựng SVTH: Lê Hồng Cẩm ii Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I TÓM TẮT KHÓA LUẬN II MỤC LỤC III DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VI DANH SÁCH CÁC HÌNH VII DANH SÁCH CÁC BẢNG VIII CHƢƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU KHÓA LUẬN 1.3 NỘI DUNG KHOÁ LUẬN 1.4 PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.6 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI CHƢƠNG 2TỔNG QUAN NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SAO BIỂN 2.1 TỔNG QUAN NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Đặc điểm ngành công nghiệp chế biến thủy sản 2.1.3 Xu hướng phát triển 2.2 TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN SAO BIỂN 2.2.1 Lịch sử hình hình thành phát triển 2.2.2 Vị trí địa lý 2.2.3 Qui trình cơng nghệ sản xuất 2.2.4 Nguồn gốc, lưu lượng thành phần tính chất nước thải 10 CHƢƠNG 3CÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 14 3.1 CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ 14 3.1.1 Xử lý học 14 3.1.2 Xử lý hóa học 14 SVTH: Lê Hồng Cẩm iii Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm 3.1.3 Xử lý sinh học 15 3.2 MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐANG ĐƢỢC ÁP DỤNG 15 3.2.1 HTXLNT công ty chế biến tôm đơng lạnh Hồng Gia 15 3.2.2 HTXLNT chế biến thủy sản công ty cổ phần Nam Dương 17 CHƢƠNG 4ĐỀ XUẤT, TÍNH TỐN, LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ 18 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP 19 4.2 ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN 19 4.2.1 Phương án 19 4.2.2 Phương án 22 4.3 TÍNH TỐN PHƢƠNG ÁN 25 4.3.1 Song chắn rác 25 4.3.2 Hố thu 25 4.3.3 Bể điều hòa 26 4.3.4 Bể keo tụ tạo 27 4.3.5 Bể lắng 28 4.3.6 Bể MBBR 29 4.3.7 Bể lắng 30 4.3.8 Bể khử trùng 31 4.3.9 Sân phơi bùn 31 4.4 TÍNH TỐN PHƢƠNG ÁN 32 4.4.1 Bể trung gian 32 4.4.2 SBR 32 4.4.3 Bể khử trùng 34 4.4.4 Sân phơi bùn 34 4.5 DỰ TOÁN KINH TẾ 35 4.6 LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN 36 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 5.1 KẾT LUẬN 37 5.2 KIẾN NGHỊ 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 SVTH: Lê Hồng Cẩm iv Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm PHỤ LỤC 40 SVTH: Lê Hồng Cẩm v Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD : Nhu cầu oxy hoa học (Chemical Oxygen Demand) DO : Oxy hòa tan (Disolved Oxygend) SS : Chất rắn lơ lững (Suspended Solids) HTXLNT : Hệ thống xử lý nƣớc thải TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QCVN 11: 2008: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải công nghiệp chế biến thủy sản PAC : Phèn Poly Aluminium Chloride NQ : Nghị TW : Trung ƣơng HNTW : Hội nghị trung ƣơng HACCP : Hệ thống giúp nhận diện, đánh giá kiểm sốt mối nguy hiểm ảnh hƣởng đến an tồn thực phẩm (Hazard Analysis And Critical Control Point System) IQF : Cấp đông nhanh cá thể (Individual Quick Frozen) Block : Cấp đông khối NAFIQAD : Cục quản lý chất lƣợng nông lâm thủy sản (Nation Agro Forestry Fisheries Quality Assurance Deparment) SVTH: Lê Hồng Cẩm vi Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ vị trí cơng ty cổ phần Sao Biển Hình 2.2 Qui trình chế biến biến mực, tôm đông lạnh Hình 2.3 Qui trìnhchế biến biến cá Filet Hình 2.4 Sơ đồ nguồn gốc phát sinh nƣớc thải chế biến mực, tơm đơng lạnh 10 Hình 2.5 Sơ đồ nguồn gốc phát sinh nƣớc thải chế biến cá Filet 11 Hình 3.1 Sơ đồ công nghệ HTXLNT công ty chế biến tơm đơng lạnh Hồng Gia 16 Hình 3.2 Sơ đồ công nghệ HTXLNTcông ty cổ phần Nam Dƣơng 17 Hình 4.1 Sơ đồ cơng nghệ HTXLNT (phƣơng án 1) 19 Hình 4.2 Sơ đồ cơng nghệ HTXLNT (phƣơng án 2) 22 SVTH: Lê Hồng Cẩm vii Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm Kích thƣớc xây dựng bể: L x B x H = 6,4 x x (m)  Tính tốn hóa chất Bảng 24 Liều lƣợng Chlorine cho vào khử trùng Nƣớc thải Liều lƣợng (mg/l) Nƣớc thải sinh hoạt lắng sơ 5-10 Nƣớc thải kết tủa hóa chất 3-10 Nƣớc thải sau bể xử lý sinh học 3-10 Nƣớc thải sau xử lý bùn hoạt tính 2-8 Nƣớc thải sau lọc cát 1-5 (Nguồn: Trang 467-Xử lý nước thải đô thị công nghiệp-Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân)  Tính lƣợng Clo sử dụng bể: Lƣợng Clo hoạt tính cần thiết để khử trùng nƣớc thải: 𝑕 𝛼 × 𝑄𝑡𝑏 𝑀= (𝑘𝑔/𝑕) 1000 Trong : 𝛼 : Nồng độ Clo hoạt tính theo yêu cầu 𝛼 = (g/m3) Qtbh : Lƣu lƣợng trung bình giờ, (m3/h) Vậy: 𝑀= × 25 = 0,125 (𝑘𝑔/𝑕) 1000 Lƣợng Clo tiêu thụ ngày: 𝐺 = 𝑀 × 24 = 0,125 × 24 = 3(𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦) Lƣợng dug dịch NaOCl 10% châm vào bể: × 10% = 30 𝑙í𝑡/𝑛𝑔à𝑦 SVTH: Lê Hồng Cẩm 116 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm Bảng 25 Các thông số xây dựng bể khử trùng Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị n Ngăn  Chiều dài m  Chiều rộng m Số ngăn Kích thƣớc ngăn: Thời gian tiếp xúc t Phút 30 Chiều cao H m Chiều rộng B m Chiều dài L m 6,4 Lƣợng clo tiêu thụ M kg/ngày 1.2.4 Sân phơi bùn Lƣợng bùn sân phơi bùn bao gồm bùn dƣ từ bể lắng SBR Lƣợng bùn từ bể lắng : M1 = 44(kg/ngày) Lƣợng bùn từ bể lắng 2: M2 = 65,11(kg/ngày) Vậy tổng lƣợng bùn vào sân phơi bùn : M= M1 + M2 = 44+ 65,11 = 109,11 (kg/ngày) Nồng độ bùn vào sân phơi bùn có nồng độ bùn P0= 1(%), tỷ trọng cặn S = 1,02, tỷ trọng bùn khơ C = 2,45 Sân phơi có máy che làm việc 365 ngày năm Chỉ tiêu thiết kế: để đạt nồng độ cặn P = 25(%), (độ ẩm 75%)  Chiều dày bùn 8cm, thời gian phơi bùn tuần  Chiều dày bùn 10cm, thời gian phơi bùn tuần  Chiều dày bùn 12cm, thời gian phơi bùn tuần (Nguồn: “Tính tốn thiết kế cơng trình XLNT, Trịnh Xn lai, trang 228”)  Tính tốn kích thƣớc sân phơi bùn Thể tích dung dịch bùn (%) đƣa vào sân phơi bùn ngày: 𝑉= SVTH: Lê Hồng Cẩm 𝑀 (𝑚3 ) 𝑆 × 𝑃0 117 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm Trong : M : Lƣợng bùn vào sân phơi, S : Tỷ trọng bùn vào sân phơi, P0 : Nồng độ bùn vào sân phơi, (tấn/ngày) (%) Vậy: 109,11 × 10−3 𝑉= = 10,7(𝑚3 ) 1,02 × 0,01 Dựa vào tiêu thiết kế, chọn chiều dày bùn 8(cm) sau tuần 1(m2) sân phơi đƣợc lƣợng cặn: 𝑀3𝑡 = 𝑉 × 𝐶 × 𝑃(𝑘𝑔/𝑚2 ) Trong : V :𝑉 = 1𝑚2 × 0,08 = 0,08 C : Tỷ trọng bùn khô, P : Nồng độ cặn sau phơi, P = 25 (m3) (%) Vậy: 𝑀3𝑡 = 0,08 × 2,45 × 0,25 = 0,049 𝑡ấ𝑛 = 49(𝑘𝑔/𝑚2 ) Lƣợng bùn cần phơi tuần(21 ngày) : 𝐺 = 21 × 109,11(𝑘𝑔) = 2291,31(𝑘𝑔) Diện tích sân phơi bùn: 𝐹= Trong 𝐺 2291,31 = = 46,76(𝑚2 ) 𝑀3𝑡 49 : M3t : Tổng lƣợng bùn vào sân phơi bùn sau tuần, (tấn) G : Lƣợng bùn cần phơi tuần, (kg) Bố trí phơi, diện tích ơ: 𝑓= 𝐹 46,76 = = 15,6(𝑚2 ) 3 Mỗi có kích thƣớc:5 x 3,2 (m) Chiều cao sân phơi bùn: SVTH: Lê Hồng Cẩm 118 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm 𝐻 = 𝑕1 +𝑕2 +𝑕3 +𝑕4 Trong : h1 : Chiều cao lớp sỏi 0,3 (m) h2 : Chiều cao lớp cát 0,2 (m) h3 : Chiều cao lớp dung dịch bùn, (m) h4 : Chiều cao bảo vệ chọn 0,3 (m) 𝑕3 = 𝑉 10,7 = = 0,7(𝑚) 𝑓 15,6 (V: thể tích sân phơi bùn, (m3) f: diện tích phơi, (m2) Vậy: 𝐻 = 0,3 + 0,2 + 0,7 + 0,3 = 1,5(𝑚) Bảng 26 Thơng số tính tốn sân phơi bùn Thơng số Ký hiệu Đơn vị Giá trị Số lƣợng ô phơi n ô Chiều dài ô phơi L m Chiều rộng ô phơi B m 3,2 Chiều cao ô phơi H m 1,5 Khối lƣợng bùn xử lý M Kg/ngày 109,11 Chiều cao lớp sỏi h1 m 0,3 Chiều cao lớp cát h2 m 0,2 Chiều cao lớp dung dịch bùn h3 m 0,7 SVTH: Lê Hồng Cẩm 119 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm TÍNH TỐN KINH TẾ 2.1 PHƢƠNG ÁN 2.1.1 Chi phí đầu tƣ (A) a) Chi phí xây dựng (A1) STT Hạng mục cơng trình Vật liệu Thể tích Số Đơn giá Thành tiền (m3) lƣợng (VNĐ/m3) (1000VNĐ) Bể thu gom BTCT 8,74 6.500.000 56.810.000 Bể điều hòa BTCT 28,2 6.500.000 183.300.000 Bể keo tụ tạo Composit 4,4 17.500.000 17.500.000 Bể lắng BTCT 12,8 6.500.000 83.200.000 Bể MBBR BTCT 25 6.500.000 162.500.000 Bể lắng BTCT 17,56 6.500.000 114.140.000 Bể khử trùng BTCT 6.500.000 32.500.000 Sân phơi bùn BTCT 17 6.500.000 111.500.000 Tổng cộng (A1) 760.450.000 b) Chi phí thiết bị - máy móc (A2) STT Hạng mục cơng trình Qui cách Số lƣợng Đơn giá Thành tiền (VNĐ) (VNĐ) BỂ THU GOM Song chắn rác Cái 1.000.000 1.000.000 Lƣới chắn rác tinh Cái 7.000.000 7.000.000 Máy bơm nƣớc thải Cái 21.500.000 43.100.000 BỂ ĐIỀU HÕA Đĩaphân phối khí Cái 18 160.000 2.880.000 Máy bơm nƣớc thải Cái 13.000.000 26.000.000 SVTH: Lê Hồng Cẩm 120 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển cơng suất 200m3 /ngày đêm BỂ KEO TỤ TẠO BƠNG Motor giảm tốc, cánh khuấy Máy đo pH tự động ngƣỡng 0-14 Bơm định lƣợng hóa chất Bồn đựng hóa chất Bộ 30.000.000 120.000.000 Cái 18.000.000 18.000.000 Cái 20.000.000 80.000.000 Cái 1.000.000 4.000.000 BỂ LẮNG 1 Ống trung tâm Cái 4.000.000 4.000.000 Máng thu nƣớc cƣa Bộ 2.000.000 2.000.000 Dàn quay bể lắng Bộ 10.000.000 10.000.000 Bơm bùn dƣ Cái 2.100.000 4.200.000 BỂ MBBR Máy thổi khí Cái 38.000.000 76.000.000 Đĩa phân phối khí Cái 15 250.000 3.750.000 Giá thể m2 20 1.380.000 27.600.000 BỂ LẮNG Ống trung tâm Cái 4.000.000 4.000.000 Máng thu nƣớc cƣa Bộ 2.000.000 2.000.000 Dàn quay bể lắng Bộ 10.000.000 10.000.000 Bơm bùn dƣ Cái 2.100.000 4.200.000 BỂ KHỬ TRÙNG Bồn đựng hóa chất Cái 1.000.000 1.000.000 Máy bơm hóa chất Cái 15.000.000 30.000.000 200.000 2.080.000 Sân phơi bùn Cát, sỏi SVTH: Lê Hồng Cẩm m3 10,4 121 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm CÁC THIẾT BỊ PHỤ Tủ điều khiển điện Hệ thống đƣờng điện kỹ thuật Hệ thống đƣờng ống, van Hệ thống hành lang bảo vệ Cái 20.000.000 20.000.000 HT 30.000.000 30.000.000 HT 150.000.000 100.000.000 HT 50.000.000 20.000.000 Các chi phí phát sinh 50.000.000 Tổng cộng (A2) 702.810.000  Tổng chi phí đầu tƣ bản:s A = A1 +A2 = 760.450.000 + 702.810.000 = 1.463.260.000 (VNĐ) 2.1.2 Chi phí vận hành (B) a) Chi phí điện (B1) STT Thiết bị Công Thời gian Điện suất hoạt động tiêu (kW) (h/ngày) thụ (kW) 1,1 24 52,8 1.500 79.200 0,75 24 36 1.500 54.000 0,35 0,7 1.500 1.050 0,35 0,7 1.500 1.050 5,5 24 264 1.500 296.000 Số lƣợng Bơm nƣớc thải hố thu Bơm nƣớc thải bể điều hòa Bơm bùn bể lắng Bơm bùn bể lắng Máy thổi khí Tổng cộng (B1) SVTH: Lê Hồng Cẩm Đơn giá (VNĐ/kW) Tổn điện tiêu thụ (kW/ngày) 431.300 122 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm b) Chi phí hóa chất (B2) Đơn giá Thành tiên (VNĐ) (VNĐ/ngày) 29 5.000 145.000 Lít 0,36 15.000 5.400 NaOH Lít 0,12 16.000 1.920 Polymer kg 0,3 60.000 18.000 NaOCl kg 11.000 33.000 STT Hóa chất Đơn vị Giá trị Phèn nhôm kg H2SO4 Tổng 203.320 Chi phí vận chuyển = 10% (B2) 20.332 Tổng chi phí hóa chất (B2) 223.652 c) Chi phí công nhân (B3) Biên chế Số ngƣời Công nhân vận hành Mức lƣơng Thành tiên (VNĐ/tháng) (VNĐ/ngày) 150.000 150.000 d) Chi phí bảo trì bảo dưỡng (B4) Chi phí bảo trì bảo dƣỡng B4 = 1% chi phí đầu tƣ B4 = 1% x 1.463.260.000 = 14.632.600 (VNĐ/năm) = 40.089 (VNĐ/ngày)  Tổng chi phí vận hành tháng (B): B = B1+B2+B3+B4= 431.300 + 223.652 +150.000 + 40.089 = 845.041(VNĐ/ngày) 2.1.3 Khấu hao tài sản (C) Số tiền vay ngân hàng ban đầu là: 1.463.260.000(VNĐ), với lãi suất vay dài hạn 15%/năm, niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền phải trả cho ngân hàng đƣợc tính theo bảng sau: SVTH: Lê Hồng Cẩm 123 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm Tiền nợ Năm Số tiền trả định kỳ (VNĐ) (VNĐ) Tiền lãi (VNĐ) Số tiền trả ngân hàng (VNĐ) 1.463.260.000 73.163.000 219.489.000 292.652.000 1.390.097.000 73.163.000 208.514.550 281.677.550 1.316.934.000 73.163.000 197.540.100 270.703.100 1.243.771.000 73.163.000 186.565.650 259.728.650 1.170.608.000 73.163.000 175.591.200 248.754.200 1.097.445.000 73.163.000 164.616.750 237.779.750 1.024.282.000 73.163.000 153.642.300 226.805.300 951.119.000 73.163.000 142.667.850 215.830.850 877.956.000 73.163.000 131.693.400 204.856.400 10 804.793.000 73.163.000 120.718.950 193.881.950 11 731.630.000 73.163.000 109.744.500 182.907.500 12 658.467.000 73.163.000 98.770.050 171.933.050 13 585.304.000 73.163.000 87.795.600 160.958.600 14 512.141.000 73.163.000 76.821.150 149.984.150 15 438.978.000 73.163.000 65.846.700 139.009.700 16 365.815.000 73.163.000 54.872.250 128.035.250 17 292.652.000 73.163.000 43.897.800 117.060.800 18 219.489.000 73.163.000 32.923.350 106.086.350 19 146.326.000 73.163.000 21.948.900 95.111.900 20 73.163.000 73.163.000 10.974.450 84.137.450 Tổng SVTH: Lê Hồng Cẩm 3.767.894.500 124 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm Số tiền trung bình hàng ngày phải trả cho ngân hàng: C= 3.767.894.500 = 516.150(VNĐ/ngày) 20 × 365 2.1.4 Giá thành 1m3 nƣớc thải T= 2.2 B + C 845.041 + 516.150 = = 6.805(VNĐ/m3 nước thải) Q 200 PHƢƠNG ÁN 2.2.1 Chi phí đầu tƣ (A) a Chi phí xây dựng (A1) STT Hạng mục cơng trình Vật liệu Thể tích Số Đơn giá Thành tiền (m3) lƣợng (VNĐ/m3) (1000VNĐ) Bể thu gom BTCT 8,74 6.500.000 56.810.000 Bể điều hòa BTCT 28,2 6.500.000 183.300.000 Bể keo tụ tạo Composit 4,4 17.500.000 17.500.000 Bể lắng BTCT 12,8 6.500.000 83.200.000 Bể trung gian BTCT 25 6.500.000 162.500.000 Bể SBR BTCT 28,6 6.500.000 185.737.500 Bể khử trùng BTCT 10 6.500.000 65.000.000 Sân phơi bùn BTCT 29 6.500.000 189.072.000 Tổng cộng (A1) SVTH: Lê Hồng Cẩm 943.119.500 125 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển cơng suất 200m3 /ngày đêm b Chi phí thiết bị - máy móc (A2) STT Hạng mục cơng trình Qui cách Số lƣợng Đơn giá Thành tiền (VNĐ) (VNĐ) BỂ THU GOM Song chắn rác Cái 1.000.000 1.000.000 Lƣới chắn rác tinh Cái 7.000.000 7.000.000 Máy bơm nƣớc thải Cái 21.500.000 43.100.000 BỂ ĐIỀU HÕA Đĩaphân phối khí Cái 18 160.000 2.880.000 Máy bơm nƣớc thải Cái 13.000.000 26.000.000 Máy thổi khí Cái 20.000.000 40.000.000 BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG Motor giảm tốc, cánh khuấy Máy đo pH tự động ngƣỡng 0-14 Bơm định lƣợng hóa chất Bồn đựng hóa chất Bộ 30.000.000 120.000.000 Cái 18.000.000 18.000.000 Cái 20.000.000 80.000.000 Cái 1.000.000 4.000.000 BỂ LẮNG 1 Ống trung tâm Máng thu nƣớc cƣa Cái 4.000.000 4.000.000 Bộ 2.000.000 2.000.000 Dàn quay bể lắng Bộ 10.000.000 10.000.000 Bơm bùn dƣ Cái 2.100.000 4.200.000 35.000.000 70.000.000 BỂ TRUNG GIAN Máy bơm nƣớc thải Cái BỂ SBR SVTH: Lê Hồng Cẩm 126 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm Máy thổi khí Cái 20.000.000 40.000.000 Máy bơm bùn Cái 4000.000 8.000.000 Đĩa phân phối khí Cái 18 160.000 2.880.000 BỂ KHỬ TRÙNG Bồn đựng hóa chất Cái 1.000.000 1.000.000 Máy bơm hóa chất Cái 15.000.000 30.000.000 200.000 3.840.000 Sân phơi bùn m3 Cát, sỏi 19,2 CÁC THIẾT BỊ PHỤ Tủ điều khiển điện Hệ thống đƣờng điện kỹ thuật Hệ thống đƣờng ống, van Hệ thống hành lang bảo vệ Cái 20.000.000 20.000.000 HT 30.000.000 30.000.000 HT 150.000.000 100.000.000 HT 50.000.000 20.000.000 Các chi phí phát sinh 50.000.000 Tổng cộng 737.900.000  Tổng chi phí đầu tƣ (A): A = A1 +A2= 943.119.500 + 737.900.000 = 1.681.019.500(VNĐ) 2.2.2 Chi phí vận hành (B) a) Chi phí điện (B1) STT Thiết bị Công Thời gian Điện suất hoạt động tiêu (kW) (h/ngày) thụ (kW) 1,1 24 52,8 1.500 79.200 0,75 24 36 1.500 54.000 Số lƣợng Bơm nƣớc thải hố thu Bơm nƣớc thải SVTH: Lê Hồng Cẩm Đơn giá (VNĐ/kW) Tổn điện tiêu thụ (kW/ngày) 127 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm bể điều hòa 3 Máy thổi khí bể điều hòa Bơm bùn bể lắng Bơm nƣớc thải bể trung gian Máy thổi khí Máy bơm bùn bể SBR 24 144 1.500 216.000 0,35 0,7 1.500 1.050 0,92 16 29,44 1.500 44.160 24 144 0,35 0,7 216.000 1.500 Tổng cộng 1.050 611.460 b) Chi phí hóa chất (B2) Đơn giá Thành tiên (VNĐ) (VNĐ/ngày) 29 5.000 145.000 Lít 0,36 15.000 5.400 NaOH Lít 0,12 16.000 1.920 Polymer kg 0,3 60.000 18.000 NaOCl kg 11.000 33.000 STT Hóa chất Đơn vị Giá trị Phèn nhôm kg H2SO4 Tổng 203.320 Chi phí vận chuyển = 10% (B2) 20.332 Tổng chi phí hóa chất (B2) 223.652 c) Chi phí cơng nhân (B3) Biên chế Công nhân vận hành SVTH: Lê Hồng Cẩm Số ngƣời Mức lƣơng Thành tiên (VNĐ/ngày (VNĐ/ngày) 150 150 128 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm d) Chi phí bảo trì bảo dưỡng (B4) Chi phí bảo trì bảo dƣỡng B4 = 1% chi phí đầu tƣ B4 = 1% x 1.681.019.500= 16.810.195 (VNĐ/năm) = 46.055((VNĐ/ngày)  Tổng chi phí vận hành (B) B = B1 + B2+ B3+ B4 = 611.460+ 223.652+ 150.000 + 46.055 = = 1.031.167(VNĐ/ngày) 2.2.3 Khấu hao tài sản (C) Số tiền vay ngân hàng ban đầu là: 1.681.019.500 (VNĐ), với lãi suất vay dài hạn 15(%)/năm, niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền phải trả cho ngân hàng đƣợc tính theo bảng sau: Tiền nợ Năm (VNĐ) Số tiền trả định kỳ (VNĐ) Tiền lãi (VNĐ) Số tiền trả ngân hàng (VNĐ) 1.681.019.500 84.050.975 252.152.925 336.203.900 1.596.968.525 84.050.975 239.545.279 323.596.254 1.512.917.550 84.050.975 226.937.633 310.988.608 1.428.866.575 84.050.975 214.329.986 298.380.961 1.344.815.600 84.050.975 201.722.340 285.773.315 1.260.764.625 84.050.975 189.114.694 273.165.669 1.176.713.650 84.050.975 176.507.048 260.558.023 1.092.662.675 84.050.975 163.899.401 247.950.376 1.008.611.700 84.050.975 151.291.755 235.342.730 10 924.560.725 84.050.975 138.684.109 222.735.084 11 840.509.750 84.050.975 126.076.463 210.127.438 12 756.458.775 84.050.975 113.468.816 197.519.791 SVTH: Lê Hồng Cẩm 129 Thiết kế HTXLNT công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Biển công suất 200m3 /ngày đêm 13 672.407.800 84.050.975 100.861.170 184.912.145 14 588.356.825 84.050.975 88.253.524 172.304.499 15 504.305.850 84.050.975 75.645.878 159.696.853 16 420.254.875 84.050.975 63.038.231 147.089.206 17 336.203.900 84.050.975 50.430.585 134.481.560 18 252.152.925 84.050.975 37.822.939 121.873.914 19 168.101.950 84.050.975 25.215.293 109.266.268 20 84.050.975 84.050.975 12.607.646 96.658.621 Tổng 4.328.625.213 Số tiền trung bình hàng ngày phải trả cho ngân hàng: C= 4.328.625.213 = 592.962(VNĐ/ngày) 20 × 365 2.2.4 Giá thành 1m3 nƣớc thải T= B + C 1.031.167 + 592.962 = = 8.120(VNĐ/m3 nƣớcthải) Q 200 SVTH: Lê Hồng Cẩm 130 ... trìnhchế biến biến cá Filet Hình 2.4 Sơ đồ nguồn gốc phát sinh nƣớc thải chế biến mực, tôm đông lạnh 10 Hình 2.5 Sơ đồ nguồn gốc phát sinh nƣớc thải chế biến cá Filet 11 Hình 3.1... Trung, Đông Nam đặc biệt khu vực đồng sông Cửu Long nơi có nguồn lợi thủy sản dồi giàu đa dạng dạng phong phú Hiện có đến 206 sở chế biến thủy sản xuất đồng sông Cửu Long (theo NAFIQAD, 2008 & tổng... PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN  Thu thập tài liệu, số liệu:  Tìm hiểu Internet cơng cụ tìm kiếm nhƣ Google  Điều tra, vấn  Khảo sát thực tế  Tổng hợp tài liệu thu đƣợc  Sử dụng phần mềm hỗ trợ: Microsoft
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN SAO BIỂN CÔNG SUẤT 200M3 NGÀY ĐÊM , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN SAO BIỂN CÔNG SUẤT 200M3 NGÀY ĐÊM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn