NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH

95 7 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Họ tên sinh viên: LÊ THỊ THU ĐÔNG Chuyên ngành: QLMT & DLST Niên khóa: 2009 - 2013 TP.HCM, tháng năm 2012 NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẤN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Tác giả LÊ THỊ THU ĐƠNG Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu Cấp kỹ sư chuyên ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VINH QUY TP HCM, tháng 09/2012 Trang i    LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập trường thực tập Công ty Cổ phần Đường Bình Định, tơiđã học tập nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế chuyên ngành mình, bước đầu dẫn tơi hướng tới cơng việc chuẩn bị trở thành người lao động xã hội Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt khóa học Xin chân thành cảm ơn q thầy cô khoa Môi Trường & Tài Nguyên – Trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy, hướng dẫn truyền đạt cho kinh nghiệm thực tiễn quý báu Đặc biệt, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy – T.S Nguyễn Vinh Quy tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực khóa luận Tơi xin gởi lời cảm ơn đến toàn thể Ban lãnh đạo cô, chú, anh, chị Công ty Cổ phần Đường Bình Định nhiệt tình giúp đỡ cung cấp đầy đủ thơng tin có liên quan q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ gia đình ln bên cạnh động viên giúp đỡ tinh thần vật chất, chăm sóc ni dạy cho tơi có điều kiện học hành bao bạn khác trang lứa Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tập thể lớp DH08DL, anh chị trước chia sẻ, giúp đỡ nhiều thời gian học tập thực đề tài Tôi xin cảm ơn gởi lời chúc tốt đẹp đến tất người giúp đỡ thời gian qua TP HCM, ngày tháng năm 2012 SVTH: Lê Thị Thu Đơng Trang ii    TĨM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng Công ty Cổ phần Đường Bình Định” thực từ 01/09/2012 đến 30/12/2012 Cơng ty CP Đường Bình Định, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định Để tài tiến hành với nội dung nghiên cứu sau: tìm hiểu SXSH tình hình áp dụng Việt Nam giới; nghiên cứu, đánh giá tiềm áp dụng SXSH Cơng ty Cổ phần Đường Bình Định, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, từ đề xuất giải pháp SXSH phù hợp với tình hình sản xuất thực tế Công ty Các phương pháp: khảo sát thực tế Nhà máy, tổng hợp tài liệu, phân tích tài liệu, điều tra vấn đối tượng có liên quan, phương pháp phân tích số phương pháp khác Kết nghiên cứu sản xuất cho thấy, Nhà máy có tiềm lớn việc tiết kiệm nước giảm thiểu nước thải áp dụng công đoạn: tiếp nhận nguyên liệu, xử lý sơ hóa chế.Đề tài nghiên cứu đề xuất 33 giải pháp SXSH, có 15 giải pháp thực Hầu hết giải pháp có chi phí đầu tư thấp khơng cần đầu tư, mang lại hiệu kinh tế cao Khi thực giải pháp đề xuất, lượng nước, lượng, nguyên nhiên liệu tiêu thụ chất thải phát sinh trình sản xuất giảm thiểu đáng kể, từ tiết kiệm chi phí sản xuất cải thiện vấn đề môi trường Công ty Trang iii    MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.3 Phạm vi giới hạn nghiên cứu .2 1.4 Nội dung nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan SXSH 2.1.1 Sơ lược SXSH 2.1.1.1 Sự hình thành phát triển ý tưởng SXSH 2.1.1.2 Khái niệm SXSH 2.1.2 Phương pháp luận thực SXSH 2.1.3 Lợi ích rào cản việc áp dụng SXSH 2.2 2.1.3.1 Lợi ích áp dụng SXSH 2.1.3.2 Rào cản áp dụng SXSH Khái quát ngành sản xuất mía đường Việt Nam 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.2.2 Hiện trạng môi trường ngành mía đường Việt Nam .11 2.3 2.2.2.1 Nước thải 11 2.2.2.2 Chất thải rắn .12 2.2.2.3 Khí 12 Tiềm SXSH ngành sản xuất mía đường 13 Trang iv    Chương .14 KHÁI QT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 14 3.1 Khái quát chung Cơng ty Cổ phần Đường Bình Định 14 3.1.1 Vị trí địa lý 14 3.1.2 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Đường Bình Định 14 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Cơng ty Cổ phần Đường Bình Định 16 3.1.4 Sản phẩm thị trường tiêu thụ Công ty 17 3.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ nguyên, nhiên vật liệu .17 3.2.1 3.2.1.1 Nguyên, nhiên vật liệu hóa chất sử dụng .17 3.2.1.2 Thiết bị sử dụng sản xuất 20 3.2.2 3.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất đường 21 Hiện trạng môi trường công tác quản lý Công ty 23 3.3.1 Hiện trạng môi trường .23 3.3.1.1 Chất lượng mơi trường khơng khí 23 3.3.1.2 Nước thải 23 3.3.1.3 Chất thải rắn .24 3.3.2 3.4 Nguyên, nhiên liệu thiết bị sử dụng định mức tiêu thụ 17 Công tác quản lý môi trường áp dụng Cơng ty 25 3.3.2.1 Khí thải .25 3.3.2.2 Nước thải 25 3.3.2.3 Chất thải rắn .26 Đánh giá lựa chọn công đoạn thực SXSH Công ty 26 Chương .28 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SXSH 28 ÁP DỤNG CHO CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 28 4.1   Phân tích quy trình cơng nghệ cho cơng đoạn lựa chọn thực SXSH.28 4.1.1 Quy trình cơng nghệ cơng đoạn tiếp nhận nguyên liệu 28 4.1.2 Quy trình cơng nghệ cơng đoạn xử lý sơ .29 4.1.3 Quy trình cơng nghệ cơng đoạn hóa chế 30 4.2 Cân vật liệu lượng .33 4.3 Định giá dòng thải 39 4.4 Phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp 42 Trang v  4.5 Sàng lọc giải pháp 44 4.6 Đánh giá tính khả thi giải pháp 47 4.6.1 Mô tả giải pháp 47 4.6.2 Đánh giá tính khả thi mặt kỹ thuật .53 4.6.3 Đánh giá tính khả thi mặt kinh tế 57 4.6.4 Đánh giá tính khả thi mặt mơi trường 60 4.7 Lựa chọn giải pháp thực 62 4.8 Kế hoạch thực giải pháp SXSH 65 4.8.1 Thành lập đội SXSH 65 4.8.2 Lập kế hoạch chuẩn bị thực .66 4.9 Duy trì SXSH 69 4.9.1 Tiếp tục giám sát .69 4.9.2 Các công việc .70 Chương .71 KẾT LUẬN _ KIẾN NGHỊ 71 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO .73 PHỤ LỤC 74 Trang vi    DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT   Bx: Brix (biểu thị phần khối lượng biểu kiến chất rắn hoà tan 100 phần khối lượng dung dịch) BTP: Bán thành phẩm BOD: Biochemical Oxygen Demand (nhu cầu oxy hóa sinh học) COD: Chemical Oxygen Demand (nhu cầu oxy hóa học) CTTT: Cải tiến thiết bị KSQT: Kiểm sốt q trình KHCN & MT: Khoa học công nghệ môi trường SS: Suspended Solid (hàm lượng chất rắn lơ lửng nước) UNEP: United Nations Environment Programme (Chương trình mơi trường Liên Hợp Quốc) UNIDO: United Nations Industrial Development Organization (Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc) QLNV: Quản lý nội quy THTSD: Tuần hoàn tái sử dụng SXSH: Sản xuất Pol: Polarization (thành phần đường saccaroza có dung dịch tính theo phần trăm khối lượng dung dịch đường) Trang vii    DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1Tác động mơi trường khí nhiễm ngành mía đường 12 Bảng 3.1.Sản lượng đường thực tế vụ ép 2011- 2012 17 Bảng 3.2Nguyên, nhiên liệu; phụ liệu hóa chất sử dụng cho thành phẩm 18 Bảng 3.3 Điện sử dụng năm vụ ép 2011 - 2012 18 Bảng 3.4 Lượng nước sử dụng trình sản xuất 19 Bảng 3.5 Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất .20 Bảng 3.6 Kết giám sát môi trường nước thải Công ty 24 Bảng 4.1 Cân vật liệu cho sản phẩm 34 Bảng 4.2 Đơn giá nguyên, nhiên vật liệu .39 Bảng 4.3 Định giá dòng thải/lãng phí sản phẩm 40 Bảng 4.4 Nguyên nhân đề xuất giải pháp SXSH 42 Bảng 4.5 Phân loại, sàng lọc giải pháp SXSH .44 Bảng 4.6 Tổng hợp kết phân loại sàng lọc giải pháp 46 Bảng 4.7 Các tiêu chí đánh giá tính khả thi mặt kỹ thuật 53 Bảng 4.8 Tính khả thi mặt kỹ thuật giải pháp SXSH 54 Bảng 4.9 Tính khả thi mặt kinh tế cho giải pháp SXSH 58 Bảng 4.10 Các tiêu chí đánh giá 60 Bảng 4.11 Tính khả thi mặt môi trường giải pháp SXSH 60 Bảng 4.12 Sắp xếp thứ tự ưu tiên giải pháp SXSH 63 Bảng 4.13 Đội SXSH Công ty .66 Bảng 4.14 Kế hoạch thực giải pháp SXSH 66 Bảng 4.15 Kế hoạch tiếp tục giám sát Công ty 69 Trang viii    DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Phương pháp luận thực SXSH .6 Hình 3.1 Cơ cấu nhân Công ty 16 Hình 3.2 Quy trình sản xuất đường Cơng ty Cổ phần Đường Bình Định 21 Hình 4.1 Quy trình cơng nghệ chi tiết cho công đoạn tiếp nhận nguyên liệu .28 Hình 4.2 Quy trình cơng nghệ chi tiết cho công đoạn xử lý sơ 29 Hình 4.3 Quy trình cơng nghệ chi tiết cho cơng đoạn hóa chế .30 Trang ix    Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Cơng ty Cổ phần Đường Bình Định Chương KẾT LUẬN _ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua q trình nghiên cứu trạng mơi trường tình hình sản xuất Cơng ty cho thấy, Cơng ty có nhiều cố gắng sản xuất, kinh doanh thực tốt biện pháp bảo vệ mơi trường Tuy nhiên, lãng phía gây tổn thất nguyên, nhiên vật liệu, lượng tăng chi phí xử lý chất thải Điển hình cơng đoạn tiếp nhận nguyên liệu, xử lý sơ hóa chế Q trình nghiên cứu cho thấy lãng phí công đoạn: tiếp nhận nguyên liệu, xử lý sơ hóa chế, nghiên cứu đề xuất 33 giải pháp thực SXSH Hầu hết giải pháp đơn giản dễ thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty Trong số 33 giải pháp có 15 giải pháp thực ngay, 18 giải pháp cần nghiên cứu thêm Các giải pháp có yêu cầu thấp mặt kỹ thuật trung bình, chi phí đầu tư thực giải pháp tương đối thấp lợi ích mặt môi trường giải pháp đem lại tương đối cao Ngồi ra, lợi ích mặt kinh tế giải pháp đem lại cao, đặc biệt giải pháp quản lý nội vi kiểm soát q trình sản xuất khơng cần đầu tư đem lại lợi ích cao tiết kiệm lượng lớn nước bị lãng phí Theo dự tính tổng chi phí thực 33giải pháp SXSH nghiên cứu 2.600 triệu vnđvà tiết kiệm 12.890 triệu vnđ Ngoài lợi ích mặt kinh tế, giải pháp SXSH mang lại lợi ích mặt mơi trường: – Giảm lượng điện chiếu sáng 44%/năm – Ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân viên Công ty GVDH: TS Nguyễn Vinh QuyTrang 71 SVTH: Lê Thị Thu Đông   Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công ty Cổ phần Đường Bình Định 5.2 Kiến nghị Để thực giải pháp SXSH đề xuất, số kiến nghị sau cần thực  Đối với Cơng ty • Xem SXSH chiến lược phát triển • Liên kết chặt chẽ phận khác khâu trình sản xuất CBCNV với ban lãnh đạo Công ty để thực sản xuất dễ dàng • Cơng ty cần có ban quản lý mơi trường với cán có kiến thức mơi trường, am hiểu SXSH • Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao nhận thức cho công nhân viên, cán quản lý nhà máy cơng tác bảo vệ mơi trường • Cơng ty cần phải có kế hoạch quan trắc giám sát chất lượng mơi trường định kỳ tháng/1lần tồn Công ty  Cơ quan quản lý nhà nước mơi trường • Cơ quan quản lý mơi trường địa phương cần tư vấn, hỗ trợ việc đào tạo công nhân viên kiến thức môi trường SXSH • Các cấp quyền quan hữu quan cần ban hành thủ tục nhằm hướng dẫn thực SXSH rõ ràng hơn, cụ thể ngành nghề sản xuất, ban hành sách nghiên cứu, khuyến khích áp dụng chuyển giao công nghệ giải pháp SXSH, giảm thiểu ô nhiễm nguồn GVDH: TS Nguyễn Vinh QuyTrang 72 SVTH: Lê Thị Thu Đông   Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công ty Cổ phần Đường Bình Định TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Vinh Quy, 2012 Bài giảng môn học Sản xuất (Giáo trình chưa xuất bản) Trường Đại học Nơng Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Chi cục bảo vệ môi trường TP.HCM, 2011 Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành sản xuất mía đường Nhà xuất Khoa học & Kỹ thuật, TP Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Đường Bình Định Báo cáo lượng điện sử dụng vụ ép 2011 2012 Cơng ty Cổ phần Đường Bình Định Cơng ty Cổ phần Đường Bình Định Báo cáo định mức tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu hóa chất năm 2012 Cơng ty Cổ phần Đường Bình Định Cơng ty Cổ phần Đường Bình Định, 2012 Hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác Trang thơng tin điện tử Văn phòng giúp việc Ban điều hành chiến lược sản xuất công nghiệp đến năm 2020, 2012 Tổng quan sản xuất http://sxsh.vn/vi-VN/Home/tongquansanxuatsachhon-14/2011/Gioi-thieu-ve-San-xuatsach-hon-885.aspx Trang thư viện tài liệu trực tuyến, 2012 Lịch sử hình thành ngành mía đường Việt Nam http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/nganh-mia-duong-viet-nam-voi-su-phat-trien-nong-thonben.31267.html GVDH: TS Nguyễn Vinh QuyTrang 73 SVTH: Lê Thị Thu Đông     PHỤ LỤC   74     PHỤ LỤC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Nước thải từ công đoạn sản xuất vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng thu gom xử lý hệ thống xử lý nước thải chung Công ty Sơ đồ xử lý nước thải Cơng ty thể hình 1.1 1  2  5  Xử lý nước 4  3  6  8  Hồi lưu bùn Bơm hồi lưu  Hình 1.1 Sơ đồ xử lý nước thải Ghi chú: Song chắn rác Tuyển dầu Bể điều hòa 150 m3 Bể Aeroten 700 m3 Bể lắng xiên Bể nén bùn Các ống sục khí Nước bùn chảy bể điều hòa 75      Thuyết minh quy trình Song chắn rác: nhắm tách loại rác (vơ cơ, hữu cơ) có kích thướt lớn Thiết bị tách dầu: nước thải nhà máy trước vào bể điều hòa qua thiết bị tách dầu phương pháp tuyển nổi, dầu tách riêng Bể điều hòa: nhằm mục đích sau: – Điều hòa dung lượng nước thải ổn định – Điều hòa lượng thức ăn (dinh dưỡng) cho vi sinh vật (sinh khối) – Điều hòa pH, nhiệt độ – Tại bể điều hòa lắp hệ thống giải nhiệt nước thải phương pháp phun tưới Bể Aeroten: nước thải từ bể điều hòa vào bể Aerotn, chất ô nhiễm oxi hóa bùn hoạt tính, oxy cung cấp nhờ máy sục khơng khí liên tục qua hệ thống phân phối đáy bể Bể lắng: hỗn hợp nước thải xử lý bùn hoạt tính vào bể lắng bùn hoạt tính lắng xuống đáy, nhờ bơm phần bùn vào bể Aeroten để trì lượng sinh khối (bùn hoạt tính) bể Aeroten, phần bùn dư bơm vào bể nén bùn Bể nén bùn: Bùn dư đưa vào bể nén bùn, thực hiên q trình phân hủy bùn yếm khí nước thu đưa bể điều hòa để cung cấp N, P, K Nước thu vào máng thu chảy sông 76     PHỤ LỤC CHI PHÍ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Chi phí xử lý nước thải bao gồm: chi phí điện tiêu thụ, chi phí sử dụng hóa chất chi phí nhân cơng để xử lý nước thải  Chi phí điện tiêu thụ: Điện tiêu thụ(kwh/ngày) 7.662 Đơn giá(vnđ/kwh) 1.270 Chi phí điện tiêu thụ( vnđ/ngày) 9.730.740  Chi phí hóa chất sử dụng Hóa chất Số lượng (kg) Đơn giá (vnđ/kg) Thành tiền (vnđ/ngày) Phèn nhôm(PAC) 570 5.800 3.306.000 NaOH 1,9 3.200 36.080 Polimer 9,5 72.000 684.000 cholorine 7,6 14.500 110.200 Tổng 4.172.360  Chi phí nhân cơng Số lượng (người) 10 Chi phí nhân cơng (vnđ/ngày/người) 100.000 Tổng chi phí (vnđ/ngày) 1.000.000 Vậy chi phí xư lý nước thải STT Tên chi phí Thành tiền(vnđ/ngày) Chi phí điện tiêu thụ 9.730.740 Chi phí hóa chất sử dụng 4.172.360 Chi phí nhân cơng 1.000.000 Tổng 15.022.800 Cơng suất xử lý nước thải: 1500m3/ngày đêm Chi phí xử lý 1m3 mước thải là: 10.015vnđ 77     PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT TÍNH KHẢ THI VỀ KINH TẾ CỦA CÁC GIẢI PHÁP Giải pháp 1: Kiểm tra chất lượng mía đầu vào theo ca, mẻ Để thực giải pháp này, công ty mua thêm máy đo độ Pol máy đo Bx Tổng chi phí đầu tư (I): 280 triệu vnđ Ước tính giải pháp làm giảm 40% mía nguyên liệu bị hư (0,196 mía hư/tấn sp), tức giảm 0,078 mía nguyên liệu sản phẩm Nhờ tiết kiệm 0,098 nguyên liệu giảm 0,078 chất thải rắn phải xử lý Giảm chi phí mua mía nguyên liệu: 0,078 mía nguyên liệu/ sp * 800.000 vnđ /tấn mía nguyên liệu * 25.815 sp/năm = 1.610 triệu vnđ/năm Xử lý chất thải rắn: 0,078 nguyên liệu/ sp * 25.815 sp/năm * 200.000 vnđ/ chất thải rắn = 402 triệu vnđ/năm Tiết kiệm S = 2.012 triệu vnđ/năm Giải pháp 2: Làm mái che để giảm lượng mía bị ẩm Chi phí đầu tư (I): chi phí mua vật liệu nhân công = 50.980.000 vnđ/năm Khi xây dựng mía che, giảm lượng nguyên liệu hư khoảng 20% mía bị hư (0,196 mía hư/tấn sp), tức giảm 0,039 mía nguyên liệu sản phẩm Nhờ tiết kiệm 0,039 nguyên liệu giảm 0,039 chất thải rắn phải xử lý Giảm chi phí mua mía nguyên liệu: 0,039 mía nguyên liệu/ sp * 800.000 vnđ /tấn mía nguyên liệu * 25.815 sp/năm = 805 triệu vnđ/năm Xử lý chất thải rắn: 0,039 nguyên liệu/ sp * 25.815 sp/năm * 200.000 vnđ/ chất thải rắn = 201 triệu vnđ/năm Tiết kiệm S = 1.006 triệu vnđ/năm 78     Giải pháp 3: Điều chỉnh độ nghiêng bàn lùa Đầu tư (I): vnđ Do độ nghiêng bàn lùa không phù hợp nên lượng mía bị rơi: 0,045 mía/ sp Khi điều chỉnh lại độ nghiêng, tiết kiệm khoảng 70% lượng mía bị rơi (tương đương với 0,03 nguyên liệu), đồng thời giảm chi phí xử lý 0,03 chất thải rắn Giảm chi phí mua nguyên liệu: 0,03 mía/ sp * 800.000 vnđ /tấn mía nguyên liệu * 25.815 sp/năm = 619 triệu vnđ/năm Chi phí xử lý chất thải rắn: 0,03 mía/ sp * 200.000 vnđ /tấn mía nguyên liệu * 25.815 sp/năm = 154 triệu vnđ/năm Tiết kiệm (S): S = 773 triệu vnđ/năm Giải pháp 4: Kiểm tra, sửa chữa định kỳ phương tiện vận chuyển Đầu tư (I): Chưa xác định Tiết kiệm (S): Giải pháp 5: Thiết kế, chọn băng tải có kích thướt phù hợp Đầu tư (I): vnđ Do băng tải có kích thướt khơng phù hợp nên thất 0,002 mía rơi Khi thực giải pháp tiết kiệm 0,0014 mía rơi vãi/ sp Giảm chi phí sử lý chất thải rắn cho 0,0014 chất thải Chi phí tiết kiệm (S): = (0,0014 mía rơi vãi/ sp * 25.815 sp/năm * 800.000 vnđ/ sp) + (0,0014 mía rơi vãi/ sp * 25.815 sp/năm * 200.000 chất thải rắn/tấn sp) = 36 triệu vnđ/năm Giải pháp 6: Thu hồi mía rơi vãi cho vào dây chuyền sản xuất Vốn đầu tư: vnđ Tổng lượng mía rơi vãi 0,144 mía/ sp Thu hồi tồn lượng đưa vào quy trình sản xuất Như vậy, tiết kiệm 0,144 mía nguyên liệu giảm chi phí xử lý chất thải rắn 79     Chi phí tiết kiệm (S): = (0,144 mía rơi vãi/ sp * 25.815 sp/năm * 800.000 vnđ/ sp) + (0,144 mía rơi vãi/ sp * 25.815 sp/năm * 200.000 chất thải rắn/tấn sp) = 2.942 triệu vnđ/năm Giải pháp 7: Điều chỉnh khe hở hai dao băm cho phù hợp Vốn đầu tư: vnđ Nếu điều chỉnh khe hở hai dao băm phù hợp với kích thướt mía, mía băm nhỏ Khi vào cơng đoạn ép, lọc, bã mía thải có nồng độ Pol giảm % nồng độ Pol ban đầu (Pol bã: 3%) Như chi phí tiết kiệm(S): 1% * 3% * 3,167 (tấn bã/ sp) * 9,976 (tấn mía / sp)* 25.815(tấn sp/ năm) * 800.000 (vnđ/tấn mía) = 180 triệu vnđ/năm Giải pháp 8: kiểm tra độ mòn lưỡi dao băm Vốn đầu tư: khơng đáng kể Chi phí tiết kiệm (S): Tương tự giải pháp = 180 triệu vnđ/năm Giải pháp 9: Thay dao Thay lưỡi dao chặt mía đe dao chặt để mía chặt gọn đồng hơn, nhằm tăng chất lượng mía vào cơng đoạn ép: thay lưỡi dao chặt, đắp chống mài mòn đe dao Khi đó, bã mía thải có nồng độ Pol giảm % nồng độ Pol ban đầu (Pol bã: 3%) Vốn đầu tư (I): bộ/ năm * 40 triệu vnđ = 120 triệu vnđ/năm Như chi phí tiết kiệm(S): 2% * 3% * 3,167 (tấn bã/ sp) * 9,976 (tấn mía / sp)* 25.815(tấn sp/ năm) * 800.000 (vnđ/tấn mía) = 390 triệu vnđ/năm Giải phát 10: Thay trục ép Vốn đầu tư (I): 110 triệu vnđ/năm Chi phí tiết kiệm (S): tương tự giải pháp = 390 triệu vnđ/năm 80     Giải pháp 11: Bão dưỡng định kỳ trục ép Vốn đầu tư (I): vnđ/năm Chi phí tiết kiệm (S): tương tự giải pháp = 180 triệu vnđ/năm Giải pháp 12: Điều chỉnh khe hở miệng ép Vốn đầu tư: vnđ/năm Chi phí tiết kiệm: tương tự giải pháp 7: 180 triệu vnđ/năm Giải pháp 13: Điều chỉnh áp trục nén trục đỉnh cho đạt yêu cầu Vốn đầu tư: vnđ/năm Chi phí tiết kiệm: tương tự giải pháp 7: 180 triệu vnđ/năm Giải pháp 14: Lắp đặt hệ thống ống dẫn nước ép trực tiếp từ máy ép Vốn đầu tư (I) = tiền mua thiết bị + chi phí nhân cơng I= 90 triệu vnđ + 20 người * 200.000 vnđ * ngày = 118triệu vnđ/năm Thực giải pháp Pol bã giảm 3% Pol bã thải Như chi phí tiết kiệm(S): 3% * 3% * 3,167 (tấn bã/ sp) * 9,976 (tấn mía / sp)* 25.815 (tấn mía/ năm) * 800.000 (vnđ/tấn mía) = 587 triệu vnđ/năm Giải pháp 15: Thu gom, tuần hoàn nước làm mát thiết bị Tổng lượng nước thải cho việc làm thiết bị là: 2,465 m3/ sp Vốn đầu tư (I) = tiền thiết bị + tiền nhân công = 80 triệu + 25 triệu = 105 triệu vnđ/năm Thực giải pháp tiết kiệm 2,405 m3/tấn sp chi phí xử lý 2,405 m3/tấn sp Chi phí tiết kiệm (S) = 2,405 m3/tấn sp * 25.815 sp/năm * 0,98kwh/m3 * 1.270vnđ/kwh + 2,405 m3/tấn sp * 25.815 sp/năm * 10.500 vnđ/m3 = 699 triệu vnđ/năm 81     Giải pháp 16: Lắp đặt thêm đường ống nước giặt vải lọc quay cân nước mía hỗn hợp Tổng lượng nước thải sử dụng cho việc giặt vải lọc: 1.094 m2/tấn sp, nước có chứa độ Pol 0,6% Vốn đầu tư (I) = chi phí ống + chi phí nhân cơng = 90 triêu vnđ + 20 triệu = 110 triệu vnđ Thực giải pháp tiết kiệm m3 nước thải/tấn sp chi phí xử lý 1m3/tấn nước thải, đồng thời tiết kiệm 0,006 đường/ m3 nước giặt vải Chi phí tiết kiệm (S) =1 m3/tấn sp * 0,98 m3/tấn sp * 25.815 sp/năm * 0,98kwh/m3 * 1.270vnđ/kwh + m3/tấn sp * 25.815 sp/năm * 10.500 vnđ/m3+ 0,006 đường/m3 nước giặt vải* 9,976 mía/ sp * 25.815 sp/năm * 800.000 vnđ/tấn mía = 1.526 triệu vnđ/năm Giải pháp 17: Lắp đồng hồ theo dõi lượng nước tiêu thụ công đoạn Đầu tư (I): 15 * 600.000 vnđ/cái = triệu vnđ Tiết kiệm: Ước tính thực giải pháp tiết kiệm 0,2 m3/tấn sp chi phí xử lý nước thải Như tổng số tiền tiết kiệm (S): 0,2 m3/tấn sp * 25.815 sp/năm * 0,98kwh/m3 * 1.270vnđ/kwh + 0,2 m3/tấn sp * 25.815 sp/năm * 10.500 vnđ/m3 = 60 triệu vnđ/năm Giải pháp 18:Lập bảng theo dõi nước sử dụng theo mẻ, ca làm việc, ngày tổng hợp số liệu theo tháng quý Vốn đầu tư (I): vnđ Tiết kiệm (S): Chưa xác định Giải pháp 19: Định mức lượng nước sử dụng cụ thể Vốn đầu tư (I): vnđ Tiết kiệm (S): tương tự giải pháp 17, S = 60 triệu vnđ/năm 82     Giải pháp 20: Phân công trách nhiệm cho nhóm trưởng Vốn đầu tư (I): vnđ Tiết kiệm (S): tương tự giải pháp 17, S = 60 triệu vnđ/năm Giải pháp 21: Đào tạo cơng nhân việc sử dụng hóa chất Tổng lượng hóa chất rơi vãi q trình sản xuất: 0,000012 tấn/tấn sp (gồm 0,00012 Ca(OH)2 0,000001 H3PO4) Vốn đầu tư (I): vnđ Tiết kiệm (S): thực giải pháp tiết kiệm khoảng 80% lượng hóa chất rơi vãi, tương đương với số tiền: 80% * (0,00012 Ca(OH)2/tấn sp * 25.815 sp/năm* 935.000vnđ/tấn + 0,000001 H3PO4/tấn sp * 25.815 sp/năm * 9,98 triệu vnđ/năm) = triệu vnđ/năm Giải pháp 22: Mua vải lọc Vốn đầu tư (I): vải lọc * 40 triệu vnđ = 160 triệu vnđ Thực giải pháp làm độ Pol giảm % nồng độ Pol ban đầu (Pol cặn bùn: 3,2 %) Như chi phí tiết kiệm(S): 4% * 3,2% * 0,407 (tấn bùn/ sp) * 9,976 (tấn mía / sp)* 25.815 (tấn mía/ năm) * 800.000 (vnđ/tấn mía) = 263 triệu vnđ/năm Giải pháp 23: Bố trí lại béc phun cho hợp lý để đạt áp lực phun Vốn đầu tư (I): vnđ Khi thực giải pháp cặn bùn thải có nồng độ Pol giảm 1% nồng độ Pol ban đầu (Pol cặn bùn: 3,2 %) Như chi phí tiết kiệm(S): 1% * 3,2% * 0,407 (tấn bùn/ sp) * 9,976 (tấn mía / bã)* 25.815 (tấn mía/ năm) * 800.000 (vnđ/tấn mía) = 66 triệu vnđ/năm 83     Giải pháp 24: Điều chỉnh khống chế chiều dày lớp bùn từ -6 mm Vốn đầu tư (I): vnđ Thực điều chỉnh khống chế chiều dày lớp bùn từ -6 mm, cặn bùn thải có nồng độ Pol giảm % nồng độ Pol ban đầu ( Pol bã: 3,2 %) Như chi phí tiết kiệm(S): 1% * 3,2% * 0,407 (tấn bùn/tấn sp) * 9,976 (tấn mía/tấn bã)* 25.815 (tấn mía/năm) * 800.000 (vnđ/tấn mía) = 66 triệu vnđ/năm Giải pháp 25 Bảo ôn, sửa chữa nơi rò rỉ Đầu tư (I): vnđ Thực giải pháp tiết kiệm nhiệt thất Chi phí tiết kiệm (S): chưa xác định Giải pháp 26: Tuần hoàn nước ngưng cho hệ thống lò Tổng lượng nước ngưng thải bỏ 3,54 m3/ sp Vốn đầu tư (I): chi phí nhân cơng + chi phí trang thiết bị, hóa chất = 100 triệu vnđ/năm Tiết kiệm: giảm chi phí cho việc bơm 3,54 m3/tấn sản phẩm, tức 3,522 m3/tấn sản phẩm * 25.815 sp/năm * 0,98kwh/m3 * 1.270vnđ/kwh = 113,16 triệu vnđ/năm Giải pháp 27: Lắp hệ thống hút xử lý khí SO2 xưởng sản xuất Vốn đầu tư (I): 1.200 triệu vnđ Tiết kiệm (S): vnđ Giai pháp 28: Vệ sinh thiết bị gia nhiệt Thực giải pháp phải mua thêm cột gia nhiệt để dự phòng, đồng thời tốn lượng nước để vệ sinh Tiết kiệm nhiệt để gia nhiệt nước mía Vốn đầu tư (I): chưa xác định Chi phí tiết kiệm (S): chưa xác định 84     Giải pháp 29: Tuần hoàn, tái sử dụng nước lọc chân không Nước thải lọc chân không: 87,805 m3/tấn sản phẩm Vốn đầu tư (I): chi phí đường ống + chi phí nhân cơng + hóa chất = 120 triệu vnđ + 30 triệu vnđ + 10 triệu vnđ = 150 triệu vnđ Tiết kiệm (S): Giảm chi phí cho việc bơm: 87,805m3/tấn sản phẩm * 25.815 sp/năm * 0,98kwh/m3 * 1.270vnđ/kwh = 2.821 triệu vnđ/năm Giải pháp 30: Giáo dục ý thức tiết kiệm sử dụng lượng hiệu cho công nhân Vốn đầu tư (I): vnđ Tiết kiệm (S): Chưa xác đinh Giải pháp 31: Thay bóng đèn T10 -40W bóng đèn T5-28W có chóa phản quang có chụp Đầu tư (I): 212 bóng đèn đơi + chi phí nhân cơng = 212 x 120.000 vnđ/đơi bóng + triệu vnđ = 27,44 triệu vnđ Tiết kiệm (S) = 424 bóng x 0,022kw x x 300 ngày x 1.270 vnđ = 28,43 triệu vnđ/năm Giải pháp 32: Lắp cơng tắc riêng cho dãy bóng đèn Tồn dây chuyền sản xuất có 20 dãy bóng đèn nên tiến hành lắp công tắc cho dãy Với công tắc chiều ASM – AC Lighting có giá 16.200 vnđ Tổng đầu tư (I): 20 cơng tắc * 16.200 vnđ/công tắc = 324.000 vnđ Tiết kiệm: chưa xác định Giải pháp 33: Bão dưỡng thiết bị thường xuyên: vệ sinh động cơ, siết chặt bulong định vị, … Vốn đầu tư (I): vnđ Tiết kiệm (S): Chưa xác định 85   ... khả thi giải pháp 47 4.6.1 Mô tả giải pháp 47 4.6.2 Đánh giá tính khả thi mặt kỹ thu t .53 4.6.3 Đánh giá tính khả thi mặt kinh tế 57 4.6.4 Đánh giá tính khả thi. .. 46 Bảng 4.7 Các tiêu chí đánh giá tính khả thi mặt kỹ thu t 53 Bảng 4.8 Tính khả thi mặt kỹ thu t giải pháp SXSH 54 Bảng 4.9 Tính khả thi mặt kinh tế cho giải pháp SXSH 58 Bảng... chức thu mua, vừa đào tạo cơng nhân, vừa đổi máy móc thi t bị Cho đến nay, hệ thống trang thi t bị, máy móc Cơng ty đại hơn, thể bảng 3.5 Bảng 3.5 Danh mục máy móc, thi t bị sản xuất STT Tên thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH , NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn