KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ GIÁO DỤC VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN

94 13 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:12

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ GIÁO DỤC VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN Tác giả LÊ THỊ KIM CHI Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn: TS HỒ VĂN CỬ Tháng 12 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: LÊ THỊ KIM CHI Mã số SV: 10157018 Khóa học: 2010 – 2014 Lớp: DH10DL Tên đề tài: Khảo sát trạng bảo tồn đa dạng sinh học rừng dựa vào cộng đồng vườn quốc gia Núi Chúa huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Nội dung KLTN SV phải thực yêu cầu sau đây: - Khảo sát trạng bảo tồn đa dạng sinh học rừng công tác quản lý hoạt động VQG cộng đồng - Đánh giá trạng nhận thức ảnh hưởng cộng đồng đa dạng sinh học rừng - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai trò cộng đồng hiệu cơng tác bảo tồn đa dạng sinh học rừng VQG Thời gian thực hiện: Bắt đầu: 08/2013 kết thúc: 12/2013 Họ tên GVHD: TS HỒ VĂN CỬ Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày tháng năm 2013 Ngày tháng năm 2013 Ban chủ nhiệm khoa Giáo viên hướng dẫn TS Hồ Văn Cử SVTH: Lê Thị Kim Chi ii GVHD: TS Hồ Văn Cử LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp này, khơng công sức riêng cá nhân mà tập thể cá nhân khác, muốn gửi lời cảm tạ chân thành sâu sắc tới: TS.Hồ Văn Cử - người thầy ln tận tình giúp đỡ, động viên, định hướng cho tơi để tơi hồn thành tốt khóa luận Tồn thể q thầy trường đại học Nơng Lâm TP.HCM quý thầy cô khoa Môi trường tài nguyên tận tình dạy truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian giảng đường đại học PGD.Phạm Vũ Điệp, chị Nguyễn Thị Nhụ tồn thể cán cơng tác trung tâm Du lịch sinh thái giáo dục môi trường Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận Mọi người tạo điều kiện cho nghiên cứu, thu thập thơng tin, ln nhiệt tình giúp đỡ tơi để tơi hồn thành tốt khóa luận Cuối cùng, xin gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình, bạn bè người thân ln bên cạnh động viên, cổ vũ tơi lúc khó khăn Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực LÊ THỊ KIM CHI SVTH: Lê Thị Kim Chi iii GVHD: TS Hồ Văn Cử TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát trạng công tác tuyên truyền giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học rừng dựa vào cộng đồng Vườn quốc gia Núi Chúa, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận” tiến hành thôn Đá Hang, thôn Cầu Gãy học sinh trường THCS thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận từ 09/2013 đến 12/2013 Với mục tiêu góp phần làm tiền đề cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng VQG Núi Chúa huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, đề tài triển khai tìm hiểu nội dung sau: - Khảo sát trạng bảo tồn đa dạng sinh học rừng VQG Núi Chúa - Khảo sát công tác quản lý hoạt động VQG cộng đồng - Đánh giá trạng nhận thức ảnh hưởng cộng đồng đa dạng sinh học rừng - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai trò cộng đồng hiệu cơng tác bảo tồn đa dạng sinh học rừng VQG Bằng phương pháp tổng quan tài liệu, đánh giá nhanh có tham gia cộng đồng (PRA) thống kê sử dụng đề tài Các kết đạt bao gồm: - Đối với VQG: Giá trị đa dạng sinh học rừng giá trị bảo tồn thể văn thống kê Nội dung, hình thức hoạt động bảo tồn dựa vào cộng đồng - Đối với cộng đồng: Mức độ quan tâm, tham gia lợi ích từ hoạt động tuyên truyền, giáo dục mà VQG đem lại  Đối tượng nghiên cứu: cộng đồng dân tộc Raglai sinh sống thôn, chiếm 75% nữ giới, đa phần thuộc độ tuổi trung niên, học vấn không cao sinh sống vùng đệm trước VQG thành lập (trên 10 năm) 80% Học sinh nằm vùng đệm tiếp giáp với thôn tổ chức hoạt động GDMT  Nhận thức ban đầu cộng đồng môi trường đa dạng sinh học nâng cao rõ rệt từ trước sau thành lập VQG Cộng đồng có thái độ tích cực việc tiếp nhận hoạt động từ VQG, song thụ động SVTH: Lê Thị Kim Chi iv GVHD: TS Hồ Văn Cử  Mặc dù hạn chế hoạt động săn bắn trái phép cộng đồng có tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng VQG chưa ổn định kinh tế đời sống gặp nhiều khó khăn - Đề xuất giải pháp giúp nâng cao vai trò cộng đồng; thu hút, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên rừng đa dạng sinh học SVTH: Lê Thị Kim Chi v GVHD: TS Hồ Văn Cử MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iv MỤC LỤC vi DANH MỤC VIẾT TẮT x MỤC LỤC BẢNG xi MỤC LỤC HÌNH ẢNH xii Chương 1MỞ ĐẦU - 1.1 Tính cấp thiết đề tài - 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - - Chương 2TỔNG QUAN TÀI LIỆU - 2.1 Đa dạng sinh học bảo tồn đa dạng sinh học - 2.1.1 Khái niệm ĐDSH - - 2.1.2 Giá trị ĐDSH - - 2.1.2.1 Những giá trị kinh tế trực tiếp - - 2.1.2.2 Những giá trị kinh tế gián tiếp - - 2.1.3 Bảo tồn đa dạng sinh học - - 2.1.4 Tình hình cơng tác bảo tồn Việt Nam - - 2.2 Cộng đồng công tác bảo tồn ĐDSH - 2.2.1 Khái niệm cộng đồng - - 2.2.2 Cộng đồng công tác bảo tồn ĐDSH - - 2.3 Giáo dục môi trường - 10 SVTH: Lê Thị Kim Chi vi GVHD: TS Hồ Văn Cử 2.3.1 Định nghĩa GDMT - 10 - 2.3.2 Mục đích GDMT - 10 - 2.3.3 Mục tiêu GDMT - 11 - 2.3.4 Nguyên tắc GDMT - 11 - 2.3.5 GDMT thay đổi hành vi - 12 - 2.3.6 Các loại hình GDMT - 13 - 2.4 Tổng quan VQG Núi Chúa - 14 2.4.1 Lịch sử hình thành VQG Núi Chúa - 14 - 2.4.2 Chức nhiệm vụ VQG Núi Chúa - 14 - 2.4.3 Tài nguyên đa dạng sinh học Vườn Quốc Gia Núi Chúa - 15 - 2.4.3.1 Tài nguyên sinh vật rừng - 15 - 2.4.3.2 Tài nguyên sinh vật biển - 16 - 2.4.4 Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội - 16 - 2.4.4.1 Điều kiện tự nhiên - 16 - 2.4.4.2 Về kinh tế - xã hội - 19 - 2.5 Sơ lược đối tượng nghiên cứu - 22 2.5.1 Cộng đồng người Raglai - 22 - 2.5.1.1 Đời sống - 22 - 2.5.1.2 Phong tục tập quán Văn hóa - 23 - 2.5.2 Học sinh - 24 - Chương 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 25 3.1 Nội dung nghiên cứu - 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu - 25 3.2.1 Thu thập số liệu thứ cấp - 25 - 3.2.2 Phương pháp PRA - 25 - SVTH: Lê Thị Kim Chi vii GVHD: TS Hồ Văn Cử 3.2.2.1 Phỏng vấn bán cấu trúc - 25 - 3.2.2.2 Quan sát trực tiếp - 27 - 3.2.2.3 Phỏng vấn nhóm tham vấn ý kiến chuyên gia - 27 - 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu - 28 - Chương 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - 29 4.1 Các hoạt động VQG Núi Chúa cộng đồng - 29 4.1.1 Giá trị đa dạng sinh học rừng VQG Núi Chúa - 29 - 4.1.1.1 Hệ thực vật - 29 - 4.1.1.2 Hệ động vật - 30 - 4.1.2 Giá trị bảo tồn - 31 - 4.1.3 Các chương trình hoạt động VQG cộng đồng dân cư - 33 - 4.2.Những ảnh hưởng điều kiện kinh tế - xã hội cộng đồng đến đa dạng sinh học 34 4.2.1 Nhận thức cộng đồng thông qua hoạt động VQG - 34 - 4.2.1.1 Các hình thức tuyên truyền - 34 - 4.2.1.2 Mức độ tham gia - 35 - 4.2.1.3 Tính thường xuyên có mặt hoạt động - 36 - 4.2.1.4 Đánh giá cộng đồng hoạt động - 37 - 4.2.1.5 Nhận thức cộng đồng - 37 - 4.2.2 Chương trình giáo dục mơi trường cho học sinh - 38 - 4.2.2.1 Các chương trình tham gia - 39 - 4.2.2.2 Mức độ nhận thức hành vi học sinh - 40 - 4.2.3 Hiện trạng sử dụng tài nguyên - 42 - 4.3 Cơ sở đề xuất giải pháp - 44 4.4 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác bảo tồn dựa vào cộng đồng 45 SVTH: Lê Thị Kim Chi viii GVHD: TS Hồ Văn Cử Chương 5KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ - 47 5.1 Kết luận - 47 5.2 Kiến nghị - 48 - TÀI LIỆU THAM KHẢO - 49 PHỤ LỤC - 51 - SVTH: Lê Thị Kim Chi ix GVHD: TS Hồ Văn Cử DANH MỤC VIẾT TẮT BQL Ban quản lý ĐDSH Đa dạng sinh học FIPI Forest Inventory and Planning Institute (Viện Điều Tra Quy Hoạch Rừng) GDMT Giáo dục môi trường HST Hệ sinh thái IUCN International Union for Conservation of Nature (Tổ chức bảo tồn Thế Giới) KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên LSNG Lâm sản gỗ PRA Phương pháp đánh giá nhanh có tham gia cộng đồng THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông THPHDTNT Trung học phổ thông dân tộc nội trú UBND Ủy ban nhân dân VQG Vườn quốc gia SVTH: Lê Thị Kim Chi x GVHD: TS Hồ Văn Cử KẾT QUẢ KHẢO SÁT 2.1 CỘNG ĐỒNG Lựa chọn Câu hỏi Tổng Tỉ lệ (%) A Tình hình thực trạng 1.Ơng/Bà sinh sống rồi? 2.Thu nhập gia đình Ơng/Bà từ? Dưới 10 năm 12 48 20 80 Buôn bán, dịch vụ 18 30 8,3 Chăn nuôi 10 16,7 Làm thuê 13 21,7 Lấy củi khô 13,3 Thu hái LSNG 6,7 3,3 10 6,7 16,7 23 38,3 Đốt than 12 20 Săn bắn, bẫy thú 8,3 Khác Buôn bán 10 42 70 Sử dụng gia đình 18 30 Quan trọng 33 20 55 33,3 Bình thường 10 Khơng quan trọng Tự tiếp cận rừng, tự Trước 1,7 Trên 10 năm Làm nương, rẫy Khác 3.Theo Ông/Bà người dân Phá rừng canh tác nương rẫy thường khai thác Khai thác gỗ sản phẩm từ VQG? Thu hái LSNG 4.Những sản phẩm sử dụng vào mục đích gì? B Nhận thức cộng đồng 1.Theo Ơng/Bà Vườn quốc gia Núi Chúa có vai trò nào? 2.Ông/Bà đánh lúc trước sau SVTH: Lê Thị Kim Chi Rất quan trọng có 23 18,7 tiếp cận rừng 68 GVHD: TS Hồ Văn Cử Cuộc sống vất vả đói có VQG (Ảnh hưởng VQG)? 32 26 15 12,2 Tự thả gia súc gia cầm 21 17,1 Cuộc sống người dân 32 26 15 12,8 12 10,3 24 20,6 30 25,6 21 17,9 15 12,8 nghèo Hàng năm người dân phai di dời chỗ thường xuyên phụ thuộc vào rừng Sau có Có quyền quản lý, bảo vệ khu bảo tồn nhận thù lao Có hợp tác cán bảo vệ người dân địa phương tạo nên đội ngũ bảo vệ thường trực Được nhiều giúp đỡ hỗ trợ, quan tâm Khó khăn việc tự vào rừng Khoanh vùng chăn thả nơi tổ chức DLST Được ổn định nơi 3.Theo Ông/Bà đa dạng sinh học có vai trò nào? Khơng biết 21 35 Khơng có giá trị 10 Có vai trò quan trọng biết gìn giữ 33 55 C Mức độ tham gia đánh giá cộng đồng hoạt động bảo tồn 1.Ông /Bà có quan tâm đến SVTH: Lê Thị Kim Chi Có 50 69 83,3 GVHD: TS Hồ Văn Cử hoạt động mà VQG tổ chức khơng? Khơng 10 16,7 2.Ơng/Bà tham gia vào hoạt động mà VQG Núi Chúa tổ chức chưa? Chưa 13,3 Thỉnh thoảng (1 đến lần) 18 30 Thường xuyên (trên lần) Lý do: Bận việc 34 56,7 8,3 Khơng có thu nhập Tò mò 12 23,1 Rãnh rỗi 14 26,9 Có người vận động 10 19,2 Thích 13,5 Cần nên biết 17,3 Trồng rừng bảo vệ rừng 20 21,7 Họp dân để trình chiếu phim, hình ảnh, 23 25 Các dự án tổ chức phi phủ 18 19,6 Tham gia hoạt động tuyên truyền 4.Cảm nhận Ông/Bà Tốt nội dung chương trình Bình thường nào? Kém 31 33,7 38 12 73,1 23,1 3,8 Tốt 28 53,8 Bình thường 21 40,4 Kém Tốt 5,8 35 67,3 Bình thường 14 26,9 Kém Có 5,8 31 59,6 3.Những chương trình mà Ơng/Bà tham gia là? 5.Về hình thức tổ chức chương trình nào? 6.Nhận xét Ông/Bà cách thức truyền đạt cán VQG? 7.Ơng/Bà có mong muốn SVTH: Lê Thị Kim Chi 70 GVHD: TS Hồ Văn Cử lần sau tham gia tiếp không? 21 40,4 Nâng cao kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi 14 15,5 Giáo dục chuyên môn hoạt động DLST 7,8 Được tiếp cận nhiều với nguồn LSNG 21 23,3 Cấp quyền sử dụng đất 32 35,6 Tăng cường giáo dục, xây dựng thêm nhiều trường học 16 17,8 Không D Mong muốn cộng đồng Hiện nay, Ơng/Bà có mong muốn hỗ trợ phương diện từ VQG? 2.2 HỌC SINH SVTH: Lê Thị Kim Chi 71 GVHD: TS Hồ Văn Cử Câu hỏi Lựa chọn Tỉ lệ (%) Tổng A Mức độ tham gia học sinh vào chương trình mà VQG tổ chức Em có tham gia vào chương trình VQG Núi Chúa tổ chức chưa? Em tham gia vào chương trình nào? Em có tham gia đến cuối chương trình khơng? Em có nhận xét nội dung chương trình? Về cách thức truyền đạt người hướng dẫn? Em có muốn tham gia vào lần sau khơng? Qua chương trình em học hỏi hay hiểu biết thêm khơng? SVTH: Lê Thị Kim Chi Chưa 1,7 98,3 Rồi 59 Tuyên truyền Luật bảo vệ rừng 34 Các buổi chiếu phim, hình ảnh ĐDSH 50 Dạy ngoại khóa tổ chức tham quan dã ngoại 23 Thu gom rác, làm đường phố 2,7 Có 56 94,9 Không quan tâm Thời gian kéo dài 1,7 3,4 Rất thú vị 34 57,6 Thú vị 16 27,1 Bình thường 15,3 Chán Dễ hiểu, hấp dẫn 0 40 67,8 Bình thường 17 28,8 Khơng hấp dẫn Có 58 Khơng 30,9 45,5 20,9 3,4 98,3 1,7 Khơng Có Hiểu biết thêm động, thực vật quý VQG Núi Chúa Biết cách tuyên truyền Biết bảo vệ môi trường 72 23,4 18 14 9,1 18,2 GVHD: TS Hồ Văn Cử Không Cần phải bảo vệ rừng đa dạng sinh học Săn bắn thú rừng phạm pháp Khơng thích thú Đã biết trước 12 23 15,6 29,8 3,9 B Mức độ hiểu biết đa dạng sinh học Em hiểu “mơi trường” gì? Theo em “đa dạng sinh học” nghĩa là? Em biết giá trị đa dạng sinh học? Em nhận thấy cộng đồng cư dân nơi tác động đến VQG? Là trường học Là cối, chim thú Là tất xung quanh chúng ta, 56 bao gồm: đất, nước, khơng khí,… 6,7 93,3 Là đàn dê núi 0 Là loài thú, loài quý 6,7 Là phong phú loài sinh vật sống 56 Khơng biết 6,7 Khơng có giá trị 1,7 Chỉ có giá trị khai thác 15 Có giá trị vai trò quan trọng biết cách gìn giữ Trồng rừng, tun truyền Tích cực bảo vệ rừng Mọi người nhận thức trước vào rừng Ổn định Phá rừng, săn bắn, vứt rác, Tiêu cực hầm than 46 11 93,3 76,6 18,3 55 33 16 26,7 C Thái độ nhận thức hành vi Khi thấy vứt rác bừa bãi, em sẽ: SVTH: Lê Thị Kim Chi Làm ngơ, không quan tâm Làm ngơ thấy khó chịu Nhắc nhở người 35 73 58,3 GVHD: TS Hồ Văn Cử Khi thấy người dân vào rừng săn bắn, hay phá rừng, em làm gì? Em có ý kiên cộng đồng VQG để nâng cao hiệu bảo tồn đa dạng sinh học? Lượm lại bỏ sọt rác 22 36,7 Khơng làm 1,7 98,3 Thông báo cho cán VQG 59 Không có ý kiến 12 19 Tăng cường tuần tra kiểm lâm 12,7 Tăng cường tuyên truyền 21 33,3 Tăng cường trồng rừng bảo vệ môi trường 18 Cần có biện pháp chặt chẽ vấn đề bảo vệ mơi trường nơi có hoạt động du lịch sinh thái SVTH: Lê Thị Kim Chi 74 28,6 6,4 GVHD: TS Hồ Văn Cử PHỤ LỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ XANH TẠI CÁC TRƯỜNG THCS THUỘC VÙNG ĐỆM VQG NÚI CHÚA SVTH: Lê Thị Kim Chi 75 GVHD: TS Hồ Văn Cử CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT Ngày 09/7/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 134/2003/QĐTTg việc Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên rừng khô hạn Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận thành Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận Ngày 12/3/2010, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành định số 209/2010/QĐ-UBND việc đổi tên Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thành Vườn quốc gia Núi Chúa định số 210/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Vườn quốc gia Núi Chúa KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ XANH TẠI CÁC TRƯỜNG THCS THUỘC VÙNG ĐỆM VQG NÚI CHÚA Thực theo Quyết định số 70/QĐ-BQLVCF ngày 09/02/2012 việc giao Trung tâm Du lịch sinh thái & Giáo dục Môi trường thực hoạt động 2.2.2 (Thành lập hoạt động câu lạc xanh trường học) Dự án “ Nâng cao lực Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa để bảo vệ giám sát Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Núi Chúa, thực thí điểm chế chia sẻ lợi ích lập mơ hình hỗ trợ sinh kế cho người dân phụ thuộc vào tài nguyên rừng sống vùng đệm” năm 2012 Với nội dung hoạt động cụ thể trường sau:  Thảo luận Quyết định thành lập câu lạc xanh: Mục đích thành lập: - Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, nhận thấy tầm quan môi trường sống người, ý nghĩa thực tiễn việc bảo vệ tính Đa dạng sinh học - Hình thành thói quen, kỹ học tập tốt, biết suy nghĩ, biết hành động trước mối đe doạ thiên nhiên Từ nâng cao lực cho em biết tôn trọng bảo vệ tài nguyên Rừng Biển Vườn quốc gia Núi Chúa  Công bố Quyết định thành lập câu lạc xanh  Kế hoạch hoạt động: SVTH: Lê Thị Kim Chi 76 GVHD: TS Hồ Văn Cử - Thành lập nhóm danh sách 30 em học sinh khối khối tham gia Câu lạc xanh, giáo viên phụ trách Câu lạc - Tổ chức cho học sinh dã ngoại thực tế lâm phần VQG Núi Chúa - Tuyên truyền, chiếu phim, hình ảnh thực tế - Dạy ngoại khóa (12 chủ đề) môi trường bảo vệ môi trường Rừng Biển - Tổ chức thi vẽ tranh “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh” - Hàng tháng, hàng quý tổ chức hoạt động liên quan đến cơng tác bảo tồn tính Đa dạng sinh học VQG Núi Chúa SVTH: Lê Thị Kim Chi 77 GVHD: TS Hồ Văn Cử PHỤ LỤC BẢNG ĐỒ VQG NÚI CHÚA MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀVQG NÚI CHÚA SVTH: Lê Thị Kim Chi 78 GVHD: TS Hồ Văn Cử BẢNG ĐỒ VQG NÚI CHÚA Nguồn: Báo cáo tham vấn xã hội – VQG Núi Chúa, tháng năm 2010 SVTH: Lê Thị Kim Chi 79 GVHD: TS Hồ Văn Cử MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VQG NÚI CHÚA Kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới núi thấp Kim giao Trung Bộ (Drynaria quercifolia) Họ Kim Giao(Podocarpaceae) Bộ Kim Giao (Podocarpales) Thông lông gà (Podocarpus imbricatus) Họ Kim giao (Podocarpaceaea) Bộ Kim Giao (Podocarpales) (Nguồn: VQG Núi Chúa) SVTH: Lê Thị Kim Chi 80 GVHD: TS Hồ Văn Cử Gấu ngựa (Ursus Thibetanus) Khỉ đuôi lợn (Macaca Nemestrina) Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) Sóc chân vàng (Callosciurus flavimanus) (Nguồn: VQG Núi Chúa) SVTH: Lê Thị Kim Chi 81 GVHD: TS Hồ Văn Cử Họp cộng đồng, vận động nhân dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng Tổ chức tuyên truyền trường học (Nguồn: VQG Núi Chúa) SVTH: Lê Thị Kim Chi 82 GVHD: TS Hồ Văn Cử ... quan điểm giá trị, thái độ, ý thức kỹ cần thi t để bảo vệ cải thi n môi trường SVTH: Lê Thị Kim Chi - 10 - GVHD: TS Hồ Văn Cử - Tạo mơ hình hành vi thân thi n với môi trường cho cá nhân, cộng đồng... sa không bồi (diện tích 226ha, chi m 0,7%),  Đất cát biển (diện tích 1.009ha, chi m 3,4%)  Núi đá trọc khơng (diện tích 1.322ha, chi m 4,5%) SVTH: Lê Thị Kim Chi - 17 - GVHD: TS Hồ Văn Cử Khí... can thi p vào hệ sinh thái tự nhiên thường xuất phát từ tính tốn lợi ích kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao, đa dạng thường thi u cân nhắc đến khả chịu đựng hệ sinh thái SVTH: Lê Thị Kim Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ GIÁO DỤC VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN , KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ GIÁO DỤC VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn