ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY HÓA CHẤT ĐỒNG NAI

70 17 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:12

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP     ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AN TỒN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY HĨA CHẤT ĐỒNG NAI Họ tên: DƯƠNG HỒNG ANH Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2009 - 2013 TP.HCM, Tháng 6/2013   ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AN TỒN SỨC KHỎE MƠI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY HĨA CHẤT ĐỒNG NAI Tác giả DƯƠNG HỒNG ANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư chuyên ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: KS NGUYỄN HUY VŨ ii    Tháng 6/2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự – Hạnh phúc TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM ************ KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: DƯƠNG HOÀNG ANH Mã số SV: 09149004 Khoá học :2009- 2013 Lớp : DH09QM Tên đề tài: Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp mơi trường Nhà máy Hóa chất Đồng Nai Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây:  Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001:2004/COR.1:2009, tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 hệ thống tích hợp hai tiêu chuẩn  Tổng quan Nhà máy Hóa chất Đồng Nai tình hình thực cơng tác quản lý an tồn, sức khỏe mơi trường Công ty  Đánh giá hiệu lực thực hệ thống quản lý An toàn, sức khỏe nghề nghiệp môi trường theo yêu cẩu tiêu chuẩn ISO 14001:2004/COR.1:2009, tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, quy định pháp lý yêu cầu khác có liên quan  Đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 03/2013 Kết thúc: tháng 06/2013 Họ tên GVHD : KS.NGUYỄN HUY VŨ Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày tháng năm 2013 Ngày tháng năm 2013 Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn KS.NGUYỄN HUY VŨ iii    LỜI CẢM ƠN Những năm tháng học tập, sinh hoạt trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, tháng ngày thực tập Nhà Máy Hóa Chất Đồng Nai cung cấp cho em kinh nghiệm, kiến thức quý báu học tập sống Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, quý thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên trường ĐH Nông Lâm TP HCM truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm sống làm hành trang vững bước vào đời Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Huy Vũ người truyền dạy cho em kiến thức quý báu, kinh nghiệm sâu sắc sống hướng dẫn em hoàn thành báo cáo Đồng thời, em xin cảm ơn Lãnh đạo nhà máy, tất cô chú, anh chị làm việc Nhà máy Hóa chất Đồng Nai tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt thực tập Đặc biệt Lê Thanh Đạt hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho em suốt thời gian thực tập Nhà máy Cuối em muốn cảm ơn cha mẹ, người bạn lớp DH09QM động viên, chia sẻ mặt tinh thần với em suốt thời gian học trường đại học Nông Lâm TP.HCM Xin cảm ơn tất người Chúc người thành công sống! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên Dương Hoàng Anh   iv        TĨM TẮT NỘI DUNG KHĨA LUẬN Khóa luận “Đánh giá cải tiến hệ thống quản lý tích hợp An tồn, sức khỏe nghề nghiệp mơi trường Nhà máy Hóa chất Đồng Nai” gồm nội dung sau:  Sự tiếp cận đề tài thơng qua phần giới thiệu nội dung, phương pháp mục tiêu nghiên cứu đề tài  Tổng quan tiêu chuẩn ISO 14001:2004/COR.1:2009, OHSAS 18001:2007 hệ thống quản lý tích hợp  Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14001:2004/COR.1:2009  Giới thiệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007  Giới thiệu hệ thống quản lý tích hợp An tồn, sức khỏe nghề nghiệp mơi trường  Cách thực việc đánh giá cải tiến hệ thống quản lý tích hợp  Tổng quan Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  Lịch sử hình thành phát triển nhà máy  Cơ cấu tổ chức, sở vật chất, nguyên vật liệu, sản phẩm quy trình  Đánh giá trạng mơi truờng nhà máy  Đánh giá trạng quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhà máy  Đánh giá cải tiến hệ thống quản lý tích hợp An tồn, sức khỏe nghề nghiệp mơi trường Nhà máy Hóa chất Đồng Nai:  Cơ sở đánh giá tiêu chuẩn, văn pháp luật quy định nội  Từng yêu cầu hệ thống xem xét, đánh giá trạng tài liệu kết thực hệ thống  Dựa việc đánh giá có yêu cầu chưa phù hợp hệ thống đề biện pháp cải tiến cho yêu cầu chưa phù hợp  Kết luận kiến nghị: Trình bày kết luận chung trạng tài liệu trạng thực hệ thống quản lý tích hợp nhà máy đề xuất kiến nghị để cải tiến hệ thống v    MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA LUẬN v MỤC LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC BẢNG xiii DANH MỤC HÌNH xiv Chương MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 1.4 GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI: 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN VỀ CÁC TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009, OHSAS 18001:2007 VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ISO 14001: 2004 2.1.1 Giới thiệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 2.1.2 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 2.2 GIỚI THIỆU HTQL TÍCH HỢP ISO 14001:2004/COR.1:2009 VÀ OHSAS 18001:2007 2.2.1 Cơ sở HTQL tích hợp 2.2.2 Lợi ích tích hợp HTQL ISO 140001:2004 OHSAS 18001:2007 Chương TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY HÓA CHẤT ĐỒNG NAI 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY 3.1.1 Vị trí địa lý vi    3.1.2 Điều kiện tự nhiên 3.1.3 Địa liên hệ 3.1.4 Lịch sử hình thành phát triển: 3.1.5 Diện tích 10 3.1.6 Sơ đồ tổ chức bố trí nhân 10 3.1.7 Một số sản phẩm nhà máy 11 3.1.8 Tiêu chuẩn quốc tế chất lượng, an tồn sức khỏe nghề nghiệp, mơi trường 11 3.2 GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY 12 3.2.1 Nguyên liệu 12 3.2.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất 12 3.2.2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất axit H3PO4 kỹ thuật 12 3.2.2.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất axit H3PO4 thực phẩm 15 3.2.3Tình hình tiêu thụ lượng 18 3.2.3.1 Điện 18 3.2.3.2 Hơi nước 18 3.2.3.3 Khí nén 18 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY 18 3.3.1 Nước thải 18 3.3.2 Khí thải 19 3.3.3.Chất thải rắn 20 3.3.4 Chất thải nguy hại 21 3.4 HIỆN TRẠNG ATVSLĐ TẠI NHÀ MÁY HOÁ CHẤT ĐỒNG NAI 22 3.3.1 Tổ chức quản lý công tác ATVSLĐ 22 3.3.2 Tai nạn lao động, PCCC ứng phó THKC nhà máy 23 3.3.2.1 Tai nạn lao động 23 3.3.2.2 Công tác phòng ngừa ứng phó THKC PCCC 23 Chương ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AN TỒN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MƠI TRƯỜNG 25 vii    4.1 PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG VÀ BAN CHUYÊN TRÁCH 25 4.1.1 Phạm vi hệ thống 25 4.1.1.1 Nội dung đánh giá 25 4.1.1.2 Nội dung cải tiến 25 4.1.2 Ban chuyên trách 25 4.1.2.1 Nội dung đánh giá 25 4.1.2.2 Nội dung cải tiến 26 4.2 CHÍNH SÁCH VÀ VIỆC PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG – AN TỒN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 26 4.2.2 Nội dung đánh giá 26 4.2.3 Nội dung cải tiến 27 4.3 HOẠCH ĐỊNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP MƠI TRƯỜNG – AN TỒN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 27 4.3.1 Nhận dạng khía cạnh môi trường nhận dạng mối nguy, đánh giá rủi ro để xác định biện pháp kiểm soát 27 4.3.1.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 27 4.3.1.2 Nội dung đánh giá 27 4.3.2.3 Nội dung cải tiến 28 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 28 4.3.2.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 28 4.3.2.2 Nội dung đánh giá 28 4.3.2.3 Nội dung cải tiến 29 4.3.3 Mục tiêu, tiêu môi trường – mục tiêu an toàn sức khoẻ nghề nghiệp 29 4.3.3.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 29 4.3.3.2 Nội dung đánh giá 30 4.3.3.3 Nội dung cải tiến 30 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 30 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm giải trình quyền hạn 30 4.4.1.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 30 viii    4.4.1.3 Nội dung cải tiến 31 4.4.2 Đào tạo, nhận thức lực 31 4.4.2.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 31 4.4.2.2 Nội dung đánh giá 32 4.4.2.3 Nội dung cải tiến 33 4.4.3 Thông tin liên lạc, tham gia hội ý 33 4.4.3.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 33 4.4.3.2 Nội dung đánh giá 33 4.4.3.3 Nội dung cải tiến 34 4.4.4 Thiết lập tài liệu hệ thống tích hợp quản lý mơi trường an tồn sức khoẻ nghề nghiệp 34 4.4.4.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 34 4.4.4.2 Nội dung đánh giá 35 4.4.4.3 Nội dung cải tiến 35 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 35 4.4.5.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu………………………………………… 36  4.4.5.2 Nội dung đánh giá 36 4.4.5.3 Nội dung cải tiến 36 4.4.6 Kiểm soát điều hành Error! Bookmark not defined.36 4.4.6.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 37 4.4.6.2 Nội dung đánh giá 39 4.4.6.3 Nội dung cải tiến 42 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình khẩn cấp 43 4.4.7.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 43 4.4.7.2 Nội dung đánh giá 43 4.4.7.3 Nội dung cải tiến 44 4.5 KIỂM TRA 44 4.5.1 Đo lường theo dõi kết hoạt động hệ thống quản lý tích hợp mơi trường, an tồn sức khỏe nghề nghiệp 44 4.5.1.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 44 ix    4.5.1.2 Nội dung đánh giá 45 4.5.1.3 Nội dung cải tiến 46 4.5.2 Đánh giá tuân thủ hệ thống 46 4.5.2.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 46 4.5.2.2 Nội dung đánh giá 46 4.5.2.3 Nội dung cải tiến 47 4.5.3 Điều tra cố, khơng phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa 47 4.5.3.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 47 4.5.3.2 Nội dung đánh giá 47 4.5.3.3 Nội dung cải tiến 48 4.5.4 Hồ sơ quản lý hồ sơ 48 4.5.4.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu 48 4.5.4.2 Nội dung đánh giá 48 4.5.4.3 Nội dung cải tiến: 49 4.5.5 Đánh giá nội 49 4.5.5.1 Hiện trạng trạng hệ thống tài liệu: 49 4.5.5.2 Nội dung đánh giá: 49 4.5.5.3 Nội dung cải tiến 50 4.6 Xem xét lãnh đạo 50 4.6.1 Cơ sở đánh giá 50 4.6.2 Nội dung đánh giá: 50 4.6.3 Nội dung cải tiến: 50 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 52 5.1 KẾT LUẬN 52 5.2 KIẾN NGHỊ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… 55 PHỤ LỤC…………………………………………………………………………… 56 x    Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  tai nghe làm việc nơi nguồn phát tiếng ồn cao (tầng xưởng sản xuất axit photphoric kỹ thuật) - Hoạt động kiểm soát sức khỏe, năm nhà máy tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lần/năm, nhà máy tuân thủ theo Điều 7, chương II, Nghị định 06/CP ban hành ngày 20/01/1995 Qua năm vừa không phát bệnh nghề nghiệp - Về tai nạn lao động, định kỳ 06 tháng lần Nhà máy có báo cáo gửi đến Sở lao động thương bình – xã hội tỉnh Đồng Nai Tuân thủ theo quy định Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Bộ Lao động, Thương binh Xã hội-Bộ Y tế : Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê báo cáo tai nạn lao động Trong năm 2012 không xảy vụ tai nạn lao động 4.4.6.3 Nội dung cải tiến  Về tài liệu Không cải tiến  Về thực thi hệ thống - Đối với hệ thống quản lý môi trường  Ghi nhận bơm dầu FO bị rò rỉ dầu vào sổ kiến nghị ATVSV, thực khắc phục theo quy định  Người phụ trách công tác hướng dẫn khách sinh viên thực tập phổ biến kiến thức an tồn mơi trường theo quy định tài liệu hệ thống - Đối với hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp  Thực nhắc nhở công nhân chở hàng xếp hàng hóa kho nguyên liệu theo Nội quy kho  ATVSV thực công việc kiểm tra định kỳ thiết bị PCCC xe vận chuyển hóa chất, nghiêm túc thực công việc kiểm tra thiết bị PCCC ghi nhận kết  Trưởng đơn vị thành viên BATMT phối hợp việc nâng cao ý thức người công nhân việc trang bị bảo hộ lao động, việc nhắc GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   42 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  nhở, nên xem xét đến hình thức cưỡng chế phạt tiền, chương trình hành động cụ thể nhằm thay đổi thói quen 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình khẩn cấp 4.4.7.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu - Các văn pháp quy  Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 06 năm 2010 hướng dẫn thi hành nghị định số 68/2005/ NĐ-CP ngày 20/05/2005 an toàn hóa chất + Thơng tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004 Bộ Công An hướng dẫn thi hành nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04-4-2003 phủ quy đinh chi tiết thi hành số điều luật phòng cháy chữa cháy Tài liệu Nhà máy soạn thảo: + Quy trình kiểm sốt tình khẩn cấp Các tình khẩn cấp nhà máy xác định thiết lập phương án đề phòng tình xảy Các tình đề quy trình gồm:  Cháy, nổ nhà, xưởng, kho hàng, công trình, nhà lưu giữ CTNH  Sự cố cháy photpho kho hoạt động sản xuất với photpho có khả lan rộng  Tràn, rò rỉ dầu FO bồn chứa có khả cháy nổ  Tràn đổ hóa chất nguy hiểm dạng lỏng, khí kho chứa, khuôn viên nhà máy, đường vận chuyển  Sự cố với bồn NH3 lỏng với mức phát tán rộng  Tràn, rò, đổ CTNH nhà lưu giữ 4.4.7.2 Nội dung đánh giá  Về tài liệu Nhà máy đề phương án ứng phó xảy tình khản cấp xảy nhà máy  Về thực thi hệ thống - Thực diễn tập theo phương án định kỳ năm lần - Trang bị đầy đủ phương tiện PCCC cần thiết tất khu vực nhà máy Tủ đựng bình chữa cháy kho ngun liệu có khóa GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   43 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  - Quản lý công tác PCCC nhà máy thực nghiêm túc, trang bị đầy đủ thiết bị PCCC, kiểm tra định kỳ thiết bị PCCC Nhà máy năm 01 lần, thiết bị PCCC xe vận chuyển hóa chất chưa kiểm tra định kỳ Đã xây dựng phương án chữa cháy thực việc tập huấn, thao dượt năm Việc thực tuân thủ theo Nghị Định 35/2003/NĐCP ban hành ngày 04-04-2003 - Việc kiểm tra hàng ngày ATVSV với thiết bị, phương tiện PCCC theo quy định nhà máy chưa nghiêm túc, khơng thực đặn 4.4.7.3 Nội dung cải tiến  Về tài liệu Không cải tiến  Về thực thi hệ thống Không để khóa tủ chứa bình chữa cháy kho ngun liệu Thực kiểm tra định kỳ thiết bị PCCC nhà máy xe vận chuyển hóa chất lưu lại hồ sơ theo biểu mẫu Kết kiểm tra thiết bị PCCC 4.5 KIỂM TRA 4.5.1 Đo lường theo dõi kết hoạt động hệ thống quản lý tích hợp mơi trường, an tồn sức khỏe nghề nghiệp 4.5.1.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu - Các văn pháp quy + QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô + QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp số chất hữu + QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp + QCVN 05:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh + QCVN 06:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại mơi trường khơng khí xung quanh GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   44 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  - Hiện trạng hệ thống quản lý tích hợp HSE Việc giám sát đo lường kết hoạt động hệ thống nhà máy xác định rõ ràng tài liệu: + Báo cáo đánh giá tác động môi trường + Hướng dẫn vận hành hồ xử lý nước thải + Quy định kiểm soát thực vệ sinh cơng nghiệp + Quy định an tồn vận hành sản xuất, bảo trì sửa chữa + Hướng dẫn kiểm tra an toàn vệ sinh lao động 4.5.1.2 Nội dung đánh giá - Thực đánh giá việc thực mục tiêu mơi trường, an tồn sức khỏe nghề nghiệp hàng tháng - Xây dựng chương trình theo dõi đánh giá việc thực yêu cầu pháp luật yêu cầu khác, bao gồm nội dung: yêu cầu thực hiên, đơn vị thực hiện, thời gian, thực tế hoàn thành - Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy đưa chương trình giám sát mơi trường, bao gồm có giám sát chất thải giám sát môi trường xung quanh Nhà máy thực đầy đủ theo chương trình + Giám sát chất thải  Giám sát khí thải  Giám sát nước thải  Giám sát chất thải rắn chất thải nguy hại + Giám sát môi trường xung quanh  Giám sát chất lượng khơng khí xung quanh  Giám sát nước mặt  Giám sát chất lượng nước ngầm - Giám sát đo lường khí độc: NH3, H2S - Thiết bị đo, đồng hồ áp lực liên quan kiểm định năm/ hàng ngày - Việc kiểm tra an tồn máy móc thiết bi, an tồn cầu trục, an tồn phòng thí nghiệm, bếp ăn tập thể nhà máy thực đầy đủ, có lưu hồ sơ Nhưng việc kiểm tra tình hình sử dụng BHLĐ chưa nhà máy thực nghiêm GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   45 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  túc ghi nhận ngày không theo định kỳ quy định - Tất thiết bị bình khí nén, palăng, lò hơi,…đều kiểm định đăng ký sử dụng sở LĐTBXH Đồng Nai theo quy định Thông tư số 32/2011/TTBLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh Xã hội : Hướng dẫn thực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động  4.5.1.3 Nội dung cải tiến  Về tài liệu Không cải tiến  Về thực thi hệ thống Nội dung nêu mục 4.4.6.3 4.5.2 Đánh giá tuân thủ hệ thống 4.5.2.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu - Sổ tay an tồn mơi trường - Thủ tục đánh giá phù hợp 4.5.2.2 Nội dung đánh giá - Trong biên xem xét lãnh đạo ghi nhận yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà nhà máy chưa thực - Tiến độ thực yêu cầu pháp luật thể rõ tài liệu: Bảng theo dõi việc thực yêu cầu pháp luật yêu cầu khác , báo cáo hoạt động hàng tháng hệ thống - Xây dựng chương trình quản lý việc thực yêu cầu pháp luật với nội dung: yêu cầu thực hiện, đơn vị thực hiện, thời gian, thực tế hoàn thành - Định kỳ cập nhật yêu cầu pháp luật yêu cầu khác tháng/lần Báo khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa - Định kỳ lần/ năm lãnh đạo xem xét mức độ thực yêu cầu pháp luật yêu cầu khác thể Biên xem xét lãnh đạo - Các phát không phù hợp theo dõi khắc phục, thể Sổ theo dõi hành động khắc phục – phòng ngừa - Yêu cầu nhà máy gửi cho nhà cung ứng chưa thực (yêu cầu GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   46 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  cấp phiếu an tồn số hàng hóa) ghi nhận Biên xem xét lãnh đạo 4.5.2.3 Nội dung cải tiến  Về tài liệu Không cải tiến  Về thực thi hệ thống BATMT hội ý với Ban lãnh đạo xem xét đến việc đưa yêu cầu nhà máy hệ thống HSE trở thành nội dung hợp đồng với nhà cung ứng để đem lại hiệu lực thực cao Điều tăng tính cạnh tranh việc lựa chọn khách hàng, tạo sân chơi tích cực cho đơn vị có khả đối tác 4.5.3 Điều tra cố, không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa 4.5.3.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu - Các văn pháp quy  Văn pháp quy: Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế việc hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê báo cáo tai nạn lao động   Hiện trạng hệ thống tài liệu hệ thống quản lý tích hợp HSE + Quy trình điều tra khơng phù hợp, cố, hành động khắc phục phòng ngừa + Biên điều tra tai nạn lao động + Biên họp công bố biên điều tra + Số thống kê tai nạn lao động năm… hồ sơ liên quan + Sổ thống kê không phù hợp, cố + Bản theo dõi thực hành động khắc phục phòng ngừa + Phiếu yêu cầu theo dõi thực hành động khắc phục phòng ngừa 4.5.3.2 Nội dung đánh giá  Về tài liệu Hệ thống tài liệu đầy đủ đáp ứng việc thực công tác điều tra cố không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa  Về thực thi hệ thống GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   47 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai   Từ năm 2008 đến nhà máy khơng có cố, tai nạn lao động  Mỗi năm nhà máy thực báo cáo tai nạn lao động gửi cho cơng ty chủ quản Nhà máy Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam, gửi theo yêu cầu pháp luật Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế việc hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê báo cáo tai nạn lao động  4.5.3.3 Nội dung cải tiến  Về tài liệu Không cải tiến  Về thực thi hệ thống Tiếp tục trì mặt cơng tác quản lý hệ thống HSE 4.5.4 Hồ sơ quản lý hồ sơ 4.5.4.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu: Việc kiểm soát hồ sơ Nhà máy thực theo quy trình xác định tài liệu: + Quy trình kiểm sốt hồ sơ Các loại hồ sơ lưu trữ Nhà máy: + Danh sách mối nguy khía cạnh mơi trường + Đánh giá rủi ro + Các giấy phép môi trường + Các hồ sơ đào tạo + Danh mục MSDS sản phẩm + Các hồ sơ kiểm tra, bảo trì hiệu chỉnh thiết bị + Báo cáo cố hành động khắc phục + Hồ sơ việc diễn tập thủ tục ứng phó khẩn cấp + Hồ sơ hoạt động nhà thầu phạm vi tổ chức + Hồ sơ họp xem xét ban lãnh đạo 4.5.4.2 Nội dung đánh giá  Về tài liệu  Hầu hết loại hồ sơ lưu trữ, xếp gọn gàng vào tủ lưu trữ, GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   48 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  đơn vị có phòng, tủ để lưu hồ sơ riêng Các loại hồ sơ xếp, kẹp vào bìa cứng theo danh mục, đảm bảo hồ sơ lưu trữ tốt, dễ dàng thuận tiện cho việc tìm kiếm  Hầu hết hồ sơ hệ thống quản lý tích hợp HSE thực lưu trữ, số hồ sơ thiếu, không đầy đủ.  4.5.4.3 Nội dung cải tiến:  Về tài liệu Không cải tiến  Về thực thi hệ thống Nội dung nêu mục 4.4.6.3 4.5.5 Đánh giá nội 4.5.5.1 Hiện trạng trạng hệ thống tài liệu: + Quy trình đánh giá nội + Quyết định thành lập đoàn đánh giá + Hồ sơ đánh giá nội + Chương trình đánh giá nội + Kế hoạch đánh giá nội + Báo cáo không phù hợp + Báo cáo kết đánh giá nội + Báo cáo kết thực chương trình đánh giá nội + Bảng phân cơng đoàn đánh giá nội 4.5.5.2 Nội dung đánh giá  Về tài liệu Các tài liệu lập đầy đủ sử dụng cho hoạt động thực hiện: kế hoạch thực hiện, báo cáo chương trình hoạt động, báo cáo kết hoạt động  Về thực thi hệ thống - Nhà máy tiến hành thực đầy đủ phạm vi hệ thống - Nhân lực theo kế hoạch đảm bảo hồn thành chương trình, không để xảy ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất thường ngày Tuy nhiên có thành viên chưa đem theo phiếu đánh giá đến trường GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   49 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  4.5.5.3 Nội dung cải tiến  Về tài liệu Không cải tiến  Về thực thi hệ thống Nhà máy nên thực trì tốt cơng tác Ngoài thành viên ban tổ chức nhắc nhở thành viên đoàn đánh giá đem theo phiếu đánh giá đến trường đánh giá 4.6 Xem xét lãnh đạo 4.6.1 Hệ thống tài liệu  Sổ tay an tồn mơi trường  Biên họp xem xét lãnh đạo 4.6.2 Nội dung đánh giá:  Về tài liệu Nội dung đầu vào xem xét lãnh đạo bao gồm:  Kết đánh giá nội hệ thống quản lý mơi trường, an tồn sức khỏe nghề nghiệp, đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật u cầu khác trước đó;  Thơng tin từ bên hữu quan;  Việc thực hệ thống quản lý mơi trường, an tồn sức khỏe nghề nghiệp;  Kết đạt mục tiêu tiêu mơi trường, an tồn sức khỏe nghề nghiệp;  Tình trạng hành động khắc phục, phòng ngừa  Các hành động theo dõi từ kết họp xem xét lần trước;  Các yêu cầu thay đổi  Các khuyến nghị cải tiến  Đầu họp xem xét phải bao gồm định hành động liên quan đến thay đổi mục tiêu, sách mơi trường, an tồn sức khỏe nghề nghiệp, nguồn lực yêu tố khác hệ thống quản lý tích hợp, tương thích với cam kết cải tiến liên tục  Về thực thi hệ thống GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   50 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai   Hồ sơ xem xét lãnh đạo nhà máy thực đầy đủ  Nhà máy thực việc xem xét lãnh đạo theo định kỳ, với nội dung đầu vào tuân thủ theo quy định hệ thống tiêu chuẩn 4.6.3 Nội dung cải tiến  Về tài liệu Không cải tiến  Về thực thi hệ thống Nhà máy nên thực trì tốt cơng tác GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   51 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN - Năm 2013 nhà máy tiến hành thực đánh giá lại cập nhật mối nguy/ khía cạnh mơi trường cần kiểm soát tất mặt hoạt động nhà máy - Các tài liệu hệ thống xuất thay đổi hoạt động sản xuất, yêu cầu phát sinh BATMT thiết lập cập nhật đến đơn vị tương ứng Tuy nhiên tình trạng lơ việc thực cập nhật tài liệu đơn vị - Việc xem xét YCPL yêu cầu khác trì tháng/ lần, có thay đổi hoạt động sản xuất thực nghiêm túc - Ý thức tự giác tuân thủ quy định nhà máy công nhân, nhân viên đơn vị vấn đề đảm bảo an tồn làm việc giữ gìn mơi trường khu vực làm việc tốt Nhưng số trường hợp chưa nhận thức tầm quan trọng việc sử dụng đầy đủ BHLĐ Hoạt động ATVSV thực đặn theo quy định, khơng nghiêm túc việc ghi nhận kiểm tra phương tiện PCCC, thiếu sót mặt xem xét bất thường hệ thống quản lý mơi trường bên cạnh đó, tham gia cơng nhân vào hệ thống đến chưa tích cực - Công tác đào tạo cho nhân viên công nhân nhà máy tiếp tục thực đầy đủ, nhà thầu khách tham quan vào Nhà máy huấn luyện quy định an tồn nhà máy - Hoạt động kiểm sốt sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩn trì thực tốt Từ đầu năm 2013 đến không xảy tai nạn lao động, cố nghiêm trọng không xảy ngộ độc thực phẩm GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   52 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  - Cơng tác PCCC ứng phó với tình trạng khẩn cấp thực bẳng việc lập kế hoạch phương án; kiểm tra phương tiện PCCC, bảo trì mua sắm bổ sung phương tiện, tập huấn cho đội chữa cháy nội định kỳ hàng năm Việc tập huấn, thao dượt khẩn cấp nhận dạng theo phương án xác định - Thực việc kiểm soát với nhà thầu phụ mặt an toàn mặt môi trường Đối với khách thực tập sinh kiểm sốt, nhiên khơng tiến hành việc hướng dẫn an tồn mơi trường quy định - Q trình tích hợp hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004/COR.1:2009 OHSAS 18001:2007 nhà máy tích hợp bước có cải tiến, thể rõ qua việc tích hợp số tài liệu hệ thống, trình đánh giá nội xem xét lãnh đạo thực chung cho hệ thống 5.2 KIẾN NGHỊ - Nhà máy nên tiếp tục trì cơng tác đánh giá, nhận diện, kiểm sốt mối nguy/ khía cạnh mơi trường thực tốt - Nhắc nhở, xem xét quy định trách phạt cho cán công nhân viên nhà máy việc thực thi hệ thống tài liệu - Duy trì việc cập nhật tuân thủ yêu cầu pháp luật, yêu cầu khác - Nhà máy nên trì hệ thống tài liệu thiết lập ổn định, đồng thời bổ sung thiếu sót, nhanh chóng cập nhật thực tốt việc rà soát theo định kỳ - Nhà máy nên đẩy mạnh tích cực việc nâng cao ý thức công nhân việc trang bị bảo hộ làm việc - Cần thực cơng việc hướng dẫn an tồn, mơi trường theo quy định nhà máy cách đầy đủ cho khách sinh viên thực tập, hướng dẫn quy định môi trường nhà máy cho nhà thầu mà không lưu hồ sơ - Nhà máy cần tiếp tục phát triển công tác PCCC ứng phó với tình khẩn cấp tập dợt thay đổi phương án cho phù hợp với thực tế GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   53 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  - Nhà máy nên tạo tính cạnh tranh việc đưa yêu cầu liên quan đến hệ thống bên hữu quan, việc làm cần có tầm nhìn xa, tạo xu cạnh tranh đối tác GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   54 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai  TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhà máy Hóa chất Đồng Nai 2013 Báo cáo giám sát môi trường quý 2, năm 2012 Hồng Xn Ngun, Phạm Văn Bổng, Tạ Đình Cơng, Kim Xuân Phương, Nguyễn Quang Tuấn, Vũ Đình Thơm, 2009 Kỹ Thuật An toàn Bảo hộ lao động Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, 327 trang Lê Hồng Trân, 2008 Thực thi hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Nhà xuất Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh, 411 trang Lý Ngọc Minh, 2006 Quản lý An toàn, sức khỏe nghề nghiệp mơi trường lao động phòng chống cháy nổ doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, 408 trang The International organization for standardization (Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế), (2004), ISO 14001:2004/COR.1:2009 – Environmental management system – Requirements with guidance for use (Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2007 – Hệ thống quản lý môi trường – Quy định hướng dẫn sử dụng) OHSAS, (2007) Tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp – Quy định hướng dẫn sử dụng.  GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   55 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Hóa chất Đồng Nai PHỤ LỤC MỘT SỐ VĂN BẢN, HỒ SƠ LƯU GIỮ CỦA NHÀ MÁY HĨA CHẤT ĐỒNG NAI  Mục tiêu cơng tác mơi trường an tồn sức khỏe nghề nghiệp năm 2013  Tờ cam kết thực sách an tồn mơi trường nhà máy hóa chất Đồng Nai  Bảng mối nguy biện pháp kiểm soát (trích)  Bảng danh mục hoạt động cần kiểm soát rủi ro  Đánh giá, biện pháp kiểm soát khía cạnh mơi trường  Bảng nhận dạng hoạt động cần kiểm sốt rủi ro  Phân tích cơng việc  Giấy phép thực công việc nguy hiểm  Một số phiếu kiểm tra  Phiếu đăng ký vật tư dụng cụ thiết bị nhà cung ứng  Sổ kiểm tra, kiến nghị ATVSV  Hướng dẫn ATLĐ, VSLĐ cho người sở đến tham quan, liên hệ công việc, thực tập nhà máy  Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ (cá nhân, tạp thể)  Phiếu đào tạo  Phiếu phát đánh giá không phù hợp  Phiếu yêu cầu theo dõi thực hành động khắc phục phòng ngừa  Quyết định định người quản lý chương trình đánh giá nội  Quyết định giám đốc nhà máy việc thành lập BATMT  Quyết định giám đốc nhà máy việc thành lập ATVSV GVHD: KS.NGUYỄN HUY VŨ   56 SVTH: DƯƠNG HOÀNG ANH ... TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA LUẬN v MỤC LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC BẢNG xiii DANH MỤC HÌNH xiv Chương MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH... Liên đoàn lao động Việt Nam xii    DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Khối lượng chất thải phát sinh 20  Bảng 3.2 Danh mục chất thải nguy hại 211  xiii    DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cách thực... động kinh doanh, thỏa mãn yêu cầu bên hữu quan.Việc tích hợp hệ thống cho phép doanh nghiệp xem xét mục tiêu, sách phương diện tổng thể nhiều góc độ khác bên hữu quan.Sau tích hợp, doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm:   ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY HÓA CHẤT ĐỒNG NAI ,   ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY HÓA CHẤT ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn