ĐÁ QU ÁNH GIÁ UẢN LÝ Á HIỆU Ý TÍCH H TẠ LỰC TH HỢPAN ẠI NHÀ HỰC HI TOÀN À MÁY Đ IỆN VÀ C SỨC K ĐẠM PH CẢI TIẾ KHỎE M HÚ MỸ ẾN HỆ T MÔI TR THỐNG RƯỜNG

70 9 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:11

B GIÁO BỘ O DỤC VÀ V ĐÀO TẠO TRƯ ƯỜNG ĐẠI Đ HỌC C NÔNG LÂM TP P.HỒ CH HÍ MINH H KHOA A MƠI TRƯỜNG G VÀ TÀII NGUYÊ ÊN    KHÓA A LUẬN TỐ ỐT NGHIIỆP ĐÁ ÁNH GIÁ Á HIỆU LỰC TH HỰC HIIỆN VÀ CẢI C TIẾ ẾN HỆ THỐNG T QU UẢN LÝ Ý TÍCH HỢPAN H TỒN - SỨC KHỎE K -M MÔI TR RƯỜNG TẠ ẠI NHÀ À MÁY ĐẠM Đ PH HÚ MỸ Họ tên n: ĐỖ THỊỊ NHƯ LIÊN Ngành: QUẢN Q LÝ Ý MÔI TRƯ ƯỜNG Niên khóa: 2009 - 22012 TP.H HCM, Thán ng 12/20122 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AN TỒN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ Tác giả ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư chuyên ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Tháng 12/2012 ii Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI Độc lập – Tự – Hạnh phúc NGUYÊN ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN Mã số SV: 09149101 Khoá học :2009- 2013 Lớp : DH09QM Tên đề tài: Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý an toàn sức khỏe & môi trường Nhà Máy Đạm Phú Mỹ Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây:  Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor1:2009, tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 hệ thống tích hợp hai tiêu chuẩn  Tổng quan Nhà Máy Đạm Phú Mỹ tình hình thực cơng tác quản lý an tồn, sức khỏe mơi trường Cơng ty  Đánh giá hiệu lực thực hệ thống quản lý an tồn - sức khỏe - mơi trường theo yêu cẩu tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor1:2009, tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, quy định pháp lý yêu cầu khác có liên quan  Đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 09/2012 Kết thúc: tháng 12/2012 Họ tên GVHD 1: ThS.VŨ THỊ HỒNG THỦY Họ tên GVHD 2: Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng ………năm 2012 Ngày 28 tháng năm 2012 Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY iii Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ LỜI CẢM ƠN Những năm tháng học tập, sinh hoạt trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, tháng ngày thực tập Nhà máy Đạm Phú Mỹ cung cấp cho em kinh nghiệm, kiến thức quý báu học tập sống Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, quý thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên trường ĐH Nông Lâm TP HCM truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm sống làm hành trang vững bước vào đời Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới Cô Vũ Thị Hồng Thủy người truyền dạy cho em kiến thức quý báu, kinh nghiệm sâu sắc sống hướng dẫn em hoàn thành báo cáo Đồng thời, em xin cảm ơn Lãnh đạo nhà máy, anh chị Tổ An tồn – Mơi trường thuộc Phòng An tồn – Bảo vệ Nhà máy Đạm Phú Mỹ tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt thực tập Đặc biệt chị Nguyễn Lê Hương, chị Nguyễn Thị Thu Huệ hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho em suốt thời gian thực tập Nhà máy Xin cảm ơn tất người Chúc người thành cơng sống! Thành phố Hồ Chí Minh,tháng 10 năm 2012 Sinh viên Đỗ Thị Như Liên iv Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ TĨM TẮT Khóa luận “Đánh giá cải tiến hệ thống quản lý tích hợp An tồn – sức khỏe – môi trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ” gồm nội dung sau:  Sự tiếp cận đề tài thông qua phần giới thiệu nội dung, phương pháp mục tiêu nghiên cứu đề tài  Tổng quan tiêu chuẩn ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 hệ thống quản lý tích hợp  Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14001:2004  Giới thiệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007  Giới thiệu hệ thống quản lý tích hợp An tồn – sức khỏe – mơi trường  Cách thực việc đánh giá cải tiến hệ thống quản lý tích hợp  Tổng quan Nhà máy Đạm Phú Mỹ  Lịch sử hình thành phát triển Nhà máy  Cơ cấu tổ chức, sở vật chất, nguyên vật liệu, sản phẩm quy trình  Đánh giá trạng môi truờng Nhà máy  Đánh giá trạng quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy  Đánh giá cải tiến hệ thống quản lý tích hợp HSE Nhà máy Đạm Phú Mỹ:  Cơ sở đánh giá tiêu chuẩn, văn pháp luật quy định nội  Từng yêu cầu hệ thống xem xét, đánh giá trạng tài liệu kết thực hệ thống  Dựa việc đánh giá có yêu cầu chưa phù hợp hệ thống đề biện pháp cải tiến cho yêu cầu chưa phù hợp  Kết luận kiến nghị: Trình bày kết luận chung trạng tài liệu trạng thực hệ thống quản lý tích hợp Nhà máy đề xuất kiến nghị để cải tiến hệ thống v Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN IV  TÓM TẮT V  MỤC LỤC VI  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT X  DANH MỤC BẢNG XI  DANH MỤC HÌNH XII  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1  1.2  MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1  1.3  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 2  1.4  GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI 2  1.5  PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3  2.1  GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ISO 14001: 2004 3  2.1.1  Giới thiệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 3  2.1.2  Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 3  2.2  GIỚI THIỆU HTQL TÍCH HỢP ISO 14001:2004 VÀ OHSAS 18001:2007 4  2.2.1  Cơ sở HTQL tích hợp 4  2.2.2  Lợi ích tích hợp HTQL ISO 140001:2004 OHSAS 18001:2007 7  vi Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ 2.3  CÁCH THỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG ATSKMT 8  CHƯƠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AN TỒN – SỨC KHỎE – MƠI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ .9  3.1  TỔNG QUAN NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ .9  3.1.1  Thông tin chung nhà máy, lịch sử hình thành phát triển nhà máy 9  3.1.2  Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên nhà máy 10  3.1.3  Sơ đồ tổ chức bố trí nhân 11  3.1.4  Qui mô nhà máy 11  3.2  CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ SẢN PHẨM NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ 12  3.2.1  Sản phẩm công suất hoạt đông .12  3.2.2  Tóm tắt quy trình cơng nghệ sản xuất 12  3.2.3  Ứng dụng sản phẩm 16  3.3  HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ 17  3.3.1  Đối với khí thải, bụi, tiếng ồn yếu tố vi khí hậu 17  3.3.2  Nước thải sản xuất nước thải sinh hoạt 18  3.3.3  Chất thải rắn chất thải nguy hại 18  3.4  HIỆN TRẠNG ATVSLĐ TẠI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ 20  3.4.1  Tổ chức lao động Nhà máy 20  3.4.2  Tổ chức quản lý, thực công tác ATVSLĐ 20  CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TỒN – SỨC KHỎE – MƠI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ .24  4.1  PHẠM VI HỆ THỐNG VÀ BAN QUẢN LÝ AN TỒN – SỨC KHỎE – MƠI TRƯỜNG 24  4.1.1  Phạm vi hệ thống 24  4.1.2  Ban chun trách an tồn – sức khỏe – mơi trường 24  vii Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ 4.2  CHÍNH SÁCH VÀ VIỆC PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH ATSKMT 24  4.2.1  Tình hình áp dụng cơng ty 24  4.2.2  Đánh giá hiệu lực thực 25  4.2.3  Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 25  4.3  HOẠCH ĐỊNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ATSKMT 25  4.3.1  Nhận dạng mối nguy KCMT để xác định biện pháp kiểm soát 25  4.3.2  Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 27  4.3.3  Mục tiêu, tiêu an toàn – sức khỏe – môi trường 28  4.4  THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 30  4.4.1  Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm giải trình quyền hạn 30  4.4.2  Đào tạo, nhận thức lực 31  4.4.3  Thông tin liên lạc, tham gia hội ý 33  4.4.4  Tài liệu hệ thống tích hợp quản lý an tồn – sức khỏe – mơi trường 35  4.4.5  Kiểm soát tài liệu 36  4.4.6  Kiểm soát điều hành 37  4.4.7  Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình khẩn cấp 44  4.5  KIỂM TRA 46  4.5.1  Đo lường theo dõi kết hoạt động hệ thống quản lý an tồn – sức khỏe – mơi trường 46  4.5.2  Đánh giá tuân thủ hệ thống 48  4.5.3  Điều tra cố, không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa 49  4.5.4  Hồ sơ quản lý hồ sơ 50  4.5.5  Đánh giá nội 51  4.6  XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 53  4.6.1  Tình hình áp dụng nhà máy 53  4.6.2  Đánh giá hiệu lực thực 54  4.6.3  Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 54  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55  viii Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ 5.1  KẾT LUẬN 55  5.2  KIẾN NGHỊ 56  TÀI LIỆU THAM KHẢO 58  ix Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KCN Khu Công Nghiệp PVFCCo Tổng công ty hóa chất phân bón dầu khí TCT Tổng Cơng Ty CLATSKMT Chất lượng, an tồn – sức khỏe, mơi trường CTCP Công ty cổ phần QCVN Quy chuẩn Việt Nam BTNMT Bộ Tài Nguyên Môi Trường TT Thông tư QĐ Quyết định ĐPM Đạm Phú Mỹ PCCC Phòng cháy, chữa cháy TGĐ Tổng giám đốc ĐTM Đánh giá tác động môi trường XLNT Xử lý nước thải QCKTQG Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QLMT Quản lý môi trường TTLT Thông tư liên tịch CBCNV Cán công nhân viên TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam RR Rủi ro CYN Có ý nghĩa KCMT Khía cạnh mơi trường HTQL Hệ thống quản lý ATVSV An toàn vệ sinh viên KTV Kỹ thuật viên YCPL Yêu cầu pháp luật YCK Yêu cầu khác BNN Bệnh nghề nghiệp x Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ làm việc bếp ăn bắt buộc trang bị BHLĐ cần thiết, xử lý hành vi vi phạm BHLĐ nhà máy Thường xuyên tập huấn cho mạng lưới ATVSV nhà máy Kiểm tra định kỳ thường xuyên hoạt động họ để phát huy vai trò đội ngũ ATVSV Cần kiểm tra chặt chẽ pallet gỗ trước đưa vào sử dụng kho hóa chất, tránh việc sử dụng không quy cách an tồn kê hóa chất Điều khơng đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động q trình làm việc Cần kiểm sốt đầy đủ xác thơng tin liên quan đến tình trạng kiểm định an tồn chai khí nén sử dụng để đảm bảo an toàn trước đưa vào sử dụng 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình khẩn cấp a) Tình hình áp dụng nhà máy  Tài liệu Tài liệu Nhà máy soạn thảo áp dụng dựa theo tinh thần văn pháp quy quy định an tồn tập đồn dầu khí Việt Nam :  - Quy trình ứng cứu tình khẩn cấp (PL 4.4.7A) - Danh mục tình khẩn cấp - Sơ đồ liên lạc ứng cứu tình khẩn cấp - Các biểu mẫu báo cáo tình khẩn cấp Hiện trạng thực Về quản lý cơng tác PCCC: Phòng ATBV tổ chức tập huấn, đào tạo năm cho đội chữa cháy nội Lập kế hoạch thực tốt kế hoạch kiểm tra định kỳ phương tiện PCCC, bổ sung bảo trì phương tiện, thay thiết bị hư hỏng Phối hợp với PC66 huyện Tân Thành tỉnh BRVT tổ chức diễn tập PCCC nhà máy, tổ chức hội thao PCCC tồn tổng cơng ty Cơng tác tập huấn thao dượt tình khẩn cấp thực đầy đủ cho tất thành phần liên quan diễn lần/năm.Qua kết diễn tập nhận thấy nhiều điểm yếu cần khắc phục Phòng ATBV nhà máy có báo cáo đề xuất phương án khắc phục, phê duyệt ban hành Có lưu lại hồ sơ diễn tập SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 44 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ b) Đánh giá hiệu lực thực Nhà máy soạn thảo đầy đủ quy trình kiểm sốt tình đưa phương án cụ thể tình xảy Quản lý công tác PCCC Nhà máy thực nghiêm túc, trang bị đầy đủ thiết bị PCCC, kiểm tra định kỳ thiết bị PCCC Nhà máy tháng lần Đã xây dựng phương án chữa cháy thực việc tập huấn, thao dượt năm Việc thực tuân thủ theo Nghị Định 35/2003/NĐ-CP ban hành ngày 04-042003 Tuy nhiên, có nhiều thiết bị PCCC nằm vị trí người qua lại nằm ngồi trời khơng có dấu kiểm định tháng, đợt kiểm tra vào tháng 10 có bình chữa cháy có dấu kiểm định tới tháng có bình chữa cháy có dấu kiểm định tháng 11 Tại nhà ăn nhà máy, xe đạp để đằng trước lộn xộn, cản trở lối lại, hiểm có tình khẩn cấp xảy Tại xưởng sản phẩm nhà máy, pallet xếp q cao, cần có biện pháp phòng ngừa vật rơi từ cao Chưa có chứng triển khai diễn tập ứng phó ngộ độc thực phẩm theo quy định hướng dẫn ƯCTHKC ngộ độc tập thể năm 2012 Một số thuốc túi sơ cấp cứu đặt xưởng hết hạn sử dụng chưa thay gây khó khăn việc sử dụng cần thiết c) Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa  Tăng cường kiểm tra hệ thống PCCC định kỳ, có biện pháp xử lý đội PCCC khơng hồn thành cơng tác kiểm tra thiết bị  Quán triệt nhân viên nhà máy việc xếp xe đạp trước lối thoát hiểm, tịch thu xử lý, nhắc nhở CBCNV không để xe lộn xộn  Tổ chức họp sản xuất để nhắc nhở việc chất pallet theo quy định 20 pallet/ chồng để tránh ngã đổ từ cao  Tổ chức triển khai diễn tập ƯCTHKCngộ độc thực phẩm theo quy định lưu chứng SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 45 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ  Thay túi thuốc xưởng thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng thuốc túi 4.5 KIỂM TRA 4.5.1 Đo lường theo dõi kết hoạt động hệ thống quản lý an tồn – sức khỏe – mơi trường a) Tình hình áp dụng nhà máy  Tài liệu Hệ thống tài liệu: Việc giám sát đo lường kết hoạt động hệ thống Nhà máy xác định rõ ràng tài liệu: + Báo cáo đánh giá tác động môi trường + Hướng dẫn kiểm tra an toàn vệ sinh lao động + Quy trình theo dõi, đo lường phân tích liệu + Hướng dẫn số đo lường trình (PL 4.5.1A)  Hiện trạng thực Nhà máy tiến hành theo dõi, đo lường tiêu liên quan đến ATSKMT sau: - Đào tạo - Họat động kiểm soát điều hành - Đánh giá nội xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý - Quan trắc tác động môi trường - Quan trắc điều kiện vệ sinh lao động - An toàn: + Điều tra tai nạn cố + Kiểm tra an tồn + Đánh giá rủi ro, phân tích an tồn công việc nguy hiểm, cấp phép làm việc, hướng dẫn an toàn trường, quản lý nhà thầu + Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an tồn + Hành động khắc phục phòng ngừa sau đánh giá, kiểm tra + Đánh giá ảnh hưởng thay đổi + Bảo dưỡng sửa chữa Nội dung đo lường kiểm sốt bao gồm tiêu hoạch định theo SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 46 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ yêu cầu công việc trình kết thực b) Đánh giá hiệu lực thực Nhà máy soạn thảo đầy đủ văn hướng dẫn đo lường theo dõi hoạt động liên quan đến ATSKMT Mỗi năm nhà máy lập “Báo cáo giám sát môi trường” lần tiêu: Môi trường khơng khí, chất thải sản xuất sinh hoạt, nước thải sản xuất sinh hoạt, tiếng ồn, độ rung Nhà máy thiết lập thực trì hệ thống giám sát đo lường yếu tố hoạt động sản xuất tổ chức gây tác động đến hệ thống an toàn, sức khỏe môi trường Hoạt động giám sát đo lường thực tốt, tuân thủ yêu cầu luật định Việc kiểm tra an tồn máy móc thiết bị, an tồn phòng thí nghiệm, bếp ăn tập thể Nhà máy thực đầy đủ, có lưu hồ sơ Nhưng việc kiểm tra thu gom phân loại rác, vệ sinh công nghiệp chưa Nhà máy thực khơng có lưu hồ sơ chứng minh Việc cấp phát BHLĐ theo dõi sổ cấp phát BHLĐ, nhiên nhiều đơn vị chưa cấp sổ này, số đơn vị sau cấp phát không ghi nhận lại vào sổ Tại trạm y tế chưa kiểm định nhiệt kế y học, huyết áp kế sử dụng theo định số 13/2007/QĐ- BKHCN ngày 6/7/2007 c) Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa  Phòng ATBV phải xem xét lại thực kiểm tra việc thu gom phân loại rác, vệ sinh công nghiệp phân xưởng  Trang bị đầy đủ sổ cấp phát BHLĐ cho đơn vị nhà máy ghi nhận tất BHLĐ cấp phát cho CBCNV nhà máy  Lập kế hoạch kiểm định thực việc kiểm định nhiệt kế y học, huyết áp kế theo định 13/2007/QĐ- BKHCN ngày 6/7/2007  Theo dõi định kì túi thuốc sơ cấp cứu phân xưởng, đơn vị nhà máy thay thuốc hết hạn hết hạn sử dụng  Công ty cần tiếp tục thực trì trình giám sát đo SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 47 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ 4.5.2 Đánh giá tuân thủ hệ thống a) Tình hình áp dụng nhà máy  Tài liệu - Sổ tay CL ATSKMT - Quy trình yêu cầu pháp luật - Biểu mẫu đánh giá tuân thủ (PL 4.5.2A)  Hiện trạng thực Việc đánh giá phù hợp với yêu cầu luật định yêu cầu khác hệ thống tích hợp đánh giá chung với đánh giá nội phòng An tồn – Bảo vệ thực Mỗi năm 02 lần, nội dung đánh giá phòng ATBV báo cáo cho Giám đốc họp xem xét lãnh đạo b) Đánh giá hiệu lực thực Nhà máy tiến hành đánh giá tuân thủ theo quy trình lưu lại hồ sơ sau đợt đánh giá nội nhà máy Việc đánh giá tuân thủ hệ thống thực theo định kỳ, danh mục tài liệu pháp quy hành văn khác rà soát yêu cầu pháp luật PATBV nhận dạng áp dụng Tuy nhiên việc cập nhập YCPL nhà máy không thường xuyên tiến hành nên dẫn tới vi phạm YCPL Vẫn nhiều điều khoản YCPL chưa tuân thủ sau lần đánh giá tuân thủ tháng đầu năm 2012 (PL 4.5.2.2A) Việc đánh giá tuân thủ thực chung với đánh giá nội nên tiến hành đánh giá nội chưa có kết đánh giá tuân thủ gây khó khăn việc đánh gia Trong đánh giá tn thủ khơng có đánh giá tn thủ YCK Nên khơng đảm bảo việc kiểm sốt thực YCK c) Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa Duy trì việc đánh giá tuân thủ cải tiến việc lưu hồ sơ để thuận tiện việc tìm chứng SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 48 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ Rà soát danh mục tài liệu pháp quy hành văn quy định khác, thực việc cập nhật áp dụng đồng thời để đảm bảo tuân thủ hệ thống Thực nghiêm túc HĐKPPN để đảm bảo tuân thủ hệ thống Thực đánh giá YCK đánh giá tuân thủ giống YCPL Tiến hành đánh giá tuân thủ trước đánh giá nội Nhà máy 4.5.3 Điều tra cố, không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa a) Tình hình áp dụng nhà máy  Tài liệu - Quy trình điều tra cố, không phù hợp HĐKPPN (PL 4.5.3A) - Biểu mẫu điều tra cố - Biểu mẫu thống kê cố - Hồ sơ tai nạn lao động  Hiện trạng thực Các trường hợp không phù hợp, cố xảy hệ thống là: - Sự cố gây ô nhiễm môi trường - Tai nạn bệnh tật xảy Việc điều tra cố tai nạn Nhà máy xác định cách thức thực biểu mẫu quy định thông tư 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/05/2012.Trong tháng đầu năm 2012, toàn nhà máy xảy 16 cố, tai nạn phải đưa sơ cấp cứu Nhà máy thực việc điều tra tai nạn,sự cố có lưu lại hồ sơ tiến hành HĐKPPN Các biên bảng điều tra cố phân tích nguyên nhân đưa HĐKPPN phù hợp b) Đánh giá hiệu lực thực Nhà máy soạn thảo quy trình kiểm sốt phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn Việc tiến hành điều tra cố, không phù hợp tiến hành thường xuyên nhà máy thực HĐKPPN Tuy nhiên nhiều phiếu điều tra cố đưa nhiều nguyên nhân, HĐKPPN không đủ giải nguyên nhân SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 49 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ Một số HĐKPPN sau đưa không theo dõi có thực hay chưa thực Một số HĐKPPN tiến hành khắc phục không lưu lại chứng Chưa tiến hành giáo dục an toàn lại trường hợp CBCNV làm phát sinh tai nạn Nhiều điểm không phù hợp phát ghi nhận thẻ STOP chưa phổ biến cho người nhiều thẻ STOP sau ghi nhận điểm không phù hợp c) Yêu cầu cải tiến- hướng khắc phục – phòng ngừa Hướng dẫn lại quy trình điều tra cố, phân tích cố cho đơn vị nhà máy để đưa HĐKPPN phù hợp hiệu Xác định mức độ ưu tiên HĐKPPN Tiến hành theo dõi lưu lại chứng tất HĐKPPN tiến hành khắc phục Giáo dục an toàn lại cho trường hợp gây nạn, cố 4.5.4 Hồ sơ quản lý hồ sơ a) Tình hình áp dụng nhà máy  Tài liệu Việc kiểm soát hồ sơ Nhà máy thực theo quy trình xác định trongQuy trình kiểm sốt hồ sơ – tài liệu Các loại hồ sơ lưu trữ Nhà máy: - Danh sách mối nguy khía cạnh mơi trường - Đánh giá rủi ro phân tích an tồn cơng việc - Các giấy phép làm việc nhà máy - Các hồ sơ đào tạo - Danh mục MSDS sản phẩm - Các hồ sơ kiểm tra, bảo trì hiệu chỉnh thiết bị - Báo cáo cố hành động khắc phục (năm 2008 đến 2012) - Hồ sơ việc diễn tập thủ tục ứng phó khẩn cấp - Hồ sơ hoạt động nhà thầu phạm vi tổ chức SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 50 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ - Hồ sơ họp xem xét ban lãnh đạo - Báo cáo giám sát môi trường qua năm - Biên kiểm tra an toàn cấp - Bằng chứng thực HĐKPPN đợt kiểm tra  Hiện trạng thực Các loại hồ sơ tiến hành lưu trữ, xếp vào tủ lưu trữ, đơn vị có phòng, tủ để lưu hồ sơ riêng Các loại hồ sơ xếp, kẹp vào bìa cứng theo danh mục, đảm bảo hồ sơ lưu trữ tốt b) Đánh giá hiệu lực thực Hầu hết hồ sơ hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT thực lưu trữ, nhiên hồ sơ lưu trữ không thống kê theo dõi Một số hồ sơ hạn phải lưu trữ chưa hủy, lưu chiếm nhiều diện tích kho đơn vị Một số đơn vị nhà máy không thực việc lưu hồ sơ mà đẩy trách nhiệm việc lưu hồ sơ phòng ATBV c) Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa Nhà máy cần thực đầy dủ quy đinh, hướng dẫn để đảm bảo loại hồ sơ đầy đủ, lưu trữ làm chứng việc thực thi hệ thống Cải tiến tài liệu: (PL 4.5.4B) + Danh mục loại hồ sơ lưu trữ + Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ + Biên xử lý hồ sơ hết hạn lưu trữ, sử dụng Theo dõi tiến hành hủy bỏ hồ sơ hết hạn, không cần thiết 4.5.5 Đánh giá nội a) Tình hình áp dụng nhà máy  Tài liệu - Quy trình đánh giá nội kiểm tra ATSKMT (PL 4.4.6A) - Hồ sơ đánh giá nội + Chương trình đánh giá nội + Kế hoạch đánh giá nội SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 51 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ + Biên Đánh giá nội Kiểm tra ATSKMT + Phiếu ghi nhận NC + Bảng theo dõi HĐKPPN sau đánh giá kiểm tra  Hiện trạng thực Hiện trạng thực thi hệ thống: Nhà máy thiết lập, thực trì kế hoạch, chương trình cụ thể để tiến hành đánh giá nội Mỗi năm nhà máy tiến hành đánh giá nội định lần vào tháng tháng 12 Ngồi có đánh giá đột xuất yêu cầu khách hàng bên có liên quan Trong đồn đánh giá kiểm tra có thành đại diện TCT, đại diện lãnh đạo nhà máy, đại diện cơng đồn nhà máy, thành viên phòng ATBV KTV an tồn đơn vị b) Đánh giá hiệu lực thực Nhà máy tuân thủ thực định kỳ việc đánh giá nội theo yêu cầu hệ thống tài liệu tiêu chuẩn, trình kiểm tra, đánh giá nội phát không phù hợp hệ thống tài liệu thực thi tất phòng ban phân xưởng tiến hành HĐKPPN Trong qui trình đánh giá nội kiểm tra ATSKMT có qui định đồn đánh giá nội phải có đại diện lãnh đạo, cơng đồn, phòng ATBV, chuyên gia đánh giá nội bộ, Tuy nhiên thực tế đồn đánh giá có từ đến người lực lượng chủ yếu thành viên đại diện TCT,phòng ATBV KTV đơn vị c) Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa Triển khai nghiêm túc việc đánh giá có tham dự đầy đủ thành phần liên quan có quy định hướng dẫn đánh giá Tiếp tục trì việc đánh giá nội để nâng cao hiệu HTQL tích hợp ATSKMT Nhà máy SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 52 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 4.6.1 Tình hình áp dụng nhà máy  Tài liệu - Biên họp xem xét lãnh đạo - Quy trình xem xét lãnh đạo - Đầu vào đầu việc xem xét lãnh đạo( PL4.6A)  Hiện trạng thực Ban lãnh đạo cao Nhà máy Đạm Phú Mỹ tiến hành xem xét hệ thống quản lý CLATSKMT bao gồm sách mục tiêu CLATSKMT theo định kỳ lần/năm đột xuất để đảm bảo tính thích hợp, thích đáng tính hiệu lực hệ thống Nội dung đầu vào xem xét lãnh đạo bao gồm: - Kết đánh giá (đánh giá nội bộ, đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác, đánh giá bên ) - Kết tham gia tham khảo ý kiến (phải đảm bảo rằng, thích hợp, có tham khảo ý kiến nội cấp bên liên quan bên vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp) - Phản hồi khách hàng bên liên quan - Việc thực trình phù hợp sản phẩm - Kết hoạt động ATSKMT - Mức độ đáp ứng mục tiêu CL-ATSK-MT - Tình trạng điều tra cố, kết HĐKPPN - Các hành động từ xem xét lãnh đạo lần trước - Những thay đổi (kể pháp luật) có ảnh hưởng đến HTQL - Những tồn liên quan đến HTQL - Các khuyến nghị cải tiến - Các đề xuất khen thưởng, khuyến khích Đầu họp xem xét phải bao gồm định hành động liên quan đến thay đổi mục tiêu, sách mơi trường, an toàn sức khỏe nghề SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 53 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ nghiệp, nguồn lực yêu tố khác hệ thống quản lý tích hợp, tương thích với cam kết cải tiến liên tục 4.6.2 Đánh giá hiệu lực thực Hồ sơ xem xét lãnh đạo Nhà máy thực đầy đủ, thực việc lưu hồ sơ sau xem xét lãnh đạo Nhà máy thực việc xem xét lãnh đạo theo định kỳ, với nội dung đầu vào tuân thủ 4.6.3 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa Duy trì việc xem xét lãnh đạo định kỳ đảm bảo yêu cầu hệ thống hiệu HTQL SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 54 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Công tác nhận dạng đánh giá rủi ro, đánh giá tác động môi trường định kỳ năm 2012 cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy thực hoàn tất Tài liệu hệ thống quản lý ATSKMT cập nhật triển khai đến cấp tổ cho tồn nhân viên tìm hiểu áp dụng Tài liệu cần thiết cung cấp cho nhà thầu phụ, nhà cung ứng kết hợp với tổ chức tập huấn để chấp hành Ý thức tự giác tuân thủ quy định Nhà máy công nhân, nhân viên đơn vị nâng cao Nhưng số trường hợp chưa nhận thức tầm quan trọng việc sử dụng đầy đủ BHLĐ việc phân loại chất thải rắn theo quy định Công tác đào tạo cho nhân viên công nhân Nhà máy thực đầy đủ, nhà thầu khach tham quan vào Nhà máy huấn luyện quy định an toàn Nhà máy Hoạt động kiểm soát sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩn thực tốt Trong năm 2012 không xảy tai nạn lao động, cố nghiêm trọng không xảy ngộ độc thực phẩm Về công tác PCCC: Lập kế hoạch thực tốt kế hoạch kiểm tra phương tiện PCCC, bảo trì mua sắm bổ sung phương tiện, tập huấn cho đội chữa cháy nội định kỳ hàng năm Nhà máy tiến hành tập huấn, thao dượt định khẩn cấp nhận dạng theo phương án xác định, trình thực phát nhiều khuyết điểm khắc phục để hoàn thiện tốt phương án ứng phó tình khẩn cấp Việc kiểm soát nhà thầu phụ thực hiện, số thiếu sót q trình kiểm sốt chưa có thực kiểm sốt số công việc nguy Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ hiểm công nhân vào thi công Nhà máy (leo lên cao), trang thiết bị để vương vãi chưa thu dọn gọn gàng sau làm việc xong Q trình tích hợp hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Nhà máy tích hợp bước có cải tiến, thể rõ qua việc tích hợp số tài liệu hệ thống, trình đánh giá nội xem xét lãnh đạo thực chung cho hệ thống Hệ thống tích hợp Nhà máy mức trì hệ thống chưa đến bước cải tiến hệ thống 5.2 KIẾNNGHỊ Việc nhận dạng, tiếp cận cập nhật văn pháp luật Nhà máy thực hiện, cần phải cập nhật kịp thời đầy đủ vào danh mục văn pháp quy để dễ dang kiểm soát thực Trong đợt tập huấn, đào tạo cho công nhân làm việc trực tiếp cần phải làm rõ mối nguy liên quan, phân tích để thấy rõ rủi ro giúp người công nhân thực tác nghiệp tốt đồng thời nhắc nhở công nhân phải tuân thủ quy định an toàn mà Nhà máy đề Cần tăng cường kiểm tra việc thực phân loại rác quy định để nhắc nhở trường hợp không thực quy định, đồng thời nâng cao nhận thức việc thực bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại rác thải quy định Các nhà thầu phụ vào thi công Nhà máy cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn, phải thực việc lập giấy phép làm việc công việc nguy hiểm thường xuyên nhắc nhở người công nhân phải xếp gọn gàng trang thiết bị sau ngày làm việc Cần tăng cường hoạt động mạng lưới ATVSV, phải kiểm tra ghi chép đầy đủ vào sổ tay Cơng đồn cần phải tham gia tích cực hoạt động quản lý an tồn sức khỏe – mơi trường SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 56 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ATSKMT Nhà máy Đạm Phú Mỹ Vấn đề vệ sinh nhà xưởng, chỗ làm việc công nhân chưa thực quy định, cần tăng cường kiểm tra nhắc nhở Có thưởng phạt đợt tổng kết để khuyến khích thực người cơng nhân ATVSV cần phải thường xuyên kiểm tra việc thực quy định phương tiện BHLĐ người công nhân làm việc trực tiếp, nhắc nhở ghi nhận trường hợp vi phạm Thực nghiêm túc HĐKPPN đưa qua lần kiểm tra thường xuyên kiểm tra thực đơn vị, ngăn ngừa việc tái vi phạm hành động khắc phục SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN 57 GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhà máy Đạm Phú Mỹ 2012 Báo cáo giám sát môi trường quý 2, năm 2012 Nhà máy đạm Phú Mỹ 2001 Bảng đăng kí đạt tiêu chẩn mơi trường Nguyễn Thế Đạt, 2008 Giáo trình An tồn lao động Nhà xuất giáo dục, Việt Nam The International organization for standardization (Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế), (2004), ISO 14001:2004 – Environmental management system – Requirements with guidance for use (Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2007 – Hệ thống quản lý môi trường – Quy định hướng dẫn sử dụng) OHSAS, (2007) Tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp – Quy định hướng dẫn sử dụng ... 2.1  GIỚI THI U VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ISO 14001: 2004 3  2.1.1  Giới thi u tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 3  2.1.2  Giới thi u tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 3  2.2  GIỚI THI U HTQL... giới thi u nội dung, phương pháp mục tiêu nghiên cứu đề tài  Tổng quan tiêu chuẩn ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 hệ thống quản lý tích hợp  Giới thi u tiêu chuẩn ISO 14001:2004  Giới thi u... hợp, hiệu lực thực thi hệ thống SVTH: ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN GVHD:ThS VŨ THỊ HỒNG THUỶ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 GIỚI THI U VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ISO 14001: 2004 2.1.1 Giới thi u tiêu chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁ QU ÁNH GIÁ UẢN LÝ Á HIỆU Ý TÍCH H TẠ LỰC TH HỢPAN ẠI NHÀ HỰC HI TOÀN À MÁY Đ IỆN VÀ C SỨC K ĐẠM PH CẢI TIẾ KHỎE M HÚ MỸ ẾN HỆ T MÔI TR THỐNG RƯỜNG, ĐÁ QU ÁNH GIÁ UẢN LÝ Á HIỆU Ý TÍCH H TẠ LỰC TH HỢPAN ẠI NHÀ HỰC HI TOÀN À MÁY Đ IỆN VÀ C SỨC K ĐẠM PH CẢI TIẾ KHỎE M HÚ MỸ ẾN HỆ T MÔI TR THỐNG RƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn