ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TẠI VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ XA MÁT, TÂN BIÊN, TÂY NINH.

83 16 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TẠI VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ- XA MÁT, TÂN BIÊN, TÂY NINH Họ tên sinh viên: ĐẶNG THÚY AN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2010- 2014 Tháng 12/ 2013 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ- XA MÁT, TÂN BIÊN, TÂY NINH Tác giả Đặng Thúy An Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ: Nguyễn Anh Tuấn Tháng 12/ 2013 ii  LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn nhà trường, vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát, Tân Biên, Tây Ninh đặc biệt trung tâm giáo dục dịch vụ môi trường rừng tạo điều kiện thuận lợi, có q trình thực tập, tìm hiểu học tập nghiêm túc để hoàn thành đề tài Kết thu không nổ lực cá nhân tơi mà giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn Tơi xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Môi trường Tài nguyên trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện giúp tơi hồn thành tốt khóa luận - Thầy Nguyễn Anh Tuấn: thầy hướng dẫn tơi tận tình, hỗ trợ tơi hồn thành tốt thực tập nội dung lời khun bổ ích để tơi thực tốt cho khóa luận - Anh Trương Văn Thạch trực tiếp hướng dẫn tơi q trình thực tập vườn quốc gia, anh Phạm Xuân Thành giúp đỡ tận tình để tơi hồn thành tốt khóa luận thực tập - Gia đình bạn giúp đỡ, hỗ trợ trao đổi thông tin cần thiết cho tơi suốt q trình làm khóa luận Trong trình thực trình bày báo cáo khóa luận khó tránh khỏi nhiều sai sót hạn chế, mong nhận lời phê bình góp ý thầy bạn Kính chúc q thầy bạn sức khỏe! Người thực Đặng Thúy An iii  TÓM TẮT Khóa luận tốt nghiệp “Đánh giá cơng tác quản lý hệ sinh thái tự nhiên hoạt động du lịch sinh thái đề xuất biện pháp cải thiện vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát, Tân Biên, Tây Ninh” thực khoảng thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2013 với kết thu sau: - Tổng quan vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát - Hiện trạng du lịch sinh thái vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát - Ảnh hưởng hoạt động du lịch sinh thái lên hệ sinh thái tự nhiên vườn quốc gia - Đánh giá công tác quản lý hệ sinh thái hoạt động du lịch sinh thái - Đề xuất biện pháp cải thiện - Đưa kết luận kiến nghị cho công tác quản lý du lịch sinh thái để giảm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên Việc tìm hiểu “Đánh giá cơng tác quản lý hệ sinh thái hoạt động du lịch sinh thái đề xuất biện pháp cải thiệntại vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, Tân Biên, Tây Ninh” giúp cho vườn nhận diện ưu điểm cần phát huy hạn chế cần khắc phục để đưa công tác quản lý du lịch hiệu hơn, để hướng tới phát triển du lịch sinh thái bền vững iv  MỤC LỤC TÓM TẮT iv  MỤC LỤC .v  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x  Chương 1  MỞ ĐẦU 1  1.1.  Tính cấp thiết đề tài .1  1.2.  Mục tiêu đề tài 2  1.3.  Phạm vi, đối tượng thời gian nghiên cứu .2  Chương 3  TỔNG QUAN 3  2.1.  KHÁI NIỆM 3  2.1.1.  Du lịch sinh thái .3  2.1.1.1.  Khái niệm .3  2.1.1.2.  Các nguyên tắc DLST 4  2.1.1.3.  DLST bền vững 4  2.1.2.  2.2.  Hệ sinh thái 4  TỔNG QUAN VỀ VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ- XA MÁT .5  2.2.1.  Lịch sử hình thành vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát 5  2.2.2.  Mục tiêu nhiệm vụ vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát (Theo Quyết định số 91/2002/QĐ-TTg): 6  2.2.3.  Cơ cấu tổ chức 6  2.2.4.  Điều kiện tự nhiên 7  2.2.4.1.  Vị trí địa lý 7  2.2.4.2.  Địa hình, diện mạo .7  2.2.4.3.  Địa chất 8  v  2.2.4.4.  Thổ nhưỡng 8  2.2.4.5.  Khí hậu 9  2.2.4.6.  Thủy văn .9  2.2.5.  Giá trị tài nguyên du lịch sinh thái .10  2.2.5.1.  Tài nguyên thực vật 10  2.2.5.2.  Tài nguyên động vật 11  2.2.5.3.  Tài nguyên nhân văn 13  2.2.6.  Điều kiện kinh tế- xã hội .13  Chương .15  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .15  3.1.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .15  3.2.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .15  3.2.1.  Phương pháp khảo sát thực địa 15  3.2.2.  Phương pháp thu thập tài liệu 15  3.2.3.  Phương pháp vấn chuyên gia 16  3.2.4.  Phương pháp điều tra xã hội học 16  3.2.5.  Phương pháp tính sức chứa (Carying Capaciity) 17  3.2.6.  Phương pháp phân tích SWOT 18  Chương .21  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .21  4.1.  HIỆN TRẠNG DU LỊCH SINH THÁI VQG LÒ GÒ SA MÁT 21  4.1.1.  Cơ sở pháp lý hoạt động du lịch sinh thái .21  4.1.2.  Trung tâm giáo dục dich vụ mơi trường rừng vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát 21  4.1.2.1.  Mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm .21  4.1.2.2.  Cơ cấu tổ chức nhân 23  4.1.3.  Hiện trạng du lịch sinh thái VQG LG-XM 23  4.1.3.1.  Cơ sở vật chất .23  4.1.3.2.  Hệ thống điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc 25  vi  4.1.3.3.  Hệ thống quản lý chất thải rắn, nước thải, sức chứa 25  4.1.3.4.  Sản phẩm du lịch 26  4.1.3.5 Nguồn nhân lực để phục vụ du lịch sinh thái 27  4.1.3.5.  Lượng khách du lịch đến vườn quốc gia doanh thu từ hoạt động du lịch 28  4.2.  4.3.  ẢNH HƯỞNG CỦA DLST LÊN HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN 29  4.2.1.  Ảnh hưởng tích cực 29  4.2.2.  Ảnh hưởng tiêu cực 30  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG DLST 31  4.3.1.  Công tác quản lý hệ sinh thái trực tiếp (Hạt Kiểm Lâm) .31  Các công tác quản lý 32  4.3.2.  Công tác quản lý hệ sinh thái gián tiếp (Trung tâm giáo dục dịch vụ môi trường rừng) 37  4.4.  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN 42  4.4.1.  Công tác quản lý trực tiếp 42  4.4.2.  Công tác quản lý du lịch 44  4.4.3.  Công tác tuyên truyền giáo dục môi trường .45  Chương .47  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ .47  5.1.  KẾT LUẬN .47  5.2.  KIẾN NGHỊ .47  TÀI LIỆU THAM KHẢO .49  PHỤ LỤC 50  PHỤ LỤC 1: CÁC BẢN ĐỒ VỀ VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ- XA MÁT 50  PHỤ LỤC 2: CÁC TUYẾN DU LỊCH VƯỜN LÒ GÒ XA MÁT 53  PHỤ LỤC 3: PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÁCH DU LỊCH 64  PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VƯỜN QUỐC GIA LỊ GỊ- XA MÁT 71    vii  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC BCH: Ban chấp hành BQL: Ban quản lý BVR: Bảo vệ rừng DBR: Diễn biến rừng DLST: Du lịch sinh thái ĐVHD: Động vật hoang dã HST: Hệ sinh thái LGXM: Lò Gò Xa Mát PCCCR: Phòng cháy chữa cháy rừng THCS: Trung học sở VCF: Quỹ bảo tồn Việt Nam VHTT&DL: Văn hóa thể thao du lịch VPHC: Vi phạm hành VQG: Vườn quốc gia WAR: Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã viii  DANH MỤC CÁC BẢNG Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chúc Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát .7  Bảng 2.1 Dân số xã xung quanh rừng đặc dụng phân chia theo giàu nghèo 14  Sơ đồ 4.1: Cơ cấu tổ chức Trung tâm giáo dục dịch vụ môi trường rừng 23  Bảng 4.1 Lượng khách tham quan vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát năm trở lại 29  Bảng 4.2 So sánh doanh thu hoạt động dịch vụ môi trường rừng năm 2012 – 2013 .30  Bảng 4.2: Các trường hợp vi phạm xâm chiếm trộm cắp lâm sản 33 ix  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch 26 Biểu đồ 4.2: Thể cảm nghĩ du khách vườn quốc gia LGXM .27 Biểu đồ 4.3: Thể mức hài lòng du khách thuyết trình hướng dẫn viên .28 Biểu đồ 4.4: Thể suy nghĩ du khách việc bảo tồn vườn quốc gia .29 Biểu đồ 4.5: Thể hiểu biết du khách ý nghĩa hệ sinh thái tự nhiên .30 Biểu đồ 4.6: Thể ý thức xử lý rác thời gian hoạt động du lịch du khách 38 Biểu đồ 4.7: Thể tuyên truyền bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên cho du khách vườn quốc gia 39 x  nơi quanh năm có lồi hoa thuỷ sinh trắng nở rộ đàn bướm vui đùa mặt nước, loài hoa súng màu cánh sen mỏng manh tìm thấy nơi dòng suối Đaha mà thơi - Có bến thuyền nơi xuất phát điểm cho du ngoạn thuyền xuôi theo dòng suối Đaha sơng Vàm Cỏ Đơng ngược dòng vào sâu rừng - Là nơi có sinh hoạt tập thể với người kiểm lâm vui tính, học tập, xem phim tư liệu, làm ảnh, tự làm vật kỷ niệm từ rừng, hái rau rừng, nấu cơm ăn với rau rừng, bắt cá suối ca hát quanh đống lửa vào lúc ban đêm - Là nơi mua sản phẩm làm tay, từ sản phẩm gỗ rừng, gói thuốc nam uống trà nhân trần, sản phẩm từ rừng Tuyến du - Xuất phát từ Trạm suối ĐaHa lịch xe - Dài khoảng 10 km - Có thể thăm viếng 07 điểm di tích lịch sử thắp đạp tham quan điểm văn hố di tích lịch sử hương tưởng nhớ người anh hùng liệt sĩ hy sinh kháng chiến Đó là: Ban tuyên huấn Trung ương Cục Miền Nam Phòng Hội Họa Nhà in Trần Phú Thông xã Việt Nam Xưởng Phim Giải phóng Đài Phát giải phóng - Du khách có hội thăm nơi nói chuyện với người chiến sĩ bảo vệ biên giới, tham quan phòng truyền thống cách mạng… 59  - Được nghe kể câu chuyện cảm động có thật chiến tranh thơng qua di tích để lại rừng Tuyến du lịch xe đạp thăm - Xuất phát từ trạm Suối Đaha, độ dài ước tính khoảng 15 km - Thăm vùng đất ngập nước theo mùa mưa từ tháng rừng dầu Trà đến tháng 12 năm Beng Kiểu rừng đặc trưng rừng dầu Trà Beng dầu Lông trảng đất Có thể quan sát thấy quanh năm có loài hoa đẹp ngập nước Tà Nốt tiếng Vườn có hoa dầu Trà Beng màu đỏ cánh sen biểu tượng Vườn - Một hệ sinh thái đa dạng phong phú, tiến hố cao thích nghi với điều kiện khắc nghiệt mơi trường - Có thể quan sát chụp ảnh số loài hoa thấy quanh năm phổ biến hoa Sổ màu vàng, hoa Bông Bụt màu đỏ, số lồi thấy theo mùa năm có tính chun hóa cao hoa lan - Rừng Tràm dạng bụi thấp hồn tồn thích nghi với lửa rừng, có khả tái sinh cao Lá thơm mùi tinh dầu tràm Có hoa quanh năm - Vào tháng 6-7 năm tháng có nhiều lồi hoa màu sắc rừng coi rực rỡ lồi hoa Nghệ rừng có màu cánh sen đặc trưng phân bố rộng khu rừng dầu Trà Beng Dầu lông ngập nước, nở tập trung thành thảm màu đỏ - Trạm quan sát chim nước Gà Lôi - Nhiều thực vật mang dấu vết biến động địa chất - 02 loài bắt ruồi nhỏ bé 60  - Trảng tre lùn đặc trưng tán rừng “khộp” - Và số loài cỏ thân mềm có hoa màu tím đặc biệt - Mùa hoa Bằng Lăng tím - Quan sát chụp ảnh trảng bụi có gai mọc rải rác cao thích nghi với khơ hạn Tuyến du - Ước tính khoảng km lịch - Chỉ thực vào tháng cuối mùa mưa từ thuyền vùng đất ngập nước Tà Nốt tháng 9-10-11 hàng năm - Cấu trúc thuyền dạng độc mộc dành cho 1-2 người chèo - Quan sát nhiều loài thuỷ sinh thực vật biến đổi theo mực nước ngập năm - Trạm quan sát chim nước ngắm nhìn mặt trời mọc lặn Tuyến thăm - Ước tính độ dài khoảng km quan Bầu - Bắt đầu tuyến thăm qua trảng Sao dầu Trà beng Đưng lớn với Bằng Lăng tái sinh nhỏ Rất nhiều nắp ấm mọc lẫn thảm cỏ - Hoa lan đất (tháng 10-11-12) - Thảm cỏ Nhân Trần - Trảng bụi tiêu biểu hoa mua tím - Trảng Trâm - Trạm quan sát chim Tuyến tham - Một trảng cỏ ngập nước đẹp VQG (đặc quan Trảng biệt vào tháng 9-10-11) 61  Tà Nốt - Tính ĐDSH cao có nhiều màu sắc nhiều loại hoa rừng: Hoa Lan trắng, Hoa Apocynaceae màu trắng, màu vàng hoa Sổ, Màu đỏ hoa Dầu Lông Dầu trà Beng, màu xanh lam hoa Thái lài, Màu đỏ tía hoa bụt rừng, Mày hồng cánh sen hoa Nghệ rừng, màu trắng hoa Đại tướng quân , màu vàng xanh Hoa Trâm - Trạm quan sát chim nước - Trảng gai bụi đặc trưng cho vùng khô hạn - Cây Chà Là rừng - Thảm cỏ mượt vải - Các chồi non dầu lông với bắc màu hồng vươn lên mạnh mẽ biểu tượng sống - 02 loài bắt ruồi Tuyến tham - Bắt đầu từ bờ kênh Tà Nốt, dài khoảng km quan tổng - Tham quan rừng tràm nguyên sinh - Rừng Dầu Lông Dầu Trà Beng rừng Tràm - Cây Thốt nốt rừng kín - Trảng bụi gai - Trảng cỏ nhân trần - ĐDSH loài hoa: Tương tự tuyến Tà Nốt hợp Rừng Sao dầu, thường xanh nửa rụng trảng cỏ nói Tuyến tham - Gồm hệ thống nhiều tuyến tham quan khác quan Trảng - Là điểm trung tâm tuyến khác rừng - Các loại sinh cảnh rừng đan xen vào : rừng kín Cố Vấn thường xanh, rụng lá, rừng dầu lông xung quanh trảng cỏ, 62  - Các loại hoa với màu sắc đa dạng phong phú theo mùa (nhưng không đặc sắc khu vực Tà Nốt) - Thảm cỏ xanh thảm tự nhiên - Mùi thơm Cỏ Nhân Trần - Rừng họ trâm đặc trưng với tên (tầm lăng) gỗ cứng dẻo, khơng bị cháy có nhiều giá trị sử dụng cao Tuyến tham quan Bầu Bà Điếc - Là tuyến xe bò có hai bò kéo - Tham quan vùng canh tác người dân - Tham quan hình thức sống văn hóa cộng đồng người nông dân Tây Ninh, kiểu nhà, bàn thờ tổ tiên - Giao lưu với cộng đồng ăn cơm miền quê, uống rượu gạo… - Tham quan khu rừng cao su trồng sản xuất chế biến nông sản - Mua bán sản phẩm làm tay, rổ rá, mây tre đán lát… - Tham quan dấu vết khu rừng Tràm ngun sinh cổ xưa sót lại khu vực Bầu Bà Điếc - Tham quan trảng cỏ lác Năng - Tham quan chòi Chim 63  PHỤ LỤC 3: PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÁCH DU LỊCH PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH DU LỊCH Trường: Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Lời ngỏ Xin chào anh (chị), sinh viên trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh kế hoạch thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Đánh giá công tác quản lý hệ sinh thái tự nhiên hoạt động du lịch sinh thái vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát, Tân Biên, Tây Ninh” tơi mong đóng góp ý kiến anh (chị) giúp cho đề tài nghiên cứu thành công Xin chân thành cảm ơn! I Thông tin chung Họ tên: Giới tính: Nam Nữ Nghề nghiệp: II Đánh giá hiệu du lịch sinh thái(Khoanh tròn vào đáp án bạn chọn) Sản phẩm du lịch sinh thái thu hút a) Tham quan di tích lịch sử b) Quan sát chim, thú rừng c) Tham quan giải trí d) Du lịch nghiên cứu học tập e) Du lịch cắm trại Anh (chị) biết đến vườn quốc gia qua hình thức nào? a) Internet b) Báo đài c) Bạn bè, người thân d) Qua công ty lữ hành e) Hình thức khác Mục đích đến vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát gì? a) Thăm chiến trường xưa b) Nghiên cứu học tập 64  c) Vui chơi giải trí d) Khác Đây lần thứ anh (chị) đến vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát (nếu lần anh (chị) câu hỏi số 5, lần làm câu 6) a) Lần b) Lần c) Lần d) Trên lần Anh (chị) có thấy cảnh quan tự nhiên có thay đổi khơng? a) Cảnh quan đa dạng phong phú b) Hệ sinh thái tự nhiên giảm c) Môi trường tự nhiên bị ô nhiễm (khơng khí, cảnh quan, nguồn nước…) d) Khơng có thay đổi e) Khác Cảm nghĩ anh chị vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát a) Bình thường nơi khác b) Hệ sinh thái đa dạng đặc biệt c) Khác 65  III Đánh giá mức độ hài lòng du khách (đánh dấu chéo vào phần bạn chọn) Nội dung Mức độ hài lòng Khơng hài lòng Hài lòng Khá hài lòng Rất hài lòng Chi phí du lịch Cơ sở vật chất Thuận tiện tham quan Thuyết minh hướng dẫn viên Thái độ phục vụ Địa điểm đến tham quan Môi trường tự nhiên Cảnh quan tự nhiên IV Đánh giá suy nghĩ du khách sau chuyến Trong tham quan, rác thải sử dụng xong quý khách được? a) Bỏ lại thùng rác b) Giữ mang khỏi vườn c) Vứt chỗ tham quan Sau chuyến anh (chị) có dự định trở lại khơng? a) Có b) Khơng Anh (chị) có tìm hiểu hiểu ý nghĩa hệ sinh thái tự nhiên hay không? a) Khơng 66  b) Biết c) Biết rõ Anh (chị) có cán tuyên truyền bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên cho vườ quốc gia khơng? a) Có b) Khơng Anh chị có đánh giá việc bảo tồn vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát a) Khơng quan trọng b) Quan trọng c) Rất quan trọng Nếu có chương trình qun góp tài trợ cho cơng tác bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên nơi anh chị có đống góp khơng? a) Có b) Khơng Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ người! Người thực Đặng Thúy An 67  KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÁCH DU LỊCH (Điều tra 40 khách du lịch đến VQG LGXM) Đánh giá hiệu du lịch sinh thái Nội dung câu hỏi Kết (40 khách) (100%) Sản phẩm du lịch thu hút nhất? Tham quan di tích lịch sử 15% Quan sát chim, thú rừng 20% Tham quan giải trí 17.5% Du lịch nghiên cứu học tập 12 30% Du lịch cắm trại 17.5% Internet 10 25% Báo đài 15% Bạn bè, người thân 22.5% Qua công ty lữ hành 0% Hình thức khác 15 37.5% Thăm chiến trường xưa 7.5% Nghiên cứu học tập 18 45% Vui chơi giải trí 17 42.5% Khác 5% Lần 26 65% Lần 13 32.5% Lần 2.5% Trên lần 0% Anh (chị) biết đến vườn quốc gia qua hình thức nào? Mục đích đến vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát gì? Đây lần thứ anh (chị) đến vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát (nếu lần anh (chị) câu hỏi số 5, lần làm câu 6) 68  Cảm nghĩ anh chị vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát? Bình thường nơi khác 11 27.5% Hệ sinh thái đa dạng đặc biệt 25 62.5% Khác 10% 14 khách 100% Cảnh quan đa dạng phong phú 7.1% Hệ sinh thái tự nhiên giảm 0% Mơi trường tự nhiên bị nhiễm (khơng khí, cảnh quan, 0% Khơng có thay đổi 13 92.9% Khác 0% Anh (chị) có thấy cảnh quan tự nhiên có thay đổi khơng? nguồn nước…) Đánh giá mức độ hài lòng du khách Nội dung Mức độ hài lòng (40 khách) Khơng hài Hài lòng Khá hài Rất hài lòng lòng 11 (27.5%) (5%) 21 (52.5%) 11 (27.5%) (5%) lòng Chi phí du lịch (2.5%) 26 (65%) Cơ sở vật chất (15%) Thuận tiện tham quan 10 (25%) 10 (25%) 17( 42.5%) (7.5%) Thuyết minh HDV 10 (25%) (17.5%) 14 (35%) (22.5%) Thái độ phục vụ (0%) Địa điểm đến tham quan (0%) 16 (15%) 17( 42.5%) (17.5%) Môi trường tự nhiên (0%) 18 (45%) 15 (37.5%) (17.5%) Cảnh quan tự nhiên (0%) 21 (52.5%) 10 (25%) (22.5%) 69  21 (52.5%) 13 (32.5%) (15%) Đánh giá suy nghĩ du khách sau chuyến Nội dung câu hỏi Kết Trong tham quan, rác thải sử dụng xong quý khách được? Bỏ lại thùng rác 22 55% Giữ mang khỏi vườn 18 45% Vứt chỗ tham quan 0% Có 36 90% Khơng 10% Khơng 7.5% Biết 17 42.5% Biết rõ 20 50% Có 33 82.5% Không 17.5% Không quan trọng 2.5% Quan trọng 12 30% Rất quan trọng 27 67.5% Có 34 85% Khơng 15% Sau chuyến anh (chị) có dự định trở lại khơng? Anh (chị) có tìm hiểu hiểu ý nghĩa hệ sinh thái tự nhiên hay khơng? Anh (chị) có cán tun truyền bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên cho vườn quốc gia khơng? Anh chị có đánh giá việc bảo tồn vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát Nếu có chương trình qun góp tài trợ cho công tác bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên nơi anh chị có đóng góp khơng? 70  PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VƯỜN QUỐC GIA LỊ GỊ- XA MÁT Hình 1: Kiểm lâm tuần tra Hình 2: Kiểm lâm kiểm tra Hình 3: Bạch phượng tua(Pecteilis Hình 4: Cu li nhỏ(Nycticebus susannea) pygmaeus) Hình 5: Cỏ Nhân Trần(Adenosma Hình 6: Cò Nhạn(Anastomus oscitans) bracteosa) 71  Hình 7: Học sinh tham quan rừng Hình 8: Trảng Tà Nốt Hình 9: Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) Hình 10: Chim white – bellied Yuhina Hình 12: Khai thác mây rừng Hình 11: Chăn thả Trâu VQG VQG-LGXM 72  Hình 13: Rừng thay đất thấp Hình 14: Quần thể tràm đất ngập nước chua phèn thấp Hình 15: Rừng thường xanh nửa rụng Hình 16: Trảng cỏ đất ngập nước theo họ dầu chiếm ưu mùa Hình 17: Hỗ mang chúa (Ophiophagus Hình 18: Cơng tác phòng cháy chữa cháy hanah) (Nguồn: VQG Lò Gò- Xa Mát) 73  ... ơn: - Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Môi trường Tài nguyên trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện giúp tơi hồn thành tốt khóa luận - Thầy Nguyễn Anh... LỊ GỊ- XA MÁT 71    vii  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC BCH: Ban chấp hành BQL: Ban quản lý BVR: Bảo vệ rừng DBR: Diễn biến rừng DLST: Du lịch sinh thái ĐVHD: Động vật hoang dã HST: Hệ sinh thái LGXM:... (Macaca arctoides), gấu ngựa (Ursus thibetanus), sói đỏ (Cuon alpinus) sói vàng (Canis aureus) Một số đợt khảo 11  sát nhanh tiến hành ghi nhận số lồi có tầm quan trọng bảo tồn Kết điều tra cho thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TẠI VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ XA MÁT, TÂN BIÊN, TÂY NINH. , ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TẠI VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ XA MÁT, TÂN BIÊN, TÂY NINH.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn