ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GIAOTIẾN BỘ KĨ THUẬT TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT LÚA CHO NGƯỜI NÔNG DÂN Ở HUYỆN MỘ ĐỨC TỈNH QUẢNG NGÃI.

110 30 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GIAOTIẾN BỘ THUẬT TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT LÚA CHO NGƯỜI NÔNG DÂN HUYỆN MỘ ĐỨC TỈNH QUẢNG NGÃI TRẦN THỊ MINH NGA Luận văn đệ trình để hoàn thành yêu cầu cấp Cử Nhân Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Giảng viên hướng dẫn Th.S NGUYỄN VĂN NĂM TP Hồ Chí Minh, 5/2007 LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TPHCM quý thầy cô khoa, mơn tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức suốt trình học tập trường - Th.S Nguyễn Văn Năm tận tình hướng dẫn suốt tiến trình thực đề tài - sư Nguyễn Tiến Hố trạm khuyến nơng huyện Mộ Đức tận tình giúp đỡ trình điều tra, thu thập số liệu - Thư viện trường Đại Học Nông Lâm tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cần thiết trình điều tra - Bạn bè người thân giúp đỡ trình thực đề tài i TÓM TẮT Trần Thị Minh Nga – Sinh viên Bộ Môn Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp, trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, 5/2007 Đề tài: “Đánh Giá Hiệu Quả Các Phương Pháp Chuyển Giao Tiến Bộ Kỹ Thuật Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Lúa Cho Người Nông Dân Huyện Mộ Đức Tỉnh Quảng Ngãi” Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Năm Đề tài tiến hành thời gian từ tháng 02/2007 đến tháng 4/2007 với phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra, phướng pháp thống kê, xử lý số liệu Nội dung đề tài: Tìm hiểu hoạt động khuyến nơng địa phương Phân tích, đánh giá hiệu phương pháp khuyến nông áp dụng qua kết hoạt động sản xuất lúa hai vụ Đông Xuân Hè Thu trước sau chuyển giao tiến kỹ thuật Kết nhận thấy rằng; Phương pháp khuyến nơng khơng đơn góp phần tăng suất lúa mà nâng cao nhnậ thức người dân sản xuất nơng nghiệp Qua đó, đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu phương pháp khuyến nông ii SUMMARY OF DISSERTATION Tran Thi Minh Nga – student of Department Of Agriculture Technique Education, Nong Lam university Ho Chi Minh city, May – 2007 Dissertation is: “Assessment Of Efficiency Of The Methods Give Technical Breakthroughs To The Farmers In Producing Rice Field In Mo Duc District Quang Ngai Provine” Guidding teacher: Nguyen Van Nam The dissertation was done from February to April with document reseaching, investigating totaling up and treating data method Content dissertation is: Finding out about the operations of the encourage agricultural expansion and farmer ’s producing rice situation Anlalysing and evaluating the efficiency of the applied encourage agricultural expansion methods through the result of operating the rice production in two crops before and after giving technical breakthroughs The result of reseaching had pointed out that: The encourage agricultural expansion methods not only had a part in increase rice productivity, but also heighten farmer ’s awareness of agricultural production Since then, there ’re some solutions in order to heighten the efficiency of the encourage agricultural expansion methods iii MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt v Danh sách hình vi Danh sách bảng vii Danh sách sơ đồ viii Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Đánh giá 2.1.2 Hiệu 2.1.3 Phương pháp 2.1.4 Chuyển giao 2.1.5 Tiến 2.1.6 Khoa học 2.1.7 Kỹ thuật iv 2.1.8 Tiến kỹ thuật nông nghiệp 2.2 Phương pháp khuyến nông 2.2.1 Khái niệm phương pháp khuyến 2.2.2 Khái niệm tiếp cận nông dân 2.2.3 Vị trí, vai trò khuyến nơng 2.2.4 Các phương pháp khuyến nông 2.2.4.1 Phương pháp khuyến nông chung 2.2.4.2 Phương pháp khuyến nông chuyên ngành 2.2.4.3 Phương pháp khuyến nông đào tạo tham quan 2.2.4.3.1 Huấn luyện 2.2.4.3.2 Thăm sở 2.2.4.3.3 Hướng dẫn tham quan 10 2.2.4.4 Phương pháp khuyến nơngnơng dân tham gia 11 2.2.4.5 Phương pháp khuyến nông lập dự án 12 2.2.4.6 Phương pháp khuyến nông phát triển hệ thống nông nghiệp 12 2.2.4.7 Phương pháp khuyến nông chịu phí tổn 13 2.2.4.8 Phương pháp khuyến nông tổ chức giáo dục 14 2.2.5 Phương pháp tiếp cận nông dân 14 2.2.5.1 Trình diễn 14 2.2.5.2 Các hội tiếp xúc với nông dân 15 2.2.5.3 Tuyên truyền phổ biến qua phương tiện thông tin đại chúng 16 2.2.5.4 Các hình thức phổ biến tuyên truyền khác 17 2.2.5.5 Câu lạc khuyến nông 18 2.3 Đánh giá phương pháp khuyến nông 18 2.3.1 Ý nghĩa 18 2.3.2 Mục đích 18 2.3.3 Các tiêu đánh giá 19 2.3.3.1 Chỉ tiêu phản ánh mức độ hoạt động chung khuyến nông đối 19 với hoạt động sản xuất nông dân 2.3.3.2 Chỉ tiêu phản ánh hiệu khuyến nông 20 v 2.3.3.3 Các cơng thức tính 20 2.3.4 Phương pháp đánh giá 20 2.3.4.1 Phương pháp định tính 20 2.3.4.2 Phương pháp định lượng 21 2.3.4.3 Phương pháp trắc nghiệm 21 2.3.4.4 Phương pháp dựa theo kinh nghiệm nông dân 21 2.3.5 Các mức độ đánh giá chung khuyến nông 21 2.3.6 Đánh giá phương pháp chuyển giao TBKT thông qua chương trình khuyến nơng 22 2.4 Tình hình chung sản xuất lúa nước 22 2.5 Phương pháp nghiên cứu 24 2.5.1 Thu thập số liệu thứ cấp 24 2.5.2 Thu thập số liệu sơ cấp 24 2.5.3 Tổng hợp số liệu điều tra 24 Chương 3: TỔNG QUAN 25 3.1 Điều kiện tự nhiên 25 3.1.1 Vị trí địa lý 25 3.1.2 Địa hình 25 3.1.3 Thời tiết 26 3.1.4 Tài nguyên đất 27 3.1.5 Tài nguyên đất 27 3.1.5.1 Nguồn nước mặt 28 3.1.5.2 Nguồn nứoc ngầm 28 3.1.6 Tài nguyên nuôi trồng thuỷ sản 28 3.1.7 Tài nguyên khoáng sản 29 3.1.8 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên 29 3.1.8.1 Thuận lợi 29 3.1.8.2 Khó khăn, hạn chế 30 3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 3.2.1 Tình hình dân số lao động 30 3.2.2 Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 31 vi 3.2.3 Tình hình kinh tế - xã hội 33 3.2.3.1 Trồng trọt 33 3.2.3.1 Chăn nuôi 35 3.2.3.2 Thuỷ sản 36 3.3 Cơ sở hạ tầng địa phương 37 3.3.1 Giao thông 37 3.3.2 Thuỷ lợi 37 3.3.3 Điện 37 3.4 Điều kiện văn hoá - xã hội 38 3.4.1 Giáo dục 38 3.4.2 Y tế 39 3.5 Những thành tựu đạt tồn cần khắc phục nông nghiệp phát triển nông thôn 40 3.5.1 Những thành tựu đạt 40 3.5.2 Những tồn 41 Chương 4: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 4.1 Tình hình hoạt động khuyến nông địa phương 42 4.1.1 Mạng lưới tổ chức khuyến nông 42 4.1.2 Nguồn nhân lực sở vật chất có trạm 45 4.1.2.1 Nguồn nhân lực 45 4.1.2.2 Cơ sở vất chất trạm 45 4.1.3.Hình thức hoạt động 46 4.1.4 Phân tích đánh giá hoạt động khuyền nông năm 2006 47 4.2 Đăc điểm hộ điều tra cấu thời vụ 50 4.2.1 Đặc điểm hộ điều tra 50 4.2.2 Lịch cấu thời vụ 52 4.3 Tình hình sản xuất lúa hộ nơng dân địa phương qua điều tra 53 4.3.1 Thực trạng sản xuất nông hộ trước chuyển giao TBKT 53 4.3.2 Phương pháp khuyến nông áp dụng 54 vii 4.3.2.1 Xây dựng hình trình diễn 54 4.3.2.2 Tập huấn, đào tạo cho nông dân 55 4.3.2.3 Hội thảo, tham quan 56 4.3.2.4 Cung cấp thông tin, in ấn tài liệu kỹ thuật cấp phát cho nông dân 57 4.3.2.5 Tổ chức hội thi cho xã viên 57 4.3.3 Những thuận lợi khó khăn áp dụng phương pháp chuyển giao TBKT vào đối tượng lúa 59 4.3.3.1 Thuận lợi 59 4.3.3.2 Khó khăn 59 4.3.4 Tình hình sản xuất lúa nông hộ sau chuyển giao TBKT 60 4.3.4.1 Chọn giống 60 4.3.4.2 Kỹ thuật làm đất, bón phân lót 61 4.3.4.3 Kỹ thuật chăm sóc 61 4.3.4.4 Phòng trừ sâu bệnh 62 4.3.4.5 Thu hoạch, chế biến, bảo quản 62 4.3.5 Nhận xét chung thực trạng sản xuất lúanông dân địa phương 62 4.3.5.1 Những thành cong sản xuất 62 4.3.5.2 Những tồn 63 4.4 Đánh giá hiệu phương pháp chuyển giao TBKT 63 4.4.1 So sánh chi phí bình qn ruộng trước sau chuyển giao TBKT 63 4.4.1.1 So sánh chi phí bình qn ruộng trước sau chuyển giao TBKT vụ Đông Xuân 63 4.4.1.2 So sánh chi phí bình qn ruộng trước sau chuyển giao TBKT vụ Hè Thu 65 4.4.2 So sánh hiểu chi phí bình qn quy diện tích 67 4.4.2.1 So sánh hiệu chi phí bình qn quy diện tích nhỏ 1.000m2 1.001 – 2.500m2 áp dụng TBKT 67 4.4.2.2 So sánh hiệu chi phí bình qn quy hai diện tích 1.001 – 2.500 m2 diện tích lớn 2.500m2 áp dụng TBKT 70 viii 4.4.3 So sánh hiệu ruộng trước sau chuyển giao TBKT 72 4.4.4 Hiệu mặt xã hội khuyến nông 73 4.5 Sự tiếp nhận khả nhận thức TBKT người dân 74 4.5.1 Sự tiếp nhận thông tin khuyến nông nông dân 74 4.5.2 Nhận thức người dân 75 4.6 Tìm hiểu nhu cầu kuyến nông người dân 77 4.7 Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu trình chuyển giao TBKT cho nông dân 77 4.7.1 Phương hướng phát triển vùng lúa chất lượng giai đoạn 2006 – 2010 huyện Mộ Đức 77 4.7.2.Biện pháp nâng cao hiệu phương pháp khuyến nông 78 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 5.1 Kết luận 80 5.2 Kiến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 83 ix Luận văn tốt nghiệp 81 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động phương pháp áp dụng để chuyển giao TBKT khuyến nông huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi chúng tơi có số kết luận sau: Khuyến nơng hoạt động có hiệu quả, khuyến nơng khơng xa lạ bà nơng dân ngày đóng vai trò quan trọng sản xuất nông nghiệp địa phương Từ có tham gia khuyến nơng làm thay đổi hẳn mặt xã hội nông thôn: • Đời sống người dân cải thiện • Nhận thức người dân nâng cao • Góp phần vào cơng tác xố đói giảm nghèo • Ổn định xã hội phát triển kinh tế nơng thơn • Giải vấn đề an ninh lương thực Hoạt động khuyến nông thông qua việc áp dụng phương pháp khuyến nơng thích hợp để chuyển giao TBKT đem lại nhiều hiệu quả: • Nâng cao hiệu suất nơng nghiệp • Đảm bảo chất lượng cho nơng sản • Giảm tượng nhiễm mơi trường thuốc BVTV gây Đây thành công lớn góp phần bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ sức khoẻ người • Giữ độ màu mỡ, độ phì nhiêu đất, tránh tượng thối hố, bạc màu đất Tuy nhiên, hoạt động khuyến nông nhiều hạn chế: • Thực quy nhỏ, chưa phổ biến rộng rãi • Cơ sở vật chất thiếu thốn • Nhân lực hệ thống khuyến nơng thưa mỏng SVTH: Trần Thị Minh Nga Bộ mơn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 82 • Cán khuyến nông chưa thật sâu sát thực tế • Các hoạt động mang nhiều tính chất bị động, phụ thuộc nhiều vào đạo trung tâm khuyến nông tỉnh 5.2 Kiến nghị Các quan quyền địa phương cần có quan tâm sách khuyến nơng, hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động khuyến nơng nhằm điều kiện thuận lợi cho người công tác khuyến nông hoạt động có hiệu Chú ý phát triển câu lạc khuyến nông địa phương tạo cầu nối thông tin người dân cán khuyến nông Thường xuyên thăm viếng gặp gỡ với hộ nông dân tăng quan tâm nông dân khuyến nơng điều khuyến khích họ tham gia nhiều vào chương trình khuyến nơng Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá để người dân hiểu biết làm theo chường trình khuyến nơng ngày rộng khắp Thực tìm kiếm, tìm hiểu thị trường tiêu thụ, giá nông sản địa phương để tạo niềm tin người dân sản xuất SVTH: Trần Thị Minh Nga Bộ môn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Năm, “Bài giảng giáo dục khuyến nông” Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Tháng 10/2000 Đặng Kim Sơn Hoàng Thu Hoà, “Một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn” NXB Thống Kê Sở khoa học công nghệ môi trường TPHCM, “Phương pháp khuyến nông” NXB Nông Nghiệp Trần Thị Nguyệt, “Đánh giá cơng tác khuyến nơng rau xã Bình Ngọc – TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên” LVTN Khoa kinh tế, ĐHNL 2005 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội huyện Mộ Đức năm 2005 – 2006 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, “Tài liệu tập huấn khuyến nông” NXB Nông Nghiệp Hà Nội – 2001 Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp huyện Mộ Đức năm 2006 Tạp chí nơng nghiệp phát triển nơng thơn, – tháng năm 2007 Từ điển tiếng việt Trung tâm từ điển ngôn ngữ Hà Nội 10 Báo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện Mộ Đức 2005 – 2010 Sở tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Ngãi 11 Viện khoa học khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam - Hệ thống nông nghiệp, “Giáo trình cao học nơng nghiệp” NXB Nơng Nghiệp 12 A W van den Ban H S Hawkin, người dịch Nguyễn Văn Linh, “Khuyến Nông” NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 1998 SVTH: Trần Thị Minh Nga Bộ môn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 84 PHỤ LỤC BẢNG PHIẾU ĐIỀU TRA I.Thông tin nông hộ Mã số phiếu Họ tên chủ hộ Tuổi: Giới:………… nam(nữ) Trình độ học vấn Địa chỉ: Số nhân có gia đình:……………………người Số lao động chính: ………………người Số lao động phụ:…………………người II.Tình hình sản xuất lúa nơng hộ Đánh dấu chéo (X) vào câu đây: Câu 1: Diện tích đất canh tác……………… m2 Trong diện tích canh tác lúa là:………….m2 Câu 2: Gia đình ơng(bà) làm lúa vụ/năm? a 1vụ b 2vụ c 3vụ Đó vụ nào? Vụ ông bà cảm thấy làm lúa khó khăn nhất? a Đơng Xn b Hè Thu câu 3: Nếu có khó khăn khó khăn vấn đề gì? a Giống b thuật canh tác c Điều kiện tự nhiên d Ý kiến khác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 4: Phương thức sản xuất lúa a Sạ b Cấy Câu 5: Ông bà thường mua giống đâu? a Trung tâm khuyến nông b Tự sản xuất nhà c Ý kiến khác …………………………………………………………………… SVTH: Trần Thị Minh Nga Bộ môn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 85 Câu 6: Các tiến thuật ông (bà) sử dụng a Các loại giống cho suất cao b tuật canh tác tiên tiến c Công nghệ thu hoạch sau thu hoạch d Tất e Ý kiến khác……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… câu 7: Nhận xét ông (bà)khi áp dụng tiến thuật cho kết nào? a Cao b Trung bình c Thấp d Ý kiến khác……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 8: So sánh chi phí kết đạt trước sau chuyển giao TBKT Vụ Đơng Xn: Chi phí vật chất: Trước chuyển giao TBKT Số Đơn Thành Loại lượng giá tiền Giống thuật canh tác Sau chuyển giao TBKT Số Đơn Thành Loại lượng giá tiền Phân bón Thuốc Chi phí công lao động: Trước chuyển giao TBKT Làm Trâu máy Làm tay Cơng Cơng SVTH: Trần Thị Minh Nga Sau chuyển giao TBKT Làm Tổng Trâu cộng máy Làm tay Tổng cộng Công Công Bộ môn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 86 gia đình mướn gia đình mướn Làm đất Gieo sạ Phun thuốc Thu hoạch Khác Công mướn:…………………đ/công/ngày Vụ Hè Thu: Chi phí vật chất: Trước chuyển giao TBKT Số Đơn Thành Loại lượng giá tiền Giống thuật canh tác Sau chuyển giao TBKT Số Đơn Thành Loại lượng giá tiền Phân bón Thuốc Chi phí cơng lao động: Trước chuyển giao TBKT Làm Trâu máy Làm tay Cơng Cơng gia mướn đình SVTH: Trần Thị Minh Nga Sau chuyển giao TBKT Làm Tổng Trâu cộng máy Làm tay Tổng cộng Cơng Cơng gia mướn đình Bộ mơn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 87 Làm đất Gieo sạ Phun thuốc Thu hoạch Khác Công mướn:…………………đ/công/ngày Câu 10: Thu hoạch Trước chuyển giao TBKT Sau chuyển giao TBKT Tổng sản lượng thu hoạch Số lượng bán Số lượng tiêu thụ Thu nhập Lợi nhuận Đơn giá bán ……………………………… …………… Câu 11: Những khó khăn thuận lợi trình sản xuất lúa …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………… III.Sự tham gia hoạt động khuyến nông nông hộ Ơng (bà) có biết gí khuyến nơng khơng? a Có b Khơng Ơng (bà) biết hoật động khuyến nông thông qua a Sách báo, đài, tivi b Hàng xóm, láng giềng c Các nguồn tin khác ……………………………………………………… 3.Ơng(bà ) có tham gia vào chương trình hoạt động khuyến nơng khơng? a Có b Khơng SVTH: Trần Thị Minh Nga Bộ môn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 88 Nếu có Số lần tham gia Khuyến nơng vấn đề (cây hay gì) Thời gian tham gia Lý không tham gia vào chương trình khuyến nơng …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Mục đích tham gia a Tăng thêm hiểu biết nâng cao kiến thức nông nghiệp b.Vận dụng vào sản xuất lúa c Đến cho vui d Ý kiến khác ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Các phương pháp áp dụng chương trình hoạt động khuyến nơng a Hội thảo b Hội thảo đầu bờ c Tham quan, tập huấn d Tất phương pháp e Ý kiến khác…………………………………………………………………… Theo ông (bà) phương pháp khyến nông a Dễ hiểu phù hợp với trình độ người dân b Khó hiểu so với trình độ người dân c Ý kiến khác ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Các phương pháp chuyển giáo tiến thuật có phù hợp với nhu cầu thời vụ trồng lúa không? a Có b Khơng Ơng (bà) có thưòng xun tham gia lớp tập huấn hay hội thảo khơng a Có b Không Lý không tham gia SVTH: Trần Thị Minh Nga Bộ môn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 89 a Xa nhà b Không thời điểm c Không đáp ứng nhu cầu trồng lúa 10 Thời điểm tham gia lớp tập huấn, hội thảo a Trước gieo cấy b Thời sinh trưởng c Chuẩn bị thu hoạch d Sau thu hoạch e Ý kiến khác …………………………………………………………………… 11 Địa điểm tổ chức lớp tập huấn tốt a Ngoài đồng b Hội trường trung tam khuyến nông c Tại nhà nông dân d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………… 12 Khả tiếp thu tiến sau buổi tập huấn , hội thảo a Dễ dàng tiếp thu b Khó hiểu c Còn lờ mờ d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………… SVTH: Trần Thị Minh Nga Bộ môn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 90 13 Nhận xét nhân viên khuyến nơng a Tận tình hướng dẫn b Khơng nhiệt tình c Ý kiến khác …………………………………………………………………………………… 14 Nhận xét tài liệu mà trung tâm khuyến nông cung cấp chonông dân a Ngôn ngữ dễ hiểu phù hợp với người nơng dân b Dài dòng có nhiều văn tự khó hiểu c Ý kiến khác 15 Ơng (bà) có áp dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất sau lần tham gia buổi tập huấn hay hội thảo không a Áp dụng b Còn đắn đo sợ khơng phù hợp c Chưa tin tưởng 16 Ơng (bà) có tham gia hội thi hay buổi trình diễn trung tam khuyến nông phát động tổ chức không a Có b Khơng Nếu có hội thi ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 17 Kết sau lần tham gia vào hội thi hay buổi trình diễn làm lúa a Rút nhiều kinh nghiệm có nhiều kiến thức lúa b Tăng suất sản lượng lúa lên nhanh c Tăng gia sản xuất, thi đua nông hộ d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 18 Ông (bà) có hỗ trợ kinh phí tham gia chương trình khuyến nơng khơng a Có b Có khơng đáng kể c Khơng 19 Ơng (bà) có cán khuyến nông thường xuyên thăm hỏi quan tâm hướng dẫn thuật trồng lúa khơng a.Có SVTH: Trần Thị Minh Nga Bộ môn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 91 b Không c Ý kiến khác ………………………………………………………………………………… 20 Mong muốn ông (bà) khuyến nông a Tăng cường lớp tập huấn, hội thảo b Tổ chức tham quan c Ý kiến khác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21 Yêu cầu thuật người nông dân a Yêu cầu giống b Yêu cầu thuật canh tác c Yêu cầu phương tiện thuật d Ý kiến khác ……………………………………………………………………… 22 Nếu có chương trình vùng sản xuất lúa chất lượng ơng (bà) có đăng nơng hộ tien phong thử nghiệm khơng? a Có b Khơng c Ý kiến khác …………………………………………………………………………………… 23 Các biện pháp nâng cao hiệu phương pháp khuyến nông nhằm giúp chuyển giao tiến thuật cách dễ dàng …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… SVTH: Trần Thị Minh Nga Bộ môn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 92 PHỤ LỤC SVTH: Trần Thị Minh Nga Bộ môn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp 93 PHỤ LỤC SVTH: Trần Thị Minh Nga Bộ môn SPKTNN Luận văn tốt nghiệp SVTH: Trần Thị Minh Nga 94 Bộ môn SPKTNN MỘT VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ Họ tên: Trần Thị Minh Nga Lớp: ĐH03SP - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Ngày sinh: 08 – 03 – 1984 Nơi sinh: Thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Địa liên lạc: Thị trấn Đức, tỉnh Quảng Ngãi Email: Minh_Nga2001@yahoo.com Trình độ học vấn: Cử Nhân Sư Phạm Thuật Nông Nghiệp Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Q trình học tập: Năm 2003 thi đậu đại học chuyên nghành Cử nhân sư phạm thuật nông nghiệp Tham gia Ban cán lớp giữ chức lớp phó suốt thời gian học tập Trong q trình học tập ln đạt thành tích giỏi Nhiều lần đạt học bổng học tập trường học bổng chương trình tài trợ Đã tham gia lớp cảm tình đảng trường Đại Học Nơng Lâm Chí hướng nghề nghiệp: Tiếp tục học lên cao làm việc trường Cao đẳng, đại học quan chuyên nghành nông nghiệp ... 5/2007 Đề tài: Đánh Giá Hiệu Quả Các Phương Pháp Chuyển Giao Tiến Bộ Kỹ Thuật Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Lúa Cho Người Nông Dân Huyện Mộ Đức Tỉnh Quảng Ngãi” Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Năm Đề... Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Lúa Cho Người Nông Dân Huyện Mộ Đức- Tỉnh Quảng Ngãi” nhằm góp phần nâng cao hiệu phương pháp khuyến nông suất lúa địa bàn 1.2 Mục tiêu: Làm rõ tác động tiến kĩ thuật. .. học công nghệ tiến nhằm giúp bà nông dân sản xuất lúa đạt hiệu Với mong muốn khuyến nông sử dụng phương pháp chuyển giao tiến kĩ thuật cho người nông dân cách hiệu nhằm giúp họ cải thiện mức
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GIAOTIẾN BỘ KĨ THUẬT TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT LÚA CHO NGƯỜI NÔNG DÂN Ở HUYỆN MỘ ĐỨC TỈNH QUẢNG NGÃI. , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GIAOTIẾN BỘ KĨ THUẬT TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT LÚA CHO NGƯỜI NÔNG DÂN Ở HUYỆN MỘ ĐỨC TỈNH QUẢNG NGÃI.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn