TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG PTTH QUẬN THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH VỀ ỨNG DỤNG KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ 10 VÀO THỰC TIỄN

99 55 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG PTTH QUẬN THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH VỀ ỨNG DỤNG KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ 10 VÀO THỰC TIỄN GVHD: Th.S GVC LƯU THỦ NGHỊ SVTH: PHẠM THỊ HIỀN Khóa: 2003 2007 MSSV: 03132010 Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 5/2007 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG PTTH QUẬN THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH VỀ ỨNG DỤNG KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ 10 VÀO THỰC TIỄN PHẠM THỊ HIỀN Luận văn đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp Cử nhân Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Giảng viên hướng dẫn: Th.S GVC LƯU THỦ NGHỊ Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 5/2007 ii LỜI CẢM TẠ Con xin thành kính ghi ơn! -Bố mẹ, người có cơng sinh thành ni dưỡng dạy dỗ chúng nên người Xin chân thành cảm ơn! -Ban Giám Hiệu trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh -Q thầy Bộ Mơn Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp, tất thầy trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho tơi q trình học tập trường -Thạc sĩ Lưu Thủ Nghị tận tình giúp đỡ hướng dẫn cho tơi suốt q trình học tập hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp -Ban Giám Hiệu, quý thầy cô em học sinh trường PTTH Thủ Đức, trường PTTH Nguyễn Hữu Huân, trường PTTH Tam Phú quận Thủ Đức - TP HCM tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình tiến hành khóa luận trường -Tập thể lớp Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp 29 động viên, chia giúp đỡ suốt thời gian học tập hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Tp HCM, ngày … tháng … năm 2007 Phạm Thị Hiền iii TĨM TẮT Mơn Cơng nghệ 10 cung cấp cho học sinh PTTH nhiều kiến thức thực tế đời sống sản xuất, lĩnh vực nông nghiệp Để biết suy nghĩ nhận định học sinh ứng dụng môn Công nghệ 10, người nghiên cứu tiến hành đề tài: “Tìm hiểu nhận thức học sinh số trường PTTH quận Thủ Đức-TP Hồ Chí Minh ứng dụng kiến thức Công nghệ 10 vào thực tiễn” Th.S GVC Lưu Thủ Nghị hướng dẫn Đề tài tiến hành thời gian từ tháng 01/2007 đến tháng 05/2007, với phương pháp: phương pháp điều tra vấn (phỏng vấn giáo viên thầy Hiệu phó Ban giám hiệu trường, khảo sát 525 học sinh 248 học sinh nam 277 học sinh nữ), phương pháp thống kê - xử lý số liệu Qua thời gian thực đề tài, người nghiên cứu thu số kết sau: + Về nhận thức học sinh: 94,28% học sinhnhận thức tích cực ứng dụng môn Công nghệ 10 + Về thái độ học sinh: 62,47% học sinh có thái độ thích thú môn Công nghệ 10 + Về hoạt động học học sinh môn Công nghệ 10 mang tính thụ động (58,06% học vở; 5,52% học sinh chủ động tìm kiếm thơng tin liên quan) + Về hoạt động dạy môn Cơng nghệ 10: hầu hết giáo viên giảng dạy theo lối cũ (52,76% giáo viên sử dụng phương pháp thầy đọc, trò chép) + Về ứng dụng thực tiễn môn Công nghệ 10: đa số học sinh đồng ý mơn Cơng nghệ 10 có nhiều ứng dụng thực tiễn sản xuất (79,42%) Qua kết cho thấy học sinhnhận thức tích cực ứng dụng môn Công nghệ 10 Nhưng hoạt động học em mang tính thụ động Điều số giáo viên giảng dạy chưa tích cực việc đổi phương pháp dạy học, phương tiện thiết bị dạy học chưa đầy đủ Với kết thu trình tiến hành đề tài, người nghiên cứu đưa số giải pháp cụ thể sau: nội dung môn học phải sát với thực tế, giáo viên phải tích cực việc đổi phương pháp dạy học, cần trang bị đầy đủ thiết bị đồ dùng dạy học môn Công nghệ 10 Tạo điều kiện tốt cho học sinh học tập môn iv ABSTRACT Agricultural Technology subject supply for high schools pupil many real knowledges in the life In order to know the opinion and pupil’s commends about the applied of the Agricultural Technology subject, researcher has carried out the theme: “Studying about the awareness of pupils at some high schools in Thu Duc district, Ho Chi Minh city about Agricultural Technology’s real knowledges application in ” with the advisor : lecturer MSc Luu Thu Nghi This theme has carried out from Jan 07 to May 07 by some methods, such as: investigateing and interviewing (with teachers and Sub - principal in the teaching staff of those schools; survey 525 pupils, among them have 248 schoolboys and 277 schoolgirls) After that, method and data processing were created Through carrying out this theme, reseacher has got some results as the following: ™ About the pupil’s awareness: 94,28% pupils have positive awareness with the applied of this subject ™ About the pupil’s attitude: 62,47% pupils have enjoyed with this subject ™ About the pupil’s activitity with this subject : pupils still have a passive learned: (58,06% pupils learn their lessons in notebook, only 5,52% pupils were zealuos seeking information themselves) ™ About the teaching method for this subject: almost teachers still taught with the lecturing method ( 52,76% teachers used method: reading and writing) ™ About the realistic application of this subject: most of pupil agreed that this subject have many applies in manufacture reality (79,42%) Through the result pupils have got positive awareness about many application Agricultural Technology subject But they still were passive learners Because of teachers don’t try to find new teaching method, as also as and equipment in teaching aids are not enough With the results have got during studying, researcher has provided some concrete solutions as the following: content of subject must to close with the reality, teachers must to innovate method need teaching, need to provide the teaching - aids the medium and equipment for this subject Improve good conditions for pupils practice this subject v MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách bảng x Danh sách biểu đồ .xi Danh sách hình xii Danh sách chữ viết tắt .xiii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích đối tượng nghiên cứu 1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu .2 1.4 Giới hạn vấn đề nghiên cứu 1.5 Xác định từ ngữ Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Nhận thức gì? .4 2.1.1 Khái niệm chung 2.1.2 Các giai đoạn nhận thức 2.1.2.1 Nhận thức cảm tính 2.1.2.2 Nhận thức lý tính 2.1.3 Các mức độ nhận thức 2.1.4 Quá trình nhận thức học sinh .10 2.1.4.1 Con đường nhận thức 10 2.1.4.2 Mối quan hệ trình dạy học trình nhận thức học sinh 12 2.2 Thái độ .14 vi 2.3 Ý thức 15 2.4 Động học tập học sinh 15 2.5 Hứng thú học tập 16 2.6 Đặc điểm hoạt động học tập nhận thức học sinh PTTH 17 2.6.1 Đặc điểm tâm sinhhọc sinh 17 2.6.2 Đặc điểm hoạt động học tập học sinh PTTH .18 2.6.3 Đặc điểm nhận thức trí tuệ 20 2.6.3.1 Cảm giác, tri giác .20 2.6.3.2 Ghi nhớ .20 2.6.3.3 Chú ý 20 2.6.3.4 Sự phát triển tư .21 2.7 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình nhận thức học sinh 22 2.7.1 Vai trò người giáo viên nhận thức học sinh PTTH 22 2.7.2 Sự tác động nội dung dạy học, phương pháp dạy học phương pháp học đến nhận thức học sinh .23 2.7.2.1 Nội dung dạy học .23 2.7.2.2 Phương pháp dạy học 24 2.7.2.3 Phương pháp học học sinh 26 2.7.4 Vai trò phương tiện dạy học hoạt động nhận thức học sinh 27 2.8 Đặc điểm chương trình Cơng nghệ 10 28 2.8.1 Nội dung chương trình Cơng nghệ 10 28 2.8.2 Vai trò mơn Cơng nghệ 10 học sinh PTTH 29 2.9 Các ứng dụng thực tiễn môn Công nghệ 10 30 2.9.1 Ứng dụng phần quản trị kinh doanh 30 2.9.2 Ứng dụng phần nông, lâm, ngư nghiệp 31 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 34 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 34 vii 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 34 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.3 Phương pháp tiến hành 34 3.3.1 Các bước chuẩn bị 34 3.3.2 Tiến hành khảo sát .35 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 36 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Kết nghiên cứu 37 4.1.1 Nhận thức học sinh ứng dụng kiến thức Công nghệ 10 vào thực tiễn 37 4.1.1.1 Kết khảo sát nhận thức học sinh 37 4.1.1.2 So sánh nhận thức học sinh HS nam HS nữ .41 4.1.1.3 So sánh nhận thức học sinh trường PTTH .42 4.1.1.4 Nhận xét chung nhận thức học sinh 43 4.1.2 Thái độ học sinh môn Công nghệ 10 44 4.1.2.1 Kết khảo sát thái độ học sinh môn Công nghệ 10 44 4.1.2.2 So sánh thái độ học sinh HS nam HS nữ 47 4.1.2.3 So sánh thái độ học sinh trường PTTH .48 4.1.2.4 Nhận xét chung thái độ học sinh 49 4.1.3 Hoạt động học học sinh môn Công nghệ 10 49 4.1.3.1 Kết khảo sát hoạt động học học sinh 49 4.1.3.2 So sánh hoạt động học học sinh HS nam HS nữ .53 4.1.3.3 So sánh hoạt động học học sinh trường PTTH 54 4.1.3.4 Nhận xét chung hoạt động học học sinh .55 4.1.4 Hoạt động dạy môn Công nghệ 10 56 4.1.4.1 Kết khảo sát hoạt động dạy môn Công nghệ 10 56 4.1.4.2 So sánh hoạt động dạy môn Công nghệ 10 trường PTTH 59 viii 4.1.5 Các ứng dụng thực tiễn môn Công nghệ 10 61 4.1.5.1 Ý kiến học sinh ứng dụng môn Công nghệ 10 .61 4.1.5.2 Ý kiến học sinh ứng dụng Công nghệ 10 trường 64 4.2 Những biện pháp nhằm nâng cao khả nhận thức học sinh học Công nghệ 10 65 4.2.1 Ý kiến học sinh .65 4.2.2 Ý kiến giáo viên 68 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .70 5.1 Kết luận 70 5.2 Đề nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 78 ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Danh mục bảng Trang Bảng 4.1: Kết nhận thức học sinh 38 Bảng 4.2: Kết so sánh nhận thức học sinh HS nam HS nữ 41 Bảng 4.3: Kết so sánh nhận thức học sinh trường 42 Bảng 4.4: Kết khảo sát thái độ học sinh môn Công nghệ 10 45 Bảng 4.5: Kết so sánh thái độ học sinh HS nam HS nữ 47 Bảng 4.6: Kết so sánh thái độ học sinh trường 48 Bảng 4.7: Kết hoạt động học học sinh 50 Bảng 4.8: Kết so sánh hoạt động học học sinh HS nam HS nữ 53 Bảng 4.9: Kết so sánh hoạt động học học sinh trường 54 Bảng 4.10: Kết khảo sát hoạt động dạy môn Công nghệ 10 57 Bảng 4.11: Kết so sánh hoạt động dạy môn Công nghệ 10 trường 60 Bảng 4.12: Ý kiến học sinh ứng dụng môn Công nghệ 10 62 Bảng 4.13: Ý kiến học sinh ứng dụng Công nghệ 10 trường 64 Bảng 4.14: Ý kiến học sinh 66 x - Giúp học sinh hiểu thêm đặc điểm, tình hình sản xuất nông nghiệp: 83,43% - Giúp định hướng nghề nghiệp tương lai: 67,24% ™ Kết so sánh HS nam HS nữ - Nhận thức học sinh nam có phần tích cực so với học sinh nữ (điểm trung bình học sinh nam cao học sinh nữ) - Hoạt động học học sinh nam tích cực chủ động học sinh nữ Do học sinh nam có tính sáng tạo động so với học sinh nữ Nhưng thái độ học tập học sinh nam không tự giác học sinh nữ ™ Kết so sánh trường PTTH - Khả nhận thức học sinh trường PTTH Tam Phú ứng dụng kiến thức Công nghệ 10 cao so với học sinh trường PTTH Thủ Đức trường PTTH Nguyễn Hữu Huân Điều học sinh trường PTTH Tam Phú có điều kiện gần gũi với hoạt động sản xuất nông nghiệp, phần lớn em gia đình sản xuất nơng nghiệp vùng ven trung tâm quận Thủ Đức - Hoạt động học học sinh trường PTTH Tam Phú có phần tích cực chủ động so với học sinh trường PTTH Thủ Đức trường PTTH Nguyễn Hữu Huân - Tình hình sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học dành cho môn Công nghệ 10 trường PTTH Nguyễn Hữu Huân so với trường PTTH Tam Phú trường PTTH Thủ Đức Do trang thiết bị thường ưu tiên cho môn thi tốt nghiệp PTTH thi đại học Như qua kết nghiên cứu ta nhận thấy rằng: phần lớn học sinh nhận thức ứng dụng thực tiễn mơn Cơng nghệ 10, hiểu vai trò mơn Công nghệ 10 Tuy nhiên, hoạt động học tập học sinh mang tính thụ động, hầu hết em không dành nhiều thời gian cho môn học Cả giáo viên, nhà trường học sinh chưa thực quan tâm nhiều đến mơn học 72 Vì vậy, qua kết nghiên cứu thực trạng dạy học Cơng nghệ 10 người nghiên cứu đưa số kiến nghị sau 5.2 Đề nghị ™ Về phía Bộ Giáo dục Đào tạo + Nội dung chương trình giảng dạy giảng dạy cần ngắn gọn, gắn liền với thực tiễn sản xuất + Các trang thiết bị phương tiện đại dụng cụ thí nghiệm, máy chiếu đa phương tiện… cần đầy đủ để phục vụ cho giảng dạy môn Công nghệ 10 + Các tài liệu tham khảo cần thiết cho việc giảng dạy phải thật phong phú + Tổ chức buổi tập huấn để nâng cao trình độ chun mơn phương pháp giảng dạy cho giáo viên Thí dụ: phương pháp dạy học mới, cách sử dụng phần mềm dạy học, soạn giáo án điện tử sử dụng công nghệ thơng tin dạy học ™ Về phía nhà trường + Các trường PTTH cần quan tâm đến vị trí vai trò mơn Cơng nghệ 10 + Nhà trường cần tạo môi trường cho học sinh học tập môn Công nghệ 10 thuận lợi sở vật chất đầy đủ, có phương tiện dạy học đại Vì mơn học có nhiều thực hành nên cần có phòng thí nghiệm riêng phục vụ cho mơn học + Cần có đủ hóa chất dụng cụ, thiết bị phục cụ cho tiết học thực hành + Bồi dưỡng giáo viên phương pháp sử dụng phương tiện nghe nhìn đại + Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế buổi học ngoại khố tham quan trang trại, mơ hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Để em có kiến thức thực tế + Tăng cường thời gian học thực hành để học sinh sinh rèn luyện kỹ thực hành ™ Về phía giáo viên + Giáo viên phải đào tạo quy 73 + Giáo viên phải thật yêu nghề, giỏi chun mơn có nhiều kiến thức thực tế + Giáo viên cần tích cực, chủ động việc áp dụng phương pháp dạy học mới, không ngừng rèn luyện trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm + Giáo viên cần có biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo nhận thức học sinh + Giáo viên thường xuyên tạo không khí lớp học sơi động, khích lệ niềm hứng thú học tập học sinh + Giáo viên phải có kiến thức tin học mạng Internet để phục vụ cho trình soạn thảo giảng ™ Về phía học sinh + Học sinh cần có thái độ tích cực tự giác học tập + Học sinh cần chủ động thu thập, tìm kiếm thơng tin liên quan đến mơn học để có kiến thức thực tế môn học + Học sinh cần dành nhiều thời gian quan tâm nhiều cho lĩnh vực nơng nghiệp nói chung mơn cơng nghệ 10 nói riêng, để góp phần đưa khoa học kỹ thuật nông nghiệp vào phát triển ngành nông nghiệp lớn mạnh + Nên dành thời gian truy cập thơng tin tình hình sản xuất nơng nghiệp mạng Internet để nắm thông tin ™ Về phía chun ngành Sư phạm kỹ thuật nơng nghiệp trường đại học + Sinh viên phải nắm vững kiến thức chun ngành có lòng tâm huyết với nghề chọn + Sinh viên ln học hỏi, tự rèn luyện kỹ nghiệp vụ sư phạm, kỹ giảng dạy… + Sinh viên cần động việc cập nhật kiến thức, thông tin liên quan đến chuyên ngành đào tạo + Sinh viên cần tích cực việc tham gia thực đề tài khoa học lĩnh vực chuyên ngành 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Nghĩa Triệu Xuân Quỳnh, 1996 Tâm lý lứa tuổi tâm lý học sư phạm Trường Đại học Sư phạm TP HCM Quốc Chấn, 2004 Hiểu biết đặc điểm học sinh yêu cầu cần thiết để nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục Tạp chí Giáo dục [84]: 43 44 Nguyễn Thị Thu Cúc, 2006 Hứng thú vai trò hứng thú nhận thức hoạt động học tập học sinh Tạp chí Tâm lý học [2]: 46 47 Bùi Hiển, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh Vũ Văn Tảo, 1993 Từ điển Giáo dục học NXB Từ điển Bách khoa Hội thảo khoa học: “ Đổi phương pháp dạy học phương pháp đánh giá giáo dục phổ thông, cao đẳng đại học sư phạm” năm 2006 đại học Sư Phạm Hà Nội Tạp chí Dạy học ngày [12]: 62 Vũ Ngọc Khánh, 2000 Từ điển Văn hóa giáo dục Việt Nam NXB Văn hóa thơng tin Tr 213 Nguyễn Văn Khôi (Chủ biên), Trần Văn Chương, Vũ Thùy Dương, Văn Lệ Hằng Vũ Văn Hiển, 2006 Công nghệ 10 NXB Giáo Dục Nguyễn Thị Sơng Lam “Tìm hiểu thực trạng áp lực tâm lý hoạt động học tập học sinh PTTH thành phố Hồ Chí Minh nay” (Năm học 2005 2006) Luận văn tốt nghiệp đại học sinh viên khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư Phạm TPHCM Lê Phước Lộc, 2004 Giáo trình Lý luận dạy học Trường đại học Cần Thơ 10 Trần Văn Nhung, 2004 Đổi giáo dục đại học Việt Nam: Hội nhập thách thức Tạp chí Giáo dục [86]: 11 Huỳnh Văn Sơn, 1999 “Thực trạng nhận thức thái độ học sinh PTTH số trường nội thành thành phố Hồ Chí Minh nội dung Giáo dục giới tính” Luận án thạc sĩ Tâm lý học Đại học Quốc gia Trường đại học Sư Phạm Hà Nội 75 12 Nguyễn Văn Tâm, 2004 Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học tập môn sinh học lớp sách giáo khoa trường THCS tỉnh An Giang Đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đại học An Giang 13 Đào Duy Thanh (Chủ biên), 2002 Triết học Mác Lê nin NXB Thống kê Tr 115 14 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, 1999 Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học Vật lý trường phổ thông NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Cung Kim Tiến (Chủ biên), 2001 Từ điển Triết học NXB Văn hóa thơng tin Hà Nội Tr: 813 814 16 Nguyễn Cảnh Tồn, 2007 Học đơi với hành Tạp chí Dạy học ngày [11]: 42 43 17 Hoàng Gia Trang, 2007 Xây dựng thái độ học tập tích cực cho học sinh Tạp chí khoa học Giáo dục [16]: 34 35 18 Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên), Trần Hữu Luyến Trần Quốc Thành, 2000 Tâm lý học đại cương NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Nguyễn Đức Vũ, 2007 Đổi phương pháp dạy học đại học cách tiếp cận từ thực tiễn Tạp chí Dạy học ngày [2]: 52 53 20 Nguyễn Như Ý (Chủ biên), 1998 Đại từ điển Tiếng Việt NXB Văn hóa thơng tin 21 Hạ Anh “Chấn hưng giáo dục: chữa bệnh không buộc tội”, tháng 10 năm 2004 http://vietnamnet.vn/giaoduc/2004/10/288572/ 22 Nguyễn Vân Anh “Đổi phương pháp dạy học phương pháp: dạy học thông qua thực hành dạy” Trường Cao đẳng Sư Phạm Nha Trang, tháng năm 2006 http://www.cdspnhatrang.edu.vn/Datas/Studys/Bai%20so%2010.doc 23 Dương Thị Trúc Bạch “Đổi phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy khả tự học” Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, năm 2005 http://ier.hcmup.edu.vn/tintucsukien/dhothoc/dmppdhnghs.htm 24 Phạm Văn Dương “Tạp chí triết học”, tháng 12 năm 2006 http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/NhanThuc/Cai_truu_tuong_va_cai_cu_the_trong_nhan_thuc/ 25 Thanh Hà “Giảm tải: vai trò người thầy số 1”, tháng năm 2005 76 http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=79848&ChannelID=13 26 Hoàng Mỹ Hạnh “Tạp chí triết học”, tháng 12 năm 2006 http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/NhanThuc/Ban_chat_cua_nhan_thuc/ 27 Huỳnh Công Minh “Dạy học hướng vào người học”, tháng năm 2004 http://ier.hcmup.edu.vn/tintucsukien/dhothoc/dhhvnh.htm 28 Phạm Thị Lan Phượng “Vai trò người giáo viên việc hình thành lực tự học cho học sinh THCS” Viện Nghiên cứu Giáo dục, năm 2005 http://ier.hcmup.edu.vn/tintucsukien/dhothoc/vtcngv.htm 29 Nguyễn Thị Quy Báo cáo đề dẫn Hội thảo: “Đổi phương pháp dạy học bậc trung học” (THCS, THPT) Viện Nghiên cứu Giáo dục, tháng năm 2004 http://ier.hcmup.edu.vn/tintucsukien/dhothoc/bcdvdtht.htm 30 Phạm Hồng Quý “Tạp chí tâm lý học”, tháng 10 năm 2005 http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/TuDuy/Tim_hieu_them_ve_khai_niem_tu_duy/ 31 Lê Quang Sơn “Dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học phương pháp thích hợp với đào tạo đại học” Trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng, tháng năm 2006 http://www.ud.edu.vn/bankh/zipfiles/7_son_lequang_9.doc 32 Hoàng Thi “Bồi dưỡng đạo đức học tập”, năm 2006 http://www.giaoduc.edu.vn/default.aspx?news=693 33 Thái Duy Tiên “Phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức người học”, Viện khoa học Giáo dục, năm 2006 http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/280969.aspx?Ajax_CallBack=true 34 B.S Bloom “Taxonomy” http://www.coun.uvic.ca/learn/program/hndouts/bloom.htm 35 B.S Bloom “Taxonomy” http://www.oficeport.com/edu/bloom.htm 77 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi dành cho học sinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP PHIẾU Ý KIẾN Tơi Phạm Thị Hiền sinh viên ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Nơng Nghiệp thực đề tài: “Tìm hiểu nhận thức học sinh số trường PTTH quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh ứng dụng kiến thức Công nghệ 10 vào thực tiễn”, mong bạn trả lời câu hỏi thật xác trung thực Các bạn đánh dấu X vào câu trả lời bảng sau cho ý kiến có Bạn học sinh trường: … PTTH Nguyễn Hữu Huân … PTTH Tam Phú … PTTH Thủ Đức Giới tính bạn: … Nam … Nữ Câu 1: Cảm nghĩ bạn môn Công nghệ 10 nào? Các mức độ Các nhận xét Là môn học cung cấp kỹ thuật cần thiết trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh Nội dung mơn học phong phú có nhiều kiến thức lạ Trong học có tranh ảnh minh họa có thực hành tạo hứng thú cho học sinh Là mơn học có nhiều ứng dụng thực tế, sản xuất đời sống Môn học cung cấp kiến thức số kỹ thực tiễn sản xuất Môn học giúp bạn hiểu thêm nông nghiệp Việt Nam Môn học liên quan tới nhiều môn học khác Đây môn học phụ, không cần thiết Sau học mơn khơng vận dụng vào thực tiễn 10 Chương trình sách giáo khoa nhiều sâu so với trình độ học sinh 78 Rất đồng ý Đồng ý Còn phân vân Không đồng ý Các ý kiến khác: Câu 2: Thái độ bạn học môn Công nghệ 10? Các mức độ Thái độ Rất đồng ý Đồng Còn ý phân vân Khơng đồng ý Thích thú môn học Cảm thấy thoải mái Chăm nghe giảng hăng hái phát biểu Những vấn đề thắc mắc chưa hiểu rõ hỏi thầy (cơ) lớp Tích cực tham gia thảo luận nhóm lớp, trả lời câu hỏi Khi thầy (cô) giáo giao thực hành nhà làm nhận khơng từ chối Hơi lo lắng sợ thầy (cơ) hỏi Trơng tiết học mau qua Cảm thấy khơng thích học mơn 10 Chưa biết ứng dụng môn học Các ý kiến khác: 79 Câu 3: Bạn học môn Công nghệ 10 nào? Các mức độ Thường xuyên Thỉnh thoảng Ít Hoạt động học Ghi chép ý lớp nhà hệ thống lại Chuẩn bị tốt trước đến lớp Đọc tham khảo tài liệu trước đến lớp Đọc thêm tài liệu sách báo liên quan đến Cơng nghệ 10 Tìm kiếm thơng tin Internet liên quan đến Công nghệ 10 Học hỏi kinh nghiệm thu thập thông tin từ sản xuất thực tế địa phương Sau học thực hành lớp nhà làm lại để nắm vững kiến thức Chỉ học mà thầy (cô) cho chép Chỉ chép thầy (cơ) đọc chép khơng thơi 10 Học cũ đến tiết học môn Công nghệ 10 11 Thời gian đầu tư cho môn học nhiều Hồn tồn khơng Các phương pháp khác: Câu 4: Các phương pháp, phương tiện đồ dùng dạy học mà thầy cô giáo sử dụng môn học này? Các mức độ Các hoạt động dạy Phương pháp trò chơi sắm vai Phương pháp làm thí nghiệm thực nghiệm Phương pháp thảo luận nhóm Giáo viên nêu câu hỏi học sinh trả lời Kết hợp nhiều phương pháp thay đổi thích hợp học Phương pháp tham quan thực tế địa phương Giáo viên đọc, trò chép Sử dụng tranh ảnh, đồ, bảng biểu Sử dụng mẫu vật thật 10 Dạy máy chiếu Projector (trình chiếu Powerpoint) 11 Dùng bảng đen, phấn trắng 80 Thường xuyên Thỉnh thoảng Ít Hồn tồn khơng Các phương pháp khác: Câu 5: Bạn học Cơng nghệ 10 để làm gì? Các mức độ Các ứng dụng Vận dụng kiến thức kỹ học vào thực tiễn đời sống sản xuất nơng nghiệp Rèn luyện tính tự giác học tập kỹ thực hành thực tiễn Để có ý thức giữ gìn bảo vệ tài nguyên, môi trường Bạn tri thức nơng nghiệp có kỹ thuật tương lai Học để mở mang hiểu biết thêm nhiều kiến thức nông nghiệp Việt Nam Học để biết vai trò sản xuất nơng, lâm nghiệp kinh tế đất nước Để có định hướng việc lựa chọn ngành nghề phù hợp sau tốt nghiệp PTTH Rất đồng ý Đồng ý Còn Không phân đồng ý vân Các ý kiến khác: 81 Câu 6: Các yếu tố giúp bạn hiểu môn Công nghệ 10? Các mức độ Các yếu tố Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy thay đổi thích hợp học thầy (cô) giáo Nội dung giảng giáo viên có nhiều liên hệ thực tế Giáo viên đưa tình có tính chất khám phá, nêu vấn đề để học sinh xử lý Giáo viên tạo khơng khí lớp học sôi động, không gây buồn ngủ Học sinh có hứng thú thích học với mơn học Học sinh tích cực, tự giác học tập thu thập thông tin cho môn học Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế địa phương Tăng cường thời gian học thực hành Giảng máy chiếu Projector (trình chiếu Powerpoint) 10 Sử dụng tranh ảnh, đồ, bảng biểu mẫu vật thật vào dạy Rất Đồng ý Còn đồng phân ý vân Khơng đồng ý Các ý kiến khác Xin chân thành cảm ơn! 82 Phụ lục 2: Phiếu vấn dành cho giáo viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN Tôi Phạm Thị Hiền sinh viên ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp thực đề tài: “Tìm hiểu nhận thức học sinh số trường PTTH quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh ứng dụng kiến thức Công nghệ 10 vào thực tiễn”, mong đóng góp ý kiến quý thầy (cô) vấn đề sau: Câu 1: Thái độ học sinh môn học này? Mức độ tự giác: Mức độ hứng thú: Câu 2: Những biểu tính tích cực học tập học sinh mà thầy (cô) thấy lớp học? Câu 3: Nhận xét thầy (cơ) trình độ học sinh môn học này? Về kiến thức: Về kỹ thực hành: Câu 4: Việc sử dụng phương tiện đồ dùng dạy học nhằm gây hứng thú cho học sinh môn Công nghệ 10? Về phương tiện (phần mềm Powerpoint, máy chiếu Overhead, ….): Về đồ dùng dạy học (tranh ảnh, đồ, bảng biểu, mẫu vật thật, …) 83 Câu 5: Để nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 10 cách có hiệu quả, cần có cải tiến về? Nội dung giảng dạy: Về phương pháp giảng dạy: Trang thiết bị, máy móc, đồ dùng dạy học: Về trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm giáo viên: Câu 6: Nhận định thầy (cô) môn Công nghệ 10 nay? * Vị trí mơn học trường PTTH: * Sự thay đổi thân người học sau học môn này: Về kiến thức: Về kỹ thực hành: Về thái độ: * Ứng dụng Công nghệ 10 thực tiễn đời sống sản xuất: Xin chân thành cảm ơn! 84 Phụ lục 3: Phiếu vấn dành cho Ban Giám Hiệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP PHIẾU PHỎNG VẤN CÁC THẦY (CÔ) TRONG BGH TRƯỜNG Tôi Phạm Thị Hiền sinh viên ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp thực đề tài: “Tìm hiểu nhận thức học sinh số trường PTTH Quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh ứng dụng kiến thức Công nghệ 10 vào thực tiễn”, mong đóng góp ý kiến quý thầy (cô) vấn đề sau: Câu 1: Thực trạng dạy học môn Công nghệ 10 trường PTTH nay: Nội dung giảng dạy: Phương pháp giảng dạy: Trang thiết bị, đồ dùng dạy học: Năng lực trình độ đội ngũ giáo viên: Thái độ học tập học sinh: Câu 2: Việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn Công nghệ 10? Khả áp dụng: Hiệu việc giảng dạy: Hiệu học tập học sinh: 85 Câu 3: Để nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 10 cách có hiệu quả, cần có cải tiến về: Nội dung giảng dạy: Về phương pháp giảng dạy: Trang thiết bị, máy móc, đồ dùng dạy học: Về trình độ chun mơn, nghiệp vụ sư phạm giáo viên: Câu 4: Các ứng dụng Công nghệ 10? * Đối với thân người học có thay đổi về? Về kiến thức: Về kỹ thực hành: Về thái độ: Đối với thực tiễn đời sống sản xuất: Câu 5: Sự phát triển môn học tương lai? Xin chân thành cảm ơn! 86 ... nghĩ nhận định học sinh ứng dụng môn Công nghệ 10, người nghiên cứu tiến hành đề tài: Tìm hiểu nhận thức học sinh số trường PTTH quận Thủ Đức- TP Hồ Chí Minh ứng dụng kiến thức Cơng nghệ 10 vào thực. .. động nhận thức học sinh PTTH môn Công nghệ 10 ™ Đối tượng nghiên cứu Nhận thức học sinh PTTH ứng dụng kiến thức Công nghệ 10 vào thực tiễn ™ Khách thể nghiên cứu + Ban Giám Hiệu số trường PTTH quận. .. trường PTTH Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh ứng dụng kiến thức Cơng nghệ 10 vào thực tiễn 1.2 Mục đích đối tượng nghiên cứu ™ Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu nhận thức học sinh sau học môn Công nghệ 10
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG PTTH QUẬN THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH VỀ ỨNG DỤNG KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ 10 VÀO THỰC TIỄN , TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG PTTH QUẬN THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH VỀ ỨNG DỤNG KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ 10 VÀO THỰC TIỄN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn