TÌM HIỂU MỘT SỐ PHẦN MỀM VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN KĨ THUẬT NÔNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

86 28 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP ]^ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU MỘT SỐ PHẦN MỀM BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN THUẬT NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC GVHD SVTH LỚP MSSV : ThS Vũ Minh Hùng : Nguyễn Thanh Bình : DH02SP : 02132152 TP Hồ Chí Minh Tháng 5/2006 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP ]^ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU MỘT SỐ PHẦN MỀM BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN THUẬT NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG PHỔ THƠNG TRUNG HỌC NGUYỄN THANH BÌNH Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp cử nhân SPKTNN Giảng viên hướng dẫn: ThS VŨ MINH HÙNG TP Hồ Chí Minh Tháng 5/2006 LỜI CẢM ƠN Người nghiên cứu xin chân thành cảm ơn: − ThS Vũ Minh Hùng, Giảng viên Bộ môn Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian làm đề tài − Cảm ơn Ban giám hiệu, quý thầy trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành đề tài − Cảm ơn quý thầy cô môn Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp bạn lớp DH02SP ủng hộ, tạo điều kiện cho suốt thời gian qua − Chân thành cảm ơn thầy Phạm Văn Xuất - Hiệu trưởng trường Phổ thông trung học Tam Phú, cô Nguyễn Thị Thanh Hải - Giáo viên giảng dạy Kỹ thuật nông nghiệp trường Phổ thông trung học Tam Phú em học sinh trường Phổ thông trung học Tam Phú giúp đỡ tơi nhiều để hồn thành đề tài − Cảm ơn bố mẹ nuôi nấng dạy dỗ có thành ngày hơm Sinh viên thực Nguyễn Thanh Bình i TĨM TẮT Công nghệ thông tin xâm nhập vào tất lĩnh vực chi phối mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế – xã hội, có lĩnh vực giáo dục – đào tạo Nó mang lại thay đổi to lớn cho công tác giảng dạy người giáo viên Trong đó, phần mềm dạy học cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho người giáo viên công tác giảng dạy Vì vậy, người nghiên cứu tiến hành tìm hiểu số phần mềm như: Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, ViOLET Powerbullet Presenter với mục đích thiết kế giảng điện tử ứng dụng vào việc giảng dạy môn Kỹ thuật nông nghiệp trường Phổ thơng trung học Đề tài gồm có phần: Phần 1: Phần mở đầu Phần 2: Phần nội dung nghiên cứu Chương 1: Những vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Chương 2: Nghiên cứu số phần mềm thiết kế giảng Chương 3: Bước đầu ứng dụng số phần mềm thiết kế giảng Phần 3: Phần kết luận đề nghị Đề tài đề cập đến bước đầu cách sử dụng cách thiết kế giảng phần mềm nói Qua tạo điều kiện cho bạn giáo sinh, sinh viên tham khảo thêm trình thực tập sư phạm ii ABSTRACT Information Technology is being used in many fields of our life, especially in field of Education It brings a large change in Teacher’s Teaching Method In there, Education Software plays an important role as Teaching Tools in the Teacher’s job So that, the Researcher surveyed some softwares such as: Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, ViOLET and Powerbullet Presenter for designing an E-learning lesson From there, the Teacher and Student-teacher can use them in teaching Agricultural Technology in High School The essay has parts: Part 1: The beginning Part 2: The survey content Chapter 1: Some questions about applying Information Technology in Teaching Chapter 2: Survey some softwares in design a lesson Chapter 3: Apply initially some softwares to design a lesson Part 3: The conclusion and suggestion The essay just deals with the initial application about using and designing with these softwares in teaching Agricultural Technology in High School Teacher and Student-teacher can use it as a reference in their teaching iii MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh sách hình ảnh vi Danh sách biểu đồ vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Xác định thuật ngữ PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Những vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 1.1 Một số vấn đề giáo dục 1.1.1 Phương pháp giáo dục 1.1.2 Sự phát triển hình thái lớp học 1.2 Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 1.2.1 Vị trí cơng nghệ thơng tin dạy học 1.2.2 Sử dụng máy tính giáo dục 1.2.3 Chức máy tính đa phương tiện dạy học 10 1.2.4 Lợi ích hạn chế 10 1.2.5 Tác dụng ứng dụng Công nghệ thông tin 11 1.3 Một số vấn đề thiết kế giảng điện tử 13 1.3.1 Khái niệm giảng điện tử 13 1.3.2 Mục đích giảng 14 iv 1.3.3 Yêu cầu giảng điện tử 14 1.3.4 Cấu trúc giảng điện tử 15 1.3.5 Quy trình thiết kế giảng điện tử 15 Chương 2: Nghiên cứu số phần mềm thiết kế giảng 16 2.1 Phần mềm Microsoft Office PowerPoint 16 2.1.1 Giới thiệu Microsoft Office PowerPoint 16 2.1.2 Ưu nhược điểm 16 2.1.3 Cài đặt, sử dụng 17 2.1.4 Các bước thiết kế giảng PowerPoint 19 2.2 Phần mềm OpenOffice.org Impress 23 2.2.1 Giới thiệu OpenOffice.org Impress 23 2.2.2 Ưu, nhược điểm 23 2.2.3 Cài đặt, sử dụng 24 2.2.4 Các bước thiết kế giảng Impress 26 2.3 Phần mềm ViOLET 29 2.3.1 Giới thiệu ViOLET 29 2.3.2 Ưu, khuyết điểm 29 2.3.3 Cài đặt, sử dụng 30 2.3.4 Các bước thiết kế giảng ViOLET 32 2.4 Phần mềm Powerbullet Presenter 37 2.4.1 Giới thiệu Powerbullet Presenter 37 2.4.2 Ưu, nhược điểm 37 2.4.3 Cài đặt sử dụng 37 2.4.4 Các bước thiết kế giảng Powerbullet 40 Chương 3: Bước đầu ứng dụng số phần mềm thiết kế giảng 42 3.1 Thiết kế số giảng phần mềm 42 3.1.1 Phần mềm Microsoft PowerPoint 42 3.1.2 Phần mềm OpenOffice.org Impress 49 3.1.3 Phần mềm ViOLET 54 3.1.4 Phần mềm Powerbullet Presenter 60 3.2 Dạy thực nghiệm 64 v 3.2.1 Mục đích 64 3.2.2 Địa điểm, thời gian cách thức thực 64 3.2.3 Nội dung thực nghiệm giảng dạy 64 3 Kết khảo sát ý kiến học sinh 64 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 69 Kết luận 70 1.1 Tóm tắt kết 70 1.2 Nhận xét 70 Đề nghị 70 Hướng phát triển đề tài 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 74 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH Hình Trang Hình 1.1: đồ cấu trúc giảng điện tử 15 Hình 2.1: Các bước cài đặt chương trình PowerPoint 18 Hình 2.2: Giao diện chương trình PowerPoint 19 Hình 2.3: Cửa sổ Hyperlink 21 Hình 2.4: Hộp tính Custom Animation 22 Hình 2.5: Các bước cài đặt chương trình Impress 25 Hình 2.6: Giao diện chương trình Impress 26 Hình 2.7: Khung layouts 27 Hình 2.8: Cửa sổ Hyperlink 28 Hình 2.9: Các bước cài đặt chương trình ViOLET 31 Hình 2.10: Giao diện chương trình ViOLET 32 Hình 2.11: Cửa sổ nhập đề mục 33 Hình 2.12: Cửa sổ nhập hình ảnh văn 33 Hình 2.13: Cửa sổ nhập văn 34 Hình 2.14: Cửa sổ nhập tập trắc nghiệm 34 Hình 2.15: Cửa sổ nhập tập chữ 35 Hình 2.16: Cửa sổ nhập tập kéo thả chữ 35 Hình 2.17: Các bước cài đặt chương trình Powerbullet 39 Hình 2.18: Giao diện chương trình Powerbullet 39 Hình 2.19: Cửa sổ tạo hiệu ứng 41 vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Trang Biểu đồ 1: Cảm nhận học sinh học với PowerPoint 64 Biểu đồ 2: Mức độ trực quan học với PowerPoint 65 Biểu đồ 3: Khả tiếp thu học với PowerPoint 65 Biểu đồ 4: Phương pháp giảng dạy học sinh thấy hứng thú 66 Biểu đồ 5: Những yếu tố khiến học sinh thích học với PowerPoint 66 Biểu đồ 6: Khó khăn học với PowerPoint 67 Biểu đồ 7: Sử dụng phần mềm giảng dạy 67 viii Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình 62 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình 63 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình 3.2 DẠY THỰC NGHIỆM 3.2.1 Mục đích Tìm hiểu cảm nhận học sinh học với giảng điện tử thiết kế từ phần mềm thiết kế giảng Qua khảo sát mức độ hứng thú tiếp thu học sinh Từ đề số biện pháp giúp giáo viên hoàn chỉnh việc soạn giáo án điện tử phần mềm thiết kế giảng 3.2.2 Địa điểm, thời gian cách thức thực Địa điểm: Lớp 11A5 – Trường Phổ thông trung học Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: Thứ ngày 15 tháng năm 2006, tiết (7h45’ – 8h30’) Cách thức thực hiện: Giảng dạy chương trình PowerPoint 3.2.3 Nội dung thực nghiệm giảng dạy Bài 23: Thực hành: Nhận biết số bệnh hại trồng – Kỹ thuật nông nghiệp 11 3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH Hình thức: Phiếu ý kiến (Xem phần phụ lục) Số phiếu phát ra: 41 phiếu, số phiếu thu lại: 41 phiếu Sau tổng kết phiếu ý kiến thu được, người nghiên cứu rút số nội dung sau: Cảm nhận học sinh sau tiết học với giảng thiết kế PowerPoint 24.4% Thích Khơng thích 75.6% Biểu đồ 1: Cảm nhận học sinh học với PowerPoint 64 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình Đa số học sinh (75.6%) thích học với PowerPoint, nhiên số khác (24.4%) học sinh lại khơng thích Sở dĩ có chênh lệch học sinh thấy hứng thú học với PowerPoint so với phương pháp truyền thống vốn nhàm chán không trực quan thiếu hình ảnh minh họa chủ yếu thầy đọc học sinh ghi Tuy nhiên học sinh khó khăn như: lần học với PowerPoint nên chưa quen, chép không kịp,… học với phương pháp điều thể qua 24.4% học sinh cảm thấy chưa thật hứng thú với tiết học có sử dụng PowerPoint Mức độ trực quan học học với PowerPoint 2.4% Cao Trung bình 36.6% Thấp 61.0% Biểu đồ 2: Mức độ trực quan học với PowerPoint Khi học với PowerPoint, phần lớn học sinh (61%) cho học với PowerPoint trực quan hơn, sinh động so với học học với phương pháp truyền thống Tuy nhiên có 36.6% học sinh cho học với PowerPoint có mức độ trực quan trung bình 2.4% cho thấp Điều xuất phát từ nguyên nhân hình ảnh minh họa chưa thật sát với nội dung cần minh họa học sinh muốn có thêm nhiều hình ảnh minh họa để hiểu rõ vấn đề Khả tiếp thu sau học với PowerPoint 2.4% 4.9% Rất tốt Tốt 36.0% Bình thường Kém 56.7% Biểu đồ 3: Khả tiếp thu học với PowerPoint 65 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình Tỷ lệ học sinh nắm sau học với PowerPoint cao (61%): 4.9% tiếp thu tốt 56.1% tiếp thu tốt so với học truyền thống 35.6% ý kiến cho tiếp thu bình thường có 2.4% cho khả tiếp thu Qua số liệu thấy PowerPoint giúp tăng hứng thú cho học sinh giúp học sinh tiếp thu tốt so với phương pháp truyền thống Từ kết ứng dụng phần mềm thiết kế giảng nhằm cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu học tập cho học sinh Phương pháp giảng dạy học sinh thấy hứng thú 22.0% Phương pháp thuyết trình, giảng giải 12.2% 19.5% Phương pháp làm việc theo nhóm Phương pháp sử dụng phần mềm (PowerPoint) 46.3% Phương pháp trò chơi Biểu đồ 4: Phương pháp giảng dạy học sinh thấy hứng thú Trong phương pháp giảng dạy nêu trên, phương pháp sử dụng phần mềm (PowerPoint) có tỷ lệ cao Chứng tỏ việc áp dụng phần mềm vào giảng dạy hấp dẫn học sinh cho hiệu cao phương pháp khác Bên cạnh học sinh thích học với phương pháp trò chơi thảo luận, làm việc theo nhóm (22% 19.5%) phương pháp giảng dạy truyền thống (12.2%) Những yếu tố khiến học sinh thích học với PowerPoint 7.3% 2.4% Hình ảnh nhiều phong phú 14.6% Dễ tiếp thu Ghi chép 75.7% Khơng khí lớp sinh động Biểu đồ 5: Những yếu tố khiến học sinh thích học với PowerPoint 66 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình Qua kết khảo sát, ta thấy đa 3/4 số ý kiến (75.5%) cho thích học với PowerPoint giảng có nhiều hình ảnh minh họa học sinh nắm tốt Sau lí khác như: dễ tiếp thu (14.6%), khơng khí lớp sinh động (7.3%) ghi chép (2.4%) Từ kết rút rằng: người giáo viên đưa nhiều hình ảnh minh họa vào giảng, khả tiếp thu học sinh tăng lên nhiều Khó khăn học với PowerPoint Có 46.3% 53.7% Khơng Biểu đồ 6: Khó khăn học với PowerPoint Hơn nửa học sinh (53.7%) cho khơng gặp khó khăn học với PowerPoint Điều cho thấy học sinh dễ thích nghi với phương pháp học mới, thể khả nắm bắt thông tin học tập học sinh Tuy nhiên 46.3% ý kiến lại cho biết có gặp khó khăn q trình học với PowerPoint khó khăn thường là: tốc độ giảng nhanh (13 ý kiến), kiến thức nhiều khó tiếp thu hết (2 ý kiến), khơng chép kịp (25 ý kiến), khó hiểu nhàm chán (1 ý kiến) Qua số liệu trên, người giáo viên cần tính tốn thời gian hợp lý để học sinh theo kịp ghi kịp hiệu tiết học với PowerPoint cao nhiều Sử dụng phần mềm giảng dạy 9.8% Rất cần thiết 9.5% Có được, khơng có Khơng cần thiết 70.7% Biểu đồ 7: Sử dụng phần mềm giảng dạy 67 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình Phần lớn học sinh (70.7%) hỏi việc ứng dụng phần mềm giảng dạy cho cần thiết Điều cho thấy, việc ứng dụng phần mềm vào dạy học điều nên làm cần thiết Bên cạnh tỉ lệ học sinh cho điều khơng cần thiết hay có hay khơng chiếm gần 30% tổng số ý kiến (9.8% 19.5%) Tỉ lệ xuất phát từ khó khăn học sinh tiếp xúc với cách học vai trò người thầy phải giúp em làm quen với cách học Sự khác biệt tiết học với PowerPoint tiết học với phương pháp truyền thống Về tiết học sử dụng PowerPoint: Đa số học sinh có nhận xét: hình ảnh minh họa nhiều, phong phú; sinh động, dễ tiếp thu bài; bố cục trình bày rõ ràng, dễ nắm nội dung bài; thực tế Về tiết học với phương pháp truyền thống: khó tiếp thu hết kiến thức, dễ gây chán (hoặc khơng có) hình ảnh minh họa; giảng giải lơi tạo hứng thú học sinh người giáo viên có nhiều kinh nghiệm việc kết hợp thêm nhiều phương pháp vào tiết học: phương pháp sử dụng trò chơi, phương pháp thảo luận nhóm,… tiết học đạt hiệu cao Kết luận: Những kết khảo sát cho thấy việc ứng dụng phần mềm vào giảng dạy cần thiết (70.7%) Vì mức độ trực quan khả nắm vững học sinh cao so với phương pháp giảng dạy truyền thống nhiều (61% trực quan 61% tiếp thu tốt hơn) Do có điều kiện người giáo viên nên sử dụng phần mềm cơng tác giảng dạy hiệu học tập học sinh cao kích thích, tạo hứng thú học tập cho học sinh 68 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 69 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình KẾT LUẬN 1.1 Tóm tắt kết Trong đề tài, người nghiên cứu đề cập đến bốn phần mềm sử dụng để thiết kế giảng là: Microsoft Office PowerPoint OpenOffice.org Impress ViOLET Powerbullet Presenter Trong có giới thiệu ưu, nhược điểm phần mềm trình bày bước thiết kế giảng với phần mềm với thiết kế minh họa Bên cạnh đó, người nghiên cứu tiến hành dạy thực nghiệm lấy ý kiến học sinh việc ứng dụng phần mềm giảng dạy 1.2 Nhận xét a Ưu điểm Giới thiệu chi tiết phần mềm đề cập về: ưu nhược điểm, cài đặt, bước thiết kế,… Có tiến hành dạy thực nghiệm để điều tra ý kiến học sinh việc sử dụng phần mềm thiết kế giảng dạy học b Hạn chế Đề tài đưa bước đầu việc ứng dụng phần mềm thiết kế giảng muốn đạt kết cao cần có thời gian áp dụng thực nghiệm phần mềm nêu vào giảng dạy thực tế ĐỀ NGHỊ Qua thực tế giảng dạy thực tập nghiên cứu, người nghiên cứu xin đề xuất số đề nghị : - Mỗi trường Phổ thông nên trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học đại : máy chiếu phản xạ, máy chiếu slide, máy chiếu phim, để hoạt động dạy học nói riêng cơng tác giáo dục nói chung đạt kết tốt 70 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình - Bên cạnh cần có phòng thí nghiệm, vườn thực vật hay chuyến thăm quan, khảo sát thực tế để học sinh thực hành, ứng dụng điều học vào thực tế lao động sản xuất, nắm vững kiến thức học - Đội ngũ giáo viên phải nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật nguồn tri thức mới, loại để chuyển tải cho học sinh kiến thức mới, hữu ích, giúp học sinh nắm bắt kịp phát triển đất nước, giới - Người giáo viên cần hướng dẫn học sinh tiếp cận với cách học để giảm bớt khó khăn mà học sinh thường gặp phải học với phương pháp Bên cạnh tiết học có sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy, người giáo viên cần ý dành khoảng thời gian định cho học sinh ghi chép bài, tốc độ giảng phù hợp cách sử dụng hình ảnh, đoạn phim minh họa phải xác phù hợp với nội dung cần minh họa HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI Vì thời gian khả nghiên cứu có hạn nên đề tài dừng lại bước đầu việc ứng dụng số phần mềm thiết kế giảng môn Kỹ thuật nông nghiệp trường phổ thông Nếu có thêm thời gian điều kiện, người nghiên cứu nghiên cứu sâu mối tương tác phần mềm việc thiết kế giảng Kỹ thuật nơng nghiệp Qua đó, đề tài góp phần hỗ trợ người giáo viên công tác giảng dạy 71 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Việt Hà 2002 Thiết kế giảng máy tính – Mơ hình giảng PowerPoint Tạp chí Tin học Nhà trường, Số 5/2002 Bùi Việt Hà 2006 Công nghệ thông tin phát triển giáo dục Tạp chí Tin học Nhà trường, Số 2/2006: 21 – 24 Đặng Quang Tuấn 2006 Tự học Access PowerPoint 2003 Nhà xuất Giao thông vận tải Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Sinh Huy Hà Thị Đức 1995 Giáo dục học đại cương Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội 61 – 64 Nguyễn An, Bùi Kim Phượng, Nguyễn Thị Bích Hạnh Ngơ Đình Qua 1996 Giáo trình Lý luận dạy học Nhà xuất Đại học sư phạm TP.HCM 146 trang Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng Vũ Văn Tảo 2004 Học dạy cách học Nhà xuất Đại học Sư phạm Nguyễn Kỳ 1969 Phương pháp giáo dục tích cực Nhà xuất Sự thật Hà Nội 13 – 19 Nguyễn Mạnh Cường 2005 Sử dụng công nghệ thông tin – viễn thông nâng cao hiệu dạy – học đổi phương pháp đào tạo Tạp chí Dạy Học ngày (4): 43 – 44 Nguyễn Mạnh Thưởng 2006 Sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học lịch sử trường phổ thơng Tạp chí Giáo dục (133) – 3/2006 10 Nguyễn Ngọc Tuấn 2006 PowerPoint – Các thủ thuật thiết kế diễn hình cao cấp Nhà xuất Giao thông vận tải 11 Nguyễn Như Ý 1999 Đại tự điển Tiếng Việt NXB Văn hóa – Thông tin 12 Nguyễn Thị Dung 2004 Sử dụng phần mềm PowerPoint để dạy sinh học phổ thông Tạp chí Phát triển giáo dục 1/2004 (1): 17 – 19 13 Nguyễn Thị Hà Lan 2006 Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy môn Giáo dục học trường Đại học Hồng Đức Tạp chí Giáo dục 2/2006 (132) 14 Nguyễn Văn Huyên 2005 Văn minh Việt Nam Nhà xuất Hội nhà văn Trang 393 – 394 72 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình 15 Phạm Thị Thu Nguyên nhóm sinh viên khóa 28 Đề tài “Thiết kế giảng môn công nghệ 10 để tạo hứng thú cho học sinh trung học phổ thông” Bộ môn SPKTNN – Đại học Nông Lâm TPHCM 16 Phan Long cộng tác viên 2004 Giáo trình môn Phương pháp giảng dạy Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 17 Pressman.S.R 1997 Kỹ nghệ phần mềm Nhà xuất Giáo dục Tập 18 Thanh Nghị 2005 OpenOffice.org – Giải pháp cho vấn đề quyền phần mềm văn phòng Báo Làm bạn với máy vi tính (93): 19 Tô Xuân Giáp 2000 Phương tiện dạy học Nhà xuất Giáo dục 170 - 177 20 Trần Quốc Phong 2003 Thời PC trở thành “Thầy trợ giảng” Báo Echip (45): – 21 http://www.openoffice.org/product/impress.html 22 http://edu.net.vn/Default.aspx?tabindex=0&tabid=2&mid=40&tid=116&iid=10 23 http://edu.net.vn/Default.aspx?tabindex=0&tabid=2&mid=40&tid=117&iid=14 83 24 http://www.ttvn.com.vn/News/TTVN/TTVNProductInfo.aspx?nhomId=450 25 http://www.bachkim.com.vn/violet.asp 26 http://edu.net.vn/Default.aspx?tabindex=0&tabid=2&mid=46&tid=157&iid=10 27 http://el.edu.net.vn/docs/index.php?title=C%C3%B4ng_c%E1%BB%A5#C.C3 B4ng_c.E1.BB.A5_so.E1.BA.A1n_b.C3.A0i_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD 28 http://www.thnt.com.vn/magazine.php?op=viewcontent&topicid=57&storyid=5 4&choosed_year=2006&count=1 73 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU Ý KIẾN Cảm nhận bạn sau tiết học này: A Thích B Khơng thích C Ý kiến riêng bạn: Theo bạn mức độ trực quan học học với PowerPoint là: A Cao B Trung bình C Thấp D Ý kiến riêng bạn: Khả tiếp thu bạn sau học với PowerPoint: A Rất tốt B Tốt C Bình thường D Kém E Ý kiến riêng bạn: Bạn thích học theo phương pháp giảng dạy sau đây: A Phương pháp thuyết trình, giảng giải B Phương pháp thảo luận, làm việc theo nhóm C Phương pháp sử dụng PowerPoint D Phương pháp trò chơi, đóng vai E Ý kiến riêng bạn: Bạn thấy thích học với phương pháp sử dụng PowerPoint vì: A Hình ảnh nhiều, phong phú B Dễ tiếp thu C Ghi chép D Khơng khí lớp sinh động E Ý kiến riêng bạn: Bạn có gặp khó khăn học với PowerPoint khơng: A Khơng B Có Khó khăn là: 74 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình Điều làm bạn khơng thích học với PowerPoint: A Tốc độ giảng nhanh B Kiến thức nhiều khó tiếp thu hết C Khơng chép kịp D Khó hiểu, nhàm chán E Lý khác: F Không ý kiến Nếu chọn lựa phương pháp dạy học truyền thống phương pháp dạy học với PowerPoint, bạn chọn phương pháp học nào? Vì bạn chọn? Theo bạn việc sử dụng phần mềm PowerPoint giảng dạy là: A Rất cần thiết B Có khơng có C Không cần thiết D Ý kiến riêng: 10 Sau học với PowerPoint, bạn thấy có khác biệt học với phương pháp truyền thống PowerPoint: Phương pháp truyền thống: CÁM ƠN BẠN! 75 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN Nguyễn Thanh Bình PHỤ LỤC 2: GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TAM PHÚ * Trường thành lập vào ngày 3/9/1999 * Ban giám hiệu: − Hiệu trưởng: Phạm Văn Xuất − Phó hiệu trưởng: Nguyễn Văn Chiến − 2005-2006: Bổ sung thêm Hiệu phó: Trần Văn Long * Trường gồm có 34 lớp học: 2005-2006: − K12: 12 lớp − K11: 12 lớp − K10: 10 lớp * Tổ trưởng tổ Kỹ thuật – Dạy nghề: Cô Nguyễn Thi Thanh Hải 76 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP ]^ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU MỘT SỐ PHẦN MỀM VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN KĨ THUẬT... nghệ thông tin dạy học Chương 2: Nghiên cứu số phần mềm thiết kế giảng Chương 3: Bước đầu ứng dụng số phần mềm thiết kế giảng Phần 3: Phần kết luận đề nghị Đề tài đề cập đến bước đầu cách sử dụng. .. Các bước thiết kế giảng Powerbullet 40 Chương 3: Bước đầu ứng dụng số phần mềm thiết kế giảng 42 3.1 Thiết kế số giảng phần mềm 42 3.1.1 Phần mềm Microsoft PowerPoint 42 3.1.2 Phần mềm OpenOffice.org
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU MỘT SỐ PHẦN MỀM VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN KĨ THUẬT NÔNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC , TÌM HIỂU MỘT SỐ PHẦN MỀM VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN KĨ THUẬT NÔNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn