TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN NAY VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP (CÔNG NGHỆ 10) ĐẠT HIỆU QUẢ

98 25 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN NAY ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP (CÔNG NGHỆ 10) ĐẠT HIỆU QUẢ GVHD : ThS Lưu Thủ Nghị SVTH : Lê Thị Bích Phương MSSV : 02132111 TP Hồ Chí Minh Tháng 5/2006 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN NAY ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP (CÔNG NGHỆ 10) ĐẠT HIỆU QUẢ LÊ THỊ BÍCH PHƯƠNG Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp cử nhân SPKTNN Giảng viên hướng dẫn: ThS LƯU THỦ NGHỊ TP Hồ Chí Minh Tháng 5/2006 i CẢM TẠ Xin chân thành cảm ơn: ThS Lưu Thủ Nghị, Trưởng Bộ môn Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian làm đề tài Cảm ơn Ban giám hiệu, quý thầy cô trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành đề tài Cảm ơn quý thầy cô môn Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp bạn lớp DH02SP ủng hộ, tạo điều kiện cho suốt thời gian qua Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu em học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Thủ Đức, THPT Tam Phú giúp đỡ nhiều để hoàn thành đề tài Cảm ơn bố mẹ ni nấng dạy dỗ có thành ngày hôm Cảm ơn tất người gia đình tạo cho điều kiện tốt để học tập Sinh viên thực Lê Thị Bích Phương ii TĨM TẮT Ngày nay, ảnh hưởng cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ tạo nên khủng hoảng nội dung lẫn phương pháp lĩnh vực giáo dục Viêc đổi phương pháp giảng dạy trở nên cần thiết hết Phương pháp giảng dạy đóng vai trò quan trọng việc tạo nên thành tích học tập học sinh Đề tài thực với mục đích tìm hiểu phương pháp giảng dạy sử dụng qua tìm phương pháp giảng dạy thích hợp để áp dụng vào giảng dạy môn Kỹ thuật nông nghiệp-Công nghệ 10 trường phổ thông Qua phương pháp nghiên cứu lí luận, trò chun tiếp xúc với học sinh giáo viên đặc biệt thông qua việc khảo sát ý kiến học sinh qua phiếu ý kiến đạt kết sau: * Về thực trạng giảng dạy Kỹ thuật nông nghiệp-Công nghệ 10 nay: − Môn học chưa thật trọng − Học sinh học mà thầy giảng dạy lớp − Phương pháp giảng dạy chủ yếu giáo viên phương pháp thuyết giảng * Về phương pháp giảng dạy gây hứng thú học sinh: − Học sinh cảm thấy hứng thú giáo viên giảng phương pháp dạy học tích cực: học tập nhóm, phương pháp PowerPoint,sử dụng tranh ảnh, vật thật… − Ngồi phong cách giảng dạy giáo viên đóng góp vai trò quan trọng tạo nên hiệu học tập học sinh Trên sở kết nghiên cứu, người nghiên cứu đưa phương pháp học tập áp dụng vào việc học môn Kỹ thuật nông nghiệp-Công nghệ 10: − Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học (Power Point, Video…) − Phương pháp sử dụng tranh ảnh, vật thật − Phương pháp thảo luận − Phương pháp tham quan Như vậy, vai trò phương pháp giảng dạy tất môn học nói chung mơn Kỹ thuật nơng nghiệp-Cơng nghệ 10 quan trọng Qua đề tài này, người nghiên cứu muốn đưa số phương pháp giảng dạy nhằm tạo hiệu học tập môn học iii ABSTRACT Nowadays, the Science and Technology revolution affects on Education So that, to innovate Teaching Method is too necessary Teaching Method plays an important role on student’s achievements The purpose of the study is to survey about Teaching Methods, which are often used today From there, the Researcher wants to suggest some suitable Teaching Methods to apply in Agricultural Technology’s teaching and learning effectively Through by Methods: researching philosophy, discussing with teachers and students, and specially surveying of student’s opinions by questionnaires are achieved results below: * About real situation of Teaching Agricultural Technology in High School today: − This Subject isn’t attached special importance to teach in High School − Students study only knowledges which are taught in class − The main Teaching Method is lecture * About interesting Teaching Methods: − Students feel more interesting by active Teaching Methods: group discussion, using PowerPoint Software, using demonstrations,… − Besides, Teaching style of Teacher plays an important role for creating meaningful learning − Based on researching results, Teaching Methods are suggested to apply on teaching agricultural technology effectively There include: − The Teaching Method, which is used Information Technology Communication (PowerPoint, Video,…) − The Teaching Method, which is used demonstrations − Group discussion − Field-trip iv In general Teaching Method’s role in all of subjects and special in Agricultural technology are very important Through this study, the Researcher wants to suggest some effective Teaching Methods for creating meaningful learning v MỤC LỤC Nội dung Trang Cảm tạ i Tóm tắt ii Abstract iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình ảnh viii Danh sách bảng ix Danh sách đồ x Danh sách biểu đồ xi Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Khách thể, đối tượng nghiên cứu 1.4 Nhiệm vụ đề tài 1.5 Giới hạn đề tài 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Thời gian tiến hành đề tài Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Tổng quan phương pháp giảng dạy 2.1.1 Quan niệm dạy - học 2.1.2 Quá trình quy luật dạy học 2.1.3 Phương pháp giảng dạy 11 2.1.4 Vai trò giáo viên học sinh trình dạy học 12 2.1.5 Dạy học chất lượng 14 2.2 Một số phương pháp giảng dạy thường sử dụng 16 2.3 Tổng quan môn học KTNN-CN 10 trường phổ thông 24 2.3.1 Vai trò, nhiệm vụ mơn KTNN-CN10 24 vi 2.3.2 Mục tiêu chương trình mơn KTNN-CN 10 trường phổ thông 26 2.3.3 Một số yêu cầu việc giảng dạy môn KTNN-CN 10 27 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Mục đích việc khảo sát 29 3.2 Đối tượng phạm vi khảo sát 29 3.3 Nội dung khảo sát 29 3.4 Phương pháp khảo sát 29 3.5 Kết khảo sát 30 3.5.1 Thực trạng việc học tập giảng dạy môn KTNN-CN 10 trường Phổ thông trung học 30 3.5.2 Phương pháp giảng dạy KTNN-CN 10 gây hứng thú cho học sinh 50 Chương 4: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KTNN-CN 10 ĐẠT HIỆU QUẢ 60 4.1 Đổi phương pháp giảng dạy hiên 60 4.2 Cơ sở đề xuất phương pháp giảng dạy KTNN-CN10 đạt hiệu 61 4.2.1 Lựa chọn phương pháp giảng dạy 61 4.2.2 Cơ sở để đề xuất phương pháp giảng dạy KTNN-CN 10 đạt hiệu 61 4.3 Một số phương pháp giảng dạy đề xuất để áp dụng vào việc giảng dạy môn KTNN-CN 10 đạt hiệu 65 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.1.1 Tóm tắt kết phương pháp giảng dạy 70 5.1.2 Thực trạng phương pháp việc học tập giảng dạy môn KTNN-CN10 trường Phổ thông trung học 70 5.1.3 Đề xuất phương pháp giảng dạy môn KTNN-CN 10 đạt hiệu 72 5.2 Đề nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 76 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt KTNN: Kỹ thuật nông nghiệp CN: Công nghệ ND: Nội dung MĐ: Mục đích PP: Phương pháp PTTH: Phổ thơng trung học viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 1: Phương pháp sử dụng PowerPoint 66 Hình 2: Phương pháp thảo luận nhóm 67 Hình 3: Sử dụng tranh ảnh vật thật 68 Hình 4: Phương pháp tham quan thực tế 69 Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 71 19 Phương pháp thực hành 20 Phương pháp trò chơi 5.1.2 Thực trạng phương pháp việc học tập giảng dạy môn Kĩ thuật nông nghiệp-Công nghệ 10 trường Phổ thông trung học 5.1.2.1 Thực trạng Việc giảng dạy môn học trường Phổ thông chưa trọng (55% ý kiến học sinh đồng ý) Giáo viên chủ yếu dạy theo phương pháp thuyết giảng (72.4% ý kiến học sinh đồng ý), thường dạy lí thuyết sng gây cho học sinh cảm thấy chán nản với môn học theo em môn học hay thực tế với sống (69.4% ý kiến học sinh đồng ý) Giáo viên mơn Kĩ thuật nơng nghiệp có sử dụng phương tiện dạy học giảng (22% ý kiến học sinh đồng ý) Phần lớn học sinh quan niệm Kĩ thuật nông nghiệp môn học phụ Do học sinh có thời gian dành cho môn học (45.5% ý kiến học sinh đồng ý) Việc học học sinh môn học chủ yếu học theo điều thầy cô cho ghi (62.3% ý kiến học sinh đồng ý) học sinh it tự tìm kiếm thêm tài liệu bên để tham khảo 5.1.2.2 Phương pháp giảng dạy Hầu hết học sinh cảm thấy thích thú, tiếp thu chủ động nhận lựơng kiến thức thời gian ngắn giáo viên giảng phương pháp Power Point(53.9% ý kiến học sinh đồng ý) Khi giáo viên giảng theo phương pháp này, lớp học trở nên sinh động giảng có nhiều hình ảnh minh họa cho phần học kích thích học sinh tham gia vào học(69.9%ý kiến học sinh đồng ý) Phương pháp giảng dạy khiến học sinh cảm thấy thích thú phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực: Phương pháp sắm vai nhân vật, phương pháp sử dụng phương tiện dạy học Power Point, Video… Theo ý kiến học sinh, người giáo viên muốn đạt hiệu cơng tác giảng dạy họ có kĩ giảng: nội dung giảng cần phải thật ngắn gọn đủ ý xúc tích(79.7%ý kiến học sinh đồng ý) để học sinh cảm thấy họ học nhiều mà tiếp thu đầy đủ Ngồi GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 72 ra, trình giảng dạy mình, người giáo viên khơng nên dạy lí thuyết sng cách túy mà giảng cần phải sử dụng kết hợp nhiều tranh vẽ, bảng biểu, vật thật…Trong đứng bục giảng, điều khiển lớp học người giáo viên đóng vai trò quan Do đó, tiết học người giáo viên nên đặt nhiều tình kích thích học sinh, nói chuyện vui q trình dạy học(78% ý kiến học sinh đồng ý) Phương pháp giảng dạy tích cực phương pháp tốt nhất, hiệu để giúp học sinh phát huy vai trò tích cực việc học tập 5.1.3 Đề xuất phương pháp giảng dạy môn Kĩ thuật nông nghiệp- Công nghệ 10 đạt hiệuPhương pháp sử dụng phương tiện dạy học mới( Power Point, Video…) − Phương pháp sử dụng tranh ảnh, vật thật − Phương pháp thảo luận − Phương pháp tham quan * Thiết kế giảng minh họa theo phương pháp sử dụng Power Point (Xem phụ lục 1) 5.2 Đề nghị Qua tìm hiểu thực tế thực trạng việc dạy họcthuật nông nghiệp-Công nghệ 10 làm công việc tìm hiểu,, sưu tầm phương pháp giảng dạy cập nhật Ngoài ra, với đợt thực tập sư phạm trường phổ thông thân trở thành người giáo viên giảng dạythuật nông nghiệp tương lai, người nghiên cứu xin đề xuất số khuyến nghị sau: − Kĩ thuật nông nghiệp-Công nghệ 10 môn học hay sát với thực tế nhiên chưa trong chương trình Phổ thơng trung học ( phần lớn học sinh đồng ý với ý kiến này) Do nhà giáo dục nên có biện pháp trọng đến môn học mơn nghĩa với vai trò giáo dục hướng nghiệp môn học GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 73 − Mỗi trường Phổ thông nên trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học đại như:máy chiếu đa phương tiện, máy chiếu overhead, máy chiếu slide, máy chiếu phim, CD Rom, Video, phim minh họa, Tivi…để học sinh có đầy đủ điều kiện cần thiết đáp ứng nhu cầu học tâp mơn học nói chung mơn Kĩ Thuật nơng nghiệp-Cơng nghệ nói riêng cho học sinh − Các trường Phổ thông trung học nên quan tâm đến việc dạy học môn Kĩ thuật nông nghiệp, đặc biệt sở vật chất, phòng thí nghiệm để việc học học sinh trở nên hiệu hơn, giúp học sinh phát huy vai trò tích cực việc học tập mơn học − Mỗi trường nên có vườn thực tập, phòng thí nghiệm thực hành mơn học − Bên cạnh đó, nhà trường nên tổ chức chuyến tham quan khảo sát thực tế để học sinh có điều kiện thấy thực tế sống so sánh đối chiếu với kiến thức học, áp dụng kiến thức học vào thực tiễn sống − Phát huy vai trò tự học học sinh cách cho học sinh tìm kiếm thêm tài liệu liên quan đến học bên em học trường − Đổi hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tính chất vai trò mơn họcÁp dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm − Bồi dưỡng giáo viên phương pháp sử dụng phương tiện dạy học phục vụ cho việc giảng dạy môn học cách hiệu − Nhà trường cần tạo điều kiện tốt để người giáo viên thực tốt nhiệm vụ giảng dạy − Đơi ngũ giáo viên phải nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật nguồn tri thức để chuyển tải cho học sinh kiến thức mới, hữu ích giúp học sinh-thế hệ trẻ tương lai đất nước, nắm bắt kịp phát triển đất nước giới Trong trình nghiên cứu thực đề tài, người nghiên cứu chắn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì vậy, người nghiên cứu mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn sinh viên để đề tài hoàn thiện hơn, đầy đủ hữu ích cho công tác giảng dạy môn Kĩ thuât nông nghiệp-Công nghệ 10 GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Phước Lộc (2003) Lý luận dạy học Đại học Cần Thơ Trang 23 – 25 Lưu Thủ Nghị (2005) Làm khơi dậy niềm hứng thú người học Kỷ yếu công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy nữ cán công chức trường Đại học Nông Lâm TPHCM Đại học Nông Lâm TPHCM Trang 121 – 124 Nguyễn Thị Việt Thảo cộng tác viên (2002) Giáo trình Giáo dục học Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM Trang 99 – 100 Nguyễn Xuân Tòng (2005) Đổi phương pháp giáo dục Tạp chí giáo dục 118 7/2005 – trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Xuân Trường (2005) Việc đổi phương pháp dạy học Tạp chí Giáo dục (118): 16 Phạm Thị Thu Nguyên cộng tác viên (2004) Thực trạng giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp trường phổ thông trung học Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên – Bộ môn Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm TPHCM Phan Long cộng tác viên (2004) Giáo trình mơn Phương pháp giảng dạy Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM Trang 107 – 108 Tô Xuân Giáp (2000) Phương tiện dạy học Nhà xuất Giáo dục Vũ Văn Tảo (2001) Một số vấn đề giáo dục đầu kỷ 21 Tháng 2/2001 Cano.J (2005) You are the Artist – the Classroom is your Canvas The Agricultural Education Magazine volume 77: (issue 6) Cottrell.S (1999) The Study Skills Handbook Macmillan Press Ltd page 49 Develay.M (1994) Peut – on Former lé energnants? ESF Editeur Paris Page 56 Hattie J (2002) What are the attribute of excellent teachers? In New Zealand Council for Educational Research Annual Conference NZCER: Wellington Lee.A.A (2003) Quality teaching for diverse students in schooling best evidence synthesis Ministry of Education: Wellington Martin.A.R (2003) Re – Examining the Teacher’s role The Agricultural Education Magazine volume 76: (issue 4) GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 75 Miller.W.W (2003) The Role of the Teacher in Agricultural Education The Agricultural Education Magazine volume 76: (issue 4) Skinner (1999) The scientific Revolution in Education (Traducation in Fracaise) Nguyễn Xuân Tòng (2005) Đổi phương pháp giáo dục Tạp chí giáo dục 118 7/2005 – trường ĐH Sư phạm Hà Nội Batliner.R (2002) Sổ tay phương pháp luận dạy học chương trình hỗ trợ LNXH Cohen.L, Manion.L and Morrison.K (2005) Cẩm nang thực hành giảng dạy Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội 645 trang http://www.nzmaths.co.nz/Numeracy/Other%20material/QualityTeaching.ppt http://ss.uno.edu/ss/TeachDevel/TeachTech/ComTeachMeth.html http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/drugfree/sa3effec.htm http://www.naae.org/ creed.htm http://www.west.asu.edu/achriste/powerpoint/ http://www.ummdivofed.org/ntnt/2003formevalreport.pdf http://www.teamaged.org/age.htm (2004) http://www.cals.ncsu.edu/agexed/sea/smithugh.html (2004) http://www.nbpts.org/candidates/guide/whichcert/08earlyoungadult.html http://edu.net.vn/Default.aspx?tabindex=0&tabid=2&mid=40&tid=110&iid=97 GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 76 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Thiết kế giảng minh họa theo phương pháp sử dụng PowerPoint GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 77 VIDEO CLIP GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 78 VIDEO CLIP VIDEO CLIP GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN VIDEO CLIP GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị 79 VIDEO CLIP SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 80 VIDEO CLIP GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị 81 SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 82 PHỤ LỤC 2: BỘ GD & ĐT TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM BỘ MÔN SPKTNN PHIẾU Ý KIẾN Tơi tên LÊ THỊ BÍCH PHƯƠNG – sinh viên Bộ mơn SPKTNN thực đề tài: “Tìm hiểu phương pháp dạy học đề xuất số phương pháp áp dụng vào việc giảng dạy Kỹ thuật nông nghiệp – Công nghệ 10 đạt hiệu quả” Rất mong giúp đỡ bạn Các bạn đánh dấu X vào phần câu mà bạn lựa chọn A: Đồng ý ; U: Phân vân ; D: Khơng đồng ý Câu Bạn có nhiều hứng thú việc học môn Kỹ thuật nông nghiệp không? Có F Khơng F Câu Theo bạn, mơn Kỹ thuật nông nghiệp môn học: A U D Khơng nên trọng khơng phải thi tốt nghiệp Là môn học tương đối hay thực tế 3.Chưa trọng Rất hay cung cấp nhiều kiến thức bổ ích Ý kiến khác: Câu 3: Trong tiết Kỹ thuật nông nghiệp, thái độ học tập bạn nào? A U D Không ý đến giảng Chú ý nghe thầy cô giảng Cố gắng suy nghĩ câu hỏi giáo viên đặt Tham gia tích cực vào giảng Ý kiến khác: Câu 4: Phương pháp học mà bạn thường sử dụng nhiều q trình học mơn Kỹ thuật nơng nghiệp – Công nghệ 10 A U D Chỉ học tập ghi đủ Học tập ghi + Sách giáo khoa 3.Tìm kiếm thêm tài liệu bên ngồi để nghiên cứu Học qua thơng tin Internet Ý kiến khác: Câu 5: Bạn bố trí thời gian học môn học này? A U D Trong học lớp, ghi nhớ phần quan trọng Ngày mai có tiết, tối học Học đối phó cho qua khơng có thời gian Học chia trình học Cách học bạn: GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 83 Câu 6: Cách thức ghi chép bạn A U D Thầy đọc ghi Chỉ ghi ý thầy nhấn mạnh Khơng ghi chép Ý kiến bạn: Câu 7: Theo bạn, mối quan hệ thầy trò có ảnh hưởng đến bạn việc học tập môn Kỹ thuật nông nghiệp – Công nghệ 10 A U D Thầy cô thường áp đặt, bắt buộc học sinh Mối quan hệ thầy trò tốt Thầy cố dạy bình thường, khơng muốn học thơi Ý kiến khác: Câu 8: Điều gây khó khăn cho bạn học mơn Kỹ thuật nông nghiệp? A U D Là môn học phụ khơng có thời gian Khơng thích học Môn học không áp dụng sống Đơi khơng có đủ kiến thức để học Phương pháp giảng dạy nhàm chán Giáo viên không gây hứng thú Ý kiến khác: Câu 9: Khi gặp khó khăn bạn giải nào? A U D Cố gắng vượt qua Chủ động học tập Học hỏi bạn bề bổ sung kiến thức cong thiếu Cố gắng ứng dụng kiến thức học vào sống Câu 10: Ở trường bạn thường học môn Kỹ thuật nông nghiệp theo phương pháp A U D Thuyết giảng Phương tiện dạy học Phương pháp tự nghiên cứu tài liệu Phương pháp trò chơi Tham quan thực tế Sử dụng tranh vẽ, bảng biểu Phương pháp chia nhóm thảo luận Ý kiến khác: GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 84 Câu 11: Khi giáo viên giảng Power Point, bạn cảm thấy A U D Nhàm chán Gây căng thẳng khó hiểu Tiếp thu thụ động Tiếp thu tốt Nhận lượng kiến thức thời gian ngắn Câu 12: Phương pháp giảng dạy giáo viên khiến bạn cảm thấy thích thú? A U D Phương pháp thuyết trình giảng giải Phương pháp sử dụng phương tiện dạy Phương pháp cho học sinh nghiên cứu tài liệu Phương pháp nhập vai nhân vật Câu 13: Nếu cho bạn lựa chọn phương pháp học, bạn thích học theo phương pháp nhất? Câu 14: Khi giáo viên sử dụng Power Point để giảng bạn cảm thấy A U D Lớp học sinh động Hình ảnh phong phú kích thích học tập Khơng ghi chép nhiều Học sinh hứng thú Ý kiến khác: Câu 15: Theo bạn giáo viên cần làm để việc họchiệu quả? A U D Nội dung giảng cần xúc tích ngắn gọn Sử dụng đồ dùng dạy học: vật thật, tranh,… Nói chuyện vui q trình dạy học Ư lớp học đỡ căng thẳng Đặt nhiều tình kích thích học sinh Tổ chức chuyến tham quan Học kết hợp nhiều phương pháp GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương Luận văn tốt nghiệp SPKTNN 85 Câu 16: Bạn đề xuất cách học để việc học môn kỹ thuật nông nghiệp – Công nghệ 10 đạt hiệu cao Câu 17: Suy nghĩ bạn môn học Câu 18: Những điều kiện cần thiết để bạn học môn Kỹ thuật nông nghiệp có kết tốt Câu 19: Bạn cần điều kiện để áp dụng mơn học này? Câu 20: Bạn áp dụng môn học vào sống nào? CHÂN THÀNH CÁM ƠN BẠN! GVHD: ThS Lưu Thủ Nghị SVTH: Lê Thị Bích Phương ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN NAY VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG... thành tích học tập học sinh Đề tài thực với mục đích tìm hiểu phương pháp giảng dạy sử dụng qua tìm phương pháp giảng dạy thích hợp để áp dụng vào giảng dạy môn Kỹ thuật nông nghiệp- Công nghệ 10... ĐẠT HIỆU QUẢ 60 4.1 Đổi phương pháp giảng dạy hiên 60 4.2 Cơ sở đề xuất phương pháp giảng dạy KTNN-CN10 đạt hiệu 61 4.2.1 Lựa chọn phương pháp giảng dạy 61 4.2.2 Cơ sở để đề xuất phương pháp giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN NAY VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP (CÔNG NGHỆ 10) ĐẠT HIỆU QUẢ , TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN NAY VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP (CÔNG NGHỆ 10) ĐẠT HIỆU QUẢ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn