QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

86 10 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH RỊA VŨNG TÀU SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : TRẦN THỊ NGOAN 09124061 DH09QL 2009 – 2013 Quản Lý Đất Đai -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2013- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH  TRẦN THỊ NGOAN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH RỊA VŨNG TÀU Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Duy Hùng (Địa quan: Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh) Ký tên: ………………………… -Tháng năm 2013- LỜI CẢM ƠN …… Con đường học vấn trải qua khơng khó khăn thử thách Riêng vậy, có nhiều khó khăn tưởng chừng khơng vượt qua Con thầm biết ơn người ủng hộ, giúp đỡ vượt qua tất hoàn thiện chặng đường dài Để đạt thành hôm trước tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba, Mẹ - người sinh thành khổ công nuôi nấng con, yêu thương, nâng đỡ, dìu dắt động viên suốt trình học tập Con xin khắc ghi Em xin cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, tồn thể q thầy tận tình dạy dỗ, dìu dắt, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu để em làm hành trang bước vào sống Em xin cảm ơn Đặc biệt em xin gửi lời tri ân đến ThS.Trần Duy Hùng, thầy nhiệt tình quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ dẫn cho em suốt trình thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin gởi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị cán làm việc Phòng Tài ngun Mơi trường TP.Vũng Tàu; UBND Phường TP.Vũng Tàu, tỉnh RịaVũng Tàu tạo điều kiện tận tình giúp đỡ cho em thời gian thực tập địa bàn Xin gởi lời cảm ơn đến tập thể lớp Quản lý Đất đai khóa 35, BCH Đồn - LCH SV khoa QLĐĐ&BĐS người bạn thân giúp đỡ chia sẻ với tơi suốt q trình học tập sinh hoạt trường Em xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công hạnh phúc đến tất người TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng năm 2013 Sinh viên Trần Thị Ngoan i TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trần Thị Ngoan, Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản, Khóa 35, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Đề tài: “QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 7, TP.VŨNG TÀU, TỈNH RỊA-VŨNG TÀU” Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Duy Hùng, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Công tác quy hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa quan trọng việc tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xác lập sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phục vụ trình chuyển dịch cấu kinh tế q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Sau quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất thành phố phê duyệt việc lập quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp phường cần thiết, nhằm phân bổ chi tiết quỹ đất địa bàn thành phố vào mục đích sử dụng điều chỉnh quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tỉnh sau quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp thành phố phê duyệt Từ nhu cầu đó, đề tài bao gồm nội dung chính: - Xác định tổng nguồn lực đất đai, tình hình sử dụng đất đai địa bàn phường - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai - Đánh giá trạng sử dụng đất đai, tình hình quản lý đất đai, tiềm sử dụng đất đai kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 - Xây dựng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 giải pháp thực * Các phương pháp sử dụng: pp điều tra thực địa; pp thống kê; pp kế thừa; pp tổng hợp, thu thập xử lý số liệu, tài liệu; pp đồ, … * Kết đạt được: - Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 - Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Hệ thống bảng biểu Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất đai theo Thông tư 19/2009/TT_BTNMT ngày 02/11/2009 ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH SÁCH CÁC BẢNG vi ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 Cơ sở khoa học .3 I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.3 Cơ sở thực tiễn .8 I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU .9 I.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 10 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 10 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 10 I.3.3 Quy trình thực 10 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG 11 II.1.1 Điều kiện tự nhiên .11 II.1.2 Các nguồn tài nguyên 14 II.1.3 Cảnh quan - Môi trường .15 II.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI PHƯỜNG 15 II.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 15 II.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế .16 II.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 17 II.2.4 Thực trạng phát triển đô thị 18 II.2.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng kỹ thuật xã hội .20 II.2.6 An ninh – Quốc phòng 26 II.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 27 II.4 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 28 II.4.1 Tình hình quản lý đất đai 28 II.4.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất .32 II.4.3 Đánh giá kết thực QHSDĐ kỳ trước 41 II.5 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI PHƯỜNG TP VŨNG TÀU 43 II.5.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp 43 iii II.5.2 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển CN, đô thị 43 II.6 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG TP VŨNG TÀU 44 II.6.1 Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ quy hoạch 44 II.6.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất 48 II.6.3 Đánh giá hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 55 II.6.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 55 II.6.5 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu .57 II.6.6 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .63 KẾT LUẬN 63 KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 PHỤ LỤC 2  iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐHTSDĐ BR-VT CHXHCN CT-BTNMT DTTN GCNQSDĐ HTSDĐ KH KHSDĐ KT - XH MĐSD MLĐ NĐ - CP NN PNN QĐ-BTNMT QĐ-UBND QH, KHSDĐ QHSDĐ SDĐĐ TCĐC TCQLDĐ TDTT THCS THPT TNMT TP TPHCM TPVT TSCQ,CTSN TT-BTNMT UBND Bản đồ trạng sử dụng đất Rịa - Vũng tàu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Chỉ thị - Bộ Tài ngun Mơi trường Diện tích tự nhiên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hiện trạng sử dụng đất Kế hoạch Kế hoạch sử dụng đất Kinh tế xã hội Mục đích sử dụng Mã loại đất Nghị định - Chính Phủ Nơng nghiệp Phi nông nghiệp Quyết định - Bộ Tài nguyên Môi trường Quyết định - Ủy ban nhân dân Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất Sử dụng đất đai Tổng cục địa Tổng cục Quản lý đất đai Thể dục thể thao Trung học sở Trung học phổ thông Tài nguyên Môi trường Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Vũng Tàu Trụ sở quan, cơng trình nghiệp Thơng tư - Bộ Tài nguyên Môi trường Ủy ban nhân dân v DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Một số tiêu khí hậu phường 12  Bảng 2: Tần suất xuất hướng gió số tháng tiêu biểu TP Vũng Tàu 13  Bảng 3: Thống kê diện tích đất theo nguồn gốc phát sinh 14  Bảng 4: Thực trạng phát triển ngành thủy - hải sản qua năm 16  Bảng 5: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp - TTCN qua năm .16  Bảng 6: Thực trạng phát triển ngành thương mại - dịch vụ qua năm .17  Bảng 7: Thống kê dân số phường (Tính đến ngày 31/12/2012) .17  Bảng 8: Thống kê số người độ tuổi lao động phường năm 2012 .18  Bảng 9: Một số tuyến đường giao thơng phường 20  Bảng 10: Hiện trạng cấp điện TP Vũng Tàu 21  Bảng 11: Danh mục sở Giáo dục Đào tạo địa bàn phường .23  Bảng 12: Tình hình giáo dục phường qua năm .24  Bảng 13: Danh mục sở y tế địa bàn phường 24  Bảng 14: Thống kê diện tích đo đạc thành lập đồ địa 29  Bảng 15: Tình hình giải đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai 31  Bảng 16: Hiện trạng sử dụng đất phường năm 2010 32  Bảng 17: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp phường năm 2010 .33  Bảng 18: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp phường năm 2010 .33  Bảng 19: Thống kê diện tích đất theo đối tượng sử dụng quản lý 34  Bảng 20: Biến động đất đai năm 2010 so với năm 2005 năm 2000 36  Bảng 21: Phân tích biến động giai đoạn 2005 - 2010 37  Bảng 22: Biến động đất đai năm 2012 so với năm 2010 .38  Bảng 23: Cơ cấu nhóm đất phường năm 2010 39  Bảng 24: Kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất năm 2010 41  Bảng 25: Danh mục cơng trình thực kỳ quy hoạch đến năm 2010 phường TP Vũng Tàu 42  Bảng 26: Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 địa bàn Thành phố Vũng Tàu 44  Bảng 27: Định hướng quy mô khu đô thị đến năm 2020 46  Bảng 28: Chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố phân bổ cho phường 49  Bảng 29: Quy hoạch sử dụng đất loại đất .50  Bảng 30: Quy hoạch nhóm đất nơng nghiệp đến năm 2020 51  Bảng 31: Quy hoạch nhóm đất phi nơng nghiệp đến năm 2020 51  Bảng 31: Công trình, dự án đất thị phường đến năm 2020 52  Bảng 32: Công trình, dự án đất trụ sở quan cơng trình nghiệp phường đến năm 2020 .52  Bảng 33: Cơng trình, dự án đất an ninh phường đến năm 2020 .52  vi Bảng 34: Thống kê diện tích loại đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 53  Bảng 35: Cơng trình, dự án đất giao thơng phường đến năm 2020 53  Bảng 36: Cơng trình, dự án đất sở giáo dục phường QH đến năm 2020 54  Bảng 37: Cơng trình, dự án đất thể dục thể thao phường QH đến năm 2020 54  Bảng 38: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ QH 54  Bảng 49: Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch 56  Bảng 40: Phân kỳ diện tích đất chuyển MĐSD kỳ QH (đvt: ha) .57  Bảng 41: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 57  Bảng 42: Diện tích chuyển mục đích phải xin phép theo năm kế hoạch 59  Bảng 43: Danh mục cơng trình dự án kỳ kế hoạch .60  vii Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Trần Thị Ngoan ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tư liện sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơng trình kinh tế, văn hố, an ninh quốc phòng Đất đai điều kiện tảng tự nhiên ngành sản xuất Đặc biệt, đất đai thị lại có giá trị to lớn tính chất chức mang lại Do đó, việc lập quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất vô quan trọng để đất đai sử dụng cách có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội đảm bảo việc quản lý nhà nước đất đai chặt chẽ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, chương II, điều 18 quy định rõ: “Đất đai sở hữu toàn dân, nhà nước thống quản lý Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo Quy hoạch Pháp luật, đảm bảo sử dụng mục đích có hiệu nhất.” Luật đất đai năm 2003 xác định: Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai điều 23, 25, 26, quy định rõ nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền lập xét duyệt quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, làm pháp lý để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất,… Việc SDĐĐ tiết kiệm, mục đích có hiệu yêu cầu cấp thiết phát triển toàn diện bền vững Nhiệm vụ QHSDĐ phân bổ quỹ đất cho nhu cầu phát triển mặt: kinh tế, xã hội … bảo đảm phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH nêu chiến lược quy hoạch tổng thể KT-XH Đồng thời việc lập QH, KHSDĐ phải sở sách quy phạm pháp lý có liên quan đến đất đai QH, KHSDĐ công cụ để nhà nước quản lý đất đai định hướng phát triển giai đoạn thời kỳ cụ thể Phường phường nằm khu vực trung tâm Thành phố Vũng Tàu, tập trung nhiều trung tâm thương mại lớn, khu chuyên gia nước ngoài, phát triển mặt kinh tế xã hội tạo nên áp lực mạnh mẽ đất đai, khiến cho việc sử dụng đất hình thành mâu thuẫn mục đích sử dụng đất với nhau, mâu thuẫn lợi ích kinh tế với vấn đề mơi trường, Chính cơng tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phường cần thiết cấp bách nhằm thực tốt công tác quản lý đất đai đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giai đoạn trước mắt tương lai Quy hoạch sử dụng đất cho phường nhằm cụ thể hóa, chi tiết hóa phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố chiến lược phát triển ngành, tạo tiền đề quan trọng cho phường công tác quản lý đầu tư xây dựng công tác quản lý đất đai đô thị sau Xuất phát từ vấn đề nêu trên, đồng ý Phòng Tài nguyên Môi trường TP.Vũng Tàu, phân công Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản hướng dẫn thầy Trần Duy Hùng, em xin tiến hành thực đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Rịa-Vũng Tàu” Trang Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Trần Thị Ngoan KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Phường 7, Thành phố Vũng Tàu xây dựng theo trình tự nội dung hướng dẫn Bộ Tài Nguyên Môi Trường việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch sử dụng đất Quy họach Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Phường 7, Thành phố Vũng Tàu xây dựng sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, trạng sử dụng đất, tiềm đất đai, đánh giá kết thực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất kỳ trước Phường gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội Thành phố đến năm 2020 phối hợp với quy hoạch xây dựng địa bàn Trong quỹ đất phân bổ sau: Tổng diện tích tự nhiên đến năm 2020 tồn Phường là: 162,50 Trong đó:  Đất nơng nghiệp khơng  Đất phi NN 162,50 ha; chiếm 100% tổng DTTN  Đất chưa sử dụng khơng Phương án quy hoạch sử dụng đất sở pháp lý để Nhà nước tiến hành giao, cho thuê đất, đồng thời sở lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm Quy họach kế hoạch sử dụng đất chi tiết Phường thể chi tiết theo nhiều hạng mục theo lô đất, sở quan trọng cho công tác quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai Phương án Quy hoạch xác định rõ hướng đầu tư phát triển Phường theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ phù hợp với định hướng chung Thành phố phường khu trung tâm KIẾN NGHỊ Để thực có hiệu phương án quy hoạch cần quan tâm đến vấn đề sau: Phương án quy hoạch sau phê duyệt cần công bố rộng rãi nhân dân để người dân biết thực hiện, giải thích mục đích lợi ích lâu dài dự án nhắm tới Trong trình thực quy hoạch sử dụng đất, Phường phải điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương Để phương án quy hoạch kế hoạch thực thi, cần có quan tâm mức Nhà nước, UBND, HĐND cấp, đặc biệt Thành phố VũngTàu Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực theo quy hoạch Xây dựng Hệ thống quản lý thơng tin đất đai tồn Thành phố Vũng Tàu Phường Cần kiểm tra chặt chẽ luồng di dân tự để giảm bớt áp lực đất đai vấn đề an ninh xã hội địa phương Ngồi cần có kế hoạch quản lý khu vực đất QH, tránh việc xây dựng tự phát làm ảnh hưởng đến bước công tác QHSDĐĐ Trang 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Đánh giá đất đai, Ths Nguyễn Du, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Bài giảng Quản lý nhà nước đất đai, ThS Lê Mộng Triết, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Bài giảng Quy hoạch đô thị, ThS Trần Duy Hùng, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai, KS Phan Văn Tự, Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Bài giảng Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, CN Phạm Hùng Thiện, Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 KHSDĐ chi tiết năm (2006-2010)” phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh RịaVũng Tàu Định mức kinh tế kỹ thuật lập điều chỉnh Quy họach, kế hoạch sử dụng đất (Ban hành kèm theo Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/03/2010 Bộ Tài nguyên Môi trường) Hướng dẫn áp dụng định mức sử dụng đất công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (kèm theo công văn số 5763/BTNMT-ĐKTK ngày 25 tháng 12 năm 2006 Bộ Tài nguyên Môi trường) Luật đất đai năm 2003 ban hành ngày 26-11-2003 10 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 Chính phủ hướng dẫn việc thi hành Luật đất đai năm 2003 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 12 Niên giám thống kê 2012 thành phố Vũng Tàu 13 Quyết định 04/2005/QĐ-BTNMT Bộ trưởng Bộ tài nguyên Môi trường ngày 30-06-2005 ban hành quy trình lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 14 Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02-11-2009 Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 15 Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 16 Thông tư 13/2011/TT-BTNMT ngày 15/04/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định Ký hiệu đồ trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất PHỤ LỤC HỆ THỐNG BIỂU LẬP QH, KHSDĐ PHƯỜNG TP.VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) ST T Ký hiệu biểu Biểu 01/CX Hiện trạng sử dụng đất phường TP.Vũng Tàu năm 2010 Biểu 02/CX Quy hoạch sử dụng đất phường TP.Vũng Tàu đến năm 2020 Biểu 03/CX Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ quy hoạch phường TP.Vũng Tàu Biểu 04/CX Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch phường TP.Vũng Tàu Biểu 05/CX Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch phường TP.Vũng Tàu Biểu 06/CX Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ quy hoạch phường TP.Vũng Tàu Biểu 07/CX Phân Kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phường TP.Vũng Tàu Biểu 08/CX Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 2011-2015 phường TP.Vũng Tàu Biểu 09/CX Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo năm phường TP.Vũng Tàu 10 Biểu 10/CX Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phân theo năm phường TP.Vũng Tàu 11 Biểu 11/CX Danh mục cơng trình, dự án trọng điểm cấp phường kỳ kế hoạch sử dụng đất Tên biểu Biểu 01/CX STT (1) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2010 PHƯỜNG TP VŨNG TÀU - TỈNH RỊA VŨNG TÀU Diện tích Chỉ tiêu Mã (ha) (2) (3) (4) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 162,50 Đất nông nghiệp NNP 1,71 Đất lúa nước DLN Đất trồng lúa nương LUN Đất trồng hàng năm lại HNK 1,65 Đất trồng lâu năm CLN 0,06 Đất rừng phòng hộ RPH Đất rừng đặc dụng RDD Đất rừng sản xuất RSX Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS Đất làm muối LMU Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 160,79 Đất nông thôn ONT Đất đô thị ODT 78,42 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 1,85 Đất quốc phòng CQP 8,55 Đất an ninh CAN 0,30 Đất khu công nghiệp SKK Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 35,15 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ SKX Đất cho hoạt động khoáng sản SKS Đất di tích danh thắng DDT Đất xử lý, chơn lấp chất thải DRA Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 0,65 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD Đất có mặt nước chuyên dùng SMN Đất sông, suối SON Đất phát triển hạ tầng DHT 35,87 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng DCS Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thôn DNT Cơ cấu (%) (5) 100,00 96,49 3,51 100,00 48,77 1,15 5,32 0,19 21,86 0,40 22,31 Biểu 02/CX QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG TP VŨNG TÀU - TỈNH RỊA VŨNG TÀU Đơn vị tính: Cấp Cấp xã TT CHỈ TIÊU Mã Tổng số phân bổ xác định (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 162,50 162,50 NNP Đất nông nghiệp 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN Đất trồng hàng năm 1.3 HNK lại 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 162,50 162,50 2.1 Đất nông thôn ONT 2.2 Đất đô thị ODT 77,81 77,81 Đất xây dựng trụ sở quan, 2.3 CTS 6,11 6,11 CTSN 2.4 Đất quốc phòng CQP 3,39 3,39 2.5 Đất an ninh CAN 0,21 0,21 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 29,93 29,93 Đất sản xuất vật liệu XD gốm 2.8 SKX sứ 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chơn lấp chất thải DRA 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 0,65 0,65 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 2.15 Đất sông, suối SON 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 44,40 44,40 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng DCS Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thơn DNT Biểu 03/CX DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH PHƯỜNG TP VŨNG TÀU - TỈNH RỊA VŨNG TÀU TT CHỈ TIÊU Mã Diện tích (ha) (1) (2) (3) (4) Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 1.1 Đất lúa nước DLN/PNN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK/PNN 1,65 1.4 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 0,06 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1.9 Đất làm muối LMU/PNN 1.10 Đất nông nghiệp khác NNK/PNN Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp 2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng lâu năm LUC/CLN 2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp LUC/LNP 2.3 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUC/NTS 2.4 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng RSX/NKR(a) 2.5 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp khơng phải rừng RDD/NKR(a) 2.6 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp rừng RPH/NKR(a) 1,71 Biểu 04/CX DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH PHƯỜNG TP VŨNG TÀU - TỈNH RỊA VŨNG TÀU Đơn vị tính: Diện tích STT Mã MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (ha) (1) (2) (3) (4) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 162,50 NNP Đất nông nghiệp 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 2.1 Đất nông thôn ONT 2.2 Đất đô thị ODT Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình 2.3 CTS nghiệp 2.4 Đất quốc phòng CQP 2.5 Đất an ninh CAN 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ SKX 2.9 Đất cho hoạt động khống sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 2.15 Đất sông, suối SON 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thôn DNT Biểu 05/CX PHÂN KỲ CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH PHƯỜNG TP VŨNG TÀU - TỈNH RỊA VŨNG TÀU Đơn vị tính: Các kỳ kế hoạch Hiện trạng Kỳ đầu, Kỳ cuối, STT CHỈ TIÊU Mã đến năm 2015 đến năm 2020 Diện Cơ cấu Diện Cơ cấu Diện Cơ cấu tích (%) tích (%) tích (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ 162,50 100,00 162,50 100,00 162,50 100,00 NHIÊN NNP Đất nông nghiệp 1,71 1,05 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 1,65 1,02 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 0,06 0,04 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 160,79 98,95 162,50 100,00 162,50 100,00 2.1 Đất nông thôn ONT 2.2 Đất đô thị ODT 78,42 48,26 78,92 48,57 77,81 47,88 Đất xây dựng trụ sở quan, 2.3 CTS 1,85 1,14 7,10 4,37 6,11 3,76 CTSN 2.4 Đất quốc phòng CQP 8,55 5,26 3,39 2,09 3,39 2,09 2.5 Đất an ninh CAN 0,30 0,18 0,21 0,13 0,21 0,13 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 35,15 21,63 33,43 20,57 29,93 18,42 2.8 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 0,65 0,40 0,65 0,40 0,65 0,40 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.14 Đất có mặt nước chun dùng SMN 2.15 Đất sơng, suối SON 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 35,87 22,07 38,80 23,88 44,40 27,32 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng DCS Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nơng thơn DNT Biểu 06/CX PHÂN KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH PHƯỜNG TP VŨNG TÀU - TỈNH RỊA VŨNG TÀU Đơn vị tính: Phân theo kỳ Cả STT CHỈ TIÊU Mã thời kỳ 201020152015 2020 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP NNP/PNN 1.1 Đất lúa nước DLN/PNN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 1.3 Đất trồng hàng năm lại 1.4 1,71 1,71 HNK/PNN 1,65 1,65 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 0,06 0,06 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1.9 Đất làm muối LMU/PNN 1.10 Đất nông nghiệp khác NNK/PNN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng lâu năm LUC/CLN 2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp LUC/LNP 2.3 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUC/NTS 2.4 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông RSX/NKR(a) nghiệp rừng 2.5 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông RDD/NKR(a) nghiệp rừng 2.6 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nơng RPH/NKR(a) nghiệp rừng Biểu 07/CX PHÂN KỲ QUY HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG PHƯỜNG TP VŨNG TÀU - TỈNH RỊA VŨNG TÀU Đơn vị tính: Phân theo kỳ Thứ Mã Cả thời kỳ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG tự 2010-2015 2015-2020 (1) (2) (3) (4) (5) (6) NNP Đất nông nghiệp 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 2.1 Đất nông thôn ONT 2.2 Đất đô thị ODT Đất xây dựng trụ sở quan, 2.3 CTS CTSN 2.4 Đất quốc phòng CQP 2.5 Đất an ninh CAN 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 2.8 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 2.9 Đất cho hoạt động khống sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 2.15 Đất sông, suối SON 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thôn DNT Biểu 08/CX KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM 2011 - 2015 PHƯỜNG TP VŨNG TÀU - TỈNH RỊA VŨNG TÀU STT CHỈ TIÊU Mã (1) (2) (3) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nơng nghiệp 1.1 Đất lúa nước 1.2 Đất trồng lúa nương 1.3 Đất trồng hàng năm lại 1.4 Đất trồng lâu năm 1.5 Đất rừng phòng hộ 1.6 Đất rừng đặc dụng 1.7 Đất rừng sản xuất 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.9 Đất làm muối 1.10 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất nông thôn 2.2 Đất đô thị 2.3 Đất XD trụ sở quan, CTSN 2.4 Đất quốc phòng 2.5 Đất an ninh 2.6 Đất khu công nghiệp 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm 2.8 sứ 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản 2.10 Đất di tích danh thắng 2.11 Đất xử lý, chơn lấp chất thải 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng 2.15 Đất sông, suối 2.16 Đất phát triển hạ tầng 2.17 Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS CQP CAN SKK SKC Diện tích trạng năm 2010 (4) Diện tích đến năm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (5) (6) (7) (8) (9) 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 1,71 1,27 0,78 0,38 0,09 1,65 0,06 1,21 0,06 0,76 0,02 0,37 0,01 0,09 160,79 161,23 161,72 162,12 162,41 162,50 78,42 1,85 8,55 0,30 78,86 1,85 8,55 0,30 79,35 1,85 8,55 0,30 79,39 1,85 8,55 0,21 79,33 2,03 8,55 0,21 78,92 7,10 3,39 0,21 35,15 35,15 35,15 34,80 33,43 33,43 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 35,87 35,87 35,87 36,67 38,21 38,80 SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DCS DTD DBT DDL DNT Biểu 09/CX KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM PHƯỜNG TP VŨNG TÀU - TỈNH RỊA VŨNG TÀU Đơn vị tính: Phân theo năm STT CHỈ TIÊU Mã Diện tích (1) (2) ĐẤT NƠNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP (3) (4) 1.1 1.2 1.3 1.4 Đất lúa nước (5) (6) (7) (8) (9) 1,71 0,44 0,49 0,40 0,29 0,09 RPH/PNN 1,65 0,44 0,45 0,39 0,28 0,09 RDDPNN 0,06 0,04 0,01 0,01 NNP/PNN LUC/PNN Đất trồng lúa nương Đất trồng HN lại Đất trồng lâu năm CLN/PNN 1.5 Đất rừng phòng hộ RSX/PNN 1.6 Đất rừng dụng NTS/PNN 1.7 1.8 Năm Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 2015 đặc Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản RSX/PNN NTS/PNN 1.9 Đất làm muối LMU/PNN 1.10 Đất nông nghiệp khác NNK/PNN Năm 20162020 (10) Biểu 10/CX KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG PHÂN THEO TỪNG NĂM PHƯỜNG TP VŨNG TÀU - TỈNH RỊA VŨNG TÀU Đơn vị tính: Diện tích Phân theo năm đất CSD Thứ đưa vào Năm Mã MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG sử dụng Năm Năm Năm Năm Năm 2016tự kỳ 2011 2012 2013 2014 2015 2020 kế hoạch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NNP Đất nông nghiệp 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 2.1 Đất nông thôn ONT 2.2 Đất đô thị ODT 2.3 Đất XD trụ sở quan, TSN CTS 2.4 Đất quốc phòng CQP 2.5 Đất an ninh CAN 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 2.8 Đất sản xuất VLXD gốm sứ SKX 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chơn lấp chất thải DRA 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.14 Đất có mặt nước chun dùng SMN 2.15 Đất sơng, suối SON 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thơn DNT Biểu 11/CX DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHƯỜNG TP VŨNG TÀU - TỈNH RỊA VŨNG TÀU TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH STT TÊN LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (ha) GHI CHÚ Trường Mầm non, 385 Trương Công Định DGD 0,12 2013 Công an Phường CAN 0,03 2013 Trường Mầm non, 266 Lê Lợi DGD 0,35 2013 Văn phòng khu nhà tầng CTS 0,18 2014 Trường mầm non khu tầng DGD 0,48 2014 Tiểu học khu tầng DGD 0,81 2014 Trường Mầm non, 401 Trương Cơng Định DGD 0,04 2015 TT hành TP Vũng Tàu CTS 5,11 2015 Quần thể thể dục thể thao Trường tiểu học khu Trung tâm khí tượng thủy văn Khu nhà ở, Lê Lợi- Lê Hồng Phong DTT 2,64 2016-2020 DGD 0,99 2016-2020 ODT 0,46 2016-2020 10 11 ... dụng dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 cho cấp địa bàn Tỉnh I.1.3 Cơ sở thực tiễn - QHSDĐ đến năm 2020 kế họach sử dụng đất năm 2011-2015 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Quy hoạch sử. .. Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm - Kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch: Là kế hoạch sử dụng đất lập theo quy hoạch sử dụng đất cấp: Toàn quốc, tỉnh, huyện, xã Kế hoạch sử dụng đất kế hoạch dài... với quy hoạch sử dụng đất - Kế hoạch sử dụng đất phân kỳ giai đoạn: Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (5 năm đầu), kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (5 năm cuối) - Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn