ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG ĐIỀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY

73 39 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN ###""" TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG ĐIỀN TỈNH RỊA VŨNG TÀU TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY SVTH : LỚP : KHÓA : GVHD : TP.Hồ Chí Minh Tháng 06, năm 2006 CHÂU ANH TUẤN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 28 2002-2006 ĐẶNG QUANG THỊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN ###""" TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG ĐIỀN TỈNH RỊA VŨNG TÀU TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY SVTH : LỚP : KHĨA : GVHD : TP.Hồ Chí Minh Tháng 06, năm 2006 CHÂU ANH TUẤN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 28 2002-2006 ĐẶNG QUANG THỊNH Lời cảm ơn Lời kính gửi đến cha mẹ người sinh thành ,dạy dỗ tạo điều kiện cho có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh quý Thầy Cô giảng viên Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản hết lòng truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt thời gian qua theo học trường Xin chân thành cảm ơn Thầy Đặng Quang Thịnh giảng viên khoa Quản lý Đất Đai Bất Động Sản tận tình hướng dẫn cho tơi suốt thời gian qua để hồn thành báo cáo tơt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Các cô anh chị Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Long Điền nhiệt tình, hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập địa phương Xin cảm ơn tất bạn bè lớp Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản niên khố 2002-2006 Mặc dù có nhiều cố gắng với khả năng, kinh nghiệm thời gian cho cơng việc có hạn nên báo cáo khơng thể khơng có thiếu xót Vì mong đóng góp từ phía thầy cơ, anh chị bạn Long Điền, tháng 07 năm 2006 Sinh viên thực Châu Anh Tuấn DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng IV.1 Thống kê nhóm đất huyện .16 Bảng IV.2.Tình hình kinh tế huyện long điền năm 2005 .17 Bảng IV.3.Tình hình dân số địa bàn huyện Long điền giai đoạn từ năm 2000-2005 20 Bảng IV.4 Các nguồn đồ địa 25 Bảng IV.5 cấu diện tích đất huyện Long điền năm 2005 26 Bảng IV.6 Cơ cấu phân theo đối tượng sử dụng năm 2005 .27 Bảng IV.7 Cơ cấu phân theo loại hình sử dụng đất 28 Bảng IV.8 Cơ cấu diện tích đất phi nơng nghiệp 2005 29 Bảng IV.9 Cấu diện tích đất chưa sử dụng năm 2005 31 Bảng IV.10 Tình hình biến động đất đai từ năm 2000-2005 32 Bảng IV.11 Tình hình biến động đất đai từ sau tách huyện đến nay(2003- nay) 39 Bảng IV.12 Kết đăng ký loịa hình biến động 49 Bảng IV.13.Kết chỉnh lý biến động đất đai từ tách huyện(2003-nay) 61 DANH SÁCH CÁC BẢN ĐỒ - BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Bản đồ vị trí huyện Long Điền Tỉnh Rịa Vũng Tàu 13 Bản đồ đơn vịhành huyện Long Điền .24 Biểu đồ IV.1 Cơ cấu diện tích đất năm 2005 26 Biểu đồ.IV.2 phân theo đối tựong sử dụng đất năm 2005 27 Biểu đồ IV.3.Cơ cấu diện tích đất nơng nghiệp 2005 28 Biểu đồ.IV.4 Cơ cấu diện tích đất phi nơng nghiệp 2005 30 Biểu đồ IV.5.Cơ cấu diện tích đất chưa sử dụng 2005 31 Biểu đồ IV.6.Tình hình biến động đất đai qua năm 2003-2005 40 Sơ đồ IV.1.Trình tự thủ tục chỉnh lý biến động 50 Sơ đồ IV.2.Quytrình, trình tự đề xuất thẩm quyền UBND huyện .53 Sơ đồ IV.3.sơ đồ quy trình chỉnh lý biến động 55 Mục Lục Phần I.MỞ ĐẦU I.1.ĐẶT VẤN ĐỀ I.2.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU I.2.1.Mục đích .2 I.2.2.Yêu cầu I.2.3.Phạm vi đối tượng nghiêncứu I.2.4.Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần II TỔNG QUAN TÀI LIỆU II.1.ĐĂNG KÝ LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Ở VIỆT NAM II.1.1.Đăng ký đất đai .4 II.1.1.1Thời kỳ trước năm 1975 .4 II.1.1.2.Thời kỳ sau năm 1975 II.1.2.Chế độ quản lý nhà nước đất đai II.1.3.Hồ sơ địa II.2.Công tác chỉnh lý biến động đất đai II.3.Các văn pháp lý có liên quan Phần III.NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .9 III.1.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU III.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẦN IV KẾT QUẢ THẢO LUẬN 11 IV.1.Khái quát diều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 11 IV.1.1.điều kiện tự nhiên 11 IV.1.1.1.Vị trí địa .11 IV.1.1.2.Địa hình 11 IV.1.1.3.Khí hậu .14 IV.1.2.Tài nguyên thiên nhiên 14 IV.1.2.1.Tài nguyên nước .14 IV.1.2.2.Tài nguyên rừng .15 IV.1.2.3.Tài nguyên khoáng sản 15 IV.1.2.4.Tài nguyên Đất 15 IV.2.Tình hình phát triển kinh tế- xã hội 17 IV 2.1.Tình hình phát triển kinh tế 17 IV.2.1.1.Nông nghiệp .17 IV.2.1.2.Thương Mại- Dịch Vụ- Du Lịch 18 IV.2.1.3.Công Nghiệp-TTCN .18 IV.2.2.Tình hình phát triển xã hội 19 IV.2.2.1.Dân số .19 IV.2.2.2.Dân tộc tôn giáo 20 IV.2.2.3.Cơ sở hạ tầng 20 IV.2.2.4.Văn hoá, y tế, giáo dục 22 IV.3.TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG ĐIỀN 23 IV.3.1.Tình hình quản lý đất đai 23 IV.3.1.1.Công tác quản lý nhà nước đất đai từ có luật đất đai 2003 23 IV.3.1.2.Quản lý đất đai theo địa giới hành 23 IV.3.1.3.Tình hình đo đạc lập đồ địa .24 IV.3.2.Hiện trạng sử dụng đất năm 2005 .25 IV.3.2.1.Cơ cấu sử dụng đất 25 IV.3.2.2.Cơ cấu đất phân theo đối tượng sử dụng 27 IV.3.2.3.Loại hình sử dụng đất 28 IV.4.Biến động đất đai- Trình Tự- Chỉnh Lý biến động đất đai 31 IV.1.Biến động đất đai 31 IV.4.1.1.Các dạng biến động 32 IV.4.1.2.Nguyên nhân gây biến động 32 IV.4.1.3.Các loại đất biến động từ năm 2000-2005 .32 IV.4.2.Trình tự thủ tục đăng ký biến động đất đai 41 IV.4.2.1.Trình tự thủ tục đăng ký biến động chuyển nhượng QSDĐ .42 IV.4.2.2.Trình tự thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 43 IV.4.2.3.Trình tự biến động cho thuê, cho thuê lại QSDĐ 44 IV.4.2.4.Trình tự đăng ký biến động thừa kê 45 IV.4.2.5.Trình tự đăng ký biến động chấp QSDĐ .45 IV.4.2.6.Trình tự thủ tục đăn ký biến động sử dụng đất đổi tên, giảm diện tích đất sạt lở tự nhiên,thay đổi quyền,thay đổi nghiãvụ tài .46 IV.4.2.7.Trình tự thủ đăng ký tách hợp 47 IV.4.2.8.Trình tự thủ tục đăng ký cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ 49 IV.4.2.9.kết trình tự thủ tục đăng ký loại hình biến động 49 IV.4.3.Chỉnh lý biến động đất đai 49 IV.4.3.1.Quy trình chỉnh lý biến động đất đai 50 IV.4.3.2.Các bước thực 50 IV.4.3.3.Chỉnh lý biến động hồ sơ địa 56 IV.4.4.Kết chỉnh lý biến động đất đai 61 IV.4.5.Những khó khăn giãi pháp công tác 62 Chỉnh lý biến động IV.4.5.1.Khó khăn 62 IV.4.5.2.Giải pháp quản lý .62 IV.4.5.3.Giải pháp kỹ thuật 63 IV.4.5.4.Giải pháp tổ chức .63 IV.4.5.5.Giải pháp tài chính…… …………………………………………… 64 Phần V.KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 65 V.1.KẾT LUẬN .65 V.2.KIẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS Phần I MỞ ĐẦU I.1 ĐẶT VẤN ĐỀ • Đất đai đề tài bàn luận hàng đầu ln đề tài ln đề cập đơn giản xoay quanh vấn đề đất đai mối quan hệ người sử dụng người quản lý Vấn đề đặt làm để quản lý sử dụng cách có hiệu • Hiện đất nước thời kỳ mở cửa hội nhập với thị trường giới, tiến dần tới cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước nên nhu cầu đất đai để phục vụ cho sản xuất yêu cầu lớn Chính vậy, việc chuyển dịch cấu từ đất nơng –lâm nghiệp,đất chưa sử dụng sang mục đích khác phổ biến Bên cạnh đó, gia tăng dân số làm cho nhu cầu sử dụng đất thành phần kinh tế khác người dân tăng cao nhằm phục vụ cho đời sống hoạt động sản xuất dẫn đến tình hình đất đai xảy biến động ngày tăng Chính vậy, cơng tác chỉnh lý biến đọng đất đai phải tiến hành thường xuyên nhằm cập nhật tốt thơng tin tình hình biến động, giúp quan chủ quản nắm bắt thông tin xác để xử lý hiệu q trình sử dụng đất đai • Sau thời gian tách từ huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền xây dựng sở hạ tầng ổn định mặt tổ chức quản lý, đến công tác xây dựng, tổ chức quản lý dần vào ổn định Tuy nhiên,về công tác quản lý đất đai nhiều vấn đề cần giải quyết, biến động đất đai huyện ngày tăng với nhiều hình thức khác thơng qua việc sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình cá nhân Vì vậy, cơng tác chỉnh lý biến động đất đai cần thiết phải tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm phản ánh trạng sử dụng đất đai Huyện Long ĐiềnXuất phát từ yêu cầu thực tế phân công khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản SVTH: Châu Anh Tuấn Trang Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh cho phép Phòng Tài ngun Mơi Trường huyện Long Điền, tiến hành thực đề tài :”Đánh giá tình hình biến động đất đai địa bàn huyện Long Điền tỉnh Rịa Vũng Tàu từ năm 2000 Nay” I.2.MỤC ĐÍCH U CẦU 1.2.1.Mục đích Nắmtình hình lập hồ sơ địa cơng tác cập nhật biến động đất đai địa bàn huyện Long Điền Nghiên cứu tình hình biến động đất đai địa bàn để có hướng chỉnh lý đảm bảo cho đồ sổ địa thiết lập phản ánh trạng sử dụng đất Thông qua chỉnh lý biến động nhằm nắm quỹ đất, phân bổ thống có hiệu Thống kê lại toàn quỹ đất sử dụng chưa sử dụng để từ giúp cho cơng tác quản lý nhà nước đựoc thực tốt hơn, bảo vệ quyền lợi đáng người sử dụng đất I.2.2.Yêu cầu • Số liệu thu thập phải đảm bảo tính đầy đủ, xác, khách quan nhằm phục vụ tốt công tác nghiên cứu đánh giá địa bàn • Kiểm tra, theo dõi đánh giá phải dựa sở, quy trình, quy phạm ngành sách Nhà Nước • Đưa kết cụ thể tình hình biến động đất đai địa bàn huyện • Các giải pháp đề xuất mang tính khả thi, phù hợp với tình hình chung điều kiện địa phương I.2.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu *Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài tập trung đánh giá tình hình quản lý đất đai, cập nhật biến động chỉnh lý loại hình biến động SVTH: Châu Anh Tuấn Trang Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS -So sánh quy trình chỉnh lý biến động chung với việc giải tình hình huyện *Đối tượng nghiên cứu -Đề tài nghiên cứu vấn đề công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai địa bàn huyện Long Điền Tỉnh Rịa Vũng Tàu I.2.4 Ý nghĩa thực tiễn đề tài -Xây dựng quy trình chỉnh lý biến động đất đai phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, Nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai địa bàn SVTH: Châu Anh Tuấn Trang Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS ban đầu UBND xã để đăng ký biến động Mặc khác việc thơng báo cấp chưa đồng bộ, UBND xã khơng rõ Phòng địa huyện nhận giải hồ sơ nên không theo dõi chỉnh lý hết trường hợp biến động hợp pháp Chính đề xuất quy trình chỉnh lý biến động cho cấp huyện SơđồIV.2.Quytrình, trình tự đề xuất thẩm quyền UBND huyện Người sử dụng đất làm đơn theo mẫu UBND xã, thị trấn xác nhận Phòng Địa Chính nhận hồ sơ thực - Chỉnh lý đồ - Chỉnh lý sổ ĐC - Chỉnh lý GCN UBND huyện, thành phố định Bước 1: người sử dụng đất làm hồ sơ( Đơn xin đăng ký biến động) nộp UBND xã, thị trấn nơi có đất Bước 2: UBND xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đo đạc thực địa (trường hợp chia tách thửa), xác nhận hồ sơ giao trả hồ sơ cho người sử dụng đất SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 52 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS Bước 3: người sử dụng đất nộp hồ sơ Phòng địa huyện Phòng địa huyện xem xét hồ sơ thực chỉnh lý hồ sơ địa ( đồ, sổ địa chính) sau chuyển lên UBND huyện Bước 4:UBND huyện định chuyển hồ sơ lại cho phòng địa chính, phòng địa huyện thơng báo cho người sử dụng đất giao giấy CNQSDĐ cho người sử dụng đất họ thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật Sau đó, phòng địa thơng báo cho UBND xã, thị trấn để theo dõi chỉnh lý biến động (Trên đồ địa chính,sổ địa chính) IV.4.3.2.Các bước thực Sơ đồ IV.3 sơ đồ quy trình chỉnh lý biến động SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 53 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS Hồ sơ biến động gồm: -Đơn xin làm biến động -chỉnh lý đồ địa -bản đồ trích đo đất -quyết định cho phép biến động Chỉnh lý biến động Sổ theo dõi biến động Sổ mục kê Sổ địa Bản đồ địa Giấy CNQSDĐ Cấp Chỉnh lý Thu hồi Sổ cấp GCNQSDĐ Biểu tổng hợp biến động Biểu 01,02 TK SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 54 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS IV.3.3.Chỉnh lý biến động hồ sơ địa Hồ sơ địa hệ thống tài liệu, số liệu, đồ, sổ sách thiết lập trình thực nội dung nhiệm vụ nghành quản lý đất đai nhằm thể đầy đủ thông tin đầy đủ mặt tự nhiên,kinh tế, xã, xã hội, pháp lý đất đai thiết lập q trình đo đạc, lập đồ địa chính, đăng ký ban đầu, đăng ký biến động đất đai cấp CNQSDĐ Hồ sơ địa gồm 02 loại: • Hồ sơ tài liệu phục vụ thường xuyên quản lý gồm: sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động đất đai, giấy CNQSDĐ, biểu thống kê diện tích đất đai,sổ cấp giấy CNQSDĐ • Hồ sơ tài liệu gốc lưu trữ tra cứu cần thiết ¾ Mục đích ý nghĩa loại sổ *Sổ địa chính: lập nhằm đăng ký tồn diện tích đất đai nhà nước giao quyền sử dụng cho tổ chức, hhộ gia đình, cá nhân diện tích loại đất chưa giao, chưa cho thuê sử dụng làm sở để nhà nước quản lý đất đai theo pháp luật *Sổ mục kê: Lập nhằm liệt kê toàn đất phạm vi hành xã nội dung: Tên chủ sử dụng, diện tích, loại đất để đáp ứng nhu cầu tổng hợp thống kê diện tích đất đai *Sổ theo dõi biến động đất đai: Lập để theo dõi quản lý chặt chẽ tình hình thực đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa hàng năm tổng hợp báo cáo thống kê diện tích đất đai Sổ lập sau kết thúc đăng ký đất đai ban đầu *Sổ địa chính: Lập để quan địa theo dõi trình UBND cấp thẩm quyền, cấp giấy CNQSDĐ, theo dõi quản lý việc sử dụng giấy CNQSDĐ ¾ Chỉnh lý đồ Có 02 phương pháp: -Phương pháp ngoại nghiệp -Phương pháp giao hội cạnh *Phương pháp nội nghiệp: Ở ngoại nghiệp áp dụng phương pháp nội nghiệp áp dụng phương pháp để chỉnh lý đồ SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 55 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS + Dụng cụ để chỉnh lý đò compa, thước thẳng có vạch chia dếnmm, kim chích điểm +Các đường ranh thay đổi phải dùng mực đỏ nét (x) • Chỉnh lý số thửa: theo nguyên tắc sau • Trường hợp nhập gạch bỏ số lớn hơn, lấy số nhỏ làm số • Trường hợp tách giữ nguyên số cũ, lấy số cuối tờ đồ • Những chỉnh lý phải tính lại diện tích phương pháp chia thành hình tam giác, đo cạnh đáy chiều cao đồ, áp dụng cơng thức tính hình tam giác để tính • Hồn chỉnh đồ sau chỉnh lý • Chỉnh lý sổ sách, bảng biểu thống kê theo hướng dẫn phần đăng ký thống kê • Chỉnh lý sổ theo dõi biến động Đối với sổ sách ban hành theo mẫu số định 499/QĐ-ĐC ngày 27/07/1995 Tổng cục địa nội dung hình thức chỉnh lý loại biến động phải thực theo quy định định + Việc chỉnh lý sổ theo dõi biến động đất đai nhận thơng báo hay định cấp có thẩm quyền cho phép +Công tác tiến hành ghi vào sổ ngày nhận (thông báo hay định ) ghi theo số thứ tự, nội dung biến động +Ghi tên chủ sử dụng trước biến động ghi địa thường trú người sử dụng đất +Trong trtường hợp chia tách (chuyển nhượng, đổi sổ…) phải ghi tên người nhận chuyển quyền, diện tích chuyển quyền +Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất ghi nục đích sử dụng đất thay đổi diện tích đất thay đổi +Trong trường hợp giao đất, cho thuê đất ghi tên người giao đất, diện tích giao và mục đích sử dụng SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 56 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS +Trường hợp thu hồi biến động thiên tai ghi lý biến động, diện tích biến động, loại đất biến đổi sau biến động, trường hợp thu hồi đất giao cho người khác ghi tên người giao đất +Trường hợp đổi tên chủ sử dụng phải ghi rõ đổi tên chủ sử dụng đất +Trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy CNQSDĐ phải ghi đổi giấy chứng nhận số… *Chỉnh lý sổ mục kê Việc chỉnh lý sổ mục kê thực trường hợp biến động cấp giấy CNQSDĐ chứng nhận lên giấy CNQSD cấp Việc chỉnh lý quy định sau: +Các nội dung thay đổi phải gạch mực đỏ +Khi thay đổi loại đất phải gạch bỏ diện tích ghi cột loại đất cũ ghi vào loại đất dòng thứa ghi +Khi thay đổi tên chủ sử dụng đất phải gạch bỏ chủ sử dụng đất cũ mực đỏ ghi tên chủ sử dụng đất vào cột ghi -Trong trường hợp tăng giảm diện tích đất chỉnh lý cách gạch bỏ dòng thay đổi, ghi lại đất theo số hiệu xuống trang cuối dành cho tờ đồ ghi xem số… vào dòng thay đổi cột ghi • Chỉnh lý biến động sổ địa • việc cập nhật chỉnh lý sổ địa thực trường hợp biến động quan có thẩm quyền ký cấp giấy CNQSDĐ chứng nhận biến động lên giấy CNQSDĐ cấp Việc cập nhật chỉnh lý loại biến động thực sau: • Người nhà nước giao đất, cho thuê đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đăng ký tiếp vào dòng trống phần đăng ký sử dụng đất thuộc trang đăng ký người Nếu người chưa có tên sổ địa lập trang quy định điểm 03 hướng dẫn • người sử dụng đất bị thu hồi chuyển nhượng phần diện tích đăng ký cho người khác gạch dòng biến động mực đỏ ghi số SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 57 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS hiệu biến động (Loại hình, diện tích biến động tên người nhận quyền sử dụng đất), pháp lý biến động (số, ký hiệu văn bản, co quan đăng ký, thời gian đăng ký vào văn bản) vào phần thay đổi trình sử dụng , phần chuyển quyền ký vào trang đăng ký người nhận quyền sử dụng • Người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng tồn diện tích đăng ký cho người khác người nhận quyền sử dụng đất đăng ký trang sổ đăng ký chủ cũ cách gạch tên chủ cũ mực đỏ, ghi tên chủ mới, hình thức chuyển quyền, pháp lý chuyển quyền ( số, ký hiệu văn bản, quan đăng ký, thời gian đăng ký văn ) vào phần thay đổi trình sử dụng Quy định thực cho tất trường hợp đổi tên chủ sử dụng đất đăng ký • Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân với tổ chức hộ gia đình khu dân cư khấcnhu gạch chéo góc trang thay đổi mực đỏ đăng ký cho người nhận chuyển quyền vào quyền khác theo nguyên tắc lập sổ • Khi có thay đổi hình thể đất, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất đăng ký gạch ngang mực đỏ thay đổi ghi lại xuống dòng trang chủ sử dụng đăng ký, ghi số hiệu pháp lý biến động (Số, Ký hiệu văn bản, quan đăng ký, thời gian ký văn bản) vào phần thay đổi q trình sử dụng • Khi người sử dụng đất báo giấy CNQSDĐ phải ghi giấy chứng nhận số…bị ngày…tháng…năm…vào phần thay đổi trình sử dụng Khi cấp lại hay đổi giấy CNQSDĐ gạch mực đỏ số giấy CNQSDĐ cũ cột 10 ghi giấy chứng nhận số … vào phần thay đổi trình sử dụng • Chỉnh lý biến động giấy CNQSDĐ • Đối với sai sót tác nghiệp chun mơn như: Sót thửa, viết sai họ tên, năm sinh, loại đất, thời hạn sử dụng, cấp trùng… sau chủ sử dụng đất đề nghị (Đối với trường hợp có giấy CNQSDĐ) tiến hành lập hồ sơ đăng ký lập biến động để làm sở chỉnh lý giấy CNQSDĐ SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 58 Tiểu luận tốt nghiệp • Khoa QLĐĐ & BĐS Đối với sai sót chủ sử dụng đất không kê khai đăng ký hết diện tích, tách nhập thửa, chuyển mục đích khơng làm thủ tục tiến hành Nhưng toàn kinh phí để thực việc đăng ký biến động đất đai, cấp giấy CNQSDĐ chủ sử dụng đất chi trả theo quy định • Sau nhận đăng ký biến động người sử dụng đất tiến hành đối chiếu hồ sơ và kiểm tra lập biên xác minh thực địa Trường hợp có sai sót báo cáo lên UBND xã lập tờ trình chuyển đến phòng địa huyện • Phòng địa chịu trách nhiệm kiểm tra thực địa đủ kiện thực việc tách thửa, xác minh lại ranh giới đất cho phù hợp với trạng sử dụng đất lập thủ tục trình UBND huyện định thu hồi, cấp chỉnh lý giấy CNQSDĐ Trường hợp thuộc thẩm quyền tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh lập tờ trình chuyển hồ sơ đến sở tài nguyên môi trường giải *Chỉnh lý biến động sổ cấp giấy CNQSDĐ • Giấy CNQSDĐ cấp trình đăng ký biến động đất đai ghi vào sổ số thứ tự giấy CNQSDĐ cuối đơn vị hành lập sổ • Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất: • Nếu thu hồi giấy CNQSDĐ ghi thu hồi vào cột ghi +Nếu giấy chứng nhận chuyển quyền cho chủ ghi tên chủ nơi cư trú vào cột ghi • Nếu phần diện tích giấy CNQSDĐ cấp tách cấp theo giấy CNQSDĐ ghi số hiệu tách số thứ tự cảu giấy CNQSDĐ vào cột ghi +Trường hợp thu hồi giấy CNQSDĐ thiên tai khơng đất sử dụng trường hợp cấp lại giấy CNQSDĐ bị mất, viết sai giấy chứng nhận gạch ngang mực đỏ, dòng ghi nội dung giấy CNQSDĐ huỷ ghi vào cột ghi huỷ Nếu cấp lại giấy CNQSDĐthì ghi số thứ tự vào sổ giấy CNQSDĐ cấp lại SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 59 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS +Trường hợp cấp đổi giấy CNQSDĐ ghi thu hồi số thứ tự vào sổ giấy chứng nhận cấp đổi • Chỉnh lý thống kê • Dùng mực đỏ gạch ngang thông tin thay đổi mực đỏ ghi lại thơng tin • Chỉnh lý biểu thống kê có nhiều trường hợp biến động loại đất, biến động chủ sử dụng… tuỳ trường hợp mà có cách chỉnh thích hợp Bảng IV.14 Kết chỉnh lý biến động đất đai cụ thể địa phương từ tách huyện(2003-nay) S T T Tên xã, thị trấn Long Điền Long hải Phước Tỉnh Phước Hưng An Ngãi An Nhứt Tam Phước 1055 877 1113 3403 1219 62 Tổng Chuyển Cấp nhượng Các loại hình biến động Cấp Thế Bảo Xố Tách Chu yển đổi chấp lãnh mục chấp đích Tỷ lệ(%) 819 140 180 209 113 50 17 64 22 33 24 77 74 104 23 51 77 212 167 39 10 20 18 13 16 18 10 - 43 93 93 169 71 88 8548 773 357 576 81 566 10913 12.20 11.67 15.27 36.19 12.84 2.44 9.39 Qua bảng ta thấy tình hình biến động tương đối lớn nhiên biến động lớn hay nhỏ tuỳ thuộc địa phương ta thấy xã phước hưng xã có biến động lớn chiếm tỷ lệ lớn xã có mức độ di dân cao khu kinh tế tương lai nên tình hình biến động xãy nhiều đặc biệt chuyển nhượng QSĐĐ Các xã, thị trấn lại mức độ biến động nhiều hay phụ thuộc vào thị hố hoạt động kinh tế địa phương Chẳng hạn xã An nhứt, Tam An dân cư hoạt động kinh tế chủ yếu nông nghiệp (trồng lúa chính) thưa dân cư nên biến động IV.4.5.Những khó khăn giải pháp cơng tác chỉnh lý biến động IV.4.5.1.Khó khăn SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 60 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS -Thủ tục hồ sơ phức tạp, có liên quan đến nhiều ban nghành như: xây dưng,cơ quan thuế, tài chính… -Các văn pháp lý chung chung, chưa có thống thiếu văn hướng dẫn chi tiết, hệ thống sổ sách địa thay đổi liên tục làm ảnh hưởng cơng tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Chưa có điều kiện áp dụng cơng nghệ mới, thiếu cán sử dụng tốt phần mềm để thực tốt công tác chỉnh lý biến động đất đai -Cơng tác đo vẽ lập đồ địa muốn thực phải phụ thuộc vào kinh phí tỉnh trung ương -Do huyện tách vài năm nên mặt đất đai có nhiều mặt biến động bất hợp pháp bên cạnh có vướng mắt chưa giãi từ huyệnđến -Đội ngũ cán nhìn chung mặt chun mơn nhiều hạn chế -Người dân chưa có ý thức tự giác cao việc khai báo đăng ký biến động IV.4.5.2.Giải pháp quản lý - quan tham mưu đất đai kết hợp với UBND cấp thực tốt công tác quản lý nhà nước đất đai, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sử dụng đất đai, giám sát loại hình bất hợp pháp, có phải xử lý -Thường xuyên cập nhật thông tin, tài tiệu liệu đồ cách xác, theo dõi kiểm tra tình hình sử dụng đất đai huyện cách chặt chẽ, sử dụng đất đai mục đích có hiệu -Các cán địa xã, thị trấn kết hợp với ban nghành địa phương quản lý xử lý kịp thời hành vi vi phạm trình sử dụng đất, hạn chế tối đa tình hình biến động đất đai bất hợp pháp -Khi có biến động đối tượng sử dụng đất kịp thời khai báo, làm thủ tục đăng ký chỉnh lý biến động quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để chỉnh lý -Tổ chức cập nhật kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ cho cán đồng thời thông qua cán xã, thị trấn phổ biến sách pháp luật đến người dân SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 61 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS IV.4.5.3.Giải pháp kỹ thuật - Thường xuyên tổ chức công tác tập huấn chun mơn cho cán địa sở theo định kỳ hàng năm có thơng thị - Đưa cán kỹ thuật tập huấn để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý sử dụng đất - Tăng cường trang thiết bị đại như: Máy vi tính, thiết bị đo đạc, định vị… IV.4.5.4.Giải pháp tổ chức -Tổ chức công tác nên thực theo quy trình, quy phạm hướng dẫn đăng ký biến động đất đai -Xây dựng kế hoạch sử dụng đất cần phải có giám sát kiểm tra để phu hợp với việc thực kế hoạch -Tất hồ sơ, tài liệu, số liệu thực qua năm phải có thống giao cho xã, thị trấn xem xét sau chuyển hồ sơ lên quan địa cấp huyện kiểm tra lại tính hợp lệ hồ sơ trình UBND huyện ký Tăng cường công tác đăng ký đất đai để lập hồn chỉnh hệ thống đồ địa chính quy thành lập sỏ theo mẫu 1990 để thống mẫu sổ nội dung cập nhật mang tính thống -Địa phương phải có sổ cấp giấy CNQSDĐ để theo dõi tình cấp giấy cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tổ chức địa bàn huyện -Dựa hướng dẫn Bộ tài nguyên Môi trương sở tài nguyên môi trương tỉnh lập quy trình chỉnh lý biến động để phù hợp với điều kiện cụ thể huyện -Cử cán tập huấn có có cơng nghệ nhằm áp dụng chỉnh lý biến động khoa học, nhanh chóng, xác hiệu V.4.5.5.Giải pháp tài Đây yếu tố quan trọng định giải khó khăn, tài giải gọn vấn đề cơng nghệ tình hình cơng tác chỉnh lý đòi hỏi phải đại hố hết thiết bị, kinh phí đào tạo cán SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 62 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS tiếp súc vớicác công nghệ mới, chất lượng cao, xây dựng quy trình chỉnh lý ngày hồn thiện Nguồn tài phải xây dựng cách hợp lý hiệu cho thấy khả ứng dụng cao có khả trình bày cho quan tài nhà nước thấy tính khả thi đồng vốn, kinh phí nhà nước bỏ giải pháp tối ưu để giải vấn đề khó khăn địa phương SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 63 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS Phần V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ V.1.KẾT LUẬN Nhìn chung cơng tác chỉnh lý biến động cua huyện năm qua có vấn đề sau: +Khó khăn: Trong tồn huyện diễn nhiều biến động việc sử dụng đất kể hợp pháp lẫn bất hợp pháp, vấn đề biến động diễn hàng ngày loại hình khác, đặc biệt loại hình biến động bất hợp pháp tồn huyện nhiều Bên cạnh trang thiết bị huyện nhìn chung không đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài lạc hậu, bên cạnh cần nâng cao trình độ chun mơn cán địa đáp ứng với nhu cầu cơng nghệ thơng tin hố +Thuận lơi: bên cạnh khó khăn công tác quản lý đất đai huyện có số mặt thuận lợi ngày có quan tâm cấp lãnh đạo việc quản lý đất đai Đó tinh thần trách nhiệm cao công việc ngày phục vụ tốt cho người dân Nhìn chung, cơng tác chỉnh lý biến động đất đai huyện năm qua thực theo quy trinh, quy phạm ngành, hồ sơ xin chỉnh lý biến động cập nhật, chỉnh lý kịp thời +Giải pháp thực thi: Để giải khó khăn ngày thực tốt công tác quản lý nhà nước đát đai Cần phải đề giải pháp: Đầu tiên phải giải pháp quản lý giãi pháp tổ chức có quản lý tổ chức tốt khó khăn nhanh chóng giải ngồi cần kết hợp chặt chẽ với giải pháp kỹ thuật tài giải pháp mang tính khả thi cao V.2.KIẾN NGHỊ Huyện cần có biện pháp thật kiên để xử lý trường hợp sử dụng sai mục đích, chuyển nhượng đất đai trái phép nhằm quản lý chặt chẻ tình hình quản lý đất đai địa phương Trong trình sử dụng đất, việc thực chuyển nhượng, chuyển mục đích phải có đăng ký biến động để quan địa cập nhật biến động thơng tin loại hình sử dụng đất cáh xác kịp thời Hàng năm tiến hành thống kê đất đai cần có đối soát kiểm tra, rà soát đất, tờ đồ địa để việc đầu thêm công nghệ tin học vào SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 64 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS việc quản lý để thực quy trình quản lý lưu trữ hồ sơ nhanh hiệu Cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhân dân sách Đảng, nhà nước đất đai để người dân hiểu rõ quyền lợi nghĩa vụ việc sử dụng đất đai Đội ngũ cán địa phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn để giải nhanh thủ tục đăng ký chỉnh lý biến động SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 65 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ & BĐS TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Báo cáo kết kiểm kê đất đai năm 2005 huyện Long Điền 2.Báo cáo kế hoạch sử dụng đất đai năm 2004 Huyện Long Điền –Tỉnh Rịa Vũng Tàu 3.Luật đất đai năm 2003 văn hướng dẫn thi hành.Nhà xuất lao động xã hội 4.Giáo trình Đăng ký đất, 2000 Tổng cục địa 5.Quy hoạch Tổng thể Kinh Tế -Xã Hội Huyện Long Đất 1996-2010 6.Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính Phủ thi hành Luật Đất Đai 7.Thơng 29/2004/TT-BTNMT Bộ Trưởng BộTài Nguyên Môi Trường việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa 8.Thầy Lê Mộng Triết, Bài giảng quản lý nhà nươvs đất đai, Khoa QLĐĐ & BĐS Trường Đại Học Nơng Lâm TPHCM 9.Những sách quản lý đất đai, 2000 Trung Tâm Nghiên cứu Khoa Học Tổ Chức Quản Lý 10.Trần Hàn Phong, 2005 Đánh giá công tác chỉnh lý biến động đất đai địa bàn huyện Dầu tiếng- tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp SVTH: Châu Anh Tuấn Trang 66 ... KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN ###""" TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG ĐIỀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY SVTH : LỚP... : Đánh giá tình hình biến động đất đai địa bàn huyện Long Điền – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2000 – Nay I.2.MỤC ĐÍCH U CẦU 1.2.1.Mục đích Nắm rõ tình hình lập hồ sơ địa cơng tác cập nhật biến. .. IV.10 Tình hình biến động đất đai từ năm 2000- 2005 32 Bảng IV.11 Tình hình biến động đất đai từ sau tách huyện đến nay( 2003- nay) 39 Bảng IV.12 Kết đăng ký loịa hình biến động
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG ĐIỀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY , ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG ĐIỀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, IV.Khái quát về điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội, Sơ đồ vị trí huyện Long điền, *Chỉnh lý biến động trên sổ cấp giấy CNQSDĐ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn