SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VÔ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2001 TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM LAI KHÊ

92 16 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VƠ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2001 TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM LAI KHÊ NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2009 - 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRỊNH MINH CHÁNH Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VƠ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2001 TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM LAI KHÊ Tác giả TRỊNH MINH CHÁNH Khóa luận đƣợc đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sƣ ngành Nông học Hội đồng hƣớng dẫn: ThS LÊ MẬU TƯY ThS TRẦN VĂN LỢT KS LÊ ĐÌNH VINH Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM TẠ Con xin gửi lòng biết ơn sâu sắc tới Bố mẹ sinh thành, nuôi dƣỡng dạy bảo nên ngƣời, chỗ dựa vững tinh thần cho vƣợt qua khó khăn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới:  Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm khoa Nông Học tất quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức cho suốt trình học trƣờng  Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, Bộ môn Giống, phòng ban hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đƣợc học tập rèn luyện quý quan  ThS Lê Mậu Túy – Trƣởng Bộ môn Giống - Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam hƣớng dẫn thực đề tài  ThS Trần Văn Lợt tận tình hƣớng dẫn, giảng dạy suốt thời gian học trƣờng suốt thời gian thực tập tốt nghiệp  KS Lê Đình Vinh, Th.S Hồng Thị Liễu tập thể cán cơng nhân viên Bộ mơn Giống ln nhiệt tình bảo, hƣớng dẫn có đóng góp quý báu cho tơi thời gian thực tập Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 TRỊNH MINH CHÁNH iii TÓM TẮT TRỊNH MINH CHÁNH , Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VƠ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2001 TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM LAI KHÊ Thời gian thực đề tài từ tháng 02/2013 đến tháng 07/2013 thí nghiệm sơ tuyển Lai Khê 2006 lô STLK 06 thuộc Bộ môn Giống, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Hội đồng hƣớng dẫn: ThS Lê Mậu Túy ThS Trần Văn Lợt KS Lê Đình Vinh Đối tƣợng nghiên cứu gồm 84 dòng vơ tính (dvt) cao su đƣợc bố trí với lần lặp lại theo kiểu khối hồn tồn ngẫu nhiên thí nghiệm sơ tuyển ấp Lai Khê, xã Lai Hƣng, Bến Cát, Bình Dƣơng năm 2006 (ký hiệu STLK 06) gồm RRIV 4, dvt nhập nội, dvt lai tự (TD 00/469), 75 dvt lai tạo Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam giai đoạn 2000 - 2001, dvt PB 260 đƣợc trồng làm đối chứng Nội dung nghiên cứu: theo dõi, đánh giá tiêu nông học chủ yếu 84 dvt cao su gồm suất, sinh trƣởng, khả kháng bệnh số tiêu phụ khác nhằm chọn lọc dòng vơ tính ƣu tú đƣa sang giai đoạn tuyển chọn Kết đạt đƣợc: Nhiều dvt cao su lai tạo Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam tỏ có triển vọng dvt cao su nhập nội dvt PB 260 đƣợc trồng phổ biến Trong 84 dvt thí nghiệm STLK 06 gạn lọc đƣợc dvt có triển vọng, thể ƣu sinh trƣởng nhƣ suất cá thể ba tháng đầu năm khai thác thứ hai Các dòng vơ tính là: LH 01/93, LH 01/206, LH 01/813, TD 98/298, LH 01/1138 LH 01/1163 iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh sách sơ đồ ix Danh sách các biể u đồ ix CHƢƠNG : GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – Yêu cầu – Giới hạn đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài CHƢƠNG : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan cao su 2.1.1 Nguồn gốc phân bố cao su 2.1.2 Đặc điểm thực vật học cao su 2.1.3 Đặc tính sinh thái 2.2 Tình hình sản xuất cao su giới Việt Nam 2.2.1 Việt Nam 2.2.2 Thế giới 2.3 Tình hình nghiên cứu cao su Việt Nam giới 2.3.1 Việt Nam v 2.3.2 Thế giới 11 CHƢƠNG : NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Nội dung 13 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 13 3.2.1 Thời gian thực 13 3.2.2 Địa điểm thực 13 3.2.3 Vật liệu nghiên cứu 14 3.2.4 Bố trí thí nghiệm 14 3.2.5 Các tiêu quan trắc 16 3.2.5.1 Sinh trƣởng 16 3.2.5.2 Năng suất cá thể (gram/cây/lần cạo) 16 3.2.5.3 Bệnh hại 16 3.2.5.4 Hình thái 19 3.2.6 Phƣơng pháp xƣ̉ lý số liê ̣u 20 CHƢƠNG : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Năng suất cá thể (g/c/c) dòng vơ tính 21 4.1.1 Năng suất cá thể của các dòng vô tin ́ h qua tháng đầu năm khai thác thứ hai 21 4.1.2 Tổng hợp suất cá thể dòng vơ tính sau năm khai thác thí nghiệm STLK 06 25 4.2 Sinh trƣởng dòng vơ tính 28 4.3 Dày vỏ nguyên sinh 32 4.4 Bệnh hại dòng vơ tính 36 4.4.1 Bệnh phấn trắng 36 4.4.2 Bệnh Corynespora 37 4.4.3 Bệnh nấm hồng 38 4.5 Đánh giá dòng vơ tính chọn lọc thí nghiệm STLK 06 39 4.5.1 Gạn lọc dòng vơ tính triển vọng 39 vi 4.5.2 Mơ tả tóm tắt dòng vơ tính chọn lọc 40 CHƢƠNG : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 50 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AGROINFO (Agriculture information) Trung tâm thông tin phát triển Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ctv Cộng tác viên CBTB Cấ p bê ̣nh trung bình dvt Dòng vơ tính đc Đối chứng g/c/c gram/cây/lần cạo IRSG International Rubber Study Group (Tổ chƣ́c Nghiên cƣ́u Cao su Quố c tế ) IRCA Institut de Recherches sur le caouchouc au Afrique (Viện Nghiên cứu Cao su Châu Phi) IRRDB International Rubber Research Development Board (Hiệp hội Nghiên cứu Phát triển Cao su thiên nhiên giới) KTCB Kiến thiết LH Lai hoa NT Nghiệm thức PB Prang Besar (Trạm Nghiên cứu Cao su, đồn điền Golden Hope, Malaysia) RRIV Rubber Research Institute of VietNam (Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam) RRIM Rubber Research Institute of Malaysia (Viện Nghiên cứu Cao su Malaysia) RRIC Rubber Research Institute of Ceylon (Viện Nghiên cứu Cao su Sri Lanka) RO Dòng cao su hoang dại sƣu tập từ Amazon STLK 06 Sơ tuyển Lai Khê trồng năm 2006 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, sản lƣợng suất cao su Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 Bảng 3.1 Bảng quy ƣớc phân cấp bệnh phấn trắng 17 Bảng 3.2 Phân hạng mức độ nhiễm bệnh phấn trắng dựa vào cấp bệnh trung bình 17 Bảng 3.3 Bảng quy ƣớc phân cấp bệnh nấm hồng 18 Bảng 3.4 Phân hạng tỷ lệ bệnh mức độ bệnh nấm hồng dòng vơ tính 18 Bảng 3.5 Bảng quy ƣớc phân cấp bệnh Corynespora 19 Bảng 3.6 Phân hạng mức độ nhiễm bệnh Corynespora cao su 29 Bảng 3.7 Phân cấp sinh trƣởng sản lƣợng theo Paardekooper 20 Bảng 4.1 Năng suất cá thể dòng vơ tính qua tháng khai thác đầu năm 2013 thí nghiệm STLK 06 22 Bảng 4.2 Kết suất cá thể (g/c/c) qua năm khai thác dòng vơ tính thí nghiệm STLK 06 25 Bảng 4.3 Vanh thân trung bình tăng vanh dòng vơ tính thí nghiệm STLK 06 29 Bảng 4.4 Dày vỏ ngun sinh dòng vơ tính thí nghiệm STLK 06 33 Bảng 4.5 Tóm tắt đặc điểm dvt triển vọng thí nghiệm STLK 06 39 ix DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cải tiến giống cao su Việt Nam 10 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm vƣờn STLK 06 15 Biể u đồ 4.1: Tỉ lệ bê ̣nh phấ n trắ ng của các dvt thí nghiê ̣m STLK 06 36 Biể u đồ 4.2: Tỉ lê ̣ bê ̣nh Corynespora dvt thí nghiê ̣m STLK 06 37 Biể u đồ 4.3: Tỉ lệ bệnh nấm hồng dvt thí nghiê ̣m STLK 06 38 Hình 4.1: Dòng vơ tính LH 01/93 40 Hình 4.2: Dòng vơ tính LH 01/813 41 Hình 4.3: Dòng vơ tính LH 01/206 42 Hình 4.4: Dòng vơ tính TD 98/298 43 Hình 4.5: Dòng vơ tính LH 01/1138 44 Hình 4.6: Dòng vơ tính LH 01/1163 45 68 38 LH 01/743 39 LH 01/744 77 TD 98/60 Phụ lục 8: Kết xử lý thống kê ANOVA độ dày vỏ nguyên sinh dvt thí nghiệm STLK 06 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 11.43 5.716 39.50 0.0000 NT 76 79.25 1.043 7.21 0.0000 Error 152 21.99 0.145 Non-additivity 0.06 0.062 0.42 Residual 151 21.93 0.145 -Total 230 112.67 -Grand Mean= 5.809 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1341.990 6.55% RANGE Error Mean Square = 0.1450 Error Degrees of Freedom = 152 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8110 at alpha = 0.010 Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 44 50 28 41 23 57 63 38 34 74 27 68 = = = = = = = = = = = = 7.170 7.000 6.950 6.870 6.730 6.700 6.630 6.620 6.610 6.480 6.450 6.400 A AB AB ABC ABCD ABCDE ABCDEF ABCDEF ABCDEF ABCDEFG ABCDEFGH ABCDEFGHI Total Count= 231 69 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 17 35 75 32 36 25 60 59 31 64 26 33 65 21 73 58 62 20 53 14 13 42 49 76 29 15 43 10 11 48 77 72 12 54 16 39 24 47 51 71 55 56 45 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 6.350 6.320 6.320 6.300 6.280 6.270 6.250 6.240 6.210 6.200 6.190 6.120 6.110 6.100 6.050 6.030 5.990 5.970 5.920 5.910 5.910 5.890 5.890 5.880 5.860 5.860 5.850 5.840 5.830 5.780 5.770 5.760 5.760 5.650 5.600 5.590 5.550 5.490 5.480 5.470 5.470 5.440 5.410 5.400 5.380 5.360 5.360 5.360 5.340 5.330 5.300 BCDEFGHIJ BCDEFGHIJ BCDEFGHIJ BCDEFGHIJK BCDEFGHIJKL BCDEFGHIJKL BCDEFGHIJKLM BCDEFGHIJKLM BCDEFGHIJKLMN BCDEFGHIJKLMN BCDEFGHIJKLMNO CDEFGHIJKLMNOP CDEFGHIJKLMNOPQ CDEFGHIJKLMNOPQ DEFGHIJKLMNOPQR DEFGHIJKLMNOPQRS DEFGHIJKLMNOPQRS DEFGHIJKLMNOPQRS DEFGHIJKLMNOPQRST EFGHIJKLMNOPQRST EFGHIJKLMNOPQRST EFGHIJKLMNOPQRST EFGHIJKLMNOPQRST FGHIJKLMNOPQRST FGHIJKLMNOPQRST FGHIJKLMNOPQRST FGHIJKLMNOPQRSTU FGHIJKLMNOPQRSTU FGHIJKLMNOPQRSTU GHIJKLMNOPQRSTUV GHIJKLMNOPQRSTUV GHIJKLMNOPQRSTUV GHIJKLMNOPQRSTUV HIJKLMNOPQRSTUVW IJKLMNOPQRSTUVW IJKLMNOPQRSTUVWX JKLMNOPQRSTUVWX KLMNOPQRSTUVWX LMNOPQRSTUVWX LMNOPQRSTUVWX LMNOPQRSTUVWX MNOPQRSTUVWX NOPQRSTUVWX NOPQRSTUVWX OPQRSTUVWX PQRSTUVWX PQRSTUVWX PQRSTUVWX PQRSTUVWXY PQRSTUVWXY QRSTUVWXY 70 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 61 40 18 66 67 46 22 69 52 70 19 37 30 = = = = = = = = = = = = = = 5.270 5.250 5.240 5.220 5.130 5.120 5.040 4.990 4.970 4.860 4.840 4.780 4.540 4.470 RSTUVWXYZ RSTUVWXYZ RSTUVWXYZ STUVWXYZ TUVWXYZ TUVWXYZ UVWXYZ VWXYZ VWXYZ WXYZ WXYZ XYZ YZ Z Phụ lục 9: Kết xử lý thống kê ANOVA sản lƣợng cá thể dvt thí nghiệm STLK 06 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 11279.83 5639.916 152.57 0.0000 NT 76 27913.99 367.289 9.94 0.0000 Error 152 5618.76 36.966 Non-additivity 10.70 10.703 0.29 Residual 151 5608.06 37.139 -Total 230 44812.59 Grand Mean= 26.018 Grand Sum= 6010.080 Total Count= 231 Coefficient of Variation= 23.37% RANGE Error Mean Square = 36.97 Error Degrees of Freedom = 152 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 12.95 at alpha = 0.010 Ranked Order Mean Mean Mean 76 = = 72 = 54.55 54.16 52.31 A A AB 71 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 44 14 74 30 67 65 66 37 52 22 40 39 70 47 68 61 13 75 60 71 31 34 15 69 49 54 43 18 45 27 63 26 62 21 77 73 55 50 33 48 17 36 46 29 23 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 51.00 47.25 47.12 45.63 45.49 40.85 40.61 39.40 38.45 35.80 35.41 35.17 34.66 33.82 33.17 32.77 31.51 31.24 30.44 30.00 29.69 29.36 29.20 28.02 27.84 27.61 26.47 26.27 26.26 26.10 24.96 24.34 23.93 23.65 23.33 22.93 22.32 22.11 21.92 21.62 21.59 21.50 21.34 21.12 21.00 20.67 20.51 20.05 19.91 19.75 19.09 ABC ABCD ABCD ABCDE ABCDE BCDEF BCDEFG BCDEFGH CDEFGHI DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJK DEFGHIJKL EFGHIJKLM EFGHIJKLMN EFGHIJKLMNO FGHIJKLMNOP FGHIJKLMNOPQ FGHIJKLMNOPQR FGHIJKLMNOPQRS FGHIJKLMNOPQRST FGHIJKLMNOPQRSTU FGHIJKLMNOPQRSTU FGHIJKLMNOPQRSTUV GHIJKLMNOPQRSTUVW HIJKLMNOPQRSTUVW HIJKLMNOPQRSTUVWX IJKLMNOPQRSTUVWXY IJKLMNOPQRSTUVWXY IJKLMNOPQRSTUVWXY JKLMNOPQRSTUVWXYZ JKLMNOPQRSTUVWXYZ[ JKLMNOPQRSTUVWXYZ[ JKLMNOPQRSTUVWXYZ[ JKLMNOPQRSTUVWXYZ[ JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ KLMNOPQRSTUVWXYZ[\] LMNOPQRSTUVWXYZ[\] LMNOPQRSTUVWXYZ[\] MNOPQRSTUVWXYZ[\] MNOPQRSTUVWXYZ[\] MNOPQRSTUVWXYZ[\] MNOPQRSTUVWXYZ[\] MNOPQRSTUVWXYZ[\] MNOPQRSTUVWXYZ[\] NOPQRSTUVWXYZ[\] NOPQRSTUVWXYZ[\] OPQRSTUVWXYZ[\] OPQRSTUVWXYZ[\] PQRSTUVWXYZ[\] PQRSTUVWXYZ[\] 72 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 59 25 19 64 10 42 53 12 11 20 38 35 57 28 56 32 16 41 24 51 58 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 18.99 18.82 18.39 18.24 17.95 17.88 17.19 17.04 16.45 16.01 15.54 15.50 15.08 14.93 14.19 13.48 13.03 12.78 12.55 12.05 11.99 10.36 9.630 PQRSTUVWXYZ[\] PQRSTUVWXYZ[\] QRSTUVWXYZ[\] RSTUVWXYZ[\] RSTUVWXYZ[\] RSTUVWXYZ[\] STUVWXYZ[\] TUVWXYZ[\] UVWXYZ[\] VWXYZ[\] VWXYZ[\] VWXYZ[\] VWXYZ[\] WXYZ[\] XYZ[\] YZ[\] Z[\] Z[\] Z[\] Z[\] [\] \] ] Phụ lục 10: Cấp bệnh phấn trắng trung bình dvt thí nghiệm STLK 06 DVT LH 01/1124 Cấp bệnh trung bình 0,83 Mức nhiễm Rất nhẹ LH 01/880 0,85 Rất nhẹ LH 01/199 1,00 Rất nhẹ LH 01/278 1,0 Rất nhẹ LH 01/637 1,00 Rất nhẹ LH 01/814 1,00 Rất nhẹ LH 01/1163 1,00 Rất nhẹ TD 98/286 1,00 Rất nhẹ TD 98/298 1,00 Rất nhẹ TD 98/357 1,00 Rất nhẹ LH 01/57 1,17 Nhẹ LH 01/790 1,17 Nhẹ LH 01/923 1,17 Nhẹ LH 01/950 1,17 Nhẹ 73 LH 01/967 1,17 Nhẹ TD 00/469 1,17 Nhẹ TD 98/370 1,17 Nhẹ LH 01/903 1,33 Nhẹ LH 01/925 1,33 Nhẹ LH 01/224 1,33 Nhẹ LH 01/745 1,33 Nhẹ LH 01/813 1,33 Nhẹ LH 01/941 1,33 Nhẹ LH 01/1080 1,33 Nhẹ LH 01/383 1,50 Nhẹ LH 01/442 1,50 Nhẹ LH 01/750 1,50 Nhẹ LH 01/966 1,50 Nhẹ LH 01/998 1,50 Nhẹ LH 01/1097 1,58 Nhẹ LH 01/023 1,67 Nhẹ LH 01/90 1,67 Nhẹ LH 01/344 1,67 Nhẹ LH 88/326 1,67 Nhẹ LH 01/744 1,67 Nhẹ LH 01/846 1,67 Nhẹ LH 01/1065 1,67 Nhẹ LH 01/928 1,83 Nhẹ LH 01/093 1,83 Nhẹ LH 01/206 1,83 Nhẹ LH 01/297 1,83 Nhẹ LH 01/401 1,83 Nhẹ LH 01/874 1,83 Nhẹ LH 01/1138 1,83 Nhẹ 74 LH 00/84 2,00 Nhẹ LH 00/796 2,00 Nhẹ LH 01/028 2,00 Nhẹ LH 01/89 2,00 Nhẹ LH 01/266 2,00 Nhẹ LH 01/485 2,00 Nhẹ LH 01/656 2,00 Nhẹ LH 01/743 2,00 Nhẹ LH 01/948 2,00 Nhẹ LH 01/978 2,00 Nhẹ LH 01/470 2,13 Trung bình LH 00/8 2,17 Trung bình LH 01/684 2,17 Trung bình TD 98/60 2,17 Trung bình LH 01/131 2,17 Trung bình LH 01/218 2,33 Trung bình LH 01/459 2,33 Trung bình LH 01/471 2,33 Trung bình LH 01/457 2,33 Trung bình LH 01/835 2,33 Trung bình LH 01/1071 2,33 Trung bình LH 01/518 2,33 Trung bình LH 01/900 2,33 Trung bình LH 01/917 2,33 Trung bình LH 01/161 2,50 Trung bình LH 01/408 2,50 Trung bình LH 01/542 2,50 Trung bình LH 01/862 2,50 Trung bình PB 235 2,50 Trung bình LH 01/101 2,63 Trung bình 75 LH 01/245 2,67 Trung bình LH 01/769 2,67 Trung bình LH 01/311 2,83 Trung bình LH 01/404 2,83 Trung bình RRIV 2,92 Trung bình LH 01/94 3,00 Trung bình LH 01/451 3,00 Trung bình LH 91/1029 3,17 Nặng LH 01/121 3,33 Nặng PB 260 (đc) 1,50 Nhẹ Phụ lục 11: Cấp bệnh Corynespora trung bình dvt thí nghiệm STLK 06 Cấp bệnh trung bình 0,00 Mức nhiễm Khơng LH 00/796 0,00 Không LH 01/278 0,00 Không LH 01/750 0,00 Không LH 01/813 0,00 Không LH 01/998 0,00 Không LH 01/1080 0,00 Không LH 01/1163 0,00 Không TD 00/469 0,00 Không TD 98/286 0,00 Không TD 98/357 0,00 Không LH 01/57 0,17 Rất nhẹ LH 01/90 0,17 Rất nhẹ LH 01/206 0,17 Rất nhẹ LH 01/224 0,17 Rất nhẹ LH 01/266 0,17 Rất nhẹ LH 01/344 0,17 Rất nhẹ LH 01/383 0,17 Rất nhẹ DVT LH 00/8 76 LH 01/404 0,17 Rất nhẹ LH 01/408 0,17 Rất nhẹ LH 01/743 0,17 Rất nhẹ LH 01/744 0,17 Rất nhẹ LH 01/745 0,17 Rất nhẹ LH 01/835 0,17 Rất nhẹ LH 01/862 0,17 Rất nhẹ LH 01/923 0,17 Rất nhẹ LH 01/928 0,17 Rất nhẹ LH 01/950 0,17 Rất nhẹ LH 01/978 0,17 Rất nhẹ LH 01/1124 0,17 Rất nhẹ PB 235 0,25 Rất nhẹ TD 98/298 0,25 Rất nhẹ LH 00/84 0,33 Rất nhẹ LH 01/28 0,33 Rất nhẹ LH 01/89 0,33 Rất nhẹ LH 01/94 0,33 Rất nhẹ LH 01/218 0,33 Rất nhẹ LH 01/297 0,33 Rất nhẹ LH 01/451 0,33 Rất nhẹ LH 01/485 0,33 Rất nhẹ LH 01/518 0,33 Rất nhẹ LH 01/637 0,33 Rất nhẹ LH 01/790 0,33 Rất nhẹ LH 01/814 0,33 Rất nhẹ LH 01/846 0,33 Rất nhẹ LH 01/874 0,33 Rất nhẹ LH 01/900 0,33 Rất nhẹ LH 01/925 0,33 Rất nhẹ 77 LH 01/941 0,33 Rất nhẹ LH 01/948 0,33 Rất nhẹ LH 01/966 0,33 Rất nhẹ LH 01/1065 0,33 Rất nhẹ LH 01/1097 0,33 Rất nhẹ TD 98/370 0,33 Rất nhẹ LH 01/93 0,50 Rất nhẹ LH 01/101 0,50 Rất nhẹ LH 01/199 0,50 Rất nhẹ LH 01/401 0,50 Rất nhẹ LH 01/442 0,50 Rất nhẹ LH 01/542 0,50 Rất nhẹ LH 01/684 0,50 Rất nhẹ LH 01/769 0,50 Rất nhẹ LH 01/880 0,50 Rất nhẹ LH 01/917 0,50 Rất nhẹ LH 01/967 0,50 Rất nhẹ LH 01/023 0,67 Rất nhẹ LH 01/161 0,67 Rất nhẹ LH 01/457 0,67 Rất nhẹ LH 01/470 0,67 Rất nhẹ LH 01/1071 0,67 Rất nhẹ LH 01/1138 0,67 Rất nhẹ LH 91/1029 0,67 Rất nhẹ TD 98/60 0,67 Rất nhẹ LH 01/459 0,83 Rất nhẹ LH 01/471 0,83 Rất nhẹ LH 01/656 0,83 Rất nhẹ LH 01/903 0,83 Rất nhẹ LH 01/131 1,00 Rất nhẹ 78 LH 01/245 1,00 Rất nhẹ LH 88/326 1,17 Nhẹ LH 01/311 1,17 Nhẹ LH 01/121 1,50 Nhẹ RRIV 1,54 Nhẹ PB 260 (đc) 0,17 Rất nhẹ Phụ lục 12: Tỉ lệ bệnh nấm hồng dòng vơ tính vƣờn STLK 06 DVT LH 00/796 Số bệnh Số theo dõi 24 TLB (%) 0,00 Mƣ́c nhiễm Không LH 01/23 24 0,00 Không LH 01/57 24 0,00 Không LH 01/89 24 0,00 Không LH 01/93 23 0,00 Không LH 01/121 24 0,00 Không LH 01/131 22 0,00 Không LH 01/199 24 0,00 Không LH 01/224 24 0,00 Không LH 01/297 24 0,00 Không LH 01/311 24 0,00 Không LH 01/344 24 0,00 Không LH 01/383 18 0,00 Không LH 01/442 23 0,00 Không LH 01/457 23 0,00 Không LH 01/459 24 0,00 Không LH 01/470 24 0,00 Không LH 01/471 23 0,00 Không LH 01/485 24 0,00 Không LH 01/518 24 0,00 Không LH 01/542 24 0,00 Không 79 LH 01/637 24 0,00 Không LH 01/684 24 0,00 Không LH 01/745 24 0,00 Không LH 01/769 24 0,00 Không LH 01/790 24 0,00 Không LH 01/813 24 0,00 Không LH 01/814 24 0,00 Không LH 01/835 24 0,00 Không LH 01/846 24 0,00 Không LH 01/862 19 0,00 Không LH 01/880 24 0,00 Không LH 01/917 24 0,00 Không LH 01/923 24 0,00 Không LH 01/925 24 0,00 Không LH 01/928 24 0,00 Không LH 01/941 23 0,00 Không LH 01/948 24 0,00 Không LH 01/950 24 0,00 Không LH 01/978 24 0,00 Không LH 01/998 24 0,00 Không LH 01/1065 24 0,00 Không LH 01/1071 24 0,00 Không LH 01/1138 24 0,00 Không LH 01/1163 24 0,00 Không LH 88/326 24 0,00 Không LH 91/1029 24 0,00 Không RRIV 24 0,00 Không TD 98/286 16 0,00 Không TD 98/298 13 0,00 Không TD 98/370 24 0,00 Không 80 TD 98/60 23 0,00 Không LH 01/28 24 4,17 Nhẹ LH 01/206 24 4,17 Nhẹ LH 01/218 24 4,17 Nhẹ LH 01/245 24 4,17 Nhẹ LH 01/401 24 4,17 Nhẹ LH 01/744 24 4,17 Nhẹ LH 01/966 24 4,17 Nhẹ LH 01/967 24 4,17 Nhẹ TD 00/469 24 4,17 Nhẹ TD 98/357 24 4,17 Nhẹ LH 01/278 23 4,34 Nhẹ LH 01/903 23 4,34 Nhẹ LH 01/743 22 4,54 Nhẹ LH 01/1080 22 4,54 Nhẹ PB 235 16 6,25 Nhẹ LH 01/90 24 8,33 Nhẹ LH 01/161 24 8,33 Nhẹ LH 01/404 24 8,33 Nhẹ LH 01/408 24 8,33 Nhẹ LH 01/656 24 8,33 Nhẹ LH 01/874 24 8,33 Nhẹ LH 01/1097 24 8,33 Nhẹ LH 01/1124 24 8,33 Nhẹ LH 01/900 23 8,69 Nhẹ LH 01/266 24 12,50 Trung bình LH 01/451 23 13,04 Trung bình LH 01/94 24 16,67 Trung biǹ h LH 01/750 23 17,39 Trung bình LH 00/84 24 20,83 Nă ̣ng 81 LH 01/101 24 20,83 Nă ̣ng LH 00/8 10 23 43,47 Rấ t nă ̣ng PB 260 (đc) 24 8,33 Nhẹ 82 Phụ lục 13: Cơ cấu giống cao su giai đoạn 2011 -2015 ĐÔNG NAM TÂY NGUYÊN BỘ (< 600 m) TÂY NGUYÊN (600-700 m) NAM TRUNG BỘ BẮC TRUNG BỘ TÂY BẮC (< 600 m) CAMPU-CHIA NAM LÀO BẢNG I: Trồng đến 60 % diện tích; giống < 20 % diện tích RRIV RRIV RRIV 124 PB 255 PB 260 PB 312 RRIM 600 RRIC 121 PB 260 PB 312 RRIM 600 RRIM 600 RRIM 600 RRIV RRIV PB 260 RRIM 712 RRIM 712 IAN 873 RRIV RRIM 600 RRIC 100 RRIC 100 RRIM 712 RRIV 124 RRIV PB 260 RRIC 121 RRIC 121 RRIC 121 RRIV 124 BẢNG II: Trồng đến 30 % diện tích; giống < 10 % diện tích RRIV 106 RRIV RRIV 106 RRIV RRIV VNg 77-4 RRIV 106 PB 312 RRIV 107 RRIV RRIV 124 RRIV RRIV 124 RRIM 600 RRIV 107 RRIC 121 RRIV 114 RRIV 103 RRIV 103 RRIV 106 IAN 873 PB 312 RRIV 114 RRIV RRIV 109 RRIV 106 RRIV 111 RRIV 107 VNg 77-4 RRIV 107 PB 260 RRIV 103 IRCA 130 RRIV 107 RRIC 121 RRIV 124 GT RRIV 124 PB 255 RRIV 106 PB 260 RRIV 124 GT RRIC 121 GT RRIM 600 RRIV 114 PB 255 PB 312 GT GT BẢNG III: Trồng đến 10 % diện tích; trồng đến 10 giống Các giống cao su dãy RRIV 100 (RRIV 101 đến 125) dãy RRIV 200 (RRIV 201 – 215) ngồi giống RRIV có Bảng I Bảng II; IRCA 41, IRCA 130, IRCA 230, PB 311, Haiken 1, SCATC 88/13, VNg 77-2….và dòng vơ tính khác đƣợc đồng ý Ban Quản lý kỹ thuật – VRG (Nguồn: Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam) ... báu cho tơi thời gian thực tập Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 TRỊNH MINH CHÁNH iii TÓM TẮT TRỊNH MINH CHÁNH , Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VƠ TÍNH CAO SU VỤ... Tác giả TRỊNH MINH CHÁNH Khóa luận đƣợc đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Nông học Hội đồng hƣớng dẫn: ThS LÊ MẬU TÖY ThS TRẦN VĂN LỢT KS LÊ ĐÌNH VINH Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2013... khó khăn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới:  Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm khoa Nông Học tất quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học
- Xem thêm -

Xem thêm: SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VÔ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2001 TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM LAI KHÊ , SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VÔ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2001 TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM LAI KHÊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn