SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỤNG (Arachis hypogaea L.) VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

81 11 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

bservations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.069 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean &k0S&k2G = = = = = = = = = 8.550 9.220 7.000 6.560 6.440 7.890 6.890 8.780 7.450 ABC A BCD CD D ABCD BCD AB ABCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 9.220 8.780 8.550 7.890 7.450 7.000 6.890 6.560 6.440 A AB ABC ABCD ABCD BCD BCD CD D 27 68 Năng suất lý thuyết trái khô Variable 3: nsltk A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.05 0.027 0.39 0.6803 nt 3.08 0.384 5.66 0.0016 Error 16 1.09 0.068 Non-additivity 0.14 0.138 2.18 Residual 15 0.95 0.063 Total 26 4.22 Grand Mean= 4.257 Grand Sum= Coefficient of Variation= 114.930 Total Count= 6.12% Error Mean Square = 0.06800 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6219 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean &k0S&k2G = = = = = = = = = 4.720 4.580 4.180 3.510 4.060 4.470 4.060 4.340 4.390 A AB AB C BC AB BC AB AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 4.720 4.580 4.470 4.390 4.340 4.180 4.060 4.060 3.510 A AB AB AB AB AB BC BC C 27 69 Năng suất thực thu trái tươi Variable 3: nst A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1.13 0.563 2.57 0.1080 nt 16.20 2.025 9.23 0.0001 Error 16 3.51 0.219 Non-additivity 0.22 0.215 0.98 Residual 15 3.29 0.220 Total 26 20.83 Grand Mean= 6.496 Grand Sum= Coefficient of Variation= 175.400 Total Count= 7.21% Error Mean Square = 0.2190 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.116 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean &k0S&k2G = = = = = = = = = 7.970 7.030 6.400 5.430 5.700 7.070 5.600 6.700 6.570 A AB BCD D CD AB CD BC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 7.970 7.070 7.030 6.700 6.570 6.400 5.700 5.600 5.430 A AB AB BC BC BCD CD CD D 27 70 Năng suất thực thu trái khô Variable 3: nsk A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.11 0.056 1.27 0.3080 nt 6.04 0.755 17.03 0.0000 Error 16 0.71 0.044 Non-additivity 0.02 0.022 0.47 Residual 15 0.69 0.046 Total 26 6.86 Grand Mean= 3.000 Grand Sum= Coefficient of Variation= 81.010 Total Count= 7.02% Error Mean Square = 0.04400 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5002 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean &k0S&k2G = = = = = = = = = 3.710 3.580 2.790 2.400 2.370 3.270 2.520 3.170 3.200 A AB CD D D ABC D BC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 3.710 3.580 3.270 3.200 3.170 2.790 2.520 2.400 2.370 A AB ABC BC BC CD D D D 27 71 Năng suất hạt Variable 3: nsh A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.05 0.024 0.49 0.6221 nt 4.22 0.527 10.68 0.0000 Error 16 0.79 0.049 Non-additivity 0.02 0.022 0.43 Residual 15 0.77 0.051 -Total 26 5.06 -Grand Mean= 2.037 Grand Sum= Coefficient of Variation= 55.000 Total Count= 10.91% Error Mean Square = 0.04900 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5279 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 2.710 2.450 1.770 1.480 1.550 2.010 1.810 2.270 2.280 Ranked Order A AB CDE E DE BCD CDE ABC ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 2.710 2.450 2.280 2.270 2.010 1.810 1.770 1.550 1.480 A AB ABC ABC BCD CDE CDE DE E 27 72 Nốt sần Variable 3: NSAN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 262.74 131.370 0.27 0.7671 NT 21598.96 2699.870 5.54 0.0018 Error 16 7796.59 487.287 Non-additivity 558.89 558.885 1.16 Residual 15 7237.71 482.514 Total 26 29658.30 Grand Mean= 134.630 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3635.000 Total Count= 16.40% Error Mean Square = 487.3 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 52.64 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean &k0S&k2G = = = = = = = = = 144.0 109.3 108.3 125.0 158.7 170.7 85.00 139.7 171.0 AB BC BC ABC AB A C AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 171.0 170.7 158.7 144.0 139.7 125.0 109.3 108.3 85.00 A A AB AB AB ABC BC BC C 27 73 Nốt sần hữu hiệu Variable 3: NSHH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 603.56 301.778 2.46 0.1170 NT 6611.33 826.417 6.74 0.0006 Error 16 1961.78 122.611 Non-additivity 11.37 11.368 0.09 Residual 15 1950.41 130.027 Total 26 9176.67 Grand Mean= 86.222 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2328.000 Total Count= 12.84% Error Mean Square = 122.6 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 26.41 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean &k0S&k2G = = = = = = = = = 93.33 68.00 79.00 81.00 95.67 103.3 58.33 87.00 110.3 ABC CD BCD BCD AB AB D ABC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 110.3 103.3 95.67 93.33 87.00 81.00 79.00 68.00 58.33 A AB AB ABC ABC BCD BCD CD D 27
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỤNG (Arachis hypogaea L.) VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH , SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỤNG (Arachis hypogaea L.) VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn