ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VỚI SỰ TÁC ĐỘNG SAU BA NĂM (2010 – 2013) THỰC HIỆN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở XÃ ĐA NHIM, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

89 15 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH ************ TRƯƠNG HỒI PHONG ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VỚI SỰ TÁC ĐỘNG SAU BA NĂM (2010 2013) THỰC HIỆN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ĐA NHIM, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: NÔNG LÂM KẾT HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH ************ TRƯƠNG HỒI PHONG ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VỚI SỰ TÁC ĐỘNG SAU BA NĂM (2010 2013) THỰC HIỆN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ĐA NHIM, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH: NÔNG LÂM KẾT HỢP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN QUỐC BÌNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 i LỜI CẢM ƠN Để có thành ngày hơm tơi xin chân thành cảm ơn đến: Các thầy cô trường, đặc biệt thầy cô khoa Lâm Nghiệp trường đại học Nông Lâm TPHCM truyền dạy kiến thức cho suốt năm qua UBND Đa Nhim, người dân thôn Đa Blah, Đa Tro nhiệt tình giúp đỡ tơi việc thu thập số liệu Gia đình Ha Luyenh tạo điều kiện chỗ cho suốt thời gian thu thập số liệu trường Anh Kon Sa La Gip tận tình giúp đỡ, dẫn đường cho tơi việc thu thập số liệu vấn số liệu đo đạc mảnh đất Anh Hoàng, anh Sơn, anh Minh giúp đỡ tơi q trình ngoại nghiệp Cảm ơn tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản hỗ trợ chi phí ngoại nghiệp để tơi thực đề tài Thầy Nguyễn Quốc Bình tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn tới tất bạn bè tôi, đặc biệt bạn học lớp DH09NK động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập thực khóa luận tốt nghiệp Cha mẹ tôi, người vất vả ni dưỡng tơi để có ngày hơm TPHCM, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Trương Hoài Phong ii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá hệ thống sử dụng đất với tác động sau ba năm (2010 2013) thực dự án tăng cường lực quản dựa vào cộng đồng hai thôn Đa Blah Đa Tro thuộc Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.” tiến hành thôn Đa Blah thôn Đa Tro Đa Nhim, thời gian từ tháng đến tháng năm 2013 Kết tìm hiểu thơng tin thứ cấp điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội thông tin có liên quan hệ thống sử dụng đất người dân từ đánh giá thay đổi hệ thống sử dụng đất người dân sau ba năm (2010 2013) thực dự án tăng cường lực quản dựa vào cộng đồng thông qua kết quả, phân tích sau: - Mơ tả đặc điểm hệ thống sử dụng đất người dân hai thôn Đa Tro, Đa Blah Đa Nhim - Đặc điểm loại trồng người dân canh tác hệ thống sử dụng đất - Phân tích đặc điểm thuận lợi, khó khăn hệ thống sử dụng đất người dân thôn Đa Tro, Đa Blah - Đánh giá thay đổi sử dụng đất người dân thôn Đa Tro Đa Blah sau ba năm thực dự án tăng cường lực quản dựa vào cộng đồng - Đánh giá tác động dự án tăng cường lực quản dực vào cộng đồng sau ba năm thực hai nhóm hộ có tham gia khơng tham gia vào dự án JICA Từ đưa giải pháp, kiến nghị để tăng cường lực quản dựa vào cộng đồng dự án có hiệu hơn, giảm tác động tiêu cực từ người dân đến đa dạng sinh học VQG Bidoup Núi iii SUMMARY Thread "rating system for land use impact after three years (2010 - 2013) project to strengthen the capacity of community-based management in Da Blah village and Da Tro of Da Nhim social,  Lac Duong district, Lam Dong province” conducted in Da Blah village and Da Tro village of Da Nhim social,  time from February to June 2013 Findings are of secondary information such as natural conditions, economic, and social information relevant to land use systems of the people, from which  evaluate the change of the land use system people after three years (2010 - 2013) project to strengthen the capacity of community-based management through the results, the following analysis: - The description of the land use systems of the people in the two villages are Da Blah and Da Tro of Da Nhim social - Characteristics of crops cultivated by the people on the land-use system - Analysis of the favorable characteristics, constraints of the land use system of the people in Da Blah village and Da Tro village - Assessment of changes in land use of the people in Da Tro village and Da Blah village after three years project to strengthen the capacity of community-based management - Assess the impact of project management capacity building carved into the community after three years of implementation of the two groups involved and not involved in the JICA project Since then offer solutions and recommendations to strengthen the capacity of community-based management of projects more efficiently, reduce negative impact from the people to the biodiversity of VQG Bidoup - Nui Ba iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình xi Danh sách phụ lục xii Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan nghiên cứu 2.1.1 Sử dụng đất yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sử dụng đất .3 2.1.2 Hệ thống sử dụng đất yếu tố ảnh hưởng tới hệ thống sử dụng đất 2.1.3 Hệ thống đánh giá đất đai FAO 2.2 Địa điểm nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên .5 2.2.1.1 Vị trí địa khu vực nghiên cứu 2.2.1.2 Địa hình, địa chất 2.2.1.3 Khí hậu 2.2.1.4 Tài nguyên nước 2.2.1.5 Tài nguyên rừng 2.2.1.6 Tài nguyên khoáng sản 2.2.2 Điều kiện kinh tế hội 2.2.2.1 Kinh tế 2.2.2.2 Về văn hóa hội 10 2.2.3 chọn thôn Đa Tro thôn Đa Blah làm địa điểm nghiên cứu 14 v Chương MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 15 3.2 Nội dung nghiên cứu 15 3.2 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.1 Dung lượng mẫu phương pháp chọn mẫu 16 3.3.2 Thu thập thông tin 17 3.3.2.1 Thu thập thông tin thứ cấp 17 3.3.2.2 Thu thập thông tin sơ cấp 17 3.3.3 Phương pháp xử phân tích thơng tin 18 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Mô tả đặc điểm hệ thống sử dụng đất người dân hai thôn Đa Blah Đa Tro Đa Nhim 20 4.1.1 Các hệ thống sử dụng đất người dân thôn Đa Blah Đa Tro thuộc Đa Nhim 20 4.1.2 Các loại trồng trồng hệ thống canh tác người dân .24 4.1.3 Lịch thời vụ .25 4.1.4 Diện tích loại trồng 27 4.1.5 Sự phân bố loài trồng hệ thống sử dụng đất .28 4.1.6 Thu nhập từ loại trồng 31 4.2 Phân tích thuận lợi khó khăn hệ thống sử dụng đất người dân 33 4.2.1 Thuận lợi 33 4.2.1.1 Đặc điểm khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng Đa Nhim 33 4.2.1.2 Lao động địa phương 33 4.2.1.3 Diện tích canh tác cho hộ, lao động 34 4.2.1.4 Tập tính canh tác người dân 35 4.2.1.5 Sự quan tâm, hỗ trợ cá tổ chức 36 4.2.1.6 Thuận lợi giao thông 37 4.2.2 Khó khăn 37 vi 4.2.2.1 Sổ đỏ đất canh tác người dân 37 4.2.2.3 Sự thay đổi thất thường thời tiết 42 4.2.2.5 Khả tiếp cận chuyển giao công nghệ kỹ thuật 43 4.3 Đánh giá thay đổi hệ thống sử dụng đất sau ba năm thực dự án Đa Nhim: 43 4.3.1 Thay đổi diện tích đất canh tác 43 4.3.2 Thay đổi trồng 48 4.3.3 Sự thay đổi sử dụng đất hộ có khơng có tham gia dự án JICA .53 4.3.3.1 Sự thay đổi diện tích đất 53 4.3.3.2 Thay đổi trồng 55 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VQGBN Vườn quốc gia Bidoup Núi JICA The Japan International Cooperation Agency: Tổ chức hợp tác quốc tế nhật EFLO Enviroment Frendly Livelihood Options: Lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường CBET Community Based - Ecological Tour: Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng XHCN hội chủ nghĩa QSDĐ Quyền sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân GPS Global Positioning System: Hệ thống định vị toàn cầu viii DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Diện tích suất loại lương thực ngắn ngày Đa Nhim năm 2012 Bảng 2.2: Diện tích loại trồng lâu năm Đa Nhim năm 2012 Bảng 4.1: Số mảnh đất theo hệ thống sử dụng đất 21 Bảng 4.2: Tỷ lệ phần trăm số mảnh đất theo năm bắt đầu sử dụng khu vực 21 Bảng 4.3: Tỷ lệ phần trăm số mảnh đất theo năm trồng hệ thống sử dụng đất: 23 Bảng 4.4: Diện tích trạng sử dụng đất năm 2013 27 Bảng 4.5: Số mảnh đất trạng sử dụng đất năm 2013 28 Bảng 4.6: Khu vực phân bố trạng theo số mảnh đất 30 Bảng 4.7: Cây trồng cho thu nhập cao hộ dân 31 Bảng 4.8: Số lao động hộ gia đình 33 Bảng 4.9: Diện tích đất trung bình hộ 34 Bảng 4.10: Diện tích trung bình cho lao động 35 Bảng 4.11: Số hộ tham gia hoạt động JICA 36 Bảng 4.12: Sổ đỏ mảnh đất điều tra 37 Bảng 4.13: Sổ đỏ mảnh đất theo nguồn gốc 40 Bảng 4.14: Số mảnh đất hộ dân 41 Bảng 4.15: Sự thay đổi diện tích năm 2013 so với năm 2010 43 Bảng 4.16: Số hộ có thay đổi diện tích đất 46 Bảng 4.17: Khu vực có thay đổi diện tích đất 47 Bảng 4.18: thay đổi diện tích đất người dân 48 Bảng 4.19: Hiện trạng trồng năm 2010 năm 2013 theo số mảnh đất 49 Bảng 4.20: Khu vực có thay đổi trồng người dân 51 Bảng 4.21: Sự chuyển đổi diện tích trạng năm 2013 với năm 2010 52 ix Phụ lục 2: Thông tin hộ điều tra STT Mã hộ Họ tên Dân chủ hộ tộc Cộng Cộng số số LĐ của hộ hộ Số Tham Con gia dự riêng án Cây trồng cho thu nhập cao JICA mảnh đất sử Thay đổi diện tích đất thay đổi DT đất Khu vực đất thay đổi Thay đổi trồng dụng DBH0417 Kon Sa Ha Khoang Cil Không Khơng Cà phê Có, tăng Tự khai phá DBH0418 Kon Sa Rumy Cil Khơng Có Cà phê Không Không DBH0419 Kon Sa Bluk Cil Có Có Cà phê Khơng Khơng DBH0420 Kon Sa Ha Mơng Cil Có Có Cà phê Có, tăng DBH0421 Kơ să Ha Hai Cil Khơng Có Cà phê Khơng Không DBH0422 Kon Sa Ha Poh Cil Khơng Có Cà phê Khơng Khơng DBH0423 Cil Ha Zet Cil Không Không Cà phê Không Không DBH0424 Kon Sơ Ha Bông Cil Không Không Cà phê Không Không DBH0425 Kon Sa Ha Bai Cil Có Có Cà phê Không Không Tự khai phá Gần nhà Xa nhà Khu vực đất thay đổi trồng Không Không Gần 10 DBH0426 Kon Dơng Ha Ra Cil Khơng Có Cà phê Khơng Có 11 DBH0427 Cil Pam Ha Đăng Cil 10 Có Có Cà phê Không Không 12 DBH0428 Ko Sa Ha Thuyell Cil 10 Không Không Cà phê Không Không 13 DBH0429 Cil Ju K Phiêng Cil Có Có Cà phê Không Không b nhà 14 DBH0430 Ya Bon Cil Khơng Có Cà phê Có, tăng Tự khai phá Gần nhà Không Cil Khơng Có Cà phê Có, tăng Tự khai phá Xa nhà Không Đa K Riêng Ha Ju 15 DBH0431 Lem Có, 16 DBH0432 Kon Sa Ha Hơn Cil 10 Có Có Cà phê giảm Khác Xa nhà Không 17 DBH0433 Kon Sa K Nghiên Cil Có Có Cà phê Có, tăng Tự khai phá Xa nhà Không 18 DBH0434 Kon Sa Khen Di Cil Khơng Có Cà phê Khơng Khơng Có, Vườn 19 DBH0435 Kon Sa Ha Bon Cil 14 Có Có Cà phê giảm Khác nhà Khơng 20 DBH0436 Lơ Mu Ha Poh Cil Không Không Cà phê Có, tăng Tự khai phá Xa nhà Không 21 DTO0301 Sơ Ao Ha Giao Cil 11 Khơng Có Cà phê Có, tăng Tự khai phá Xa nhà Có Xa nhà 22 DTO0302 Đưng gur Ha Sương Cil Không Không Cà phê Không 23 DTO0303 Kon Sơ Ha Đôn Cil 15 11 Không Có Cà phê Có, tăng Tự khai phá Xa nhà Có Xa nhà 24 DTO0304 Kon Sơ Ha Hơn Cil Khơng Khơng Cà phê Khơng Có Xa nhà 25 DTO0305 Sơ Ao Ha Siêng Cil 13 Khơng Có Cà phê Có, tăngXa nhà 26 DTO0306 Kon Sơ Ha Vương Cil Khơng Có Hồng + Cà Khơng Có Xa nhà Cà phê Có, tăng Tự khai phá Xa nhà Có Xa nhà Có, tăng Tự khai phá Xa nhà Có Xa nhà Tự khai phá Xa nhà Đưng gur Ha 27 DTO0307 Thương Cil Khơng Có 28 DTO0308 Kon Sơ Ha Húy Cil Không Có Liêng Hót Ha Phi 29 DTO0309 Nhíp Cil 11 Khơng Có Hồng + Cà Có, tăng Tự khai phá Xa nhà Có Xa nhà 30 DTO0310 Liêng Hót Ha Tiêng Cil Khơng Có Cà phê Có, tăng Tự khai phá Xa nhà Có Xa nhà 31 DTO0311 Kon Sơ Ha Bang Cil Khơng Có Cà phê Khơng c Nhà nước 32 DTO0312 Liêng Hót Ha Chin Cil Khơng Khơng Cà phê Có, tăng 33 DTO0201 Bon Đưng Ha Năm Cil 11 Khơng Có Cà phê Khơng 34 DTO0202 Kon Sơ Ha Thuận Cil Không Có Cà phê Khơng Khơng giao Xa nhà Có Xa nhà Khơng Hoa màu + 35 36 DTO0203 DTO0204 Kon Sơ Ha Nhong Kon Sơ Ha Đương Cil Cil 14 Có Có Có Có Cà Cà phê Có Có, Chia cho giảm Có, Chia cho 37 DTO0205 Sơ Ao Ha Bit Cil 12 Khơng Có Cà phê giảm 38 DTO0206 Kon Sơ Ha Pứt Cil 11 Khơng Có Cà phê Không Xa nhà Xa nhà Không Không Chia cho 39 DTO0207 Sơ Ao Ha Chung Cil 13 Có Có 40 DTO0208 Kon Sơ K Pai Cil Không Không Cà phê d Không Không Không Không Xa nhà Phụ lục 3: Thông tin mảnh đất điều tra STT MÃ SỐ Chủ hộ Thơn Vị trí Nguồn gốc Sổ đỏ Năm Hiện Năm sử dụng trạng trồng Diện Sản tích lượng (ha) (tạ) Loại năm 2010 Diện tích năm 2010 (ha) DBH041710 Kon Sa Ha Khoang DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2000 Cà phê 2000 0.6 10 Cà phê 0.33 DBH041720 Kon Sa Ha Khoang DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2011 Cà phê 2011 0.45 Cà phê 1.27 DBH041810 Kon Sa Rumy DBH Vườn nhà Tự khai phá Không 1980 Hồng + Cà 1998 0.17 3.04 DBH041820 Kon Sa Rumy DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2009 Cà phê 2009 0.21 10 Cà phê DBH041830 Kon Sa Rumy DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2008 Cà phê 2008 0.29 11.43 Cà phê DBH041840 Kon Sa Rumy DBH Gần nhà Con rễ để lại 2010 Cà phê 2011 0.51 Đất trống DBH041920 Kon Sa Bluk DBH Vườn nhà N/A 2009 Cà phê 2009 0.18 Cà phê DBH041930 Kon Sa Bluk DBH Gần nhà N/A 2009 Cà phê 2009 0.18 Cà phê 0.24 DBH042010 Kon Sa Ha Mông DBH Vườn nhà Tự khai phá 1980 Hồng + Cà 2008 0.22 Hồng + Cà 10 DBH042040 Kon Sa Ha Mông DBH Gần nhà N/A 2009 Cà phê 2009 0.33 Cà phê 11 DBH042050 Kon Sa Ha Mông DBH Gần nhà N/A 2003 Hoa màu 2009 0.06 Đất trống 12 DBH042060 Kon Sa Ha Mông DBH Gần nhà N/A 2009 Cà phê 2009 0.02 Cà phê 13 DBH042070 Kon Sa Ha Mông DBH Xa nhà Tự khai phá 2010 Cà phê 2010 0.14 Cà phê 14 DBH042080 Kon Sa Ha Mông DBH Xa nhà Tự khai phá 2010 Cà phê 2012 0.17 Đất trống 0 Có Hồng + Cà 0 0.31 15 DBH042090 Kon Sa Ha Mông DBH Xa nhà Nhà nước cấp 2009 Cà phê 2010 0.8 Cà phê 16 DBH042110 Kơ să Ha Hai DBH Vườn nhà Tự khai phá Có 1981 Hồng + Cà 1992 0.29 Hồng + Cà 17 DBH042120 Kơ să Ha Hai DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2000 Cà phê 2011 0.37 Cà phê 18 DBH042210 Kon Sa Ha Poh DBH Vườn nhà Tự khai phá Có 1980 Hồng + Cà 1999 0.45 15 Hồng + Cà 19 DBH042220 Kon Sa Ha Poh DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2003 Cà phê 2005 0.07 10 Cà phê 20 DBH042230 Kon Sa Ha Poh DBH Gần nhà Mua lại 2012 Hoa màu 2012 0.13 Đất trống e 21 DBH042240 Kon Sa Ha Poh DBH Gần nhà Mua lại 2009 Đất trống 2012 0.06 Đất trống 22 DBH042250 Kon Sa Ha Poh DBH Gần nhà Mua lại 2012 Cà phê 2012 0.1 Đất trống 23 DBH042260 Kon Sa Ha Poh DBH Gần nhà Mua lại 2009 Cà phê 2009 0.25 Cà phê 24 DBH042320 Cil Ha Zet DBH Gần nhà Thừa kế Không 2008 Cà phê 2010 0.51 Cà phê 25 DBH042330 Cil Ha Zet DBH Gần nhà Thừa kế Có 2008 Cà phê 2012 0.31 Cà phê 26 DBH042340 Cil Ha Zet DBH Gần nhà Tự khai phá Không 1980 Hoa màu 2000 0.12 Hoa màu 27 DBH042410 Kon Sơ Ha Bông DBH Vườn nhà Tự khai phá Không 1980 Cà phê 2000 0.29 Cà phê 28 DBH042420 Kon Sơ Ha Bông DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2009 Cà phê 2010 0.79 Cà phê 29 DBH042530 Kon Sa Ha Bai DBH Xa nhà Tự khai phá Không 2009 Cà phê 2009 1.27 Cà phê 30 DBH042610 Kon Dơng Ha Ra DBH Gần nhà Thừa kế Có 2006 Cà phê 2006 0.11 3.33 Cà phê 31 DBH042620 Kon Dơng Ha Ra DBH Vườn nhà Thừa kế Có 1983 Cà phê 1998 0.17 2.5 Cà phê 32 DBH042710 Cil Pam Ha Đăng DBH Vườn nhà Tự khai phá Có 1994 Hồng + Cà 1997 0.61 15 Hồng + Cà 33 DBH042720 Cil Pam Ha Đăng DBH Vườn nhà Tự khai phá Không 1994 Hồng + Cà 1997 0.49 15 Hồng + Cà 34 DBH042750 Cil Pam Ha Đăng DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2000 Cà phê 2007 2.51 7.14 Cà phê 35 DBH042910 Cil Ju K Phiêng DBH Gần nhà Tự khai phá Không 1990 Cà phê 2005 0.19 Cà phê 36 DBH042910 Cil Ju K Phiêng DBH Gần nhà Tự khai phá Không 1990 Cà phê 2005 0.3 Cà phê 37 DBH042920 Cil Ju K Phiêng DBH Vườn nhà Tự khai phá Có 1990 Hồng + Cà 2010 0.21 2.5 Hồng + Cà 38 DBH042930 Cil Ju K Phiêng DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2010 0.61 Cà phê 39 DBH042940 Cil Ju K Phiêng DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2010 Hồng + Cà 2012 0.26 Đất trống 40 DBH043010 Ya Bon DBH Vườn nhà Tự khai phá Có 1983 Hồng + Cà 1992 0.56 10 Hồng + Cà 41 DBH043020 Ya Bon DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2010 0.51 2.5 Cà phê 42 DBH043030 Ya Bon DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2011 Cà phê 2011 0.32 Cà phê 43 DBH043040 Ya Bon DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2010 0.2 1.5 Cà phê 44 DBH043110 Đa K Riêng Ha Ju Lem DBH Vườn nhà Tự khai phá Có 1996 Hồng + Cà 2009 0.19 7.5 Hồng + Cà 45 DBH043120 Đa K Riêng Ha Ju Lem DBH Vườn nhà Tự khai phá Không 1996 Hồng + Cà 2009 0.29 7.5 Hồng + Cà 46 DBH043130 Đa K Riêng Ha Ju Lem DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2007 Cà phê 2007 7.5 Cà phê f 47 DBH043130 Đa K Riêng Ha Ju Lem DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2007 Cà phê 2007 0.52 7.5 Cà phê 48 DBH043210 Kon Sa Ha Hơn DBH Vườn nhà Tự khai phá Có 1980 Hồng + Cà 2003 0.11 15 Hồng + Cà 49 DBH043220 Kon Sa Ha Hơn DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2002 Cà phê 2007 0.33 10 Cà phê 50 DBH043310 Kon Sa K Nghiên DBH Vườn nhà Thừa kế Không 1980 Hồng + Cà 2003 0.07 Hồng + Cà 51 DBH043410 Kon Sa Khen Di DBH Vườn nhà Tự khai phá Không 2000 Cà phê 2000 0.31 7.5 Cà phê 52 DBH043420 Kon Sa Khen Di DBH Xa nhà Nhà nước cấp Có 2010 Cà phê 2010 1.04 Cà phê 53 DBH043430 Kon Sa Khen Di DBH Gần nhà Thừa kế Có 1980 Cà phê 1992 0.11 6.67 54 DBH043510 Kon Sa Ha Bon DBH Vườn nhà Tự khai phá Có 1980 Hồng + Cà 2002 0.18 55 DBH043520 Kon Sa Ha Bon DBH Gần nhà Tự khai phá Không 2006 Cà phê 2006 0.52 20 Cà phê Hồng + Cà Cà phê 56 DBH043610 Lơ Mu Ha Poh DBH Vườn nhà Tự khai phá Có 1980 Hồng + Cà 1997 1.31 Hồng + Cà 57 DBH043620 Lơ Mu Ha Poh DBH Vườn nhà Tự khai phá Có 1980 Cà phê 2011 0.37 Cà phê 58 DTO020111 Bon Đưng Ha Năm DTO Xa nhà Thừa kế Không 1990 Cà phê 2008 0.17 Cà phê 59 DTO020112 Bon Đưng Ha Năm DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2011 Cà phê 2012 0.34 Đất trống 60 DTO020120 Bon Đưng Ha Năm DTO Xa nhà Thừa kế Không 1990 Hoa màu 2009 0.9 Hoa màu 61 DTO020130 Bon Đưng Ha Năm DTO Xa nhà Thừa kế Cã 1990 Hoa màu 2000 0.77 Hoa màu 62 DTO020220 Kon Sơ Ha Thuận DTO Xa nhà Tự khai phá Không 1990 Cà phê 2008 0.45 Cà phê 63 DTO020230 Kon Sơ Ha Thuận DTO Xa nhà Thừa kế Không 1990 Cà phê 2011 0.02 Hoa màu 64 DTO020320 Kon Sơ Ha Nhong DTO Xa nhà Thừa kế Có 2000 Cà phê 2011 0.13 Hoa màu 65 DTO020330 Kon Sơ Ha Nhong DTO Xa nhà Tự khai phá Có 2000 Cà phê 2009 0.93 Cà phê 66 DTO020340 Kon Sơ Ha Nhong DTO Xa nhà Tự khai phá Có 2000 Hoa màu 2000 1.12 Hoa màu 67 DTO020350 Kon Sơ Ha Nhong DTO Xa nhà Tự khai phá Có 2000 Hoa màu 2000 0.93 Hoa màu 68 DTO020360 Kon Sơ Ha Nhong DTO Xa nhà Tự khai phá Có 2000 Hoa màu 2000 0.3 69 DTO020420 Kon Sơ Ha Đương DTO Xa nhà Tự khai phá Không 1998 Cà phê 2000 0.94 15 Cà phê 0.74 70 DTO020430 Kon Sơ Ha Đương DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2000 Cà phê 2005 0.61 2.6 Cà phê 0.07 Có 2000 Hoa màu 2000 0.17 Hoa màu 2009 Cà phê 2000 0.1 Cà phê 71 DTO020441 Kon Sơ Ha Đương DTO Gần nhà Thừa kế 72 DTO020442 Kon Sơ Ha Đương DTO Gần nhà Tự khai phá g Hoa màu 73 DTO020450 Kon Sơ Ha Đương DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2012 Cà phê 2012 0.21 Đất trống 74 DTO020520 Sơ Ao Ha Bit DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2003 Cà phê 2012 0.14 Đất trống 0.91 75 DTO020530 Sơ Ao Ha Bit DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2010 Hoa màu 2011 0.91 Đất trống 0.14 76 DTO020621 Kon Sơ Ha Pứt DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2008 Cà phê 2010 0.53 10 77 DTO020622 Kon Sơ Ha Pứt DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2012 Cà phê 2012 0.3 78 DTO020623 Kon Sơ Ha Pứt DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2008 Cà phê 2010 0.12 10 Cà phê Đất trống Cà phê 79 DTO020624 Kon Sơ Ha Pứt DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2012 Cà phê 2012 0.5 Đất trống 80 DTO020630 Kon Sơ Ha Pứt DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2005 Hoa màu 2003 0.7 Cà phê 0.7 81 DTO020721 Sơ Ao Ha Chung DTO Xa nhà Tự khai phá Không 1990 Cà phê 2007 0.87 12.86 Cà phê 0.67 82 DTO020722 Sơ Ao Ha Chung DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2011 0.12 Đất trống 83 DTO020731 Sơ Ao Ha Chung DTO Xa nhà Tự khai phá Không 1990 Cà phê 2010 0.52 Hoa màu 0.23 84 DTO020732 Sơ Ao Ha Chung DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2009 Hoa màu 2010 0.47 Đất trống 0.52 0.47 85 DTO020733 Sơ Ao Ha Chung DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2010 Đất trống 2010 0.23 Đất trống 86 DTO020821 Kon Sơ K Pai DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2007 Cà phê 2008 0.2 Cà phê 87 DTO020822 Kon Sơ K Pai DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2012 0.56 Đất trống 88 DTO020823 Kon Sơ K Pai DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2007 Cà phê 2008 0.08 Cà phê 89 DTO020824 Kon Sơ K Pai DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2012 0.35 Đất trống 90 DTO020830 Kon Sơ K Pai DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2007 Hoa màu 2009 0.33 Hoa màu 91 DTO020840 Kon Sơ K Pai DTO Xa nhà Nhà nước cấp Có 2009 Cà phê 2009 0.55 1.2 Cà phê 0.17 92 DTO030121 Sơ Ao Ha Giao DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2003 Cà phê 2004 0.2 4.29 Cà phê 0.2 93 DTO030122 Sơ Ao Ha Giao DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2000 Cà phê 2004 0.08 94 DTO030123 Sơ Ao Ha Giao DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2000 Đất trống 2012 0.08 95 DTO030131 Sơ Ao Ha Giao DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2010 0.29 96 DTO030132 Sơ Ao Ha Giao DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2009 Hoa màu 1999 97 DTO030220 Đưng gur Ha Sương DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2005 Cà phê 98 DTO030311 Kon Sơ Ha Đôn DTO Xa nhà Thừa kế Có 1990 Cà phê h Đất trống 0.08 Đất trống 0.08 Cà phê 0.09 Đất trống 2008 0.61 Cà phê 0.39 2007 1.09 Cà phê 1.08 99 DTO030312 Kon Sơ Ha Đôn DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2012 0.64 Đất trống 0.32 100 DTO030421 Kon Sơ Ha Hôn DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2005 Cà phê 2006 0.99 Cà phê 0.22 101 DTO030422 Kon Sơ Ha Hôn DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2012 0.63 Đất trống 0.63 102 DTO030430 Kon Sơ Ha Hôn DTO Xa nhà Thừa kế Không 1990 Hoa màu 2012 0.22 Hoa màu 0.99 Không 1990 Cà phê 2007 1.1 Cà phê 0.11 2004 Hoa màu 2007 1.18 Hoa màu 0.39 0.09 103 DTO030511 Sơ Ao Ha Siêng DTO Xa nhà Tự khai phá 104 DTO030512 Sơ Ao Ha Siêng DTO Xa nhà N/A 105 DTO030513 Sơ Ao Ha Siêng DTO Xa nhà N/A 1990 Đất trống 2007 1.39 Đất trống 106 DTO030521 Sơ Ao Ha Siêng DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2000 Cà phê 2007 0.39 Cà phê 107 DTO030522 Sơ Ao Ha Siêng DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2012 0.11 Đất trống 0.39 108 DTO030523 Sơ Ao Ha Siêng DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2012 0.09 Đất trống 0.05 109 DTO030530 Sơ Ao Ha Siêng DTO Xa nhà Nhà nước cấp Có 2010 Cà phê 2011 0.25 Đất trống 110 DTO030621 Kon Sơ Ha Vương DTO Xa nhà Tự khai phá Không 1995 Cà phê 2000 1.56 0.1 Cà phê 111 DTO030622 Kon Sơ Ha Vương DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2000 Hoa màu 2000 0.2 Hoa màu 112 DTO030630 Kon Sơ Ha Vương DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2005 Cà phê 2007 0.74 Cà phê 113 DTO030640 Kon Sơ Ha Vương DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2009 Cà phê 2011 0.45 2.5 Cà phê 0.28 114 DTO030720 Đưng gur Ha Thương DTO Xa nhà Tự khai phá Không 1998 Cà phê 2012 0.34 Đất trống 0.1 115 DTO030730 Đưng gur Ha Thương DTO Gần nhà Tự khai phá Không 1989 Hoa màu 1990 0.45 Hoa màu 0.01 116 DTO030811 Kon Sơ Ha Húy DTO Gần nhà Tự khai phá Không 2009 Hoa màu 2010 0.3 Hoa màu 117 DTO030812 Kon Sơ Ha Húy DTO Gần nhà Tự khai phá Không 2010 Cà phê 2010 0.22 Cà phê 118 DTO030813 Kon Sơ Ha Húy DTO Gần nhà Tự khai phá Không 2009 Đất trống 2010 0.3 Đất trống 0.59 119 DTO030920 Liêng Hót Ha Phi Nhíp DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2011 Đất trống 2012 0.51 Đất trống 0.16 120 DTO030930 Liêng Hót Ha Phi Nhíp DTO Xa nhà Thừa kế Không 2000 Hoa màu 2000 0.25 3.33 Hoa màu 121 DTO031010 Liêng Hót Ha Tiêng DTO Xa nhà Tự khai phá Không 1990 Cà phê 2008 0.59 3.33 Cà phê 122 DTO031020 Liêng Hót Ha Tiêng DTO Xa nhà Tự khai phá Khơng 2012 Cà phê 2012 0.16 123 DTO031120 Kon Sơ Ha Bang DTO Gần nhà Thừa kế Có 2004 Cà phê 2004 0.97 10 124 DTO031130 Kon Sơ Ha Bang DTO Gần nhà Thừa kế Có 2004 Cà phê 2011 0.1 i Đất trống Cà phê Đất trống 1.18 1.1 1.39 125 DTO031220 Liêng Hót Ha Chin DTO Xa nhà Tự khai phá Không 2009 Cà phê 2009 0.41 6.67 126 DTO031230 Liêng Hót Ha Chin DTO Gần nhà Tự khai phá Có 1996 Hồng 1996 0.57 j Cà phê Hồng 0.41   Phụ lục 4: Bảng câu hỏi vấn hộ   CÂU HỎI PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH Mã hộ (2): Giới thiệu: Nội dung bảng vấn nhằm mục đích cập nhật thơng tin liên quan đến việc sử dụng đất nông nghiệp so sánh khác hộ gia đình có tham gia với hộ gia đình khơng tham gia vào hoạt động dự án JICA Chúng kính nhờ anh/chị giúp cho thơng tin sau Phần Thông tin chung Huyện: Lạc Dương Xã: Thôn/Buôn: Ngày vấn: … … … … Tên người vấn Tên người vấn: Giới tính người vấn: 1- nam 2- nữ Tuổi: ………… (Lưu ý: Người trả lời phải chủ hộ người hiểu biết tính hình sử dụng đất gia đình Phần Thơng tin hộ gia đình Họ tên chủ hộ: …………………………… Giới tính chủ hộ : 1- nam 2- nữ Dân tộc: Quy định mã cho thôn: DBH = Đạ Blah, DTO= Đạ Tro, DRH= Đạ Rahoa, BNB=Bnor B, BDI= Bon Dong I (*) Mã hộ gồm ký tự: ví dụ Đạ Blah: DBH101, DBH ký tên thôn; ký tự người điều tra số 1; 01 số thứ tự hộ điều tra k 1- Kinh 2- Chil 3- Lạch - khác(ghi rõ)………… Có người sống gia đình: Số nhân Độ tuổi Nam Số lao động Nữ Nam Nữ Dưới tuổi Từ 14 tuổi Từ 15-18 tuổi Từ 19 55 tuổi Trên 55 tuổi (Ghi chú: ghi rõ số lượng cho độ tuổi theo giới tính) Từ năm 2010 đến nay, gia đình anh/chị có riêng (cưới vợ/gả chồng) khơng? 1- Có Khơng KB/KTL Gia đình anh/chị có tham gia hoạt động dự án JICA hay không? Không EFLO CBET Khác Phần Đất canh tác nông nghiệp Từ năm 2010 đến nay, gia đình anh/chị thay đổi diện tích sử dụng đất hay khơng? Khơng 2- Tăng Giảm Cân Nếu có làm cho thay đổi diện tích sử dụng đất? Chia cho Mua/Bán Thừa kế Mượn Được giao/khoán Tự khai phá Thuê/mướn Khác Những diện tích đất thay đổi quyền sử dụng thường phân bố đâu? Vườn nhà Rẫy gần nhà - Rẫy gần rừng Khác (ghi rõ)…… Cây trồng đất nơng nghiệp gia đình anh/chị sau đây? Cà phê Rau màu Hồng/cà phê Khác (ghi rõ)……… 10 Từ năm 2010 đến nay, gia đình anh/chị có thay đổi lồi trồng đất l nơng nghiệp khơng? Khơng KB/KTL 11 Sự thay đổi lồi trồng đất nông chủ yếu diện tích đất sau đây? Vườn nhà Rẫy gần nhà - Rẫy gần rừng Khác (ghi rõ)… 12 Anh/chị vui lòng cho biết ba dẫn đến việc thay đổi trồng gia đình từ năm 2010 đến nay? (1) (2) (3) 13 Anh/chị vui lòng cho biết nhu cầu gia đình đất canh tác nào? (1) (2) (3) 14 Anh/chị vui lòng cho biết nhu cầu gia đình lồi trồng đất canh tác nào? (1) (2) (3) 15 Gia đình anh/chị có mảnh đất thuộc quyền sử dụng gia đình (kể đất mượn/thuê mướn/tự khai phá)? ……………………………… 16 Anh chị vui lòng cho biết thông tin chi tiết mảnh đất sau: m Tên Diện tích Lồi đất (m2) trồng Tên khu vực có mảnh đất (Ở đâu?) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 n Phần Đo đạc (GPS theo VN-2000) Ghi lại sai số điểm >5 Mã Tên Điểm Điểm Nguồn Có sổ Năm bắt Hiện Năm trồng Tình đất cuối gốc đỏ? sử trạng đầu đất( ) đầu dụng trạng (4) Loài thay đổi hộ pv(5): 2010 trồng () 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Ghi chú: Nếu mảnh đất có hai trạng khác xem hai mảnh đất (3 ) Nguồn gốc: Chia cho Mua/Bán Thừa kế Thuê/mướn Mượn ( ) Tình trạng trồng: 1= đất trống, 2= tốt 3=trung bình 4=xấu (4) 1=Cả phê 2=rau màu, 3=Hồng, 4=Đất trống 5=Thuên/mướn 6=Cho mượn 7= khác Tự khai phá Được giao/khoán Khác ( )Quy định mã cho thôn: DBH = Đạ Blah, DTO= Đạ Tro, DRH= Đạ Rahoa; Mã hộ gồm ký tự: ví dụ Đạ Blah: DBH101, DBH ký tên thôn; ký tự người điều tra số 1; 01 số thứ tự hộ điều tra o Phần Chụp hình ghi nhận thực trạng đất 5.1 Tên đất: (thống với phần phiếu điều tra), Mã hộ(1): Hiện  Tên ảnh   trạng/  Kiểu ảnh  Toạ độ XY (2)  (3)  (VN2000)  Góc  chụp  Mơ tả/nhận định (4)  Lồi cây                                                                                                      Ghi chú: Quy định mã cho thôn: DBH = Đạ Blah, DTO= Đạ Tro, DRH= Đạ Rahoa (1) Mã hộ gồm ký tự: ví dụ Đạ Blah: DBH101, DBH ký tên thôn; ký tự người điều tra số 1; 01 số thứ tự hộ điều tra (2) Tên hình gồm hai chữ số đánh số liên tục từ hộ thứ đến hộ cuối thơn.Ví dụ:DBH010101 hình thứ thôn Đạ Blah, Sơn (mã 01) chụp hộ thứ (3) Ov = ảnh tổng quan/ tổng quát; De = ảnh chi tiết; Si = ảnh đơn; Se = ảnh chụp theo thứ tự ; Pa = cặp ảnh (4) Góc chụp theo hướng Đơng Tây Nam Bắc, p ... Bắp 135 135 39,5 tạ/ha Lúa 18 18 29,5 tạ/ha Rau loại 30 90 320 tạ/ha Đậu loại tạ/ha Khoai lang 10 65 tạ/ha Khoai mì 1 65 tạ/ha Môn 1 65 tạ/ha 30 89 223 349 Hoa loại Tổng diện tích 320000 cành/ha... tôi, người vất vả ni dưỡng tơi để có ngày hơm TPHCM, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Trương Hoài Phong ii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá hệ thống sử dụng đất với tác động sau ba năm (2010 – 2013) thực... trường cụ thể để đạt hiệu cao Hệ thống sử dụng đất vùng khác có đặc điểm khác nhau, tùy thuộc vào phong tục tập quán, địa hình, đất đai, khí hậu, trình độ kỹ thuật… Khi trình độ sản xuất kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VỚI SỰ TÁC ĐỘNG SAU BA NĂM (2010 – 2013) THỰC HIỆN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở XÃ ĐA NHIM, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG , ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VỚI SỰ TÁC ĐỘNG SAU BA NĂM (2010 – 2013) THỰC HIỆN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở XÃ ĐA NHIM, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn