HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SỬ DỤNG NƢỚC VÀ THU HỒI SƠ XỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH

74 9 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN THỊ TƢỜNG VI HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SỬ DỤNG NƢỚC THU HỒI XỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY BỘT GIẤY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN THỊ TƢỜNG VI HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SỬ DỤNG NƢỚC THU HỒI XƠ SỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH Ngành: Cơng nghệ sản xuất giấy bột giấy LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: TS.PHAN TRUNG DIỄN Trang t Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 i LỜI CẢM ƠN Lời xin cảm ơn ba mẹ người sinh con, nuôi dưỡng tạo điều kiện để ngày hơm Cảm ơn gia đình thân yêu con, người bên ủng hộ Em xin cảm ơn tất thầy, trường Đại học Nông Lâm TPHCM, đặc biệt quý thầy khoa Lâm Nghiệp, môn Công nghệ giấy bột giấy tận tình dạy dỗ em suốt thời gian em học trường Cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Phan Trung Diễn – Bộ môn giấy bột giấy giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ em thực đề tài Tôi xin cảm ơn công ty cổ phần giấy An Bình đặc biệt chú, anh chị công ty tạo điều kiện, giúp đỡ thời gian thực tập công ty cảm ơn đến bạn bè người tơi thảo luận, đóng góp ý kiến tài liệu để tơi hồn thành đề tài Một lần tơi xin chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Đề tài “Quy trình sử dụng nƣớc thu hồi xợi cơng ty cổ phần giấy An Bình” Đƣợc thực cơng ty cổ phần giấy An Bình, đƣờng Kha Vạn Cân- Xã An Bình-Huyện Dĩ An- Tỉnh Bình Dƣơng thời gian từ 15/03/2013 đến 01/06/2013 sinh viên Trần Thị Tƣờng Vi - Công nghệ giấy bột giấy, khoa Lâm Nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM nhằm khảo sát quy trình sử dụng nƣớc thiết bị thu hồi xơ sợi công ty Từ tìm yếu tố tác động tới việc sử dụng nƣớc đề xuất biện pháp cải thiện để sử dụng nƣớc hiệu - Đề tài thực bƣớc khảo sát hệ thống nƣớc sạch, nƣớc dây chuyền sản xuất hệ thống xử lý nƣớc thải thông qua việc khảo sát đồ khảo sát thực tế công đoạn - Tìm hiểu thiết bị thu hồi xơ sợi - Tính tốn cân nƣớc số khâu dây chuyền sản xuất Qua thu đƣợc kết nhƣ sau: Hệ thống nƣớc công ty bên cạnh cải tiến đáng ghi nhận nhƣ việc tuần hoàn nƣớc trắng, tái sử dụng xơ sợi, nƣớc thải xử lý đạt chuẩn A hệ thống số bất cập cần giải Từ đƣa biện pháp hoàn thiện hệ thống iii ABSTRACTS Topic “Proccessing use of water and recovering fiber in the An Binh paper Corporation” Tran Thi Tuong Vi who is a student at Pulp and Paper Technology, Faculty of Forestry, University of Agriculture and Forestry, Ho Chi Minh City, finished this topic at the An Binh paper Corporation, Kha Van Can street, An Binh commune, Di An town, Binh Duong province from 15/04/2013 to 01/06/2013 To research the process use of water and fiber recovery tools at the factory Finding the factors that affect use of water, recommend some measure to improve use of water more effective  This topic is performed by surveying system of fresh water, water on the production line and system of treatment waste water through surveying the preliminary and reality by many stages  Studing fiber recovery tools  Calculating balance of water in some main stages on the production line As a result of topic: The water system of factory with some remarkable improvement such as circulating white water, reusing fiber, treating waste water with standard A there are some problems which have to solve By getting some measures to improve the system iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACTS iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix DANH SÁCH VIẾT TẮT x Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu mục đích đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu đề tài Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Tình hình phát triển ngành giấy Việt Nam 2.2 Tổng quan công ty cổ phần giấy An Bình 2.2.1 Tổng quan cơng ty giấy An Bình 2.2.2 Khái quát công nghệ sản xuất bột công ty 2.2.3 Khái quát công nghệ xeo công ty 2.3 Tổng quan nƣớc 2.3.1 Vai trò nƣớc sản xuất giấy 2.3.2 Tình hình sử dụng nƣớc sản xuất số nhà máy giấy Việt Nam 10 2.3.3 Các khái niệm 11 2.4 Thu hồi sợi 17 2.4.1 Thiết bị lọc đĩa 17 2.4.2 Thiết bị tuyển thu hồi bột 17 2.4.3 Tháp lắng hình 17 2.4.4 Sàng nghiêng 18 2.5 Hiện trạng sử dụng nƣớc công ty cổ phần giấy An Bình 18 v Chƣơng NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Nội dung nghiên cứu 19 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Phƣơng pháp khảo sát hệ thống 19 3.2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu 19 3.2.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 20 3.2.4 Phƣơng pháp tham khảo ý kiến, tài liệu 20 3.2.5 Phƣơng pháp tính toán cân nƣớc hệ thống 20 Chƣơng KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Khảo sát quy trình sử dụng nƣớc cơng ty 27 4.1.1 Hệ thống nƣớc cấp 27 4.1.2 Hệ thống nƣớc sản xuất phận 30 4.1.3 Hệ thống xử lý nƣớc thải nhà máy 34 4.1.4 Tổng kết hiệu sử dụng nƣớc 39 4.2 Các thiết bị thu hồi xử lý xơ sợi 42 4.2.1 Sàng nghiêng 42 4.2.2 Thiết bị đặt thu hồi bột 43 4.2.3 Nguyên lý hoạt động cụm sàng nghiêng 44 4.3 Các biện pháp hoàn thiện nâng cấp hệ thống 45 4.3.1 Giảm lƣợng nƣớc sử dụng 45 4.3.2 Quản lý vận hành sản xuất tốt 45 4.3.3 Cải thiện thiết bị sẵn, tận dụng nƣớc công nghệ 48 4.3.4 Cải tiến công nghệ 48 4.4 Những khó khăn cải tiến 51 4.5 Những vấn đề cần lƣu ý tái sử dụng nƣớc 51 4.5.1 Quy tắc việc vận hành tuần hoàn nƣớc trắng 51 4.5.2 Các vấn đề tiềm ẩn từ việc tái sử dụng nƣớc trắng 52 Chƣơng KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 vi 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 58 vii DANH MỤC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Dự báo công nghiêp giấy Việt Nam 2010- 2015 Bảng 2.2: Chức nƣớc sản xuất giấy 10 Bảng 2.3: Lƣợng nƣớc tiêu thụ riêng sản xuất giấy từ bột giấy tái chế (BREF,2011) 10 Bảng 2.4: Tiêu chuẩn nƣớc cho sản xuất giấy 12 Bảng 2.5: Các thành phần thƣờng xuất nƣớc trắng 15 Bảng 2.6: Hàm lƣợng chất nƣớc trắng 15 Bảng 4.1: Tỉ lệ sử dụng nƣớc phận 28 Bảng 4.2: Kết thử nghiệm nƣớc 28 Bảng 4.3: Lƣợng nƣớc khai thác trung bình giếng 28 Bảng 4.4: Giếng khoan số 02: Hệ thống đƣờng ống, lƣu lƣợng 28 Bảng 4.5: Giếng khoan số 03: Hệ thống đƣờng ống, lƣu lƣợng 29 Bảng 4.6: Giếng khoan số 04: Hệ thống đƣờng ống, lƣu lƣợng 29 Bảng 4.7: Giếng khoan số 05: Hệ thống đƣờng ống, lƣu lƣợng 29 Bảng 4.8: Định mức sử dụng nƣớc trung bình 07 máy xeo 30 Bảng 4.9: Định mức sử dụng nƣớc trung bình Andritz Duplex 30 Bảng 4.10: Định mức sử dụng nƣớc lò hơi, hóa chất nƣớc thải 30 Bảng 4.11: Kết đo đạt nguồn nƣớc đƣa vào sản xuất 31 Bảng 4.12: Các thơng số thiết kế bể yếm khí 36 Bảng 4.13: Các thông số bể hiếu khí 36 Bảng 4.14: Kết thử nghiệm nƣớc thải 38 Bảng 4.15: Tổng kết nƣớc sử dụng sản xuất 39 Bảng 4.16: Các vấn đề tiềm ẩn từ việc tái sử dụng nƣớc trắng 52 viii DANH MỤC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1: cấu tổ chức công ty Hình 2.2: Cơng nghệ sản xuất bột Hình 2.3: Khái qt cơng nghệ xeo Hình 2.4: Vòng tuần hồn ngắn nƣớc trắng 14 Hình 2.5: Vòng tuần hồn dài nƣớc trắng 14 Hình 4.1: đồ nƣớc cấp 27 Hình 4.2: Bồn nƣớc số 29 Hình 4.3: Vòng tuần hoàn nƣớc trắng máy xeo 33 Hình 4.4: đồ tổng thể xử lý nƣớc thải 34 Hình 4.5: Thiết bị tuyển (DAF) 35 Hình 4.6: Bể hiếu khí vật liệu đệm 37 Hình4.7: Bể lắng hệ thống thu hồi mặt thoáng 37 Hình 4.8: đồ sử dụng nƣớc công ty 41 Hình 4.9: Biểu đồ hiệu tái sử dụng nƣớc (đơn vị m3) 40 Hình 4.10: Sàng nghiêng 43 Hình 4.11: Máy ép vít 44 Hình 4.12: Cụm sàng nghiêng 44 Hình 4.13: Cơng nhân vận hành vòi xịt làm mát lò 46 Hình 4.14: Hệ thống 49 Hình 4.15: Hệ thống đề xuất 50 ix Bể điều hòa giữ vai trò điều hòa lƣu lƣợng nồng độ nƣớc thải Hệ thống sục khí bên bể giúp dòng thải điều hòa lƣu lƣợng , giảm nồng độ COD, BOD mặt khác giúp tránh tình trạng lắng cặn hữu gây nên phân hủy kỵ khí 4.3.4.2 Thu hồi xơ sợi cho DAF II Một điểm bất cập nƣớc thải xeo từ ngăn đầu hồ tập trung không qua thiết bị thu hồi lại lƣợng thất thoát Khi bơm trực tiếp nƣớc thải lên xử lý tuyển tức nhà máy bỏ lƣợng không nhỏ xơ sợi mà lẽ ta thu hồi lại đƣợc đƣa qua sàng nghiêng Dƣới đồ công nghệ hoạt đông công ty cần đƣợc cải tiến Hình 4.14: Hệ thống Khi lắp đặt bể điều hòa lợi ích đạt đƣợc là: Tăng hiệu sinh học hạn chế tƣợng “ shock” hệ thông hoạt động tải dƣới tải lƣu lƣợng nhƣ hàm lƣợng chất hữu cơ, giảm đƣợc diện tích bể sinh học Hơn chất ức chế trình xử lý sinh học đƣợc pha lỗng trung hòa 49 mức độ thích hợp cho hoạt động vi sinh vật Bể điều hòa nơi dự trữ nƣớc hệ thống cố xảy Trong hệ thống đề xuất nƣớc từ ngăn đầu ngăn hồ tập trung đồng thời đƣợc bơm sàng nghiêng để thu hồi lƣợng sợi xớ dài băng keo, rác Nhằm đat hiệu tốt cho thiết bị tuyển tiết kiệm đƣợc nhân công bỏ để vớt rác bể tuyển Lợi ích mang lại khơng thế, nƣớc thải xeo qua sàng nghiêng trƣớc vào tuyển nhà máy thu đƣợc lƣợng xơ sợi đáng kể (hiệu thu hồi sàng nghiêng 80 - 90%) đƣa phận chuẩn bị bột Năng suất thu hồi bột giấy đƣợc nâng cao dẫn đến hiệu kinh tế đƣợc cải thiện công đồ đề xuất Hình 4.15: Hệ thống đề xuất 50 4.4 Những khó khăn cải tiến Rõ rang lợi ích mang lại khơng nhiên để thực đƣợc đề suất cơng ty cần tính tốn, lên kế hoạch cụ thể khó khăn sau đây:  Chi phí xây dựng, lắp đặt hệ thống ống dẫn, bơm, van không nhỏ  Thiết kế vị trí lắp đặt bể điều hòa phận xử lý nƣớc thải gặp khó khăn diện tích chật hẹp Nếu xây dựng phải bố trí lại số điểm cơng tác vị trí ống dẫn bị thay đổi Mất chi phí cho việc lắp thêm đƣờng ống dẫn nƣớc thải từ hồ tập trung sàng nghiêng ngƣợc lại DAF II DAF II đƣợc bố trí xa sàng nghiêng Khả xảy cố rò rỉ tăng lên tăng thêm đƣờng ống Tốn thời gian thử nghiệm thay đổi hệ thống Cần đƣợc tính tốn cẩn thận xác để tránh gây lãng phí thời gian, nhân lực, tiền 4.5 Những vấn đề cần lƣu ý tái sử dụng nƣớc 4.5.1 Quy tắc việc vận hành tuần hồn nƣớc trắng - Mỗi máy xeo hệ thống nƣớc trắng riêng Trong nhà máy nhiều máy xeo, máy chạy loại giấy khác loại giấy, màu sắc, định lƣợng…Vì thành phần nhƣ chất lƣợng nƣớc trắng khác lí phải tách biệt hệ thống nƣớc trắng máy xeo - Ƣu tiên tuần hoàn nƣớc trắng giàu xơ sợi thứ tự từ vòng tuần hồn ngắn Lƣợng sợi xớ dài nhiều nƣớc trắng q trình đặt bột xeo giấy nguồn nƣớc trắng đƣợc ƣu tiên tuần hoàn trƣớc phân xƣởng Lƣợng dƣ vòng tuần hồn nhỏ đƣợc thu gom lại tuần hồn vòng lơn tất nhiên qua xử lý - Ln sẵn dung dịch bột để pha thêm sơi xớ dài Vấn đề tái sử dụng nƣớc trắng gắn liền với tƣợng gia trăng hàm lƣợng mịn bột dụ trử lƣợng sợi xớ dài để bổ sung lúc cần thiết quy tắc bắt buộc sử dụng lại nƣớc trắng - Kiểm soát giấy đứt chặt chẽ quy tắc cần lƣu ý Hiện tƣợng đứt giấy chịu ảnh hƣởng hàm lƣợng mịn giấy, tần số giấy đứt lớn 51 chứng tỏ hàm lƣợng mịn cao Việc kiểm soát giấy đứt chặt chẽ giúp cho việc phát kịp thời gia tăng chất mịn bên giấy, từ điều chỉnh tỉ lệ sợi xớ dài sợi xớ ngắn nhƣ độn thành phần khác - Thực nghiêm ngặt quy trình vận hành với lƣợng dự trữ thích hợp cho việc thay đổi chủng loại giấy Khi sản xuất loại giấy khác tạo loại nƣớc trắng khác nhau, quản lý nghiêm ngặt lập kế hoạch sản xuất tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái sử dụng nƣớc trắng Lƣợng nƣớc dự trữ phải phù hợp với yêu cầu loại giấy thay thế, hiệu sử dụng nƣớc trắng tăng lên, giảm sử dụng nƣớc 4.5.2 Các vấn đề tiềm ẩn từ việc tái sử dụng nƣớc trắng Các vấn đề nảy sinh từ việc tái sử dụng nƣớc sản xuất cactông đƣợc chia chúng thành ba loại: mức độ mặt chất rắn lơ lửng cao; tích tụ chất rắn hòa tan tăng bảo lƣu nhiệt lƣợng Bảng 4.16: Các vấn đề tiềm ẩn từ việc tái sử dụng nƣớc trắng Tăng chất rắn hòa tan Tăng chất rắn lơ lững Bùn lỗng Bụi Bọt Mài mòn Ăn mòn Hạt nhỏ Gia keo Bít bạt, bít lƣới Vết lốm đốm giấy Thời gian sử dụng lƣới Màu sắc Thời gian sử dụng bạt Kiểm soát pH Tốc độ thoát nƣớc giảm Kết tủa Bít vòi phun Đóng cặn Mùi Thời gian lƣu (Nguồn: Bảo vệ môi trƣờng công nghiệp bột giấy Tăng nhiệt Nhiệt độ Vấn đề gia keo Nhiệt độ phòng máy Cơng suất bơm chân khơng giảm giấy, Dỗn Thái Hòa, 2005) 4.5.2.1 Bít chăn lƣới Vấn đề hay gặp tái sử dụng nƣớc tắc hệ thông phun rửa lƣới, bạt phun hòm đầu máy Nguyên nhân tắc chủ yếu mặt xơ sợi dài (thƣờng lớn mm) nƣớc trắng Để khắc phục tƣợng sử dụng sàng với rảnh nhỏ ÷ lần chiều dài xơ sợi cần loại Ví dụ đƣờng kính 52 vòi phun lƣới 0,13 ÷ 0,15 mm dùng sàng ♯60 Sàng dùng để loại cặn cấp cho vòi phun 4.5.2.2 Ăn mòn thể xảy ăn mòn điện hóa vi sinh vật Tốc độ ăn mòn chịu tác động bỡi hàng loạt yếu tố tƣơng tác lẫn nhƣ mức độ oxy hòa tan, pH, chất rắn hòa tan, clorua, sunfat…; độ cứng nƣớc; độ kiềm, axit; nhiệt độ; tốc độ chảy qua bề mặt; nồng độ dioxit cacbon; tiếp xúc với kim loại khác nhiều yêu tố tham gia vào ăn mòn làm cho trở nên phức tạp khó kiểm sốt Ăn mòn làm giảm tuổi thọ tăng chi phí bảo dƣỡng Tuy nhiên kỹ thuật cho phép kiểm sốt ăn mòn cách: điều chỉnh pH, bảo vệ catôt, phủ lớp bảo vệ bổ sung chất ức chế hóa học Các chất ức chế là: canxi bicacbonat, cromat dicromat, nitrat, polyphotphat, silicat, natribenzoat chất ức chế hữu Tuy nhiên chất ức chế hóa học chƣa đƣợc sử dụng hệ thống nƣớc nhà máy giấy Tốc độ ăn mòn khoảng 0,9 mm/năm chấp nhận đƣợc, từ 0,9 - 1,3 mm/năm phải xem xét, lớn phải áp dụng biện pháp giảm tốc độ ăn mòn 4.5.2.3 Kết tủa Vấn đề kết tủa hay đóng cặn ngƣợc lại với ăn mòn Đóng cặn hình thành kết tinh, lắng hay keo tụ chất nhựa từ bùn Sụ tích tụ liên quan đến bốn anion sau: cacbonat, sunfat, silicat hay oxalat Khi kết hợp với cation canxi, magie, mangan, sắt, nhôm hay bari Việc đóng cặn nhiều từ canxi magie cacbonat Cách thơng thƣờng để kiểm sốt tƣợng đóng cặn kiểm sốt độ cứng nƣớc hay nói theo cách khác kiểm sốt lƣợng cation Phƣơng pháp truyền thống sử dụng chất lập hay phân tán Chất hay dùng polyphotphat, etylen diamin tetra-axetic axit (EDTA) chất điện ly tổng hợp Nếu chất kết tủa dạng tinh thể sử dụng hóa chất để biến tính hay chất kiềm hãm phát triển tinh thể 53 4.5.2.4 Bùn mùi Bùn mùi đƣợc xem xét tất trƣờng hợp sinh liên quan đến phát triển sinh học Hầu hết vấn đề mùi nảy sinh hệ thống nƣớc trắng quản lý kém, khơng chƣơng trình diệt khuẩn hữu hiệu, vùng ứ đọng nƣớc hay hệ thống chuẩn bị bột Vì lƣợng nƣớc dùng nên nồng độ chất hòa tan tăng lên hệ thống Sự tăng hidratcacbon dinh dƣỡng tạo thuận lợi cho phát triển vi khuẩn Khả kiềm hãm phát triển vi khuẩn môi trƣờng nhiều dinh dƣỡng chậm nồng độ chất diệt khuẩn bổ sung vào hệ thống tăng lên Khi tái sử dụng lƣợng nƣớc lớn nhiệt độ tăng từ 20÷25oC lên 50oC gây nên thay đổi lớn quần thể vi khuẩn Các vi sinh vật ƣa nhiệt xu hƣớng hình thành bào tử khó diệt hay kiểm sốt Chúng ta đối phó với vấn đề bùn cách vệ sinh công nghiệp thƣờng xuyên bổ sung chất ức chế tạo sinh khối vào số điểm công tác hệ thống Các chất diệt khuẩn đƣợc sử dụng clo, dẫn xuất clo phenol, số amin, hợp chất amoni bậc bốn, hợp chất lƣu huỳnh hữu hợp chất bạc 4.5.2.6 Tuyết chăn bạt Một số ngƣời cho rang vấn đề tuyết chăn bạt xảy bạt chứa hàm lƣợng sơi tổng hợp cao khơng phải thải nƣớc từ cơng đoạn ép chăn bạt Một cách khác đƣa nƣớc khỏi ép chứa nhiều tạp chất đến bể trục bụng máy; q trình nghiền lơng tuyết bạt bị cắt ngắn đến mức khơng gây hại đến q trình sản xuất giấy Nƣớc thải nhƣ khơng cần xử lý Một cách khác an toàn nƣớc thải từ ép đƣợc đƣa qua sàng trƣớc nhập vào hệ thống nƣớc trắng 54 Chƣơng KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết khảo sát cơng ty cổ phần giấy An Bình tơi nhận thấy hệ thống sử dụng nƣớc công ty ƣu điểm sau: Định mức sử dụng nƣớc cho sản phẩm – 11 m3 nằm phạm vi chung cho sử dụng nƣớc sản xuất giấy cacton cửa giới (7 – 15 m3) Hiệu tuần hoàn nƣớc trắng tƣơng đối cao: lƣới 75%, DAF 80 – 90%, bể chứa nƣớc sau xử lý nƣớc thải 80 – 85% Hệ thống xử lý nƣớc thải đạt chuẩn A tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 40:2011/BTNMT TCVN 12:2008/BTNMT) trung tâm Quan trắc tài ngun mơi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng kiểm định Thiết bị thu hồi xơ sợi hoạt động tốt thu hồi 80 – 90% lƣợng xơ sợi thất thoát Tuy nhiên hệ thống sử dụng nƣớc bất cập nhƣ: Nƣớc khơng đủ để sản xuất định mức sử dụng 2070 m3 cơng ty khai thác đƣợc khoảng 1800 m3 từ nguồn nƣớc ngầm ngày Thiết bị khu vực xử lý nƣớc thải chƣa đầy đủ nhƣ: chƣa đƣa đƣợc nƣớc từ ngăn đầu hồ tập trung qua sàng nghiêng để thu hồi xó sợi; chƣa bể điều hòa trƣớc nƣớc thải vào xử lý yếm khí 5.2 Kiến nghị Trong thời gian thực tập công ty nhận thấy bất cập cần phải đƣợc giải Do tơi đƣa kiến nghị sau: 55 Để giải vấn đề thiếu nƣớc cho sản xuất công ty nên tiến hành khoan thêm giếng nƣớc đồng thời kiểm tra khảo sát lại giếng số để tìm cách sửa chữa Việc giúp công ty chủ động đƣợc nguồn nƣớc sản xuất Lắp đặt bể điều hòa thu hồi xơ sợi cho DAF II để giảm áp lực xử lý cho vi sinh, tốc độ xử lý tăng lên dẫn đến lƣợng nƣớc xử lý đƣợc nhiều Lƣợng nƣớc đƣa tái sử dụng thay nƣớc nhiều vị trí để giảm lƣợng nƣớc tiêu thụ xuống Để hiệu việc tuần hoàn nƣớc trắng máy xeo (tuần hoàn ngắn) cần tiến hành đo chất lƣợng nƣớc dƣới lƣới xeo để kiểm soát đƣợc lƣợng chất lơ lững hàm lƣợng chất rắn nƣớc Từ điều chỉnh hàm lƣợng thành phần bột đẻ sản phẩm tạo chất lƣợng đạt yêu cầu 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu từ Cơng ty cổ phần giấy An Bình Báo cáo “ Giám sát môi trƣờng nhà máy sản xuất giấy cuộn từ phế liệu quý III năm 2012” Cơng ty cổ phần giấy An Bình Dỗn Thái Hồ, 2005, Bảo vệ môi trƣờng công nghiệp bột giấy giấy, Nhà xuất khoa học Kỹ Thuật, Hà Nội, 157 trang Cao Thị Nhung, 2003, Công nghệ sản xuất bột giấy giấy, 218 trang Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003, Kỹ thuật xenlulo giấy, Nhà xuất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Ngơ Quốc Khánh,2008, đề tài tốt nghiệp “ Sử dụng triệt để nƣớc trắng giải pháp mang lại lợi ích cho sản xuất mơi trƣờng” Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, 2008, đề tài tốt nghiệp “ Khảo sát tính tốn cân vật chất hệ thống nƣớc sản xuất công ty TNHH 1thành viên giấy Sài Gòn- Mỹ Xuân” Đào Quốc Bảo, 2010, đề tài tốt nghiệp “Đánh giá hiệu sử dụng nƣớc thải cơng ty CP giất An Bình” Tài liệu tham khảo từ Internet: Khép kín vòng tuần hoàn nƣớc yêu cầu chất lƣợng nƣớc nghành giấy, http://www.saigonpaper.com/vn/tintuc/khep-kin-vong-tuan-hoan-nuoc-vayeu-cau-chat-luong-nuoc-trong-nganh-giay Tin tức nghành giấy, http://www.vietpaper.com.vn Trang web công ty cổ phần Giấy An Bình, www.anbinhpaper.com/ Diễn đàn cơng nghệ giấy, http://congnghegiay.vn/ 57 PHỤ LỤC PHỤ LỤC CÂN BẰNG NƢỚC MỘT SỐ TUYẾN BỘT Tuyến bột Da: Sản xuất giấy lớp da – lớp giấy tông Lớp yêu cầu chất lƣợng giấy tốt nên tuyến chạy bột chất lƣợng cao hơn, chất lƣợng bề mặt giấy tốt cần lƣợng nƣớc nhiều tuyến khác Tuyến da chuẩn bị bột cho hai loại giấy giấy trắng ( whitetop) giấy da thƣờng Cân nƣớc tuyến bột Da: - Công suất thiết kế 30 / ngày - Tổng nguyên liệu phải xử lý: 30 × 1,18 = 36 / ngày - Nƣớc dùng cho quậy thủy lực 36 / 4% = 900 m3 / ngày - Nƣớc dung cho pha loãng, sàng , lọc: 36 / 1,5% - 900 = 1500 m3/ ngày - Nƣớc thu hồi lại từ đặt: 36 / 3,5% = 1028 - Nƣớc phun rửa cho lọc cấp II, sàng phân ly, lọc nặng : 240 m3 / ngày - Tổng nƣớc cân cho tuyến Da: 1500 – 1028 +240 = 712 m3/ ngày Tuyến mix: Sản xuất giấy lớp hay gọi lớp song thùng cat tông Cân nƣớc cho tuyến MIX - Công suất thiết kế 60 / ngày - Tổng nguyên liệu phải xử lý là: 60 × 1.18 = 70 ngày - Nƣớc dùng cho quậy thủy lực: 70 / 4% = 1.750 m3/ngày - Nƣớc dung cho pha loãng, sàng , lọc: 70 / 1.5% - 900 = 2916 m3/ngày - Nƣớc thu hồi lại từ đặt: 70 / 3.5% = 2333 m3/ngày - Nƣớc phun rửa cho lọc cấp II, sàng phân ly, lọc nặng: 480 m3/ngày - Tổng lƣợng nƣớc cân cho tuyến Mix: 2916 – 2333 + 480 = 1063 m3/ngày 58 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƢỚC 59 60 PHỤ LỤC CHẤT LƢỢNG CÁC NGUỒN NƢỚC TẠI CÔNG TY STT HẠNG MỤC ĐO ĐẠT TSS ( ppm ) PH COD ( ppm ) NƢỚC SẠCH 5.0-5.6 ĐUÔI XEO 01 1765- 2082 6.5-7.0 5200 ĐUÔI XEO 02 2230 - 3000 6.5-7.0 5100 ĐUÔI XEO 03 2200-2950 6.4-6.9 4800 ĐUÔI XEO 06, 07 2300-3200 6.7-7.0 5210 BỂ SỐ 03 4500-6500 6.6-6.9 7200 XEO 1,2,3,4 1800-2400 6.4-6.8 4800 2500-3600 6.5-7.1 5100 3000-4500 6.2-6.8 5110 3200-4500 6.6-6.8 4800 XLB ĐÀI LOAN & XEO 05 XLB ANDRITZ & XEO 06, 07 TRƢỚC SÀNG LƢỚI 10 NGHIÊNG SAU SÀNG LƢỚI 11 NGHIÊNG 2100-3200 6.6-6.8 4700 12 SAU DAF 350-750 6.8-7.5 4200 13 BỂ YẾM KHÍ 580-1200 6.4-7.0 1200 14 BỂ HIẾU KHÍ 4500-5000 7.2-7.5 800 15-20 7.2-7.5 80 SAU LẮNG HIẾU 15 KHÍ (Nguồn: Cơng ty cổ phần giấy An Bình,2012) 61 PHỤ LỤC THỐNG KÊ LƢỢNG NƢỚC ĐỊNH MỨC THEO SẢN PHẨM STT HẠNG MỤC THỐNG KÊ 150 200 230 SP/ ngày SP/ ngày SP/ ngày m3/ ngày m3/ ngày m3/ ngày Tổng nƣớc 1600 1800 2100 Tổng nƣớc thu hồi đuôi xeo bể số 03 3500 3800 4100 1800 2000 2200 800 1000 1000 1000 1000 1000 200 200 200 Tổng lƣợng nƣớc DAF cấp cho cấp thủy cho www da Tổng lƣợng nƣớc DAF cấp cho cấp xeo vệ sinh Tổng lƣợng nƣớc tự cân hệ thống Andritz Tổng lƣợng nƣớc tự cân cho Da & Duplex Tổng lƣợng nƣớc cấp cho thủy lực rìa & cắt biên 500 500 500 Tổng xử lý DAF 8500 9000 9500 (Nguồn: Cơng ty cổ phần giấy An Bình,2012) 62 PHỤ LỤC ĐỒ CẤP NƢỚC SẠCH TẠI NHÀ MÁY AN BÌNH 63 ... cập cần giải Từ đƣa biện pháp hoàn thi n hệ thống iii ABSTRACTS Topic “Proccessing use of water and recovering fiber in the An Binh paper Corporation” Tran Thi Tuong Vi who is a student at Pulp... 44 4.3 Các biện pháp hoàn thi n nâng cấp hệ thống 45 4.3.1 Giảm lƣợng nƣớc sử dụng 45 4.3.2 Quản lý vận hành sản xuất tốt 45 4.3.3 Cải thi n thi t bị có sẵn, tận dụng nƣớc... đến khả cạnh tranh đơn vị sản xuất mặt hàng giấy nƣớc Đây vấn đề nan giải lúc doanh nghiệp phải thực hai vấn đề: vừa tăng tính cạnh tranh giấy sản xuất nƣớc giấy nhập khẩu, vừa giảm thi u tác động
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SỬ DỤNG NƢỚC VÀ THU HỒI SƠ XỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SỬ DỤNG NƢỚC VÀ THU HỒI SƠ XỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn