KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ VIENTO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƢƠNG

77 10 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ******************** PHẠM VĂN HẬU KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ VIENTO TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 05/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ******************** PHẠM VĂN HẬU KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ VIENTO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƢƠNG Nghành: Cơng Nghệ Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn :PGS.TS PHẠM NGỌC NAM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 05/ 2013 i LỜI CẢM ƠN Để kết ngày hơm hồn thành luận văn tốt nghiệp này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:  Cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng cho ăn học nên người  Ban giám hiệu quý thầy trường đại học Nông Lâm TP.HCM tận tậm dạy suốt trình học tập trường  Ban Chủ Nhiệm khoa Lâm Nghiệp quý thầy khoa Lâm Nghiệp dạy tơi suốt khóa học vừa qua  Thầy PGS TS Phạm Ngọc Nam – trưởng môn Thiết Kế Đồ Gỗ Nội Thất – người giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ tơi nhiệt tình suốt trình học tập trình thực đề tài  Cán bộ, nhân viên toàn thể anh chị em công nhân công ty Cổ Phần Sáng Tạo Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp  Các bạn K35CBLS người thân động viên, giúp đỡ thời gian học tập vừa qua Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2013 Sinh viên: Phạm Văn Hậu ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ghế Viento công ty cổ phần Sáng Tạo Bình Dương” thời gian thực từ 01/03/2013 đến 30/06/2013 Đề tài thực phương pháp quan sát, theo dõi trình sản xuất khâu công nghệ nhà máy với việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ thước dây, thước kẹp để tiến hành đo kích thước đồng hồ số để đếm thời gian Kết hợp việc thu thập số liệu thực tế nguồn cung cấp từ nhà máy, qua xử lý số liệu phương pháp thống kê, phần nềm Excel cơng thức tốn học Từ xác định tỷ lệ lợi dụng gỗ tỷ lệ phế phẩm qua khâu công nghệ, hệ số sử dụng số máy giá thành sản phẩm Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn tạo phôi: 73,83%, công đoạn gia công sơ chế: 80,54%, công đoạn gia công tinh chế: 86,70% tỷ lệ lợi dụng gỗ chung 51,56% Tỷ lệ phế phẩm công đoạntạo phôi gia công sơ chế: 2,18%, công đoạngia công tinh chế: 1,18%, công đoạn lắp rắp: 1,25% công đoạntrang sức: 2,64% Hệ số sử dụng máy số máy : máy cắt đứng (0,91), máy toupi (0,86) máy chà nhám thùng (0,88) Giá thành sản phẩm 245.286 VNĐ iii SUMMARY Project"Survey of manufacturing process technology Viento chair in joint stock companies Binh Duong Creation" is the time taken from 03/01/2013 to 06/30/2013 Project was done by observation, monitoring the production process in each stage the technology at the plant with the use of assistive devices such as a tapeline, caliper to conduct size measure anddigital clock to count time Combining the data collection in fact and sources of supply from factory treatment data by using statistical methods, software Excel and mathematical formulas.Thereby determining the rate of utilization of timber and the percentage of wood waste products through each stage of the technology, coefficients used by some machineand of the product price The percentage utilization rate of wood through creating embryos :73,83%, preliminary processing:80,54%, refined processed: 86,70% and the percentage utilization rate of wood : 51,56% The percentage of wood waste products through creating embryos and preliminary processing : 2,18%, refined processed : 1,18%, assemble :1,2%, jewellery surface: 2,64% Coefficients used by some machine :wood cutting machine (0,91), Toupi machine (0,86) and sanding machine barrel (0,88 ) Of the product price is 245.286 VNĐ iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm Tắt iii Mục Lục v Danh Sách Các Chữ Viết Tắt viii Danh Sách Các Bảng ix Danh Sách Các Hình x Chƣơng 1MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Mục tiêu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chƣơng 2TỔNG QUAN 2.1 Tình hình hoạt động công ty 2.1.1 Q trình hình thành cơng ty 2.1.2 Công tác tổ chức quản lý công ty 2.2 Tình hình sản xuất cơng ty 2.2.1Chủng loại nguyên liệu 2.2.2 Sản phẩm 2.2.3 Tình hình máy móc thiết bị nhà máy Chƣơng 3NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Nội dung nghiên cứu 11 3.2 Phương pháp nghiên cứu 11 3.2.1 Tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ 11 3.2.2 Tính tốn tỷ lệ phế phẩm 12 3.2.3 Tính toán suất máy hệ số sử dụng máy 12 v 3.3 Giới thiệu phân tích sản phẩm 13 3.3.1 Giới thiệu sản phẩm 13 3.3.2 Phân tích sản phẩm 14 Chƣơng 4KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Quy trình cơng nghệ 18 4.1.1 Dây chuyền công nghệ 18 4.1.2 Lưu trình cơng nghệ 19 4.1.3 Dây chuyền cơng nghệ q trình sản xuất 22 4.2 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 31 4.2.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn tạo phôi 32 4.2.2 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn gia công sơ chế 33 4.2.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn gia công tinh chế 34 4.2.4 Tỷlệ lợi dụng gỗ qua công đoạn 34 4.3 Tỷ lệ phế phẩm 35 4.3.1 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tạo phôi gia công sơ chế 35 4.3.2 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn gia công tinh chế 36 4.3.3 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn lắp ráp 37 4.3.4 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn trang sức 37 4.3.5 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 38 4.4 Tính tốn giá thành sản phẩm 39 4.4.1 Giá nguyên liệu 39 4.4.2 Giá lượng sơn dùng trang sức 39 4.4.3 Giá nguyên vật liệu phụ 41 4.4.4 Giá chi phí phụ 41 4.5 Kết hệ số sử dụng máy 42 4.6 Nhận xét 43 4.6.1 Đánh giá dây chuyền công nghệ trình sản xuất 45 4.6.2 Đánh giá công tác tổ chức sản xuất 45 4.6.3 Công tác vệ sinh mơi trường , an tồn lao động 46 vi Chƣơng 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 50 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CNC : Computer Numerical Control - HĐQT : Hội đồng quản trị - STT : Số thứ tự - CN : Công nhân - MDF : Medium Density Fiberboard - CT/SP : Số lượng chi tiết sản phẩm - SP : Sản phẩm - TNCSHCM : Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - HC - NS : Hành – Nhân - KD-XNK : Kinh doanh – Xuất nhập - pcs : Đơn vị tính số lượng (chi tiết,thanh) - SL : Số lượng - VNĐ : Việt Nam Đồng - NL : Nguyên liệu -UF : Urê Formandehit - PX : Phân xưởng - TB : Trung bình -N : Nhiều - EU (European Union) : Liên minh nước châu Âu - NC : Nitrocelluzo Cacquer - PU : Poly Urethane - TNHH : Trách nhiệm hữu hạn - CT : Chi tiết -h : Giờ - VGT : Ván ghép - CBLS : Chế Biến Lâm Sản - MST : Công ty cổ phần Sáng Tạo Bình Dương viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Số lượng máy móc thiết bị nhà máy Bảng 3.1: Bảng liệt kê chi tiết sản phẩm ghế Viento 14 Bảng 4.1: Thể tích ngun liệu trước cơng đoạn tạo phơi 32 Bảng 4.2: Thể tích nguyên liệu sau công đoạn tạo phôi 32 Bảng 4.3: Thể tích nguyên liệu sau công đoạn gia công sơ chế 33 Bảng 4.4: Thể tích ngun liệu sau cơng đoạn gia công tinh chế 34 Bảng 4.5: So sánh tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn 35 Bảng 4.6: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tạo phôi gia công sơ chế 35 Bảng 4.7: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn gia công tinh chế 36 Bảng 4.8: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn lắp ráp 37 Bảng 4.9: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn trang sức 37 Bảng 4.10: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 38 Bảng 4.11: Giá nguyên liệu đầu vào 39 Bảng 4.12: Giá trang sức bề mặt sơn ghế Viento 40 Bảng 4.13: Giá phụ liệu ghế Viento 41 Bảng 4.14: Giá chi phí phụ ghế Viento 41 Bảng 4.15: Hệ số sử dụng máy số thiết bị 42 Bảng 4.16: Bảng đánh giá phân tích rủi ro q trình sản xuất ghế Viento 43 ix Phụ lục : Kết hệ số sử dụng máy cắt đứng STT Tổng Thời gian khảo sát (h) 7 7 7 49 Thời gian tác nghiệp (h) 6.5 6.92 6.75 6.25 6.8333 5.33 6.25 44.83 Thời gian ngừng máy (h) 0.5 0.08 0.25 0.75 0.1667 1.67 0.75 4.17 Lý Thử máy Chờ phôi Hư hỏng Hệ số sử dụng 0 0.25 0.1667 0.67 1.0833 0.5 0 0.75 2.25 0.0833 0 0 0.75 0.8333 0.9286 0.99 0.9643 0.89 0.9762 0.76 0.8929 0.91 Phụ lục 3: Kết hệ số sử dụng máy toupi STT Tổng Thời gian khảo sát (h) 7 7 7 49 Thời gian tác nghiệp (h) 6.5 6.75 6.33 6.25 6.42 5.05 42.30 Thời gian ngừng máy (h) 0.5 0.25 0.67 0.75 0.58 1.95 6.70 Lý Thử máy Chờ phôi Hư hỏng 0.5 0.25 0.75 0.7 3.20 0.67 0.42 1.25 3.3333 0 0 0.1667 0.17 Hệ số sử dụng 0.93 0.71 0.96 0.90 0.89 0.92 0.72 0.86 Phụ lục 4: Kết hệ số sử dụng máy chà nhám thùng STT Tổng Thời gian khảo sát (h) 7 7 7 49 Thời gian tác nghiệp (h) 6.83 6.58 6.50 3.62 6.27 6.75 6.50 43.05 Thời gian ngừng máy (h) 0.17 0.42 0.50 3.38 0.73 0.25 0.50 5.95 Lý Thử máy Chờ phôi Hư hỏng Hệ số sử dụng máy 0.17 0.25 0.5 0.38 0.57 0.25 2.12 0 0 0.17 0.25 0.4167 0.1667 0 0.25 3.4167 0.98 0.94 0.93 0.52 0.90 0.96 0.93 0.88 Phụ lục 5:Diện tích bề mặt cần trang sức STT Quy cách tinh (mm) TÊN CT/SP Filler Sealer Topcoat ( m2) (m2) (m2) CHI TIẾT Dày Rộng Dài Chân trước(T +P) 25 50 398 0,12 0,12 0,12 Kiềng hông 10 25 372 0,05 0,05 0,05 Chân sau(T +P) 25 45 913 0,26 0,26 0,26 Kiềng sau 25 60 308,5 0,06 0,06 0,06 Song dựa 10 16 481,3 10 0,25 0,25 0,25 Dựa ghế 20 70 347,5 0,07 0,07 0,07 Ke góc sau 20 45 100 0,03 0,03 0,03 Kiềng hông 20 50 374,5 0,11 0,11 0,11 Ke góc trước 20 45 80 0,02 0,02 0,02 10 Kiềng trước 20 50 398 0,06 0,06 0,06 1,03 1,03 1,03 Tổng cộng Phụ lục 6: Ba hình chiếu ghế Viento 398 460 9mm 913 571 440 Phụ lục 7: Phiếu công nghệ chi tiết chân trước Tên sản phẩm : Ghế Viento 280 25 93 215 Quy cách phôi : 30×55×420 mm 21 398 Kích thước NL : 30×1200×2400 mm STT Chế độ làm việc Khâu công 50 16 88 ° 16.5 40 50 12 Kích thước tinh chế: 25×50×398 mm 25 16 Số lượng: ° 30 16,7 Nguyên liệu: Gỗ cao su 88 Tên chi tiết: Chân trước Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Xẻ phôi Máy cắt đứng Lưỡi dao cắt 3000 10 2 Cắt sơ chế Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Bào Máy bào mặt Bao bào 4800 1 Cắt tinh Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Bo cạnh Máy toupi Dao toupi 3000 10 1 Đục mộng âm Máy mộng âm Dao đục mộng 4500 1 Chà nhám Chà nhám thùng Băng nhám 4800 Phụ lục 8: Phiếu công nghệ chi tiết kiềng hông Tên sản phẩm : Ghế Viento Tên chi tiết: Kiềng hông 10 372 Nguyên liệu: Gỗ cao su Số lượng: Kích thước tinh chế: 10×25×372mm R5 25 R5 R5 R5 Quy cách phơi :15×30×400 mm Kích thước NL : 30×1200×2400 mm STT Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Xẻ phôi Máy cắt đứng Lưỡi dao cắt 3000 10 2 Cắt sơ chế Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Bào Máy bào mặt Bao bào 4800 1 Cắt tinh Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Bo cạnh Máy toupi Dao toupi 3000 10 1 Chà nhám Chà nhám thùng Băng nhám 4800 Phụ lục :Phiếu công nghệ chi tiết chân sau 176,3 300 61 10 6,6 R96 R2743,4 2,2 Quy cách phơi : 27×50×930 mm Kích thước NL : 27×1200×2400 mm 249,9 STT 89,9 Chế độ làm việc Khâu cơng R1799,3 Kích thước tinh chế: 25×45×913 mm R256,1 Số lượng: 36,4 45 45 44,8 24.5 Nguyên liệu: Gỗ cao su 234 R611 Tên chi tiết: Chân sau 200 ,5 Tên sản phẩm : Ghế Viento 2,7 Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 67,8 42,3 284 Số lần Số chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Xẻ phôi Máy cắt đứng Lưỡi dao cắt 3000 10 2 Cắt sơ chế Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Lọng Máy cưa vòng lượn Lưỡi cưa sọc 4500 1 Cắt tinh Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Bo cạnh Máy toupi Dao toupi 3000 10 1 Đục mộng âm Máy mộng âm Dao đục mộng 4500 1 Chà nhám Chà nhám thùng Băng nhám 4800 3 Phụ lục 10 :Phiếu công nghệ chi tiết kiềng sau Tên sản phẩm : Ghế Viento 308.5 280 272 Số lượng:1 90 Kích thước tinh chế: 25×60×308.5 mm ,8 ° 60 Nguyên liệu: Gỗ cao su 36 30 15 Tên chi tiết: Kiềng sau Quy cách phơi :40×62×325 mm ST T 25 270.5 278.5 Kích thước NL : 40×300×950 mm Chế độ làm việc Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số chi tiết Công gia công máy nhân Xẻ phôi Máy cắt đứng Lưỡi dao cắt 3000 10 2 Cắt sơ chế Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Lọng Máy cưa vòng lượn Lưỡi cưa sọc 4500 1 Cắt tinh Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Bo cạnh Máy toupi Dao toupi 3000 10 1 Đục mộng âm Máy mộng âm Dao đục mộng 4500 10 1 Đánh mộng dương Máy mộng dương Dao đánh mộng 4500 1 Chà nhám Chà nhám thùng Băng nhám 4800 3 Phụ lục 11: Phiếu công nghệ chi tiết song dựa 5,3 ° 90 Nguyên liệu: Gỗ cao su 481, R65 11.5 Tên chi tiết: Song dựa R639 ° ,3 94 Tên sản phẩm : Ghế Viento 14 Số lượng: 10 Kích thước tinh chế: 10×16×481.3 mm ,2° 75 9,5 2.5 Quy cách phơi : 12×22×500 mm 10 Kích thước NL : 27×1200×2400 mm ST T Chế độ làm việc Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số chi tiết Công gia công máy nhân Xẻ phôi Máy cắt đứng Lưỡi dao cắt 3000 10 2 Cắt sơ chế Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Lọng Máy cưa vòng lượn Lưỡi cưa sọc 4500 1 Cắt tinh Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Bo cạnh Máy toupi Dao toupi 3000 10 1 Đánh mộng dương Máy mộng dương Dao đánh mộng 4500 1 Chà nhám Chà nhám thùng Băng nhám 4800 10 Phụ lục 12 :Phiếu công nghệ chi tiết dựa ghế Tên sản phẩm : Ghế Viento 347,5 321 314.5 Tên chi tiết: Dựa ghế ,4 ° Quy cách phơi :40×72×380 mm 70 91 45 Kích thước tinh chế: 20×70×347.5 mm 25 Số lượng: 22 Nguyên liệu: Gỗ cao su 34 Kích thước NL : 40×300×950 mm ST T Khâu công nghệ Xẻ phôi Máy cắt đứng Cắt sơ chế Thiết bị gia công 20 Dụng cụ gia công Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc Số lần gia công Số chi tiết máy Công nhân cắt(v/p) đẩy(m/p) Lưỡi dao cắt 3000 10 2 Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Lọng Máy cưa vòng lượn Lưỡi cưa sọc 4500 1 Cắt tinh Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Bo cạnh Máy toupi Dao toupi 3000 10 1 Tạo rãnh thủng Đục mộng âm Đánh mộng dương Chà nhám Máy router Máy mộng âm Máy mộng dương Chà nhám thùng Dao thẳng Ø20 Dao đục mộng Dao đánh mộng Băng nhám 4000 4500 4500 4800 7 10 1 1 45 22 Tên sản phẩm : Ghế Viento 25 Phụ lục 13 :Phiếu cơng nghệ chi tiết ke góc sau Tên chi tiết: Ke góc sau 49 38° Nguyên liệu: Gỗ cao su Kích thước tinh chế: 20×45×100 mm 12 Quy cách phơi : 25×50×100 mm 10 20 Số lượng: Lô Ø5 x Ø10 50 Lô Ø5 x Ø10 50 100 Kích thước NL : 25×1200×2400 mm STT Chế độ làm việc Khâu cơng Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Xẻ phôi Máy cắt đứng Lưỡi dao cắt 3000 10 1 2 Bào Máy bào mặt Bao bào 4800 1 Cắt tinh Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Phay thủng Máy router Mũi khoan Ø5×Ø10 3000 10 1 Chà nhám Chà nhám thùng Băng nhám 4800 10 Phụ lục 14 :Phiếu công nghệ chi tiết kiềng hông 374,5 344,5 338,5 Tên sản phẩm : Ghế Viento 338,5 344,5 Kích thước tinh chế: 20×50×374.5 mm T 10 ° Kích thước NL : 25×1200×2400 mm 73 , 1° Chế độ làm việc Khâu công nghệ Thiết bị gia cơng 15 90 Quy cách phơi :25×55×400 mm 50 ° ,2 ° 10 Số lượng: 92 30 30 Nguyên liệu: Gỗ cao su 88 Tên chi tiết: Kiềng hông ST 20 15 Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số chi tiết Công gia công máy nhân Xẻ phôi Máy cắt đứng Lưỡi dao cắt 3000 10 2 Cắt sơ chế Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Bào Máy bào mặt Bao bào 4800 1 Cắt tinh Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Đánh mộng dương Máy mộng dương Dao đánh mộng 4500 1 Chà nhám Chà nhám thùng Băng nhám 4800 Phụ lục 15 :Phiếu công nghệ chi tiết ke góc trước Tên chi tiết: Ke góc trước 49° Nguyên liệu: Gỗ cao su 11,5 45 22 Tên sản phẩm : Ghế Viento Kích thước tinh chế: 20×45×80 mm Quy cách phơi : 25×50×80 mm 10 20 m 9m Số lượng: 45 12 40 Lô Ø5 x Ø10 40 80 Kích thước NL : 25×1200×2400 mm STT Chế độ làm việc Khâu cơng Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Xẻ phôi Máy cắt đứng Lưỡi dao cắt 3000 10 1 2 Bào Máy bào mặt Bao bào 4800 1 Cắt tinh Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Phay thủng Máy router Mũi khoan Ø5×Ø10 3000 10 1 Chà nhám Chà nhám thùng Băng nhám 4800 10 Phụ lục 16: Phiếu công nghệ tiết kiềng trước 398 369,5 ° Nguyên liệu: Gỗ cao su 50 Tên chi tiết: Kiềng trước 20 90 50 30 15 Tên sản phẩm : Ghế Viento 82 Kích thước tinh chế: 20×50×398 mm ,5 ° Số lượng: Quy cách phơi : 25×55×420 mm Kích thước NL : 25×1200×2400 mm ST T Chế độ làm việc Khâu cơng nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số chi tiết Công gia công máy nhân Xẻ phôi Máy cắt đứng Lưỡi dao cắt 3000 10 2 Cắt sơ chế Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Bào Máy bào mặt Bao bào 4800 1 Cắt tinh Máy cưa đĩa Lưỡi cưa đĩa 2800 10 1 Đánh mộng dương Máy mộng dương Dao đánh mộng 4500 1 Chà nhám Chà nhám thùng Băng nhám 4800 Phụ lục 17: Phiếu công nghệ chi tiết mặt ghế 20,7 20,7 259,6 R848,4 R7 63,5 122 10 6,6 3,4 63,5 100 R1447,16 443 363,9 Tên sản phẩm : Ghế Viento 100 Tên chi tiết: Mặt ghế Nguyên liệu: Ván ép thẳng Số lượng: Kích thước tinh chế: 9×440×443 mm 18,8 Kích thước NL : 10×1200×2400 mm 9mm Khâu công nghệ Xẻ phôi Đánh mặt ghế, khoan Chà nhám Thiết bị gia công Máy cắt đứng CNC Chà nhám thùng 156,8 40,4 Quy cách phơi : 10×450×455 mm 89 122 100 156,8 Dụng cụ gia công Lưỡi dao cắt Dao thẳng Ø20, mũi khoan Ø9.5 Băng nhám R40 R949 32,1 375,8 440 Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 3000 10 32,1 Số lần gia công Số chi tiết máy Công nhân 2 2000 1 4800 2 Phục lục 18 :Biểu đồ gia công gia sản phẩm STT Tên chi tiết Chân trước Quy cách tinh chế 25×50 ×398 Quy cách phơi Kích thước NL 30×55 30×1200 ×420 ×2400 Kiềng 10×25 15×30 30×1200 hông ×372 ×400 ×2400 Chân sau 25×45 27×50 27×1200 Bội số kích thước Xẻ theo quy cách phôi Cắt sơ chế : 20 : 30×55 : 74 : : 22 : Bào mặt Cắt tinh 30×55 27×52 27×52 ×420 ×410 ×410 ×398 15×30 15×30 12×27 12×27 ×400 ×385 ×385 ×372 27×50 27×50 ×913 ×930 ×2400 ×930 ×920 Kiềng sau 25×60 40×62 40×300 30×62 30×62 ×308.5 ×325 ×950 1:4:2 ×325 ×315 Song dựa 10×16 ×481.3 12×22 ×500 27×1200 : 50 :4 12×22 ×500 Dựa ghế 20×70 40×72 40×300 ×347.5 ×380 ×950 20×45 25×50 25×1200 ×100 ×100 ×2400 Kiềng 20×50 25×55 25×1200 hơng ×374.5 ×400 ×2400 Ke góc 20×45 25×50 25×1200 trước ×80 ×80 ×2400 20×50 25×55 25×1200 10 Kiềng trước ×398 ×420 ×2400 9×440 ×443 10×450 ×455 10×1200 11 Mặt ghế ( ván ép) Ke góc sau ×2400 ×2400 1:4:2 12×22 ×490 25×72 25×72 ×380 ×360 : 20 : : 22 : 28 R611,45 R256,14 R2743,4 R1285,7 R1799,3 27×50 ×913 30×62 R852,42 R877,42 ×308.5 12×22 ×481.3 R639,33 R655,33 25×72 R1045 R1025 ×347.5 22×47 25×50 : 22 :23 Lọng ×2400 ×2400 22×47 ×100 25×55 25×55 22×52 22×52 ×400 ×390 ×390 ×374.5 25×50 22×47 22×47 ×2400 ×2400 ×80 25×55 25×55 : 20 : ×420 ×410 1:2:5 10×450 ×455 22×52 ×410 Toupi Router Đánh mộng dương Đục mộng âm Phay lỗ mộng Ø10×30×16, Ø10×25×16 Bo cạnh R30 Bo cạnh R5 Bo góc R611,45 R256,14 R2743,4 R1285,7 R1799,3 Bo góc R852,42 R877,42 Bo góc R639,33 R655,33 Bo góc R1045 R1025 Tạo rãnh thủng Ø20× 100 Đánh mộng đầu Ø10×30×15 Đánh mộng đầu Ø9×9.5×9 Đánh mộng đầu Ø10×45×15 Phay thủng 5lỗ Ø5× Ø10 Đánh mộng đầu Ø10×30×15 Phay thủng lỗ Ø5× Ø10 22×52 ×398 CNC : Đánh mặt ghế Khoan thủng lỗ Ø20 lỗ Ø 9.5 Đánh mộng đầu Ø10×30×15 Chà nhám thơ Chà nhám tinh 26×51 25×50 ×398 ×398 11×26 10×25 ×372 ×372 Phay lỗ mộng Ø10×45×16, Ø10×30×16, Ø10×25×16 26×46 Đục mộng vng 10 lỗ Ø10×10×20 26×61 25×60 ×308.5 ×308.5 11×17 ×481.3 10×16 ×481.3 21×71 20×70 ×347.5 ×347.5 21×46 20×45 ×100 ×100 21×51 20×50 ×374.5 ×374.5 21×46 20×45 ×80 ×80 21×51 20×50 ×398 ×398 Đục mộng vng 10 lỗ Ø10×10×15 ×913 9×440 ×443 25×45 ×913 9×440 ×443 Sơn Đồng màu : Dùng sơn NC, độ bóng 30% ... giúp cho mối liên kết khăng khít tăng độ bền mối liên kết Hình 3.5: Liên kết mộng van có gia cố keo Liên kết mộng van có gia cố keo sử dụng để liên kết chi tiết sau : - Liên kết chân trước với kiềng... trước + kiềng hơng Mộng âm dương có gia cố keo Chân trước + kiềng hông Mộng ô van có gia cố keo Kiềng hơng + chân sau Mộng van có gia cố keo Chân sau + kiềng hông Mộng âm dương, keo Chân sau + kiềng... 3.3: Liên kết vis 15 Hình 3.4: Liên kết keo 16 Hình 3.5: Liên kết mộng van có gia cố keo 16 Hình 4.1: Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm công ty 19
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ VIENTO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƢƠNG , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ VIENTO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO BÌNH DƢƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn