NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÁC DỊCH HẠI CHÍNH TRÊN VƢỜN CA CAO XEN ĐIỀU TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

75 4 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÁC DỊCH HẠI CHÍNH TRÊN VƢỜN CA CAO XEN ĐIỀU TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2009 – 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỂN NGỌC HƢNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÁC DỊCH HẠI CHÍNH TRÊN VƢỜN CA CAO XEN ĐIỀU TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU Tác giả NGUYỂN NGỌC HƢNG Khóa luận đƣợc đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp kỹ sƣ nông nghiệp ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hƣớng dẫn: ThS LÊ CAO LƢỢNG KS NGUYỂN TUẤN VƢỢNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Trƣờng Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Nông Học quý Thầy Cô tận tình giảng dạy bảo suốt thời gian học tập làm việc trƣờng Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy: Th.S Lê Cao Lƣợng - trƣờng Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh KS Nguyễn Tuấn Vƣợng - công ty Cargill Việt Nam tận tình hƣớng dẫn trình thực khóa luận tốt nghiệp Con xin thành kính khắc ghi cơng ơn sinh thành, dƣỡng dục bố mẹ giúp đạt kết nhƣ ngày hôm ngƣời thân yêu quý nguồn động viên tinh thần bên Em xin chân thành cảm ơn cô bác, anh chị nông dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giúp đỡ em nhiệt tình để thực tốt khóa luận tốt nghiệp Và cuối xin cám ơn tất anh chị, bạn lớp tận tình giúp đỡ, động viên tơi q trình học tập thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Nguyễn Ngọc Hƣng ii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu tác động biện pháp kỹ thuật tổng hợp ảnh hƣởng đến dịch hại vƣờn ca cao xen điều Bà Rịa - Vũng Tàu” đƣợc tiến hành thực từ tháng - 7/2013 xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nội dung nghiêm cứu gồm phần chính: Thứ điều tra thành phần dịch hại thiên địch vƣờn ca cao xen điều hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp Thứ hai điều tra mật số gây hại dịch hại vƣờn ca cao xen điều hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp Mục đích nghiên cứu ghi nhận thành phần dịch hại mơ hình ca cao xen điều đánh giá hiệu mơ hình canh tác tổng hợp việc kiểm sốt dịch hại ca cao Bà Rịa - Vũng Tàu Kết thu đƣợc: Đã ghi nhận thành phần sâu hại ca cao xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm: Bọ xít muỗi (Helopeltis theivora), rệp sáp (Planococcus sp.), rầy mềm (Toxoptera aurantii), sâu đục vỏ trái (Conogethes punctiferalis) Thành phần bệnh hại bao gồm bệnh thối trái (Phytophthora palmivora), bệnh muội đen Thành phần thiên địch bao gồm kiến vàng (Oecophylla smaragdina), kiến đen (Dolichoderus thoracicus) Bọ xít muỗi, rệp sáp thối trái Phytophthora palmivora gây lồi dịch hại phổ biến hai mơ hình Tất mức độ gây hại dịch hại mơ hình canh tác tổng hợp có giá trị thấp mơ hình canh tác theo nông dân suốt thời gian điều tra từ tháng – 7/2013 mơ hình ca cao xen điều xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sự khác tiêu hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp từ có ý nghĩa đến có ý nghĩa mặt thống kê Mơ hình canh tác ca cao tổng hợp có hiệu cao mơ hình canh tác theo nơng dân việc kiểm sốt dịch hại iii MỤC LỤC TRANG BÌA i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH .viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung ca cao 2.1.1 Phân loại khoa học ca cao 2.1.2 Đặc điểm thực vật 2.1.2.1 Hệ thống rễ ca cao: 2.1.2.3 Lá 2.1.2.4 Hoa 2.1.2.5 Thụ phấn 2.1.2.6 Trái hạt 2.2 Một số dịch hại ca cao 2.2.3.1 Bọ xít muỗi (Helopeltis theivora) 2.2.3.2 Rệp sáp (Planococcus sp.) 2.2.3.3 Rầy mềm (Toxoptera citricidus) 2.2.3.4 Thối trái loét thân ca cao (Do Phytophthora palmivora) 10 2.3 Công dụng ca cao 11 2.4 Đặc điểm loại thuốc BVTV thí nghiệm 12 2.4.1 SecSaigon 5EC 12 iv 2.4.2 Thiamax 25 WDG 12 2.4.3 Brightin 1.8 EC 13 2.4.4 Karate 2,5 EC 13 2.4.5 Eddy 72 WD 14 2.4.6 Aliette 800WG 15 2.4.7 Ridomil 68 WG 15 2.4.8 Norshield 86.2WG 16 2.4.9 Agri-fos 400 17 CHƢƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 18 3.3 Vật liệu thí nghiệm 18 3.3.1 Dụng cụ thí nghiệm 18 3.3.2 Vật liệu thí nghiệm 18 3.3.3 Đối tƣợng thí nghiệm 18 3.4 Phƣơng pháp thí nghiệm 18 3.4.1 Quy trình canh tác tổng hợp 18 3.4.1.1 Chọn vƣờn 19 3.4.1.2 Tỉa cành tạo tán cho ca cao che bóng (điều) 19 3.4.1.3 Bón phân 22 3.4.1.4 Tƣới nƣớc 25 3.4.1.5 Phòng trừ sâu bệnh hại 25 3.4.2 Quy trình canh tác theo nông dân 29 3.4.2.1 Tỉa cành tạo tán cho ca cao 29 3.4.2.2 Bón phân 30 3.4.2.3 Tƣới nƣớc 30 3.4.2.4 Phòng trừ sâu bệnh hại 31 3.4.3 Cách chọn vƣờn điều tra 32 3.4.4 Điều tra thành phần dịch hại thiên địch ca cao 33 3.4.4.1 Điều tra thành phần sâu hại ca cao 33 3.4.4.2 Điều tra thành phần bệnh hại ca cao 33 v 3.4.4.3 Điều tra thành phần thiên địch ca cao 34 3.4.5 Điều tra mật số mức độ gây hại bọ xít muỗi Helopeltis theivora thối trái Phytophthora palmivora gây 34 3.4.5.1 Điều tra mật số mức độ gây hại bọ xít muỗi Helopeltis theivora 34 3.4.5.2 Điều tra mật số mức độ gây hại bệnh thối trái Phytophthora palmivora gây 35 3.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu 36 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Điều tra thành phần dịch hại thiên địch ca cao 37 4.1.1 Điều tra thành phần sâu bệnh hại ca cao 37 4.1.2 Điều tra thành phần thiên địch ca cao 39 4.2 Điếu tra mật số mức độ gây hại bọ xít muỗi Helopeltis theivora bệnh thối trái Phytophthora palmivora gây 40 4.2.1 Điều tra mật số mức độ gây hại bọ xít muỗi Helopeltis theivora 40 4.2.2 Điều tra mật số mức độ gây hại bệnh thối trái Phytopthora palmivora gây 45 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 52 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Danh sách hộ nông dân điều tra hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 32 Bảng 3.2: Thang cấp bệnh thối trái ca cao 35 Bảng 4.1: Thành phần sâu hại ca cao hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 37 Bảng 4.2: Thành phần thiên địch vƣờn ca cao xen điều hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 39 Bảng 4.3: Kết xử lý T-test so sánh mật độ bọ xít muỗi (con/trái) hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 41 Bảng 4.4: Kết xử lý T-test so sánh mật độ bọ xít muỗi (con/cây) hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 42 Bảng 4.5: Kết xử lý T-test so sánh tỷ lệ gây hại bọ xít muỗi hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 44 Bảng 4.6: Kết xử lý T-test so sánh tỷ lệ bệnh thối trái hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 45 Bảng 4.7: Kết xử lý T-test so sánh số bệnh thối trái hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 47 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1: Tỉa cành tạo tán mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 20 Hình 3.2: Tỉa khống chế độ cao ca cao 20 Hình 3.3: Lịch tỉa cành 22 Hình 3.4: Lịch bón phân 23 Hình 3.5: Phân chuồng chuẩn bị bón mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 24 Hình 3.6: Phân bón Yara Vita Budbooster cho ca cao 25 Hình 3.7: Bọ xít muỗi gây hại trái ca cao vƣờn ca cao xen điều Bà Rịa – Vũng Tàu 26 Hình 3.8: Thuốc trừ sâu Thiamax 25WDG phòng trừ bọ xít muỗi cho ca cao 27 Hình 3.9: Vƣờn ca cao mơ hình canh tác theo nơng dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 29 Hình 3.10: Tƣới nƣớc vƣờn ca cao mơ hình canh tác theo nơng dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 30 Hình 3.11: Trái ca cao bị bọ xít muỗi gây hại mơ hình canh tác theo nơng dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 31 Hình 3.12: Trái ca cao bị thối trái Phytophthora palmivora không đƣợc thu gom tiêu hủy vƣờn ca cao mô hình canh tác theo nơng dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 32 Hình 4.1: Thành phần sâu bệnh hại ca cao hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 38 Hình 4.2: Kiến vàng ca cao vƣờn ca cao xen điều xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 40 viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: So sánh mật độ bọ xít muỗi (con/trái) hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 40 Biểu đồ 4.2: So sánh mật độ bọ xít muỗi (con/cây) hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 42 Biểu đồ 4.3: So sánh tỷ lệ gây hại bọ xít muỗi hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 43 Biểu đồ 4.4: So sánh tỷ lệ bệnh thối trái hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 45 Biểu đồ 4.5: So sánh số bệnh thối trái hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) 46 ix 21 Nguyễn Hoàng Ấn Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng Bọ xít muỗi hại ca cao Chủ nhật, 19 Tháng năm 2012 13:49 Truy cập ngày 26 tháng năm 2013 22 Trung tâm khuyến nông Đăk Lăk Đặc điểm thực vật học ca cao Thứ năm, 01 Tháng năm 2010 14:29 Truy cập ngày 28 tháng năm 2013 51 PHỤ LỤC Bảng 1: Số liệu điều tra cho tiêu mật độ bọ xít muỗi hộ nơng dân thuộc hai mơ hình ca cao canh tác tổng hợp mơ hình canh tác theo nông dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Mơ hình canh tác theo Mơ hình canh tác tổng hợp Ngày điều tra nông dân Chú Dũng Chú Thải Chú Minh Chú Một Chú Chín số số số số số bọ tổng bọ tổng bọ tổng bọ tổng bọ tổng xít trái trái xít trái xít trái xít trái muỗi xít muỗi muỗi muỗi muỗi 1/4/2013 13 406 29 440 21 301 52 198 47 165 8/4/2013 39 350 29 375 29 264 23 148 35 120 15/4/2013 20 291 22 319 18 228 42 117 35 99 22/4/2013 31 249 13 264 21 187 28 89 22 70 1/5/2013 205 190 116 17 54 17 51 8/5/2013 11 160 126 90 13 55 10 44 15/5/2013 131 76 47 39 10 34 22/5/2013 100 44 36 25 21 1/6/2013 67 68 66 19 61 18 56 8/6/2013 116 141 21 146 33 109 27 86 15/6/2013 10 152 12 227 12 236 42 171 35 135 22/6/2013 28 230 29 284 34 287 76 209 71 167 1/7/2013 20 272 21 278 33 263 74 216 57 151 8/7/2013 44 339 38 268 27 232 82 227 56 142 15/7/2013 25 293 12 176 10 114 82 215 50 116 22/7/2013 17 220 10 126 88 59 159 35 87 52 Bảng 2: Mật độ bọ xít muỗi (con/trái) hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Mật độ bọ xít muỗi (con/trái) Ngày điều tra Mơ hình tổng hợp Mơ hình nông dân 1/4/2013 0.06 0.27 8/4/2013 0.09 0.29 15/4/2013 0.07 0.36 22/4/2013 0.09 0.31 1/5/2013 0.04 0.32 8/5/2013 0.05 0.23 15/5/2013 0.04 0.26 22/5/2013 0.04 0.24 1/6/2013 0.1 0.32 8/6/2013 0.09 0.31 15/6/2013 0.06 0.25 22/6/2013 0.11 0.39 1/7/2013 0.09 0.36 8/7/2013 0.15 0.37 15/7/2013 0.08 0.4 22/7/2013 0.08 0.38 53 Bảng 3: Kết xử lý T-test phần mềm MSTATC cho tiêu mật độ bọ xít muỗi (con/trái) mơ hình ca cao canh tác tổng hợp mơ hình canh tác theo nơng dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Data file: MDBXMCT Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : cty Variable : ndan Cases through 16 Cases through 16 Mean: 0.077 Mean: 0.317 Variance: 0.001 Variance: 0.003 Standard Deviation: 0.030 Standard Deviation: 0.056 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 3.4705 Numerator degrees of freedom: 15 Denominator degrees of freedom: 15 Probability: 0.0214 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.0001 Standard Deviation of the difference: 0.0108 t Value: -22.1871 Effective degrees of freedom: 15 Probability of t: 0.0001 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means(for alpha=0.01): 0.239 plus or minus 0.032 (0.207 through 0.271) 54 Bảng 4: Mật độ bọ xít muỗi (con/cây) hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Mật độ bọ xít muỗi (con/cây) Ngày điều tra Mơ hình tổng hợp Mơ hình nơng dân 1/4/2013 1.4 3.3 8/4/2013 2.156 1.933 15/4/2013 1.333 2.567 22/4/2013 1.444 1.667 1/5/2013 0.467 1.133 8/5/2013 0.444 0.767 15/5/2013 0.222 0.633 22/5/2013 0.156 0.367 1/6/2013 0.422 1.233 8/6/2013 0.822 2.000 15/6/2013 0.756 2.567 22/6/2013 2.022 4.9 1/7/2013 1.644 4.367 8/7/2013 2.422 4.6 15/7/2013 1.044 4.4 22/7/2013 0.756 3.133 55 Bảng 5: Kết xử lý T-test phần mềm MSTATC cho tiêu mật độ bọ xít muỗi (con/cây) mơ hình ca cao canh tác tổng hợp mơ hình canh tác theo nông dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Data file: MDBXMCC Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : cty Variable : ndan Cases through 16 Cases through 16 Mean: 1.094 Mean: 2.473 Variance: 0.503 Variance: 2.272 Standard Deviation: 0.709 Standard Deviation: 1.507 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 4.5196 Numerator degrees of freedom: 15 Denominator degrees of freedom: 15 Probability: 0.0059 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.0761 Standard Deviation of the difference: 0.2759 t' Value: -4.9970 Effective degrees of freedom: 15 Probability of t': 0.0002 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means(for alpha=0.01): 1.379 plus or minus 0.813 (0.566 through 2.191) 56 Bảng 6: Số liệu điều tra cho tiêu tỷ lệ gây hại bọ xít muỗi hai mơ hình ca cao canh tác tổng hợp mơ hình canh tác theo nông dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Mơ hình canh tác theo Mơ hình canh tác tổng hợp Ngày điều tra Chú Dũng số Chú Thải số nơng dân Chú Minh số Chú Một số Chú Chín số trái tổng trái tổng trái tổng trái tổng trái tổng bị trái bị trái bị trái bị trái bị trái hại hại hại hại hại 1/4/2013 88 406 97 440 68 301 158 198 131 165 8/4/2013 101 350 106 375 65 264 116 148 92 120 15/4/2013 81 291 83 319 56 228 95 117 81 99 22/4/2013 57 249 45 264 34 187 65 89 52 70 1/5/2013 67 205 58 190 33 116 42 54 40 51 8/5/2013 42 160 31 126 16 90 45 55 34 44 15/5/2013 16 131 11 76 47 23 39 19 34 22/5/2013 13 100 44 36 15 25 16 21 1/6/2013 15 67 15 68 14 66 35 61 35 56 8/6/2013 16 116 25 141 23 146 77 109 57 86 15/6/2013 28 152 54 227 60 236 119 171 95 135 22/6/2013 77 230 90 284 88 287 163 209 131 167 1/7/2013 59 272 61 278 58 263 171 216 118 151 8/7/2013 88 339 76 268 68 232 187 227 117 142 15/7/2013 68 293 41 176 27 114 157 215 87 116 22/7/2013 55 220 31 126 22 88 125 159 68 87 57 Bảng 7: Tỷ lệ gây hại bọ xít muỗi hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Ngày điều tra Tỷ lệ gây hại bọ xít muỗi (%) Mơ hình tổng hợp Mơ hình nơng dân 1/4/2013 22.06 79.61 8/4/2013 27.50 77.61 15/4/2013 26.25 81.48 22/4/2013 19.43 73.58 1/5/2013 30.92 78.10 8/5/2013 23.67 79.80 15/5/2013 13.39 57.53 22/5/2013 12.22 67.39 1/6/2013 21.89 59.83 8/6/2013 15.88 68.72 15/6/2013 23.09 69.93 22/6/2013 31.84 78.19 1/7/2013 21.89 78.75 8/7/2013 27.65 82.38 15/7/2013 23.33 73.72 22/7/2013 24.88 78.46 58 Bảng 8: Kết xử lý T-test phần mềm MSTATC cho tiêu tỷ lệ gây hại bọ xít muỗi mơ hình ca cao canh tác tổng hợp mơ hình canh tác theo nông dân Data file: TLBXM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : cty Variable : ndan Cases through 16 Cases through 16 Mean: 22.868 Mean: 74.068 Variance: 31.498 Variance: 56.100 Standard Deviation: 5.612 Standard Deviation: 7.490 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.7811 Numerator degrees of freedom: 15 Denominator degrees of freedom: 15 Probability: 0.2749 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.8516 Standard Deviation of the difference: 1.3607 t Value: -37.6260 Effective degrees of freedom: 15 Probability of t: 0.0001 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means(for alpha=0.01): 51.199 plus or minus 4.010 (47.190 through 55.209) 59 Bảng 12: Số liệu điều tra cho tiêu tỷ lệ thối trái hai mơ hình ca cao canh tác tổng hợp mơ hình canh tác theo nơng dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Mơ hình canh tác theo Mơ hình canh tác tổng hợp Ngày điều tra Chú Dũng số trái thối tổng trái Chú Thải số trái thối tổng trái nông dân Chú Minh số trái thối tổng trái Chú Một số trái thối tổng trái Chú Chín số trái thối tổng trái 1/4/2013 406 440 301 198 165 8/4/2013 350 375 264 148 120 15/4/2013 291 319 228 117 99 22/4/2013 249 264 187 89 70 1/5/2013 205 190 116 54 51 8/5/2013 160 126 90 55 44 15/5/2013 131 76 47 39 34 22/5/2013 100 44 36 25 21 1/6/2013 67 68 66 61 56 8/6/2013 116 141 146 109 86 15/6/2013 152 227 236 171 135 22/6/2013 230 284 287 12 209 11 167 1/7/2013 272 278 263 216 151 8/7/2013 339 268 232 227 142 15/7/2013 293 176 114 12 215 11 116 22/7/2013 220 126 88 159 87 60 Bảng 13: Tỷ lệ thối trái hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Ngày điều tra Tỷ lệ thối trái (%) Mơ hình tổng hợp Mơ hình nơng dân 1/4/2013 0.00 0.00 8/4/2013 0.00 0.75 15/4/2013 0.00 0.93 22/4/2013 0.00 1.26 1/5/2013 0.00 0.95 8/5/2013 0.27 3.03 15/5/2013 0.79 1.37 22/5/2013 0.56 4.35 1/6/2013 1.00 4.27 8/6/2013 0.50 3.59 15/6/2013 2.28 3.92 22/6/2013 0.87 6.12 1/7/2013 0.74 4.09 8/7/2013 1.79 4.07 15/7/2013 1.37 6.95 22/7/2013 3.00 5.28 61 Bảng 14: Kết xử lý T-test phần mềm MSTATC cho tiêu tỷ lệ thối trái hai mơ hình ca cao canh tác tổng hợp mơ hình canh tác theo nơng dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Data file: TLTT Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : cty Variable : ndan Cases through 16 Cases through 16 Mean: 0.823 Mean: 3.183 Variance: 0.800 Variance: 4.346 Standard Deviation: 0.895 Standard Deviation: 2.085 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 5.4313 Numerator degrees of freedom: 15 Denominator degrees of freedom: 15 Probability: 0.0022 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.1682 Standard Deviation of the difference: 0.4101 t' Value: -5.7542 Effective degrees of freedom: 15 Probability of t': 0.0001 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means(for alpha=0.01): 2.360 plus or minus 1.209 (1.151 through 3.569) 62 Bảng 15: Số liệu điều tra cho tiêu số bệnh thối trái hai mơ hình ca cao canh tác tổng hợp mơ hình canh tác theo nơng dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Số trái cấp độ bệnh (trái) Ngày điều tra Tổng trái Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp MH MH MH MH MH MH MH MH MH MH MH MH TH ND TH ND TH ND TH ND TH ND 1/4/2013 0 0 0 0 1147 363 8/4/2013 0 0 0 989 268 15/4/2013 0 0 0 838 216 22/4/2013 0 0 0 700 159 1/5/2013 0 0 0 511 105 8/5/2013 1 0 0 0 376 99 15/5/2013 0 0 0 254 73 22/5/2013 0 0 0 180 46 1/6/2013 1 1 201 117 8/6/2013 403 195 15/6/2013 2 4 615 306 22/6/2013 5 801 376 1/7/2013 2 2 4 813 367 8/7/2013 2 3 839 369 15/7/2013 3 4 583 331 22/7/2013 1 5 434 246 ND TH (Ghi chú: MHTH: mơ hình canh tác tổng hợp; MHND: mơ hình canh tác theo nơng dân) 63 Bảng 16: Chỉ số bệnh thối trái hai mơ hình canh tác theo nơng dân mơ hình canh tác tổng hợp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Tháng điều Chỉ số bệnh thối trái (%) Mơ hình tổng hợp Mơ hình nơng dân 4/2013 0.000 2.386 5/2013 0.757 5.573 6/2013 1.848 11.509 7/2013 3.097 15.354 tra Bảng 17: Kết xử lý T-test phần mềm MSTATC cho tiêu số bệnh thối trái hai mô hình ca cao canh tác tổng hợp mơ hình canh tác theo nông dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng - 7/2013) Data file: CSB Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : cty Variable : ndan Cases through Cases through Mean: 1.425 Mean: 8.705 Variance: 1.817 Variance: 33.937 Standard Deviation: 1.348 Standard Deviation: 5.826 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 18.6762 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.0383 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 5.0385 Standard Deviation of the difference: 2.2447 t Value: -3.2432 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.047 64 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means(for alpha=0.01): 7.280 plus or minus 13.111 (-5.831 through 20.391) 65 ... đuổi, hiệu trừ sâu nhanh, phổ tác dụng rộng Khả hỗn hợp: Có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh khác, khơng pha chung với thuốc có tính kiềm nhƣ Bordeaux (Nguyễn Mạnh Chinh, 2012) 2.4.5... trừ nhiều bệnh nấm vi khuẩn cho nhiều trồng Khả hỗn hợp: Có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh khác, không pha chung với thuốc gốc vi sinh  Dimethomorph: Tính chất: Nguyên chất dạng... trừ nhiều bệnh nấm vi khuẩn cho nhiều trồng Khả hỗn hợp: Có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh khác, không pha chung với thuốc gốc vi sinh (Nguyễn Mạnh Chinh, 2012) 16 2.4.9 Agri-fos
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÁC DỊCH HẠI CHÍNH TRÊN VƢỜN CA CAO XEN ĐIỀU TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU , NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÁC DỊCH HẠI CHÍNH TRÊN VƢỜN CA CAO XEN ĐIỀU TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn