KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC PHỐI TRỘN GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƢỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) TẠI THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

78 20 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC PHỐI TRỘN GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƢỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) TẠI THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: NGUYỄN HỒNG LĨNH Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2009 – 2013 Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC PHỐI TRỘN GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƢỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) TẠI THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG LĨNH Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Nông học Giảng viên hƣớng dẫn: ThS PHẠM THỊ NGỌC Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Con xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ sinh thành, nuôi dƣỡng để khơn lớn Ngƣời ln theo sát tạo điều kiện thuận lợi tốt trình học tập rèn luyện trƣờng Em xin chân thành cảm ơn ThS Phạm Thị Ngọc tận tình hƣớng dẫn, động viên em suốt trình thực đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm khoa Nông học, Ban quản lý trại khoa Nông học, trƣờng đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh ln tạo điều kiện tốt cho em thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trƣờng đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm q báu, ln quan tâm, dìu dắt ln giúp đỡ em suốt trình học tập, nhƣ trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn tập thể lớp DH09NH cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thúy Liễu giúp đỡ, chia sẽ, động viên tơi suốt q trình thực tập iii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát ảnh hƣởng số công thức phối trộn giá thể đến tăng trƣởng nấm linh chi Ganoderma lucidum Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh” Nguyễn Hồng Lĩnh thực với hƣớng dẫn ThS Phạm Thị Ngọc Đề tài đƣợc thực 03/2013 đến tháng 08/2013, trại thực khoa Nông học, trƣờng đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh nhằm khảo sát phát triển sinh trƣởng nấm linh chi số công thức phối trộn chất, loại giá thể, xác định tỷ lệ phối trộn dinh dƣỡng cho nấm linh chi phát triển tốt Thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên yếu tố, nghiệm thức, lần lặp lại Các nghiệm thức thí nghiệm: NT1: Mùn cƣa 100% NT2: Mùn cƣa 70% + trấu 15% + bã mía 15% NT3: Rơm 70% + mùn cƣa 15% + bã mía 15% NT4: Bã mía 70% + mùn cƣa 15% + xơ dừa 15% NT5: Bã mía 100% Qua q trình theo dõi, ghi nhận, phân tích, đánh giá tìm hiểu thu đƣợc kết nhƣ sau: Về sinh trƣởng phát triển nấm linh chi giá thể có cơng thức phối trộn mùn cƣa 70% + trấu 15% + bã mía 15% cho tơ nấm phát triển tốt Về suất, giá thể bã mía 100% cho suất cao nhất, giá thể mùn cƣa 100% thể có cơng thức phối trộn bã mía 70% + mùn cƣa 15% + xơ dừa 15% cho suất cao thứ hai, giá thể có cơng thức phối trộn: rơm 70% + mùn cƣa 15% + bã mía 15% có suất thấp Về hiệu kinh tế, giá thể bã mía 100% cho hiệu kinh tế cao nhất, giá thể có cơng thức phối trộn mía 70% + mùn cƣa 15% + xơ dừa 15% cho hiệu kinh tế cao thứ hai, nghiệm thức rơm 70% + mùn cƣa 15% + bã mía 15% cho hiệu kinh tế thấp iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC KÍ TỰ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nấm trồng 2.1.1 Khái quát nấm 2.1.2 Sinh lý biến dƣỡng nấm 2.1.2.1 Biến dƣỡng nấm 2.1.3 Các giai đoạn phát triển sợi nấm 2.1.3.1 Giai đoạn sinh trƣởng 2.1.3.2 Giai đoạn phát triển 2.1 Nấm linh chi 2.2.1 Khái quát chung 2.2 Phân loại v 2.3 Đặc điểm sinh học nấm linh chi 2.3.1 Hình dạng, màu sắc 2.3.2 Điều kiện sống nấm linh chi 2.3.3 Dinh dƣỡng 2.4 Thành phần hóa học cơng dụng nấm linh chi 2.5 Khả chữa bệnh nấm linh chi 11 2.6 Giới thiệu sơ lƣợc hoạt chất sinh học có nấm linh chi 13 2.6.1 Ganoderma polysaccharide (GLPs) 13 2.6.2 Ganoderic Acid 14 2.6.3 Ganoderma Adenosine 14 2.6.4 Alcaloid 15 2.6.4.1 Định nghĩa 15 2.6.4.2 Tính chất 15 2.6.4.3 Công dụng 15 2.6.5 Hợp chất Saponin 15 2.6.5.1 Khái niệm chung Saponin 15 2.6.5.2 Công dụng 16 2.6.6 Germanium hữu 16 2.7.1 Chuẩn bị dịch chiết 17 2.7.2 Phƣơng pháp ngâm 17 2.8 Tình hình nghiên cứu nấm linh chi giới Việt Nam 18 2.8.1 Thế giới 18 2.8.2 Việt Nam 19 2.9 Tổng quan chất trồng nấm linh chi 20 Chƣơng 22 VẬT LIỆU PHƢƠNG PHÁP 22 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm 22 3.2 Vật liệu thí nghiệm 22 vi 3.2.1 Giống 22 3.2.2 Giá thể 22 3.2.3 Dụng cụ thí nghiệm 22 3.3 Phƣơng pháp thí nghiệm 22 3.5 Các tiêu theo dõi 24 3.6 Phƣơng pháp xử lí số liệu 25 3.7 Tiến độ thực 25 Chƣơng 27 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Kết tiêu sinh trƣởng 27 4.1.1 Tăng trƣởng chiều dài tơ nấm 27 4.1.2 Ngày bắt đầu xuất tơ nấm linh chi 28 4.1.3 Thời gian ăn đầy bịch nấm 29 4.2 Kết hình thái thể 30 4.2.1 Kết hình thái thể lần thu thứ 30 4.2.2 Hình thái thể qua lần thu thứ hai 31 4.3 Kết suất lí thuyết suất thực thu 33 4.3.1 Kết suất lí thuyết suất thực thu qua lần thu thứ 33 4.3.2 Kết suất thực tế suất lý thuyết lần thu hoạch thứ hai 34 4.4 Hiệu kinh tế 36 Chƣơng 38 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 41 vii DANH SÁCH CÁC KÍ TỰ VIẾT TẮT Cv Coefficient of variation (hệ số biến động) NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu NT Nghiệm thức NSC Ngày sau cấy viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.2: Điều kiện môi trƣờng cần thiết cho phát triển nấm linh chi Bảng 2.3: Thành phần hóa học nấm Bảng 2.4: Các hoạt chất sinh học dẫn xuất nấm linh chi (Ganoderma lucidum) (theo Lê Xuân Thám, 1996) Bảng 2.5: Một số thuốc chữa bệnh nấm linh chi (theo Trần Văn Mão, 2004) 13 Bảng 2.6: Các hoạt chất triterpenoid có tác dụng chữa bệnh nấm linh chi (Ganoderma lucidum) (Lê Xuân Thám, 1996) 14 Bảng 2.7: Thành phần chất có mùn cƣa 20 Bảng 2.8 Thành phần dinh dƣỡng cám 20 Bảng 3.2: Quy trình trồng nấm linh chi 25 Bảng 4.1: Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm linh chi nghiệm thức theo thời gian từ 10 – 25 ngày sau cấy (cm) 27 Bảng 4.2: Thời gian bắt đầu xuất tơ nấm linh chi nghiệm thức (ngày sau cấy) 28 Bảng 4.3: Thời gian tơ nấm linh chi lan đầy bịch nghiệm thức (ngày sau cấy) 29 Bảng 4.4: Hình thái thể nấm linh chi qua lần thu thứ 30 Bảng 4.5: Hình thái thể qua lần thu thứ hai 31 Bảng 4.6: Năng suất thực thu suất lý thuyết qua lần thu thứ 33 Bảng 4.7: Năng suất thực tế suất lí thuyết lần thu hoạch thứ hai 34 Bảng 4.8: Năng suất thực tế suất lý thuyết trung bình hai lần thu hoạch 35 Bảng 4.9: Hiệu kinh tế nghiệm thức thí nghiệm 36 ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1 Thể hình thái thể trung bình qua hai lần thu hoạch nấm linh chi 32 54 Mean = 9.507 A Mean = 5.205 C 14 Đƣờng kính cuống nấm qua lần thu hoạch thứ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.15 0.050 0.97 0.4401 nt 0.59 0.147 2.81 0.0737 Error 12 0.63 0.052 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 11 0.63 0.057 Total 19 1.36 Grand Mean= 1.623 Grand Sum= Coefficient of Variation= 32.460 Total Count= 20 14.07% 15 Đƣờng kính mũ nấm lần thu hoạch thứ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 9.94 3.313 2.02 0.1651 nt 156.79 39.197 23.88 0.0000 Error 12 19.70 1.642 Non-additivity 0.18 0.178 0.10 Residual 11 19.52 1.775 Total 19 186.43 Grand Mean= 13.626 Grand Sum= Coefficient of Variation= 272.530 Total Count= 20 9.40% 16 Trắc nghiệm phân hạng đƣờng kính mũ nấm qua lần thu hoạch thứ Error Mean Square = 1.642 Error Degrees of Freedom = 12 55 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.238 s_ = 0.2865 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 16.29 Mean = 11.65 Mean = 9.983 Mean = 12.81 Mean = 17.40 Ranked Order A B C B A Mean = 17.40 A Mean = 16.29 A Mean = 12.81 B Mean = 11.65 B Mean = 9.983 C 17 Độ dày mũ nấm qua lần thu hoạch thứ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.06 0.021 8.45 0.0027 nt 0.12 0.031 12.41 0.0003 Error 12 0.03 0.003 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 11 0.03 0.003 Total 19 0.22 Grand Mean= 1.200 Grand Sum= Coefficient of Variation= 23.990 Total Count= 4.18% 18 Phân hạng độ dày mũ nấm qua lần thu hoạch thứ Error Mean Square = 0.003000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.05291 s_ = 0.01225 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order 20 56 Mean = 1.185 Mean = 1.252 Mean = 1.195 Mean = 1.300 Mean = 1.065 B A B A C Mean = 1.300 A Mean = 1.252 A Mean = 1.195 B Mean = 1.185 B Mean = 1.065 C 19 Chiều dài cuống nấm qua lần thu hoạch thứ hai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 5.38 1.792 0.60 0.6245 nt 101.36 25.341 8.55 0.0017 Error 12 35.58 2.965 Non-additivity 0.77 0.774 0.24 Residual 11 34.80 3.164 Total 19 142.32 Grand Mean= 6.433 Grand Sum= Coefficient of Variation= 128.650 Total Count= 20 26.77% 20 Trắc nghiệm phân hạng chiều dài cuống nấm qua lần thu hoạch thứ hai Error Mean Square = 2.965 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.663 s_ = 0.3850 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 7.053 A Mean = 8.095 A Mean = 8.095 A Mean = 7.850 A Mean = 2.000 Mean = 7.165 A Mean = 7.850 A Mean = 7.053 A Mean = 7.165 A Mean = 2.000 B B 21 Đƣờng kính cuống nấm linh chi qua lần thu hoạch thứ hai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 57 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.10 0.033 1.60 0.2404 nt 0.41 0.102 4.98 0.0134 Error 12 0.25 0.021 Non-additivity 0.06 0.061 3.59 Residual 11 0.19 0.017 Total 19 0.75 Grand Mean= 1.354 Grand Sum= Coefficient of Variation= 27.080 Total Count= 20 10.58% 22 Trắc nghiệm phân hạng nấm linh chi qua lần thu hoạch thứ hai Error Mean Square = 0.02100 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.09985 s_ = 0.03240 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 1.327 B Mean = 1.630 Mean = 1.300 BC Mean = 1.327 B Mean = 1.630 Mean = 1.300 BC Mean = 1.215 C Mean = 1.298 BC Mean = 1.298 BC Mean = 1.215 C A A 23 Đƣờng kính mũ nấm linh chi qua lần thu hoạch thứ hai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 10.79 3.596 1.12 0.3804 nt 64.48 16.120 5.01 0.0131 Error 12 38.60 3.217 Non-additivity 0.17 0.174 0.05 58 Residual 11 38.42 3.493 Total 19 113.87 Grand Mean= 12.148 Grand Sum= Coefficient of Variation= 242.970 Total Count= 20 14.76% 24 Trắc nghiệm phân hạng đƣờng kính mũ nấm qua lần thu hoạc thứ hai Error Mean Square = 3.217 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.236 s_ = 0.4011 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 13.00 B Mean = 14.99 Mean = 11.97 BC Mean = 13.00 B Mean = 9.637 Mean = 11.97 BC Mean = 11.15 Mean = 11.15 C Mean = 14.99 Mean = 9.637 D C A A D 25 Chiều dài cuống nấm linh chi trung bình qua hai lƣơt thu hoạch A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob lll 1.20 0.400 0.45 51.52 12.880 14.62 12 10.57 0.881 0.47 0.473 11 10.10 0.918 0.7192 nt 0.0001 Error Non-additivity Residual 0.52 - 59 Total 19 63.29 Grand Mean= 6.673 Grand Sum= Coefficient of Variation= 133.450 Total Count= 20 14.07% 26 Trắc nghiệm phân hạng chiều dài cuống nấm linh chi trung bình qua hai lƣợt thu hoạch Error Mean Square = 0.8810 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9066 s_ = 0.2099 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 7.368 B Mean = 8.340 Mean = 6.653 B Mean = 7.368 B Mean = 3.648 Mean = 7.355 B Mean = 7.355 Mean = 6.653 B Mean = 8.340 Mean = 3.648 C B A A C 27 Đƣờng kính cuống nấm linh chi trung bình qua hai lần thu hoạch A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob lll 0.05 0.015 1.16 0.14 0.034 2.63 12 0.16 0.013 0.01 0.014 11 0.14 0.013 0.3635 nt 0.0874 Error Non-additivity Residual 1.07 60 Total 19 0.34 Grand Mean= 1.491 Grand Sum= Coefficient of Variation= 29.820 Total Count= 20 7.64% 28 Đƣờng kính mũ nấm linh chi trung bình qua hai lần thu hoạch A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 2.74 0.912 0.87 101.85 25.464 24.16 12 12.65 1.054 0.29 0.288 11 12.36 1.124 0.4858 nt 0.0000 Error Non-additivity Residual 0.26 Total 19 117.24 Grand Mean= 12.890 Grand Sum= Coefficient of Variation= 257.810 Total Count= 20 7.96% 29 Trắc nghiệm phân hạng đƣờng kính nấm trung bình qua hai lần thu hoạch Error Mean Square = 1.054 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test 61 LSD value = 0.9917 s_ = 0.2296 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 14.65 Mean = 11.81 Mean = 9.813 Mean = 11.99 Mean = 16.19 Ranked Order B C D C A Mean = 16.19 A Mean = 14.65 Mean = 11.99 C Mean = 11.81 C Mean = 9.813 B D 30 Độ dày mũ nấm linh chi trung bình qua hai lần thu hoạch A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 0.03 0.009 2.87 0.11 0.028 8.76 12 0.04 0.003 0.00 0.001 11 0.04 0.003 0.0809 nt 0.0015 Error Non-additivity Residual 0.23 Total 19 0.18 Grand Mean= 1.178 Grand Sum= Coefficient of Variation= 23.550 Total Count= 4.84% 31 Phân hạng độ dày nấm linh chi qua hai lần thu hoạch Error Mean Square = 0.003000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test 20 62 LSD value = 0.05291 s_ = 0.01225 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.173 B Mean = 1.260 A Mean = 1.202 B Mean = 1.215 AB Mean = 1.260 A Mean = 1.202 B Mean = 1.215 AB Mean = 1.173 B Mean = 1.038 Mean = 1.038 C C 32 Kết suất thực thu nấm linh chi lần thu thứ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 1.13 0.377 2.77 106.87 26.718 195.73 12 1.64 0.137 0.00 0.002 11 1.64 0.149 0.0878 nt 0.0000 Error Non-additivity Residual 0.01 Total 19 109.64 Grand Mean= 11.452 Grand Sum= Coefficient of Variation= 229.030 Total Count= 20 3.23% 33 Trắc nghiệm phân hạng suất nấm linh chi qua lần thu thứ Error Mean Square = 0.1370 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test 63 LSD value = 0.3575 s_ = 0.08276 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 12.89 Mean = 10.69 Mean = 7.287 Mean = 12.62 Mean = 13.77 Ranked Order B C D B A Mean = 13.77 A Mean = 12.89 B Mean = 12.62 B Mean = 10.69 Mean = 7.287 C D 34 Kết suất lí thuyết nấm linh chi qua lần thu thứ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 2.76 0.920 0.75 132.10 33.024 26.99 12 14.68 1.223 1.22 1.219 11 13.46 1.224 0.5420 nt 0.0000 Error Non-additivity Residual 1.00 Total 19 149.54 Grand Mean= 13.977 Grand Sum= Coefficient of Variation= 279.530 Total Count= 20 7.91% 35 Trắc nghiệm phân hạng suất lí thuyết nấm linh chi qua lần thu thứ Error Mean Square = 1.223 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 64 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.068 s_ = 0.2473 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 15.93 Mean = 11.93 Mean = 10.01 Mean = 15.26 Mean = 16.75 Ranked Order AB C D B A Mean = 16.75 A Mean = 15.93 AB Mean = 15.26 B Mean = 11.93 Mean = 10.01 C D 36 Kết suất thực thu nấm linh chi qua lần thu thứ hai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 0.27 0.089 4.74 73.05 18.263 966.91 12 0.23 0.019 0.00 0.001 11 0.23 0.020 0.0210 nt 0.0000 Error Non-additivity Residual 0.07 Total 19 73.55 Grand Mean= 8.626 Grand Sum= Coefficient of Variation= 172.530 Total Count= 20 1.59% 37 Trắc nghiệm phân hạng suất thực thu nấm linh chi qua lần thu thứ hai Error Mean Square = 0.01900 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 65 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1331 s_ = 0.03082 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 10.02 Mean = 8.720 Mean = 4.912 Mean = 9.880 Mean = 9.600 Ranked Order A D E B C Mean = 10.02 Mean = 9.880 Mean = 9.600 Mean = 8.720 Mean = 4.912 A B C D E 38 Kết suất nấm lí thuyết suất nấm linh chi qua lần thu hoạch thứ hai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 0.40 0.135 0.13 54.88 13.720 12.94 12 12.72 1.060 1.96 1.958 11 10.76 0.978 0.9423 nt 0.0003 Error Non-additivity Residual 2.00 Total 19 68.00 Grand Mean= 10.939 Grand Sum= Coefficient of Variation= 218.780 Total Count= 20 9.41% 39 Trắc nghiệm phân hạng suất lí thuyết nấm linh chi qua lần thu hoạch thứ hai Error Mean Square = 1.060 66 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9945 s_ = 0.2302 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 12.14 Mean = 10.75 Mean = 7.790 Mean = 12.16 Mean = 11.86 Ranked Order A Mean = 12.16 A Mean = 12.14 A Mean = 11.86 A A Mean = 10.75 A Mean = 7.790 B C B C 40 Năng suất thực thu nấm linh chi trung bình qua hai lần thu hoạch A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 0.30 0.101 2.08 87.18 21.795 448.62 12 0.58 0.049 0.02 0.022 11 0.56 0.051 0.1566 nt 0.0000 Error Non-additivity Residual 0.43 Total 19 88.07 Grand Mean= 10.040 Grand Sum= Coefficient of Variation= 200.810 Total Count= 20 2.20% 41 Trắc nghiệm phân hạng suất thực thu nấm linh chi trung bình qua hai thu hoạch 67 Error Mean Square = 0.04900 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2138 s_ = 0.04950 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 11.45 Mean = 9.707 Mean = 6.102 Mean = 11.25 Mean = 11.69 Ranked Order B C D B A Mean = 11.69 A Mean = 11.45 B Mean = 11.25 B Mean = 9.707 Mean = 6.102 C D 42 Năng suất lí thuyết nấm linh chi trung bình qua hai lần thu hoạch A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 1.08 0.360 0.68 85.51 21.378 40.42 12 6.35 0.529 0.03 0.029 11 6.32 0.574 0.5806 nt 0.0000 Error Non-additivity Residual 0.05 Total 19 92.94 Grand Mean= 12.460 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.84% 249.210 Total Count= 20 68 43.Trắc nghiệm phân hạng suất lí thuyết nấm linh chi trung bình qua hai lần thu hoạch Error Mean Square = 0.5290 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 20 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7025 s_ = 0.1626 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean = 14.04 Mean = 11.34 Mean = 8.903 Mean = 13.71 Mean = 14.31 Ranked Order A Mean = 14.31 A Mean = 14.04 A Mean = 13.71 A A Mean = 11.34 A Mean = 8.903 B C B C ... gọi Huyền chi) - Thanh chi (linh chi xanh gọi Long chi) - Bạch chi (linh chi trắng gọi Ngọc chi) - Hồng chi (linh chi vàng gọi Kim chi) - Tử chi (linh chi tím) Nấm linh chi (Ganoderma lucidum)... “Lục Bảo Linh Chi“ thời nhà Minh với khái quát công dụng dƣợc lý khác nhau, ứng theo màu Theo Lý Thời Trân nấm linh chi có màu khác nhau: - Xích chi (linh chi đỏ gọi Hồng chi) - Hắc chi (linh chi... 11 2.5 Khả chữa bệnh nấm linh chi Linh chi đƣợc dùng nhƣ thƣợng dƣợc khoảng từ 4000 năm Trung Quốc ngƣời ta chƣa thấy tác dụng xấu hay độc tính Linh chi Đa số lồi linh chi điều có vị đắng, tính
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC PHỐI TRỘN GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƢỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) TẠI THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC PHỐI TRỘN GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƢỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) TẠI THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn