SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VÔ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2000 TRÊN ĐẤT ĐỎ LỘC NINH

78 9 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VƠ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2000 TRÊN ĐẤT ĐỎ LỘC NINH NGÀNH: NƠNG HỌC NIÊN KHĨA: 2009 – 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐỨC TRUNG Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VƠ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2000 TRÊN ĐẤT ĐỎ LỘC NINH Tác giả Nguyễn Đức Trung Khóa luận đƣợc đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp kỹ sƣ nông nghiệp ngành Nông học Hội đồng hƣớng dẫn: ThS Lê Mậu Túy ThS Trần Văn Lợt KS Lê Đình Vinh Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM TẠ Tơi xin chân thành cảm ơn:  Bố mẹ sinh thành, nuôi dƣỡng dạy bảo nên ngƣời Bố mẹ chỗ dựa vững tinh thần cho vƣợt qua khó khăn  Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Nông học tất quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức cho suốt trình học trƣờng  Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, môn Giống, phòng chức tạo điều kiện thuận lợi cho đƣợc học tập rèn luyện quý quan  ThS Trần Văn Lợt tận tình hƣớng dẫn, giảng dạy suốt thời gian học trƣờng thực tập tốt nghiệp  ThS Lê Mậu Túy KS Lê Đình Vinh, mơn Giống - Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam nhiệt tình bảo, hƣớng dẫn có đóng góp quý báu cho thời gian thực tập tốt nghiệp  Tập thể cán công nhân viên môn Giống - Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thực tập tốt nghiệp  Các bạn lớp DH09NH chia sẻ vui buồn thời gian học động viên, giúp đỡ thời gian thực tập Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2013 NGUYỄN ĐỨC TRUNG iii TÓM TẮT NGUYỄN ĐỨC TRUNG, Trƣờng Đại học Nơng Lâm Hồ Chí Minh SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VƠ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2000 TRÊN ĐẤT ĐỎ LỘC NINH Thời gian thực từ tháng 02/2013 đến tháng 07/2013 thí nghiệm STLN 06 Cơng ty Cao su Lộc Ninh tỉnh Bình Phƣớc Hội đồng hƣớng dẫn: ThS Lê Mậu Túy ThS Trần Văn Lợt KS Lê Đình Vinh Thí nghiệm 60 dòng vơ tính (dvt) cao su đƣợc bố trí với lần lặp lại theo kiểu khối ngẫu nhiên thí nghiệm sơ tuyển nơng trƣờng VI - Cơng ty Cao su Lộc Ninh trồng năm 2006 (ký hiệu STLN 06) Các dvt cao su gồm PB 235, PB 260, RRIV 4, dvt lai tự 50 dvt lai tạo của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam giai đoạn 2000 - 2001 (viết tắt LH), dvt PB 260 đƣợc trồng làm dòng đối chứng Nội dung nghiên cứu: theo dõi, đánh giá tiêu nông học 60 dvt cao su (sinh trƣởng, khả kháng bệnh, suất số tiêu phụ khác) nhằm chọn lọc dòng vơ tính ƣu tú đƣa sang giai đoạn tuyển chọn (giai đoạn chung tuyển) Kết đạt đƣợc: Trong 60 dvt thí nghiệm STLN 06 chọn lọc đƣợc dvt có triển vọng, thể ƣu sinh trƣởng nhƣ sản lƣợng cá thể giai đoạn khai thác năm thứ hai Trong đó, dvt TD 00/439 sinh trƣởng tốt có sản lƣợng vƣợt trội Các dvt có triển vọng khác gồm: TD 00/439, TD 00/469, LH 00/176, LH 00/750, LH 00/68, LH 00/08, RRIV 114, LH 00/413 iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách các chƣ̃ viế t tắ t vii Danh sách các bảng viii Danh sách sơ đồ hình ix Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu - Yêu cầ u - Giới ̣n đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầ u 1.2.3 Giới ̣n đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀ I LIỆU 2.1 Tổ ng quan về cao su 2.1.1 Nguồ n gố c cao su 2.1.2 Đặc điệm thực vật học 2.2 Điề u kiê ̣n sinh thái 2.2.1 Khí hậu 2.2.2 Đất đai 2.3 Tình hình nghiên cƣ́u cao su ở Viê ̣t Nam 2.3.1 Thế giới 2.3.2 Trong nƣớc v Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́U 11 3.1 Thời gian và điạ điể m thƣ̣c hiê ̣n 11 3.1.1 Thời gian 11 3.1.2 Địa điểm 11 3.2 Nô ̣i dung nghiên cƣ́u 12 3.3 Vâ ̣t liê ̣u thí nghiê ̣m 12 3.4 Phƣơng pháp thí nghiê ̣m 12 3.4.1 Bố trí thí nghiê ̣m 12 3.4.2 Các tiêu quan trắc 14 3.5 Phƣơng pháp xƣ̉ lí số liê ̣u 20 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Sinh trƣởng của các dòng vô tin ́ h 22 4.2 Dày vỏ ngun sinh dòng vơ tính 25 4.3 Năng suất cá thể dòng vơ tính 27 4.4 Bê ̣nh ̣i của các dòng vô tin ́ h 30 4.4.1Bệnh phấn trắng 30 4.4.2 Bệnh nấm hồng 31 4.4.3 Bệnh Corynespora 33 4.5 Chọn lọc số dòng vơ tính triển vọng 34 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 Phụ lục 47 Phụ lục 1: Danh sách dòng vơ tính Cơng ty Cao su Lộc Ninh năm 2006 47 vi Phụ lục 2: Tăng trƣởng vanh thân năm 2011 - 2013 thí nghiệm STLN 06 49 Phụ lục 3: Bảng tổng hợp sản lƣợng thí nghiệm STLN 06 qua năm 2012 - 2013 51 Phụ lục 4: Bảng mã hóa nghiệm thức xử lý thống kê 53 Phụ luc 5: Kết xử lý thống kê ANOVA sinh trƣởng vanh dvt thí nghiệm STLN 06 54 Phụ lục 6: Kết xử lý thống kê ANOVA độ dày vỏ dvt thí nghiệm STLN 06 57 Phụ lục 7: Năng suất trung bình 60 dvt thí nghiệm STLN 06 60 Phụ lục 8: Phân ̣ng mƣ́c đô ̣ nhiễm bê ̣nh phấ n trắ ng dƣ̣a vào cấ p bê ̣nh trung bình dvt thí nghiệm STLN 06 63 Phụ lục 9: Phân hạng tỷ lệ bệnh mức độ bệnh nấm hồng dvt thí nghiệm STLN 06 65 Phụ lục 10: Phân hạng mức độ nhiễm bệnh Corynespora dựa vào cấp bệnh trung bình dvt thí nghiệm STLN 06 67 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cs Cộng Dvt Dòng vơ tính Đ/c Đối chứng G/c/c gram/cây/lần cạo GU, TU Dòng vơ tính chọn lọc Nam Mỹ IRCA Institut de Recherches sur le caouchouc au Afrique (Viê ̣n Nghiên cƣ́u Cao su Châu Phi) IRRDB International Rubber Research Development Board (Hiệp hội nghiên cứu phát triển cao su thiên nhiên giới) KTCB Kiến thiết LH Dòng vơ tính cao su lai hoa Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam lai tạo NT Nghiệm thức PB Prang Besar (Trạm nghiên cứu cao su, đồn điền Golden Hope, Malaysia) RRIV Rubber Research Institute of Vietnam (Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam) RRIM Rubber Research Institute of Malaysia (Viện Nghiên cứu Cao Su Malaysia) RRIC Rubber Research Institute of Ceylon (Viện Nghiên cứu Cao Su Sri Lanka) STLN 06 Thí nghiệm sơ tuyển Lô ̣c Ninh trồ ng năm 2006 VRG Vietnam Rubber Group (Tập đồn cơng nghiệp Cao su Việt Nam) viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Qui ƣớc phân cấ p bê ̣nh phấ n trắ ng cao su 17 Bàng 3.2 Phân ̣ng mƣ́c đô ̣ nhiễm bê ̣nh phấ n trắ ng cao su 17 Bảng 3.3 Qui ƣớc phân cấ p bê ̣nh nấ m hồ ng cao su 18 Bảng 3.4 Phân ̣ng mƣ́c đô ̣ nhiễm bê ̣nh nấ m hồ ng cao su 18 Bảng 3.5 Qui ƣớc phân cấ p bê ̣nh corynespora cao su 19 Bảng 3.6 Phân ̣ng mƣ́c đô ̣ nhiễm bê ̣nh corynespora cao su 19 Bảng 3.7 Bảng phân cấp sinh trƣởng sản lƣợng theo Paardekooper cao su 20 Bảng 4.1 Vanh thân trung bình 60 dvt thí nghiệm STLN 06 23 Bảng 4.2 Dày vỏ nguyên sinh 60 dvt thí nghiệm STLN 06 25 Bảng 4.3 Sản lƣợng tháng đầu năm 2013 60 dvt thí nghiệm STLN 06 28 Bảng 4.4 Mức độ nhiễm bệnh phấn trắng 60 dvt thí nghiệm STLN 06 31 Bảng 4.5 Mức độ nhiễm bệnh nấm hồng 60 dvt thí nghiệm STLN 06 32 Bảng 4.6 Mức độ nhiễm bệnh corynespora 60 dvt thí nghiệm STLN 06 34 Bảng 4.7 Tóm tắt đặc điểm dvt triển vọng thí nghiệm STLN 06 35 ix DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cải tiến giống cao su Việt Nam 10 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ thí nghiệm STLN 06 13 Hình 3.1 Đo dày vỏ nguyên sinh vƣờn STLN 06 14 Hình 3.2 Đánh đông, lấy mủ vƣờn rửa mủ trƣớc phơi 15 Hình 3.3 Phơi mủ cân mủ thí nghiệm STLN 06 16 Hình 4.1 Dòng vơ tính TD 00/439 36 Hình 4.2 Dòng vơ tính TD 00/469 37 Hình 4.3 Dòng vơ tính LH 00/176 38 Hình 4.4 Dòng vơ tính LH 00/750 39 Hình 4.5 Dòng vơ tính LH 00/68 40 Hình 4.6 Dòng vơ tính LH 00/08 41 Hình 4.7 Dòng vơ tính RRIV 114 42 Hình 4.8 Dòng vơ tính LH 00/413 43 54 Phụ lục 5: Kết xử lý thống kê ANOVA sinh trƣởng vanh dvt thí nghiệm STLN 06 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 67.56 33.781 9.06 0.0002 nt 59 1156.59 19.603 5.26 0.0000 Error 118 439.83 3.727 Non-additivity 2.34 2.341 0.63 Residual 117 437.48 3.739 Total 179 1663.98 Grand Mean= 51.004 Grand Sum= 9180.760 Total Count= 180 Coefficient of Variation= 3.79% RANGE Error Mean Square = 3.727 Error Degrees of Freedom = 118 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.127 at alpha = 0.010 Ranked Order Mean 55 = 56.97 A Mean 51 = 56.25 AB Mean 32 = 55.38 ABC Mean 50 = 55.24 ABCD Mean 23 = 55.13 ABCD Mean 13 = 54.75 ABCDE Mean 17 = 54.38 ABCDEF Mean 19 = 54.22 ABCDEFG Mean = 54.09 ABCDEFGH Mean 49 = 53.77 ABCDEFGHI Mean 15 = 53.68 ABCDEFGHIJ Mean 30 = 53.57 ABCDEFGHIJ Mean 35 = 53.19 ABCDEFGHIJK Mean 56 = 53.07 ABCDEFGHIJKL 55 Mean 27 = 52.73 BCDEFGHIJKLM Mean 41 = 52.69 BCDEFGHIJKLM Mean 43 = 52.54 BCDEFGHIJKLMN Mean 60 = 52.35 BCDEFGHIJKLMNO Mean 20 = 52.35 BCDEFGHIJKLMNO Mean 59 = 52.06 CDEFGHIJKLMNOP Mean = 51.98 CDEFGHIJKLMNOP Mean 46 = 51.73 CDEFGHIJKLMNOPQ Mean 11 = 51.73 CDEFGHIJKLMNOPQ Mean = 51.68 CDEFGHIJKLMNOPQ Mean 22 = 51.61 CDEFGHIJKLMNOPQ Mean 34 = 51.50 CDEFGHIJKLMNOPQR Mean 12 = 51.45 CDEFGHIJKLMNOPQR Mean 58 = 51.25 DEFGHIJKLMNOPQRS Mean 24 = 51.14 DEFGHIJKLMNOPQRS Mean 44 = 51.00 EFGHIJKLMNOPQRS Mean 40 = 50.77 EFGHIJKLMNOPQRST Mean 21 = 50.47 FGHIJKLMNOPQRST Mean 53 = 50.34 FGHIJKLMNOPQRST Mean 52 = 50.24 GHIJKLMNOPQRSTU Mean = 50.21 GHIJKLMNOPQRSTU Mean 14 = 50.12 GHIJKLMNOPQRSTU Mean 48 = 50.05 HIJKLMNOPQRSTU Mean = 49.92 IJKLMNOPQRSTU Mean 16 = 49.75 IJKLMNOPQRSTU Mean 31 = 49.72 IJKLMNOPQRSTU Mean = 49.61 JKLMNOPQRSTU Mean 39 = 49.34 KLMNOPQRSTU Mean 10 = 49.28 KLMNOPQRSTU Mean 45 = 49.19 KLMNOPQRSTU Mean = 49.11 KLMNOPQRSTU Mean 28 = 49.02 LMNOPQRSTU Mean 26 = 48.88 MNOPQRSTU Mean 47 = 48.81 MNOPQRSTU Mean 37 = 48.80 MNOPQRSTU 56 Mean 54 = 48.55 NOPQRSTU Mean 29 = 48.33 OPQRSTU Mean 38 = 48.21 PQRSTU Mean 36 = 48.17 PQRSTU Mean = 47.64 QRSTU Mean 57 = 47.45 RSTU Mean 42 = 47.40 RSTU Mean 18 = 47.29 STU Mean 25 = 47.14 STU Mean 33 = 46.78 TU Mean = 46.20 U 57 Phụ lục 6: Kết xử lý thống kê ANOVA độ dày vỏ dvt thí nghiệm STLN 06 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 2.74 1.369 13.36 0.0000 nt 59 31.23 0.529 5.17 0.0000 Error 118 12.09 0.102 Non-additivity 0.00 0.002 0.02 Residual 117 12.08 0.103 Total 179 46.05 Grand Mean= 5.921 Grand Sum= 1065.800 Total Count= 180 Coefficient of Variation= 5.40% RANGE Error Mean Square = 0.1020 Error Degrees of Freedom = 118 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6827 at alpha = 0.010 Ranked Order Mean 51 = 6.730 A Mean 56 = 6.710 A Mean 39 = 6.700 AB Mean 34 = 6.680 AB Mean 46 = 6.540 ABC Mean 55 = 6.530 ABC Mean 50 = 6.500 ABCD Mean 17 = 6.480 ABCD Mean 18 = 6.440 ABCDE Mean 35 = 6.420 ABCDE Mean 54 = 6.280 ABCDEF Mean 49 = 6.250 ABCDEFG Mean 13 = 6.220 ABCDEFG Mean 52 = 6.210 ABCDEFG Mean 31 = 6.210 ABCDEFG 58 Mean = 6.190 ABCDEFGH Mean 30 = 6.190 ABCDEFGH Mean 19 = 6.160 ABCDEFGHI Mean 22 = 6.150 ABCDEFGHIJ Mean 47 = 6.140 ABCDEFGHIJK Mean 20 = 6.130 ABCDEFGHIJK Mean = 6.090 ABCDEFGHIJKL Mean 43 = 6.070 ABCDEFGHIJKLM Mean 23 = 6.020 BCDEFGHIJKLMN Mean 45 = 6.020 BCDEFGHIJKLMN Mean = 5.990 CDEFGHIJKLMN Mean 14 = 5.980 CDEFGHIJKLMN Mean 28 = 5.950 CDEFGHIJKLMNO Mean 33 = 5.920 CDEFGHIJKLMNOP Mean = 5.920 CDEFGHIJKLMNOP Mean 10 = 5.900 CDEFGHIJKLMNOP Mean 32 = 5.890 CDEFGHIJKLMNOP Mean 27 = 5.880 CDEFGHIJKLMNOP Mean 41 = 5.880 CDEFGHIJKLMNOP Mean = 5.860 CDEFGHIJKLMNOP Mean 59 = 5.860 CDEFGHIJKLMNOP Mean 44 = 5.860 CDEFGHIJKLMNOP Mean 60 = 5.840 DEFGHIJKLMNOP Mean 24 = 5.790 EFGHIJKLMNOP Mean 21 = 5.730 FGHIJKLMNOPQ Mean 58 = 5.730 FGHIJKLMNOPQ Mean 11 = 5.690 FGHIJKLMNOPQ Mean 40 = 5.670 FGHIJKLMNOPQ Mean 26 = 5.630 FGHIJKLMNOPQ Mean 42 = 5.590 GHIJKLMNOPQ Mean 15 = 5.590 GHIJKLMNOPQ Mean = 5.520 HIJKLMNOPQ Mean 57 = 5.510 HIJKLMNOPQ Mean 48 = 5.500 IJKLMNOPQ Mean = 5.470 JKLMNOPQ 59 Mean 16 = 5.460 KLMNOPQ Mean 12 = 5.420 LMNOPQ Mean = 5.400 MNOPQ Mean 25 = 5.360 NOPQ Mean = 5.360 NOPQ Mean 29 = 5.290 OPQ Mean 38 = 5.270 OPQ Mean 53 = 5.250 PQ Mean 36 = 5.240 PQ Mean 37 = 5.060 Q 60 Phụ lục 7: Năng suất trung bình 60 dvt thí nghiệm STLN 06 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 897.13 448.563 5.96 0.0034 nt 59 26695.67 452.469 6.01 0.0000 Error 118 8882.30 75.274 Non-additivity 18.63 18.628 0.25 Residual 117 8863.68 75.758 Total 179 36475.10 Grand Mean= 39.271 Grand Sum= 7068.830 Total Count= 180 Coefficient of Variation= 22.09% RANGE Error Mean Square = 75.27 Error Degrees of Freedom = 118 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 18.55 at alpha = 0.010 Ranked Order Mean 55 = 73.16 A Mean 56 = 65.27 AB Mean 20 = 64.97 AB Mean 21 = 56.70 ABC Mean = 55.63 ABCD Mean 29 = 54.72 ABCDE Mean 49 = 54.27 BCDE Mean 45 = 54.17 BCDE Mean 22 = 53.28 BCDEF Mean 50 = 52.37 BCDEFG Mean 60 = 52.08 BCDEFG Mean 11 = 51.58 BCDEFGH Mean 42 = 50.71 BCDEFGHI Mean = 49.26 BCDEFGHIJ Mean 15 = 48.78 BCDEFGHIJK 61 Mean 34 = 48.06 BCDEFGHIJKL Mean = 47.43 BCDEFGHIJKLM Mean 27 = 46.96 BCDEFGHIJKLMN Mean 25 = 43.53 CDEFGHIJKLMNO Mean 26 = 42.78 CDEFGHIJKLMNOP Mean 17 = 42.56 CDEFGHIJKLMNOP Mean 41 = 42.53 CDEFGHIJKLMNOP Mean 57 = 42.21 CDEFGHIJKLMNOP Mean 13 = 42.01 CDEFGHIJKLMNOP Mean 16 = 41.44 CDEFGHIJKLMNOP Mean = 41.35 CDEFGHIJKLMNOP Mean 24 = 40.00 CDEFGHIJKLMNOP Mean 23 = 39.95 CDEFGHIJKLMNOP Mean 40 = 38.34 CDEFGHIJKLMNOP Mean = 37.88 DEFGHIJKLMNOP Mean 35 = 37.18 DEFGHIJKLMNOPQ Mean = 37.07 EFGHIJKLMNOPQ Mean 19 = 36.89 EFGHIJKLMNOPQ Mean 43 = 34.75 FGHIJKLMNOPQR Mean 36 = 34.27 GHIJKLMNOPQR Mean 59 = 33.43 HIJKLMNOPQR Mean 32 = 33.16 HIJKLMNOPQR Mean 30 = 32.99 IJKLMNOPQRS Mean 38 = 32.44 IJKLMNOPQRS Mean 28 = 32.23 IJKLMNOPQRS Mean 12 = 32.06 JKLMNOPQRS Mean 54 = 32.01 JKLMNOPQRS Mean 37 = 31.71 JKLMNOPQRS Mean 48 = 31.38 JKLMNOPQRS Mean = 30.87 JKLMNOPQRS Mean 58 = 30.74 JKLMNOPQRS Mean 53 = 30.58 KLMNOPQRS Mean 14 = 29.58 LMNOPQRS Mean 44 = 29.46 MNOPQRS Mean 31 = 29.45 MNOPQRS 62 Mean 51 = 28.58 NOPQRS Mean 33 = 27.70 OPQRS Mean = 27.69 OPQRS Mean 46 = 26.69 OPQRS Mean 52 = 24.87 PQRS Mean 47 = 24.41 PQRS Mean 18 = 19.07 QRS Mean = 18.32 RS Mean 10 = 18.25 RS Mean 39 = 14.49 S 63 Phụ lục 8: Phân ̣ng mƣ́c đô ̣ nhiễm bê ̣nh phấ n trắ ng dƣ̣a vào cấ p bê ̣nh trung bình dvt thí nghiệm STLN 06 Cấp bệnh trung bình Mức độ LH 00/24 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/48 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/71 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/174 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/176 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/565 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/759 1,00 Nhiễm nhẹ TD 00/469 1,00 Nhiễm nhẹ TD 00/678 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/03 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/97 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/154 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/157 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/219 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/413 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/467 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/580 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/710 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/725 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/735 1,33 Nhiễm nhẹ TD 00/439 1,33 Nhiễm nhẹ TD 00/507 1,33 Nhiễm nhẹ TD 00/520 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/01 1,67 Nhiễm nhẹ LH 00/08 1,67 Nhiễm nhẹ LH 00/29 1,67 Nhiễm nhẹ LH 00/132 1,67 Nhiễm nhẹ LH 00/220 1,67 Nhiễm nhẹ LH 00/231 1,67 Nhiễm nhẹ DVT 64 LH 00/302 1,67 Nhiễm nhẹ LH 00/492 1,67 Nhiễm nhẹ LH 00/514 1,67 Nhiễm nhẹ LH 00/736 1,67 Nhiễm nhẹ LH 00/750 1,67 Nhiễm nhẹ RRIV 106 1,67 Nhiễm nhẹ TD 00/360 1,67 Nhiễm nhẹ LH 00/30 2,00 Nhiễm nhẹ LH 00/58 2,00 Nhiễm nhẹ LH 00/68 2,00 Nhiễm nhẹ LH 00/84 2,00 Nhiễm nhẹ LH 00/361 2,00 Nhiễm nhẹ LH 00/486 2,00 Nhiễm nhẹ LH 00/535 2,00 Nhiễm nhẹ LH 00/796 2,00 Nhiễm nhẹ LH 00/932 2,00 Nhiễm nhẹ TD 00/577 2,00 Nhiễm nhẹ LH 00/617 2,23 Nhiễm trung bình LH 00/92 2,67 Nhiễm trung bình LH 00/385 2,67 Nhiễm trung bình LH 00/32 2,67 Nhiễm trung bình LH 00/499 2,67 Nhiễm trung bình LH 00/613 2,67 Nhiễm trung bình LH 00/975 2,67 Nhiễm trung bình PB 235 2,67 Nhiễm trung bình PB 260 2,67 Nhiễm trung bình RRIV 2,67 Nhiễm trung bình LH 00/46 3,00 Nhiễm rung bình LH 00/813 3,00 Nhiễm trung bình LH 00/947 3,00 Nhiễm trung bình RRIV 114 3,00 Nhiễm trung bình Ghi chú: Bệnh phấn trắng tháng năm 2013 65 Phụ lục 9: Phân hạng mức độ nhiễm bệnh nấm hồng dựa vào tỷ lệ nhiễm bệnh dvt thí nghiệm STLN 06 Số nhiễm bệnh Số thiết kế Tỷ lệ nhiễm bệnh (%) Mức độ TD 00/439 21 0,00 Không nhiễm LH 00/154 24 4,17 Nhiễm nhẹ LH 00/220 24 4,17 Nhiễm nhẹ LH 00/796 23 4,35 Nhiễm nhẹ LH 00/302 20 5,00 Nhiễm nhẹ LH 00/385 13 7,69 Nhiễm nhẹ LH 00/932 24 8,33 Nhiễm nhẹ PB 260 24 8,33 Nhiễm nhẹ TD 00/469 24 8,33 Nhiễm nhẹ LH 00/565 23 8,70 Nhiễm nhẹ RRIV 114 23 8,70 Nhiễm nhẹ LH 00/174 22 9,09 Nhiễm nhẹ TD 00/360 21 9,52 Nhiễm nhẹ TD 00/507 21 9,52 Nhiễm nhẹ LH 00/71 24 12,50 Nhiễm trung bình LH 00/132 24 12,50 Nhiễm trung bình RRIV 106 24 12,50 Nhiễm trung bình PB 235 24 12,50 Nhiễm trung bình TD 00/520 24 12,50 Nhiễm trung bình LH 00/03 23 13,04 Nhiễm trung bình LH 00/46 23 13,04 Nhiễm trung bình LH 00/361 23 13,04 Nhiễm trung bình LH 00/580 23 13,04 Nhiễm trung bình LH 00/08 22 13,64 Nhiễm trung bình LH 00/514 22 13,64 Nhiễm trung bình LH 00/24 24 16,67 Nhiễm trung bình LH 00/68 24 16,67 Nhiễm trung bình LH 00/176 24 16,67 Nhiễm trung bình DVT 66 LH 00/219 24 16,67 Nhiễm trung bình LH00/231 24 16,67 Nhiễm trung bình LH00/735 24 16,67 Nhiễm trung bình LH00/48 23 17,39 Nhiễm trung bình LH00/84 23 17,39 Nhiễm trung bình LH00/413 23 17,39 Nhiễm trung bình LH00/613 23 17,39 Nhiễm trung bình LH00/617 23 17,39 Nhiễm trung bình RRIV4 23 17,39 Nhiễm trung bình LH00/32 22 18,18 Nhiễm trung bình LH00/157 22 18,18 Nhiễm trung bình LH00/750 22 18,18 Nhiễm trung bình LH00/467 20 20,00 Nhiễm trung bình LH00/97 22 22,73 Nhiễm nặng LH00/736 22 22,73 Nhiễm nặng LH00/30 24 25,00 Nhiễm nặng LH00/58 24 25,00 Nhiễm nặng TD00/678 24 25,00 Nhiễm nặng LH00/01 23 26,09 Nhiễm nặng LH00/710 22 27,27 Nhiễm nặng LH00/486 21 28,57 Nhiễm nặng LH00/92 24 29,17 Nhiễm nặng LH00/492 23 30,43 Nhiễm nặng LH00/725 23 30,43 Nhiễm nặng LH00/947 22 31,82 Nhiễm nặng LH00/499 24 33,33 Nhiễm nặng LH00/535 21 33,33 Nhiễm nặng LH00/975 23 34,78 Nhiễm nặng LH00/29 24 37,50 Nhiễm nặng LH00/759 24 37,50 Nhiễm nặng TD00/577 10 23 43,48 Nhiễm nặng LH00/813 11 23 47,83 Nhiễm nặng Ghi chú: Bệnh nấm hồng tháng năm 2013 67 Phụ lục 10: Phân hạng mức độ nhiễm bệnh Corynespora dựa vào cấp bệnh trung bình dvt thí nghiệm STLN 06 Cấp bệnh trung bình Mức độ LH 00/24 0,00 Không nhiễm LH 00/29 0,00 Không nhiễm LH 00/32 0,00 Không nhiễm LH 00/68 0,00 Không nhiễm LH 00/84 0,00 Không nhiễm LH 00/132 0,00 Không nhiễm LH 00/157 0,00 Không nhiễm LH 00/176 0,00 Không nhiễm LH 00/219 0,00 Không nhiễm LH 00/413 0,00 Không nhiễm LH 00/492 0,00 Không nhiễm LH 00/535 0,00 Không nhiễm LH 00/565 0,00 Không nhiễm LH 00/617 0,00 Không nhiễm LH 00/710 0,00 Không nhiễm LH 00/725 0,00 Không nhiễm LH 00/750 0,00 Không nhiễm LH 00/947 0,00 Không nhiễm TD 00/439 0,00 Không nhiễm TD 00/469 0,00 Không nhiễm TD 00/520 0,00 Không nhiễm TD 00/678 0,00 Không nhiễm LH 00/03 0,33 Nhiễm nhẹ LH 00/30 0,33 Nhiễm nhẹ LH 00/154 0,33 Nhiễm nhẹ LH 00/174 0,33 Nhiễm nhẹ LH 00/302 0,33 Nhiễm nhẹ LH 00/361 0,33 Nhiễm nhẹ LH 00/499 0,33 Nhiễm nhẹ DVT 68 LH 00/514 0,33 Nhiễm nhẹ RRIV 114 0,33 Nhiễm nhẹ PB 260 0,33 Nhiễm nhẹ TD 00/360 0,33 Nhiễm nhẹ LH 00/01 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/58 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/71 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/220 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/231 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/467 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/486 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/580 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/613 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/735 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/759 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/932 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/975 0,67 Nhiễm nhẹ RRIV 106 0,67 Nhiễm nhẹ LH 00/08 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/46 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/48 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/92 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/97 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/736 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/813 1,00 Nhiễm nhẹ RRIV 1,00 Nhiễm nhẹ TD 00/507 1,00 Nhiễm nhẹ LH 00/385 1,33 Nhiễm nhẹ LH 00/796 1,33 Nhiễm nhẹ PB 235 1,33 Nhiễm nhẹ TD 00/577 1,33 Nhiễm nhẹ Ghi chú: Bệnh Corynespora tháng năm 2013 ... ̣nh trung bình Cấ p bê ̣nh trung bình Mô tả Mƣ́c kháng 0,00 Không bê ̣nh Kháng cao 0,01 - 1,00 Nhiễm rấ t nhe ̣ 1,01 - 2,00 Nhiễm nhe ̣ Ít mẫn cảm 2,01 - 3,00 Nhiễm trung bin ̀ h Trung. .. bệnh Corynespora dựa vào cấp bệnh trung bình Cấ p bê ̣nh trung bình Mức nhiễm Không bê ̣nh 0,1 - 1,0 Nhiễm rấ t nhe ̣ 1,1 - 2,0 Nhiễm nhe ̣ 2,1 - 3,0 Nhiễm trung bin ̀ h 20 3,1 - 4,0 Nhiễm... Tán dù - hình tháp (1-5 điểm) - Tán lá: Thƣa - trung bình - rộng (1-5 điểm) - Góc phân cành: Hẹp - Trung bình - rộng (1-5 điểm) - Cành cấp 1: to - trung bình - nhỏ (1-5 điểm) - Thân: nghiêng -
- Xem thêm -

Xem thêm: SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VÔ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2000 TRÊN ĐẤT ĐỎ LỘC NINH , SƠ TUYỂN CÁC DÕNG VÔ TÍNH CAO SU VỤ LAI 2000 TRÊN ĐẤT ĐỎ LỘC NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn