ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT ĐẬU PHỤNG TẠI PLEIKU – GIA LAI

70 7 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT ĐẬU PHỤNG TẠI PLEIKU – GIA LAI Sinh viên thực Ngành Niên khóa Tháng 07/2012 : NGUYỄN BÁ PHƯỚC : NÔNG HỌC : 2008 – 2012 i ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT ĐẬU PHỤNG TẠI PLEIKU – GIA LAI Tác giả NGUYỄN BÁ PHƯỚC (Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học) Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS LÊ QUANG HƯNG TH.S NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU Tháng 07/2012 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Lê Quang Hưng cô Nguyễn Thị Thúy Liễu tận tình hướng dẫn suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban Giám Hiệu chủ nhiệm khoa Nông Học truyền dạy cho em nhiều kiến thức bổ ích suốt năm học Em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, tâp thể lớp ĐH08NHGL tạo điều kiện giúp đỡ, động viên khích lệ, đóng góp ý kiến để em hồn thành tốt khóa luận iii TĨM TẮT Đề tài “Ảnh hưởng khoảng cách giống đến khả sinh trưởng, suất đậu phụng TP Pleiku, tỉnh Gia Lai” thực từ tháng 03/2011 đến tháng 06/2011 với mục tiêu xác định giống đậu phụng có suất cao, vượt giống đối chứng (ĐC) tối thiểu 10%, có khả chống chịu sâu bệnh hại, phẩm chất tốt phục vụ cho sản xuất đại trà Thí nghiệm gồm giống đậu phụng: HL25, VL14, GV10, Sẻ(ĐC) với khoảng cách: 15x25 cm(ĐC), 15x30 cm, 20x30 cm Thí nghiệm bố trí theo kiểu lô sọc (strip plot design), khối với: Lô sọc ngang hiệu N: khoảng cách N1 :15 x 25 cm, N2: 15 x 30 cm, N3: 20 x 30 cm Lô sọc đứng ký hiệu V: giống V1: HL25, V2: VL14, V3: GV10, V4: Sẻ với lần lặp lại Kết đạt được: Tỷ lệ nảy mầm ngồi đồng nghiệm thức thí nghiệm tương đối đồng nhau, mức khoảng cách khác khơng ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm ngồi đồng giống Giống Sẻ có tỷ lệ nảy mầm đồng cao đạt 89%, giống VL14 đạt 79%, HL15 đạt 76%, giống 74% giống GV10 có tỷ lệ nảy mầm ngồi đồng thấp (76%) Vào thời điểm 80 NSG mức khoảng giống khác chiều cao nghiệm thức có khác biệt có ý nghĩa Với giống VL14 có chiều cao cao nhất, nghiệm thức N2V1 (khoảng cách 15x30 cm giống HL25) có chiều cao cao đạt 51,08 cm có khác biệt có ý nghĩa nhiệm thức lại Nghiệm thức N2V3 (khoảng cách 15x30 cm giống GV10) có chiều cao thấp đạt 44,92 cm Tình hình sâu bệnh hại khu thí nghiệm mức độ thấp chiếm khoảng – 20 % có phun thuốc trừ bệnh nên không bị ảnh hưởng đến suất Trọng lượng 100 trái giống GV10 cao (237,44 g), giống VL14 (186,44), HL25 (160,11 g)và giống Sẻ có trọng lượng 100 hạt trái thấp (138,56 g ) Các khoảng cách khác có trọng lượng 100 khác nhau, khoảng cách 30x20 cm cho trọng lương 100 hạt cao (47,37 g), khoảng cách 20x30 cm (196,83 g) thấp khoảng cách 15x12 (166,00 g) Trọng lượng 100 hạt nghiệm thức N3V3 (khoảng cách 20x30 cm giống GV10) cao đạt 258,00 g, nghiệm thức N1V4 (khoảng cách 15x25 cm giống Sẻ) thấp iv đạt 137,67 g Năng suất thực thu nghiệm thức tham gia thí nghiệm cho suất tương đối đồng Nghiệm thức N2V1 (khoảng cách 15x30 cm giống HL25) cho suất cao đạt 2,52 tấn/ha Nghiệm thức N3V2 (khoảng cách 20x30 cm giống VL14) cho suất thấp đạt 1,08 tấn/ha v MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii  TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix  DANH SÁCH CÁC HÌNH x  Chương 1 GIỚI THIỆU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích yêu cầu 2  1.2.1 Mục đích 2  1.2.2 Yêu cầu 2  Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU   2.1 Phân loại đậu phụng 3  2.2 Nguồn gốc lịch sử phát triển 4  2.2 Đặc điểm thực vật đậu phụng 4  2.3 Nhu cầu sinh thái 6  2.3.1 Đất 6  2.3.2 Lượng mưa 6  2.3.4 nhiệt độ 6  2.3.4 Ánh sáng 6  2.4 Tình hình sản xuất tiêu thụ đậu phụng giới nước 6  2.4.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ đậu phụng giới 6  2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ đậu phụng Việt Nam 7  Chương 3 VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 9  3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 9  vi 3.2 Đặc điểm nơi thí nghiệm 9  3.2.1 Đặc điểm đất đất 9  3.2.2 Điều kiện thời tiết 10  3.3 Vật liệu thí nghiệm 10  3.3.1 Giống 10  3.3.2 Thuốc bảo vệ thực vật 11  3.3.3 Các vật liệu dùng đồng 11  3.3.4 Các vật liệu dùng phòng thí nghiệm sau thu hoạch 11  3.4 Phương pháp thí nghiệm3.4.1 Bố trí thí nghiêm 11  3.4.1 Bố trí thí nghiệm 11  3.4.2 Cách lấy mẫu 12  3.4.2.1 Cách lấy mẫu 12  3.5 Các tiêu theo dõi 12  3.5.1 Chỉ tiêu sinh trưởng 12  3.5.2 Chỉ tiêu suất 12  3.6 Xử lý thống kê kết thí nghiệm 13  3.7 Quy trình kỹ thuật thí nghiệm 13  3.7.1 Chuẩn bị đất 13  3.7.2 Chuẩn bị giống 13  3.7.3 Mật độ khoảng cách trồng 13  3.7 Chăm sóc 13  3.8 Thu hoạch 14  Chương 4  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 15  4.1 Tỷ lệ nảy mầm đồng nghiệm thức 15  4.2 Các thời kỳ sinh trưởng phát triển nghiệm thứ thực nghiệm 16  4.3 Chiều cao nghiệm thức 17  vii 4.4 Tống số nghiệm thức thí nghiệm 19  4.5 Tổng số cành nghiệm thức tham gia thi nghiệm 19  4.6 Tổng số nốt sần, nốt sần hữu hiệu nốt sần vô hiệu nghiệm thức thí nghiệm 22  4.7 Tổng số trái, số trái chắc, trái lép trái non nghiệm thức 23  4.8 Trọng lượng 100 trái khô, 100 hạt khô, tỷ lệ hạt/trái nghiệm thức 25  4.9.Năng suất nghiệm thức thí nghiệm 25 4.10 Mức độ đổ ngã tình hình sâu bệnh hại nghiệm thức thí nghiệm 27  4.11 Hiệu kinh tế nghiệm thức thí nghiệm 28  Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30  5.1 Kết luận 30  5.2 Đề nghị 30  TÀI LIỆU THAM KHẢO 31  PHỤ LỤC 33  viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CV : Coeficient of variation (hệ số biến động) LLL : Lần lặp lại NT : Nghiệm thức NSG : Ngày sau gieo STT : Số thứ tự ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 : Diện tích, suất sản lượng đậu phụng 10 quốc gia cao giới năm 2010 7  Bảng 1.2: Diện tích, suất sản lượng đậu phụng vùng nước năm 2010 8  Bảng 3.1 Đặc tích lý hóa khu đất diễn thí nghiệm 9  Bảng 3.2 Diễn biến thời tiết thời gian thực 10  Bảng 3.3 Tiến trình thực thí nghiệm 14  Bảng 4.1 Tình hình mọc mầm giống khoảng cách thời gian NSG 15  Bảng 4.2 Các thời kỳ sinh trưởng phát triển nghiệm thức (ngày) 16  Bảng 4.3 Chiều cao nghiệm thức thí nghiệm (cm) 18  Bảng 4.4 Tổng số nghiệm thức thí nghiệm (lá) 20  Bảng 4.5 Tốc độ phân chia cành nghiệm thức (cành) 21  Bảng 4.6 Tổng số nốt sần, nốt sần vô hiệu nốt sần hữu hiệu nghiệm thức thí nghiệm (nốt sần) 22  Bảng 4.8: Trọng lượng 100 trái khô (g), trọng lượng 100 hạt khô (g) tỷ lệ hạt/trái nghiệm thức thí nghiệm 26  Bảng 4.9 Năng suất quy đổi 8% nghiệm thức (kg) 26  Bảng 4.10 Bảng tính suất thực thu ô m2 27  Bảng 4.11 Bảng tính tổng số tiền chi cho 300 m2 28  Bảng 4.12 Bảng chi phí, lợi nhuận nghiệm thức 29  45 Chiều cao ngày 80                                                                 Source        DF    F Value    Pr> F                                  A              4      17.13    0.0109                                B              6      33.39    0.0004                                A*B           12       8.52    0.0009                                KHOI*A        12       0.40    0.8038                                KHOI*B        12       0.61    0.7178  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Effect=A   Method=LSD(P
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT ĐẬU PHỤNG TẠI PLEIKU – GIA LAI , ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT ĐẬU PHỤNG TẠI PLEIKU – GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn