ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI XÃ PHƯỚC BÌNH, HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN

74 21 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ZZZZ YYYY NGUYỄN THỊ MỸ AN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔI TRƯỜNG CÁC HÌNH NƠNG LÂM KẾT HỢP TẠI PHƯỚC BÌNH, HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ZZZZ YYYY NGUYỄN THỊ MỸ AN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MƠI TRƯỜNG CÁC HÌNH NƠNG LÂM KẾT HỢP TẠI PHƯỚC BÌNH, HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Lâm nghiệp Chuyên ngành: Nông lâm kết hợp Người hướng dẫn: TS BÙI VIỆT HẢI Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2013 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời biết ơn đến cha mẹ nuôi dạy, tạo điều kiện động viên tơi suốt q trình học tập Tơi xin gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, đặc biệt thầy cô Bộ môn Nông Lâm Kết Hợp Lâm Nghiệp Hội tạo môi trường học tập tốt nhất, giúp học hỏi mở mang kiến thức suốt thời gian năm học Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy Bùi Việt Hải tận tình bảo, hướng dẫn tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, xin cảm ơn anh Nguyễn Minh Tân bạn Lâm Vấn tận tình giúp đỡ tơi trình học tập trường thực đề tài tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2013 Nguyễn Thị Mỹ An i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu kinh tế mơi trường hình NLKH Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận”, thực từ 10.03.2013 đến 30.06.2013 Mục tiêu nghiên cứu là: - Tìm hiểu thực trạng phát triển NLKH khu vực nghiên cứu - Đánh giá hiệu kinh tế mơi trường hình - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển hình áp dụng địa bàn nghiên cứu Phương pháp sử dụng đề tài: Thu thập thơng tin sẵn có địa phương tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, kết hợp với vấn nông hộ Tổng hợp số liệu xử lý phần mềm Excel Từ đó, đưa kết kết luận vấn đề Kết đạt cho thấy: - Có hình NLKH địa bàn người dân áp dụng - Xác định hình hoạt động có hiệu mặt kinh tế môi trường - Căn vào thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến trình sản xuất người dân đề tài đưa biện pháp giúp nâng cao hiệu sản xuất q trình áp dụng hình khu vực nghiên cứu ii ABSTRACT The study "Evaluation of economic efficiency and environmental agroforestry models in Phuoc Binh commune, Bac Ai district, Ninh Thuan province” has been finished from 10/03/2013 to 20/06/2013 The objectives of this study were: Explore and agroforestry development in the study area Evaluation of economic efficiency and environmental models Propose solutions to develop the model was being applied in the study area The results showed that: There are three agroforestry models has been applying in the study area Identify the three models are effectively operate economically and environmentally Based on the advantages and disadventages affecting the production process, the study proposed some solutions to improve production efficiency in the process of applying the models in the study area iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii ABSTRACT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Ý nghĩa nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Những vấn đề liên quan tới đề tài 2.1.1 Khái niệm đánh giá, loại đánh giá 2.1.2 Hiệu 2.1.2.1 Hiệu kinh tế 2.1.2.2 Hiệu môi trường 2.1.3 Luận chung NLKH 2.1.3.1 Khái niệm NLKH 2.1.3.2 Vai trò NLKH 2.2 Kết nghiên cứu NLKH khu vực phía Nam Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 iv 3.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế hội Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 12 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 12 3.1.1.1 Vị trí địa lí 12 3.1.1.2 Địa hình đất đai 12 3.1.1.3 Khí hậu thủy văn 13 3.1.2 Đặc điểm kinh tế, hội 14 3.1.2.1 Đặc điểm kinh tế 14 3.1.2.2 Đặc điểm văn hóa hội 15 3.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.3 Phương pháp nghiên cứu 17 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 17 3.3.1.1 Thu thập thông tin thứ cấp 17 3.3.1.2 Thu thập thông tin sơ cấp 18 3.3.1.3 Sử dụng công cụ kết hợp khác công cụ PRA 19 3.3.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 19 3.3.3 Phương pháp đánh giá hiệu kinh tế hình NLKH 20 3.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu mơi trường hình NLKH 22 3.3.5 Phương pháp đề xuất giải pháp góp phần phát triển NLKH địa bàn nghiên cứu 23 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Thực trạng phát triển NLKH địa bàn nghiên cứu 24 4.1.1 Kết thống kê hình NLKH Phước Bình 24 4.1.2 Thành phần loài trồng, vật ni hình NLKH 24 4.1.3 Vai trò kinh tế thành phần hình NLKH 25 v 4.2 Hiệu hình NLKH địa bàn nghiên cứu 28 4.2.1 Hiệu kinh tế hình NLKH 28 4.2.1.1 Hiệu kinh tế hình theo cơng thức sản xuất 28 4.2.1.2 Tổng hợp hiệu kinh tế trung bình CTSX theo hình NLKH 35 4.2.2 Hiệu mơi trường hình NLKH 37 4.2.2.1 Hệ số sử dụng không gian dinh dưỡng 38 4.2.2.2 Hiệu môi trường hình 43 4.3 Giải pháp chủ yếu góp phần phát triển NLKH Phước Bình 44 4.3.1 Phân tích SWOT phát triển sản xuất NLKH khu vực nghiên cứu.44 4.3.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hình NLKH hộ gia đình số giải pháp góp phần phát triển sản xuất NLKH đại bàn nghiên cứu 45 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.1.1 Thực trạng phát triển NLKH địa bàn nghiên cứu 47 5.1.2 Hiệu kinh tế hình NLKH 47 5.1.3 Hiệu mơi trường hình NLKH 47 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCR Tỷ lệ thu nhập chi phí BPV Giá trị thu nhập CBA Phân tích thu nhập chi phí CPV Giá trị chi phí CTSX Cơng thức sản xuất ICRAF Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế Giới LNXH Lâm nghiệp hội LSNG Lâm sản ngồi gỗ MH1 hình MH2 hình MH3 hình NLKH Nơng lâm kết hợp NPV Giá trị ròng PRA Đánh giá nơng thơn có tham gia RVAC Rừng – Vườn – Ao – Chuồng SWOT Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức VAC Vườn – Ao – Chuồng VQG Vườn quốc gia vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Điều kiện kinh tế hội - Phân loại giàu nghèo Phước Bình 16 Bảng 4.1 Kết thống kê hình NLKH điều tra địa bàn nghiên cứu 24 Các thành phần xác định gồm: dài ngày, ngắn ngày vật nuôi 25 Bảng 4.2 Thu nhập thành phần hình NLKH tính ha/3 năm 26 Bảng 4.3 Hiệu kinh tế công thức sản xuất MH1 tính ha/3 năm 29 Bảng 4.4 Hiệu kinh tế cơng thức sản xuất MH2 tính ha/ năm 31 Bảng 4.5 Hiệu kinh tế công thức sản xuất MH3 tính ha/3 năm 34 Bảng 4.6 Tổng hợp hiệu kinh tế bình qn/ha/3 năm CTSX theo hình 35 Bảng 4.7 Kết thu thập số liệu đường kính tán dài ngày 38 Bảng 4.8 Kết thu thập số liệu diện tích hình chiếu tán ngắn ngày 39 Bảng 4.9 Độ tàn che thời gian sử dụng đất năm CTSX hình 39 Bảng 4.10 Độ tàn che thời gian sử dụng đất năm CTSX hình 41 Bảng 4.11 Độ tàn che thời gian sử dụng đất năm CTSX hình 42 Bảng 4.12 So sánh hiệu môi trường hình 43 Bảng 4.13 Bảng phân tích SWOT phát triển sản xuất NLKH 44 Bảng 4.14 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hình NLKH 45 viii TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tỉnh Ninh Thuận, 2010 Báo cáo sàng lọc hội Vườn quốc gia Phước Bình tỉnh Ninh Thuận Việt Nam Báo cáo UBND Phước Bình, 2010 Tình hình thực nhiệm vụ kinh tế, hội, quốc phòng an ninh tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp thực tháng cuối năm 2010 Báo cáo UBND Phước Bình, 2011 Tình hình thực nhiệm vụ kinh tế, hội, an ninh – quốc phòng năm 2010 nhiệm vụ giải pháp thực năm 2011 Bùi Việt Hải, 2007 Phương pháp nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa cộng đồng nghiên cứu có tham gia Nhà xuất Nơng nghiệp, 228 trang Chương trình hỗ trợ lâm nghiệp hội Việt Nam, 2002 “Bài giảng Nông lâm kết hợp” Tài liệu môn học Trường ĐHNL Tp.HCM Dương Tấn Lợi, 2002 33 câu hỏi đáp trồng chăm sóc ăn (cây chuối) in công ty cổ phần in Bến Tre Dương Thị Kim Hồng, 2010 Đánh giá hiệu hệ thống nông lâm kết hợp Tân Xuân, thị Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL Tp.HCM Đặng Hải Phương, 2012 Giáo trình hệ thống nông lâm kết hợp Tài liệu môn học Trường ĐHNL Tp.HCM Đặng Kim Vui, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Văn Sở, Phạm Quang Vinh, Lê Quang Bảo, Võ Hùng, 2007 Giáo trình Nơng lâm kết hợp Nhà xuất Nông nghiệp, 145 trang 10 Đinh Xuân Đức, 2009 Bài giảng công nghiệp dài ngày Trường đại học Nơng Lâm Huế 49 11 Đồn Thị Mỹ Linh, 2011 Tìm hiểu hiệu sản xuất hệ thống nông lâm kết hợp ấp 6, Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL Tp.HCM 12 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, 2011 Đánh giá hiệu hình nơng lâm nghiệp người dân Mã Đà, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai Luận án tốt nghiệp Trường ĐHNL Tp.HCM 13 Lâm Thị Bích Lệ, 1995 Điều tra thành phần sâu bệnh hại sầu riêng huyện CưM’ đề xuất biện pháp phòng trừ 14 Lê Quang Vĩnh, 2009 Bài giảng Nông lâm kết hợp Tài liệu môn học Trường ĐHNL Huế dự án hợp tác Việt Nam – Hà Lan 15 Lê Thị Thiên Thảo, 2007 Nghiên cứu hiệu kinh tếnơng hộ Bình Minh, thị Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL Tp.HCM 16 Lê Thị Tuyết Ngân, 2012 Nghiên cứu xác định thành phần hóa học có số dịch chiết hạt bơ Đăk Lăk 17 Lê Văn Phước, 2012 Bước đầu tìm hiểu hiệu kinh tế hình ni tơm rừng ngập mặn địa bàn Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL Tp.HCM 18 Liên Hiệp Quốc, 2010 Dân số nông thôn Việt Nam 1950-2050 19 Mai Văn Bưu, 2008 Giáo trình hiệu quản lý dự án Nhà nước Nhà xuất khoa học kỹ thuật 20 Niên giám thống kê Việt Nam, 2003 Hiện trạng sử dụng đất bình quân người theo địa phương 21 Nguyễn Đức Ý, 2010 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới thay đổi thành phần hệ thống nông lâm kết hợp giai đoạn 2000 - 2010 ấp 5, Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL Tp.HCM 22 Nguyễn Minh Quang, 2004 Phân tích hiệu kinh tế dứa nông trường Tân Lập, huyện Châu Thành, Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL Tp.HCM 50 23 Nguyễn Phi Hùng, 2005 Thí nghiệm ảnh hưởng phân lân đến sinh trưởng phát triển suất giống bắp lai G49 Thủ Đức, Tp HCM vụ thu năm 2004 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL Tp.HCM 24 Nguyễn Thanh Phương, 2003 Hạn chế thối hóa đất hoang mạc hóa trồng Điều (Anacardium occidental) thâm canh NLKH đất đồi núi vùng duyên hải Nam Trung Bộ 25 Nguyễn Thị Thủy, 2011 Đánh giá hiệu kinh tế số hệ thống Nông lâm kết hợp Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Luận văn tốt nghiệp Trường đại học Thái Nguyên 26 Nguyễn Thị Hồng Vân, 2012 Điều tra thành phần sâu, thiên địch bắt mồi đậu xanh xác định hiệu lực trừ sâu số loại nông dược huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL Tp.HCM 27 Paul A Samuelson, Wiliam D.Nordhaus, 1989 Kinh tế học Viện quan hệ quốc tế Hà Nội 28 Phạm Văn Long, 2011 Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch cảnh quan bảo vệ môi trường cho hệ thống xanh đường phố thành phố Thanh Hóa 29 Sở khoa học cơng nghệ tỉnh Hải Dương, 2/2011 Kết bước đầu trồng ổi lị Hải Dương 30 Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, 2011 31 Trung tâm từ điển học, 1997 Từ điển Tiếng Việt Nhà xuất Đà Nẵng 32 Võ Thanh Phụng Nguyễn Kim Ngọc, 2012 Nghiên cứu hình trồng sầu riêng xen măng cụt theo hướng GlobalGAP Cẩm Mỹ, Đồng Nai 33 Võ Thị Tuyết, Phạm Thị Sâm, Nguyễn Thị Trâm Bùi Thị Cam, 2012 Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An tháng 6/2012 34 Vụ Kinh tế đối ngoại/Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2006 Cẩm nang theo dõi đánh giá 51 PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH Họ tên người vấn: …………………………… Thơn: ……………… Xã: Phước Bình, huyện: Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Họ tên chủ hộ…………… Tuổi: …………… Dân tộc: …………… Loại hộ: Khá: † Trung bình: † Nghèo: † Trình độ học vấn:………………………… Thơng tin nơng hộ 1.1 Đặc điểm nguồn lực TT Nhóm tuổi Giới tính Quan hệ với Trình độ học vấn chủ hộ Nghề nghiệp < 15 16 - 30 31 - 60 > 60 Tổng Số lao động (16 - 60 tuổi): Số lao động phụ (< 15 tuổi > 60 tuổi):…… 1.2 Diện tích canh tác năm 2010:…………………Đơn vị tính: Thơng tin hình NLKH nơng hộ 2.1 Các hình thức NLKH chủ yếu qua năm Thời gian thực Các hình thức NLKH Cây dài ngày kết hợp ngắn ngày Cây dài ngày kết hợp chăn nuôi Năm 2008 Cây dài ngày, ngắn ngày chăn nuôi Hệ khác (vườn tạp, canh tác nương rẫy dựa vào rừng) Cây dài ngày kết hợp ngắn ngày Cây dài ngày kết hợp chăn nuôi Năm 2009 Cây dài ngày, ngắn ngày chăn nuôi Hệ khác (vườn tạp, canh tác nương rẫy dựa vào rừng) Năm 2010 Cây dài ngày kết hợp ngắn ngày Loài cây/con Mật độ Khoảng cách Cây dài ngày kết hợp chăn nuôi Cây dài ngày, ngắn ngày chăn nuôi Hệ khác (vườn tạp, canh tác nương rẫy dựa vào rừng) Ghi chú: - Cây ngắn ngày: có thời gian sinh trưởng (thu hoạch vụ chính) năm; - Cây dài ngày: có thời gian sinh trưởng (thu hoạch vụ chính) năm (gồm ăn lâu năm lâm nghiệp) 2.2 Năm bắt đầu triển khai hệ thống: + Cây dài ngày kết hợp ngắn ngày:…………… + Cây dài ngày kết hợp chăn nuôi: ………………… + Cây dài ngày, ngắn ngày chăn nuôi: ……………… + Hệ khác (vườn tạp, canh tác nương rẫy dựa vào rừng): …………… 2.3 Ước lượng độ dốc hệ thống (đánh dấu X vào ô độ dốc tương ứng): + 450: † Thu nhập chi phí thành phần NLKH qua năm 3.1 Thu nhập từ ngắn ngày qua năm Loại DT 2008 Năng suất Giá bán DT 2009 Năng suất Giá bán DT 2010 Năng suất Giá bán Bắp lai Bắp địa phương Chuối Cây khác: Tổng 3.2 Chi phí hoạt động sản xuất từ ngắn ngày qua năm Thời gian thực Năm 2010 Các khoản chi phí (đầu tư) Lao động Vật tư, - LĐ gia đình - LĐ thuê - Giống Lúa Bắp lai Bắp địa phương Mì Khác nguyên vật liệu Năm 2009 Năm 2008 - Phân bón - Thuốc BVTV Khấu - Máy nổ hao - Máy bơm Công cụ lao động Chi phí thuỷ lợi Chi khác Tổng chi phí: Lao động - LĐ gia đình - LĐ thuê Vật tư, - Giống nguyên vật - Phân bón liệu - Thuốc BVTV Khấu - Máy nổ hao - Máy bơm Công cụ lao động Chi phí thuỷ lợi Chi khác Tổng chi phí: Lao động - LĐ gia đình - LĐ thuê Vật tư, - Giống nguyên vật - Phân bón liệu - Thuốc BVTV Khấu - Máy nổ hao - Máy bơm Công cụ lao động Chi phí thuỷ lợi Chi khác Tổng chi phí: 3.3 Thu nhập từ dài ngày qua năm Loại Diện tích 2008 Năng suất Giá bán Diện tích 2009 Năng suất Giá bán Diện tích 2010 Năng suất Giá bán Điều Cà phê Mít Sầu riêng Cây khác Tổng 3.4 Chi phí hoạt động sản xuất từ dài ngày qua năm Thời gian thực Các khoản chi phí (đầu tư) Cây dài ngày/cây ăn lâu năm Điều Lao động Năm 2010 Năm 2009 - LĐ gia đình - LĐ thuê - Giống Vật tư, - Phân bón nguyên vật liệu - Thuốc BVTV - Máy nổ Khấu hao - Máy bơm Công cụ lao động Chi phí thuỷ lợi Chi khác Tổng chi phí: - LĐ gia đình Lao động - LĐ thuê - Giống Vật tư, - Phân bón nguyên vật liệu - Thuốc BVTV - Máy nổ Khấu hao - Máy bơm Công cụ lao động Chi phí thuỷ lợi Chi khác Mít Cà phê Sầu riêng Khác Tổng chi phí: - LĐ gia đình - LĐ thuê - Giống Vật tư, nguyên vật - Phân bón liệu - Thuốc BVTV - Máy nổ Khấu hao - Máy bơm Cơng cụ lao động Chi phí thuỷ lợi Chi khác Tổng chi phí: Lao động Năm 2008 3.5 Quy chăn nuôi Thời gian thực Khoản mục Năm 2008 Bò Gia cầm Năm 2009 Khác Bò Gia cầm Năm 2010 Khác Bò Gia cầm Khác Tổng số Số bán Đơn giá bán 3.6 Chi phí hoạt động sản xuất từ chăn nuôi qua năm Thời gian Các khoản chi phí thực (đầu tư) Lao - LĐ gia đình động - LĐ thuê Vật tư, - Giống Năm nguyên - Thức ăn 2010 vật liệu - Thuốc thú y Khấu - Máy nổ hao - Máy bơm Bò Dê Chăn ni Lợn Gà vịt Khác Năm 2009 Năm 2008 Công cụ lao động Chi phí thuỷ lợi Chi khác Tổng chi phí: Lao - LĐ gia đình động - LĐ thuê Vật tư, - Giống nguyên - Thức ăn vật liệu - Thuốc thú y - khác Khấu - Máy nổ hao - Máy bơm - Khác Công cụ lao động Chi phí thuỷ lợi Chi khác Tổng chi phí: Lao - LĐ gia đình động - LĐ thuê Vật tư, - Thức ăn nguyên - Thuốc thú y vật liệu - khác Khấu - Máy nổ hao - Máy bơm - Khác Cơng cụ lao động Chi phí thuỷ lợi Chi khác Tổng chi phí: 3.7 Thu nhập từ dài ngày/cây lâm nghiệp qua năm Thời gian thực Diện tích LSNG Sản phẩm Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 3.8 Chi phí hoạt động sản xuất từ dài ngày/cây lâm nghiệp qua năm Cây dài ngày/cây lâm nghiệp Thời gian Các khoản chi phí (đầu tư) thực Bảo vệ rừng Khai thác lâm sản phụ Măng Lao động Vật tư, nguyên vật liệu Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008 - LĐ gia đình - LĐ thuê - Giống - Phân bón - Máy nổ - Máy bơm Cơng cụ lao động Chi phí thuỷ lợi Chi khác Tổng chi phí: - LĐ gia đình Lao động - LĐ thuê Vật tư, - Giống nguyên vật - Phân bón liệu - Máy nổ Khấu hao - Máy bơm Công cụ lao động Chi phí thuỷ lợi Chi khác Tổng chi phí: - LĐ gia đình Lao động - LĐ thuê Vật tư, - Giống nguyên vật - Phân bón liệu - Máy nổ Khấu hao - Máy bơm Công cụ lao động Khấu hao Củi Khác Khai thác gỗ Chi phí thuỷ lợi Chi khác Tổng chi phí: 3.9 Những yếu tố làm ảnh hưởng đến phát triển hệ thống NLKH hộ gia đình: TT Yếu tố ảnh hưởng Ý kiến nông hộ nông dân điều tra Có Khó khăn thị trường tiêu thụ sản phẩm Khó khăn kỹ thuật sản xuất Khó khăn lao động Khó khăn trình độ học vấn, chun mơn Khó khăn vốn Khơng BPV CPV NPV BCR Diện tích (ha) BPV/ha BPV1 CPV1 BPV2 CPV2 BPV3 CPV3 Tổng chi phí (Ct) Tổng thu nhập (Bt) i 11% 2008 2009 2010 2008 2009 2010 92,78 33,65 59,12 2,76 4,2 22,09 13,50 41,25 78,42 11,50 14,40 20,93 10,96 9,33 30,16 10,53 51,66 13,79 CTSX 29,31 15,25 14,06 1,92 2,2 13,32 2,10 3,94 33,13 4,80 6,00 8,28 1,89 4,32 3,20 4,87 24,22 6,05 CTSX Kết phân tích hiệu kinh tế hình 39,31 15,49 23,83 2,54 1,8 21,84 16,80 13,25 18,36 4,50 4,50 10,64 15,14 4,05 10,75 3,65 13,42 7,78 CTSX 30,12 13,42 16,69 2,24 2,0 15,06 8,12 8,12 26,70 4,00 4,80 10,12 6,59 3,25 5,94 3,51 17,59 6,67 CTSX 12,18 13,12 (0,94) 0,93 1,8 6,77 1,50 1,8 14,64 4,30 5,30 8,74 1,22 3,49 1,32 3,88 9,64 5,75 CTSX Phụ lục 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC HÌNH NLKH 89,28 40,50 48,78 2,20 2,0 44,64 164,70 99,33 114,00 57,00 55,00 62,49 42,41 14,68 23,04 12,76 23,83 13,06 CTSX 61,54 39,00 22,54 1,58 3,4 18,10 52,71 53,82 83,80 40,00 43,00 47,46 18,68 13,52 17,46 12,81 25,40 12,67 CTSX (Đơn vị tính: triệu đồng) 72,24 26,30 45,94 2,75 2,50 28,90 14,05 37,00 63,35 13,00 13,00 13,87 10,27 9,51 24,37 8,56 37,60 8,23 CTSX BPV CPV NPV BCR (lần) CPV/ha NPV/ha BCR (lần) 8,01 14,08 2,76 Tính 19,9 426,75 196,73 230,02 2,169 6,93 6,39 1,92 Tính 21,44 9,89 11,56 2,169 8,60 13,24 2,54 6,71 8,35 2,244 7,29 (0,52) 0,93 20,25 24,39 2,20 11,47 6,63 1,58 10,52 18,38 2,75 Kết phân tích hiệu kinh tế hình (Đơn vị tính: triệu đồng) I Tổng thu nhập (Bt) Tổng chi phí (Ct) BPV1 CPV1 BPV2 CPV2 BPV3 CPV3 BPV CPV NPV BCR Diện tích (ha) BPV/ha CPV/ha NPV/ha BCR (lần) BPV CPV NPV BCR (lần) 11% 2008 2009 2010 2008 2009 2010 CTSX CTSX CTSX CTSX CTSX 35,56 22,51 64,28 25,50 27,00 25,64 26,00 18,65 14,83 17,79 38,15 15,21 232,35 144,00 116,50 81,50 86,50 90,09 232,35 81,50 129,73 77,93 94,55 73,12 17,05 10,00 35,53 16,50 18,40 18,41 17,05 16,50 9,01 16,58 28,83 14,94 40,75 19,51 148,15 16,40 22,90 31,45 33,01 12,81 13,79 16,03 93,23 19,85 2,20 7,10 57,50 8,62 8,06 10,02 1,79 7,00 5,19 5,89 37,88 6,60 78,97 51,64 27,33 1,53 1,8 43,87 28,69 15,18 1,53 Tính 11,9 775,39 400,39 375,00 1,937 456,63 232,55 224,09 1,96 2,4 190,26 96,89 93,37 1,96 Tính 65,16 33,65 31,51 1,94 54,89 48,02 6,87 1,14 1,7 32,29 28,25 4,04 1,14 140,04 48,69 91,34 2,88 4,0 35,01 12,17 22,84 2,88 44,85 19,49 25,36 2,30 2,0 22,43 9,75 12,68 2,30 Kết phân tích kinh tế hình I Tổng thu nhập (Bt) Tổng chi phí (Ct) BPV1 CPV1 BPV2 CPV2 BPV3 CPV3 BPV CPV NPV BCR (lần) Diện tích (ha) BPV/ha CPV/ha NPV/ha BCR (lần) BPV CPV NPV BCR (lần) 11% 2008 2009 2010 2008 2009 2010 CTSX1 CTSX2 26,35 45,90 92,65 15,70 17,70 25,29 19,92 11,38 34,89 11,87 55,36 15,43 7,50 8,70 14,75 3,50 4,40 6,62 1,93 0,90 2,02 1,02 3,08 1,38 109,67 38,67 71,00 2,836 5,1 21,50 7,58 13,92 2,836 Tính 7,6 116,70 41,98 74,72 2,780 7,03 3,31 3,73 2,127 2,5 2,81 1,32 1,49 2,127 Tính 15,36 5,52 9,83 2,780 Trong đó: BPV1, BPV2, BPV3: giá trị thu nhập tính cho năm 2008, 2009, 2010 CPV1, CPV2, CPV3: giá trị chi phí tính cho năm 2008, 2009, 2010 ... doanh nghiệp, sở sản xuất, hoạt động kinh tế mang lại hiệu không ảnh hưởng chung đến kinh tế quốc dân Như vậy, đánh giá hiệu cần phải xem xét cách toàn diện mặt không gian thời gian mối quan... thực tế đạt dự án mối quan hệ với nhiều yếu tố so sánh với mục tiêu ban đầu (Nguồn: Vụ Kinh tế đối ngoại/Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2006) Đánh giá tiền khả thi đánh giá tính khả thi hoạt động dự án, để... and environmental agroforestry models in Phuoc Binh commune, Bac Ai district, Ninh Thuan province” has been finished from 10/03/2013 to 20/06/2013 The objectives of this study were: Explore and
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI XÃ PHƯỚC BÌNH, HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI XÃ PHƯỚC BÌNH, HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn