KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÀN IDO5 TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐÔNG HÒA

73 14 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGƠ THỊ HUYỀN TRANG KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÀN IDO5 TẠI NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐƠNG HỊA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGƠ THỊ HUYỀN TRANG KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÀN ID05 TẠI NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐƠNG HỊA Ngành Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013     LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến:  Cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng cho ăn học nên người  Ban Chủ Nhiệm khoa Lâm Nghiệp – Bộ môn Chế Biến Lâm Sản q thầy bảo tơi suốt khóa học vừa qua  Cơ Ths NguyễnThịÁnhNguyệt tận tình hướng dẫn tơi q trình thực đề tài  Cán bộ, nhân viên toàn thể anh chị em cơng nhân nghiệp chế biến gỗ Đơng Hòa tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hoàn thành luận văn tốt nghiệp  Anh Nguyễn Đức Tú – Trưởng phòng kỹ thuật nghiệp chế biến gỗ Đơng Hòa giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp  Các bạn sinh viên lớp Chế Biến Lâm Sản khóa 35 động viên, giúp đỡ thời gian học tập vừa qua i TÓM TẮT Đềtài “Khảosáthệthốngquảnlýchấtlượngsảnphẩm Bàn DI05 nghiệp chế biến gỗ Đơng Hòa”đượctiếnhành nghiệp chế biến gỗ Đơng Hòa thời gian từ 01/03/2013 – 30/06/2013 nghiệp chế biến gỗ Đơng Hòa nghiệp chế biến đồ mộc xuất thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam Để đạt yêu cầu chất lượng khách hàng đặt ra, nghiệp phần đáp ứng khả vận dụng việc triển khai yêu cầu khách hàng vào hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiệp Để thực việc nghiên cứu đề tài, phương pháp áp dụng là: đọc nguồn tài liệu, văn bản, giấy tờ mà nghiệp cung cấp để tìm hiểu yêu cầu chất lượng khách hàng, việc nghiệp triển khai lập hệ thống quản chất lượng vào sản xuất; Dùng thước đo kích thước phơi kích thước sản phẩm; Dùng mắt kiểm tra khuyết tật chi tiết, sản phẩm….;Dùng tài liệu để phân tích hệ thống quản chất lượng sản phẩm nghiệp Sau thu thập số liệu, dùng phương pháp thống kê tính tỉ lệ khuyết tật Nguồn nguyên liệu nhập có thơng số quan trọng như: độ ẩm nguyên liệu (8-12%), số lượng chi tiết khảo sát cho chi tiết sản phẩm 30 chi tiết, độ cong vênh gỗ tối đa 5mm/1m… Nguyên liệu sử dụng keo tràm Tỉ lệ khuyết tật Tỉ lệ khuyết tật qua khâu cao khâu sơn (21,11%), khâu bào hai mặt (20,94%) Toàn sản phẩm có tỉ lệ khuyết tật trung bình là: 6,54% Các dạng khuyết tật chủ yếu xảy với gỗ nguyên liệu Tỉ lệ khuyết tật cao, máy quản chất lượng nghiệp hạn chế Vì vậy, nghiệp cần xây dựng hệ thống quản chất lượng hoàn thiện ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương 1ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn: Chương 2TỔNG QUAN GIỚI THIỆU KHÁI QT VỀ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐƠNG HỊA 2.1 Lịch sử hình thành phát triển nghiệp: 2.1.1 Lịch sử hình thành: 2.1.2 Quá trình phát triển: 2.1.3 Thị trường tiêu thụ: 2.1.4 Phương hướng phát triển: 2.2 Chức năng, nhiệm vụ nghiệp: 2.2.1 Chức năng: 2.2.2 Nhiệm vụ: 2.3 Cơ cấu tổ chức nghiệp: 2.4 Tình hình sản xuất nghiệp: 2.4.1 Nguyên liệu: .9 2.4.2 Sản phẩm, khách hàng: .9 Chương 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 iii 3.1 Nội dung nghiên cứu: 13 3.2 Phương pháp nghiên cứu: .13 Chương 4KẾT QUẢ - THẢO LUẬN .15 4.1 Quy trình sản xuất hệ thống quản chất lượng sản phẩm nghiệp Chế biến gỗ Đơng Hòa 15 4.1.1 Quy trình triển khai yêu cầu chất lượng sản phẩm khách hàng công ty 15 4.1.2 Quy trình sản xuất công ty: 17 4.1.3 Một số tiêu chuẩn để kiểm sốt chất lượng nghiệp: .18 4.1.4 Tiêu chuẩn phân biệt sản phẩm bị lỗi khâu sản xuất: .19 4.1.5 Tiêu chuẩn phân biệt sản phẩm: 20 4.1.6 Tiêu chuẩn AQL (II): .21 4.1.7 Hệ thống quản chất lượng nghiệp áp dụng: 21 4.2 Khảo sát thực tế trình sản xuất hệ thống quản chất lượng sản 21 4.2.1 Giới thiệu sản phẩm khảo sát: 21 4.2.2 Yêu cầu chất lượng khách hàng Habufa: 23 4.2.3 Yêu cầu chất lượng sản phẩm Bàn ID05 nghiệp dựa vào yêu cầu chất lượng khách hàng Habufa: 24 4.2.4 Khảo sát thực tế trình quản chất lượng sản phẩm ngiệp sản phẩm bàn ID05: 26 4.2.5 Kết khảo sát: 32 4.2.6 Tỉ lệ khuyết tật khâu định hình: 37 4.2.6.1 Tỉ lệ khuyết tật khâu chà nhám: 39 4.2.6.2 Tỷ lệ khuyết tật khâu lắp ráp: 40 4.3.6.3 Tỉ lệ khuyết tật qua khâu sơn: .41 4.3 Phân tích tính hợp trình khảo sát thực tế công ty yêu cầu chất lượng khách hàng: 42 iv 4.4 Đề xuất bước quản chất lượng sản phẩm cho công ty: .43 4.4.1 Cách tổ chức phân công QC khu vực sản xuất: .43 4.4.2 Quản chất lượng sản phẩm sản xuất máy: 44 Chương 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận: 50 5.2 Kiến nghị: 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Chi tiết sản phẩm Bàn ID05 23 Bảng 4.2 Cách kiểm tra , lỗi thường gặp, nguyên nhân, biệ pháp khắc phục cho chi tiết sản phẩm Bàn ID05 khu vực nguyên liệu tạo phôi 28 Bảng 4.3 Cách kiểm tra lỗi chi tiết sản phẩm Bàn ID05 khu vực định hình 29 Bảng 4.4 Cách kiểm tra chi tiết sản phẩm Bàn ID05 khu vực chà nhám 30 Bảng 4.5 Cách kiểm tra chi tiết sản phẩm Bàn ID05 khu vực sơn 31 Bảng 4.6 Cách kiểm tra chi tết sản phẩm Bàn ID05 khu vực bao bì 32 Bảng 4.7 Tỉ lệ khuyết tật qua máy bào hai mặt chi tiết sản phẩm Bàn ID05 33 Bảng 4.8 Kết tỉ lệ khuyết tật qua máy phay chi tiết sản phẩm Bàn ID05 34 Bảng 4.9 Tỉ lệ khuyết tật qua máy ghép chi tiết sản phẩm Bàn ID05 35 Bảng 4.10 Kết tỉ lệ khuyết tật qua máy rong cạnh chi tiết sản phẩm ISTRANA DINING TABLE 36 Bảng 4.11 Kết tỉ lệ khuyết tật qua máy ghép chi tiết sản phẩm Bàn ID05 37 Bảng 4.12 Kết tỉ lệ khuyết tật qua máy khoan chi tiết sản phẩm Bàn ID05 38 Bảng 4.13 Kết tỉ lệ khuyết tật qua máy phay chi tiết sản phẩm Bàn ID05 39 Bảng 4.14 Kết tỉ lệ khuyết tật qua khâu chà nhám chi tiết sản phẩm Bàn ID05 40 Bảng 4.15 Tỉ lệ khuyết tật qua khâu lắp ráp chi tiết sản phẩmBàn ID05 41 Bảng 4.16 Kết tỉ lệ khuyết tật qua khâu sơn chi tiết sản phẩm Bàn ID05 42 vi Bảng 4.17 Các dạng khuyết tật , nguyên nhân biện pháp khắc phục máy cưa đĩa 45 Bảng 4.18 Các dạng khuyết tật , nguyên nhân biện pháp khắc phục máy bào 46 Bảng 4.19 Các dạng khuyết tật q trình gia cơng, ngun nhân biện pháp khắc phục máy khoan 48 Bảng 4.20 Các dạng khuyết tật trình gia công biện pháp khắc phục máy chà nhám 48 Bảng 4.21 Các dạng khuyết tật cách khắc phục 49 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản nghiệp Hình 2.2: Bàn IN03 .9 Hình 2.3 Tủ QS052 10 Hình 2.4 Bàn IN09 10 Hình 2.5 Ghế KS03 11 Hình 2.6 Tủ đứng TC05 12 Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống triển khai yêu cầu chất lượng sản phẩm khách hàng công ty .15 Hình 4.2 Sơ đồ quy trình sản xuất cơng ty thể sơ đồ hình 17 viii Bảng 4.19 Các dạng khuyết tật q trình gia cơng, ngun nhân biện pháp khắc phục máy khoan Khuyết tật Chiều sâu lỗ khoan không đạt yêu cầu Nguyên nhân Lưỡi khoan khơng phù hợp, sai sót điều Biện pháp khắc phục Lựa chọn lưỡi khoan phù hợp, chỉnh điều chỉnh độ sâu phù hợp h Máy chà nhám: Cần kiểm tra loại giấy nhám có phù hợp cho sản xuất không Loại giấy nhám phù hợp với yêu cầu sản phẩm Lắp đạt giấy nhám vị trí, chiều Trong sản xuất, cần kiểm tra đọ sai lệch gỗ ghép Kiểm tra đọ gợn sóng, khơng đạt u cầu kiểm tra giấy nhám sử dụng Nạp phôi trải theo bề rộng băng chuyền Tiến hành chà theo dọc thớ gỗ, lực đè phải Các dạng khuyết tật q trình gia cơng biện pháp khắc phục trình bày bảng sau: Bảng 4.20 Các dạng khuyết tật q trình gia cơng biện pháp khắc phục máy chà nhám Khuyết tật Nguyên nhân Mặt phơi khơng trơn, Lực tì đè khơng ( láng, gợn sóng tay nghề cơng nhân ) Khơng đạt yêu cầu Khoảng cách từ mặt bàn quy cách đến phôi không phù hợp Bề mặt xơ xước Đè tay Điều chỉnh lại khoảng cách Sử dụng giấy nhám khơng Lựa chọn giấy nhám thích phù hợp hợp 48   Biện pháp khắc phục i Máy phun sơn Khâu sơn khâu quan trọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm Vì đòi hỏi người QC phải kịp thời phát xử chi tiết khuyết tật Bảng 4.21 Các dạng khuyết tật cách khắc phục Khuyết tật Bụi sau Topcoat Bề mặt rỗ Biện pháp khắc phục Thường xuyên kiểm tra độ bụi máy Vệ sinh máy móc Thường xuyên xả nước hệ thống lọc Kiểm tra chặt chẽ sản phẩm trước sơn Trầy, móp Thao tác lên xuống hàng khâu Topcoat phải cẩn thận Bề mặt bị lõm Chà nhám phải đạt yêu cầu độ nhẵn Dính dấu giá sơn Kê lót chi tiết cẩn thận trước sơn Tuy nhiên, có khuyết tật khâu trước gây ( lẹm cạnh, thiếu quy cách, hở mối ghép, ….) Vì trước sơn cần kiểm tra lỗi khâu trước Thổi bụi chi tiết, phận 49   Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận: Qua trình thực đề tài nghiệp, tơi tìm hiểu hệ thống quản chất lượng sản phẩm nghiệp triển khai, tìm hiểu cách tổ chức sản xuất sản phẩm công ty yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gia công, từ đưa nguyên nhân, hướng giải cách khắc phục máy, từ chúng tơi rút số kết luận sau: nghiệp chưa quản tốt chất lượng sản phẩm Ở khâu cơng đoạn xuất khuyết tật khâu trước chưa xử lý, khuyết tật khâu chưa kiểm tra chặt chẽ.Nhìn chung, tất yêu cầu chất lượng khách hàng thực chưa thật hợp đạt yêu cầu chưa cao Chất lượng sản phẩm chưa đồng lơ hàng, chưa có ổn định chất lượng Do chưa quản chặt chẽ kiểm tra chất lượng qua khâu sản xuất dẫn đến phải khắc phục khuyết tật còn, làm chậm tiến độ sản xuất Tỉ lệ khuyết tật qua khâucao khâu sơn (21,11%), khâu bào hai mặt (20,94%) Tồn sản phẩm có tỉ lệ khuyết tật là: 6,54% Các dạng khuyết tật chủ yếu xảy với gỗ nguyên liệu Nguyên nhân chủ yếu yếu tố sau: - Việc quản chất lượng sản phẩm nghiệp chưa chặt chẽ, máy quản chất lượng chưa cao, phận hoạt động biệt lập chưa thực gắn kết có phối hợp vài phận chức quản chất lượng - Máy móc thiết bị hạn chế, đặc biệt khâu sơn, máy móc thơ sơ nên tỉ lệ khuyết tật cao, chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất 50   - Công nhân chưa có ý thức tự kiểm sốt chất lượng sản phẩm làm sợ giảm suất ( lương cơng nhân tính theo suất) - Số lượng sản xuất tay nghề thấp, đội ngũ kiểm tra chất lượng qua đào tạo 5.2 Kiến nghị: Do người trưc tiếp QC sản phẩm chủ yếu công nhân chưa đào tạo chuyên môn sâu nên sau chuyển qua cơng đoạn khác khuyết tật Vì vậy,câng đào tạo bổ sung thêm QC có đào tạp chuyên sâu chuyên môn Cần kiểm tra tất chi tiết trước cho vào công đoạn để phát ngăn chặn khuyết tật khâu trước, tiết liệm thời gian xử khuyết tật khâu Cần bổ sung đầy đủ dụng cụ , phương tiện phục vụ chuyên môn QC thước, mẫu màu, máy đo độ ẩm…) 51   TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Hồng Thúy, 2013 Bài giảng Quản chất lượng sản phẩm Trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đỗ Đức Phú, 2007 Quản chất lượng sản phẩm Trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh Hồng Thị Thanh Hương, 2006 Cơng nghệ chất phủ bề mặt gỗ Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2007 Cơng nghệ mộc Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 2007 Kỹ thuật cưa xẻ gỗ xuất Nhà xuất Nông Nghiệp Tp Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 2006 Cơng nghệ sản xuất ván nhân tạo Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa Học Gỗ Nhà xuất Nông nghiệp Tp.Hồ Chí Minh Đỗ Bá Tồn, 2008, Khảo sát tỷ lệ lợi dụng gỗ công ty xuất nhập xây dựng Á Châu, Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Võ Văn Vinh, 2006 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất bàn ăn Caravelle nghiệp chế biến gỗ Navifico 10 http://www.google.com.vn/ 11 http://chebiengovn.com/viewtopic.php?f=4&t=22 12 http://www.vinafor.com.vn 13 http://vnexpress.net 52   Phụ lục 1: Số chi tiết khuyết tật qua máy bào mặt chi tiết sản phẩm Bàn ID05 Dạng khuyết tật STT Tên chi Tiết Số chi tiết kiểm tra Độ ẩm Mắt đen Bề mặt không phẳng Nứt, Xước, tét lốc Bề mặt sọc Thiếu dưa, sọc kích dao thước Tổng Chân bàn 30 - 10% 3 Cục ốp 30 9-10% 1 0 Đố ngang 30 - 10% 2 1 Mặt 30 - 10% 2 1 Mặt phụ 30 - 10% 1 Khung mặt 30 - 10% 1 0 Cấp diềm tiềm 30 - 10 % 1 1 53   Phụ luc 2:Số chi tiết khuyết tật qua máy phay mộng chi tiết sản phẩm Bàn ID05 STT Tên chi Tiết Số chi tiết kiểm tra Dạng khuyết tật Độ ẩm Nứt, tét đầu mộng Tổng Chân bàn 30 - 10% 1 Cục ốp 30 9-10% 1 Đố ngang 30 - 10% 1 Mặt 30 - 10% 2 Mặt phụ 30 - 10% 1 Khung mặt 30 - 10% 0 Cấp diềm tiềm 30 - 10 % 1 54   Gãy mộng Phụ lục 3:Số chi tiết khuyết tật qua máy ghép chi tiết sản phẩm Bàn ID05 Dạng khuyết tật Số chi STT Tên chi Tiết tiết kiểm Độ ẩm tra Hở mối ghép ghép Thanh gỗ không đồng Tổng màu Cục ốp 30 9-10% 0 Đố ngang 30 - 10% 1 Mặt 30 - 10% 1 Mặt phụ 30 - 10% 1 Khung mặt 30 - 10% 1 Cấp diềm tiềm 30 - 10 % 1 55   Nứt, tét Phụ lục 4: Số chi tiết khuyết tật qua máy rong cạnh chi tiết sản phẩm Bàn ID05 Dạng khuyết tật STT Tên chi Tiết Số chi tiết kiểm tra Độ ẩm Trầy, Mẻ xước cạnh lẹm kích Tổng thước Chân bàn 30 - 10% 1 0 2 Cục ốp 30 9-10% 0 Đố ngang 30 - 10% 0 Mặt 30 - 10% 1 Mặt phụ 30 - 10% 0 1 Khung mặt 30 - 10% 0 Cấp diềm tiềm 30 - 10 % 56   Thiếu Phụ lục 5:Số chi tiết khuyết tật qua máy ghép chi tiết sản phẩm Bàn ID05 Dạng khuyết tật Số chi STT Tên chi Tiết tiết Độ ẩm kiểm tra Bị mo Mắt đen Các ghép ghép không đồng màu Tổng Mặt bàn 30 9-10% 1 2 Mặt bàn phụ 30 - 11% 1 57   Hở mối Phụ lục 6:Số chi tiết khuyết tật qua máy bào mặt chi tiết sản phẩm Bàn ID05 Dạng khuyết tật STT Tên chi Tiết Số chi tiết kiểm tra Độ ẩm Khoan Lỗ khoan không Nứt, tét gỗ lệch lỗ kích thước lỗ khoan Tổng Chân bàn 30 - 10% Cục ốp 30 9-10% 1 Đố ngang 30 - 10% 1 Mặt 30 - 10% 0 0 Mặt phụ 30 - 10% 1 Khung mặt 30 - 10% 1 Cấp diềm tiềm 30 - 10 % 0 0 58   Phụ lục 7: Số chi tiết khuyết tật qua máy phay chi tiết sản phẩm bàn ID95 STT Tên chi tiết Số chi tiết kiểm tra Khuyết tật Độ ẩm Nứt, tét Móp Mặt 30 -11 % 0 Mặt phụ 30 -10 % 0 Đố ngang 30 -10 % Cấp diềm tiềm 30 - 10 % 1 59   Tổng Phụ lục 8: Số chi tiết khuyết tật qua khâu chà nhám chi tiết sản phẩm Bàn ID05 Số chi tiết kiểm STT Tên chi Tiết Chân bàn 30 Cục ốp tra Dạng khuyết tật Độ ẩm Cạnh bén Trầy, móp Xước, lốc - 10% 1 30 9-10% 0 Đố ngang 30 - 10% 0 1 Mặt 30 - 10% 2 5 Mặt phụ 30 - 10% 1 Khung mặt 30 - 10% 0 0 Cấp diềm tiềm 30 - 10 % 0 60   Tổng Xù lông Phụ lục 9:Số chi tiết khuyết tật qua khâu ráp chi tiết sản phẩm Bàn ID05 Dạng khuyết tật STT Tên chi Tiết Số chi tiết kiểm tra Độ ẩm Độ hở mặt bàn Mất góc Nứt, Bắn lệch Gãy phụ lớn vuông tét đinh/ vis chốt Tổng Mặt bàn 30 - 10% 0 0 Khung bàn 30 9-10% 0 1 30 - 10% 0 0 0 30 - 10% 0 0 Khung bàn lắp vào mặt bàn Chân bàn 61   Phụ lục10: Số chi tiết khuyết tật qua khâu sơn chi tiết sản phẩm Bàn ID05 Dạng khuyết tật STT Tên chi tiết Số chi tiết Độ ẩm kiểm tra Mặt bàn 30 Mặt bàn phụ 30 Chân bàn 30 Thiếu Lẹm độ bóng Hở mối Xước, ghép lốc Chảy sơn Tổng Phun cát không - 10% 0 0 9-10% 1 0 - 10% 2 1 62   Bề mặt sau sơn sần sùi ... 1ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thi t đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn: Chương 2TỔNG QUAN GIỚI THI U KHÁI QT VỀ XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN... tìm ưu, khuyết điểm trình kiểm tra chất lượng để đề xuất giải pháp cải thi n nâng cao chất lượng sản phẩm mộc xí nghiệp giảm thi u tỉ lệ phế phẩm, tăng suất 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn: Quản... lượng sản phẩm mộc - Tính tỉ lệ khuyết tật qua khâu sản xuất - Thi t lập q trình quản lý chất lượng - Phân tích, so sánh để hồn thi n quy trình kiểm tra chất lượng 3.2 Phương pháp nghiên cứu:
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÀN IDO5 TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐÔNG HÒA , KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÀN IDO5 TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐÔNG HÒA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn