KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ RA HOA CỦA LAN VŨ NỮ TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC, TP.HCM

58 8 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ RA HOA CỦA LAN VŨ NỮ TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC, TP.HCM Học viên thực hiện: LÊ NHỰT DU Khóa: 2009 - 2013 Chun ngành: NƠNG HỌC Tp Hồ Chí Minh – Tháng 08/2013 i KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ RA HOA CỦA LAN VŨ NỮ TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC, TP HCM Tác giả LÊ NHỰT DU Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Cán hƣớng dẫn: TS PHẠM THỊ MINH TÂM KS NGUYỄN PHẠM HỒNG LAN Tp Hồ Chí Minh – Tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Tôi –Lê Nhựt Du xin chân thành cảm ơn! Cha mẹ người thân gia đình ni dạy tạo điều kiện cho học tập ngày hôm Cô Phạm Thị Minh Tâm chị Nguyễn Phạm Hồng Lan tận tình hướng dẫn, giúp đỡ thực thành công đề tài tốt nghiệp Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP HCM ban Chủ nhiệm khoa Nông học tạo điều kiện cho thực đề tài Quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP HCM tận tình truyền đạt trang bị cho kiến thức quý báu suốt gần năm học tập trường Tập thể lớp DH09NH, tất anh chị, bạn bè gắn bó giúp sức thời gian học tập thực đề tài Cuối lần xin gửi lời cảm ơn sâu sắc! TP HCM, tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực đề tài LÊ NHỰT DU iii TÓM TẮT LÊ NHỰT DU, Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZELADENINE ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA CỦA LAN VŨ NỮ TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC, Tp HỒ CHÍ MINH Giảng viên hướng dẫn: TS PHẠM MINH TÂM KS NGUYỄN PHẠM HỒNG LAN Đề tài thực Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh nhằm khảo sát ảnh hưởng Benzyladenine đến sinh trưởng hoa lan vũ nữ Thí nghiệm đơn yếu tố bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, lần lặp lại với 11 nghiệm thức gồm không phun BA (phun nước lã), phun BA nồng độ 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 500 ppm Tiến hành phun BA lan vũ nữ lần, lần cách tuần vào – Lượng nước sử dụng 450 ml mức nồng độ BA cho 15 lan Các tiêu theo dõi bao gồm số giả hành (giả hành/chậu), chiều cao giả hành (cm/giả hành), chu vi giả hành (cm/giả hành), chiều cao (cm/ cây), chiều dài chiều rộng (cm/lá), tỉ lệ hoa (số chậu hoa/nghiệm thức) Qua thời gian tiến hành thí nghiệm ghi nhận kết sau: Phun BA nồng độ 50 ppm cho chiều cao chu vi giả hành mới, tốc độ hiệu suất tăng trưởng chiều cao chu vi giả hành mới, hiệu suất tăng trưởng chiều cao cây, chiều rộng tốt cho tỉ lệ hoa cao iv MỤC LỤC Mục Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa lan giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa lan giới 2.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ nước 2.2 Khái quát hoa lan lan vữ nữ 2.2.1 Khái quát hoa lan 2.2.2 Khái quát lan vũ nữ 2.2.3 Yêu cầu ngoại cảnh lan vũ nữ 2.3 Sự hoa lan vũ nữ 2.3.1 Quá trình hình thành phát triển hoa 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoa 2.3.2.1 Ánh sáng 2.3.2.2 Nhiệt độ 2.3.2.3 Dinh dưỡng 2.4 Các chất điều hòa sinh trưởng 2.4.1 Sơ lược số nhóm điều hòa sinh trưởng v 2.4.1.1 Auxin 2.4.1.2 Gibberellin (GA) 2.4.1.3 Acid abcisic 10 2.4.1.4 Cytokinin 10 2.4.2 Sơ lược Benzyladenine (BA) 10 2.4.2.1 Cấu tạo 11 2.4.2.2 Đặc tính BA 11 2.4.2.3 Ảnh hưởng BA 12 2.4.2.4 Ứng dụng BA 12 2.4.3 Các nghiên cứu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến sinh trưởng hoa lan 12 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Thời gian địa điểm 15 3.2 Vật liệu thí nghiệm 15 3.3 Bố trí thí nghiệm 16 3.4 Số liệu thu thập tiêu theo dõi 17 3.4.1 Chỉ tiêu sinh trưởng 17 3.4.2 Chỉ tiêu phát triển 18 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến sinh trưởng lan vũ nữ 19 4.1.1 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến động thái giả hành lan vũ nữ 19 4.1.2 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao giả hành lan vũ nữ 20 4.1.3 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến động thái tăng trưởng tốc độ tăng trưởng chu vi giả hành lan vũ nữ 24 4.1.4 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến tăng trưởng chiều cao lan vũ nữ 28 4.1.5 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến tăng trưởng kích thước lan vũ nữ 30 4.1.6 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến diệp lục tố lan vũ nữ 32 vi 4.2 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến tỉ lệ hoa lan vũ nữ 33 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 34 5.1 Kết luận 34 5.2 Đề nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC 37 Phụ lục Một số hình ảnh thí nghiệm 37 Phụ lục 2: Kết xử lý thống kê 40 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA Phân tích phương sai (Analysis of Variance) ASEAN Association of Southeast Asian Nations BA Benzyladenine cs cộng CV Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation) ĐC Đối chứng LLL lần lặp lại NSP Ngày sau phun BA lần Tp Thành phố TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh viii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 Cấu tạo BA 11 Hình 3.1 Giống lan vũ nữ dùng thí nghiệm 16 Hình 3.2 Bố trí thí nghiệm ngồi thực tế 17 Hình 4.1 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến tỉ lệ hoa lan vũ nữ 33 ix DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 Đặc tính BA 11 Bảng 3.1 Nhiệt độ trung bình (0C), ẩm độ trung bình (%) tháng tiến hành thí nghiệm 15 Bảng 4.1 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến động thái giả hành lan vũ nữ 19 Bảng 4.2 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến động thái tăng trưởng chiều cao giả hành cũ lan vũ nữ 20 Bảng 4.3 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giả hành cũ lan vũ nữ 21 Bảng 4.4 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến động thái tăng trưởng chiều cao giả hành lan vũ nữ 22 Bảng 4.5 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giả hành lan vũ nữ 23 Bảng 4.6 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến động thái tăng trưởng chu vi giả hành cũ lan vũ nữ 24 Bảng 4.7 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến tốc độ tăng trưởng chu vi giả hành cũ lan vũ nữ 25 Bảng 4.8 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến động thái tăng trưởng chu vi giả hành lan vũ nữ 26 Bảng 4.9 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến tốc độ tăng trưởng chu vi giả hành lan vũ nữ 27 Bảng 4.10 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến động thái tăng trưởng chiều cao lan vũ nữ 28 Bảng 4.11 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến tốc độ tăng trưởng chiều cao lan vũ nữ 29 Bảng 4.12 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến động thái tăng trưởng chiều dài lan vũ nữ 30 33 4.2 Ảnh hƣởng nồng độ Benzyladenine đến tỉ lệ hoa lan vũ nữ Tỉ lệ hoa (%) 20 13.33 6.67 6.67 A1 A2 A3 A4 A5 0 0 A6 A7 A8 A9 0 A10 A11 Hình 4.1 Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine đến tỉ lệ hoa lan vũ nữ Hình 4.1 cho thấy tỉ lệ hoa lan thí nghiệm thấp, đặc biệt nồng độ BA cao tỉ lệ hoa giảm vượt q 250 ppm khơng hoa Nghiệm thức phun BA nồng độ 50 ppm cho tỉ lệ hoa cao 20% số chậu hoa, phun BA nồng độ 100 ppm có tỉ lệ 13,33% số chậu hoa, phun BA nồng độ 150 ppm 200 ppm có tỉ lệ 6,67% số chậu hoa, lại nghiệm thức khác khơng thấy xuất phát hoa Theo Bùi Trang Việt (2000) hình thành hoa diễn giai đoạn chuyển tiếp hoa quan trọng Lúc cần nhu cầu dinh dưỡng cao để đáp ứng q trình chuyển mơ phân sinh dinh dưỡng thành mô phân sinh tiền hoa Goh cs (1982) mầm hoa bắt đầu hình thành, khơng phải lúc phát triển hoàn toàn thành nụ hoa Sự quay ngược từ trình sinh trưởng sinh thực sinh trưởng sinh dưỡng thấy vài giống lan cung cấp thừa đạm hay không đủ dinh dưỡng (Hew Yong, 2004) Qua kết thí nghiệm cho thấy nghiệm thức nồng độ BA thấp từ 50 ppm – 200 pmm cho hoa so với nghiệm thức lại, nghiệm thức nồng độ BA 300 ppm – 500 ppm lại cho số giả hành hiệu suất giả hành cao hơn, BA chất ức chế đỉnh sinh trưởng phun nồng độ cao làm cho hình nhiều chồi bên 34 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Khi phun BA nồng độ 500 ppm cho số giả hành cao 80 NSP (7,22 giả hành) so với không phun BA (5,22 giả hành) Khi phun BA nồng độ 50 ppm cho chiều cao giả hành cao (7,44 cm/giả hành) chu vi cao (6,00 cm/giả hành) 80 NSP Phun BA nồng độ 50 ppm có tốc độ hiệu suất tăng trưởng chiều cao chu vi giả hành tốt nhất, hiệu suất tăng trưởng chiều cao (1,24 cm/cây), hiệu suất tăng trưởng chiều rộng (0,25 cm/lá) tốt cho tỉ lệ hoa cao 20% số chậu hoa 5.2 Đề nghị Cần thực thêm thí nghiệm khác mức BA thấp thực lặp lặp lại nhiều lần thời điểm vùng khác để có đánh giá xác ảnh hưởng BA đến sinh trưởng phát triển lan vũ nữ 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Xuân Đáng, “ Oncidium”, 01/05/2004 http://www.hoalanvietnam.org/Article.asp?ID=12 Chen C and Chang W-C., 2003 Cytokinins promotion of flowering in Cymbidium ensifolium var.misericors in vitro Plant Growth Regulation 39(5): 217 – 221 Dương Hoa Xô, “Mạng lưới nhà vườn trồng lan Tp Hồ Chí Minh”, 01/05/2012 http://vuonlan.tvnn.vn/ Đào Thanh Vân, 2008 Giáo trình hoa lan NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội, 144 trang Đỗ Thị Lịch Sa, 2012 Ảnh hưởng benzyladenine bốn quy trình bón phân đến q trình hoa Dendrobium Sonia” Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Giống Cây Trồng, “Kĩ thuật trồng lan vũ nữ - Oncidium”, 02/03/2012 http://www.giongcaytrong.org/default.asp?tab=detailnews&zone=30&id=33&ti n=12&path=ky-thuat-trong-lan-vu-nu-oncidium7 Hew C.S and Yong J.W.H., 2004 The physiology of tropical orchids in relation to the industry 2nd edition, World Scientific, Singapore Matthew G Blanchard and Erik S Runkle, 2008 Benzyladenine Promotes Flowering in Doritaenopsis and Phalaenopsis Orchids J Plant Growth Regul (2008) 27: 141 – 150 Nguyễn Công Nghiệp, 2006 Trồng hoa lan NXB Trẻ, 283 trang 10 Nguyễn Phạm Hồng Lan, 2011 Ảnh hưởng hai loại phân bón trùn cá thủy phân đến sinh trưởng phát triển lan Dendrobium trồng Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp khoa Nơng học, Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 11 Nisha N.R., Tee C.S., Maziah M., 2012 Effect of 6-Benzylaminopurine on flowering of a Dendrobium orchid Australian Journal of Crop Science 6(2): 225 – 231 12 Phạm Văn Trường, 2008 Nghiên cứu quy trình điều khiển hoa loại lan vũ nữ (Oncidium) Viện Sinh Học Nông Nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp I 36 Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa Nông học, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Việt Nam 13 Sakai W S and Ichihara K., 2010 N6-Benzyladenine Induced Flowering of Potted Nobile-Type Dendrobium Red Emperor 'Prince' Orchid Plants Acta Horticulturae (878): 317 – 320 14 Tơn Thất Trình, “ Làm đuổi kịp xuất lan Thái Lan?”, 01/05/2012 http://khoahocnet.com/2012/01/20/gs-ton-th%E1%BA%A5t-trinh-lam-saodu%E1%BB%95i-k%E1%BB%8Bp-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9ulan-thai-lan/ 15 Trần Văn Hâu, “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoa”, 15/11/2007 http://cnx.org/content/m30468/latest/ 16 Trung tâm khuyến nông thành phố Hồ Chí Minh, “Kết thực chương trình hoa - kiểng năm 2008 định hướng 2009”, 30/11/2009 http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/chuyennganh/lists/posts/post.a spx?Source=/chuyennganh&Category=Tr%E1%BB%93ng+tr%E1%BB%8Dt& ItemID=83&Mode=1 17 Wikipedia, “Oncidium”, 01/03/ 2012 http://en.wikipedia.org/wiki/Oncidium 37 PHỤ LỤC Phụ lục Một số hình ảnh thí nghiệm Hình 1.1 Phun BA thí nghiệm Hình 1.2 Cách đo số tiêu thí nghiệm 38 Hình 1.3 Phát hoa lan vũ nữ ngày, 14 ngày 21 ngày Bệnh đốm Bệnh thối Bệnh cháy Sâu đục thân Bệnh thối thân Hình 1.4 Một số sâu bệnh hại lan thời gian thí nghiệm 39 Hình 1.5 Giả hành nghiệm thức phun BA 500 ppm (bên trái) nghiệm thức đối chứng (bên phải) Không phun BA Phun BA nồng độ 500 ppm Hình 1.6 Số giả hành khơng phun BA phun BA nồng độ 500 ppm 80 NSP 40 Phụ lục 2: Kết xử lý thống kê Số giả hành 40 NSP Bảng ANOVA Variable 5: gh3 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.87 0.434 0.91 0.4172 nt 10 15.44 1.544 3.25 0.0119 Error 20 9.50 0.475 Non-additivity 0.03 0.027 0.05 Residual 19 9.47 0.498 -Total 32 25.81 -Grand Mean= 5.757 Grand Sum= 189.980 Total Count= 33 Coefficient of Variation= 11.97% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.4750 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.175 s_ = 0.3882 at alpha = 0.050 x Original Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean 10 = Mean 11 = Ranked Order 5.110 C Mean 5.110 C Mean 5.220 C Mean 5.560 C Mean 5.220 C Mean 6.110 ABC Mean 6.890 AB Mean 5.560 C Mean 5.440 C Mean 5.890 BC Mean 7.220 A Mean 11 = 7= 6= 10 = 8= 4= 9= 3= 5= 2= 1= 7.220 A 6.890 AB 6.110 ABC 5.890 BC 5.560 C 5.560 C 5.440 C 5.220 C 5.220 C 5.110 C 5.110 C 41 Số giả hành 60 NSP Bảng ANOVA Variable 6: gh4 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.33 0.163 0.36 0.7011 nt 10 14.26 1.426 3.16 0.0137 Error 20 9.03 0.452 Non-additivity 0.02 0.017 0.04 Residual 19 9.01 0.474 -Total 32 23.62 -Grand Mean= 5.908 Grand Sum= 194.980 Total Count= 33 Coefficient of Variation= 11.37% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.4520 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.145 s_ = 0.3882 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean 10 = Mean 11 = 5.110 C 5.330 C 5.220 C 5.780 BC 5.330 C 6.330 ABC 6.890 AB 6.110 ABC 5.670 BC 6.000 ABC 7.220 A Mean 11 = 7.220 A Mean = 6.890 AB Mean = 6.330 ABC Mean = 6.110 ABC Mean 10 = 6.000 ABC Mean = 5.780 BC Mean = 5.670 BC Mean = 5.330 C Mean = 5.330 C Mean = 5.220 C Mean = 5.110 C 42 Số giả hành 80 NSP Bảng ANOVA Variable 7: gh5 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.003 0.01 0.9932 nt 10 12.59 1.259 2.76 0.0256 Error 20 9.12 0.456 Non-additivity 0.00 0.001 0.00 Residual 19 9.12 0.480 -Total 32 21.72 -Grand Mean= 6.110 Grand Sum= 201.640 Total Count= 33 Coefficient of Variation= 11.05% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.4560 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.175 s_ = 0.3882 at alpha = 0.050 x Original Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean 10 = Mean 11 = 5.220 C 5.550 C 5.330 C 6.000 BC 5.890 C 6.330 ABC 7.110 AB 6.330 ABC 5.890 C 6.330 ABC 7.220 A Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 = 7= 8= 6= 10 = 4= 9= 5= 2= 3= 1= 7.220 A 7.110 AB 6.330 ABC 6.330 ABC 6.330 ABC 6.000 BC 5.890 C 5.890 C 5.550 C 5.330 C 5.220 C 43 Chu vi giả hành cũ 60 NSP Bảng ANOVA Variable 11: cvc4 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.29 0.147 1.45 0.2586 nt 10 2.43 0.243 2.39 0.0465 Error 20 2.04 0.102 Non-additivity 0.00 0.003 0.03 Residual 19 2.03 0.107 -Total 32 4.76 -Grand Mean= 5.740 Grand Sum= 189.410 Total Count= 33 Coefficient of Variation= 5.56% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1020 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.5440 s_ = 0.1844 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean 10 = Mean 11 = 5.810 ABC Mean = 6.180 A 5.860 ABC Mean 10 = 6.020 AB 6.180 A Mean = 6.000 AB 5.420 BC Mean = 5.870 ABC 6.000 AB Mean = 5.860 ABC 5.690 ABC Mean = 5.810 ABC 5.540 BC Mean = 5.690 ABC 5.870 ABC Mean = 5.540 BC 5.460 BC Mean = 5.460 BC 6.020 AB Mean = 5.420 BC 5.280 C Mean 11 = 5.280 C 44 Chiều cao NSP Bảng ANOVA Variable 8: chc1 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 32.63 16.314 8.87 0.0017 nt 10 78.20 7.820 4.25 0.0029 Error 20 36.79 1.840 Non-additivity 0.26 0.258 0.13 Residual 19 36.53 1.923 -Total 32 147.62 -Grand Mean= 25.999 Grand Sum= 857.980 Total Count= 33 Coefficient of Variation= 5.22% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.840 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.151 s_ = 0.7832 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean 10 = Mean 11 = 24.50 BC 25.07 ABC 27.62 AB 22.99 C 26.49 AB 26.56 AB 25.21 ABC 27.52 AB 26.53 AB 28.53 A 24.98 ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = 3= 8= 6= 9= 5= 7= 2= 11 = 1= 4= 28.53 A 27.62 AB 27.52 AB 26.56 AB 26.53 AB 26.49 AB 25.21 ABC 25.07 ABC 24.98 ABC 24.50 BC 22.99 C 45 Chiều cao 80 NSP Bảng ANOVA Variable 12: chc5 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 23.42 11.708 6.20 0.0080 nt 10 77.97 7.797 4.13 0.0034 Error 20 37.76 1.888 Non-additivity 0.01 0.007 0.00 Residual 19 37.75 1.987 -Total 32 139.14 -Grand Mean= 26.617 Grand Sum= 878.360 Total Count= 33 Coefficient of Variation= 5.16% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.4560 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.150 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean 10 = Mean 11 = 5.220 C 5.550 C 5.330 C 6.000 BC 5.890 C 6.330 ABC 7.110 AB 6.330 ABC 5.890 C 6.330 ABC 7.220 A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 = 7= 8= 6= 10 = 4= 9= 5= 2= 3= 1= 7.220 A 7.110 AB 6.330 ABC 6.330 ABC 6.330 ABC 6.000 BC 5.890 C 5.890 C 5.550 C 5.330 C 5.220 C 46 Chiều dài NSP Bảng ANOVA Variable 3: dla1 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1528.02 764.010 5.18 0.0153 nt 10 5892.07 589.207 4.00 0.0040 Error 20 2947.24 147.362 Non-additivity 124.52 124.522 0.84 Residual 19 2822.72 148.564 -Total 32 10367.33 -Grand Mean= 205.849 Grand Sum= 6793.010 Total Count= 33 Coefficient of Variation= 5.90% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 147.4 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 28.20 s_ = 7.009 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean 10 = Mean 11 = 193.2 BC 200.6 ABC 221.1 AB 184.8 C 207.6 ABC 208.3 ABC 197.0 ABC 218.6 AB 214.5 ABC 228.8 A 190.0 BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = 3= 8= 9= 6= 5= 2= 7= 1= 11 = 4= 228.8 A 221.1 AB 218.6 AB 214.5 ABC 208.3 ABC 207.6 ABC 200.6 ABC 197.0 ABC 193.2 BC 190.0 BC 184.8 C 47 Chiều dài 80 NSP Bảng ANOVA Variable 7: dla5 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1544.86 772.431 5.09 0.0163 nt 10 6006.52 600.652 3.96 0.0043 Error 20 3034.53 151.727 Non-additivity 75.78 75.785 0.49 Residual 19 2958.75 155.724 -Total 32 10585.92 -Grand Mean= 207.425 Grand Sum= 6845.010 Total Count= 33 Coefficient of Variation= 5.94% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 151.7 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 28.62 s_ = 7.112 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean 10 = Mean 11 = 193.7 BC 202.6 ABC 222.0 AB 185.6 C 211.2 ABC 209.9 ABC 199.6 ABC 220.6 AB 216.1 ABC 229.7 A 190.9 BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = 229.7 A = 222.0 AB = 220.6 AB = 216.1 ABC = 211.2 ABC = 209.9 ABC = 202.6 ABC = 199.6 ABC = 193.7 BC 11 = 190.9 BC = 185.6 C ... xin gửi lời cảm ơn sâu sắc! TP HCM, tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực đề tài LÊ NHỰT DU iii TÓM TẮT LÊ NHỰT DU, Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZELADENINE... Cattleya… phân bố khắp nước: - Vùng khí hậu lạnh: Cao nguyên tỉnh phía Bắc trồng loại Dendrobium, Cymbidium, Phalaenopsis,… - Vùng khí hậu nóng ẩm Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ trồng loại: Cattleya,... ức chế trình phân hủy protein, nucleic acid, chlorophyll Cytokinin có vai trò việc phân hóa giới tính cái, hoạt hóa phân chia tế bào kích thích tổng hợp nucleic acid, protein, kích thích nảy
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ RA HOA CỦA LAN VŨ NỮ TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC, TP.HCM , KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ RA HOA CỦA LAN VŨ NỮ TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC, TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn