KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN GHÉP NĂM TRUNG

86 15 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** LÊ THỊ HỒI THU KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN GHÉP NĂM TRUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** LÊ THỊ HỒI THU KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN TỪ VÁN GHÉP THANH TẠI CÔNG TY CỐ PHẦN VÁN GHÉP NĂM TRUNG Ngành: Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hƣớng dẫn: TS.HỒNG THỊ THANH HƢƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập làm đề tài tốt nghiệp xin chân thành cảm ơn:  Gia đình, đặc biệt bố mẹ chăm sóc, ni dưỡng tơi; ln quan tâm bên cạnh bước đi, động viên giúp đỡ lúc tơi gặp khó khăn  Ban giám hiệu tồn thể q thầy trường Đại học Nơng lâm Thành phố Hồ Chí Minh  Ban chủ nhiệm, tồn thể q thầy khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy môn Chế biến lâm sản TS.Hồng Thị Thanh Hương, người trực tiếp hướng đẫn thực đề tài  Ban lãnh đạo toàn thể anh chị công ty Cổ phần Ván ghép Năm Trung tạo điều kiện giúp thực đề tài  Tập thể lớp Chế biến lâm sản khóa 35, động viên giúp đỡ q trình tơi học tập trường Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồi Thu i TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ván sàn từ ván ghép Công ty cổ phần ván ghép Năm Trung”, đƣợc thực Công ty Cổ phần ván ghép Năm Trung, thời gian từ ngày 15/04/2013 đến ngày 14/06/2013 Trong thời gian thực đề tài tiến hành khảo sát số loại quy cách sản phẩm đƣợc tiến hành sản xuất công ty Theo đó, với loại quy cách tơi tiến hành theo dõi từ khâu sản phẩm hoàn thành  Kết khảo sát thu thập từ thực tế sản xuất công ty công đoạn ghép thanh:  Lƣợng keo thành phần sử dụng cho ghép dọc là: 170 - 220 g/m2  Lƣợng keo hai thành phần sử dụng cho ghép ngang 150 – 200 g/m2; với tỷ lệ chất xúc tác dùng là: 10 - 12%  Tỷ lệ phế phẩm khâu là: - Tỷ lệ phế phẩm phôi thô: Pphôi thô = 4,423% - Tỷ lệ phế phẩm khâu cắt chọn: Pcắt chọn = 0,667% - Tỷ lệ phế phẩm khâu bào bốn mặt: PB4M = 4,667% - Tỷ lệ phế phẩm khâu đánh mộng: Pđánh mộng = 0,962%  Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua khâu là: - Cắt chọn: Kcắt chọn = 75,6% - Bào bốn mặt: KB4M = 79,3% - Cắt lại: Kcắt lại = 82,2% - Phay mộng: Kphay mộng = 90,9%  Tỷ lệ lợi dụng gỗ toàn quy trình: Klợi dụng gỗ = 51,01%  Vậy để sản xuất 1m3 sản phẩm ván ghép ta cần nguyên liệu là: VNL= (VSP x 100) / Klợi dụng gỗ = 1,96 (m3) ii  Về nguyên liệu, qua kết nghiên cứu đề tài khẳng định: Gỗ Cao su hoàn toàn phù hợp với nguyên liệu cho sản xuất ván ghép để làm ván sàn  Tìm khâu định ảnh hƣởng đến tỷ lệ lợi dụng gỗ chất lƣợng sản phẩm: Khâu cắt chọn Khâu bào mặt iii SUMMARY The topic " Survey of manufacturing process technology from laminated wood flooring in the bar joinery Corporation In Nam Trung", made in plywood Corporation In Nam Trung, the period from 2013/04/15 to date 2013/06/14 During the time I was done subject to survey one of the types of products to production is underway at the company Accordingly, each of the way I conducted follow-up from the first stage until the finished product  The results were as follows:  The amount of adhesive component used for vertical coupling (or coupling bar) is: 150 - 180 g/m2  The amount of two-component adhesive compound used for horizontal (or tilt) is 140 - 160 g/m2, the rate of catalyst solution is: 10 - 12%  Waste ratio of each stage is: - The rate of embryonic defects crude: Pphoi = 4,423% - The rate cut waste stage select: Pcat chon = 0,667% - The stage of cell waste rate four aspects: PB4M = 4,667% - The stage of hitting the stage dreams: Pdanh mong = 0,962%  Rate advantage over the wooden stage is - Cut selection: Kcat chon = 75,6% - Spore four sides: KB4M = 79,3% - Cut back: Kcat lai = 82,2% - Milling dreams: Kphay mong = 90,9%  Wooden rate advantage of the entire process: K = 51,01%  So to produce 1m3 of joinery products, we need materials that: VNL = (VSP x 100) / 1,96 = (m3)  In materials, the results of research topics we affirm: Rubber Wood entirely consistent with the production of raw materials for plywood flooring bar iv  Find out stage decisions affecting interest rates and the quality of wood products: Cut the selected stitch Sewing four cell surface v MỤC LỤC Lời cảm ơn……………………………………………………………………… i Tóm tắt………………………………………………………………… ……… ii Sumary……………………………………………… ………………… .… iii Mục lục…………………………………………………………………… …….iv Danh sách chữ viết tắt…………………………………………………….…….viii Danh sách hình…………………… …………………………………… .ix Danh sách bảng…………………………………………………… …… …x Chƣơng Mở Đầu…………………………………………………… ….….…1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chƣơng Tổng Quan………………………………………………………… 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Sơ lƣợc công ty 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 2.1.3 Sơ đồ máy tổ chức sản xuất 2.1.4 Sơ đồ máy tổ chức quản lý 2.2 Tổng quan ván ghép 2.2.1 Ván ghép 2.2.2 Tình hình sản xuất ván ghép giới 2.2.3 Tình hình sản xuất ván ghép Việt Nam 2.2.4 Phân loại ván ghép 2.2.4.1 Ván ghép lõi đặc không phủ mặt 2.2.4.2 Ván ghép lõi đặc phủ mặt vi 2.2.4.3 Ván ghép khung rỗng 2.2.5 Một số giải pháp hình thành ván ghép không phủ mặt 2.2.5.1 Nối đầu 2.2.5.2 Ghép thẳng tạo ván 10 2.3 Sơ lƣợc ván sàn 13 2.3.1 Sơ lƣợc số loại sản phẩm ván sàn 13 2.3.2 Quy cách ván sàn 15 2.3.3 Yêu cầu chất lƣợng ván sàn 13 2.4 Nguyên liệu sản xuất ván ghép công ty 13 2.5 Tình hình máy móc thiết bị cơng ty 20 Chƣơng Nội Dung Và Phƣơng Pháp Nghiên Cứu………….……….………21 3.1 Mục tiêu đề tài 21 3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Phƣơng pháp ngoại nghiệp 21 3.3.2 Phƣơng pháp nội nghiệp 23 3.4 Tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 23 3.5 Tính tỷ lệ lợi dụng gỗ 23 3.6 Tính tỷ lệ phế phẩm 23 3.7 Mục đích đề tài 23 Chƣơng Kết Quả Và Thảo Luận 24 4.1 Nguyên liệu để sản xuất ván ghép 24 4.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất ván sàn 26 4.2.1 Quy trình cơng nghệ 26 vii 4.2.2 Thuyết minh quy trình 26 4.2.2.1 Cắt chọn 26 4.2.2.2 Rong cạnh 27 4.2.2.3 Bào bốn mặt 28 4.2.2.4 Phân loại chất lƣợng – lựa màu 30 4.2.2.5 Khâu phay mộng tráng keo 31 4.2.2.6 Khâu ghép 32 4.2.2.7 Khâu bào 33 4.2.2.8 Khâu tráng keo ghép 33 4.2.2.9 Khâu chà nhám thô 34 4.2.2.10 Khâu cắt rong ván 36 4.2.2.11 Khâu tạo mộng âm dƣơng phay mộng hai đầu 36 4.2.2.12 Khâu xử lý khuyết tật 37 4.2.2.12 Khâu chà nhám tinh 37 4.2.2.13 Khâu sơn phủ 37 4.3 Tỷ lệ phế phẩm khâu 38 4.3.1 Các dạng khuyết tật 38 4.3.2 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 36 4.3.2.1 Tỷ lệ phế phẩm phôi thô 36 4.3.2.2 Tỷ lệ phế phẩm khâu cắt chọn 37 4.3.2.3 Tỷ lệ phế phẩm khâu bào bốn mặt 43 4.3.2.4 Tỷ lệ phế phẩm khâu đánh mộng 44 4.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 45 4.4.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua khâu cắt chọn 46 viii 4.5.2 Quy trình sản xuất cơng ty Trong q trình khảo sát chúng tơi nhận thấy xí nghiệp thực đầy đủ quy trình kỹ thuật sản xuất Trình tự sản xuất chi tiết tuân theo khâu công nghệ đƣợc đƣa 4.5.3 Biện pháp nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ Theo nhƣ khảo sát nhận thấy tỷ lệ lợi dụng gỗ dây chuyền thấp Vì để nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ chúng tơi đƣa số phƣơng pháp sau:  Lựa chọn nguyên liệu hợp lý: Phải tìm hiểu nguyên liệu sản phaamr thật kỹ càng, lựa chọn kích thƣớc nguyên liệu phù hợp với kích thƣớc sản phẩm, để phối hợp chặt chẽ khâu sản xuất, cải thiện khâu bất hợp lý  Tận dụng đầu mẩu phế phẩm khâu: Tận dụng phế phẩm, đầu mẫu trình cắt ngắn gỗ quy cách khơng phù hợp với sản phẩm Các phế phẩm đƣợc xẻ dọc, bào mặt để đạt đƣợc gỗ chiều rộng khoảng 40 mm, sau đánh mộng ghép lại thành ván ghép  Tính tốn kích thƣớc phơi hợp lý: Trong thiết kế cần để lƣợng nguyên liệu trừ hao việc gia cơng để đạt đƣợc kích thƣớc độ bóng theo yêu cầu thiết kế Lƣợng dƣ đƣợc gọi lƣợng du gia công ( ∆ ): ∆ = kích thƣớc sơ chế - kích thƣớc tinh chế Lƣợng dƣ gia cơng phụ thuộc vào q trình gia cơng: phƣơng pháp gia công, tay nghề công nhân, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị; lƣợng dƣ gia cơng trở thành phế phẩm q trình gia cơng Do cần để lƣợng dƣ gia cơng phù hợp nhằm tiết kiệm đến mức tối đa Trong thực tế sản xuất ngƣời ta thƣờng lấy lƣợng dƣ gia công theo kinh nghiệm Ở định dựa vào tài liệu giáo trình mộc quy định số 10/LNSX ( 8/12/1971 ) tổng cục lâm nghiệp để xác định lƣợng dƣ gia công: ­ Độ dƣ gia công theo chiều dài ( 16 – 20 mm ) ­ Nếu độ dày dƣới 50 mm lƣợng dƣ lấy từ ( – mm ) ­ Nếu chi tiết chiều rộng 60 – 90 mm, lƣợng dƣ lấy từ – 16 mm 58 ­ Nếu chi tiết dài 1600 mm, gỗ độ ẩm cao lấy cao quy định 4.5.4 Đề xuất biện pháp để nâng cao chất lƣợng sản phẩm ván sàn Chất lƣợng sản phẩm ảnh hƣởng lớn đến giá trị sản phẩm Chất lƣợng sản phẩm cao, sản phẩm đƣợc khách hàng đánh giá cao thị trƣờng chấp nhận Trong trình tìm hiểu chất lƣợng sản phẩm cơng ty, đƣa số giải pháp để nâng cao chất lƣợng ván sàn nhƣ sau:  Tổ chức phận kiểm tra chất lƣợng sản phẩm khâu công nghệ: lƣa phôi, chất lƣợng ghép, trang sức bề mặt  Xử lý kịp thời khuyết tật trình sơn: Trong q trình cơng nghệ sản xuất hàng mộc, khâu sơn khâu quan trọng ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng sản phẩm Ván sàn trƣờng hợp ngoại lệ, phát khuyết tật cần xử lý cách kịp thời làm giảm bót đƣợc tỷ lệ khuyết tật loại bỏ ván sàn khơng đạt u cầu Trong q trình khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ván sàn cơng ty chúng tơi đƣa số biện pháp xử lý khuyết tật đƣợc thể Phụ lục 14 4.5.5 Công tác tổ chức sản xuất Cơng ty hai xƣởng sản xuất Xƣởng chức xẻ tẩm sấy, đảm bảo cung cấp nguồn nguyên liệu cho xƣởng xƣởng ghép Cơng ty cấu tổ chức trực tiếp, gọn nhẹ Cán kỹ thuật phụ trách sản xuất tinh thần trách nhiệm cao liên tục kiểm tra sản phẩm tất tổ sản xuất Công tác vệ sinh: qua khảo sát thấy công tác vệ sinh môi trƣờng nhà máy tốt, thƣờng xuyên nhân viên dọn dẹp, đảm bảo sẽ, đủ ánh sáng 59 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận  Về nguyên liệu, qua kết nghiên cứu đề tài khẳng định: Gỗ Cao su hoàn toàn phù hợp với nguyên liệu cho sản xuất ván ghép để làm ván sàn, ƣu điểm loại gỗ rừng trồng khác để sản xuất ván sàn tinh chế:  Màu sáng, độ bóng cao, giác lõi khơng phân biệt  Khối lƣợng thể tích trung bình Dcb = 0,583 g/cm3  Độ bền với thời tiết: Sau sấy đến độ ẩm 10%, việc hút nhả ẩm không đáng kể, co rút không lớn, ứng dụng làm ván sàn nhà nhƣ trời  Những kết khảo sát thu thập từ thực tế sản xuất công ty công đoạn ghép thanh:  Lƣợng keo thành phần sử dụng cho ghép dọc ( hay ghép ) 170 – 220 g/m2  Lƣợng keo hai thành phần sử dụng cho ghép ngang ( hay ghép ) 150 – 200 g/m2; với tỷ lệ chất xúc tác dùng là: 10 - 12%  Tỷ lệ phế phẩm khâu là: - Tỷ lệ phế phẩm phôi thô: Pphôi thô = 4,423% - Tỷ lệ phế phẩm khâu cắt chọn: Pcắt chọn = 0,667% - Tỷ lệ phế phẩm khâu bào bốn mặt: PB4M = 4,667% - Tỷ lệ phế phẩm khâu đánh mộng: Pđánh mộng = 0,962%  Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua khâu - Cắt chọn: Kcắt chọn = 75,6% - Bào bốn mặt: KB4M = 79,3% - Cắt lại: Kcắt lại = 82,2% 60 - Phay mộng: Kphay mộng = 90,9%  Tỷ lệ lợi dụng gỗ tồn quy trình: Klợi dụng gỗ = 51,01%  Vậy để sản xuất 1m3 sản phẩm ván ghép ta cần nguyên liệu là: VNL = ( VSP x 100 ) / Klợi dụng gỗ = 1,96 (m3)  Tỷ lệ lợi dụng gỗ chƣa đƣợc nhƣ mong muốn tồn số khâu Nhƣ khâu pha phôi, chƣa quan tâm đến việc tính tốn kích thƣớc phơi, để phù hợp với kích thƣớc sản phẩm, để lƣợng dƣ gia công lớn ảnh hƣởng đến tỷ lệ lợi dụng gỗ  Tìm khâu định ảnh hƣởng đến tỷ lệ lợi dụng gỗ chất lƣợng sản Khâu cắt chọn phẩm: Khâu bào mặt  Đƣa đƣợc số biện pháp nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ, nâng cao chất lƣợng ván sàn 5.2 Kiến nghị Qua thời gian thực tập cơng ty tơi đƣa số kiến nghị sau: - Cần tiến hành kiểm tra chất lƣợng nguyên liệu đầu vào cách thƣờng xuyên nhằm hạn chế đáng kể khuyết tật khâu tiếp theo, sau sấy phôi phải đƣợc lựa chọn kĩ chất lƣợng để hạn chế khuyết tật khâu - Cần tính tốn kích thƣớc phơi trƣớc cắt để giảm tỷ lệ phế phẩm khâu sau - Trong trình tráng keo, lƣợng keo rơi nhiều mà dụng cụ để tận dụng lƣợng keo đó, càn phải dọn khu vực - Q trình làm việc cơng nhân làm việc theo thời gian nên đôi lúc họ không quan tâm đến chất lƣợng gỗ cắt, lƣợng keo tráng gây tỷ lệ lợi dụng gỗ khơng cao, hao hụt keo nhiều Để nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ cần biện pháp sách phù hợp cho vừa đảm bảo mục tiêu chung công ty, vừa tăng suất nhƣ quan tâm đến sức khỏe công nhân, nƣớc uống thiếu khu vực, phận, đăng kí bảo hiểm cho công nhân, thực thƣởng phạt rõ ràng 61 - Để hạn chế mức độ nguy hiểm đảm bảo an tồn lao động, máy móc nguy hiểm cần phận che chắn an tồn nhƣ máy phay mộng, cƣa đĩa cắt ngắn - Để công ty phát triển đặc biệt lĩnh vực sản xuất ván sàn cần sách đầu tƣ, maketing mạnh mẽ nhƣ thành lập webside giới thiệu thƣơng hiệu, quảng bá sản phẩm để thu hút ý tìm kiếm đơn đặt hàng đồng thời đƣa sản phẩm công ty đến gần với ngƣời tiêu dùng 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách Đặng Đình Bơi, 1992 Giáo trình ngun lý cắt gọt Trƣờng Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hƣơng, 2007 Cơng nghệ mộc Trƣờng Đại Học nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hƣơng, 2006 Cơng nghệ chất phủ bề mặt gỗ Trƣờng Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Hứa Thị Huần , 2004 Cơng nghệ bảo quản xử lý gỗ Nhà Xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Hứa Thị Huần, 1992 Giáo Trình keo dán gỗ Trƣờng Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Hƣng, Lê Thu Hiền, Đỗ Văn Bản, 2009 Atlat cấu tạo gỗ tre Việt Nam Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam Phạm Ngọc Nam, 2006 Công nghệ sản xuất ván nhân tạo Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa Học Gỗ Nhà xuất Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thiệp, Võ Thành Minh, Đặng Đình Bơi, 1992 Cơng nghệ xẻ mộc Trƣờng Đại học Lâm Nghiệp  Khóa luận tốt nghiệp 10 Nguyễn Văn Hồng, 2010 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ván ghép công ty cổ phần sáng tạo Bình Dương Trƣờng Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 11 Phan Thị Ngọc Mỹ, 2012 Nghiên cứu mối quan hệ khối lượng thể tích tính chất lys số lồi gỗ rừng trồng Trƣờng Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh  Tài liệu từ hệ thống Internet 63 12 http://chebiengovn.com/viewtopic.php?f=4&t=22 13 http://www.vinafor.com.vn 14 http://vnexpress.net 15 http://www.vansancaocap.com/tu-van-san-go/152-cach-su-dung-san-go-antoan.html 16 http://www.vansancaocap.com/tu-van-san-go/125-huong-dan-lap-dat-sango.html 17 http://sangolaminate.wordpress.com/van-san-go/ 18 http://hoanggianamviet.com/tin-tuc-san-go-cao-cap/tong-quan-ve-nganhcong-nghiep-go-32.aspx 19 http://www.bifa.vn/vi/hoi-vien-bifa/60-cong-ty-cp-van-ghep-nam-trung.html 20 http://www.vatgia.com/ntwood 21 http://www.ntwood.vn/ 22 http://www.lamviecthongminh.com/nam-trung-cty-cp-van-ghep-namtrung_p1_1-1_2-1_3-737_4-320550_9-2_11-15_12-2_13-7143.html 23 http://hoanggianamviet.com/tin-tuc-san-go-cao-cap/tong-quan-ve-nganhcong-nghiep-go-32.asp 64 PHỤ LỤC Phụ lục Nguyên liệu gỗ cho xƣởng ghép Phụ lục Thùng đựng keo chất xúc tác Phụ lục Gỗ sau ghép khô keo Phụ lục Gỗ sau ghép chờ cho khô keo Phụ lục Xử lý khuyết tật bề mặt ván Phụ lục Kho ván thành phẩm (a): sản phẩm mẫu đƣợc phủ màu (b): sản phẩm để màu tự nhiên Phụ lục Ván sàn sản phẩm công ty( (a), (b) ) Phụ lục Máy rong cạnh ván Phụ lục Mặt sau máy bào mặt Phụ lục 10 Máy ghép Phụ lục 11 Lƣỡi phay mộng lƣợc Phụ lục 12 Keo ghép Phụ lục 13 Một số khuyết tật thƣờng gặp STT Khuyết tật Bụi sau Topcoat Bề mặt bị rỗ Trầy móp Bề mặt bị lõm Gờ, góc bị xơ Dính dấu giá sơn Cách khắc phục  Thƣờng xuyên kiểm tra độ bụi máy  Vệ sinh máy móc  Dùng kim nhọn lấy bụi  Thƣờng xuyên xả nƣớc hệ thống lọc dầu lọc  Kiểm tra chặt chẽ sản phẩm trƣớc sơn  Thao tác lên xuống sản phẩm khâu Topcoat phải cẩn thận  Chà nhám phải đạt yêu cầu độ nhẵn  Các lƣỡi dao phải bén  Kê lót nên kê điểm tiếp xúc  Kiểm tra phần kê lót Phụ lục 14 Các dạng khuyết tật cách khắc phục ... Tính cấp thi t đề tài Cuộc sống xung quanh ngày thay đổi, với phát triển vƣợt bậc khoa học kỹ thu t kèm theo phát triển mạnh mẽ kinh tế Các ngành công nghiệp hầu nhƣ trang bị cho trang thi t bị... sở chính: 255/9B ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đơng Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng Mã số thu : 3700640561, Cục thu tỉnh Bình Dƣơng cấp ngày 26/06/2005 Điện thoại: 0650.3711234 Fax: 0650.3712673 2.1.2... tạo sản phẩm thu đƣợc ván gồm nhiều ghép lại với nhờ keo Các ghép có kích thƣớc chiều dài khác nối lại với giải pháp sau 2.2.5.1 Nối đầu Nối đầu nhằm tạo gỗ có đủ chiều dài cần thi t cho việc
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN GHÉP NĂM TRUNG , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN GHÉP NĂM TRUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn