ẢNH HƢỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY NGÔ LAI CP888 TRỒNG TẠI KRÔNGPA, TỈNH GIA LAI

67 14 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƢỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY NGÔ LAI CP888 TRỒNG TẠI KRÔNGPA, TỈNH GIA LAI Họ tên sinh viên: HIAO RƢỚP Ngành : Nơng học Niên Khố : 2009 - 2013 Gia Lai, tháng 08 năm 2013 i ẢNH HƢỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY NGÔ TRỒNG TẠI KRÔNGPA, TỈNH GIA LAI Tác giả Hiao Rƣớp Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu thực luận văn cuối khoá Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S LÊ VĂN DŨ Tháng 08 / 2013 ii LỜI CẢM TẠ Tôi chân thành cảm ơn! Ban giám hiệu trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM, ban chủ nhiệm khoa Nơng Học, tồn thể giảng viên trƣờng Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình hƣớng dẫn giảng dạy suốt khóa học Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy Th.S Lê Văn Dũ, giảng viên mơn Nơng Hóa Thổ Nhƣỡng, khoa Nông Học trực tiếp hƣớng dẫn em suốt trình làm đề tài Xin cảm ơn tất bạn bè giúp đỡ, động viên suốt trình học tập thực đề tài Thành kính ghi cơng ơn sinh thành, dƣỡng dục ba mẹ, động viên khích lệ ngƣời gia đình suốt thời gian qua Tp HCM, tháng 08 năm 2013 HIAO RỨƠP iii TÓM TẮT Đề tài “ẢNH HƢỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY NGÔ TRỒNG Ở HUYỆN KRƠNGPA TỈNH GIA LAI ” Thí nghiệm đƣợc thực hện giống ngô lai CP888 vụ xuân hè huyện Krơngpa tỉnh Gia Lai với mục đích tìm hiểu lƣợng phân hữu vi sinh bón xuống ảnh hƣởng nhƣ đến sinh trƣởng, phát triển suất ngơ Từ xác định đƣợc lƣợng phân hữu vi sinh thích hợp cho ngô lai sinh trƣởng tốt, suất cao, đạt hiệu kinh tế Thí nghiệm đợn yếu tố, đƣợc bố trí kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố gồm nghiệm thức, lần lặp lại với mức phân là: Nghiệm thức (NT1): Đối chứng, bón phân vơ (nền) Nghiệm thức (NT2): Nền + phân hữu vi sinh (1 tấn/ha) Nghiệm thức (NT3): Nền + phân hữu vi sinh (2 tấn/ ha) Nghiệm thức (NT4): Nền + phân hữu vi sinh (3 tấn/ha) Nghiệm thức (NT5): Nền + phân hữu vi sinh (4 tấn/ha) Lƣợng phân vơ bón cho 1ha: N: 150kg, P2O5: 80kg, K2O: 60kg Kết thí nghiệm cho thấy: Thời gian sinh trƣởng: lƣợng phân hữu vi sinh tăng lên làm cho thời gian sinh trƣởng ngô kéo dài hơn, ngơ chín muộn Chỉ tiêu nơng học: lƣợng phân hữu vi sinh tăng làm tăng chiều cao cây, số lá, diện tích lá, làm thay đổi trọng lƣợng 1000 hạt Về suất, có khác biệt nghiệm thức sử dụng phân hữu vi sinh nghiệm thức đối chứng Năng suất tăng theo với lƣợng phân bón hữu vi sinh Về hiệu kinh tế, mức phân tăng làm cho suất tăng kéo theo lợi nhuận thu đƣợc ngô trồng tăng cao nghiệm thức đối chứng từ 25.374 – 29.274 đ/ha Nghiệm thức mang lại lợi nhuận cao nghiệm thức bón phân hữu vi sinh với mức phân hữu vi sinh đƣơc bón tấn/ ha.Nghiệm thức đối chứng mang lại lợi nhuận thấp iv MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc ngô 2.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.2.1.Rễ 2.1.2.2.Thân 2.1.2.3 Hoa 2.1.2.4 Hạt 2.2 Sơ lƣợc phân hữu vai trò chúng canh tác nơng nghiệp 2.2.1 Vai trò phân hữu việc trì độ phì đất 2.2.2 Vai trò phân hữu việc nâng cao suất trồng 2.2.3 Vai trò phân hữu chất lƣợng nông sản 2.3 Tình hình sản xuất ngô giới 2.4 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam 2.5 Tình hình sản xuất ngơ Gia Lai vùng ngô Tây Nguyên 10 2.5.1 Vùng ngô Tây Nguyên 10 v Tây Ngun vùng trồng ngơ nƣớc, với diện tích khoảng 242.000 (năm 2010) Bao gồm tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng 10 2.5.2 Sản xuất ngô Gia Lai 10 2.6 Vai trò các chấ t dinh dƣỡng ngô 11 2.6.1 Vai trò của đa ̣m 11 2.6.2 Vai trò của lân 11 2.6.3 Vai trò của kali 12 2.6.4 Vai trò các nguyên tố trung và vi lƣợng 12 2.7 Những nghiên cứu phân bón cho ngơ lai nƣớc giới 12 2.7.1 Những nghiên cứu phân bón cho ngơ lai nƣớc 12 2.7.2 Những nghiên cứu phân bón cho ngơ lai giới 13 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 14 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 14 3.1.1 Thời gian thực đề tài 14 3.1.2 Địa điểm thực đề tài 14 3.2.1 Điều kiện thời tiết 14 3.2.2 Điều kiện đất đai 15 3.3 Vâ ̣t liê ̣u phƣơng pháp thí nghiệm 15 3.3.1 Vật liệu thí nghiệm 15 3.3.2 Phƣơng pháp thí nghiệm 15 3.4 Quy trình canh tác 16 3.4.1 Làm đất phân lô 16 3.4.2 Bón phân 16 3.4.3 Gieo hạt 17 3.4.4 Chăm sóc 17 3.4.5 Phòng trừ sâu bệnh 18 3.5 Các tiêu phƣơng pháp theo dõi 18 3.5.1 Thời gian sinh trƣởng 18 3.5.2 Chiều cao tốc độ tăng trƣởng chiều cao 18 3.5.3 Số lá/cây tốc độ 18 vi 3.5.4 Diện tích số diện tích 19 3.5.5 Các yếu tố liên quan tới khả chống đổ ngã 19 3.5.6 Tình hình sâu bệnh hại 19 3.5.7 Trọng lƣợng chất khơ (g) tốc độ tích lũy chất khơ (g/cây/ngày) 20 3.5.8 Các yếu tố cấu thành suất suất 20 3.5.9 Hiệu kinh tế 21 3.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu 21 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến sinh trƣởng phát triển giống ngô lai CP888 22 4.1.1 Thời gian nảy mầm 22 4.1.2 Thời gian – thật 23 4.1.3 Thời gian trổ cờ 23 4.1.4 Thời gian phun râu 23 4.1.5 Thời gian chín sinh lý 23 4.2 Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến động thái tốc độ tăng trƣờng chiều cao 24 4.2.1 Động thái tăng trƣởng chiều cao 24 4.2.2 Tốc độ tăng trƣởng chiều cao 26 4.3 Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến động thái tốc độ 27 4.3.1 Động thái 27 4.3.2 Tốc độ 29 4.4 Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến diện tích số diện tích 30 4.4.1 Diện tích 30 4.4.2 Chỉ số diện tích 31 4.5 Ảnh hƣờng phân hữu vi sinh đến yếu tố liên quan đến khả chỗng đổ ngã 32 4.6 Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến tình hình sâu bệnh hại 33 4.7 Ảnh hƣờng phân hữu vi sinh đến yếu tố cấu thành suất suất 33 4.7.1 Số hang hạt trái 34 vii 4.7.2 Số hạt hàng 34 4.7.3 Trọng lƣợng 1000 hạt 34 4.7.4 Số hữu hiệu 35 4.7.5 Năng suất lý thuyết 35 4.7.6 Năng suất thực thu 35 4.8 Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến hiệu kinh tế trồng giống ngô lai CP888 36 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 39 viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt/ký hiệu Viết đầy đủ/ý nghĩa NSG Ngày sau gieo TĐTTCC Tốc độ tăng trƣởng chiều cao TĐRL Tốc độ LAI Chỉ số diện tích (Leaf Area Index) TLĐN Tỉ lệ đổ ngã TLH Tỉ lệ hại CSB Chỉ số bệnh NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu LLL Lần lặp lại FAO Tổ chức lƣơng nông giới (Food and Argriculture Organization) CV (Coefficient of Variation) CIMMYT Trung Tâm cải tạo bắp lúa mì quốc tế NT Nghiệm thức ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sản xuất ngơ nƣớc giới năm 2011 Bảng 2.2: Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam giai đoạn 2006 – 2011 Bảng 2.3: Tình hình sản xuất ngơ tỉnh Tây Nguyên từ năm 2010 10 Bảng 2.4: Tình hình sản xuất ngơ tỉnh Gia Lai từ năm 1995 - 2010 10 Bảng 3.1: Tình hình khí hậu thời tiết thời gian tiến hành thí nghiệm 14 Bảng 3.2 : Một số tính chất lý hóa đất thí nghiệm 15 Bảng 3.3 : Thành phần phân hữu vi sinh 17 Bảng 4.1: Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến thời gian sinh trƣởng phát triển (NSG) giống ngô lai CP888 22 Bảng 4.2: Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến động thái tăng trƣởng chiều cao (cm/cây) 24 Bảng 4.3: Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến tốc độ tăng trƣởng chiều cao (cm/cây/ngày ) 26 Bảng 4.4: Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến động thái (lá/cây) 27 Bảng 4.5: Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến tốc độ (lá /cây/ngày) 29 Bảng 4.6: Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến diện tích (dm2lá/cây ) 30 Bảng 4.7: Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến số diện tích (m2lá/m2 đất) 31 Bảng 4.8: Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến tiêu liên quan đến khả chống đổ ngã ( CCC: chiều cao cây, CCĐT: chiều cao đóng trái ) 32 Bảng 4.9: Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến yếu tố cấu thành suất suất giống bắp lai CP888 34 Bảng4.10: Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến suất thực thu giống ngô lai CP888 35 Bảng 4.11: Ảnh hƣởng phân hữu vi sinh đến hiệu kinh tế giống ngơ lai CP888 ( tính 1ha) 36 43 Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 77.30 83.70 97.70 104.3 118.0 D CD BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 118.0 104.3 97.70 83.70 77.30 A AB BC CD D Động thái tăng trƣởng chiều cao 47NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.13 0.067 0.01 0.9863 nt 6354.27 1588.567 329.81 0.0000 Error 38.53 4.817 Non-additivity 7.20 7.202 1.61 Residual 31.33 4.476 -Total 14 6392.93 -Grand Mean= 155.067 Grand Sum= 2326.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.42% Least Significant Difference Test LSD value = 6.013 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 119.7 D Mean = 182.7 A Mean = 152.0 C Mean = 164.7 B Mean = 156.0 C Mean = 156.0 C Mean = 164.7 B Mean = 152.0 C Mean = 182.7 A Mean = 119.7 D Động thái tăng trƣởng chiều cao 57NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 6.93 3.467 0.25 0.7849 nt 8685.73 2171.433 156.41 0.0000 Error 111.07 13.883 Non-additivity 37.76 37.758 3.61 Residual 73.31 10.473 -Total 14 8803.73 -Grand Mean= 197.867 Grand Sum= 2968.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.88% Least Significant Difference Test LSD value = 10.21 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 158.3 D Mean = 231.3 A Mean = 190.0 C Mean = 210.0 B Mean = 199.7 C Mean = 199.7 C Mean = 210.0 B Mean = 190.0 C Mean = 231.3 A Mean = 158.3 D Tốc độ tăng trƣởng chiều cao Tốc độ tăng trƣởng chiều cao 17 -27NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 44 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.30 0.149 1.53 0.2732 nt 9.86 2.464 25.40 0.0001 Error 0.78 0.097 Non-additivity 0.20 0.197 2.38 Residual 0.58 0.083 -Total 14 10.93 -Grand Mean= 2.973 Grand Sum= 44.600 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 10.47% Least Significant Difference Test LSD value = 0.8533 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.800 C Mean = 4.300 A Mean = 2.500 BC Mean = 3.100 B Mean = 3.100 B Mean = 3.100 B Mean = 3.100 B Mean = 2.500 BC Mean = 4.300 A Mean = 1.800 C Tốc độ tăng trƣởng chiều cao 27 -37NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.54 0.269 3.82 0.0685 nt 2.85 0.712 10.13 0.0032 Error 0.56 0.070 Non-additivity 0.07 0.068 0.96 Residual 0.49 0.071 -Total 14 3.95 -Grand Mean= 4.173 Grand Sum= 62.600 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 6.35% Least Significant Difference Test LSD value = 0.7248 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.500 B Mean = 4.700 A Mean = 4.000 AB Mean = 4.600 A Mean = 4.100 AB Mean = 4.100 AB Mean = 4.600 A Mean = 4.000 AB Mean = 4.700 A Mean = 3.500 B Tốc độ tăng trƣởng chiều cao 37 -47NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.26 0.131 1.38 0.3061 nt 8.11 2.028 21.39 0.0002 Error 0.76 0.095 Non-additivity 0.07 0.067 0.67 Residual 0.69 0.099 -Total 14 9.13 -Grand Mean= 5.633 Grand Sum= 84.500 Total Count= 15 45 Coefficient of Variation= 5.47% Least Significant Difference Test LSD value = 0.8444 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 4.300 C Mean = 6.500 Mean = 5.500 B Mean = 6.000 Mean = 5.900 AB Mean = 5.900 Mean = 6.000 AB Mean = 5.500 Mean = 6.500 A Mean = 4.300 A AB AB B C Tốc độ tăng trƣởng chiều cao 47 -57NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.08 0.042 0.28 0.7633 nt 2.44 0.609 4.05 0.0438 Error 1.20 0.150 Non-additivity 0.00 0.002 0.01 Residual 1.20 0.171 -Total 14 3.72 -Grand Mean= 4.280 Grand Sum= 64.200 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 9.06% LSD value = 0.7292 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 3.800 B Mean = 4.900 A Mean = 3.800 B Mean = 4.500 AB Mean = 4.300 AB Mean = 4.300 AB Mean = 4.500 AB Mean = 3.800 B Mean = 4.900 A Mean = 3.800 B Số giai đoạn Số giai đoạn 12NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.001 0.02 0.9806 nt 0.78 0.194 5.71 0.0180 Error 0.27 0.034 Non-additivity 0.02 0.023 0.64 Residual 0.25 0.036 -Total 14 1.05 -Grand Mean= 2.173 Grand Sum= 32.600 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 8.48% Least Significant Difference Test LSD value = 0.5052 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.800 B Mean = 2.500 A Mean = 2.000 AB Mean = 2.400 A Mean = 2.200 AB Mean = 2.200 AB Mean = 2.400 A Mean = 2.000 AB Mean = 2.500 A Mean = 1.800 B Số giai đoạn 22NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 46 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.06 0.029 2.39 0.1537 nt 3.24 0.809 67.42 0.0000 Error 0.10 0.012 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 0.10 0.014 -Total 14 3.39 -Grand Mean= 4.327 Grand Sum= 64.900 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.53% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3001 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.600 D Mean = 4.900 A Mean = 4.100 C Mean = 4.700 AB Mean = 4.400 BC Mean = 4.400 BC Mean = 4.700 AB Mean = 4.100 C Mean = 4.900 A Mean = 3.600 D Số giai đoạn 32NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.18 0.089 2.70 0.1270 nt 4.75 1.188 36.19 0.0000 Error 0.26 0.033 Non-additivity 0.00 0.003 0.09 Residual 0.26 0.037 -Total 14 5.19 -Grand Mean= 5.833 Grand Sum= 87.500 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.11% Least Significant Difference Test LSD value = 0.4977 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 5.000 D Mean = 6.600 A Mean = 5.500 C Mean = 6.200 AB Mean = 6.000 B Mean = 6.000 B Mean = 6.200 AB Mean = 5.500 C Mean = 6.600 A Mean = 5.000 D Số giai đoạn 42NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.03 0.017 0.49 0.6311 nt 8.29 2.073 60.66 0.0000 Error 0.27 0.034 Non-additivity 0.00 0.001 0.03 Residual 0.27 0.039 -Total 14 8.60 47 Grand Mean= 8.087 Grand Sum= 121.300 Total Count= Coefficient of Variation= 2.29% Least Significant Difference Test LSD value = 0.5052 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 7.100 C Mean = 9.100 A Mean = 7.500 C Mean = 8.600 AB Mean = 8.200 B Mean = 8.200 B Mean = 8.600 AB Mean = 7.500 C Mean = 9.100 A Mean = 7.100 C 15 Số giai đoạn 52NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.11 0.053 1.90 0.2107 nt 16.68 4.171 150.75 0.0000 Error 0.22 0.028 Non-additivity 0.02 0.023 0.81 Residual 0.20 0.028 -Total 14 17.01 -Grand Mean= 10.473 Grand Sum= 157.100 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.59% Least Significant Difference Test LSD value = 0.4584 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 9.300 D Mean = 12.20 A Mean = 9.700 CD Mean = 11.10 B Mean = 10.00 C Mean = 10.00 C Mean = 11.10 B Mean = 9.700 CD Mean = 12.20 A Mean = 9.300 D Số giai đoạn 62NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.12 0.061 1.06 0.3911 nt 29.09 7.272 126.84 0.0000 Error 0.46 0.057 Non-additivity 0.01 0.007 0.10 Residual 0.45 0.065 -Total 14 29.67 -Grand Mean= 14.693 Grand Sum= 220.400 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.63 Least Significant Difference Test LSD value = 0.6541 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 13.00 D Mean = 17.00 A Mean = 13.50 D Mean = 15.50 B Mean = 14.60 C Mean = 14.60 C Mean = 15.50 B Mean = 13.50 D Mean = 17.00 A Mean = 13.00 D 48 Số giai đoạn 72NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.71 0.854 2.02 0.1946 nt 44.01 11.003 26.05 0.0001 Error 3.38 0.422 Non-additivity 1.53 1.532 5.80 Residual 1.85 0.264 -Total 14 49.10 -Grand Mean= 16.900 Grand Sum= 253.500 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.85% Least Significant Difference Test LSD value = 1.780 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 15.00 C Mean = 20.00 A Mean = 15.70 C Mean = 17.70 B Mean = 16.70 BC Mean = 16.70 BC Mean = 17.70 B Mean = 15.70 C Mean = 20.00 A Mean = 15.00 C Tốc độ giai đoạn Tốc độ giai đoạn 12-22NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.001 2.79 0.1207 nt 0.01 0.002 6.11 0.0149 Error 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 0.17 Residual 0.00 0.000 -Total 14 0.01 -Grand Mean= 0.218 Grand Sum= 3.270 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 7.68% Tốc độ giai đoạn 22-32NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.000 0.05 0.9477 nt 0.00 0.001 7.24 0.0091 Error 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 0.14 Residual 0.00 0.000 -Total 14 0.00 -Grand Mean= 0.151 Grand Sum= 2.270 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 7.34% Tốc độ giai đoạn 32-42NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 49 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.001 1.56 0.2687 nt 0.01 0.002 2.45 0.1303 Error 0.01 0.001 Non-additivity 0.00 0.001 0.64 Residual 0.01 0.001 -Total 14 0.02 -Grand Mean= 0.223 Grand Sum= 3.340 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 12.30% Tốc độ giai đoạn 42-52NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.001 2.64 0.1316 nt 0.02 0.006 13.54 0.0012 Error 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 0.02 Residual 0.00 0.000 -Total 14 0.03 -Grand Mean= 0.239 Grand Sum= 3.580 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 8.65% Least Significant Difference Test LSD value = 0.08664 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.2000 C Mean = 0.3000 A Mean = 0.2100 C Mean = 0.25000 B Mean = 0.2200 BC Mean = 0.2200 BC Mean = 0.25000 B Mean = 0.2100 C Mean = 0.3000 A Mean = 0.2000 C Tốc độ giai đoạn 52-62NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.000 0.89 0.4475 nt 0.03 0.007 14.84 0.0009 Error 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 0.55 Residual 0.00 0.000 -Total 14 0.03 -Grand Mean= 0.425 Grand Sum= 6.370 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.03% Least Significant Difference Test LSD value = 0.08664 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.3700 B Mean = 0.4800 A Mean = 0.3900 B Mean = 0.4500 AB Mean = 0.4300 AB Mean = 0.4300 AB Mean = 0.4500 AB Mean = 0.3900 B Mean = 0.4800 A Mean = 0.3700 B 50 Tốc độ giai đoạn 52-62NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.005 1.16 0.3615 nt 0.02 0.005 1.01 0.4562 Error 0.04 0.005 Non-additivity 0.02 0.018 6.34 Residual 0.02 0.003 -Total 14 0.07 -Grand Mean= 0.218 Grand Sum= 3.270 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 31.20% Diện tích giai đoạn Diện tích giai đoạn 20NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.003 0.09 0.9117 nt 0.52 0.131 4.60 0.0320 Error 0.23 0.029 Non-additivity 0.00 0.002 0.05 Residual 0.23 0.032 -Total 14 0.76 -Grand Mean= 1.153 Grand Sum= 17.300 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 14.64% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3206 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 0.9000 C Mean = 1.400 A Mean = 1.000 BC Mean = 1.230 AB Mean = 1.200 ABC Mean = 1.200 ABC Mean = 1.230 AB Mean = 1.000 BC Mean = 1.400 A Mean = 0.9000 C Diện tích giai đoạn 40NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.009 0.31 0.7409 nt 85.01 21.252 763.55 0.0000 Error 0.22 0.028 Non-additivity 0.01 0.013 0.45 Residual 0.21 0.030 -Total 14 85.25 -Grand Mean= 11.207 Grand Sum= 168.100 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.49% Least Significant Difference Test LSD value = 0.4584 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order 51 Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 8.200 10.30 10.50 11.50 15.50 D C C B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 15.50 11.50 10.50 10.30 8.200 A B C C D Diện tích giai đoạn 60NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 6.53 3.267 1.69 0.2443 nt 216.93 54.233 28.05 0.0001 Error 15.47 1.933 Non-additivity 9.56 9.562 11.34 Residual 5.90 0.844 -Total 14 238.93 -Grand Mean= 37.733 Grand Sum= 566.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.68% Least Significant Difference Test LSD value = 3.809 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 32.00 D Mean = 43.30 A Mean = 36.00 C Mean = 40.00 AB Mean = 38.00 BC Mean = 38.00 BC Mean = 40.00 AB Mean = 36.00 C Mean = 43.30 A Mean = 32.00 D Diện tích giai đoạn 80NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.80 1.400 0.60 0.5696 nt 270.27 67.567 29.17 0.0001 Error 18.53 2.317 Non-additivity 0.34 0.341 0.13 Residual 18.19 2.599 -Total 14 291.60 -Grand Mean= 49.400 Grand Sum= 741.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.08% Least Significant Difference Test LSD value = 4.170 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 44.00 B Mean = 56.00 A Mean = 47.30 B Mean = 52.30 A Mean = 47.70 B Mean = 47.70 B Mean = 52.30 A Mean = 47.30 B Mean = 56.00 A Mean = 44.00 B Diện tích giai đoạn 100NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.57 1.784 0.81 0.4780 52 nt 378.84 94.711 43.04 0.0000 Error 17.61 2.201 Non-additivity 4.77 4.769 2.60 Residual 12.84 1.834 -Total 14 400.02 -Grand Mean= 47.360 Grand Sum= 710.400 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.13% Least Significant Difference Test LSD value = 4.064 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 40.10 D Mean = 55.30 A Mean = 45.30 C Mean = 50.00 B Mean = 46.30 BC Mean = 46.30 BC Mean = 50.00 B Mean = 45.30 C Mean = 55.30 A Mean = 40.10 D Chỉ số diện tích giai đoạn Chỉ số diện tích giai đoạn 20NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.000 0.06 0.9399 nt 0.00 0.000 3.53 0.0607 Error 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 0.08 Residual 0.00 0.000 -Total 14 0.00 -Grand Mean= 0.065 Grand Sum= 0.980 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 15.81% Chỉ số diện tích giai đoạn 40NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.000 2.67 0.1296 nt 0.28 0.070 1747.75 0.0000 Error 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 0.71 Residual 0.00 0.000 -Total 14 0.28 -Grand Mean= 0.635 Grand Sum= 9.520 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.00% Least Significant Difference Test LSD value = 0.08664 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.4600 C Mean = 0.8000 A Mean = 0.6000 B Mean = 0.6000 B Mean = 0.6000 B Mean = 0.6000 B Mean = 0.6000 B Mean = 0.6000 B Mean = 0.8000 A Mean = 0.4600 C 53 Chỉ số diện tích giai đoạn 60NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.011 1.69 0.2437 nt 0.71 0.178 28.28 0.0001 Error 0.05 0.006 Non-additivity 0.03 0.031 11.42 Residual 0.02 0.003 -Total 14 0.79 -Grand Mean= 2.155 Grand Sum= 32.330 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.69% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2122 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.800 2.000 2.200 2.300 2.500 Ranked Order D CD BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.500 2.300 2.200 2.000 1.800 A AB BC CD D Chỉ số diện tích giai đoạn 80NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.005 0.60 0.5695 nt 0.88 0.219 28.28 0.0001 Error 0.06 0.008 Non-additivity 0.00 0.001 0.14 Residual 0.06 0.009 -Total 14 0.95 -Grand Mean= 2.823 Grand Sum= 42.350 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.12% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2450 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.500 B Mean = 3.200 A Mean = 2.700 B Mean = 3.000 A Mean = 2.700 B Mean = 2.700 B Mean = 3.000 A Mean = 2.700 B Mean = 3.200 A Mean = 2.500 B Chỉ số diện tích giai đoạn 100NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.007 0.97 0.4196 nt 1.24 0.310 42.89 0.0000 Error 0.06 0.007 Non-additivity 0.02 0.015 2.50 Residual 0.04 0.006 54 -Total 14 1.31 -Grand Mean= 2.707 Grand Sum= 40.600 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.14% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2292 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.300 C Mean = 3.200 A Mean = 2.600 B Mean = 2.800 B Mean = 2.650 B Mean = 2.650 B Mean = 2.800 B Mean = 2.600 B Mean = 3.200 A Mean = 2.300 C Chiều cao đóng trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.13 0.067 0.01 0.9899 nt 1113.07 278.267 42.38 0.0000 Error 52.53 6.567 Non-additivity 13.09 13.094 2.32 Residual 39.44 5.634 -Total 14 1165.73 -Grand Mean= 101.467 Grand Sum= 1522.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.53% Least Significant Difference Test LSD value = 7.021 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 90.30 C Mean = 114.0 A Mean = 96.00 BC Mean = 109.0 A Mean = 98.00 B Mean = 98.00 B Mean = 109.0 A Mean = 96.00 BC Mean = 114.0 A Mean = 90.30 C Tỉ lệ chiều cao đóng trái chiều cao A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.000 1.31 0.3221 nt 0.01 0.003 17.96 0.0005 Error 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 1.39 Residual 0.00 0.000 -Total 14 0.02 -Grand Mean= 0.533 Grand Sum= 8.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.57% Least Significant Difference Test LSD value = 0.08664 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.5000 D Mean = 0.5800 A Mean = 0.5100 D Mean = 0.5600 B Mean = 0.5200 C Mean = 0.5200 C Mean = 0.5600 B Mean = 0.5100 D 55 Mean = 0.5800 A Mean = 0.5000 D Đường kính thân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.20 0.099 2.18 0.1759 nt 0.82 0.204 4.51 0.0336 Error 0.36 0.045 Non-additivity 0.10 0.105 2.85 Residual 0.26 0.037 -Total 14 1.38 -Grand Mean= 2.647 Grand Sum= 39.700 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 8.04% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3994 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 2.300 C Mean = 3.000 A Mean = 2.500 BC Mean = 2.800 AB Mean = 2.600 BC Mean = 2.600 BC Mean = 2.800 AB Mean = 2.500 BC Mean = 3.000 A Mean = 2.300 C Số trái hữu hiệu A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.000 0.15 0.8640 nt 0.20 0.050 52.78 0.0000 Error 0.01 0.001 Non-additivity 0.00 0.000 0.23 Residual 0.01 0.001 -Total 14 0.21 -Grand Mean= 1.432 Grand Sum= 21.480 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.14% Least Significant Difference Test LSD value = 0.08664 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.280 D Mean = 1.610 A Mean = 1.340 CD Mean = 1.500 B Mean = 1.410 C Mean = 1.410 C Mean = 1.500 B Mean = 1.340 CD Mean = 1.610 A Mean = 1.280 D Số hạt hàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 155.11 77.553 0.96 0.4226 nt 281.48 70.371 0.87 0.5207 Error 645.53 80.691 Non-additivity 643.08 643.085 1842.48 Residual 2.44 0.349 56 -Total 14 1082.12 -Grand Mean= 35.747 Grand Sum= 536.200 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 25.13% Số hàng trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.004 1.80 0.2258 nt 0.74 0.185 76.05 0.0000 Error 0.02 0.002 Non-additivity 0.00 0.004 1.81 Residual 0.02 0.002 -Total 14 0.77 -Grand Mean= 12.312 Grand Sum= 184.680 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 0.40% Least Significant Difference Test LSD value = 0.08664 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 12.00 E Mean = 12.64 A Mean = 12.14 D Mean = 12.44 B Mean = 12.34 C Mean = 12.34 C Mean = 12.44 B Mean = 12.14 D Mean = 12.64 A Mean = 12.00 E Trọng lƣợng 1000 hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 20.93 10.467 2.07 0.1883 nt 711.60 177.900 35.23 0.0000 Error 40.40 5.050 Non-additivity 10.84 10.841 2.57 Residual 29.56 4.223 -Total 14 772.93 -Grand Mean= 277.267 Grand Sum= 4159.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 0.81% Least Significant Difference Test LSD value = 0.08664 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 267.3 E Mean = 286.6 A Mean = 272.3 D Mean = 282.3 B Mean = 277.6 C Mean = 277.6 C Mean = 282.3 B Mean = 272.3 D Mean = 286.6 A Mean = 267.3 E Năng suất lý thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.17 0.085 2.85 0.1160 57 nt 17.74 4.436 149.52 0.0000 Error 0.24 0.030 Non-additivity 0.01 0.011 0.34 Residual 0.23 0.032 -Total 14 18.15 -Grand Mean= 8.393 Grand Sum= 125.900 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.05% Least Significant Difference Test LSD value = 0.4745 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 7.000 E Mean = 10.00 A Mean = 7.600 D Mean = 9.200 B Mean = 8.300 C Mean = 8.300 C Mean = 9.200 B Mean = 7.600 D Mean = 10.00 A Mean = 7.000 E Năng suất thực thu A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.05 0.025 0.45 0.6521 NT 10.25 2.562 46.86 0.0000 Error 0.44 0.055 Non-additivity 0.04 0.040 0.70 Residual 0.40 0.057 -Total 14 10.73 -Grand Mean= 7.867 Grand Sum= 118.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.97% Least Significant Difference Test LSD value = 0.6425 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 6.500 D Mean = 9.000 A Mean = 7.600 C Mean = 8.300 B Mean = 8.100 BC Mean = 8.100 BC Mean = 8.300 B Mean = 7.600 C Mean = 9.000 A Mean = 6.500 D ... VI SINH ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY NGÔ TRỒNG TẠI KRƠNGPA, TỈNH GIA LAI Tác giả Hiao Rƣớp Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu thực luận văn cuối khoá Giáo viên hƣớng dẫn:... dƣỡng dục ba mẹ, động viên khích lệ ngƣời gia đình suốt thời gian qua Tp HCM, tháng 08 năm 2013 HIAO RỨƠP iii TÓM TẮT Đề tài “ẢNH HƢỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƢỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY NGÔ LAI CP888 TRỒNG TẠI KRÔNGPA, TỈNH GIA LAI , ẢNH HƢỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY NGÔ LAI CP888 TRỒNG TẠI KRÔNGPA, TỈNH GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn