NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH GIỐNG DỨA QUEEN MAURITIUS GU044 (Ananas comosus (Linn.) Merr.)

85 8 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VƠ TÍNH GIỐNG DỨA QUEEN MAURITIUS GU044 (Ananas comosus (Linn.) Merr.) Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2009 - 2013 Sinh viên thực hiện: ĐOÀN HỒNG NHI Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/ 2013 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VƠ TÍNH GIỐNG DỨA QUEEN MAURITIUS GU044 (Ananas comosus (Linn.) Merr.) Tác giả ĐOÀN HỒNG NHI Luận văn đƣợc đệ trình để hồn thành u cầu cấp Kỹ Sƣ Nông Nghiệp ngành Nông học GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ThS Thái Nguyễn Diễm Hƣơng TS Nguyễn Trịnh Nhất Hằng Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/ 2013 i LỜI CẢM TẠ Chân thành cảm ơn: - ThS Thái Nguyễn Diễm Hƣơng tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài tốt nghiệp từ lúc định hƣớng đề tài hồn thành luận văn cuối khố - Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học tạo điều kiện cho đƣợc thực đề tài cuối khố Q thầy khoa Nông học trƣờng Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình dạy bảo, truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm suốt q trình tơi học trƣờng - TS: Nguyễn Trịnh Nhất Hằng Trƣởng môn Kỹ Thuật Canh Tác Viện Nghiên cứu ăn Miền Nam hết lòng giúp đỡ tơi thực q trình thực đề tài - Những thành viên Bộ môn Kỹ Thuật Canh Tác Viện Nghiên cứu ăn miền Nam tận tình giúp đỡ, truyền đạt cho kinh nghiệm thực tiễn quý báu - Tập thể Viện Nghiên cứu ăn miền Nam tạo kiện thuận lợi cho q trình tơi thực đề tài tốt nghiệp Viện Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/ 2013 Đồn Hồng Nhi ii TĨM TẮT ĐỒN HỒNG NHI, sinh viên Khoa Nơng học, trƣờng đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhân giống vơ tính giống dứa Queen Mauritius – GU044 (Ananas comosus (Linn.)Merr.) Với hƣớng dẫn ThS Thái Nguyễn Diễm Hƣơng TS.Nguyễn Trịnh Nhất Hằng Đề tài thực từ 11/3/2013 đến 31/7/2013, bao gồm nội dung sau:  Nội dung 1: Khảo sát ảnh hƣởng thời điểm hủy đỉnh sinh trƣởng đến khả chồi thân giống dứa Queen GU044 biện pháp huỷ đỉnh sinh trƣởng Thí nghiệm đƣợc bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên với nghiệm thức lần lặp lại Các nghiệm thức lần lƣợt là: NT1 (Cây dứa có 10 lá), NT2 (Cây dứa có 15 lá), NT3 (Cây dứa có 20 lá), NT4 (Cây dứa có 25 lá)  Kết thí nghiệm Hủy đỉnh sinh trƣởng dứa dứa có 10 số chồi thân thu đƣợc nhiều 9,7 chồi/cây, trọng lƣợng chồi tách khỏi mẹ thấp 6,4 g Hủy đỉnh sinh trƣởng dứa có 25 có số chồi thấp 5,6 chồi/cây, trọng lƣợng chồi tách khỏi mẹ cao 17,4 g Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hƣởng loại hoá chất với mức nồng độ khác đến khả chồi cuống giống dứa Queen GU044 Thí nghiệm đƣợc bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên với nghiệm thức, lần lặp lại - NT1: Xử lý CaC2 nồng độ g/l - NT2: Xử lý CaC2 nồng độ 10 g/l - NT3: Xử lý CaC2 nồng độ 15 g/l - NT4: Xử lý Ethephon nồng độ ml/l - NT5: Xử lý Ethephon nồng độ ml/l iii - NT6: Xử lý Ethephon nồng độ ml/l Tiến hành xử lý hóa chất dứa vào đƣợc 11 tháng tuổi Khi xử lý hóa chất cho dứa CaC2 liều lƣợng g/l cho số chồi cuống lớn (5,5 chồi/cây), sử dụng Ethephon liều lƣợng ml/l có số chồi cuống thấp (1,5 chồi/cây) Chiều dài cuống hoa dài dứa đƣợc xử lý CaC2 liều lƣợng 15 g/l thấp dứa đƣợc xử lý Ethephon với liều lƣợng ml/l iv MỤC LỤC Trang Trang tựa LỜI CẢM TẠ .i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chƣơng 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục lục 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu dứa 2.1.1 Nguồn gốc phân loại dứa 2.1.2 Tình hình sản xuất dứa 2.1.3 Đặc điểm thực vật học 2.1.4 Yêu cầu ngoại cảnh 2.2 Kỹ thuật trồng dứa 11 2.2.1 Chuẩn bị đất trồng dứa 11 2.2.2 Vật liệu trồng dứa 11 v 2.2.3 Thời vụ trồng dứa 12 2.2.4 Mật độ trồng dứa 12 2.2.5 Chăm sóc 13 2.2.6 Xử lý hoa 15 2.2.7 Tỉa chồi 18 2.2.8 Bảo vệ thực vật 19 2.3 Nhân giống dứa 21 2.3.1 Quy trình nhân giống dứa 21 2.3.2 Một số biện pháp nhân giống dứa 22 2.4 Một số hóa chất dùng thí nghiệm 23 2.4.1 Canxi cacbua 23 2.4.2 Ethephon 24 Chƣơng 3: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Điều kiện nghiên cứu 26 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 3.1.2 Điều kiện thí nghiệm 26 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 26 3.2.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hƣởng tuổi đến khả chồi thân giống dứa Queen GU044 hủy đỉnh sinh trƣởng 26 3.2.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hƣởng loại hóa chất đến khả chồi cuống giống dứa Queen GU044 xử lý hoa 28 3.3 Xử lý số liệu 31 Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 vi 4.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hƣởng tuổi đến khả chồi thân giống dứa Queen GU044 pháp huỷ đỉnh sinh trƣởng 32 4.1.1 Ảnh hƣởng tuổi đến thời gian xuất chồi thân thời gian tách chồi thân giống dứa Queen GU044 32 4.1.2 Ảnh hƣởng tuổi đến số chồi thu đƣợc qua tháng 33 4.1.3 Ảnh hƣởng tuổi đến sinh trƣởng chồi dứa 34 4.1.3.1 Ảnh hƣởng tuổi đến tăng trƣởng chiều cao chồi thân 34 4.1.3.2 Ảnh hƣởng tuổi đến tăng trƣởng số chồi thân 35 4.1.4 Ảnh hƣởng tuổi đến chất lƣợng chồi thân 37 4.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hƣởng loại hoá chất đến khả hoa giống dứa Queen GU044 38 4.2.1 Ảnh hƣởng loại hóa chất với liều lƣợng khác đến thời gian hoa đặc tính hoa giống dứa GU044 38 4.2.2 Ảnh hƣởng loại hóa chất với liều lƣợng khác đến khả chồi cuống giống dứa Queen GU044 39 4.2.3 Ảnh hƣởng loại hóa chất với liều lƣợng khác đến sinh trƣởng chồi cuống 40 4.3 Thảo luận chung 42 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.1.1 Thí nghiệm 44 5.1.2 Thí nghiệm 44 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 48 vii THÍ NGHIỆM 48 THÍ NGHIỆM 51 PHỤ LỤC THỐNG KÊ 52 THÍ NGHIỆM 52 THÍ NGHIỆM 65 viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Ctv: Cộng tác viên ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long LLL: Lần lặp lại NSXL: Ngày sau xử lý NT: Nghiệm thức 59 Title: Số chồi - tuần sau xuất Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: Số chồi - tuần sau xuất A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.29 0.323 0.68 0.6205 NT 4.09 1.362 2.85 0.0818 Error 12 5.73 0.477 Non-additivity 1.40 1.401 3.56 Residual 11 4.33 0.393 -Total 19 11.11 -Grand Mean= 2.227 Grand Sum= Coefficient of Variation= 31.02% 44.540 Total Count= 20 60 Title: Số chồi - tuần sau xuất Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 4: Số chồi - tuần sau xuất A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.23 0.309 1.15 0.3796 NT 4.69 1.562 5.82 0.0108 Error 12 3.22 0.268 Non-additivity 0.06 0.062 0.21 Residual 11 3.16 0.287 -Total 19 9.14 -Grand Mean= 1.865 Grand Sum= Coefficient of Variation= Title : Trắc nghiệm phân hạng 37.310 Total Count= 27.76% Error Mean Square = 0.2680 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7134 s_ = 0.2315 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.068 1.940 2.096 2.358 B A A A Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 2.358 2.096 1.940 1.068 A A A B 20 61 Title: Số chồi - tuần sau xuất Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 5: Số chồi - tuần sau xuất A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.98 0.495 1.36 0.3044 NT 1.00 0.335 0.92 0.4605 Error 12 4.37 0.364 Non-additivity 0.21 0.213 0.56 Residual 11 4.15 0.378 -Total 19 7.35 -Grand Mean= 1.968 Grand Sum= 39.350 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 30.66% 62 Title: Trọng lƣợng chồi sau tách khỏi mẹ Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: Trọng lƣợng chồi A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 4.83 1.208 0.35 0.8398 NT 351.66 117.221 33.85 0.0000 12 41.55 3.463 13.96 13.960 11 27.59 2.508 Error Non-additivity Residual 5.57 -Total 19 398.05 -Grand Mean= 10.760 Grand Sum= Coefficient of Variation= Title : 215.200 Total Count= 17.29% Trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 3.463 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.595 s_ = 0.8322 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 6.360 C Mean = 17.36 A Mean = 8.080 BC Mean = 11.24 B Mean = 11.24 B Mean = 8.080 BC Mean = 17.36 A Mean = 6.360 C 20 63 Title: Chiều cao chồi sau tách khỏi mẹ Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 4: Chều cao chồi tách chồi A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.01 0.253 2.09 0.1454 NT 11.28 3.760 31.01 0.0000 12 1.46 0.121 0.35 0.350 11 1.11 0.100 Error Non-additivity Residual 3.48 -Total 19 13.75 -Grand Mean= 8.740 Grand Sum= Coefficient of Variation= Title : 174.800 Total Count= 3.98% Trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.1210 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.6720 s_ = 0.1556 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 7.860 C Mean = 9.780 A Mean = 8.220 C Mean = 9.100 B Mean = 9.100 B Mean = 8.220 C Mean = 9.780 A Mean = 7.860 C 20 64 Title: Số chồi tách khỏi mẹ Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 5: Số chồi tách chồi A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob LLL 13.99 3.497 1.31 0.3225 NT 31.83 10.611 3.96 0.0355 12 32.13 2.678 29.41 29.413 11 2.72 0.247 Error Non-additivity Residual 118.94 -Total 19 77.95 -Grand Mean= 8.720 Grand Sum= Coefficient of Variation= Title : 174.400 Total Count= 18.77% Trắc nghiệm phân hạng Function :RANGE Error Mean Square = 2.678 Error Degrees of Freedom = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.255 s_ = 0.7318 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean = 7.860 B Mean = 10.90 A Mean = 8.100 B Mean = 8.100 B Mean = 8.020 B Mean = 8.020 B Mean = 10.90 A Mean = 7.860 B 20 65 THÍ NGHIỆM Title: Chiều cao trƣớc xử lý Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: Chiều cao A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 993.47 331.158 NT 219.83 43.967 15 364.12 24.275 103.32 103.322 14 260.80 18.628 Error Non-additivity Residual 13.64 0.0001 1.81 0.1711 5.55 -Total 23 1577.43 -Grand Mean= 45.113 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10.92% 1082.700 Total Count= 24 66 Title: Số trƣớc xử lý Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 4: Số A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 293.79 97.932 14.23 0.0001 NT 20.04 4.008 0.58 0.7132 15 103.22 6.882 34.65 34.649 14 68.57 4.898 Error Non-additivity Residual 7.07 -Total 23 417.06 -Grand Mean= 29.037 Grand Sum= Coefficient of Variation= 9.03% 696.900 Total Count= 24 67 Title:Chiều dài D trƣớc xử lý Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: Chiều dài D A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of reedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -LLL 1710.37 570.124 19.00 NT 142.60 28.521 0.95 15 450.20 30.013 71.11 71.112 14 379.09 27.078 Error Non-additivity Residual 0.000 0.4777 2.63 -Total 23 2303.18 -Grand Mean= 50.762 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10.79% 1218.300 Total Count= 24 68 Title: Chiều rộng D trƣớc xử lý Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 4: Chiều rộng D A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.41 0.138 1.17 0.3532 NT 0.29 0.057 0.49 0.7807 15 1.77 0.118 0.30 0.296 14 1.47 0.105 Error Non-additivity Residual 2.81 -Total 23 2.47 -Grand Mean= 2.904 Grand Sum= Coefficient of Variation= 11.82% 69.700 Total Count= 24 69 Title: Thời gian hoa Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: Thời gian hoa A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 149.54 49.848 1.73 0.2032 NT 170.75 34.151 1.19 0.3613 15 431.50 28.767 4.60 4.598 14 426.90 Error Non-additivity Residual 0.15 30.493 -Total 23 751.80 -Grand Mean= 29.020 Grand Sum= Coefficient of Variation= 18.48% 696.490 Total Count= 24 70 Title: Chiều dài cuống hoa Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: Chiều dài cuống hoa A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 12.86 4.287 2.24 0.1258 NT 306.65 61.330 32.02 0.0000 15 28.73 1.915 1.10 1.098 14 27.63 1.973 Error Non-additivity Residual 0.56 -Total 23 348.24 -Grand Mean= 18.014 Grand Sum= Coefficient of Variation= Title : 432.340 Total Count= 7.68% Trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 1.915 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.883 s_ = 0.6919 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 21.83 A Mean = 21.96 A Mean = 20.29 A Mean = 21.83 A Mean = 21.96 A Mean = 20.29 A Mean = 16.71 B Mean = 16.71 B Mean = 14.50 BC Mean = 14.50 BC Mean = 12.79 C Mean = 12.79 C 24 71 Title: Chiều dài phát hoa Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 4: Chiều dài phát hoa A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 26.06 8.685 5.27 0.0110 NT 15.54 3.108 1.89 0.1564 15 24.70 1.647 0.11 0.105 14 24.59 1.757 Error Non-additivity Residual 0.06 -Total 23 66.30 -Grand Mean= 9.527 Grand Sum= Coefficient of Variation= 13.47% 228.640 Total Count= 24 72 Title: Thời gian chồi Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 4: Thời gian chồi A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1660.79 553.597 2.17 0.1336 NT 724.71 144.942 0.57 0.7225 15 3819.46 254.631 114.39 114.388 Error Non-additivity Residual 14 3705.07 0.43 264.648 -Total 23 6204.96 -Grand Mean= 50.042 Grand Sum= Coefficient of Variation= 31.89% 1201.000 Total Count= 24 73 Title: Số chồi Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 5: Số chồi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 5.59 1.863 1.73 0.2041 NT 51.51 10.302 9.55 0.0003 Error 15 16.17 1.078 Non-additivity 0.58 0.585 0.53 Residual 14 15.59 1.113 Total 23 73.27 Grand Mean= 4.050 Grand Sum= Coefficient of Variation= Title : Trắc nghiệm phân hạng 97.190 Total Count= 25.64% Error Mean Square = 1.078 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.163 s_ = 0.5191 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 5.503 4.750 5.170 2.625 1.500 4.750 A AB A BC C AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = = 5.503 5.170 4.750 4.750 2.625 1.500 A A AB AB BC C 24 ... (Nguyễn Văn Kế, 20008)  Yếu tố ngoại cảnh: Nhi t độ ẩm độ: Nhi t độ cao 28oC tỷ lệ hoa giảm Điều cải thiện ẩm độ cao, mây nhi u Quang độ: Xử lý trời nhi u mây, xế chiều, ban đêm hay tảng sáng... hoa có nhi u vảy Hoa có dạng hình ống dài, loe cuối đầu, lồi lên núm nhụy có màu tím mờ vòi nhụy Ở nhi t độ khơng khí 13oC hoa không nở, từ 16oC trở lên hoa bắt đầu nở Trong năm dứa hoa nhi u... nảy mầm yếu 2.1.4 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh  Nhi t độ: Nhi t độ bình quân hàng năm 24 - 27oC thích hợp cho dứa sinh trƣởng Dứa mẫn cảm với nhi t độ thấp Nếu chín vào thời kỳ lạnh ẩm, 10 độ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH GIỐNG DỨA QUEEN MAURITIUS GU044 (Ananas comosus (Linn.) Merr.) , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH GIỐNG DỨA QUEEN MAURITIUS GU044 (Ananas comosus (Linn.) Merr.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn