KHẢO NGHIỆM CƠ BẢN BỘ GIỐNG LÚA CAO SẢN XANH (GREEN SUPER RICE GSR) TẠI PHÚ THIỆN, GIA LAI

89 13 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO NGHIỆM CƠ BẢN BỘ GIỐNG LÚA CAO SẢN XANH (GREEN SUPER RICE - GSR) TẠI PHÚ THIỆN, GIA LAI Họ tên sinh viên: ĐINH VĂN THANG Ngành: NÔNG HỌC Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 8/2013 KHẢO NGHIỆM CƠ BẢN BỘ GIỐNG LÚA CAO SẢN XANH (GREEN SUPER RICE - GSR) TẠI PHÚ THIỆN, GIA LAI Tác giả ĐINH VĂN THANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: TS HOÀNG KIM ThS NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Tháng 8/2013 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp ngồi nỗ lực thân, đóng góp, giúp đỡ nhiều người, hồn thành khóa luận xin chân thành cảm ơn đến: Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Nông Học quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho q trình học tập trường Q thầy Khoa Nơng học tận tình giảng dạy truyền đạt cho nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian học Bộ môn Cây lương thực - Rau - Hoa - Quả Thầy cô phụ trách phân hiệu Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Gia Lai Đặc biệt xin cảm ơn sâu sắc đến: Thầy hướng dẫn TS Hồng Kim Cơ đồng hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Thanh Bình, tận tình hướng dẫn tơi hồn thành khố luận tốt nghiệp với tất tinh thần trách nhiệm lòng nhiệt tình Ban lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu giống trồng tỉnh Gia Lai giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt đề tài Xin cảm ơn gia đình tất bạn bè giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập thực đề tài Gia lai, tháng năm 2013 Sinh viên thực Đinh Văn Thang ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo nghiệm giống lúa cao sản xanh (Green Super Rice - GSR) Phú Thiện, Gia Lai” thực Trại Thực Nghiệm Giống Cây Trồng Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia lai Thời gian từ 01/2013 đến 06/2013 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn toàn ngẫu nhiên với ba lần lập lại, 10 nghiệm thức với 30 thí nghiệm Mười giống lúa là: GSR3, GSR7, GSR10, GSR33, GSR36, GSR47, GSR81, GSR89, GSR90 ML48 (đối chứng) Quy trình thực thí nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm giá trị canh tác giá trị sử dụng giống lúa (QCVN 01-55 : 2011/BNNPTNT) Kết khảo nghiệm mười giống lúa cho thấy: Thời gian sinh trưởng giống lúa từ 105 – 119 ngày theo phương thức cấy, thuộc nhóm giống ngắn ngày Giống ML48 có thời gian sinh trưởng ngắn 105 ngày Giống GSR33 có thời gian sinh trưởng dài 119 ngày, Bộ giống lúa hoàn toàn phù hợp với điều kiện mùa vụ canh tác tỉnh Gia Lai Các giống lúa thí nghiệm có đặc điểm hình thái tốt: thấp cây, chiều cao biến động từ 71,93 cm đến 90,72 cm, cứng cây, đổ ngã, đẻ nhánh mạnh, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao, đòng thẳng to, bơng trổ thốt, chiều dài bơng ngắn đến trung bình Tất mười giống lúa có khả chống chịu sâu bệnh tốt Bộ giống lúa thí nghiệm có chất lượng gạo tốt Chín giống lúa cao sản xanh GSR hạt gạo thuộc loại thon dài Giống ML48 hạt gạo thuộc loại trung bình Năng suất: Ba giống lúa có suất lý thuyết cao thí nghiệm GSR89 đạt 10,90 tấn/ha, GSR90 đạt 8,21 tấn/ha, GSR47 đạt 7,14 tấn/ha so với đối chứng ML48 đạt 6,97 tấn/ha Hai giống lúa GSR89 GSR90 vượt trội hẳn so với giống đối chứng ML48 Năng suất thực thu cao thí nghiệm GSR89 đạt 7,80 tấn/ha, GSR90 đạt 7,03 tấn/ha, GSR47 đạt 6,56 tấn/ha, so với đối chứng ML48 đạt 6,46 tấn/ha Tuy nhiên bốn giống khơng có khác biệt thống kê iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu cần đạt 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu lúa 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Giá trị kinh tế 2.1.3.1 Giá trị dinh dưỡng 2.1.3.2 Giá trị sử dụng 2.1.3.3 Giá trị thương mại 2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo giới Việt Nam 2.2.1 Sản xuất lúa gạo giới 2.2.2 Sản xuất lúa gạo Việt Nam 2.3 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Gia Lai 2.4 Dự án Green Super Rice cấp thiết đề tài 10 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Vật liệu thí nghiệm 12 iv 3.2 Phương pháp nghiên cứu 12 3.2.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 12 3.2.2 Điều kiện khí hậu, thời tiết đất đai nơi thí nghiệm 13 3.2.2.1 Điều kiện khí hậu, thời tiết 13 3.2.2.2 Điều kiện đất đai nơi thí nghiệm 14 3.2.2.3 Kiểu bố trí thí nghiệm: 14 3.2.3 Quy trình kỹ thuật thực 16 3.2.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thu thập số liệu: 18 3.2.4.1 Các đặc trưng hình thái giống lúa thí nghiệm 18 3.2.4.2 Các tiêu nông học 20 3.2.4.3 Hệ số kinh tế 21 3.2.4.4 Khả chống chịu sâu bệnh hại 21 3.2.4.5 Chỉ tiêu yếu tố cấu thành suất suất 23 3.2.4.6 Các tiêu phẩm chất hạt gạo 24 3.2.5 Phương pháp xử lý thống kê số liệu 24 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Đặc trưng hình thái giống 25 4.1.1 Đặc điểm hình thái thân, giống thí nghiệm 25 4.1.1.1 Thân lúa 26 4.1.1.2 Lá lúa 26 4.1.2 Một số đặc trưng hình thái bơng hạt giống lúa thí nghiệm 27 4.1.2.1 Bơng lúa 29 4.1.2.2 Hạt lúa 30 4.2 Các thời kỳ sinh trưởng phát dục 30 4.3 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 32 4.3.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 32 4.3.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 33 4.4 Động thái tốc độ đẻ nhánh giống lúa thí nghiệm 34 4.4.1 Động thái đẻ nhánh giống lúa 34 4.4.2 Tốc độ đẻ nhánh giống lúa 36 4.4.3 Khả đẻ nhánh tỉ lệ đẻ nhánh hữu hiệu giống lúa 37 v 4.5 Khả chống chịu sâu bệnh 38 4.6 Năng suất yếu tố cấu thành suất 39 4.6.1 Số bông/m2 40 4.6.2 Số hạt/bông 41 4.6.3 Số hạt chắc/bông 41 4.6.4 Tỷ lệ hạt lép 41 4.6.5 Trọng lượng 1000 hạt 41 4.6.6 Năng suất lý thuyết 41 4.6.7 Năng suất thực thu 42 4.7 Hệ số kinh tế 42 4.8 Các tiêu phẩm chất gạo 43 4.9 Đặc điểm số giống lúa có triển vọng thí nghiệm 44 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 48 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT LLL Lần lặp lại Đ/C Đối chứng IRRI Viện nghiên cứu lúa quốc tế (International Rice Research Institute) D/R Tỉ lệ dài/rộng NN PTNT Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn NS Năng suất NSC Ngày sau cấy NSLT Năng suất lý thuyết NSG Ngày sau gieo NSTT Năng suất thực thu TGST Thời gian sinh trưởng HI Hệ số kinh tế (Harvest Index) FAOSTAT Foods Agriculture Organization of the United Nation Statistical Data – liệu thống kê FAO FAO Foods Agriculture Organization of the United Nation – Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc VCU Value of cultivation and use of rice varieties – Giá trị canh tác sử dụng giống lúa XĐ Xanh đâ ̣m XTB Xanh trung bình V Vàng VHS Vàng sậm vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Diện tích, suất sản lượng lúa giới qua năm Bảng 2.2: Sản lượng, diện tích suất lúa gạo số nước năm 2011 Bảng 2.3: Diện tích, suất sản lượng lúa Việt Nam qua năm Bảng 2.4: Sản lượng gạo xuất tổng giá trị xuất gạo Việt Nam qua năm Bảng 3.1: Danh sách giống nguồn gốc chọn tạo 12 Bảng 3.2: Điều kiện khí hậu, thời tiết nơi thí nghiệm 13 Bảng 3.3: Đặc điểm tính chất lý hóa tính khu thí nghiệm 14 Bảng 4.1: Một số đặc trưng hình thái thân giống lúa thí nghiệm 25 Bảng 4.2: Hình thái bơng hạt mười giống lúa thí nghiệm 28 Bảng 4.3: Thời kỳ sinh trưởng phát dục mười giống lúa 31 Bảng 4.4: Động thái tăng trưởng chiều cao (cm) mười giống lúa 32 Bảng 4.5: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/ngày) mười giống lúa 33 Bảng 4.6: Động thái đẻ nhánh (nhánh/bụi) mười giống lúa 35 Bảng 4.7: Tốc độ đẻ nhánh (nhánh/bụi/ngày) mười giống lúa 36 Bảng 4.8: Khả đẻ nhánh tỉ lệ đẻ nhánh hữu hiệu mười giống lúa 38 Bảng 4.9: Tình hình nhiễm sâu, bệnh mười giống lúa tham gia thí nghiệm 38 Bảng 4.10: Các yếu tố cấu thành suất suất mười giống lúa 40 Bảng 4.11: Hệ số kinh tế mười giống lúa 42 Bảng 4.12: Dạng hạt gạo mười giống lúa tham gia thí nghiệm 43 Bảng 4.13: Đặc điểm ba giống lúa có triển vọng thí nghiệm 44 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 15 Hình 3.2: Tồn cảnh khu thí nghiệm 16 Hình 6.1: Động thái tăng trưởng chiều cao mười giống lúa tham gia thí nghiệm 48 Hình 6.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao mười giống lúa tham gia thí nghiệm 48 Hình 6.3: Động thái đẻ nhánh mười giống lúa tham gia thí nghiệm 49 Hình 6.4: Tốc độ đẻ nhánh (nhánh/bụi/ngày) mười giống lúa 49 Hình 6.5: Năng suất lý thuyết suất thực thu mười giống lúa 50 Hình 6.6: Tồn cảnh ruộng thí nghiệm giai đoạn chín 50 Hình 6.7: Giống GSR89 51 Hình 6.8: Giống GSR90 51 Hình 6.9: Giống GSR47 52 Hình 6.10: Giống GSR10 52 Hình 6.11: Giống GSR36 53 Hình 6.12: Giống GSR3 53 Hình 6.13: Giống GSR33 54 Hình 6.14: Giống GSR7 54 Hình 6.15: Giống GSR81 55 ix  50 ngày sau cấy Data file: Title: Chiều cao Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: ccc50 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 24.32 12.160 0.69 0.5164 nt 380.55 42.284 2.38 0.0557 Error 18 319.22 17.735 Non-additivity 0.30 0.304 0.02 Residual 17 318.92 18.760 -Total 29 724.10 -Grand Mean= 62.556 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1876.690 6.73% Means for variable (ccc50) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 61.324 62.895 63.450 Means for variable (ccc50) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 59.943 68.130 61.243 58.500 58.290 63.820 61.047 62.423 62.633 69.533 65 Total Count= 30  60 ngày sau cấy Data file: Title: Chiều cao Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: ccc60 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 60.80 30.401 1.57 0.2360 nt 714.39 79.376 4.09 0.0053 Error 18 349.42 19.412 Non-additivity 43.28 43.280 2.40 Residual 17 306.14 18.008 -Total 29 1124.61 -Grand Mean= 75.573 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2267.190 Total Count= 5.83% Data File: ccc60 Function : Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 19.41 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.35 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 68.52 78.27 80.42 74.89 70.97 75.25 70.43 85.04 79.08 72.86 Ranked Order C ABC AB ABC BC ABC BC A AB BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 66 = = = = = = = = = = 85.04 80.42 79.08 78.27 75.25 74.89 72.86 70.97 70.43 68.52 A AB AB ABC ABC ABC BC BC BC C 30 3.3 Động thái đẻ nhánh giống lúa  10 ngày sau cấy Data file: Title: Động thái đẻ nhánh Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: sn10 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.012 2.61 0.1009 nt 1.21 0.134 29.16 0.0000 Error 18 0.08 0.005 Non-additivity 0.00 0.001 0.18 Residual 17 0.08 0.005 -Total 29 1.31 -Grand Mean= 0.240 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 7.200 Total Count= 28.24% sn10 Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 0.005000 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1662 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 0.0000 0.0000 0.2000 0.0000 0.1300 0.3300 0.2700 0.4700 0.4000 0.6000 Ranked Order F F DE F EF BCD CDE AB BC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 67 10 = = = = = = = = = = 0.6000 0.4700 0.4000 0.3300 0.2700 0.2000 0.1300 0.0000 0.0000 0.0000 A AB BC BCD CDE DE EF F F F 30  20 ngày sau cấy Data file: Title: Động thái đẻ nhánh Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: sn20 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.02 0.012 0.24 0.7910 NT 16.70 1.855 36.73 0.0000 Error 18 0.91 0.051 Non-additivity 0.02 0.019 0.37 Residual 17 0.89 0.052 -Total 29 17.63 -Grand Mean= 2.040 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 61.200 Total Count= 11.02% sn20 Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 0.05100 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5308 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 1.330 1.330 1.600 1.270 1.930 2.270 1.600 2.730 2.670 3.670 Ranked Order E E DE E CD BC DE B B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 68 = = = = = = = = = = 3.670 2.730 2.670 2.270 1.930 1.600 1.600 1.330 1.330 1.270 A B B BC CD DE DE E E E 30  30 ngày sau cấy Data file: Title: Động thái đẻ nhánh Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: sn30 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.00 0.001 0.02 0.9843 NT 69.47 7.719 91.56 0.0000 Error 18 1.52 0.084 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 17 1.52 0.089 -Total 29 70.99 -Grand Mean= 4.533 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 136.000 Total Count= 6.40% sn30 Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 0.08400 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6812 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 2.930 3.000 3.670 2.930 3.930 5.270 4.070 6.130 5.730 7.670 Ranked Order F EF DE F D C D B BC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 69 10 = = = = = = = = = = 7.670 6.130 5.730 5.270 4.070 3.930 3.670 3.000 2.930 2.930 A B BC C D D DE EF F F 30  40 ngày sau cấy Data file: Title: Động thái đẻ nhánh Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: sn40 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.05 0.025 0.32 0.7288 NT 66.03 7.337 93.27 0.0000 Error 18 1.42 0.079 Non-additivity 0.01 0.015 0.18 Residual 17 1.40 0.082 -Total 29 67.50 -Grand Mean= 6.627 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 198.800 Total Count= 4.23% sn40 Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 0.07900 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6606 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 5.000 5.070 5.800 4.870 6.130 7.730 6.070 8.400 8.130 9.070 Ranked Order E E D E D C D B BC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 70 = = = = = = = = = = 9.070 8.400 8.130 7.730 6.130 6.070 5.800 5.070 5.000 4.870 A B BC C D D D E E E 30  50 ngày sau cấy Data file: Title: Động thái đẻ nhánh Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: sn50 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.18 0.089 1.66 0.2177 NT 42.19 4.688 87.17 0.0000 Error 18 0.97 0.054 Non-additivity 0.16 0.160 3.36 Residual 17 0.81 0.048 -Total 29 43.33 -Grand Mean= 7.713 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 231.400 Total Count= 3.01% sn50 Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 0.05400 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5461 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 6.200 6.270 7.200 6.400 7.400 9.070 7.530 9.400 9.270 8.400 Ranked Order D D C D C A C A A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 71 = = = = = = = = = = 9.400 9.270 9.070 8.400 7.530 7.400 7.200 6.400 6.270 6.200 A A A B C C C D D D 30  60 ngày sau cấy Data file: Title: Động thái đẻ nhánh Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: sN60 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.13 0.064 0.88 0.4327 NT 27.45 3.050 41.85 0.0000 Error 18 1.31 0.073 Non-additivity 0.24 0.245 3.90 Residual 17 1.07 0.063 -Total 29 28.89 -Grand Mean= 6.860 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3.94% Data File : Function : 205.800 Total Count= sn60 Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 0.07300 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6350 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 5.530 5.800 6.470 5.800 6.670 7.800 6.530 8.200 7.930 7.870 Ranked Order C C B C B A B A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 72 = = = = = = = = = = 8.200 7.930 7.870 7.800 6.670 6.530 6.470 5.800 5.800 5.530 A A A A B B B C C C 30 3.4 Các yếu tố cấu thành suất  Số bông/m2 Data file: Title: Số bông/m2 Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to 10 Variable 3: MDB A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 141.94 70.969 0.88 0.4327 NT 30441.24 3382.360 41.85 0.0000 Error 18 1454.86 80.826 Non-additivity 271.63 271.634 3.90 Residual 17 1183.23 69.602 -Total 29 32038.05 -Grand Mean= 228.438 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 6853.140 Total Count= 3.94% Số bông/m2 Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 80.83 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 21.13 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 184.3 193.1 215.3 193.1 222.0 259.7 217.6 273.1 264.2 262.0 Ranked Order C C B C B A B A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 73 = = = = = = = = = = 273.1 264.2 262.0 259.7 222.0 217.6 215.3 193.1 193.1 184.3 A A A A B B B C C C 30  Số hạt/bông Data file: Title: Số hạt/bông Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: shtb A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 48.05 24.025 0.73 0.4970 nt 7666.67 851.852 25.78 0.0000 Error 18 594.78 33.044 Non-additivity 41.52 41.520 1.28 Residual 17 553.26 32.545 Total 29 8309.50 Grand Mean= 112.370 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 3371.100 Total Count= 5.12% Số hạt/bông Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 33.04 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.51 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 102.0 100.8 104.3 101.0 102.1 119.5 105.7 154.9 122.8 110.6 Ranked Order C C C C C B C A B BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 74 = = = = = = = = = = 154.9 122.8 119.5 110.6 105.7 104.3 102.1 102.0 101.0 100.8 A B B BC C C C C C C 30  Số hạt chắc/bông Data file: Title: Số hạt chắc/bông Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to 10 Variable 3: HAT CHAC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 45.47 22.734 0.42 0.6626 NT 8104.45 900.495 16.68 0.0000 Error 18 971.70 53.983 Non-additivity 101.34 101.342 1.98 Residual 17 870.36 51.197 Total 29 9121.62 Grand Mean= 101.783 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 3053.500 Total Count= 7.22% Số hạt chắc/bông Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 53.98 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 17.27 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 90.93 89.67 98.57 83.57 88.90 100.7 98.03 141.2 120.2 106.0 Ranked Order CD CD CD D CD CD CD A B BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 75 = = = = = = = = = = 141.2 120.2 106.0 100.7 98.57 98.03 90.93 89.67 88.90 83.57 A B BC CD CD CD CD CD CD D 30  Tỉ lệ hạt lép Data file: Title: Tỉ lệ hạt lép Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to 10 Variable 3: TLHL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 4.36 2.179 0.49 0.6235 NT 670.03 74.448 16.57 0.0000 Error 18 80.86 4.492 Non-additivity 7.78 7.785 1.81 Residual 17 73.08 4.299 Total 29 755.25 Grand Mean= 10.222 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 306.660 Total Count= 20.74% Tỉ lệ hạt lép Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 4.492 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.981 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 10.80 11.35 5.470 17.28 13.02 18.65 7.320 8.820 5.230 4.280 Ranked Order CD CD E AB BC A DE CDE E E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 76 = = = = = = = = = 10 = 18.65 A 17.28 AB 13.02 BC 11.35 CD 10.80 CD 8.820 CDE 7.320 DE 5.470 E 5.230 E 4.280 E 30  Trọng lượng 1000 hạt Data file: Title: Trọng lƣợng 1000 hạt Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to 10 Variable 3: TL1000 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1.27 0.637 1.09 0.3567 NT 115.30 12.811 21.96 0.0000 Error 18 10.50 0.583 Non-additivity 0.00 0.001 0.00 Residual 17 10.50 0.618 Total 29 127.07 Grand Mean= 26.550 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 796.500 Total Count= 2.88% Trọng lƣợng 1000 hạt Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 0.5830 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.795 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 26.17 31.47 25.20 25.47 24.23 27.30 26.40 28.20 25.97 25.10 Ranked Order CD A DE DE E BC CD B CDE DE Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 77 = = = = = = = = = = 31.47 28.20 27.30 26.40 26.17 25.97 25.47 25.20 25.10 24.23 A B BC CD CD CDE DE DE DE E 30  Năng suất lý thuyết Data file: Title: Năng suất lý thuyết Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to 10 Variable 3: NSLT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.46 0.230 0.84 0.4474 NT 116.20 12.911 47.14 0.0000 Error 18 4.93 0.274 Non-additivity 1.59 1.592 8.11 Residual 17 3.34 0.196 Total 29 121.59 Grand Mean= 6.293 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 188.780 Total Count= 8.32% Năng suất lý thuyết Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 0.2740 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.230 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 4.380 5.440 5.370 4.110 4.780 7.140 5.620 10.90 8.210 6.970 Ranked Order EF DE DE F DEF BC D A B C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 78 10 = = = = = = = = = = 10.90 8.210 7.140 6.970 5.620 5.440 5.370 4.780 4.380 4.110 A B BC C D DE DE DEF EF F 30  Năng suất thực thu Data file: Title: Năng suất thực thu Function: ANOVA-2 Data case to 31 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: NSTT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.50 0.248 0.71 0.5052 nt 49.65 5.517 15.78 0.0000 Error 18 6.29 0.349 Non-additivity 0.42 0.423 1.23 Residual 17 5.87 0.345 Total 29 56.44 Grand Mean= 5.497 Grand Sum= Coefficient of Variation= Data File : Function : 164.920 Total Count= 10.75% Năng suất thực thu Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 0.3490 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.388 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 4.070 5.000 4.760 4.030 4.190 6.560 5.070 7.800 7.030 6.460 B B B B B A B A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 79 = = = = = = = = = = 7.800 7.030 6.560 6.460 5.070 5.000 4.760 4.190 4.070 4.030 A A A A B B B B B B 30 ... tế 2.1.3.1 Giá trị dinh dƣỡng Gạo thức ăn giàu dinh dưỡng So với lúa mì, gạo có thành phần tinh bột protein thấp lượng tạo cao chứa nhiều chất béo Trong hạt gạo, hàm lượng dinh dưỡng tập trung... động viên tơi suốt q trình học tập thực đề tài Gia lai, tháng năm 2013 Sinh viên thực Đinh Văn Thang ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo nghiệm giống lúa cao sản xanh (Green Super Rice - GSR)... gốc 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Giá trị kinh tế 2.1.3.1 Giá trị dinh dưỡng 2.1.3.2 Giá trị sử dụng 2.1.3.3 Giá trị thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO NGHIỆM CƠ BẢN BỘ GIỐNG LÚA CAO SẢN XANH (GREEN SUPER RICE GSR) TẠI PHÚ THIỆN, GIA LAI , KHẢO NGHIỆM CƠ BẢN BỘ GIỐNG LÚA CAO SẢN XANH (GREEN SUPER RICE GSR) TẠI PHÚ THIỆN, GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn