NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA ONG Anagyrus dactylopii Howard (HYMENOPTERA: ENCYRTIDAE) KÍ SINH RỆP SÁP GIẢ DỨA Dysmicoccus brevipes Cockerell (HOMOPTERA: PSEUDOCOCCIDAE)

78 13 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA ONG Anagyrus dactylopii Howard (HYMENOPTERA: ENCYRTIDAE) KÍ SINH RỆP SÁP GIẢ DỨA Dysmicoccus brevipes Cockerell (HOMOPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2009 – 2013 SVTH : ĐẶNG THIÊN ÂN TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA ONG Anagyrus dactylopii Howard (HYMENOPTERA: ENCYRTIDAE) KÍ SINH RỆP SÁP GIẢ DỨA Dysmicoccus brevipes Cockerell (HOMOPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) Tác giả ĐẶNG THIÊN ÂN Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Bảo vệ Thực vật GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: TS TRẦN THỊ THIÊN AN KS TRẦN THỊ THÚY AN KS NGUYỄN THỊ PHỤNG KIỀU TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Con cảm ơn ba má nuôi dạy tạo điều kiện cho ăn học Ba má gƣơng sáng nguồn động lực lớn đời Con cố gắng sống chân thành thẳng, nỗ lực để khẳng định Em cảm ơn anh chị Cƣờng, Bích, Ngân, em Học, Trúc cháu Huy Minh động viên giúp đỡ tơi q trình làm khố luận Em bày tỏ lòng biết ơn đến TS Trần Thị Thiên An, nhiệt tình góp ý cho em khóa luận tốt nghiệp Nhƣng hết cô ngƣời truyền đạt cho em nhiệt huyết, tình thần tự lực lòng đam mê nghề nghiệp Qua đề tài em tự tin có định hƣớng rõ ràng cho tƣơng lai Đồng cảm ơn đến quý thầy cô khoa Nông Học truyền đạt kiến thức cho em học đại học Cảm ơn KS Trần Thị Thúy An KS Nguyễn Thị Phụng Kiều đóng góp ý kiến hƣỡng dẫn tơi kĩ phòng thí nghiệm Cảm ơn anh Hƣng (Chi cục BVTV Tây Ninh)), anh Hạnh (lớp DH07BV), anh Lộc (cơng ty hố nông Thanh Sơn), hai bạn Kiệt, Khoa (lớp DH09BV), em Giang (lớp DH10BV) hỗ trợ tơi q trình thu thập mẫu Cảm ơn bạn Lâm, Thiện, Khoa, Tự, Thanh, Kiệt, Thanh Tuấn Châu (lớp DH09BV) tơi có nhiều kỉ niệm đẹp đời sinh viên TP Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 Sinh viên thực Đặng Thiên Ân iii TÓM TẮT ĐẶNG THIÊN ÂN, Đại Học Nông Lâm TP HCM tháng 8/2013, đề tài: “ Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh học ong Anagyrus dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) kí sinh rệp sáp giả dứa Dysmicoccus brevipes Cockerell (Homoptera: Pseudococcidae)" Giáo viên hƣớng dẫn: TS TRẦN THỊ THIÊN AN, KS TRẦN THỊ THÚY AN KS NGUYỄN THỊ PHỤNG KIỀU Đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh học ong A dactylopii kí sinh rệp sáp giả dứa D brevipes nhằm cung cấp sở khoa học cho nghiên cứu loài ong kí sinh A dactylopii Đồng thời góp phần xây dựng biện pháp sinh học quản lý rệp sáp giả dứa Dysmicoccus brevipes gây hại loại trồng Đề tài đƣợc thực phòng thí nghiệm trùng, môn Bảo Vệ Thực Vật, khoa Nông Học, Trƣờng Đại Học Nông Lâm TP HCM từ tháng đến tháng năm 2013 nhằm góp phần giải mục đích nêu Đề tài ghi nhận đƣợc số kết quả: Ong A dactylopii (Encyrtidae : Hymenoptera) lồi ong nội kí sinh rệp sáp giả dứa Dysmicoccus brevipes Ong có kích thƣớc chiều dài 0,473 ± 0,068 mm, chiều rộng 0,175 ± 0,031 mm lớn ong đực có chiều dài 0,208 ± 0,016 mm, chiều rộng 0,09 ± 0,015 mm Cơ thể ong có màu vàng nâu, roi râu có đốt, phần cuống râu phình to dạng trăng khuyết Ong có máng đẻ trứng dài, dạng lƣỡi kiếm Cơ thể ong đực có màu đen, roi râu có đốt, đốt roi râu có dạng sợi có nhiều lơng Ong A dactylopii thuộc dạng trùng biến thái hồn tồn Trứng hình trụ, màu trắng đục, sâu non dạng không chân đầu bụng phát triển, nhộng trần iv Tại điều kiện nhiệt độ 30 ± 2oC, ẩm độ 65 ± 5%, thời gian phát triển vòng đời ong A dactylopii trung bình 11,71 ± 0,47 ngày Trong điều kiện không tiếp xúc với kí chủ đồng thời đƣợc ăn thức ăn thích hợp mật ong 50% tuổi thọ trung bình ong ong đực lần lƣợt 22,4 ± 0,52 ngày 8,2 ± 0,92 ngày Hoạt động kí sinh ảnh hƣởng đến tuổi thọ ong Khi đƣợc ăn thêm mật ong 50% tham gia hoạt động kí sinh tuổi thọ trung bình ong 3,3 ± 0,48 ngày Rệp sáp giả dứa tuổi vật chủ mà ong A dactylopii kí sinh hiệu với tỷ lệ kí sinh trung bình 42,8 ± 5,3 %; tỷ lệ vũ hóa trung bình 80,3 ± 11,5%; tỷ lệ ong trung bình 74,2 ± 2,9% Số trứng trung bình ong A dactylopii đẻ 25,8 ± 3,33 trứng Ngồi hoạt động đẻ trứng kí sinh, ong A dactylopii có tập tính ăn thêm dung dịch từ thể rệp sáp giả dứa D brevipes v MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH VIẾT TẮT xi Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chƣơng 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số kết nghiên cứu thiên địch rệp sáp giả dứa Dysmicoccus brevipes Cockerell (Homoptera: Pseudococcidae) 2.1.1 Thành phần thiên địch rệp sáp giả dứa D brevipes 2.1.2 Đặc điểm hình thái, sinh học số thiên địch rệp sáp giả dứa D brevipes 2.2 Giới thiệu chung giống ong kí sinh Anagyrus (Hymenoptera: Encytidae 2.2.1 Thành phần loài phân bố nhóm ong kí sinh Anagyrus 2.2.2 Khả kí sinh rệp sáp giả nhóm ong Anagyrus 2.2.3 Một số đặc điểm hình thái chung nhóm ong Anagyrus 2.2.4 Đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái số loài ong kí sinh thuộc giống Anagyrus 2.2.4.1 Ong Anagyrus pseudococci (Hymenoptera: Encyrtidae) - Hình 2.1 2.2.4.2 Ong Anagyrus kamali (Hymenoptera: Encyrtidae) - Hình 2.2 vi 2.2.4.3 Ong Anagyrus dactylopii (Hymenoptera: Encyrtidae) - Hình 2.3 2.2.4.4 Ong Anagyrus loecki (Hymenoptera: Encyrtidae) - Hình 2.4 10 2.3 Một số kết nghiên cứu rệp sáp giả dứa Dysmicoccus brevipes Cockerell (Homoptera: Pseudococcidae) 11 2.3.1 Nguồn gốc, phân bố kí chủ rệp sáp giả dứa D brevipes 11 2.3.2 Sự gây hại rệp sáp giả dứa D brevipes số kí chủ 12 2.3.3 Đặc điểm hình thái, sinh học D brevipes 14 Chƣơng 3: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 18 3.3 Vật liệu phƣơng pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Nhân nuôi rệp sáp giả dứa D brevipes ong A dactylopii 18 3.3.2 Thí nghiệm mơ tả đặc điểm hình thái ong A dactylopii 20 3.3.3 Thí nghiệm xác định thời gian phát dục pha thể vòng đời ong A dactylopii 21 3.3.4 Thí nghiệm xác định ảnh hƣởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong kí sinh A dactylopii 22 3.3.5 Thí nghiệm xác định tuổi vật chủ thích hợp cho ong A dactylopii kí sinh 23 3.3.6 Thí nghiệm xác định ảnh hƣởng hoạt động kí sinh đến tuổi thọ ong A dactylopii 24 + Chỉ tiêu theo dõi: tuổi thọ trung bình ong (ngày) nghiệm thức thí nghiệm 24 3.3.7 Thí nghiệm xác định khả đẻ trứng kí sinh phát triển sau đẻ trứng ong A dactylopii 24 3.3.8 Phƣơng pháp thống kê xử lý số liệu 25 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Đặc điểm hình thái ong Anagyrus dactylopii 26 4.2 Hoạt động ong Anagyrus dactylopii 35 4.3 Thời gian phát dục pha thể vòng đời ong Anagyrus dactylopii 37 4.4 Ảnh hƣởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong Anagyrus dactylopii 39 vii 4.5 Tuổi vật chủ thích hợp cho ong Anagyrus dactylopii kí sinh 40 4.6 Ảnh hƣởng hoạt động kí sinh đến tuổi thọ ong Anagyrus dactylopii 43 4.7 Khả đẻ trứng phát triển sau đẻ trứng ong Anagyrus dactylopii 44 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 51 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Ong Anagyrus pseudococci Hình 2.2 Ong Anagyrus kamali Hình 2.3 Ong Anagyrus dactylopii Hình 2.4 Ong Anagyrus loecki 10 Hình 2.5 Rệp sáp D brevipes gây hại dứa 13 Hình 2.6 Rệp sáp D brevipes gây hại trái mãng cầu ta 14 Hình 2.7 Rệp sáp D brevipes 15 Hình 3.1 Nhân ni D brevipes với thức ăn bí đỏ 19 Hình 3.2 Hộp lƣới thu ong A dactylopii 20 Hình 3.3 Ong A dactylopii ăn thêm bắt cặp 20 Hình 3.4 Thí nghiệm cho ong A dactylopii tiếp xúc với rệp sáp giả dứa tuổi 21 Hình 3.5 Bố trí thí nghiệm thức ăn thêm đến tuổi thọ ong A dactylopii 22 Hình 3.6 Bố trí thí nghiệm xác định tuổi vật chủ ong A dactylopii 23 Hình 4.1 Ong A dactylopii trƣởng thành 27 Hình 4.2 Đầu ong A dactylopii 27 Hình 4.3 Râu đầu ong A dactylopii 28 Hình 4.4 Râu đầu ong đực A dactylopii 28 Hình 4.5 Các đặc điểm định danh cánh trƣớc ong A dactylopii 29 Hình 4.6 Cấu tạo chân trƣớc ong A dactylopii 30 Hình 4.7 Bộ phận sinh dục ong A dactylopii 31 Hình 4.8 Trứng ong A dactylopii 31 Hình 4.9 Sâu non tuổi ong A dactylopii 32 Hình 4.10 Sâu non tuổi ong A dactylopii 33 Hình 4.11 Sâu non tuổi ong A dactylopii 33 Hình 4.12 Tiền nhộng ong A dactylopii 34 Hình 4.13 Nhộng ong A dactylopii 35 ix Hình 4.14 Ong A dactylopii giao phối 35 Hình 4.15 Ong A dactylopii lựa chọn vật chủ 36 Hình 4.16 Vòng đời ong A dactylopii 39 52 1.2 kích thƣớc thành trùng Thành trùng Dài STT Rộng số vạch số vạch Sải cánh (mm) thƣớc đo thƣớc số vạch số vạch (mm) (mm) thƣớc đo đo Cánh trƣớc thƣớc Cánh sau số vạch (mm) đo thƣớc (mm) đo 104 0,520 35 0,175 160 0,800 66 0,330 60 0,300 116 0,580 50 0,250 174 0,870 72 0,360 63 0,315 66 0,330 30 0,150 131 0,655 53 0,265 45 0,225 93 0,465 31 0,155 168 0,840 71 0,355 63 0,315 101 0,505 29 0,145 148 0,740 63 0,315 60 0,300 80 0,400 33 0,165 149 0,745 61 0,305 57 0,285 102 0,510 40 0,200 167 0,835 66 0,330 62 0,310 93 0,465 33 0,165 137 0,685 54 0,270 48 0,240 97 0,485 36 0,180 140 0,700 55 0,275 48 0,240 10 93 0,465 33 0,165 151 0,755 61 0,305 58 0,290 TB 0,473 0,175 0,763 0,311 0,282 SD 0,068 0,031 0,072 0,034 0,034 Max 0,580 0,250 0,840 0,360 0,315 Min 0,330 0,145 0,685 0,265 0,225 53 1.3 kích thƣớc sâu non tuổi Sâu non tuổi Dài STT số vạch Sâu non tuổi Rộng số (mm) thƣớc vạch Dài số (mm) thƣớc vạch Sâu non tuổi Rộng (mm) thƣớc thƣớc Rộng số số vạch (mm) Dài vạch số (mm) thƣớc vạch (mm) thƣớc 20 0,100 0,020 41 0,205 10 0,050 60 0,300 20 0,100 32 0,160 0,025 45 0,225 13 0,065 60 0,300 18 0,090 29 0,145 0,030 45 0,225 13 0,065 61 0,305 21 0,105 31 0,155 0,030 40 0,200 10 0,050 63 0,315 21 0,105 31 0,155 0,035 43 0,215 12 0,060 60 0,300 20 0,100 28 0,140 0,020 40 0,200 10 0,050 65 0,325 23 0,115 33 0,165 0,035 44 0,220 13 0,065 60 0,300 21 0,105 30 0,150 0,030 45 0,225 14 0,070 58 0,290 21 0,105 33 0,165 0,040 42 0,210 12 0,060 62 0,310 19 0,095 10 32 0,160 0,040 42 0,210 12 0,060 62 0,310 18 0,090 TB 0,151 0,031 0,214 0,060 0,306 0,101 SD 0,016 0,007 0,010 0,007 0,010 0,008 Max 0,100 0,020 0,225 0,050 0,290 0,090 Min 0,165 0,040 0,200 0,070 0,325 0,115 54 1.4 kích thƣớc pha trứng, tiền nhộng, nhộng Trứng Nhộng Dài STT Rộng số số vạch (mm) thƣớc vạch Dài số (mm) thƣớc Tiền nhộng vạch Rộng số (mm) thƣớc vạch Dài số (mm) thƣớc vạch Rộng số (mm) thƣớc vạch (mm) thƣớc 11 0,055 0,030 72 0,360 25 0,125 73 0.365 25 0,125 11 0,055 0,030 80 0,400 23 0,115 70 0.350 22 0,110 13 0,065 0,030 70 0,350 23 0,115 70 0.350 20 0,100 11 0,055 0,030 70 0,350 25 0,125 71 0.355 25 0,125 14 0,070 0,025 69 0,345 22 0,110 76 0.380 23 0,125 14 0,070 0,030 66 0,330 20 0,100 64 0.320 20 0,100 12 0,060 0,030 67 0,335 22 0,110 67 0.335 20 0,100 13 0,065 0,035 71 0,355 24 0,120 69 0.345 25 0,125 15 0,075 0,035 72 0,360 25 0,125 70 0.350 23 0,115 10 15 0,075 0,035 70 0,350 24 0,12 66 0.330 25 0,125 TB 0,065 0,031 0,354 0,117 0.348 0,114 SD 0,08 0,003 0,019 0,008 0.017 0,011 Max 0,075 0,035 0,400 0,125 0.380 0,125 MIN 0,055 0,025 0,330 0,100 0.320 0,100 55 Các thí nghiệm 2.1 Thí nghiệm thời gian phát dục pha thể vòng đời Số mẫu rệp sáp giả dứa giải phẫu theo ngày Pha thể Ngày Ngày Trứng 10 Sâu non tuổi Sâu non tuổi Ngày Ngày Ngày Ngày 10 Ngày Ngày Ngày Ngày 10 Ngày 11 10 10 10 Ngày 12 Sâu non tuổi Tiền nhộng Nhộng Nhộng vũ hóa 2.2 Thí nghiệm xác định ảnh hƣởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong ong A dactylopii 2.2.1 Ảnh hƣởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong Anova ảnh hƣởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong Data file: _&k0S_&k2GCAI_&k0S Title: Function: ANOVA-1 Data case no, to 60 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to 6, Variable (TG) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 3018,000 603,600 608,104 0,0000 Within 54 53,600 0,993 Total 59 3071,600 10 56 Coefficient of Variation = 8,44% Var, V A R I A B L E No, Number Sum Average SD SE -1 10,00 16,000 1,600 0,52 0,32 10,00 37,000 3,700 0,82 0,32 10,00 143,000 14,300 1,25 0,32 10,00 224,000 22,400 0,52 0,32 10,00 145,000 14,500 1,58 0,32 10,00 143,000 14,300 0,82 0,32 -Total 60,00 708,000 11,800 7,22 0,93 Within 1,00 Bartlett's test Chi-square = 17,354 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0,000 Trắc nghiệm phân hạng ảnh hƣởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong Data File : _&k0S_&k2GCAI_&k0S Title : Case Range : 61 - 66 Variable : TG Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 0,9930 Error Degrees of Freedom = 54 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 1,190 at alpha = 0,010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 1,600 3,700 14,30 22,40 14,50 14,30 D C B A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 22,40 14,50 14,30 14,30 3,700 1,600 2.2.2 Ảnh hƣởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong đực Anova ảnh hƣởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong đực Data file: _&k0S_&k2GTRAI_&k0S Title: A B B B C D 57 Function: ANOVA-1 Data case no, to 60 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to 6, Variable (Tg) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 361,133 72,227 178,910 0,0000 Within 54 21,800 0,404 Total 59 382,933 Coefficient of Variation = 11,62% Var, V A R I A B L E No, Number Sum Average SD SE -1 10,00 13,000 1,300 0,48 0,20 10,00 32,000 3,200 0,42 0,20 10,00 70,000 7,000 0,82 0,20 10,00 82,000 8,200 0,92 0,20 10,00 74,000 7,400 0,52 0,20 10,00 57,000 5,700 0,48 0,20 -Total 60,00 328,000 5,467 2,55 0,33 Within 0,64 Bartlett's test Chi-square = 9,418 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0,000 Trắc nghiệm phân hạng ảnh hƣởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong đực Data File : _&k0S_&k2GTRAI_&k0S Title : Case Range : 61 - 66 Variable : Tg Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 0,4040 Error Degrees of Freedom = 54 No, of observations to calculate a mean = 10 58 Least Significant Difference Test LSD value = 0,7590 at alpha = 0,010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean _&k0S_&k2G = = = = = = 1,300 3,200 7,000 8,200 7,400 5,700 E D B A B C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 8,200 7,400 7,000 5,700 3,200 1,300 A B B C D E 2.3 Thí nghiệm xác định tuổi vật chủ thích hợp cho ong ong A dactylopii kí sinh 2.3.1 Tỷ lệ kí sinh Anova tỷ lệ kí sinh Data file: _TLKS_ Title: Function: ANOVA-1 Data case no to 40 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TLKS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 9887.666 3295.889 752.052 0.0000 Within 36 157.771 4.383 Total 39 10045.437 Coefficient of Variation = 8.99% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 0.000 0.000 0.00 0.66 10.00 183.303 18.330 2.12 0.66 10.00 408.554 40.855 3.08 0.66 10.00 339.296 33.930 1.88 0.66 -Total 40.00 931.153 23.279 16.05 2.54 Within 2.09 Bartlett's test 59 Chi-square = 126.535 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero This will cause a large Chi-Square value Trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ kí sinh Data File : _TLKS_ Title : Case Range : 41 - 44 Variable : TLKS Function : _RANGE_ Error Mean Square = 4.383 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 2.546 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean _ = = = = 0.0000 18.33 40.86 33.93 D C A B Mean Mean Mean Mean = = = = 40.86 33.93 18.33 0.0000 A B C D 2.3.2 Tỷ lệ vũ hóa Anova tỷ lệ vũ hóa Data file: _TLVH_ Title: Function: ANOVA-1 Data case no to 40 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TLVH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 29907.351 9969.117 167.408 0.0000 Within 36 2143.788 59.550 Total 39 32051.138 60 Coefficient of Variation = 16.62% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 0.000 0.000 0.00 2.44 10.00 533.054 53.305 6.53 2.44 10.00 644.512 64.451 8.21 2.44 10.00 679.464 67.946 11.33 2.44 -Total 40.00 1857.030 46.426 28.67 4.53 Within 7.72 Bartlett's test Chi-square = 149.217 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero This will cause a large Chi-Square value Trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ vũ hóa Data File : _TLVH_ Title : Case Range : 41 - 44 Variable : TLVH Function : _RANGE_ Error Mean Square = 59.55 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 9.385 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean _ = = = = 0.0000 53.31 64.45 67.95 C B A A 2.3.3 Tỷ lệ ong Anova tỷ lệ ong Data file: _TLOC_ Title: Mean Mean Mean Mean = = = = 67.95 64.45 53.31 0.0000 A A B C 61 Function: ANOVA-1 Data case no to 40 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TLOC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 25669.853 8556.618 905.475 0.0000 Within 36 340.195 9.450 Total 39 26010.048 Coefficient of Variation = 7.02% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 0.000 0.000 0.00 0.97 10.00 558.914 55.891 4.05 0.97 10.00 605.109 60.511 3.83 0.97 10.00 587.362 58.736 2.59 0.97 -Total 40.00 1751.385 43.785 25.82 4.08 Within 3.07 Bartlett's test Chi-square = 132.560 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero This will cause a large Chi-Square value Trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ ong Data File : _TLOC_ Title : Case Range : 41 - 44 Variable : TLOC Function : _RANGE_ Error Mean Square = 9.450 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 3.739 at alpha = 0.010 62 _ Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 0.0000 55.89 60.51 58.74 Ranked Order C B A AB Mean Mean Mean Mean = = = = 60.51 58.74 55.89 0.0000 A AB B C _ 2.4 Thí nghiệm xác định ảnh hƣởng hoạt động kí sinh đến tuổi thọ ong ong A dactylopii T-TEST Data file: Title: _&k0S_&k2GTUOITHO_&k0S Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : NT1 Cases through 10 Mean: Variance: Standard Deviation: 3,3 0,2 0,5 SAMPLE TWO: -Variable : NT2 Cases through 10 Mean: Variance: Standard Deviation: 22,6 1,6 1,3 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 6,8571 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0,0085 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0,1833 0,4282 -45,0751 11 0,0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0,01): 19,300 plus or minus 1,330 (17,970 through 20,630) 2.5 Thí nghiệm khả đẻ trứng kí sinh 2.5.1 Khả đẻ trứng kí sinh 63 LLL Tổng số trứng Ngày Ngày Ngày Ngày 30 19 10 30 18 10 23 14 21 16 24 16 0 25 18 22 16 29 18 9 28 16 10 10 26 19 TB 25,8 17 7,6 1,2 SD 3,33 1,63 2,22 0,63 MAX 30 19 10 14 0 MIN 21 64 Bảng chuyển đổi số liệu 3.1 Tỷ lệ kí sinh LLL NT Tỷ lệ kí sinh (%) 10 10 10 10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 08,3 06,7 13,3 11,7 08,3 10,0 10,0 08,3 13,3 10,0 50,0 38,3 35,0 40,0 41,7 36,7 48,3 46,7 43,3 48,3 30,0 26,7 33,3 30,0 35,0 30,0 31,7 36,7 28,3 30,0 x 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,28800 0,25900 0,36500 0,34200 0,28800 0,31600 0,31600 0,28800 0,36500 0,31600 0,70700 0,61900 0,59200 0,63200 0,64600 0,60600 0,69500 0,68300 0,65800 0,69500 0,54800 0,51700 0,57700 0,54800 0,59200 0,54800 0,56300 0,60600 0,53200 0,54800 arcsin x 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 16,7380 15,0110 21,4080 19,9990 16,7380 18,4210 18,4210 16,7380 21,4080 18,4210 44,9910 38,2430 36,2990 39,1980 40,2410 37,3010 44,0270 43,0790 41,1480 44,0270 33,2300 31,1310 35,2400 33,2300 36,2990 33,2300 34,2640 37,3010 32,1410 33,2300 65 3,2 Tỷ lệ vũ hóa LLL 10 10 10 10 NT 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Tỷ lệ vũ hóa (%) 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 60,0 82,6 81,0 91,7 92,0 90,9 65,5 85,7 84,6 69,0 60,0 82,6 81,0 91,7 92,0 90,9 65,5 85,7 84,6 69,0 94,4 87,5 60,0 100,0 71,4 88,9 94,7 81,8 82,4 72,2 x 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,77500 0,90900 0,90000 0,95800 0,95900 0,95300 0,80900 0,92600 0,92000 0,83100 0,77500 0,90900 0,90000 0,95800 0,95900 0,95300 0,80900 0,92600 0,92000 0,83100 0,97200 0,93500 0,77500 1,00000 0,84500 0,94300 0,97300 0,90400 0,90800 0,85000 arcsin x 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 50,8050 65,3680 64,1580 73,3350 73,5360 72,3640 53,9980 67,8200 66,92600 56,2020 50,8050 65,3680 64,1580 73,3350 73,5360 72,3640 53,9980 67,8200 66,9260 56,2020 76,4100 69,2280 50,8050 90,0000 57,6720 70,5620 76,6560 64,689 65,230 58,212 66 3,3 Tỷ lệ ong LLL 10 10 10 10 NT 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Tỷ lệ ong (%) 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 66,7 66,7 75,0 80,0 66,7 60,0 75,0 66,7 60,0 66,7 77,8 78,9 76,5 72,7 73,9 75,0 73,7 70,8 72,7 70,0 76,5 78,6 66,7 72,2 73,3 75,0 72,2 66,7 71,4 76,9 x 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,01118 0,81700 0,81700 0,86600 0,89400 0,81700 0,77500 0,86600 0,81700 0,77500 0,81700 0,88200 0,88800 0,87500 0,85300 0,86000 0,86600 0,85800 0,84100 0,85300 0,83700 0,87500 0,88700 0,81700 0,85000 0,85600 0,86600 0,85000 0,81700 0,84500 0,87700 arcsin x 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 0,011181 54,78600 54,7860 59,9970 63,3800 54,7860 50,8050 59,9970 54,7860 50,8050 54,7860 61,8850 62,6230 61,0450 58,5390 59,3170 59,9970 59,0930 57,2460 58,5390 56,8250 61,0450 62,4990 54,7860 58,2120 58,8700 59,9970 58,2120 54,7860 57,6720 61,2830 ... Trần Thị Thúy An KS Nguyễn Thị Phụng Kiều đóng góp ý kiến hƣỡng dẫn tơi kĩ phòng thí nghiệm Cảm ơn anh Hƣng (Chi cục BVTV Tây Ninh)), anh Hạnh (lớp DH07BV), anh Lộc (cơng ty hố nơng Thanh Sơn), hai... Anagyrus dactylopii 26 4.2 Hoạt động ong Anagyrus dactylopii 35 4.3 Thời gian phát dục pha thể vòng đời ong Anagyrus dactylopii 37 4.4 Ảnh hƣởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong Anagyrus... 51 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Ong Anagyrus pseudococci Hình 2.2 Ong Anagyrus kamali Hình 2.3 Ong Anagyrus dactylopii Hình 2.4 Ong Anagyrus loecki
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA ONG Anagyrus dactylopii Howard (HYMENOPTERA: ENCYRTIDAE) KÍ SINH RỆP SÁP GIẢ DỨA Dysmicoccus brevipes Cockerell (HOMOPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA ONG Anagyrus dactylopii Howard (HYMENOPTERA: ENCYRTIDAE) KÍ SINH RỆP SÁP GIẢ DỨA Dysmicoccus brevipes Cockerell (HOMOPTERA: PSEUDOCOCCIDAE)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn