ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐỐI KHÁNG CỦA Trichoderma VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG THANH LONG

69 14 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐỐI KHÁNG CỦA Trichoderma VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG THANH LONG SINH VIÊN THỰC HIỆN: CAO THỊ MỸ LOAN NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT NIÊN KHĨA: 2009 - 2013 Tháng 08/2013 i ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐỐI KHÁNG CỦA Trichoderma VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG THANH LONG Tác giả CAO THỊ MỸ LOAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành BẢO VỆ THỰC VẬT Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS LÊ ĐÌNH ĐƠN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: Cha mẹ, người sinh thành dưỡng dục ngày hôm Ban giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nông Học giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập Thầy Lê Đình Đơn tận tình hướng dẫn, dành nhiều thời gian công sức để truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành đề tài Cơ Võ Thị Thu Oanh chị Phan Thị Thu Hiền nhiệt tình dạy giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Các anh chị Viện Nghiên Cứu Sinh Học Và Môi Trường trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt chị Đào Uyên Trân Đa nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ tơi suốt trình thực đề tài Các anh chị mơn Bảo Vệ Thực Vật tồn thể bạn lớp Bảo Vệ Khóa 35 giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tp.HCM, tháng năm 2013 Cao Thị Mỹ Loan iii TÓM TẮT Cao Thị Mỹ Loan, 2013 Đề tài nghiên cứu: “đánh giá tính đối kháng Trichoderma số loại thuốc hóa học tác nhân gây bệnh đốm trắng long” thực hai mẫu nấm phân lập cành long bị bệnh đốm trắng năm dòng nấm Trichoderma, năm loại thuốc Bảo vệ thực vật Thời gian thực đề tài từ tháng 3/2013 đến tháng 7/2013 Kết thu được: Kiểm chứng tác nhân gây bệnh đốm trắng long nấm Scytalidium dimidiatum Tính đối kháng với Trichoderma mẫu phân lâ ̣p cành (S.C) mẫu phân lâ ̣p quả (S.Q) có kết tương đương Trong dòng Trichoderma khảo sát dòng có khả đối kháng mạnh với mẫu S.C S.Q T.103 (Trichoderma virens), dòng đối kháng trung bình: T185 (Trichoderma asperellum), T170 (Trichoderma atroviride), T186 (Trichoderma asperellum) dòng đối kháng yếu: T142 (Trichoderma harzianum) Kết khảo nghiệm với loại thuốc bảo vệ thực vật phân lâ ̣p cành (S.C) mẫu phân lâ ̣p quả (S.Q) có kết tương đương Hiệu lực thuốc xếp theo thứ tự là: Headline 250EC, Norshield 86.2WG > Keviar 325SC, Agri-Life 100SL > Envio 250SC iv MỤC LỤC TRANG TỰA………………………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………… vi DANH SÁCH CÁC HÌNH……………………………………………………………vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU …………………………………………… ……viii Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Nội dung đề tài 1.4 Yêu cầu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược long 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Nguồn gốc 2.1.3 Thành phần dinh dưỡng 2.1.4 Các loại long 2.1.5 Tình hình sản xuất xuất Thanh Long Việt Nam 2.1.6 Tình hình sâu bệnh hại 2.2 Sơ lược bệnh đốm trắng long 11 2.2.1 Phân bố thiệt hại 11 2.2.2 Triệu chứng bệnh 11 2.2.3 Biện pháp phòng trừ 12 2.3 Sơ lược nấm Scytalidium dimidiatum 13 2.4 Sơ lược loại thuốc hóa học 14 2.4.1 Envio 250SC 164 v 2.4.2 Keviar 325SC 14 2.4.3 Headline 250EC 165 2.4.4 Norshield 86.2WG 146 2.4.5 Agri-life 100SL 16 2.5 Sơ lược nấm Trichoderma 16 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 21 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 21 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 21 3.2 Nôi dung nghiên cứu 21 3.3 Vật liệu nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Chủng bệnh nhân tạo theo quy trình Koch để kiểm chứng tác nhân gây bệnh 22 3.4.2 Thí nghiệm khảo sát tính đối kháng dòng Trichoderma nấm gây bệnh đốm trắng long…………………………………………………… …… 26 3.4.3 Thí nghiệm khảo sát tính đối kháng loại thuốc bảo vệ thực vật nấm gây bệnh đốm trắng long.……………………….…………………… …… 27 3.5 Phương pháp xử lý số liệu: ……29 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Kết chủng theo quy trình Koch để kiểm chứng tác nhân 30 4.1.1 Kết chủng theo quy trình Koch 30 4.1.2 Kết phân lập lại sau chủng mẫu nấm S.C S.Q 40 4.2 Đánh giá khả đối kháng dòng nấm Trichoderma với S dimidiatum môi trường PGA 42 4.3 Kết khảo nghiệm thuốc hóa học nấm Scytalidium dimidiatum…………………………………………………………………………… 47 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận: 55 5.2 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐC: Đối chứng VT: Vết thương KVT: Không vết thương PGA: Potato Glucose Agar WA: Water Agar NSC: Ngày sau cấy BVTV: Bảo vệ thực vật ctv: Cộng tác viên TLB: Tỉ lệ bệnh CSB: Chỉ số bệnh S.C: Mẫu phân lập cành S.Q: Mẫu phân lập NT: Nghiệm thức vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1: Phương pháp cấy nấm Trichoderma Scytalidium dimidiatum đối xứng đĩa petri 26 Hình 4.1: Triệu chứng ban đầu bệnh đốm trắng long 30 Hình 4.2: Vế t bê ̣nh sau ngày chủng nồng độ 107 mẫu S.C .31 Hình 4.3: Vết bệnh đốm trắng long tạo thành mảng lớn 30 Hình 4.4: Bệnh nặng làm thối cành 30 ngày sau chủng 32 Hình 4.5: Diễn biến bệnh đốm trắng long nồng độ 107 không gây vết thương mẫu S.C 32 Hình 4.6: Diễn biến bệnh đốm trắng long nồng độ 107 không gây vết thương mẫu S.C 33 Hình 4.7 Biểu bệnh nghiệm thức mẫu S.C sau chủng 30 ngày 37 Hình 4.8: Biểu bệnh nghiệm thức mẫu S.Q sau chủng 30 ngày 38 Hình 4.9: Thang cấp bệnh đốm trắng long 39 Hình 4.10: Hai mẫu nấm phân lập lại sau chủng 40 Hình 4.11: Đặc điểm hình thái nấm Scytalidium dimidiatum 41 Hình 4.12: Kiểu tương tác Trichoderma mẫu phân lập cành S.C 7NSC 44 Hình 4.13: Kiểu tương tác Trichoderma mẫu phân lập cành S.Q 7NSC44 Hình 4.14: Sợi nấm Trichoderma quấn quanh sợi nấm Scytalidium dimidiatum 45 Hình 4.15: Sợi nấm Trichoderma kí sinh bên sợi nấm Scytalidium dimidiatum 46 Hình 4.16: Đường kính tản nấm mẫu S.C sau ngày môi trường thuốc nồng độ ml/l (1 g/l) 48 Hình 4.17: Đường kính tản nấm mẫu S.Q sau ngày môi trường thuốc nồng độ ml/l (1 g/l) 48 Hình 4.18: Đường kính tản nấm mẫu S.C sau ngày môi trường thuốc nồng độ 1,5 ml/l (1,5 g/l) 50 Hình 4.19: đường kính tản nấm mẫu S.Q sau ngày môi trường thuốc nồng độ 1,5ml/l (1,5g/l) 50 viii Hình 4.20: đường kính tản nấm mẫu S.C sau ngày môi trường thuốc nồng độ 2ml/l (2g/l) 52 Hình 4.21: Đường kính tản nấm mẫu S.Q sau ngày môi trường thuốc nồng độ 2ml/l (2g/l) 52 ix DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các bệnh phổ biến long Bảng 3.1: Kí hiệu, nguồn gốc tên khoa học dòng nấm Trichoderma 22 Bảng 3.2: Các nghiệm thức làm thí nghiệm thuốc hóa học 29 Bảng 4.1 Tỉ lệ bệnh mẫu phân lập S.C qua ngày sau chủng (%) 34 Bảng 4.2 Tỉ lệ bệnh mẫu phân lập S.Q qua ngày sau chủng (%) 35 Bảng 4.3 Chỉ số bệnh mẫu phân lập S.C qua ngày sau chủng 36 Bảng 4.4 Chỉ số bệnh mẫu phân lập S.Q qua ngày sau chủng 36 Bảng 4.5 : Đường kính khuẩn lạc tương tác dòng Trichoderma mẫu phân lập S.C ni cấy kép đĩa petri môi trường PGA nhiệt độ phòng 42 Bảng 4.6: Đường kính khuẩn lạc tương tác dòng Trichoderma mẫu phân lập S.Q nuôi cấy kép đĩa petri mơi trường PGA nhiệt độ phòng 43 Bảng 4.7: Đường kính tản nấm mẫu S.C S.Q mơi trường thuốc có nồng độ 1ml/l (1g/l) qua ngày sau cấy 47 Bảng 4.8: Đường kính tản nấm mẫu S.C môi trường thử thuốc có nồng độ 1,5ml/l (1,5g/l) qua ngày sau cấy 49 Bảng 4.9: Đường kính tản nấm mẫu S.C S.Q mơi trường thử thuốc có nồng độ 2ml/l (2g/l) qua ngày sau cấy 51 Bảng 4.10: : Hiệu suất loại thuốc hóa học mẫu nấm S.C ngày thứ sau cấy 52 Bảng 4.11: Hiệu suất loại thuốc hóa học mẫu nấm S.Q ngày thứ sau cấy 53 45 Cách thức kí sinh nấm Trichoderma Scytalidium dimidiatum quan sát kính hiển vi: sợi nấm Trichoderma quấn quanh sợi nấm Scytalidium dimidiatum (T185, T186, T142, T103) Trichoderma kí sinh vào sợi nấm Scytalidium dimidiatum (T170) để sử dụng chất dinh dưỡng từ kí chủ làm sợi nấm Scytalidium dimidiatum lụi dần Hình 3.12 Sợi nấm Trichoderma quấn quanh sợi nấm Scytalidium dimidiatum a) Dòng T103 kí sính nấm mẫu S.C; b) Dòng T185 kí sính nấm mẫu S.C; c) Dòng T186 kí sính nấm mẫu S.C; d) Dòng T142 kí sinh nấm mẫu S.C 46 a) a) b) a) b) b) Hình 4.15: Sợi nấm Trichoderma kí sinh bên sợi nấm Scytalidium dimidiatum Đường màu vàng sợi nấm Trichoderma a) Dòng T170 kí sinh mẫu nấm phân lập cành (S.C) b) Dòng T170 kí sinh mẫu nấm phân lập (S.Q) Dòng T170 kí sinh nấm mẫu S.C Dòng T170 kí sinh nấm mẫu S.Q a) 47 4.3 Kết khảo nghiệm thuốc hóa học nấm Scytalidium dimidiatum Sau khoảng thời gian theo dõi sinh trưởng nấm, số liệu tiêu đường kính khuẩn lạc nấm mẫu nấm gây bệnh đốm trắng cành thu thập đầy đủ xử lý Kết xử lý số liệu trình bày bảng 4.7, 4.8, 4.9 + 1ml/l 1g/l Bảng 4.7: Đường kính tản nấm mẫu nấm S.C S.Q môi trường thuốc có nồng độ 1ml/l (1g/l) qua ngày sau cấy Nghiệm thức ĐC Đƣờng kính tản nấm qua ngày nồng độ 1ml/l (1g/l) ngày S.C 15,33±0,57 33,33±1,15 53,33±0,57 S.Q 18±2 34±3.6 51±3,6 S.C 6,67±1,52 7,33±1,52 9,33±2,52 S.Q 6,00±1,73 7,33±2,08 11,00±3.6 S.C 13,67±3,51 16,67±2,52 27,67±2,52 S.Q 16±3,46 18,33±3,721 28±2,65 S.C 3,33±2,88 7±1,73 10±2 S.Q 5,00±5 6,33±0,57 10,67±2,01 S.C 48,67±1,52 80 80 S.Q 49,0±2,64 80 80 S.C 80 80 80 S.Q 80 80 80 Ghi chú: NT 1: Agrilife; NT 2: Headline; NT 3: Keviar; NT 4: Norshield; NT 5: Envio; S.C: mẫu phân lập cành; S.Q: mẫu phân lập Ở nồng độ 1ml/l (1g/l) loại thuốc hóa học có hiệu ức chế phát triển nấm Scytalidium dimidiatum, Headline Norshield có hiệu nhất, đường kính tản nấm nhỏ so với đối chứng, NT3, NT1 NT5 có hiệu thấp (sau ngày nấm mọc đầy đĩa) 48 ĐC NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 Hình 4.16: Đường kính tản nấm mẫu S.C sau ngày môi trường thuốc có nồng độ 1ml/l (1g/l) NT 1: Agrilife; NT 2: Headline; NT 3: Keviar; NT 4: Norshield; NT 5: Envio ĐC NT3 NT1 NT4 NT2 NT5 Hình 4.17: Đường kính tản nấm mẫu S.Q sau ngày môi trường thuốc nồng độ 1ml/l (1g/l) NT 1: Agrilife; NT 2: Headline; NT 3: Keviar; NT 4: Norshield; NT 5: Envio 49 + 1.5ml/l 1,5g/l Bảng 4.8: Đường kính tản nấm mẫu S.C S.Q mơi trường thử thuốc có nồng độ 1,5ml/l (1,5g/l) qua ngày sau cấy Đƣờng kính tản nấm qua ngày nồng độ 1,5ml/l (1,5g/l) Nghiệm thức ngày S.C 10,67±1,15 19,33±2,51 29,33±2,3 S.Q 11,00±1,00 18,00±2,00 28.00±1,7 S.C 3,67±3,20 7,00±1,00 7,67±2,08 S.Q 3,67±3,21 6,33±1,15 8,33±1,52 S.C 11,00±1,00 16,67±0,57 26.67±1,5 S.Q 10,00±1.00 15,33±3,51 24.67±4,59 S.C 1,67±2.88 5,33±0,57 8.33±1,52 S.Q 2,00±3,46 2,00±3,46 9.33±0,57 S.C 61,67±6.65 80 80 S.Q 64±300 80 80 S.C 80 80 80 S.Q 80 80 80 Đối chứng Ghi chú: NT 1: Agrilife; NT 2: Headline; NT 3: Keviar; NT 4: Norshield; NT 5: Envio; S.C: mẫu phân lập cành; S.Q: mẫu phân lập Ở nồng độ 1,5ml/l (1,5g/l) tất loại thuốc hóa học có hiệu ức chế phát triển nấm Scytalidium dimidiatum, NT2 NT4 có hiệu hơn, đường kính tản nấm nhỏ so với đối chứng, NT3, NT1 NT5 có hiệu thấp (sau ngày nấm mọc đầy đĩa) 50 ĐC NT3 NT1 11 NT4 NT2 NT5 Hình 4.18: đường kính tản nấm mẫu S.C sau ngày môi trường thuốc nồng độ 1,5ml/l (1,5g/l) NT 1: Agrilife; NT 2: Headline; NT 3: Keviar; NT 4: Norshield; NT 5: Envio ĐC NT3 NT1 NT2 NT4 NT5 Hình 4.19: đường kính tản nấm dòng S.C sau ngày môi trường thuốc nồng độ 1,5ml/l (1,5g/l) NT 1: Agrilife; NT 2: Headline; NT 3: Keviar; NT 4: Norshield; NT 5: Envio 51 + Nồng độ 2ml/l 2g/l Bảng 4.9: Đường kính tản nấm dòng S.C S.Q mơi trường thử thuốc có nồng độ 2ml/l (2g/l) qua ngày sau cấy Nghiệm thức Đƣờng kính tản nấm qua ngày nồng độ 2ml/l (2g/l) ngày S.C 11,33±1,52 16,70±0.58 21,7±0,5 S.Q 9,67±1,53 16,30±1.53 26,0±1,5 S.C 2,00±2,46 6,30±1.53 10,0±1,5 S.Q 0,00±0,00 1,30±2.03 34,3±2,03 S.C 9,00±2,64 9,30±1.15 18,3±1,01 S.Q 8,00±0,73 8,70±1.38 18,67±1,3 S.C 0,00±0,00 2,00±3,00 5,7±5,6 S.Q 0,00±0,05 1,70±2,54 30,0±2.54 S.C 40,33±1,50 66,0±5,03 80,00 S.Q 42,00±1,00 67,7±4,55 80,00 S.C 80,00 80,00 80,00 S.Q 80,00 80,00 80,00 ĐC Ghi chú: NT 1: Agrilife; NT 2: Headline; NT 3: Keviar; NT 4: Norshield; NT 5: Envio; S.C: mẫu phân lập cành; S.Q: mẫu phân lập Ở nồng độ 2ml/l (2g/l) tất loại thuốc hóa học có hiệu ức chế phát triển nấm Scytalidium dimidiatum, NT2 NT4 có hiệu hơn, đường kính tản nấm nhỏ so với đối chứng, NT3, NT1 NT5 có hiệu thấp (sau ngày nấm mọc gần đầy đĩa) 52 ĐC NT3 NT2 NT1 NT5 NT4 Hình 4.20: đường kính tản nấm dòng S.C sau ngày mơi trường thuốc nồng độ 2ml/l (2g/l) NT 1: Agrilife; NT 2: Headline; NT 3: Keviar; NT 4: Norshield; NT 5: Envio ĐC NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 Hình 4.21: Đường kính tản nấm dòng S.Q sau ngày mơi trường thuốc nồng độ 2ml/l (2g/l) NT 1: Agrilife; NT 2: Headline; NT 3: Keviar; NT 4: Norshield; NT 5: Envio 53 Bảng 4.10: Hiệu lực loại thuốc hóa học mẫu nấm phân lậ cành (S.C) ngày thứ sau cấy Nồng độ Agri-Life Headline Keviar Đồng đỏ Envio 1ml/l 77,50% 92,50% 80,00% 93.75% 38,75% 1,5ml/l 86,25% 95,41% 86,25% 97,91% 22,91% 2ml/l 85,88% 97,50% 88,75% 100,00% 49,59% Do nấm Scytalidium dimidiatum giáp đĩa ngày nên ta dùng hiệu suất ngày thứ Hiệu suất loại thuốc hóa học nhìn chung tăng ta tăng nổng độ (ngoại trừ Envio) Hiệu suất phòng trừ có hiệu nồng độ: Ở nồng độ 2ml/l hiệu suất phòng trừ dòng S.C loại thuốc hóa học cao Headline Đồng đỏ có hiệu suất ức chế nấm cao nồng độ 2ml/l Headline 97,50%; Đồng đỏ 100% ức chế phát triển nấm bệnh hoàn toàn.Tiếp theo hiệu suất phòng trừ Kiviar nồng độ 2ml/l 88,75%, Agri-Life nồng độ 2ml/l 85,88% khơng có chênh lệch nhiều Hiệu suất phòng trừ thấp Envio nồng độ 2ml/l 49,59% Hiệu phòng trừ lọai thuốc với mẫu nấm S.C là: Đồng đỏ, Headline > Keviar, Agri-Life> Envio Bảng 4.11: Hiệu lực loại thuốc hóa học mẫu nấm phân lập (S.Q) ngày thứ sau cấy Nồng độ Agri-Life Headline Keviar Đồng đỏ Envio 1ml/l 80,88% 91,66% 82,91% 95,84% 39,16% 1,5ml/l 86,66% 95,41% 87,50% 97,50% 20,00% 2ml/l 87,91% 100,00% 90,00% 100,00% 47,50% 54 Kết bảng 4.11 ghi nhận hiệu lực loại thuốc hóa học nhìn chung tăng ta tăng nổng độ (ngoại trừ Envio) Hiệu lực phòng trừ có hiệu nồng độ: Ở nồng độ 2ml/l hiệu suất phòng trừ mẫu S.Q loại thuốc bảo vệ thực vật cao Trong loại thuốc hóa học Headline Đồng đỏ có hiệu suất ức chế nấm cao nồng độ 2ml/l: Headline 100%, Đồng đỏ 100% ức chế phát triển nấm bệnh hồn tồn.Tiếp theo hiệu suất phòng trừ Kiviar nồng độ 2ml/l 90%, Agri-Life nồng độ 2ml/l 87, 91% không chênh lệch nhiều Hiệu suất phòng trừ thấp Envio nồng độ 2ml/l 47, 50% Hiệu phòng trừ lọai thuốc với mẫu S.Q là: Đồng đỏ, Headline > Kiviar, Agri-Life > Envio Thông qua bảng 4.11 4.12 hiệu suất phòng trừ loại thuốc hóa học với mẫu nấm S.C S.Q khơng chênh lệch nhiều Hiệu suất phòng trừ loại thuốc với mẫu nấm S.C S.Q: Đồng đỏ, Headline > Kiviar, Agri-Life> Envio 55 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận: Kết chủng bệnh theo quy trình Koch mẫu S.C (mẫu phân lập cành) S.Q (mẫu phân lập quả) kiểm chứng tác nhân gây bệnh đốm trắng long nấm Scytalidium dimidiatum Khả gây bệnh mẫu S.C S.Q tương đương biểu bệnh mẫu Cả hình thức chủng gây vết thương khơng gây vết thương nhiễm bệnh, hình thức không gây vết thương làm nhiễm bệnh nặng Cả nồng độ chủng 105 106, 107 nhiễm bệnh nồng độ 107 nhiễm bệnh nặng Kết khảo sát tính đối kháng với Trichoderma mẫu S.C S.Q có kết tương đương Trong dòng Trichoderma khảo sát dòng có khả đối kháng mạnh với mẫu S.C S.Q T.103, dòng đối kháng trung bình: T185, T170, T186 dòng đối kháng yếu: T142 Kết khảo nghiệm mẫu nấm S.C S.Q với loại thuốc bảo vệ thực vật tương đương Hiệu lực thuốc xếp theo thứ tự là: Headline 250EC, Norshield 86.2WG > Keviar 325SC, Agri-Life 100SL > Envio 250SC 56 5.2 Đề nghị Sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử để có kết xác hai mẫu nấm phân lập cành long Tiếp tục nghiên cứu thêm nấm Scytalidium dimidiatum để cung cấp sở khoa học cho việc phòng trừ bệnh đốm trắng long Tiếp tục đánh giá khả đối kháng dòng Trichoderma T103 nấm Scytalidium dimidiatum điều kiện nhà lưới đồng ruộng Tiếp tục nghiên cứu hiệu phòng trừ loại thuốc bảo vệ thực vật Scytalidium dimidiatum gây bệnh long điều kiện nhà lưới để cung cấp sở cho khuyến cáo đồng ruộng 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quy chuẩn Việt Nam 01-38 năm 2010 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương pháp điều tra phát dịch hại trồng” Nguyễn Mạnh Chinh, Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Hùng, Mai Thành Phụng (2009), “ Cẩm nang thuốc Bảo vệ Thực vật”, NXB Nông Nghiệp Nguyễn Văn Kế (2005), “Cây long” Nhà xuất Nông Nghiệp, 37 trang Nguyễn Trần Diễm Phương (2012), “Đánh gía khả kiểm sốt Phytophthora palmivora gây bệnh Cacao Trichoderma” Hồ Thiên Thao (2011), “Phân lập tác nhân xác định hiệu lực số loại sssHaw” Luận văn kỹ sư Bảo vệ thực vật, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm Thanh Sang (2012), “Thử Nnghiệm Phòng Trừ Nấm Sclerotium rolfsii Sacc Gây Bệnh Thối Gốc ớt” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Bảo vệ thực vật, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm Quốc Vinh (2011), “Xác định tác nhân khảo sát hiệu lực số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh thối nhũn trái long (Hylocereus undatus L)” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Bảo vệ Thực vật, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam Tài liệu nƣớc Abdullah H Al-Saadoon, Mohanad K M Ameen, Muhammed A Hameed Adnan Al-Badran and Zulfiqar Ali (2012) “First report of grapevine dieback caused by Lasiodiplodia theobromae and Neoscytalidium dimidiatum in Basrah, Southern Iraq” 58 G Polizzi, D Aiello, and A Vitale (2008) “First Report of Shoot Blight, Canker, and Gummosis Caused by Neoscytalidium dimidiatum on Citrus in Italy” 10 Margolles-Clark E, Hayes CK, Harman GE, Penttilä M (1996 ), “Improved production of Trichoderma harzianum endochitinase by expression in Trichoderma reesei Appl Environ Microbiol” 11 S Jamali and Z Banihashemi (2009) “The Pathological and Phusiological Study Of Nattrassia mangiferae The Cause Of Shade Trees Decline In Shiraz City” Tài liệu internet 12 Phương Duy, “Bệnh „lạ” long: Lây lan nhanh, nguy gây hại lớn”, 31/1/2013 Truy cập ngày 20/2/2012 13 Trung tâm thông tin tư liệu, Kỹ thuật trồng long, 06/04/2011 truy cập 20/1/2012 http://hoinongdan.cantho.gov.vn/?tabid=142&ndid=62&key=> 14 Báo Ấp Bắc, Xuất long: Doanh số 107 triệu USD nhận diện thị trường, 18/09/2012 Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2012 15 Thanh long trái đầy tiềm năng, 12/12/2006 Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2012 > 59 16 Thông xã Việt Nam, Bình Thuận chưa có thuốc đặc trị bệnh đốm trắng long, 15/01/2013 Truy cập ngày 19 tháng 01 năm 2013 17 Thanh Truyền - truyền hình Long An, Long An - Bệnh long, 03/01/2013 Truy cập ngày 20 tháng 02 năm 2013 18 Phương Duy, Bệnh “lạ” long: Lây lan nhanh, nguy gây hại lớn, Nguồn tin: Khoa Học Phổ Thông, 31/01/2013 Truy cập ngày 20/02/2013 ... Khóa 35 giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tp.HCM, tháng năm 2013 Cao Thị Mỹ Loan iii TÓM TẮT Cao Thị Mỹ Loan, 2013 Đề tài nghiên cứu: “đánh giá tính đối kháng Trichoderma số loại thuốc... Trichoderma VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG THANH LONG Tác giả CAO THỊ MỸ LOAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành BẢO VỆ THỰC VẬT Giảng viên hướng... Bình Thuân, Long An có yêu cầu sinh trưởng dinh dưỡng cao, nên loại khó trồng Thanh long ruột đỏ thích nghi với nơi có nhiều ánh sáng, ánh sáng cao, độ đường tăng, nhiệt độ thích hợp từ 15 – 35°C,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐỐI KHÁNG CỦA Trichoderma VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG THANH LONG , ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐỐI KHÁNG CỦA Trichoderma VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG THANH LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn