THIẾT KẾ GHẾ THƢ GIÃN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC

91 11 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** HỒ THỊ HÀ THIẾT KẾ GHẾ THƢ GIÃN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** HỒ THỊ HÀ THIẾT KẾ GHẾ THƢ GIÃN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC Ngành: Cơng Nghệ Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hƣớng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến : - Cha, mẹ người thân gia đình ni dạy tạo điều kiện để hôm - Ban giám hiệu, tồn thể q thầy trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh - Q thầy khoa Lâm Nghiệp, đặc biết quý thầy môn Chế Biến Lâm Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích giúp tơi hồn thiện đề tài - ThS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – người trực tiếp hướng dẫn , giúp đỡ tận tình cho suốt thời gian học tập thực đề tài - Bạn lãnh đạo toàn thể anh chị em công nhân công ty chế biến gỗ Thuận An chi nhánh Bình Phước nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài - Tập thể bạn lớp DH09CB giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh Viên Thực Hiện Hồ Thị Hà i TÓM TẮT Đề tàiThiết kế ghế thƣ giãn ” đƣợc thực công ty chế biến gỗ Thuận An chi nhánh Bình Phƣớc từ ngày 09/03/2013 đến ngày 31/05/2013 Sản phẩm ghế thƣ giãn kích thƣớc tổng thể 1119 x 806 x 1322mm mang phong cách đại, sang trọng nhƣng khơng phần phổ biến ngồi chức ghế nằm nghỉ ngơi, đọc sách, đọc báo, xem tivi… Ghế thƣ giãn đặt nhiều vị trí nhà bạn nhƣ phòng khách, phòng đọc sách hay sân thƣợng Nguyên liệu để sản xuất ghế thƣ giãn gỗ keo tràm Tỉ lệ lợi dụng nguyên liệu P= 60,66 (%) Công nghệ sản xuất sản phẩm đơn giản phù hợp với trình độ tay nghề cơng nhân nhƣ tình hình máy móc cơng ty Sản phẩm sử dụng liên kết mộng oval âm-dƣơng; liên kết vis liên kết buloong- đai ốc chủ yếu, ngồi liên kết chốt gỗ Sau kiểm tra bền tính tốn tiêu cơng nghệ giá thành sản phẩm thu đƣợc kêt sản phẩm đảm bảo độ bền, an toàn cho ngƣời sử dụng đặc biệt với trẻ nhỏ Giá xuất xƣởng sản phẩm Ghế Thƣ Giãn 1.056.518 ( VNĐ ) ii SUMMARY Topic “Design Of Relaxing Chair ” made in wood processing company Thuan An which belong to Branch of Binh phuoc That topic will begin from 03.09.2013 until 31.05.2013 That product have overall size being 1119 x 806 x 1322 mm, it not only take a stylish modern and luxurious but also any less popular “Design Of Relaxing Chair ” in addition to having function as a chair, has many function others Such as, it can use to lie down, read book and newspaper, watching TV, and so on Relaxing chair can be placed lie in multiple locations in your house such as living room, reading room or the terrace The main material to produce the “relax chair” is Tram wood The rate of material use P =60,66(%) The production technology of product is simple and suit for the skill of the workers as well as the machinery at the company The product use mainly Yin and Yang linkage groove; linkage vis and nut – bulong In addition it uses the dowel-wood linkage After checking the endurance and calculating the target technology and product prices, get results is to ensure product is durable and safe for users, especially with young children The ex-works price of the Relaxing Chairs is 1.056.518(VND) iii MỤC LỤC TRANG XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Mục tiêu thiết kế 1.4 Các thiết kế 1.5 Các nguyên tắc thiết kế sản phẩm Chƣơng 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Công ty chế biến gỗ Thuận An 2.1.1 Giới thiệu khái quát công ty 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 2.1.3 cấu máy tổ chức-nhân sực công ty 2.2 Tình hình sản xuất hàng mộc công ty 2.2.1 Nguyên liệu 2.2.2 Máy móc thiết bị iv 2.3 Một số sản phẩm công ty sản xuất 10 2.4 Yêu cầu thiết kế sản phẩm 11 2.4.1 Yêu cầu thẫm mĩ 11 2.4.2 Yêu cầu sử dụng 12 2.4.3 Yêu cầu kinh tế 13 2.4.4 Yêu cầu tính khoa học 13 2.4.5 Yêu cầu tính phổ biến 13 Chƣơng 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Nội dung thiết kế 14 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 14 3.3 Tiến trình thiết kế 15 3.3.1 Khảo sát số sản phẩm loại 16 3.3.2 Tạo dáng sản phẩm 18 Chƣơng 4: KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 21 4.1 Lựa chọn nguyên liệu 21 4.2 Phân tích kết cấu lựa chọn giải pháp liên kết cho sản phẩm 21 4.2.1 Phân tích kết cấu 21 4.2.2 Giải pháp liên kết cho sản phẩm 22 4.3 Lựa chọn kích thƣớc kiểm tra bền 24 4.3.1 Lựa chọn kích thƣớc 24 4.3.2 Kiểm tra bền 25 4.4 Tính tốn tiêu kĩ thuật 31 4.4.1 Cấp xác gia cơng 31 4.4.2 Sai số gia công 31 v 4.4.3 Dung sai lắp ghép 32 4.4.4 Lƣợng dƣ gia công 33 4.5 Yêu cầu lắp ráp trang sức bề mặt 34 4.5.1 Yêu cầu độ nhẵn bề mặt 34 4.5.2 Yêu cầu lắp ráp 35 4.5.3 Yêu cầu trang sức bề mặt 36 4.6 Tính tốn cơng nghệ 37 4.6.1 Tính tốn ngun liệu 37 4.6.2 Tính tốn vật liệu phụ cần dùng 44 4.6.3 Thiết kế lƣu trình 49 4.7 Tính tốn giá thành sản phẩm 54 4.7.1 Chi phí mua nguyên liệu 54 4.7.2 Phế liệu thu hồi 54 4.7.3 Chi phí mua vật liệu phụ 55 4.7.4 Các chi phí liên quan khác 57 4.7.5 Giá thành xuất xƣởng 59 4.8 Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm 59 Chƣơng 5: KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 64 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT P.TC-HC-LDTL Phòng tổ chức hành lao động tiền lƣơng P.SX-XNK Phòng sản xuất, xuất nhập P.TC-KT Phòng tài chính, kế tốn P.KT-CL Phòng kĩ thuật chất lƣợng STT Số thứ tự TCSP Tinh chế sản phẩm TCCT Tinh chế chi tiết SCSP Sơ chế sản phẩm SCCT Sơ chế chi tiết SCPP Sơ chế phế phẩm NL Nguyên liệu PL Phế phẩm GN Giấy nhám BN Băng nhám VLK Vật liệu liên kết VLP Vật liệu phụ ĐN Điện M Máy móc QL Quản lí NSX Ngồi sản xuất LNM Lãi nhà máy vii PHỤ LỤC 64 Phụ lục 01: Sai số gia công chi tiết Quy cách tinh STT Tên chi tiết Nguyên liệu Số chế ( mm ) lƣợng a b c Sai số gia công ±a ±b ±c Chân trƣớc Gỗ keo tràm 28 60 538 0,35 0,45 0,85 Chân sau Gỗ keo tràm 28 60 538 0,35 0,45 0,85 Tay vịn Gỗ keo tràm 28 134 425 0,35 0,6 0,7 Tay vịn Gỗ keo tràm 22 80 485 0,35 0,45 0,7 Thanh ngang chân Gỗ keo tràm 28 60 750 0,35 0,4 0,85 Thanh giằng Gỗ keo tràm 28 50 630 0,35 0,4 0,85 Kiềng chân Gỗ keo tràm 30 60 630 0,35 0,45 0,85 Thanh dọc trƣớc Gỗ keo tràm 30 45 400 0,35 0,4 0,7 Thanh dọc sau Gỗ keo tràm 28 45 1100 0,35 0,4 10 Dựa Gỗ keo tràm 25 110 550 0,35 0,6 0,85 11 Đố Gỗ keo tràm 22 45 556 0,35 0,4 0,85 12 Nan Gỗ keo tràm 38 15 25 460 0,3 0,35 0,7 13 Thanh ngang dƣới Gỗ keo tràm 28 45 966 0,35 0,4 14 Dựa dƣới Gỗ keo tràm 25 110 476 0,35 0,5 0,7 15 Đố dƣới Gỗ keo tràm 25 45 476 0,35 0,4 0,7 16 Nan dƣới Gỗ keo tràm 15 25 476 0,3 0,35 0,7 Phụ lục 02: Lƣợng dƣ gia công chi tiết STT Tên chi tiết Nguyên liệu Gỗ keo tràm Quy cách tinh Lƣợng dƣ gia chế ( mm ) công Số lƣợng a b c ’a ’b ’c 28 60 538 20 Chân trƣớc Chân sau Gỗ keo tràm 28 60 538 20 Tay vịn Gỗ keo tràm 28 134 425 20 Tay vịn Gỗ keo tràm 22 80 485 15 Thanh ngang chân Gỗ keo tràm 28 60 750 15 Thanh giằng Gỗ keo tràm 28 50 630 5 15 Kiềng chân Gỗ keo tràm 30 60 630 5 15 Thanh dọc trƣớc Gỗ keo tràm 30 45 400 15 Thanh dọc sau Gỗ keo tràm 28 45 1100 20 10 Dựa Gỗ keo tràm 25 110 550 20 11 Đố Gỗ keo tràm 22 45 556 14 12 Nan Gỗ keo tràm 38 15 25 460 15 13 Thanh ngang dƣới Gỗ keo tràm 28 45 966 14 14 Dựa dƣới Gỗ keo tràm 25 110 476 14 15 Đố dƣới Gỗ keo tràm 25 45 476 14 16 Nan dƣới Gỗ keo tràm 15 25 476 14 Phụ lục 03: Thể tích sơ chế tính phần trăm phế phẩm Số VSCSP VSCPP lƣợng ( m3 ) ( m3 ) STT Tên chi tiết Chân trƣớc 0,00247 0,00272 Chân sau 0,00247 0,00272 Tay vịn 0,00417 0,00459 Tay vịn 0,00232 0,00255 Thanh ngang chân 0,00333 0,,00366 Thanh giằng 0,00117 0,00129 Kiềng chân 0,0044 0,00484 Thanh dọc trƣớc 0,00139 0,00153 Thanh dọc sau 0,00355 0,00391 10 Dựa 0,002 0,0022 11 Đố 0,00148 0,00163 12 Nan 38 0,01011 0,01112 13 Thanh ngang dƣới 0,0031 0,00341 14 Dựa dƣới 0,00172 0,00189 15 Đố dƣới 0,00071 0,00078 16 Nan dƣới 0,00165 0,00182 0,04604 0,05064 Tổng Phụ lục 04: Hiệu suất pha cắt STT Tên chi tiết Kích thƣớc nguyên liệu SL BSKT VSCSP VTLN a b c (m ) (m ) N(%) 0.00247 01:02:01 33 140 570 0,00247 0,00263 93,92 0.00247 01:02:01 33 140 570 0,00247 0,00263 93,92 0.00417 01:01:02 33 150 900 0,00417 0,00446 93,5 0.00232 01:02:01 27 180 520 0,00232 0,00253 91,7 0.00333 01:02:01 33 140 780 0,00333 0,0036 92.5 0.00117 01:01:01 33 60 660 0,00117 0,00131 89,31 0.0044 01:03:01 35 210 660 0,0044 0,00485 90,72 0.00139 01:02:01 35 105 430 0,00139 0,00158 87,97 0.00355 01:02:01 33 105 1140 0,00355 0,00395 89,87 10 0.002 01:01:01 30 120 590 0,002 0,00212 94,34 11 0.00148 01:02:01 27 102 580 0,00148 0,0016 92,5 12 0.01011 38 01:19:02 20 600 960 0,01011 0,01152 87,76 13 0.0031 01:02:01 33 100 1000 0,0031 0,0033 93,94 14 0.00172 01:01:01 30 120 500 0,00172 0,0018 95,56 15 0.00071 01:01:01 30 52 500 0,00071 0,00078 91,03 16 0.00165 01:06:01 20 180 500 0,00165 0,0018 91,67 0,04604 0,05046 91,89 Tổng Phụ lục 05: Thể tích nguyên liệu cân thiết để sản xuất ghế thƣ giãn STT Tên chi tiết Số VSCPP N lƣợng ( m3 ) (%) VNL ( m3 ) Chân trƣớc 0,00272 93,92 0,0029 Chân sau 0,00272 93,92 0,0029 Tay vịn 0,00459 93,5 0,00491 Tay vịn 0,00255 91,7 0,00278 Thanh ngang chân 0,,00366 92.5 0,00396 Thanh giằng 0,00129 89,31 0,00144 Kiềng chân 0,00484 90,72 0,00534 Thanh dọc trƣớc 0,00153 87,97 0,00174 Thanh dọc sau 0,00391 89,87 0,00435 10 Dựa 0,0022 94,34 0,00233 11 Đố 0,00163 92,5 0,00176 12 Nan 38 0,01112 87,76 0,01267 13 Thanh ngang dƣới 0,00341 93,94 0,00363 14 Dựa dƣới 0,00189 95,56 0,00198 15 Đố dƣới 0,00078 91,03 0,00086 16 Nan dƣới 0,00182 91,67 0,00199 0,05064 91,89 0,05554 Tổng Phụ lục 06: Tỉ lệ lợi dụng gỗ Số STT Tên chi tiết lƣợn g VTSSP VSCSP VSCPP N P (m3 ) (m3 ) ( m3 ) (%) (% ) Chân trƣớc 0,00181 0,00247 0,00272 93,92 62,41 Chân sau 0,00181 0,00247 0,00272 93,92 62,41 Tay vịn 0,00319 0,00417 0,00459 93,5 64,97 Tay vịn 0,00171 0,00232 0,00255 91,7 61,51 Thanh ngang chân 0,00252 0,00333 0,,00366 92.5 63,64 Thanh giằng 0,00088 0,00117 0,00129 89,31 61,11 Kiềng chân 0,0034 0,0044 0,00484 90,72 63,67 Thanh dọc trƣớc 0,00108 0,00139 0,00153 87,97 62,07 Thanh dọc sau 0,00277 0,00355 0,00391 89,87 63,68 10 Dựa 0,00151 0,002 0,0022 94,34 64,81 11 Đố 0,0011 0,00148 0,00163 92,5 62,5 12 Nan 38 0,00656 0,01011 0,01112 87,76 51,78 13 Thanh ngang dƣới 0,00243 0,0031 0,00341 93,94 66,94 14 Dựa dƣới 0,00131 0,00172 0,00189 95,56 66,16 15 Đố dƣới 0,00054 0,00071 0,00078 91,03 62,79 16 Nan dƣới 0,00107 0,00165 0,00182 91,67 53,77 0,03369 0,04604 0,05064 91,89 60,66 Tổng Phụ lục 07: Diện tích bề mặt cần trang sức Kích thƣớc tinh STT Tên chi tiết a Chân trƣớc Chân Sau Tay vịn 2 Diện tích bề mặt cần trang sức chế ( mm ) SL 28 28 28 b 60 60 134 c 538 538 Filler F ( m2 ) Sealer F ( m2 ) Topcoat F ( m2 ) 2x28x60x2 0,00672 2x28x60x4 0,01344 2x28x60x4 0,01344 2x28x538x2 0,05936 2x28x538x4 0,11872 2x28x538x4 0,11872 2x60x538x2 0,12912 2x60x538x4 0,25824 2x60x538x4 0,25824 2x28x60x2 0,00672 2x28x60x4 0,01344 2x28x60x4 0,01344 2x28x538x2 0,060256 2x28x538x4 0,120512 2x28x538x4 0,120512 2x60x538x2 0,12912 2x60x538x4 0,25824 2x60x538x4 0,25824 2x28x134x2 0,015008 2x28x134x4 0,030016 2x28x134x4 0,030016 2x28x425x2 0,0476 2x28x425x4 0,0952 2x28x425x4 0,0952 425 Tay vịn Thanh ngang chân Thanh giằng Kiềng chân Thanh dọc 2 22 28 28 30 30 80 60 50 60 45 485 750 630 630 400 2x134x425x2 0,2278 2x134x425x4 0,4556 2x134x425x4 0,4556 2x22x80x2 0,00704 2x22x80x4 0,01408 2x22x80x4 0,01408 2x22x485x2 0,04268 2x22x485x4 0,08536 2x22x485x4 0,08536 2x80x485x2 0,1552 2x80x485x4 0,3104 2x80x485x4 0,3104 2x28x60x2 0,00672 2x28x60x4 0,01344 2x28x60x4 0,01344 2x28x750x2 0,084 2x28x750x4 0,168 2x28x750x4 0,168 2x60x750x2 0,18 2x60x750x4 0,36 2x60x750x4 0,36 1x28x50x2 0,0028 1x28x50x4 0,0056 1x28x50x4 0,0056 1x28x630x2 0,03528 1x28x630x4 0,07056 1x28x630x4 0,07056 1x50x630x2 0,063 1x50x630x4 0,126 1x50x630x4 0,126 3x30x60x2 0,0108 3x30x60x4 0,0216 3x30x60x4 0,0216 3x30x630x2 0,1134 3x30x630x4 0,2268 3x30x630x4 0,2268 3x60x630x2 0,2268 3x60x630x4 0,4536 3x60x630x4 0,4536 2x30x45x2 0,0054 2x30x45x4 0,0108 2x30x45x4 0,0108 trƣớc 10 11 12 Thanh dọc sau Dựa Đố Nan 2 38 28 25 22 15 45 110 45 25 1100 550 556 460 2x30x400x2 0.048 2x30x400x4 0.096 2x30x400x4 0.096 2x45x400x2 0.072 2x45x400x4 0.144 2x45x400x4 0.144 2x28x45x2 0,00504 2x28x45x4 0,01008 2x28x45x4 0,01008 2x28x1100x2 0,1232 2x28x1100x4 0,2464 2x28x1100x4 0,2464 2x45x1100x2 0,198 2x45x1100x4 0,396 2x45x1100x4 0,396 1x25x110x2 0,0055 1x25x110x4 0,011 1x25x110x4 0,011 1x25x550x2 0,0275 1x25x550x4 0,055 1x25x550x4 0,055 1x110x550x2 0,121 1x110x550x4 0,242 1x110x550x4 0,242 2x22x45x2 0,00396 2x22x45x4 0,00792 2x22x45x4 0,00792 2x22x556x2 0,048928 2x22x556x4 0,097856 2x22x556x4 0,097856 2x45x556x2 0,10008 2x45x556x4 0,20016 2x45x556x4 0,20016 38x15x25x2 0,0285 38x15x25x4 0,057 38x15x25x4 0,057 38x15x460x2 0,5244 38x15x460x4 1,0488 38x15x460x4 1,0488 38x25x460x2 0,874 38x25x460x4 1,748 38x25x460x4 1,748 13 14 15 16 Thanh ngang dƣới Dựa dƣới Đố dƣới Nan dƣới 1 28 25 25 15 Tổng 45 110 45 25 966 476 476 476 2x28x45x2 0,00504 2x28x45x4 0,01008 2x28x45x4 0,01008 2x28x966x2 0,108192 2x28x966x4 0,216384 2x28x966x4 0,216384 2x45x966x2 0,17388 2x45x966x4 0,34776 2x45x966x4 0,34776 1x25x110x2 0,0055 1x25x110x4 0,011 1x25x110x4 0,011 1x25x476x2 0,0238 1x25x476x4 0,0476 1x25x476x4 0,0476 1x110x476x2 0,10472 1x110x476x4 0,20944 1x110x476x4 0,20944 1x25x45x2 0,00225 1x25x45x4 0,0045 1x25x45x4 0,0045 1x25x476x2 0,0238 1x25x476x4 0,0476 1x25x476x4 0,0476 1x45x476x2 0,04284 1x45x476x4 0,08568 1x45x476x4 0,08568 6x15x25x2 0,0045 6x15x25x4 0,009 6x15x25x4 0,009 6x15x476x2 0,08568 6x15x476x4 0,17136 6x15x476x4 0,17136 6x25x476x2 0,1428 6x25x476x4 0,2856 6x25x476x4 0,2856 4,5179 9,0359 9.0359 Phụ lục 8: Biểu đồ gia công sản phẩm ghế thƣ giãn T T Tên chi tiết SL Kích thƣớc nguyên liệu (mm) Chân trƣớc Chân sau Tay vịn 33x140x570 33x140x570 33x150x900 Cƣa đĩa Xẻ dọc 33x67x570 33x67x570 33x142x900 Máy bào Cắt ngắn thô Bào mặt 33x67x558 29x64x558 33x67x558 33x142x445 29x64x558 29x138x445 Cƣa đĩa Cƣa vòng lƣợn Máy tuapie Lọng Bo cạnh cong, Bo đầu Cắt ngắn tinh 29x60x558 R2 Lỗ  10 28x60x538 X 29x60x558 29x60x538 20x40x20 15x40x20 R2 Lỗ  10 28x60x538 X R89,7; R160,3; R791; R9,8; R9,8; R24,7; 29x134x445 29x134x425 20x40x15 R2 Lỗ 8 sâu15mm 28x134x425 X R769; R774; R791 23x80x500 27x86x520 27x86x500 23x84x500 Thanh ngang chân 33x140x780 33x66x780 33x66x765 29x60x765 Thanh giằng 33x60x660 33x55x660 33x55x645 29x50x645 29x50x630 Kiềng chân 35x210x660 35x65x660 35x65x645 31x60x645 31x60x630 Thanh dọc sau 33x105x1140 33x48x1140 33x48x1120 29x45x1120 20x28x960 20x28x475 16x25x475 Chà nhám 15x40x20 27x180x520 20x600x960 Khoan lỗ Chà nhám tinh Trang sức 29x60x538 R57,6; R135; R118; R195; R545,6 38 Máy chà nhám thùng Bo cạnh Tay vịn Nan Máy khoan Phay mộng dƣơng Máy Máy phay mộng oval router Bo đầu R20 Phay mộng âm 23x80x485 29x60x750 R2 16x25x460 22x80x485 X R2 28x60x750 X 20x40x20 R2 28x50x630 X 20x40x20 R2 30x60x630 X 28x45x1100 X 15x40x15 20x40x20 Bo đầu R10; 29x45x1100 15x35x15 R5 Lỗ  sâu25mm bã bột R2 R2 Lỗ R5 15x25x460 X Hoàn thiện Lắp ráp Sơn Đ G Cụm chân X X Cụm sau X X 10 Dựa 30x120x590 30x117x590 30x117x570 R52;R119,6; 26x114x570 R213,7; R13;R32,9; 11 Đố 27x102x580 27x48x580 27x48x570 23x45x570 12 Thanh dọc trƣớc 35x105x430 35x48x430 35x48x415 31x45x415 13 Thanh ngang dƣới 33x100x1000 33x48x1000 33x48x980 29x45x980 14 Dựa dƣới 30x120x500 30x117x500 30x117x490 26x114x490 15 Đố dƣới 30x52x500 30x48x500 30x48x490 16 Nan dƣới 20x180x500 20x180x500 20x28x490 26x110x570 26x110x550 8x50x26 23x45x556 Bo đầu R10 Bo đầu R10 R488 26x110x490 31x45x400 29x45x966 15x35x15 R2;10 25x110x550 X 15x35x20 R2 22x45x556 X 15x35x20 8x20x15 15x35x15 R2 Lỗ R5 30x45x400 X R2 Lỗ R5 28x45x966 X 26x110x476 15x35x15 R2 25x110x476 X 26x45x490 26x45x476 15x35x15 R2 25x45x476 X 16x25x490 16x25x476 8x20x15 R2 15x25x476 X Cum trƣớc X X Cụm dƣới X X Phụ lục 9: Mơ hình phối cảnh sản phẩm ... Of Relaxing Chair ” in addition to having function as a chair, has many function others Such as, it can use to lie down, read book and newspaper, watching TV, and so on Relaxing chair can be placed... 1.1 Tính cấp thi t đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Mục tiêu thi t kế 1.4 Các thi t kế 1.5 Các nguyên tắc thi t kế sản phẩm ... mẫu mã mạng phong cách ngƣời Việt, qua làm cho đội ngũ thi t kế khơng phụ thuộc nhiều vào Cataloge nƣớc đƣa ngành công nghiệp chế biến gỗ ngày phát triển 1.3 Mục tiêu thi t kế Hiên thi trƣờng sản
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ GHẾ THƢ GIÃN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC , THIẾT KẾ GHẾ THƢ GIÃN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn